გადასახადის გადამხდელის სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე
კონსოლიდირებული ვერსიების არჩევა ცვლილების დოკუმენტები საინფორმაციო ბარათი ბეჭდვა ფაილის გადმოწერა
დოკუმენტის ნომერი 472
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 23/07/2009
დოკუმენტის სახე საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 91, 23/07/2009
სარეგისტრაციო კოდი 200.230.040.22.033.013.310
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2011
კონსოლიდირებული ვერსიების არჩევა

თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 200.230.040.22.033.013.310

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №472

2009 წლის 23 ივლისი

ქ. თბილისი

გადასახადის გადამხდელის სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტისა და 106-ე მუხლის მე-6 ნაწილის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს „გადასახადის გადამხდელის სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის შესახებ ინსტრუქცია“.

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 11 აპრილის №337 ბრძანება „საგადასახადო ორგანოების მოთხოვნით სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის“ დამტკიცების შესახებ“.

3. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 კ. ბაინდურაშვილი

ინსტრუქცია გადასახადის გადამხდელის სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის შესახებ

    მუხლი 1. ინსტრუქციაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

ამ ინსტრუქციაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) პირი – ფიზიკური პირი ან იურიდიული პირი, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, საწარმო ან ორგანიზაცია, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით;

ბ) დანაკლისი – სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩატარებული ინვენტარიზაციის შედეგად გადასახადის გადამხდელის ბუღალტრულ ჩანაწერებთან შედარებისას გამოვლენილი ნაკლებობა. ისეთი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების მიმართ, რომელთა დასაწყობება და, შესაბამისად, ინვენტარიზაცია ფიზიკურად შეუძლებელია (ელექტრო და თბოენერგია, გაზი და წყალი), დანაკლისად ჩაითვლება სხვაობა შეძენილ (შეძენის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით) და რეალიზებულ (გადასახადის გადამხდელისგან ფაქტობრივად გასულ) სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა შორის, თუ ვერ დგინდება დებიტორი (ამნაზღაურებელი) ან/და მიმთვისებელი. ამასთანავე, თუ უფლებამოსილი ორგანოს მიერ დადგენილია დანაკარგის მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა, დანაკლისად ჩაითვლება ამ ოდენობაზე მეტი ნაკლებობა;

გ) სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები – პირის მიერ ჩვეულებრივი სამეურნეო საქმიანობის პროცესში გამოყენებული ნედლეული, მასალები, ნახევარფაბრიკატები, მარაგ-ნაწილები, ტარა და მზა პროდუქცია (საქონელი) ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით;

დ) ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (შემდგომში – ბასს) – ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების კომისიის მიერ დამტკიცებული და საქართველოს პარლამენტთან არსებული ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების კომისიის დადგენილებით სამოქმედოდ შემოღებული სტანდარტები;

ე) საქონელი – მატერიალური ან არამატერიალური ქონება, მათ შორის, ელექტრო და თბოენერგია, გაზი და წყალი;

ვ) საქონლის მიწოდება – პირის მიერ სხვა პირისთვის საქონელზე საკუთრების უფლების გადაცემა სასყიდლით (მათ შორის, საქონლის რეალიზაცია, გაცვლა, ხელფასის ან ნატურალური ფორმით ანაზღაურება) ან უსასყიდლოდ;

ზ) საქონლის/მომსახურების საბაზრო ფასი – ფასი, რომელიც ყალიბდება საქონლის/მომსახურების ბაზარზე იდენტური (ხოლო მისი არარსებობის შემთხვევაში – მსგავსი) საქონლის/მომსახურების მოთხოვნისა და მიწოდების ურთიერთზემოქმედების შედეგად და შესაბამის ბაზარზე იმ პირებს შორის დადებული გარიგების საფუძველზე, რომლებიც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 23-ე მუხლის მიხედვით არ არიან ურთიერთდამოკიდებული პირები;

თ) საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა – საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი ფორმის მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების ფაქტი;

ი) სასაქონლო ზედნადები (შემდგომში – ზედნადები) – აღრიცხვის დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება სამეურნეო ოპერაციის, ქვეყნის შიგნით საქონლის მიწოდების ფაქტი და რომლის გარეშე აკრძალულია საქონლის ტრანსპორტირება, შენახვა და რეალიზაცია;

კ) გადასახადის გადამხდელის ხელმძღვანელი (დირექტორი) – ფიზიკური პირი, რომელსაც კანონმდებლობით დადგენილი წესით საწარმოს მართვაზე გააჩნია შესაბამისი უფლებამოსილება;

ლ) საქართველოს საბაჟო კანონმდებლობა – შედგება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ძალაში შესული საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების, საბაჟო კოდექსის, საბაჟო საქმის ორგანიზების მარეგულირებელი სხვა საკანონმდებლო აქტებისაგან და მათ შესაბამისად მიღებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებისაგან.;

მ) საქართველოს საბაჟო ტერიტორია – შედგება საქართველოს სახმელეთო ტერიტორიისაგან, ტერიტორიული და შიდა წყლების და მათი საჰაერო სივრცისაგან (მათ შორის, თავისუფალი ზონისა და თავისუფალი საწყობის ტერიტორიისაგან). საქართველოს საბაჟო ტერიტორია აგრეთვე მოიცავს განსაკუთრებულ საზღვაო ეკონომიკურ ზონაში განლაგებული დანადგარების, ნაგებობებისა და ხელოვნური კუნძულების ტერიტორიებს, რომლებზედაც ვრცელდება საქართველოს განსაკუთრებული იურისდიქცია.

    მუხლი 2. სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის ჩატარების მიზანი

1. საგადასახადო ორგანოებს, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, უფლება აქვთ გამოიკვლიონ პირის საწარმოო, სასაწყობო, სავაჭრო და სხვა სათავსები, ინვენტარიზაციით მოახდინონ საქონლის მარაგების აღრიცხვა.

2. სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის (შემდგომში – ინვენტარიზაცია) მიზანია დროის გარკვეული პერიოდისთვის გადასახადის გადამხდელის მფლობელობაში არსებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ფაქტობრივი მდგომარეობის, სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების წარმოების და მათი შენახვის ადგილზე, სამეურნეო საქმიანობის პროცესში გამოყენებული ნედლეულის, მასალების, ნახევარფაბრიკატების, მარაგ-ნაწილების, ტარისა და მზა პროდუქციის (საქონლის) ნაშთების სააღრიცხვო (საბუღალტრო) ჩანაწერებთან შედარება.

3. გადასახადის გადამხდელის მფლობელობაში არსებული ძირითადი საშუალებების ინვენტარიზაციის წესი განისაზღვრება ამ ინსტრუქციით დადგენილი წესით.

    მუხლი 3. ზოგადი დებულებები

1. ინვენტარიზაცია წარმოადგენს გადასახადის გადამხდელის საქმიანობაზე დაკვირვების საგადასახადო კონტროლის პროცედურას.

2. საგადასახადო ორგანოს უფროსს უფლება აქვს სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე გამოსცეს აქციზური საქონლის მფლობელი პირის სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ინვენტარიზაციის ჩატარების ბრძანება (საგადასახადო ორგანოს უფროსს უფლება აქვს არააქციზური საქონლის მფლობელი პირის სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ინვენტარიზაციის ჩატარების ბრძანება გამოსცეს კალენდარული წლის განმავლობაში არა უმეტეს 2-ჯერ, ხოლო მე-3-ჯერ ინვენტარიზაცია შესაძლებელია ჩატარდეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსის/მოადგილის ბრძანებით).

3. არააქციზური საქონლის მფლობელი პირის მიმართ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რაოდენობაზე მეტჯერ ინვენტარიზაციის ჩატარება დასაშვებია მხოლოდ მოსამართლის ბრძანების საფუძველზე, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

4. ინვენტარიზაციის ჩატარება შესაძლებელია როგორც გადასახადის გადამხდელის ეკონომიკურ საქმიანობაზე დაკვირვების დამოუკიდებელი პროცედურა, ასევე საგადასახადო შემოწმების შემადგენელი ნაწილი.

5. ინვენტარიზაციის პროცედურების განხორციელება დასაშვებია მხოლოდ გადასახადის გადამხდელის სამუშაო საათებში ან/და ფაქტობრივი მუშაობის დროს.

6. ინვენტარიზაციის ჩატარების პროცედურამ გონივრულ ფარგლებში არ უნდა დაარღვიოს გადასახადის გადამხდელის საქმიანობის ჩვეული რიტმი და არ გააჩეროს მისი საქმიანობა.

7. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილმა პირმა გადასახადის გადამხდელს უნდა წარუდგინოს თავისი პირადობის დამადასტურებელი (საგადასახადო ორგანოს თანამდებობის პირის) მოწმობა, საგადასახადო ორგანოს უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი გადასახადის გადამხდელის სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციის პროცედურის ჩატარების შესახებ, ამ პროცედურების ჩატარების პროგრამა და გადასახადის გადამხდელის უფლებების განმარტებითი ბარათი.

8. ინვენტარიზაციას ექვემდებარება:

ა) ის სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები, რომელიც მოცემული გადასახადის გადამხდელის მფლობელობაშია და იმყოფება მის ტერიტორიაზე;

ბ) ის სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები, რომელიც მოცემული გადასახადის გადამხდელის მიერ მიღებულია შესანახად, იჯარით სარგებლობისათვის, გადასამუშავებლად ან სხვა დანიშნულებით;

გ) ის სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები, რომელიც აღრიცხულია შესაბამის ბუღალტრულ ანგარიშებზე, როგორც გზაში მყოფი, გადატვირთული, სხვა გადასახადის გადამხდელთან (გადასახადის გადამხდელებთან) გადასამუშავებლად და/ან საწყობებში შესანახად გადაცემული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები.

9. ინვენტარიზაცია ტარდება მხოლოდ ისეთი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების სახეობების მიმართ, რომელთა დასაწყობება და, შესაბამისად, დათვლა, აწონვა და აზომვა ფიზიკურად შესაძლებელია.

10. ინვენტარიზაციის პროცედურებს უნდა ესწრებოდეს გადასახადის გადამხდელი ან მისი წარმომადგენელი, საჭიროების შემთხვევაში, მოწვეული სპეციალისტი.

11. გადასახადის გადამხდელს, ინვენტარიზაციის პროცედურების ჩატარებისას საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირისათვის წინააღმდეგობის გაწევის შემთხვევაში ეკისრება პასუხისმგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

12. ინვენტარიზაციის პროცედურების განხორციელებისას სამართალდარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ადგენს ოქმს სამართალდარღვევის შესახებ, გარდა საგადასახადო შემოწმებით გამოვლენილი სამართალდარღვევის შემთხვევებისა.

13. საჭიროების შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს მოთხოვნის შესაბამისად, ინვენტარიზაციის პროცედურების განხორციელების დროს, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირთა უსაფრთხოებასა და მოპოვებული მტკიცებულებების დაცვას უზრუნველყოფს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის სპეციალური დანიშნულების რაზმი.

    მუხლი 4. საგადასახადო ორგანოს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ინვენტარიზაციის განხორციელების თაობაზე

1. ინვენტარიზაცია ტარდება საგადასახადო ორგანოს უფროსის მოტივირებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

2. ინვენტარიზაციის განხორციელების თაობაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი უნდა შეიცავდეს:

ა) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის სახეს;

ბ) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამომცემი საგადასახადო ორგანოს დასახელებას;

გ) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამომცემი საგადასახადო ორგანოს მიერ მინიჭებულ სარეგისტრაციო ნომერს;

დ) გამოცემის თარიღს და ადგილს;

ე) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის სათაურს;

ვ) იმ ნორმატიული აქტის დასახელებას, რის საფუძველზეც მოხდა ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა;

ზ) ინვენტარიზაციის პროცედურის განმახორციელებელი საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირთა თანამდებობას, სახელს და გვარს;

თ) გადასახადის გადამხდელის სრულ სახელწოდებას/სახელს, გვარს, საიდენტიფიკაციო ნომერს, იურიდიულ მისამართს;

ი) პროცედურის ჩატარების პერიოდს (მისი დაწყებისა და დასრულების ვადებს);

კ) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრების წესს;

ლ) უფლებამოსილი თანამდებობის პირის გვარს, სახელს და ხელმოწერას;

მ) კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა რეკვიზიტებს.

3. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციის განხორციელებას საფუძვლად შეიძლება დაედოს საგადასახადო ორგანოს მიერ გადასახადის გადამხდელის საქმიანობაზე დაკვირვების ან/და გადასახადის გადამხდელის მიერ წარმოდგენილი დეკლარაციების ან სხვა დოკუმენტაციის ანალიზის საფუძველზე მიღებული ინფორმაცია.

4. ინვენტარიზაციის მომზადება მოიცავს ობიექტის შესახებ სათანადო მონაცემების შეგროვებას, მათ წინასწარ გაცნობას. კერძოდ, კეთდება შესასწავლი ობიექტის გასული პერიოდის ანალიზი, ასევე ფიქსირდება ის სუბიექტური თუ ობიექტური გარემოებები, რამაც შეიძლება განაპირობოს არსებითი სხვაობა ინვენტარიზაციის შედეგებსა და გასულ პერიოდში არსებულ მონაცემთა შორის.

5. საგადასახადო ორგანოს უფროსის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს უნდა დაერთოს გადასახადის გადამხდელის საქმიანობაზე დაკვირვების საგადასახადო კონტროლის პროცედურების ჩატარების პროგრამა და გადასახადის გადამხდელის უფლებების განმარტებითი ბარათი.

6. გადასახადის გადამხდელის საქმიანობაზე დაკვირვების საგადასახადო კონტროლის პროცედურების ჩატარების პროგრამა უნდა შეიცავდეს:

ა) საგადასახადო კონტროლის პროცედურის (გადასახადის გადამხდელის სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციის ჩატარება) ზუსტ დასახელებას;

ბ) ინვენტარიზაციის პროცედურის განხორციელების წესს;

გ) ინვენტარიზაციის პროცედურის ჩატარებისას გამოსაყენებელ ტექნიკურ საშუალებებს (ასეთის აუცილებლობისას);

დ) პროცედურის ჩატარების პერიოდს;

ე) იმ სააღრიცხვო დოკუმენტაციის ან/და დაბეგვრასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ჩამონათვალს, რომელიც საჭიროა ინვენტარიზაციის პროცედურის ჩასატარებლად;

ვ) მითითებას იმის შესახებ, რომ, თუ ვერ მოხდება დადგენილ ვადებში სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დასახელებების მიხედვით ნაშთების სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემების დადგენა, ეს სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები ჩაითვლება როგორც ბუღალტრულ ჩანაწერებში აღურიცხველი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები.

7. გადასახადის გადამხდელის უფლებების განმარტებით ბარათში უნდა აისახოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული გადასახადის გადამხდელის უფლებები.

8. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი, მის მიერ გადასახადის გადამხდელისათვის (ან მისი წარმომადგენლისათვის) სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციის შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ჩაბარების შემდგომ, შესაბამისი პროცედურების დაწყებამდე უფლებამოსილია დალუქოს ის სათავსები, სადაც ინახება სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები ან/და ბუღალტრული დოკუმენტები ისე, რომ გონივრულ ფარგლებში არ უნდა დაარღვიოს გადასახადის გადამხდელის საქმიანობის ჩვეული რიტმი და არ გააჩეროს მისი საქმიანობა.

9. გადასახადის გადამხდელის მიერ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციის შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღებაზე უარის გაცხადების შემთხვევაში, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის წარმდგენი პირი ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტზე აკეთებს შესაბამის აღნიშვნას. ასეთ შემთხვევაში ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ჩაბარებულად ითვლება.

    მუხლი 5. საინვენტარიზაციო კომისია

1. გადასახადის გადამხდელის ხელმძღვანელმა (დირექტორმა) ინვენტარიზაციის გონივრულ ვადაში ჩატარების მიზნით, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ჩაბარებიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში უნდა შექმნას საინვენტარიზაციო კომისია.

2. საინვენტარიზაციო კომისია იქმნება გადასახადის გადამხდელის ხელმძღვანელის (დირექტორის) ბრძანებით, რომლითაც განსაზღვრულ უნდა იქნეს კომისიის წევრები, ხოლო წევრებიდან – კომისიის თავმჯდომარე, კერძოდ, ის პირები, რომლებიც კარგად იცნობენ საინვენტარიზაციო ქონებას, იციან მისი ფასი და პირველადი აღრიცხვა (მაგალითად: ბუღალტერი, ინჟინერი, საქონელმცოდნე, ეკონომისტი, მექანიკოსი, ტექნოლოგი, საწყობის გამგე და სხვ.). აგრეთვე, საგადასახადო ორგანოს მოთხოვნის შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლები ან/და მის მიერ მოწვეული სპეციალისტები.

3. საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ გადასახადის გადამხდელის ხელმძღვანელის (დირექტორის) ბრძანებით განსაზღვრულ უნდა იქნეს, თუ რა ვადაში უნდა განხორციელდეს საინვენტარიზაციო კომისიის მიერ მოცემული პერიოდისთვის სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ნაშთის სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემების დადგენა.

4. საგადასახადო ორგანოს უფროსს უფლება აქვს ინვენტარიზაციის ჩატარების შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით თავად შექმნას საინვენტარიზაციო კომისია და განსაზღვროს მისი შემადგენლობა. აგრეთვე, აუცილებლობის შემთხვევაში, მათ შორის, ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ ვადაში საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის თაობაზე გადასახადის გადამხდელის ხელმძღვანელის (დირექტორის) მიერ ბრძანების გამოუცემლობისას, გამოსცეს საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი. ამ პუნქტის შესაბამისად, საინვენტარიზაციო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს მასში გადასახადის გადამხდელის წარმომადგენლის/წარმომადგენლების შეყვანა.

5. საინვენტარიზაციო კომისია ვალდებულია სრულად და დროულად აღრიცხოს სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები წარმოებისა და შენახვის ადგილზე, შეუდაროს აღრიცხვის შედეგები ბუღალტრული აღრიცხვის შესაბამის მონაცემებს და ყოველივე ეს შეიტანოს სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვის ოქმში.

6. ინვენტარიზაციის დაწყების წინ საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ გადასახადის გადამხდელის ხელმძღვანელის (დირექტორის) ბრძანება, ან საგადასახადო ორგანოს უფროსის მიერ გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ინვენტარიზაციის ჩატარების შესახებ, გადაეცემათ კომისიის თავმჯდომარეს და წევრებს, ასევე საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირს.

    მუხლი 6. საინვენტარიზაციო კომისიის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები

1. გადასახადის გადამხდელის ხელმძღვანელი (დირექტორი) პასუხისმგებელია ინვენტარიზაციის სწორად და დადგენილ ვადებში ჩატარებაზე. ის ვალდებულია შექმნას ინვენტარიზაციის ჩატარებისათვის სათანადო პირობები.

2. საინვენტარიზაციო კომისიის მიერ განსახორციელებელ სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის პროცედურა მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:

ა) სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ნაშთის სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემების დადგენა;

ბ) სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ფაქტობრივი მდგომარეობის აღრიცხვა;

გ) ფაქტობრივი და სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემების ურთიერთშედარება და შედეგების გამოყვანა.

3. სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა სააღრიცხვო (საბუღალტრო) და ფაქტობრივი მდგომარეობის (ნაშთების) შემოწმების დაწყებამდე საინვენტარიზაციო კომისია ვალდებულია:

ა) საჭიროების შემთხვევაში დალუქოს დამხმარე სათავსები, სარდაფები და ფასეულობათა შენახვის ის ადგილები, რომლებსაც ცალკე შესასვლელ-გასასვლელი აქვთ;

ბ) შეამოწმოს ზომა-წონის საზომი ყველა ხელსაწყოს ვარგისიანობა;

გ) მიიღოს ის დოკუმენტაცია, რომელიც ასახავს სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციის დაწყების პერიოდისათვის არსებულ მდგომარეობას. ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს დამოწმებული კომისიის თავმჯდომარის მიერ;

დ) საწარმოში სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირისგან (პირებისგან) მიიღოს ხელწერილი იმის შესახებ, რომ ინვენტარიზაციის დაწყებამდე ყველა შემოსავლისა და გასავლის დოკუმენტი ჩაბარებულია ბუღალტერიაში, ყველა მიღებული ფასეულობა აღებულია შემოსავალში, ხოლო გაცემული ჩამოწერილია გასავალში;

ე) გადაამოწმოს საწარმოში სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირის (პირების) მიერ საინვენტარიზაციო აღრიცხვებში აღმოჩენილი შეცდომები და მათი დადასტურების შემთხვევაში გაასწოროს ისინი.

4. საინვენტარიზაციო კომისია პასუხს აგებს:

ა) ინვენტარიზაციის პროცედურის დადგენილ ვადაში ჩატარებასა და წესების დაცვაზე;

ბ) საინვენტარიზაციო აღრიცხვებში სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შეტანის სისრულესა და სიზუსტეზე;

გ) საინვენტარიზაციო აღრიცხვებში სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების განმასხვავებელი ნიშნების (ტიპი, ხარისხი, ზომა, რიგითი ნომერი და ა.შ.) სწორად შეტანაზე;

დ) ინვენტარიზაციის შედეგების დადგენილ ვადაში და სწორად გაფორმებაზე.

    მუხლი 7. საინვენტარიზაციო კომისიის მიერ სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ნაშთების სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემების დადგენა

1. სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ფაქტობრივი მდგომარეობის აღრიცხვის დაწყების დღისათვის დამთავრებული უნდა იყოს ფასეულობათა შემოსავალ-გასავლის ყველა დოკუმენტის დამუშავება, ნაწარმოები უნდა იყოს შესაბამისი ჩანაწერები ანალიზური აღრიცხვის ბარათებში (წიგნებში) და გამოყვანილი იყოს ნაშთები.

2. სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ნაშთების სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემების დადგენის მიზნით, საწარმოში სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირი ვალდებულია:

ა) საინვენტარიზაციო კომისიას წერილობით შეატყობინოს ინვენტარიზაციის დაწყებამდე ყველა შემოსავლისა და გასავლის დოკუმენტის ბუღალტერიაში ჩაბარების თაობაზე, აგრეთვე ყველა მიღებული ფასეულობის შემოსავალში, ხოლო გაცემულის – გასავალში აღების თაობაზე;

ბ) საინვენტარიზაციო აღრიცხვებში შეცდომების აღმოჩენისას (მაგალითად, თუ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დანაკლისი ან მეტობა გამოწვეულია სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დასახელებების შეცდომით ჩაწერის, გამოტოვების ან ანგარიშში ჩაუთვლელობის შედეგად), აღნიშნულის თაობაზე საინვენტარიზაციო კომისიას განუცხადოს დალუქული საწყობის გახსნამდე.

3. გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია საინვენტარიზაციო კომისიას წარუდგინოს ინფორმაცია სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა დასახელების, რაოდენობის, ამ ფასეულობათა მიღების თარიღის, სასაქონლო ზედნადებისა ან/და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის ან საბაჟო დოკუმენტაციის თარიღისა და ნომრების, თვითღირებულების და სხვა მონაცემების ჩვენებით. საინვენტარიზაციო კომისია, საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის ბრძანებით განსაზღვრულ ვადაში, გადასახადის გადამხდელთან ერთად ადგენს ამ ფასეულობების ნაშთების სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემებს.

4. თუ ვერ მოხდება დადგენილ ვადებში სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დასახელებების მიხედვით ნაშთების სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემების დადგენა, ეს სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები უნდა ჩაითვალოს როგორც ბუღალტრულ ჩანაწერებში აღურიცხველი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები.

5. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ნაშთების სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემების დაზუსტების შემდეგ საინვენტარიზაციო კომისია ადგენს ოქმს „საბუღალტრო დოკუმენტებში აღრიცხული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ნაშთის შესახებ“ (დანართი №1).

    მუხლი 8. საინვენტარიზაციო კომისიის მიერ სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ფაქტობრივი მდგომარეობის აღრიცხვა

1. სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ფაქტობრივი მდგომარეობის აღრიცხვა ხორციელდება მათი ადგილმდებარეობის მიხედვითა და საწარმოში სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირების უშუალო მონაწილეობით.

2. ფასეულობათა ფაქტობრივი არსებობა უნდა დადგინდეს აუცილებელი დათვლის, აწონვის, აზომვის გზით.

3. ინვენტარიზაციისას თითოეული საგანი უნდა იქნეს ვიზუალურად შემოწმებული და შეტანილ იქნეს დასახელებების მიხედვით საინვენტარიზაციო აღრიცხვებში პირვანდელი ღირებულებით.

4. სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაცია, როგორც წესი, მოცემულ სათავსში განლაგებული საქონლის რიგითობის მიხედვით უნდა განხორციელდეს, ხოლო, როცა ფასეულობანი სხვადასხვა სათავსშია განლაგებული და ეკუთვნის ერთსა და იმავე საწარმოში სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შენახვაზე პასუხისმგებელ პირს – შენახვის ადგილების თანამიმდევრობით. ფასეულობათა აღრიცხვის შემდეგ სათავსი ილუქება და ინვენტარიზაცია გრძელდება შემდგომ სათავსში.

5. ის სათავსი, სადაც მატერიალური ფასეულობები ინახება, საინვენტარიზაციო კომისიის მიერ სამუშაო დღის დასრულებისას, თუ სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაცია ერთი დღის განმავლობაში არ მთავრდება, ილუქება საგადასახადო ორგანოს წარმომადგენლის მიერ, რაზედაც დგება დალუქვის ოქმი საინვენტარიზაციო კომისიის წევრების ხელმოწერით. ლუქი ინვენტარიზაციის მთელი პერიოდის განმავლობაში ინახება საგადასახადო ორგანოს წარმომადგენელთან.

6. საინვენტარიზაციო კომისიის მუშაობის პერიოდში შესვენებისას, საინვენტარიზაციო აღრიცხვები ინახება დაკეტილ სათავსში (ყუთი, კარადა, სეიფი), იქ, სადაც ინვენტარიზაცია მიმდინარეობს.

7. იმ მასალების ან/და საქონლის რაოდენობა, რომელიც მიმწოდებლის მიერ შეფუთულ მდგომარეობაში დაუზიანებლად იმყოფება, დასაშვებია განისაზღვროს არსებული დოკუმენტების საფუძველზე, ამ ფასეულობათა შერჩევითი შემოწმებით. დასაყრელი მასალის წონის განსაზღვრა დასაშვებია აზომვისა და ტექნიკური გაანგარიშებების საშუალებით. აზომვებისა და გაანგარიშების აქტი აღრიცხვის ოქმს უნდა დაერთოს. დიდი რაოდენობით ასაწონი საქონლის ინვენტარიზაციისას აწონვის მონაცემები შეიძლება შეტანილ იქნეს ცალკე უწყისებში, რომელიც დღის ბოლოს ან სამუშაოს დამთავრებისას უნდა დაჯამდეს და გამოყვანილი ჯამი გადატანილ იქნეს საინვენტარიზაციო აღრიცხვაში. აწონვის უწყისები უნდა დაერთოს საინვენტარიზაციო აღრიცხვას.

8. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობანი შეიტანება აღრიცხვებში დასახელების, სახის, რაოდენობისა და სხვა მახასიათებლების მიხედვით. საინვენტარიზაციო კომისიის წევრები საწარმოში სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შენახვაზე პასუხისმგებელ პირთან ერთად ახდენენ ფასეულობების გადათვლას, აწონვას და გაზომვას. აღრიცხვაში დაუშვებელია საწარმოში სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირების მიერ სიტყვიერად ნათქვამი მონაცემების, ასევე მათი საბუღალტრო აღრიცხვის მონაცემების შეტანა მათი ფაქტობრივად შემოწმების გარეშე.

9. აღრიცხული ფასეულობები საინვენტარიზაციო უწყისში (აღრიცხვაში) შეიტანება იმ საზომ ერთეულებში, რომელშიაც წარმოებს მათი აღრიცხვა.

10. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ფაქტობრივი მდგომარეობის აღრიცხვის შემდეგ საინვენტარიზაციო კომისია ადგენს ოქმს „სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვის შესახებ“ (დანართი №3).

11. სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობებზე, რომელიც ეკუთვნის სხვა პირს (პირებს) და მიღებულია შესანახად – შედგება ცალკე საინვენტარიზაციო აღრიცხვის ოქმი (დანართი №5).

12. იმ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის აღრიცხვის შესახებ, რომელიც ინვენტარიზაციის დაწყების პერიოდამდე 30 კალენდარული დღის განმავლობაშია მიღებული და ბუღალტრულ ჩანაწერებში არ არის აღრიცხული, დგება ოქმი „სამეურნეო ოპერაციის დასრულებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში მიღებული და ბუღალტრულ ჩანაწერებში აღურიცხავი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის აღრიცხვის შესახებ“ (დანართი №2).

13. აღრიცხვას ასევე უნდა დაექვემდებაროს ის სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობანი, რომელიც აღირიცხება შესაბამის ბუღალტრულ ანგარიშებზე, როგორც გზაში მყოფი, გადატვირთული, სხვა ორგანიზაციათა საწყობებში მყოფი და სხვა. ამ ფასეულობათა აღრიცხვის ანგარიშებზე შეიძლება დატოვებულ იქნეს მხოლოდ ის თანხები, რომლებიც დადასტურებულია სათანადოდ გაფორმებული დოკუმენტებით. მაგალითად, გზაში მყოფი საქონელი – მიმწოდებელთა ანგარიშ-გადახდის მოთხოვნებით, და სხვა მათი შემცვლელი საბუთებით; გადატვირთული პროდუქცია – მყიდველებზე წარდგენილი ანგარიშ-ფაქტურების, სასაქონლო ზედნადებისა და საგადასახადო მოთხოვნების ასლებით; სხვა საწარმოთა (ორგანიზაციათა) საწყობებში შენახული ფასეულობანი შენახვის შესახებ ხელწერილებით, ხელშეკრულებებით და ა.შ.

14. გადატვირთულ, მაგრამ მყიდველების მიერ ვადაზე გაუნაღდებელ სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა აღრიცხვებზე თითოეული გადატვირთვის მიხედვით უნდა მიეთითოს მყიდველის დასახელება, ფასეულობის დასახელება, გადატვირთვის თარიღი, ანგარიშ-ფაქტურის ან/და სასაქონლო ზედნადების გამოწერის თარიღი, ნომერი და თანხა.

15. ის სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობანი, რომლებიც ინახება სხვა საწარმოების, დაწესებულებების საწყობებში, აღრიცხვებში შეიტანება დოკუმენტების საფუძველზე (სასაქონლო ზედნადები, ხელშეკრულება ან სხვა), რომლებიც ადასტურებენ ამ ფასეულობათა გადაცემას შესანახად. ამ ფასეულობებზე აღრიცხვებში მიეთითება მათი დასახელება, რაოდენობა, ხარისხი, ფაქტობრივი ღირებულება (აღრიცხვის მონაცემების მიხედვით), ტვირთის შესანახად მიღების თარიღი, შენახვის ადგილი, დოკუმენტების ნომერი. საჭიროების შემთხვევაში საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ ფასეულობათა ფაქტობრივი აღრიცხვა.

16. სხვა საწარმოებში გადასამუშავებლად გადაცემულ სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა აღრიცხვებში მიეთითება გადამამუშავებელი საწარმოს, დაწესებულების დასახელება, ფასეულობათა დასახელება, ფაქტობრივი ღირებულება (აღრიცხვის მონაცემების მიხედვით), ფასეულობათა გადასამუშავებლად გადაცემის თარიღი და შესაბამისი დოკუმენტების (სასაქონლო ზედნადები, ხელშეკრულება ან სხვა) ნომრები და თარიღები.

17. აღრიცხვები ხელმოწერილ უნდა იქნეს კომისიის ყველა წევრისა და საწარმოში სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირების მიერ.

18. საინვენტარიზაციო აღრიცხვები შეიძლება შეივსოს როგორც ხელით, ასევე კომპიუტერული საშუალებებით. ხელით შედგენილი აღრიცხვები უნდა შეივსოს კალმით, სუფთად და გარკვევით. ჩანაწერების ამოშლა და გადასწორება დაუშვებელია.

19. საინვენტარიზაციო აღრიცხვის თითოეულ გვერდზე წარწერით მიეთითება სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების რიგითი ნომრები და ყველა ფასეულობის საერთო რაოდენობის ჯამი ნატურალურ გამოსახულებაში, მიუხედავად იმისა, რომელ საზომ ერთეულებშია ნაჩვენები ეს ფასეულობანი (ცალში, კილოგრამებში, მეტრებში და ა.შ.). შეცდომის დაშვებისას აღრიცხვის ყველა ეგზემპლარზე უნდა გადაიხაზოს არასწორი ჩანაწერები და იქვე ჩაიწეროს სწორი ჩანაწერი. შესწორებაზე ხელს აწერს კომისიის ყველა წევრი და საწარმოში სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირი.

20. საინვენტარიზაციო აღრიცხვაში შეუვსებელი გრაფების დატოვება დაუშვებელია. ასეთი გრაფები უნდა გადაიხაზოს.

21. იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოში სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირი ინვენტარიზაციის შემდეგ საინვენტარიზაციო აღრიცხვებში შეამჩნევს შეცდომებს, იგი ვალდებულია ამის შესახებ დაუყოვნებლივ (საწყობის, საკუჭნაოს, სექციის გახსნამდე) განუცხადოს საინვენტარიზაციო კომისიას. კომისია შეამოწმებს განცხადებაში მოყვანილ ფაქტებს და მათი აღმოჩენის შემთხვევაში გაასწორებს დაშვებულ შეცდომებს.

22. გადასახადის გადამხდელის ხელმძღვანელი (დირექტორი) შესაბამისი ქვედანაყოფების ხელმძღვანელებთან ერთად ვალდებულია გულდასმით აკონტროლოს ინვენტარიზაციის ჩატარების დადგენილი წესების დაცვა.

23. ინვენტარიზაციის დროს შემოსული ფასეულობების მიღება ხდება საწარმოში სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირების მიერ საინვენტარიზაციო კომისიის წევრების თანდასწრებით და საინვენტარიზაციო აღრიცხვაში შეიტანება ცალკე ოქმში „ინვენტარიზაციის დროს შემოსული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შესახებ“ (დანართი №7). ოქმში მიეთითება როდის და ვისგანაა ის მიღებული, ასევე, შემოსავლის დოკუმენტის თარიღი და ნომერი, საქონლის დასახელება, რაოდენობა, ერთეულის ფასი და გადახდილი (გადასახდელი) თანხის ოდენობა.

24. როდესაც ინვენტარიზაცია დიდ დროს მოიცავს ან არსებობს სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობათა დაზიანების, განადგურების, ვარგისიანობის ვადის გასვლის და სხვა გარემოება, გადასახადის გადამხდელის ხელმძღვანელის (დირექტორის) წერილობითი მოთხოვნით და საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირთან შეთანხმებით, დასაშვებია ინვენტარიზაციის პროცესში საწარმოში სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირის (პირების) მიერ კომისიის წევრების თანდასწრებით ფასეულობათა საწყობიდან (საწყობებიდან) გაცემა. ასეთ დროს გაცემული ინვენტარიზებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობანი აღრიცხვაში შეიტანება ცალკე ოქმში „ინვენტარიზაციის დროს გაცემული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შესახებ“ (დანართი №8). ოქმში მიეთითება როდის და ვისზეა ისინი გაცემული, ასევე გასავლის დოკუმენტის თარიღი და ნომერი, საქონლის დასახელება, რაოდენობა, ერთეულის ფასი და მიღებული (მისაღები) თანხის ოდენობა.

25. ინვენტარიზაციის პროცესში ფასეულობათა გაცემის თაობაზე, დაუყოვნებლივ (ამ ფასეულობათა გაცემამდე) უნდა ეცნობოს საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირს წერილობით.

26. საწარმოში სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირი ვალდებულია აღრიცხვის ბოლოს, საინვენტარიზაციო კომისიას წერილობით შეატყობინოს იმის თაობაზე, რომ ინვენტარიზაცია მისი თანდასწრებით ჩატარდა, კომისიის წევრებთან პრეტენზია არ გააჩნია და აღრიცხულ ფასეულობებს შესანახად ღებულობს პირადი პასუხისმგებლობის ქვეშ.     

    მუხლი 9. საინვენტარიზაციო კომისიის მიერ ფაქტობრივი და სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემების ურთიერთშედარება და შედეგების გაფორმება

1. საინვენტარიზაციო კომისიის მუშაობა ფორმდება შემაჯამებელი ოქმით, რომელშიც აისახება ინვენტარიზაციის შედეგები.

2. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების საბუღალტრო დოკუმენტებში აღრიცხული და ფაქტობრივი მდგომარეობის აღრიცხვის მონაცემების შედარების მიზნით, საინვენტარიზაციო კომისია ადგენს ოქმს „სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფაქტობრივი აღრიცხვის მონაცემების შედარების შესახებ“ (დანართი №4).

3. დანართი №2-ში აღრიცხული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შესახებ მონაცემები დანართ №3-ში არ შეიტანება.

4. დანართ №4-ში შეიტანება მონაცემები №1 და №3 დანართების მიხედვით.

5. გადასახადის გადამხდელის მფლობელობაში არსებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციის პროცედურის შედეგებზე საინვენტარიზაციო კომისიის მიერ პროცედურის დასრულებისთანავე დგება ოქმი დანართი №6 შესაბამისად.

6. დანართ №6-ში შეიტანება ის მონაცემები, რომლებიც გამოვლინდა №4 და №5 დანართებში, მხოლოდ დანაკლისის და აღურიცხავი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის მიხედვით.

7. ოქმებზე ხელს აწერენ პროცედურების განმახორციელებელი საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამდებობის პირი და გადასახადის გადამხდელი ან მისი წარმომადგენელი, ინვენტარიზაციაში მონაწილე პირები, აგრეთვე მოწვეული სპეციალისტი (თუ მონაწილეობს ზემოაღნიშნულ პროცედურებში). გადასახადის გადამხდელის ან მისი წარმომადგენლის მიერ ოქმზე ხელის მოწერაზე უარის შემთხვევაში მასში კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი.

    მუხლი 10. ინვენტარიზაციის პროცედურის შედეგების დამტკიცება

1. სამეურნეო ოპერაციის დასრულებიდან არა უგვიანეს 30 კალენდარული დღისა ბუღალტრულ ჩანაწერებში აღურიცხველი ან/და სასაქონლო ზედნადების გარეშე სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის, ხოლო სხვა ქვეყნიდან საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანისას – საქართველოს საბაჟო კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების გარეშე სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის გამოვლენის შემთხვევაში, პირს დაეკისრება პასუხისმგებლობა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 143-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ოდენობით. აღნიშნული სანქცია არ გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ ბუღალტრულ ჩანაწერებში აღურიცხველ სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობაზე არსებობს საქართველოს საბაჟო კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტები ან საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სანქცია, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 143-ე მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, გამოიყენება იმ შემთხვევაშიც, თუ სასაქონლო ზედნადებში არ არის მითითებული:

ა) დოკუმენტის შედგენის თარიღი და ნომერი;

ბ) სამეურნეო ოპერაციის მონაწილე მხარეთა დასახელება, საიდენტიფიკაციო ნომერი (მისი არსებობის შემთხვევაში), ან სახელი და გვარი, პირადი ნომერი;

გ) სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის დასახელება და რაოდენობა.

3. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის დანაკლისი განიხილება მისი აღმოჩენის მომენტში საბაზრო ფასებით (აქციზისა და დღგ-ის გარეშე) განხორციელებულ მიწოდებად და გადასახადებით დაიბეგრება საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით.

4. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის დანაკლისის გამოვლენის შემთხვევაში გასათვალისწინებელია ბუნებრივი პირობებით გამოწვეული დანაკარგების კანონმდებლობით დადგენილი ზღვრული ნორმები.

5. შესაბამისი სამართალდარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ადგენს სამართალდარღვევის ოქმს და საგადასახადო ორგანო ახორციელებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს.

6. საგადასახადო შემოწმებისას ამ წესით განსაზღვრული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილი საგადასახადო სამართალდარღვევა აისახება შემოწმების აქტში, ამ შემთხვევაში ცალკე საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმი არ შედგება.

7. საინვენტარიზაციო კომისია ინვენტარიზაციის დამთავრების შემდეგ ყველა მასალას გადასცემს გადასახადის გადამხდელს და საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირს.

8. შედგენილი მასალები პროცედურის დასრულებიდან (შემაჯამებელი ოქმის შედგენიდან) არა უგვიანეს მე-2 სამუშაო დღისა წარედგინება საგადასახადო ორგანოს უფროსს.

9. საგადასახადო ორგანოს უფროსის მიერ ინვენტარიზაციის პროცედურაზე გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი და ჩატარებული პროცედურის შედეგების გათვალისწინებით დაფიქსირებული ინფორმაცია ინახება საგადასახადო ორგანოში კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

დანართი 1

 

 20 წლის _______   __________ მდგომარეობით

                                                                                                                                                         (რიცხვი)             (თვე)

ოქმი №

საბუღალტრო დოკუმენტებში აღრიცხული

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ნაშთის შესახებ

გადასახადის გადამხდელის დასახელება ______________  საიდენტიფიკაციო ნომერი ________________

საინვენტარიზაციო კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით: თავმჯდომარე _____________________________

                                                                                                                                                 (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

და წევრები: 1 __________________________________________________________________

                                                                     (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

                    2 __________________________________________________________________

                                                     (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

                    3 __________________________________________________________________

                                                                     (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

                    4 __________________________________________________________________

                                                                    (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

_____________________________________                     200 წ. ________ ____________ № ბრძანების თანახმად,

 საგადასახადო ორგანოს დასახელება                                                            რიცხვი                 თვე

აღრიცხა საბუღალტრო დოკუმენტებში ასახული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები

 

რიგითი №

 

 

სასაქონლო მატერია-ლური ფასეულობე-ბის დასახელება

 

 

სამეურნეო ოპერაციის დასრულების თარიღი

 

სასაქონლო ზედნადები

საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა ან საბაჟო დოკუმენტაცია

საზომი ერთეული

რაოდენობა

ერთეულის ფასი (თვითღირებულებით)

თანხა სულ (თვითღირებულებით)

შენიშვნა

 

თარიღი

 

სერია

ნომერი

 

თარიღი

 

სერია

ნომერი

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯამი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აღრიცხვის მიხედვით რიგითი ნომრების ოდენობა ______________ (სიტყვიერად)

ერთეულების საერთო რიცხვი ______________ (სიტყვიერად)

თანხით ლარებში ფაქტობრივად ______________ (სიტყვიერად)

ინვენტარიზაციაში მონაწილე პირების ხელმოწერა:

                                                                                               ______________ /________________ /                     

                                                                                                  (ხელმოწერა)             (სახელი, გვარი)

                                                                                                ______________ /________________/

                                                                                                   (ხელმოწერა)             (სახელი, გვარი)

საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირები ______________  /____________________/

                                                                                       (ხელმოწერა)         (თანამდებობა, სახელი, გვარი

 

 

 

დანართი №2

 20 წლის _______ _________ მდგომარეობით

         (რიცხვი)       (თვე)

 

ოქმი №

სამეურნეო ოპერაციის დასრულებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში მიღებული და ბუღალტრულ ჩანაწერებში აღურიცხავი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის აღრიცხვის შესახებ

 

 

გადასახადის გადამხდელის დასახელება ______________ საიდენტიფიკაციო ნომერი ________________

საინვენტარიზაციო კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით: თავმჯდომარე _____________________________

                                                                                                                         (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

და წევრები 1 __________________________________________________________________

                                                               (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

                   2 __________________________________________________________________

                                                                (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

                   3 __________________________________________________________________

                                                               (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

                   4 __________________________________________________________________

                                                                (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

_______________________________ 200 წ. ________ ________ № ბრძანების თანახმად,

 საგადასახადო ორგანოს დასახელება                            რიცხვი    თვე

_____________________________________________ აღრიცხა სამეურნეო ოპერაციის დამთავრებიდან 30 

                   (ობიექტის მისამართი)

კალენდარული დღის განმავლობაში საბუღალტრო დოკუმენტებში აღურიცხავი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები

რიგითი №

 

 

სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების დასახელება

 

 

სამეურნეო ოპერაციის დასრულების თარიღი

 

სასაქონლო ზედნადები

საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა ან საბაჟო დოკუმენტაცია

საზომი ერთეული

რაოდენობა

ერთეულის ფასი (თვითღირებულებით)

თანხა სულ (თვითღირებულებით)

შენიშვნა

 

თარიღი

 

სერია

ნომერი

 

თარიღი

 

სერია

ნომერი

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯამი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აღრიცხვის მიხედვით რიგითი ნომრების ოდენობა ______________ (სიტყვიერად)

ერთეულების საერთო რიცხვი ______________ (სიტყვიერად)

თანხით ლარებში ფაქტობრივად ______________ (სიტყვიერად)

ინვენტარიზაციაში მონაწილე პირების ხელმოწერა:

                                                                                               ______________ /________________ /                     

                                                                                                (ხელმოწერა)               (სახელი, გვარი)

                                                                                                ______________ /________________/

                                                                                                 (ხელმოწერა)               (სახელი, გვარი)

საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირები ______________  /____________________/

                                                                                      (ხელმოწერა)           (თანამდებობა, სახელი, გვარი

 

 

დანართი №3

20 წლის _____ _________ მდგომარეობით

        (რიცხვი) (თვე)

 

ოქმი №

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვის შესახებ

 

გადასახადის გადამხდელის დასახელება ______________ საიდენტიფიკაციო ნომერი ________________

საინვენტარიზაციო კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით: თავმჯდომარე _____________________________

                                                                                                                (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

და წევრები 1 __________________________________________________________________

                                                               (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

                    2 __________________________________________________________________

                                                                (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

                    3 __________________________________________________________________

                                                               (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

                    4 __________________________________________________________________

                                                                (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

_______________________________ 200 წ. ________ ________ № ბრძანების თანახმად,

 საგადასახადო ორგანოს დასახელება                            რიცხვი    თვე

_______________________     აღრიცხა ფაქტობრივი მდგომარეობით სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები

 (ობიექტის მისამართი)

 

რიგითი №

 

 

სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების დასახელება

საზომი ერთეული

რაოდენობა

ერთეულის ფასი (თვითღირებულებით)

თანხა სულ (თვითღირებულებით)

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯამი

 

 

 

 

 

 

აღრიცხვის მიხედვით რიგითი ნომრების ოდენობა ______________ (სიტყვიერად)

ერთეულების საერთო რიცხვი ______________ (სიტყვიერად)

თანხით ლარებში ფაქტობრივად ______________ (სიტყვიერად)

ინვენტარიზაციაში მონაწილე პირების ხელმოწერა:

                                                                                               ______________ /________________ /                     

                                                                                                 (ხელმოწერა)              (სახელი, გვარი)

                                                                                                ______________ /________________/

                                                                                                (ხელმოწერა)                (სახელი, გვარი)

საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირები ______________  /____________________/

                                                                                      (ხელმოწერა)           (თანამდებობა, სახელი, გვარი

 

 

 

 

 

 

 

დანართი №4

20 წლის _____ _________ მდგომარეობით

           (რიცხვი)     (თვე)

 

ოქმი №

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ბუღალტრული

აღრიცხვისა და ფაქტობრივი აღრიცხვის მონაცემების შედარების შესახებ

 

გადასახადის გადამხდელის დასახელება ______________  საიდენტიფიკაციო ნომერი ________________

საინვენტარიზაციო კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით: თავმჯდომარე _____________________________

                                                                                                                                                 (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

და წევრები: 1 __________________________________________________________________

                                                                     (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

                    2 __________________________________________________________________

                                                     (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

                    3 __________________________________________________________________

                                                                     (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

                    4 __________________________________________________________________

                                                                    (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

_____________________________________                     200 წ. ________ ____________ № ბრძანების თანახმად

 საგადასახადო ორგანოს დასახელება                                                               რიცხვი                 თვე

შეადარა საბუღალტრო დოკუმენტებში ასახული და ფაქტობრივი მდგომარეობით აღრიცხული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები

 

რიგითი №

 

 

 

სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების დასახელება

 

საზომი ერთეული

 

ერთეულის ფასი

 

 

ბუღალტრული აღრიცხვის

მიხევით

 

 

ფაქობრივად

სახეზეა

ინვენტარიზაციის შედეგი

შენიშვნა

 

დანაკლისი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 143-ე მუხლის შესაბამისად აღურიცხავი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობა

რაოდენობა

თანხა(თვით-ღირებულებით)

რაოდენობა

თანხა(თვით-ღირებულებით)

რაოდენობა

თანხა (თვითღირბ-ლებით)

რაოდენობა

თანხა (თვითღირებუ-ლებით)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯამი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აღრიცხვის მიხედვით რიგითი ნომრების ოდენობა ______________ (სიტყვიერად)

ერთეულების საერთო რიცხვი ______________ (სიტყვიერად)

თანხით ლარებში ფაქტობრივად ______________ (სიტყვიერად)

ინვენტარიზაციაში მონაწილე პირების ხელმოწერა:

                                                                                               ______________ /________________ /                     

                                                                                               (ხელმოწერა)        (სახელი, გვარი)

                                                                                                ______________ /________________/

                                                                                                (ხელმოწერა)       (სახელი, გვარი)

საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირები ______________  /____________________/

                                                                                      (ხელმოწერა)           (თანამდებობა, სახელი, გვარი

 

 

 

დანართი №5

 

20 წლის _____ _________ მდგომარეობით

        (რიცხვი) (თვე)

 

ოქმი №

სხვა პირის საკუთრებაში არსებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების

დოკუმენტური აღრიცხვისა და ფაქტობრივი აღრიცხვის მონაცემების შედარების შესახებ

 

გადასახადის გადამხდელის დასახელება ______________  საიდენტიფიკაციო ნომერი ________________

საინვენტარიზაციო კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით: თავმჯდომარე _____________________________

                                                                                                                                                 (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

და წევრები: 1 __________________________________________________________________

                                                                     (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

                    2 __________________________________________________________________

                                                     (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

                    3 __________________________________________________________________

                                                                     (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

                    4 __________________________________________________________________

                                                                    (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

_____________________________________                     200 წ. ________ ____________ № ბრძანების თანახმად,

 საგადასახადო ორგანოს დასახელება                                                            რიცხვი                 თვე

____________________________ შეადარა დოკუმენტებში ასახული და ფაქტობრივი მდგომარეობით აღრიცხული

        (ობიექტის მისამართი)

სხვა პირის საკუთრებაში არსებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები

 

 

 

 

 

 

 

რიგითი №

სასაქონლო- მატერიალური ფასეულობების დასახელება

 

საზომი ერთეული

ერთეულის ფასი

ბუღალტრუ-ლი აღრიცხვის

მიხევით

ფაქტობრივად

სახეზეა

ინვენტარიზაციის შედეგი

შენიშვნა

დანაკლისი

საქართველოს საგადასადო კოდექსის 143-ე მუხლის შესაბამისად აღურიცხავი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობა

რაოდენობა

თანხა (თვითღირებულებით)

 

რაოდენობა

თანხა (თვითღირებულებით)

რაოდენობა

თანხა (თვითღირებულებით)

რაოდენობა

თანხა (თვითღირებულებით)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯამი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აღრიცხვის მიხედვით რიგითი ნომრების ოდენობა ______________ (სიტყვიერად)

ერთეულების საერთო რიცხვი ______________ (სიტყვიერად)

თანხით ლარებში ფაქტობრივად ______________ (სიტყვიერად)

ინვენტარიზაციაში მონაწილე პირების ხელმოწერა:

                                                                                               ______________ /________________ /                     

                                                                                               (ხელმოწერა)                 (სახელი, გვარი)

                                                                                                ______________ /________________/

                                                                                                (ხელმოწერა)                (სახელი, გვარი)

საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირები ______________  /____________________/

                                                                                      (ხელმოწერა)           (თანამდებობა, სახელი, გვარი

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი №6

20 წლის _____ _________ მდგომარეობით

         (რიცხვი)       (თვე)

 

სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის

შედეგების შესახებ

ოქმი №

 

გადასახადის გადამხდელის დასახელება ______________  საიდენტიფიკაციო ნომერი ________________

საინვენტარიზაციო კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით: თავმჯდომარე _____________________________

                                                                                                                                                 (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

და წევრები: 1 __________________________________________________________________

                                                                     (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

                    2 __________________________________________________________________

                                                     (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

                    3 __________________________________________________________________

                                                                     (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

                    4 __________________________________________________________________

                                                                    (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

_____________________________________                     200 წ. ________ ____________ № ბრძანების თანახმად,

 საგადასახადო ორგანოს დასახელება                                                            რიცხვი                 თვე

გამოავლინა სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციის შედეგები

 

რიგითი №

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დასახელება

 

საზომი ერთეული

ერთეულის ფასი(საბაზრო ღირებულებით, დღგ-ის ან/და აქციზის გარეშე)

ინვენტარიზაციის შედეგი

შენიშვნა

 

დანაკლისი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 143-ე მუხლის შესაბამისად აღურიცხავი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობა

რაოდენობა

თანხა (საბაზრო ღირებულებით, დღგ-ის ან/და აქციზის გარეშე)

რაოდენობა

თანხა (საბაზრო ღირებულებით, დღგ-ის ან/და აქციზის გარეშე)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯამი

 

 

 

 

 

 

 

 

აღრიცხვის მიხედვით რიგითი ნომრების ოდენობა ______________ (სიტყვიერად)

ერთეულების საერთო რიცხვი ______________ (სიტყვიერად)

თანხით ლარებში ფაქტობრივად ______________ (სიტყვიერად)

ინვენტარიზაციაში მონაწილე პირების ხელმოწერა:

                                                                                               ______________ /________________ /                     

                                                                                                  (ხელმოწერა)              (სახელი, გვარი)

                                                                                                ______________ /________________/

                                                                                                   (ხელმოწერა)             (სახელი, გვარი)

საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირები ______________  /____________________/

                                                                                      (ხელმოწერა)           (თანამდებობა, სახელი, გვარი

 

 

დანართი №7

20 წლის _____ _________ მდგომარეობით

        (რიცხვი) (თვე)

 

ინვენტარიზაციის დროს შემოსული

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შესახებ

ოქმი №

 

გადასახადის გადამხდელის დასახელება ______________  საიდენტიფიკაციო ნომერი ________________

საინვენტარიზაციო კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით: თავმჯდომარე _____________________________

                                                                                                                                                 (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

და წევრები: 1 __________________________________________________________________

                                                                     (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

                    2 __________________________________________________________________

                                                     (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

                    3 __________________________________________________________________

                                                                     (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

                    4 __________________________________________________________________

                                                                    (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

_____________________________________                     200 წ. ________ ____________ № ბრძანების თანახმად,

 საგადასახადო ორგანოს დასახელება                                                            რიცხვი                 თვე

_________________________________ მიიღო სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები

 (ობიექტის მისამართი)

 

რიგითი №

 

 

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დასახელება

 

 

ვისგანაა მიღებული

 

 

მიღების თარიღი

 

სასაქონლო ზედნადები

 

საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა ან საბაჟო დოკუმენტაცია

საზომი ერთეული

ერთეულის ფასი (თვითღირებულებით)

რაოდენობა

თანხა სულ (თვითღირებულებით)

შენიშვნა

 

თარიღი

 

სერია,

ნომერი

 

თარიღი

 

სერია,

ნომერი

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯამი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აღრიცხვის მიხედვით რიგითი ნომრების ოდენობა ______________ (სიტყვიერად)

ერთეულების საერთო რიცხვი ______________ (სიტყვიერად)

თანხით ლარებში ფაქტობრივად ______________ (სიტყვიერად)

ინვენტარიზაციაში მონაწილე პირების ხელმოწერა:

                                                                                               ______________ /________________ /                     

                                                                                                  (ხელმოწერა)              (სახელი, გვარი)

                                                                                                ______________ /________________/

                                                                                                   (ხელმოწერა)           (სახელი, გვარი)

საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირები ______________  /____________________/

                                                                                       (ხელმოწერა)          (თანამდებობა, სახელი, გვარი

 

 

 

 

დანართი №8

20 წლის _____ _________ მდგომარეობით

        (რიცხვი) (თვე)

 

ინვენტარიზაციის დროს გაცემული

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შესახებ

ოქმი №

 

გადასახადის გადამხდელის დასახელება ______________  საიდენტიფიკაციო ნომერი ________________

საინვენტარიზაციო კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით: თავმჯდომარე _____________________________

                                                                                                                                                 (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

და წევრები: 1 __________________________________________________________________

                                                                     (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

                    2 __________________________________________________________________

                                                     (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

                    3 __________________________________________________________________

                                                                     (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

                    4 __________________________________________________________________

                                                                    (თანამდებობა, გვარი, სახელი და მამის სახელი)

_____________________________________                     200 წ. ________ ____________ № ბრძანების თანახმად

 საგადასახადო ორგანოს დასახელება                                                            რიცხვი                 თვე

_________________________________ გასცა სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები

            (ობიექტის მისამართი)

რიგითი №

სასაქონლო- მატერიალური ფასეულობების დასახელება

ვისზეა

გაცემული

გაცემის თარიღი

სასაქონლო ზედნადები

საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა ან საბაჟო დოკუმენტაცია

საზომი ერთეული

ერთეულის ფასი (თვითღირებულებით)

რაოდენობა

თანხა სულ (თვითღირებულებით)

შენიშვნა

თარიღი

სერია,

ნომერი

თარიღი

სერია,

ნომერი

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯამი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აღრიცხვის მიხედვით რიგითი ნომრების ოდენობა ______________ (სიტყვიერად)

ერთეულების საერთო რიცხვი ______________ (სიტყვიერად)

თანხით ლარებში ფაქტობრივად ______________ (სიტყვიერად)

ინვენტარიზაციაში მონაწილე პირების ხელმოწერა:

                                                                                               ______________ /________________ /                     

                                                                                                 (ხელმოწერა)            (სახელი, გვარი)

                                                                                                ______________ /________________/

                                                                                                (ხელმოწერა)                (სახელი, გვარი)

საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირები ______________  /____________________/

                                                                                      (ხელმოწერა)           (თანამდებობა, სახელი, გვარი

 


პირველადი სახე (23/07/2009 - 07/06/2010)