საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი

საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი
დოკუმენტის ნომერი 3213-რს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 20/07/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/08/2018
სარეგისტრაციო კოდი 330090000.05.001.019104
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
3213-რს
20/07/2018
ვებგვერდი, 13/08/2018
330090000.05.001.019104
საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი
საქართველოს პარლამენტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (13/08/2018 - 30/05/2019)

 

საქართველოს კანონი

 

 

საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი

თავი I

ძირითადი დებულებანი

მუხლი 1. კოდექსის მოქმედების სფერო

1. ეს კოდექსი ადგენს :

) საქართველოს სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების სისტემას , მის ძირითად პრინციპებს , მიზნებსა და ამოცანებს , აგრეთვე სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების იერარქიასა და შემადგენლობას , მათი შემუშავებისა და დამტკიცების წესებს ;

) მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობებს და შენობა -ნაგებობის მიმართ ძირითად მოთხოვნებს ;

) მშენებლობის ნებართვის გაცემის , მშენებლობის ზედამხედველობის , სამშენებლო სამართალდარღვევათა ცალკეულ სახეებს , პასუხისმგებლობის ზომებს , სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის განხილვასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების წესებს .

2. მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების მშენებლობის , კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის , სოციალური საცხოვრისის და სხვა , მსგავსი საკითხები განისაზღვრება საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობით

მუხლი 2. კოდექსის მიზანი და ამოცანები

1. ამ კოდექსის მიზანია საქართველოს ტერიტორიაზე სივრცის დაგეგმარების , ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის , არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის სამართლებრივი მოწესრიგება .

2. ამ კოდექსის ამოცანებია :

) საქართველოს მთელი ტერიტორიისა და მისი ნაწილების გამოყენებისა და განვითარების მოწესრიგება საჯარო ინტერესებისა და კერძო ინტერესების შეჯერების საფუძველზე შემუშავებული და დამტკიცებული სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების მეშვეობით ;

) ადამიანის ცხოვრებისა და საქმიანობისათვის ღირსეული გარემოს შექმნა , სივრცის დაგეგმარების , ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვისა და მშენებლობის პროცესში ადამიანის ჯანმრთელობის , გარემოს , ბუნებრივი რესურსებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა

) სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის პროცესში საზოგადოების ეფექტიანი მონაწილეობის უზრუნველყოფა ;

) სახელმწიფოს მიერ არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობა ;

) სახელმწიფოს მიერ არქიტექტორის შემოქმედებითი თავისუფლების და არქიტექტურული განათლების განვითარების უზრუნველყოფა ;

) შენობა -ნაგებობის კონსტრუქციულ სიმტკიცესთან , მდგრადობასთან , საიმედოობასთან , სეისმომედეგობასთან , ცეცხლმედეგობასთან , ენერგოეფექტიანობასთან და ხმაურისაგან დაცვასთან დაკავშირებული ძირითადი მოთხოვნების დადგენა ;

) ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის უსაფრთხო ქალაქთმშენებლობის უზრუნველყოფა , სამშენებლო საქმიანობის საუკეთესო პრაქტიკის დამკვიდრება და მშენებლობის ხარისხის ამაღლება ;

) მშენებლობის ნებართვის მიღებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების გამარტივებითა და მშენებლობის ზედამხედველობის ეფექტიანობის ამაღლებით სტაბილური საინვესტიციო გარემოს უზრუნველყოფა .

მუხლი 3. ტერმინთა განმარტება

ამ კოდექსის მიზნებისთვის მასში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა :

) აგლომერაციამონოცენტრული ან პოლიცენტრული კონფიგურაციის ისეთ დასახლებათა სივრცითი დაჯგუფება , რომლებიც დამოკიდებულია ერთმანეთზე ინტენსიური საქმიანი , საწარმოო , კულტურულ -საგანმანათლებლო , სატრანსპორტო და საინჟინრო ინფრასტრუქტურული კავშირებით ;

) არქიტექტურული ესკიზიარქიტექტურული შემოქმედების შედეგად შექმნილი არქიტექტურული კონცეფციის ამსახველი მონახაზი , რომელიც საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს ;

) არქიტექტურული პროექტიარქიტექტურული შემოქმედებისა და პროფესიული საქმიანობის შედეგად შექმნილი არქიტექტურული კონცეფციის ამსახველი ძირითადი დოკუმენტი , რომელიც საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს ;

) არქიტექტურული საქმიანობასაქმიანობა , რომელიც გულისხმობს შენობის , ნაგებობის , ინტერიერის , ექსტერიერის დაპროექტებას , სივრცით -გეგმარებითი საკითხების გადაწყვეტას , პროექტის საინჟინრო -ტექნიკური , ტექნოლოგიური და სხვა ნაწილების დაპროექტებისათვის დავალებების განსაზღვრას ;

) ახალი მშენებლობამშენებლობა , რომელიც ხორციელდება მიწის ნაკვეთის იმ ნაწილზე , სადაც არ დგას შენობა -ნაგებობა ან ხდება არსებული შენობა -ნაგებობის მთლიანად ჩანაცვლება ; დროებითი შენობა -ნაგებობის მონტაჟი /განთავსება ;

) გამოყენების სახეობატერიტორიის ფაქტობრივი ან ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტით განსაზღვრულისარგებლობის სახეობა . გამოყენების სახეობა ერთგვაროვანია (დომინირებული სახეობა ), თუ ტერიტორიის არანაკლებ 75%-ისა იდენტური ფუნქციითაა გამოყენებული , ხოლო გამოყენების სახეობა შერეულია , თუ ტერიტორიის 25%-ზე მეტი განსხვავებული ფუნქციითაა გამოყენებული ;

) განაშენიანების გეგმაამ კოდექსის მე -40 მუხლის შესაბამისად განსაზღვრული გეგმა ;

) განაშენიანების დეტალური გეგმაამ კოდექსის 41- მუხლის შესაბამისად განსაზღვრული გეგმა ;

) განაშენიანების რეგულირების ხაზი (წითელი ხაზი ) – მიწის ნაკვეთისათვის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტით დადგენილი წარმოსახვითი მიჯნა , რომლის მიღმაც უნდა განთავსდეს შენობა -ნაგებობა . მიწის ნაკვეთისათვის შეიძლება დადგინდეს ერთი ან ერთზე მეტი წითელი ხაზი ;

) განაშენიანების სავალდებულო ხაზი (ლურჯი ხაზი ) – მიწის ნაკვეთისათვის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტით დადგენილი წარმოსახვითი მიჯნა , რომელზედაც უნდა განთავსდეს შენობა -ნაგებობა . მიწის ნაკვეთისათვის შეიძლება დადგინდეს ერთი ან ერთზე მეტი ლურჯი ხაზი ;

) განაშენიანებული ტერიტორიადასახლების ტერიტორიის ნაწილი , რომელიც შეიძლება მოიცავდეს ძირითადი დებულებებით განსაზღვრულ ნებისმიერ ზონას , გარდა გარემოს დამცავი ზონისა , ლანდშაფტურ -სარეკრეაციო ზონისა , სასოფლო -სამეურნეო ზონისა , სატრანსპორტო ზონა 2-ისა და სამხედრო დანიშნულების ზონა 2-ისა ;

) განსაკუთრებული რეგულირების ზონამუნიციპალიტეტისათვის ან მისი ტერიტორიის ნაწილისათვის მაღალი მნიშვნელობის საზოგადოებრივი , ეკონომიკური , ეკოლოგიური , ჰუმანიტარული , თავდაცვითი , სპორტულ -გამაჯანსაღებელი და სარეკრეაციო , კულტურული ან /და სხვა ფაქტორიდან გამომდინარე მინიჭებული სტატუსი

) განსაკუთრებული რეგულირების ტერიტორიასაქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით დასახლებისათვის მინიჭებული განსაკუთრებული რეგულირების  (სარეკრეაციო , საკურორტო , თავდაცვითი ან საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით მინიჭებული სხვა ) სტატუსის მქონე ტერიტორია ;

) განსახლებამოსახლეობის ეკონომიკური და სხვა სახის აქტივობის საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე განაწილება ;

) გენერალური გეგმაამ კოდექსის 39- მუხლის შესაბამისად განსაზღვრული გეგმა ;

) დასახლებასაქართველოს ორგანული კანონითადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსიგანსაზღვრული მოსახლეობის განსახლების ტერიტორიული ერთეული ;

) დასახლების შიდა განვითარებაქალაქთმშენებლობითი პროცესი , რომლის მიზანია ჩამოყალიბებული დასახლების პოტენციალის ამაღლება ცალკეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების გამჭიდროებით (განაშენიანების ინტენსივობის გაზრდით ), დეგრადირებული სივრცეების ხელახლა გამოყენებით და სხვა , მსგავსი ღონისძიებებით ;

) დემონტაჟიარსებული შენობა -ნაგებობის ან მისი ნაწილის ორგანიზებულად დანგრევა /დაშლა ;

) დეტალური არქიტექტურული პროექტიარქიტექტურული კონცეფციის ამსახველი დეტალური დოკუმენტი , რომელიც საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს ;

) ინსოლაციატერიტორიის ზედაპირის ან /და შენობის შიდა , სამყოფი ნაწილების მზის სხივებით განათება ;

) აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანოპროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის მე -15 მუხლისქვეპუნქტით განსაზღვრული ორგანო ;

) ინფრასტრუქტურასაინჟინრო -ტექნიკური , სატრანსპორტო , ასევე საკომუნიკაციო ობიექტების , ნაგებობებისა და ქსელების ერთობლიობა ;

) ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონა − „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებსაქართველოს კანონის შესაბამისად განსაზღვრული ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონა ;

) კონსერვაციაშენობა -ნაგებობის არსებული მდგომარეობის შენარჩუნების , შენობა -ნაგებობის განადგურებისაგან ან შეუქცევი ცვლილებებისაგან დაცვის მიზნით საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით განხორციელებულ ღონისძიებათა ერთობლიობა ;

) კონსტრუქციული პროექტიმშენებლობის განხორციელებისთვის საჭირო კონსტრუქციული გაანგარიშებისა და გადაწყვეტის ამსახველი დეტალური (მუშა ) დოკუმენტი , რომელიც საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს ;

) კონსტრუქციული სქემამშენებლობის განხორციელებისთვის საჭირო კონსტრუქციული გადაწყვეტისა და გაანგარიშების ამსახველი ძირითადი დოკუმენტი , რომელიც საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს ;

) კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონა − „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებსაქართველოს კანონის შესაბამისად განსაზღვრული კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონა ;

) სამეზობლო მიჯნის ზონა − მიწის ნაკვეთის ნაწილი , რომელიც მიწის ნაკვეთის სამეზობლო საზღვრებიდან 3 მეტრზე ნაკლები მანძილითაა დაშორებული ;

) მშენებლობაიმ მოქმედებათა ერთობლიობა , რომლებიც ხორციელდება სამშენებლო მოედნის მომზადების , შენობა -ნაგებობების ან მათი ნაწილების ახალი მშენებლობის , რეკონსტრუქციის , დემონტაჟის , კონსერვაციის ან /და შეკეთების დროს ;

) მშენებლობის განმახორციელებელი პირიმშენებლობის ნებართვის მფლობელი ან პირი , რომელიც ახორციელებს უნებართვო მშენებლობას ;

) მშენებლობის ორგანიზების პროექტიმშენებლობის პროექტის განუყოფელი ნაწილი , რომელშიც დეტალურადაა განსაზღვრული მშენებლობის განხორციელების პირობები , მათ შორის : სამშენებლო სამუშაოების დაწყების დღე , მშენებლობის ეტაპები და ხანგრძლივობა , მშენებლობის განხორციელების გრაფიკი მშენებლობის ეტაპების გათვალისწინებით , სამშენებლო მოედანზე სამშენებლო ტექნიკისა და საშენი მასალებისათვის განკუთვნილი ადგილი , დროებითი შენობა -ნაგებობის განთავსების ადგილი , უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მეთოდები და ღონისძიებები , დაფარული სამუშაოების , დათვალიერებისა და გამოცდის აქტების ჩამონათვალი , ამა თუ იმ სამუშაოს განხორციელების ოპტიმალური ვადა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა საკითხები ;

) მშენებლობის შეტყობინება − I-II კლასების შენობა -ნაგებობების მშენებლობის განხორციელების მიზნით მშენებლობის განმახორციელებელი პირის მიერ მშენებლობის ნებართვის გამცემი უფლებამოსილი ორგანოსათვისშეტყობინების (მარტივი შეტყობინება , დეტალური შეტყობინება ) ვალდებულება ;

) ნაგებობასამშენებლო მასალებისაგან ან /და ნაკეთობებისაგან შექმნილი , გრუნტთან უძრავად დაკავშირებული კონსტრუქციული სისტემა , რომლის ძირითადი დანიშნულებით გამოსაყენებლად აუცილებელი არ არის სათავსების /სამყოფების /სადგომების არსებობა

1) რეკონსტრუქციაარსებული შენობა -ნაგებობის ან /და მისი ნაწილის არსობრივი შეცვლა მათი ფიზიკური , ხარისხობრივი და თვისებრივი განახლების მიზნით

2) საეტაპო ოქმიმშენებლობის ცალკეული ეტაპების დამთავრების თაობაზე შედგენილი შესაბამისი დოკუმენტი ;

3) საზოგადოებრივი მიჯნის ზონამიწის ნაკვეთის საზოგადოებრივი საზღვრიდან მომიჯნავე საზოგადოებრივი სივრცის შუა ხაზამდე არაუმეტეს 15 მეტრი სიგრძის (თუ განაშენიანების დეტალური გეგმით მეტი მანძილიარ არის დადგენილი ) ზონა ;

4) საზოგადოებრივი სივრცემიწის ნაკვეთის მომიჯნავე დარეგისტრირებული ან დაურეგისტრირებელი სივრცე , რომელიც საზოგადოებრივი დანიშნულებით გამოიყენება , კერძოდ , ქუჩა , გზა , მაგისტრალი , ჩიხი , ტროტუარი , გაზონი , ბაღი , სკვერი , წყლის სარკე , ლანდშაფტურ -სარეკრეაციო ზონა , საზოგადოებრივი გზა , სერვიტუტი და სხვა , მსგავსი სივრცე ;

5) სამინისტროსაქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ;

6) სამშენებლო დოკუმენტაციასაქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დამტკიცებული /შეთანხმებული სანებართვო დოკუმენტაცია , რომელიც მშენებლობის განხორციელების საფუძველია ;

7) სამშენებლო მასალასამშენებლო მიზნისთვის წარმოებული პროდუქტი ;

8) სამშენებლო მასალის ხარისხისამშენებლო მასალის ხარისხობრივი მახასიათებლების ერთობლიობა ;

9) სამშენებლო მოედანიმშენებლობის ორგანიზების პროექტით განსაზღვრული ტერიტორია , რომელიც აუცილებელია სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებისა და მათი მომსახურებისათვის ;

10) სამშენებლო სამუშაოებიობიექტის მშენებლობის განხორციელების პროცესი ;

11) სამშენებლო /სანებართვო პირობებიმშენებლობის პირობები , რომლებიც განსაზღვრულია მშენებლობის ნებართვით ან მშენებლობის შეტყობინებით და სამშენებლო დოკუმენტაციით ;

12) სამშენებლო საქმიანობასანებართვო დოკუმენტაციის მომზადება , სამშენებლო მოედნის ორგანიზება , მშენებლობის წარმოებისა და სამშენებლო /სანებართვო პირობების შესრულებათითოეული ეს საქმიანობა ცალ -ცალკე ან ერთობლივად ;

13) სანებართვო დოკუმენტაციასაქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შემუშავებული დოკუმენტები , რომლებიც მშენებლობის ნებართვის გამცემ ადმინისტრაციულ ორგანოს მშენებლობის ნებართვის მისაღებად წარედგინება . სანებართვო დოკუმენტაციის მიმართ მოთხოვნები განისაზღვრება ამ კოდექსის 106- მუხლის შესაბამისად ;

14) სივრცის დაგეგმარებასაზოგადოების ეკონომიკური (მათ შორის , აგრარული , სამრეწველო , სატრანსპორტო და . .), სოციალური , კულტურული და ეკოლოგიური პოლიტიკის გეოგრაფიული ასახვა , რომელიც ვითარდება მრავალმხრივი და მრავალდისციპლინური მიდგომის ფარგლებში და უზრუნველყოფს საერთო სტრატეგიის შესაბამისად , დაბალანსებულ განვითარებას და სივრცის ფიზიკურ ორგანიზებას ;

15) სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის საჭიროებასივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის მიზნების , ამოცანებისა და ძირითადი პრინციპების საფუძველზე განსაზღვრული პრიორიტეტი და აუცილებლობა , რომლებსაც ადგენს შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანო ;

16) სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებაშესაბამის კვლევებზე დაფუძნებით , ამ კოდექსის მე -5 მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული გეგმის განხორციელების შედეგად გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე შესაძლო ზემოქმედების შესწავლისა და ზოგადი პროგნოზირების საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურა ;

17) ტექნოლოგიური სქემამშენებლობის განხორციელებისთვის საჭირო ტექნოლოგიური მოწყობილობა -დანადგარების ან /და სისტემების მონტაჟისა და ფუნქციონირების ამსახველი ძირითადი დოკუმენტი ;

18) უნებართვო მშენებლობამშენებლობა , რომელიც ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სამართლებრივი საფუძვლების გარეშე ან სამშენებლო დოკუმენტაციის ისეთი დარღვევით , რომლის დროსაც შენობა -ნაგებობის ფუნქცია იცვლება ან /და ხდება განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის გადამეტება ;

19) ურბანული მემკვიდრეობაქალაქური ცხოვრების მატერიალურ და არამატერიალურ ფასეულობათა ჩამოყალიბებული ერთობლიობა ;

20) ფუნქციური ზონარეგულირებული არეალი , რომელსაც აქვს ზოგადი მახასიათებლები , დანიშნულება , გამოყენება და კონკრეტული შეზღუდვების საგანია . ფუნქციური ზონა იყოფა სხვადასხვა დანიშნულების ქვეზონებად (კონკრეტული მახასიათებლების მქონე ზონებად );

21) ქალაქთმშენებლობითი გეგმაგენერალური გეგმა , განაშენიანების გეგმა ან /და განაშენიანების დეტალური გეგმა , რომელიც არის ნორმატიული ადმინისტრაციულ -სამართლებრივი აქტი . ქალაქთმშენებლობითი გეგმა შეიძლება მომზადდეს ქალაქისთვის , დაბისთვის , სოფლისთვის ;

22) ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვამდგრადი განვითარების პრინციპებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პრინციპების საფუძველზე ადამიანის ცხოვრების , საქმიანობისა და რეკრეაციისათვის ღირსეული , ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოს შექმნის მიზნით დასახლებებისა და სხვადასხვა ტიპის ტერიტორიებისთვის ქალაქთმშენებლობითი გეგმის შემუშავების პროცესი ;

23) ქალაქთმშენებლობითი ზონირებადასახლებული ტერიტორიის დაგეგმარება ფუნქციური ზონების განსაზღვრისა და განაშენიანების რეგულირების პარამეტრების დადგენის მიზნით ;

24) ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიებაღონისძიებათა სისტემა ქალაქთმშენებლობაში , რომელიც ხორციელდება ტერიტორიის სატრანსპორტო და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ან /და შენობა -ნაგებობის ექსპლუატაციის პირობების გაუმჯობესების , მათ შორის , სანიტარიულ -ჰიგიენური პირობებისგაჯანსაღების , მიზნით ;

25) შეკეთებამშენებლობა , რომლის განხორციელების დროს დეფექტები შენობა -ნაგებობის იერსახისა და მზიდი კონსტრუქციების შეუცვლელად აღმოიფხვრება ;

26) შენობასამშენებლო მასალებისა და ნაკეთობებისაგან შექმნილი , გრუნტთან უძრავად დაკავშირებული კონსტრუქციული სისტემა , რომლის ძირითადი დანიშნულებით გამოსაყენებლად აუცილებელია სათავსების /სამყოფების /სადგომების არსებობა ;

27) შენობა -ნაგებობაშენობა ან /და ნაგებობა ;

28) ძირითადი დებულებები − „ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების შესახებსაქართველოს მთავრობის დადგენილება ;

29) წინასაპროექტო კვლევატოპოგრაფიულ -გეოდეზიური კვლევა , საინჟინრო -გეოლოგიური კვლევაეკოლოგიური მდგომარეობის კვლევა , შენობა -ნაგებობის მდგომარეობის კვლევა , განაშენიანების კვლევა , დოკუმენტური კვლევა ან /და სხვა შესაბამისი კვლევა ;

30) წინასაპროექტო კვლევის შედეგებისანებართვო დოკუმენტაციის ნაწილი , რომელშიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ასახულია ტოპოგრაფიულ -გეოდეზიური , საინჟინრო -გეოლოგიური , ეკოლოგიური მდგომარეობის , შენობა -ნაგებობის მდგომარეობის , განაშენიანების , დოკუმენტური ან /და სხვა შესაბამისი კვლევის შედეგები .

 

თავი II

 სივრცის დაგეგმარება და ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვა

 მუხლი 4. სივრცის დაგეგმარებისადა ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის ამოცანები

1. სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის ამოცანებია : საქართველოს მთელი ტერიტორიის და მისი ნაწილების , დასახლებების მოწესრიგება , განვითარება და სათანადო უზრუნველყოფა , განსხვავებული დარგობრივი ინტერესების შეჯერება და დაგეგმვის სხვადასხვა დონეს შორის შესაძლო წინააღმდეგობების დაძლევა , ადამიანის საარსებო გარემოს ჰარმონიული განვითარებისათვის პირობების შექმნა .

2. საქართველოს ტერიტორიის ცალკეული ნაწილების განვითარება უნდა შეესაბამებოდეს სივრცის დაგეგმარების ძირითად პრინციპებს , ხოლო საქართველოს მთელი ტერიტორიის სივრცის დაგეგმარებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს მისი ცალკეული ნაწილების განვითარების ძირითადი მოთხოვნები .

3. საქართველოს სივრცის დაგეგმარების ძირითადი მიზნები ხელს უნდა უწყობდეს მის სრულფასოვან ინტეგრაციას ევროპული და საერთაშორისო განვითარების ძირითად მოთხოვნებთან .

მუხლი 5. სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების სისტემა , მათი იერარქია და თავსებადობა

1. საქართველოში მოქმედებს სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების შემდეგი იერარქია :

) სივრცის დაგეგმარების გეგმები . მათ მიეკუთვნება :

. ) საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმა ;

. ) ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცის დაგეგმარების გეგმა ;

. ) მულტიმუნიციპალური /მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმა ;

) ქალაქთმშენებლობითი გეგმები . მათ მიეკუთვნება :

. ) გენერალური გეგმა ;

. ) განაშენიანების გეგმა ;

. ) განაშენიანების დეტალური გეგმა .

2. სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის პროცესში უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს იერარქიულად ქვემდგომი გეგმების იერარქიულად ზემდგომ გეგმებთან თავსებადობა .

3. იერარქიულად ზემდგომი გეგმის ან გეგმის შემადგენლობის ცალკეული ნაწილების არარსებობა არ აფერხებს იერარქიულად ქვემდგომი გეგმის შემუშავებას . ამ შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იქნეს ამ კოდექსის მე -4 მუხლის მე -2 ნაწილით დადგენილი მოთხოვნები .

4. ცალკეულ შემთხვევებში შესაძლებელია შემუშავდეს დასახლებათა აგლომერაციის გეგმა . მის მიმართ გამოიყენება მულტიმუნიციპალური / მუნიციპალიტეტისსივრცის დაგეგმარების გეგმის შემუშავებისა და დამტკიცებისათვის დადგენილი წესები .

5. იერარქიულად ქვემდგომი გეგმით იერარქიულად ზემდგომი გეგმის მოთხოვნებისგან არსებითად განსხვავებული მოთხოვნების დადგენა შესაძლებელია მხოლოდ იერარქიულად ზემდგომ გეგმაში შესაბამისი ცვლილებისშეტანის შემდეგ ან მასთან ერთდროულად .

მუხლი 6. ინტეგრირებული გეგმები და დარგობრივი გეგმები

1. სივრცის დაგეგმარება და ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვა ხორციელდება ინტეგრირებული გეგმებისა და დარგობრივი გეგმების მეშვეობით .

2. ამ კოდექსის მე -5 მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული გეგმები არის ინტეგრირებული გეგმები .

3. ინტეგრირებული გეგმა აერთიანებს სივრცის დაგეგმარების ყველა ძირითად საკითხს და აყალიბებს სივრცითი განვითარების ძირითად მიმართულებებს შესაბამისი ტერიტორიისათვის , ამ კოდექსის მე -16 მუხლის მე -3 და მე -4 ნაწილების გათვალისწინებით .

4. ინტეგრირებული გეგმიდან შესაძლებელია გამოიყოს და დაზუსტდეს ცალკეული ასპექტები დამოუკიდებელი გეგმის (ლანდშაფტის დაცვის , ნარჩენების მართვის , სეისმური დარაიონების და სხვა ) სახით . მის მიმართ უცვლელად მოქმედებს ამ კოდექსით სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმებისათვის დადგენილი მოთხოვნები .

5. დარგობრივი გეგმა (გარემოს დაცვის , კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის , ენერგეტიკის განვითარების , სოფლის მეურნეობის განვითარების , სატრანსპორტო სისტემის განვითარების და სხვა ) არის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ შემუშავებული და დამტკიცებული დოკუმენტი , რომლის შინაარსთან , შემუშავებასა და დამტკიცებასთან დაკავშირებული საკითხები წესრიგდება შესაბამისი სფეროს კანონმდებლობით და რომელიც რელევანტურია სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმებისათვის .

6. ტერიტორიის დარგობრივი განვითარების გეგმების ძირითადი ასპექტები შეტანილი და ჰარმონიზებული უნდა იქნეს საქართველოს სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების სისტემაში .

მუხლი 7. დარგობრივი გეგმის თავსებადობა ინტეგრირებულ გეგმებთან

1. დარგობრივი გეგმა უნდა შეესაბამებოდეს სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების მოთხოვნებს .

2. სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმები არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს იერარქიულად ზემდგომ დარგობრივ გეგმას და უნდა ითვალისწინებდეს მის მოთხოვნებს .

3. ამ მუხლის მიზნებისთვის თავსებადობა უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს როგორც დაგეგმვის მიზნების ჩამოყალიბებისას და დაგეგმვის კონცეფციის შედგენისას , ისე გეგმების პროექტის შემუშავების , განხილვის , შეთანხმებისა და დამტკიცების პროცესში .

მუხლი 8. სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის სახელმძღვანელო პრინციპები და გეგმების ახალ გარემოებებთან შესაბამისობა

1. სივრცის დაგეგმარება და ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვა ემყარება მდგრადი განვითარების პრინციპებს , რომლებიც უზრუნველყოფს შესაბამისი ტერიტორიის გამოყენებისა და განვითარების ეკონომიკური და სოციალური წინაპირობების ჰარმონიზაციას საგანგებო სიტუაციების რისკის შემცირების და გარემოსდაცვით მოთხოვნებთან . ამ მიზნით საქართველოს სივრცის დაგეგმარება და ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვა ხორციელდება შემდეგი პრინციპების დაცვით :

) როგორც დასახლებულ ტერიტორიაზე , ისე დაუსახლებელ ტერიტორიაზე ადამიანისათვის ღირსეული საარსებო პირობების შექმნა და შენარჩუნება

) ქვეყნის ეკონომიკური , სოციალური და ეკოლოგიური განვითარებისათვის თანაბარი წინაპირობების შექმნა , განვითარების გრძელვადიანი პოტენციალის შენარჩუნება და სათანადო უზრუნველყოფა ;

) დასახლებათა პოლიცენტრული სტრუქტურის განვითარება , ქალაქსა და სოფელს შორის კავშირის ურბანული საშუალებებით გაუმჯობესება ;

) დაუსახლებელი ტერიტორიების ათვისებასთან შედარებით უპირატესობის მინიჭება დასახლებათა (მათ შორის , დეგრადირებული ან მიტოვებული დასახლების ) ტერიტორიების განახლებისათვის ან /და ინტენსიფიკაციისათვის , მიწის მომჭირნედ და დაზოგვით გამოყენება , სივრცის გამოყენების სხვადასხვა შესაძლებლობის მომავლისათვის შენარჩუნება ;

) დაუსახლებელი ტერიტორიების სისტემის დაცვა და ბუნებრივად ან /და კულტურულად ჩამოყალიბებული მრავალფეროვნების შენარჩუნება ;

) სუსტად განვითარებული ინფრასტრუქტურის მქონე დასახლების დამოუკიდებელ (თვითკმარ ) ფუნქციურ ერთეულად ჩამოყალიბება ქალაქებთან და განვითარების სხვა ცენტრებთან პარტნიორობის საფუძველზე ;

) მომსახურებისა და სატრანსპორტო /საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ეფექტიანი შესაბამისობა დასახლებული ტერიტორიებისა და დაუსახლებელი ტერიტორიების სისტემასთან , ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე კომუნიკაციების და ინფორმაციის მიღების ხელმისაწვდომობა , სოციალური ინფრასტრუქტურის განვითარება , შესაბამისი ტერიტორიული წინაპირობების შექმნით ეკონომიკური საქმიანობის წახალისება და ხელშეწყობა ;

) დასახლებებში ინტეგრირებული სატრანსპორტო სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის უპირატესობის მინიჭება ;

) სატრანსპორტო /საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების მაქსიმალურად შემცირება , სხვა მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედების დაძლევა ;

) ისტორიული და კულტურული კავშირების , კულტურული და ბუნებრივი ლანდშაფტების , მათი დამახასიათებელი ნიშნების , ისტორიული და ბუნებრივი ძეგლების დაცვა და შენარჩუნება ;

) დაცული ტერიტორიებისა და სარეკრეაციო ტერიტორიების შენარჩუნება და განვითარება , ნიადაგის , წყლის , ფლორის , ფაუნისა და კლიმატის შენარჩუნება , დაცვა და აღდგენა ;

) დასახლებული და დაუსახლებელი ტერიტორიების ბუნებრივი , ტექნოგენური და სოციალური საფრთხეებისა და საგანგებო სიტუაციებისაგან (მათ შორის , ხანძრისაგან ) დაცვა შესაბამისი გეგმარებითი გადაწყვეტის , საინჟინრო და სამეურნეო -ორგანიზაციული ღონისძიებების მეშვეობით ;

) განახლებადი ენერგიის განვითარებისათვის პერსპექტიული ადგილების შენარჩუნება , სათბურის გაზების ატმოსფერული ჰაერიდან შთანთქმის ხელშემწყობი სივრცით -ტერიტორიული წინაპირობების შექმნა ;

) საქართველოს ტერიტორიული ზღვის (წყლების ) და საქართველოს განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონის სივრცის დაგეგმარებისას სამეცნიერო კვლევების შესაძლებლობის , სანაოსნო გზების უსაფრთხოებისა და ეფექტიანობის , შესაბამისი ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების უზრუნველყოფა ;

) ბუნებრივი და კულტურული ლანდშაფტების შენარჩუნება და მდგრადი განვითარება , განსაკუთრებითსოფლის მეურნეობის ტერიტორიებისა და მრავალფუნქციურ -კომპაქტურ დასახლებათა განვითარების ხელშეწყობით ;

) სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის პროცესში საქართველოში არსებული სეისმური მდგომარეობის გათვალისწინება .

2. სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის სახელმძღვანელო პრინციპების გათვალისწინება სავალდებულოა დაგეგმვის უფლებამოსილების მქონე ადმინისტრაციული ორგანოსთვის .

3. სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის პროცესში ცალკეულ ტერიტორიებზე სივრცით კატეგორიასა და ფუნქციურ ზონას შორის შეუსაბამობის შემთხვევაში საკითხი ამ კოდექსის მე -9 მუხლით დადგენილ მოთხოვნათა შესაბამისად უნდა გადაწყდეს .

4. სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის საჭიროებისა და ახალწარმოქმნილი გარემოებების არსებობისას სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმები უნდა განახლდეს .

5. სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობით გეგმებში ცვლილება შეიტანება ახალი გეგმების შემუშავებისა და დამტკიცებისათვის დადგენილი წესით .

მუხლი 9. ინტერესთა შეჯერების პრინციპი

1. საჭიროების შემთხვევაში , ინტერესთა შეჯერების პროცესში წარმოდგენილი და გათვალისწინებული უნდა იქნეს სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის ალტერნატიული გადაწყვეტები .

2. სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის პროცესში უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია უზრუნველყოს ყველა მნიშვნელოვანი საჯარო ინტერესისა და კერძო ინტერესის შეწონასწორება და დაბალანსება .

მუხლი 10. სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება

სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმები ექვემდებარება სტრატეგიულ გარემოსდაცვით შეფასებას გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით დადგენილი წესით და დადგენილ შემთხვევებში .

მუხლი 11. სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების სტრუქტურა

1. სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმები შედგება ტექსტური ნაწილისა და გრაფიკული ნაწილისაგან

2. ტექსტური ნაწილი წერილობით აღწერს სივრცის დაგეგმარების და განსახორციელებელი ღონისძიებების არსებით ასპექტებს : არსებულ მდგომარეობას და მის შეფასებას , ძირითად მოთხოვნებს , ამოცანებს და დაგეგმილ ღონისძიებებს

3. ტექსტური ნაწილი უნდა შეიცავდეს დასაბუთებას , რომელშიც მიეთითება ყველა ის მნიშვნელოვანი გარემოება , რომლის საფუძველზედაც მოხდა დაგეგმვის პროცესში ინტერესთა შეჯერება .

4. გრაფიკული ნაწილი უნდა შეესაბამებოდეს კარტოგრაფიულ ნორმებს და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მასშტაბებს .

5. სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმებით განისაზღვრება ამ გეგმების რევიზიის ვადა .

მუხლი 12. სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების სავალდებულოობა

სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმებით დადგენილი მოთხოვნების შესრულება ნებისმიერი პირისთვის სავალდებულოა .

მუხლი 13. სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების პროაქტიულობა

ინფორმაციის სრულფასოვანი და დროული ხელმისაწვდომობის მიზნით დაგეგმვის უფლებამოსილების მქონე ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია უზრუნველყოს სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების შესაბამისი ორგანოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნება . ამ გეგმებში ცვლილების შეტანის შემთხვევაში ისინი უნდა განახლდეს .

მუხლი 14. სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის საინფორმაციო სისტემა

1. სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის საინფორმაციო სისტემის მიზანია სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის განხორციელებისათვის მაქსიმალურად სრული და ობიექტური საინფორმაციო მონაცემების შექმნა .

2. სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის საინფორმაციო სისტემა იმართება ცენტრალური ხელისუფლების და ადგილობრივი თვითმმართველობის (თვითმმართველობების ) დონეებზე , რომელიც შეიძლება ემყარებოდეს ამ სფეროში არსებულ სხვადასხვა საინფორმაციო ბაზას .

3. ცენტრალურ დონეზე სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის საინფორმაციო სისტემას მართავს სივრცის დაგეგმარების სფეროში უფლებამოსილი შესაბამისი ორგანო .

4. ადგილობრივ დონეზე დაგეგმვის უფლებამოსილების მქონე ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია ორგანიზება გაუწიოს სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის საინფორმაციო სისტემის მართვას თავისი სამოქმედო ტერიტორიის ფარგლებში და თავის ხელთ არსებული ყველა ინფორმაცია მიაწოდოს საინფორმაციო სისტემის მართვის ცენტრალურ ორგანოს .

5. სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის საინფორმაციო სისტემის მართვის ცენტრალური ორგანო ახორციელებს დაგეგმვის უფლებამოსილების მქონე ადმინისტრაციული ორგანოს ან /და სხვა ორგანოს მიერ მოწოდებული მონაცემების ან /და საკუთარი ინიციატივით მოპოვებული ინფორმაციის სისტემატიზაციას ან /და დამუშავებას .

6. სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის საინფორმაციო სისტემის მართვის ცენტრალური ორგანო ვალდებულია უზრუნველყოს ამ მუხლის მე -5 ნაწილის შესაბამისად შექმნილი ინფორმაციის საჯაროობა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით .

7. სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის საინფორმაციო სისტემის მართვის უფლებამოსილების მქონე ადმინისტრაციულ ორგანოს , ამ სისტემის ორგანიზებისა და მართვის წესს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა . 

თავი III

საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმა

მუხლი 15. საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმის ამოცანები

1. საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმის ამოცანებია : ქვეყნის მთელი ტერიტორიის სივრცითი მოწესრიგება , განვითარება და სათანადო უზრუნველყოფა , აგრეთვე ქვედა დონეზე კოორდინირებული სივრცის დაგეგმარების განხორციელების წინაპირობების შექმნა .

2. სივრცის დაგეგმარების სპეციალური ამოცანების გადასაწყვეტად შესაძლებელია საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით განისაზღვროს ისტორიულ -კულტურული ნიშნით ან /და ეკონომიკური ნიშნით იდენტიფიცირებული გეგმარებითი ერთეული .

3. ამ მუხლის მე -2 ნაწილით გათვალისწინებული გეგმარებითი ერთეულისთვის საქართველოს მთავრობა ამტკიცებს შესაბამის სივრცის დაგეგმარების გეგმას , რომლის შემუშავებისთვის მოქმედებს ამ კოდექსით დადგენილი მოთხოვნები .

მუხლი 16. საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმის შემადგენლობა

1. საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმა უნდა მოიცავდეს შემდეგ საკითხებს :

) განსახლების (დასახლებული და დაუსახლებელი ტერიტორიების ) არსებულ და პერსპექტიულ სტრუქტურას , განსახლების სხვადასხვა დონის ცენტრების იერარქიას , დემოგრაფიის , ურბანიზაციისა და დეცენტრალიზაციის ასპექტებს ;

) სივრცით კატეგორიებს (დასახლებული ტერიტორია , სასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების ტერიტორია , ბუნებრივი ლანდშაფტი , სხვა ტერიტორია );

) განვითარების ცენტრების სისტემას ;

) დასაქმების ადგილებს , საცხოვრებლის ინტენსიური განვითარების ადგილებს , სუსტად განვითარებული სტრუქტურის მქონე ტერიტორიებს ;

) დაუსახლებელი ტერიტორიების დაცვის , მათი ფუნქციების შენარჩუნებისა და განვითარების ღონისძიებებს ;

) დაუსახლებელ ტერიტორიებზე წიაღისეულის მოპოვების ადგილებს ;

) წყლის ობიექტებს და წყალშემკრებ ტერიტორიებს ;

) სასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების ტერიტორიებს ;

) ტყის მასივის დაცვისა და განვითარების ტერიტორიებს ;

) დაცული ტერიტორიების სისტემას ;

) სარეკრეაციო ტერიტორიებსა და საკურორტო ტერიტორიებს ;

) კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ტერიტორიებს

) ძირითად საინჟინრო და სატრანსპორტო კომუნიკაციებს ;

) ინფრასტრუქტურისა და სივრცით -ტერიტორიული განვითარების ძირითად გეგმარებით ღერძებს ;

) ენერგეტიკულ ობიექტებს ;

) საწარმოო პოტენციალის მქონე ტერიტორიებს ;

) ქვეყნის ცალკეულ ნაწილებში არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის მისაღებ ძირითად ზომებს , ბუნებრივი და ისტორიულ -კულტურული მემკვიდრეობის ტერიტორიების შენარჩუნებას ;

) თავდაცვის მიზნებისათვის განკუთვნილ ტერიტორიებს .

2. სივრცის დაგეგმარების საჭიროებიდან გამომდინარე , საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმა შეიძლება მოიცავდეს აგრეთვე სხვა მიზნებისთვის გამოსაყენებელ განსაკუთრებულ ტერიტორიებს , მათ შორის , თავისუფალ ინდუსტრიულ , ეკონომიკურ და ტურისტულ ზონებს .

3. საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმა უნდა მოიცავდეს აგრეთვე ლანდშაფტის დაცვის , გაუმჯობესებისა და განვითარების ღონისძიებებს .

4. თუ ამ მუხლის მე -3 ნაწილით გათვალისწინებული მოთხოვნები გეგმაში დამოუკიდებლადაა განსაზღვრული , მოქმედებს ამ კოდექსის მე -6 და მე -7 მუხლებით დადგენილი წესები .

მუხლი 17. სპეციალური მოთხოვნები საქართველოს ტერიტორიული ზღვის (წყლების ) და საქართველოს განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონის სივრცის დაგეგმარების გეგმებისათვის

1. ამ კოდექსის მიზნებისთვის საქართველოს ტერიტორიული ზღვა (წყლები ) და საქართველოს განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონა განიმარტებასაქართველოს საზღვაო სივრცის შესახებსაქართველოს კანონის შესაბამისად .

2. საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმა შესაძლებელია მოიცავდეს საქართველოს ტერიტორიული ზღვის (წყლების ) და საქართველოს განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონის სივრცის დაგეგმარების გეგმებს . ეს გეგმები შეიძლება მოიცავდეს აღნიშნული ზონების ფარგლებში ზღვის ცოცხალი და არაცოცხალი ბუნებრივი რესურსების მოპოვებისა და გამოყენების ადგილებს , ხელოვნური გარემოს ჩამოყალიბების , გარემოს დაცვის სპეციალური რეჟიმის , ტურისტული განვითარებისა და სამეცნიერო კვლევების განხორციელებისთვის განკუთვნილ ტერიტორიებს .

3. საქართველოს ტერიტორიული ზღვის (წყლების ) და საქართველოს განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონის სივრცის დაგეგმარების გეგმების შემუშავება და დამტკიცება ხდება საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმისათვის დადგენილი წესით .

მუხლი 18. საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმის შემუშავების უფლებამოსილება

1. სივრცის დაგეგმარების საჭიროებიდან გამომდინარე , საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმის შემუშავებისა და საქართველოს მთავრობისათვის დასამტკიცებლად წარდგენის უფლებამოსილება აქვს სამინისტროს .

2. სამინისტრო უფლებამოსილია საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმის ან მისი ნაწილის შემუშავება ან /და მასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტების მომზადება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დაუკვეთოს კერძო სამართლის სუბიექტს .

მუხლი 19. ადმინისტრაციული წარმოება საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმის პროექტის განხილვასა და დამტკიცებასთან დაკავშირებით

1. საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმის განხილვა და დამტკიცება ხორციელდება ურთიერთდამოკიდებულ , მაგრამ ადმინისტრაციული წარმოების თვალსაზრისით დამოუკიდებელ ორ სტადიად :

) I სტადიასაქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმის კონცეფციის განხილვა და დამტკიცება ;

) II სტადიასაქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმის განხილვა და დამტკიცება .

2. საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმის კონცეფცია უნდა მოიცავდეს ქვეყნის სივრცის დაგეგმარების ძირითად მიზნებსა და ამოცანებს , მათი მიღწევისა და გადაწყვეტის გზებს .

3. სამინისტრო საქართველოს მთავრობას წარუდგენს საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმის კონცეფციას და ამ კონცეფციის საექსპერტო დასკვნას

4. საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმის კონცეფციას ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა .

5. საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმის შემუშავება ხდება საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმის დამტკიცებული კონცეფციის საფუძველზე .

6. სამინისტრო საქართველოს მთავრობას წარუდგენს საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმის საექსპერტო დასკვნას

7. საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმას სამინისტროს წარდგინებით ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა .

მუხლი 20. საქართველოს სივრცის დაგეგმარების კონცეფციაში ან /და საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმაში ცვლილების შეტანა

საქართველოს სივრცის დაგეგმარების კონცეფციაში ან /და საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმაში ცვლილება შეიტანება მისი დამტკიცებისათვის დადგენილი წესით

მუხლი 21. საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმის სავალდებულოობა , მისი მიმართება იერარქიულად ქვემდგომ სივრცის დაგეგმარების გეგმებთან და გამონაკლისის დაშვების შესაძლებლობა

1. საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმით დადგენილი მოთხოვნების შესრულება სავალდებულოა იერარქიულად ქვემდგომი სივრცის დაგეგმარების გეგმებისათვის .

2. საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმის შემადგენლობა შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნეს როგორც სავალდებულო მოთხოვნების , ისე ალტერნატივათა დაშვების შესაძლებლობის სახით .

3. იერარქიულად ქვემდგომი გეგმებით შეიძლება დადგინდეს განსხვავებული მოთხოვნები , თუ ასეთი შესაძლებლობა გათვალისწინებულია საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმით ან /და თუ განსხვავებული მოთხოვნების დადგენით არ იცვლება მისი ძირითადი არსი , რაც შეთანხმებული უნდა იქნეს სამინისტროსთან .

4. იერარქიულად ქვემდგომი გეგმებით არსებითად განსხვავებული მოთხოვნების დადგენა შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმაში შესაბამისი ცვლილების შეტანის შემდეგ .

მუხლი 22. საქართველოს სივრცის დაგეგმარებაზე ზეგავლენის მქონე ინფრასტრუქტურული ან /და სხვა , მსგავსი სამშენებლო პროექტების წინასწარი შეფასება

1. საქართველოს სივრცის დაგეგმარებაზე ზეგავლენის მქონე ინფრასტრუქტურული ან /და სხვა , მსგავსი სამშენებლო პროექტების წინასაპროექტო კვლევის პერიოდში დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს , სამინისტროს მიმართოს განცხადებით ამ პროექტების სივრცის დაგეგმარების გეგმებთან , პრინციპებთან და ამოცანებთან , აგრეთვე დამტკიცებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან კონცეპტუალური შესაბამისობის დადგენის მოთხოვნით . კონცეპტუალური შესაბამისობის დადგენა გულისხმობს არქიტექტურული ესკიზის ან /და საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სხვა დოკუმენტაციის სივრცის დაგეგმარების გეგმებთან , პრინციპებთან და ამოცანებთან შესაბამისობის დადგენას .

2. საქართველოს სივრცის დაგეგმარებაზე ზეგავლენის მქონე ინფრასტრუქტურული ან /და სხვა , მსგავსი სამშენებლო პროექტების კონცეპტუალური შესაბამისობის დადგენის მიზნით დაინტერესებული პირის მიერ წარდგენილი ინფორმაცია უნდა იძლეოდეს შესაბამის საკითხზე გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას . სამინისტრო უფლებამოსილია დაინტერესებულ პირს დამატებით მოსთხოვოს სხვა ინფორმაციისა და დოკუმენტების მიწოდება , რომლებიც საჭიროა აღნიშნულ საკითხზე გადაწყვეტილების მისაღებად .

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრულ საკითხზე გადაწყვეტილებას სამინისტროს წარდგინებით იღებს საქართველოს მთავრობა .

4. ამ მუხლით განსაზღვრული გადაწყვეტილება პირს მომავალში არ ათავისუფლებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული იმ ვალდებულებებისაგან , რომელთა შესრულებაც აუცილებელია ინფრასტრუქტურულ ან /და სხვა სამშენებლო პროექტებთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად .

5. საქართველოს სივრცის დაგეგმარებაზე ზეგავლენის მქონე ინფრასტრუქტურული ან /და სხვა , მსგავსი სამშენებლო პროექტების კონცეპტუალური შესაბამისობის დადგენის წესსა და პირობებს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა .

მუხლი 23. იერარქიულად ქვემდგომი სივრცის დაგეგმარების ან ქალაქთმშენებლობითი გეგმების ან /და სივრცით -ტერიტორიული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ღონისძიებების შესაბამისობის თაობაზე წინადადების წარდგენა

სამინისტრო უფლებამოსილია ამ კოდექსის 21- მუხლის მე -3 ნაწილით ან /და მე -4 ნაწილით დადგენილი მოთხოვნების დარღვევის შემთხვევაში იერარქიულად ქვემდგომი სივრცის დაგეგმარების ან ქალაქთმშენებლობითი გეგმების ან /და სივრცით -ტერიტორიული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ღონისძიებების შესაბამისობაში მოყვანის ან /და გაუქმების თაობაზე წინადადებით მიმართოს უფლებამოსილ ორგანოს .

 

თავი IV

ავტონომიური რესპუბლიკების სივრცის დაგეგმარების გეგმა

 მუხლი 24. ავტონომიური რესპუბლიკების სივრცის დაგეგმარების  გეგმის ამოცანები , მისი შემუშავება და შემადგენლობა

1. ავტონომიური რესპუბლიკების სივრცის დაგეგმარების გეგმა აკონკრეტებს საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმას შესაბამისი ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციული საზღვრების ფარგლებში

2. ავტონომიური რესპუბლიკების სივრცის დაგეგმარების გეგმის ამოცანებია : შესაბამისი ავტონომიური რესპუბლიკის მთელი ტერიტორიის ფიზიკური გარემოს და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება , განვითარება და სათანადო უზრუნველყოფა , აგრეთვე ქვედა დონეზე სივრცის დაგეგმარების კოორდინირებულად განხორციელებისათვის აუცილებელი წინაპირობების შექმნა .

3. თვითმმართველი ერთეულების ჰარმონიზებული განვითარების უზრუნველსაყოფად ავტონომიური რესპუბლიკების სივრცის დაგეგმარების გეგმაში შეძლებისდაგვარად გათვალისწინებული უნდა იქნეს მომიჯნავე მუნიციპალიტეტების სივრცით განვითარებასთან დაკავშირებული ინტერესები ან /და მოქმედი სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების მოთხოვნები

4. ავტონომიური რესპუბლიკების სივრცის დაგეგმარების გეგმა , სივრცის დაგეგმვის საჭიროების შესაბამისად , განსაზღვრავს ავტონომიური რესპუბლიკების სივრცის დაგეგმარების ძირითად ასპექტებს , რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის მე -16 მუხლით .

მუხლი 25. საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ავტონომიური რესპუბლიკების სივრცის დაგეგმარების გეგმის განხილვასა და დამტკიცებასთან დაკავშირებით

1. ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცის დაგეგმარების გეგმის განხილვა და დამტკიცება ხორციელდება ურთიერთდამოკიდებულ , მაგრამ ადმინისტრაციული წარმოების თვალსაზრისით დამოუკიდებელ ორ სტადიად :

) I სტადიაავტონომიური რესპუბლიკის სივრცის დაგეგმარების გეგმის კონცეფციის განხილვა და დამტკიცება ;

) II სტადიაავტონომიური რესპუბლიკის სივრცის დაგეგმარების გეგმის განხილვა და დამტკიცება .

2. ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცის დაგეგმარების გეგმის კონცეფცია უნდა მოიცავდეს სივრცის დაგეგმარების ძირითად მიზნებს , ამოცანებს და მათი მიღწევისა და გადაწყვეტის გზებს .

3. I სტადია მოიცავს ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცის დაგეგმარების გეგმის კონცეფციის პროექტის განხილვასა და დამტკიცებას . ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა საქართველოს მთავრობას წარუდგენს ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცის დაგეგმარების გეგმის კონცეფციის საექსპერტო დასკვნას . ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცის დაგეგმარების გეგმის კონცეფციას საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით ამტკიცებს ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა .

4. II სტადია იწყება ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცის დაგეგმარების გეგმის დამტკიცებული კონცეფციის საფუძველზე ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცის დაგეგმარების გეგმის პროექტის შემუშავების შემდეგ , მისი განხილვისა და დამტკიცების მიზნით .

5. ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა საქართველოს მთავრობას წარუდგენს ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცის დაგეგმარების გეგმის საექსპერტო დასკვნას . ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცის დაგეგმარების გეგმას საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით ამტკიცებს ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა .

6. ავტონომიური რესპუბლიკების სივრცის დაგეგმარების გეგმის შემუშავების წესი და ამ გეგმის შინაარსი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით .

მუხლი 26. ავტონომიური რესპუბლიკების სივრცის დაგეგმარების გეგმის სავალდებულოობა იერარქიულად ქვემდგომი გეგმებისათვის და გამონაკლისის დაშვების შესაძლებლობა

1. ავტონომიური რესპუბლიკების სივრცის დაგეგმარების გეგმით დადგენილი მოთხოვნების შესრულება სავალდებულოა ავტონომიური რესპუბლიკების ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემავალი მუნიციპალიტეტების სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმებისათვის .

2. იერარქიულად ქვემდგომ გეგმებში ავტონომიური რესპუბლიკების სივრცის დაგეგმარების გეგმის მოთხოვნებისგან განსხვავებული მოთხოვნების დადგენასთან დაკავშირებით მოქმედებს ამ კოდექსის 21- მუხლის მე -3 და მე -4 ნაწილებით დადგენილი წესები . აღნიშნულ შემთხვევაში განსხვავებული მოთხოვნების შეთანხმების უფლებამოსილება აქვთ ავტონომიური რესპუბლიკების შესაბამის ორგანოებს .

მუხლი 27. იერარქიულად ქვემდგომი გეგმების შესაბამისობა

ავტონომიური რესპუბლიკების შესაბამისი უწყებები უფლებამოსილი არიან ამ კოდექსის 26- მუხლით დადგენილი მოთხოვნების დარღვევის შემთხვევაში იერარქიულად ქვემდგომი სივრცის დაგეგმარების გეგმების შესაბამისობაში მოყვანის ან /და გაუქმების თაობაზე წინადადებით მიმართონ ამ აქტების გაუქმების უფლებამოსილების მქონე ორგანოს .

 

თავი V

მულტიმუნიციპალური /მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმა

მუხლი 28. მულტიმუნიციპალური /მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმის შემუშავების საფუძველი და ამ გეგმის ამოცანები

1. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სივრცის დაგეგმარების გეგმის შემუშავება შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება .

2. მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმის ამოცანებია : შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ტერიტორიების ფიზიკური გარემოს და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება , განვითარება და სათანადო უზრუნველყოფა .

3. მუნიციპალიტეტების შეთანხმების საფუძველზე შესაძლებელია შემუშავდეს მულტიმუნიციპალური სივრცის დაგეგმარების გეგმა . ამ შემთხვევაში მულტიმუნიციპალური სივრცის დაგეგმარების გეგმის საბოლოო პროექტი სამართლებრივი კონსულტაციისთვის წარედგინება სამართლებრივი ზედამხედველობის ორგანოს საქართველოს ორგანული კანონისადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი “ 137- მუხლით დადგენილი წესის შესაბამისად .

მუხლი 29. მულტიმუნიციპალური /მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმის შემადგენლობა

სივრცის დაგეგმარების საჭიროებიდან გამომდინარე , მულტიმუნიციპალური / მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმა უნდა მოიცავდეს ამ კოდექსის მე -16 მუხლით გათვალისწინებულ ასპექტებს .

მუხლი 30. საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება მულტიმუნიციპალური სივრცის დაგეგმარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით

1. მულტიმუნიციპალური სივრცის დაგეგმარების გეგმის შემუშავება იწყება ამ კოდექსის 28- მუხლის მე -3 ნაწილით განსაზღვრული შეთანხმების საფუძველზე .

2. მულტიმუნიციპალური სივრცის დაგეგმარების გეგმის პროექტის შემუშავების უზრუნველსაყოფად შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერის წარდგინებით მუნიციპალიტეტის საკრებულო ამტკიცებს ერთობლივი საბჭოს შემადგენლობასა და დებულებას . ერთობლივი საბჭო საქმიანობის განხორციელებისას ხელმძღვანელობს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის VII თავითა და ერთობლივი საბჭოს დებულებით დადგენილი წესებით .

3. მულტიმუნიციპალური სივრცის დაგეგმარების გეგმა ერთობლივი საბჭოს წარდგინებით მტკიცდება შესაბამისი მუნიციპალიტეტების საკრებულოების ერთობლივი ნორმატიული აქტით .

4. მულტიმუნიციპალური სივრცის დაგეგმარების გეგმის შემუშავების წესი და ამ გეგმის შინაარსი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით .

მუხლი 31. საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმის განხილვასა და დამტკიცებასთან დაკავშირებით  

1. მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმის განხილვა და დამტკიცება ხორციელდება ურთიერთდამოკიდებულ , მაგრამ ადმინისტრაციული წარმოების თვალსაზრისით დამოუკიდებელ ორ სტადიად :

) I სტადიამუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმის კონცეფციის განხილვა და დამტკიცება ;

) II სტადიამუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმის განხილვა და დამტკიცება .

2. I სტადია იწყება მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმის კონცეფციის შემუშავების შემდეგ , რომლის დროსაც წინასაპროექტო კვლევების საფუძველზე უნდა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმის კონცეფციის განხილვა და დამტკიცება . კონცეფცია უნდა მოიცავდეს მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების ძირითად მიზნებსა და ამოცანებს , მათი მიღწევისა და გადაწყვეტის გზებს .

3. მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმის კონცეფცია და ამ კონცეფციის საექსპერტო დასკვნა შესაბამისმა მუნიციპალიტეტმა განსახილველად უნდა წარუდგინოს სამინისტროს . სამინისტრო უზრუნველყოფს სხვა , დაინტერესებული სამინისტროების მონაწილეობას , აგრეთვე მათ მიერ საკუთარი შენიშვნებისა და მოსაზრებების შეჯერებული ვერსიის შესაბამისი მუნიციპალიტეტისათვის წარდგენას .

4. მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმის კონცეფციას ამტკიცებს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საკრებულო .

5. II სტადია იწყება მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმის დამტკიცებული კონცეფციის საფუძველზე მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმის პროექტის შემუშავების შემდეგ , მისი განხილვისა და დამტკიცების მიზნით .

6. მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმის საბოლოო პროექტი და ამ პროექტის საექსპერტო დასკვნა სამართლებრივი კონსულტაციისთვის წარედგინება სამართლებრივი ზედამხედველობის ორგანოს საქართველოს ორგანული კანონისადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი “ 137- მუხლით დადგენილი წესით .

7. მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმას ამტკიცებს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საკრებულო .

8. მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმაში ცვლილების შეტანა ხდება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებითნებისმიერი პირის განცხადების საფუძველზე , მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმის განხილვისა და დამტკიცებისათვის დადგენილი წესების შესაბამისად .

9. მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმის შემუშავების წესი და ამ გეგმის შინაარსი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით .

მუხლი 32. მულტიმუნიციპალური /მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმაში მომიჯნავე მუნიციპალიტეტების ინტერესების გათვალისწინება

1. ჰარმონიზებული განვითარების უზრუნველსაყოფად მულტიმუნიციპალური / მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმაში გათვალისწინებული უნდა იქნეს სხვა , მომიჯნავე მუნიციპალიტეტების ინტერესები ან მოქმედი გეგმების მოთხოვნები

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილის მიზნებისთვის , მულტიმუნიციპალური / მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმის შემუშავების დაწყებისთანავე შესაბამისი მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ამ გეგმის შემუშავებასა და დამტკიცებასთან დაკავშირებულ საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაში მომიჯნავე მუნიციპალიტეტების ჩართვას .

მუხლი 33. მულტიმუნიციპალური /მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმის სავალდებულოობა იერარქიულად ქვემდგომი გეგმებისათვის და გამონაკლისის დაშვების შესაძლებლობა

1. მულტიმუნიციპალური /მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმით დადგენილი მოთხოვნების შესრულება სავალდებულოა იერარქიულად ქვემდგომი ქალაქთმშენებლობითი გეგმებისათვის .

2. იერარქიულად ქვემდგომი ქალაქთმშენებლობითი გეგმებით შეიძლება დადგინდეს განსხვავებული მოთხოვნები , თუ ასეთი შესაძლებლობა გათვალისწინებულია მულტიმუნიციპალური /მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმით ან თუ განსხვავებული მოთხოვნების დადგენით არ იცვლება მისი ძირითადი არსი .

3. იერარქიულად ქვემდგომი ქალაქთმშენებლობითი გეგმებით მულტიმუნიციპალური /მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმის მოთხოვნებისგან არსებითად განსხვავებული მოთხოვნების დადგენა შესაძლებელია მხოლოდ ამ მულტიმუნიციპალური /მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმაში შესაბამისი ცვლილების შეტანის შემდეგ .

მუხლი 34. მულტიმუნიციპალური სივრცის დაგეგმარების გეგმაში ცვლილების შეტანა

1. მულტიმუნიციპალური სივრცის დაგეგმარების გეგმაში ცვლილების შეტანა შესაძლებელია დაინტერესებული მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილებით , თუ ეს ცვლილება არ ეხება საერთო ინტერესებს . ამ შემთხვევაში მულტიმუნიციპალური სივრცის დაგეგმარების გეგმაში ცვლილების შეტანასთანდაკავშირებულ ადმინისტრაციულ წარმოებაში ჩართული უნდა იქნეს მომიჯნავე მუნიციპალიტეტი .

2. თუ მულტიმუნიციპალური სივრცის დაგეგმარების გეგმაში შესატანი ცვლილება ეხება საერთო ინტერესებს , დაინტერესებული მუნიციპალიტეტის მოთხოვნის საფუძველზე ამ გეგმაში აღნიშნული ცვლილება შეიტანება ყველა შესაბამისი მუნიციპალიტეტის თანხმობის საფუძველზე .

3. მულტიმუნიციპალური სივრცის დაგეგმარების გეგმის ძალადაკარგულად გამოცხადება ხდება ამ მუხლის მე -2 ნაწილით დადგენილი წესის შესაბამისად .

 

თავი VI

 ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვა და მისი განხორციელების ძირითადი ინსტრუმენტები

 მუხლი 35. ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვა

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის განხორციელება შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება , გარდა ამ კოდექსის 36- მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევისა .

მუხლი 36. განსაკუთრებული რეგულირების ტერიტორია , განსაკუთრებული რეგულირების ზონა

1. საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით დასახლებას შეიძლება მიენიჭოს განსაკუთრებული რეგულირების (სარეკრეაციო , საკურორტო , თავდაცვითი და სხვა ) ტერიტორიის სტატუსი , ხოლო მუნიციპალიტეტს ან მისი ტერიტორიის ნაწილს , მაღალი მნიშვნელობის საზოგადოებრივი , ეკონომიკური , ეკოლოგიური , ჰუმანიტარული , თავდაცვითი , სპორტულ -გამაჯანსაღებელი და სარეკრეაციო , კულტურულიან /და სხვა ფაქტორიდან გამომდინარე , − განსაკუთრებული რეგულირების ზონის სტატუსი . სპორტულ -გამაჯანსაღებელ და სარეკრეაციო ზონებთან დაკავშირებული საკითხები წესრიგდება სპეციალური კანონმდებლობით .

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული ტერიტორიისათვის საქართველოს მთავრობა ამტკიცებს შესაბამის ქალაქთმშენებლობით გეგმას . მისი შემუშავებისას მოქმედებს ამ კოდექსით ქალაქთმშენებლობითი გეგმის შემუშავებისთვის დადგენილი მოთხოვნები .

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული ზონისათვის საქართველოს მთავრობა ამტკიცებს შესაბამის რეჟიმს .

4. ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე /ზონაში მშენებლობის ნებართვა გაიცემა საქართველოს მთავრობის დადგენილებით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვით .

5. მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები განისაზღვრება ამ მუხლის შესაბამისად დამტკიცებული ქალაქთმშენებლობითი გეგმის ან ზონის განმსაზღვრელი დოკუმენტით დადგენილი რეჟიმის საფუძველზე .

მუხლი 37. ქალაქთმშენებლობითი გეგმების სახეები და გეგმების ძირითადი ამოცანები

1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვა ხორციელდება ორსაფეხურიანი სისტემით , რომელიც გულისხმობს :

) მიწათსარგებლობის რეგულირებას , რომელიც ხორციელდება გენერალური გეგმის მეშვეობით ;

) განაშენიანების რეგულირებას , რომელიც ხორციელდება განაშენიანების გეგმის ან /და განაშენიანების დეტალური გეგმის მეშვეობით .

2. გენერალური გეგმის ამოცანებია : დასახლების მთელი ტერიტორიის განვითარება , მისი გამოყენებისა და განაშენიანების ზოგადი რეგულირება და სათანადო უზრუნველყოფა .

3. განაშენიანების გეგმის ამოცანებია : დასახლების ტერიტორიის ნაწილების განვითარება , მათი გამოყენებისა და განაშენიანების კონკრეტული რეგულირება და სათანადო უზრუნველყოფა

4. საჭიროების შემთხვევაში , განაშენიანების გეგმა შეიძლება მოიცავდეს დასახლების მთელ ტერიტორიას , თუ ამ გეგმის ამოცანაა დასახლების მთელი ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების ზოგადი რეგულირება .

5. ქალაქთმშენებლობითი გეგმის შინაარსი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით .

6. თუ განაშენიანების გეგმა მოიცავს ამ კოდექსის 41- მუხლით გათვალისწინებულ ყველა პირობას , დეტალური გეგმის შემუშავება სავალდებულო არ არის .

მუხლი 38. ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის ძირითადი პრინციპები

1. ქალაქთმშენებლობითი გეგმა ისე უნდა იქნეს შემუშავებული და განხორციელებული , რომ ხელი შეუწყოს დასახლების მდგრად განვითარებას , საზოგადოების კეთილდღეობას , სოციალურად სამართლიან მიწათსარგებლობას , ღირსეული და უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და განვითარებას , არქიტექტურული , ქალაქთმშენებლობითი და ლანდშაფტური სახის ესთეტიკური ხარისხის შენარჩუნებასა და ამაღლებას .

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი მოთხოვნების გარდა , ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის პროცესში უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს სივრცის დაგეგმარების სფეროში საჯარო ინტერესებისა და კერძო ინტერესების შეჯერება , მათ შორის :

) ჯანმრთელობისათვის უვნებელი საცხოვრებელი გარემოს და უსაფრთხო შრომის პირობების შექმნა და შენარჩუნება ;

) სტაბილური სოციალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და შენარჩუნება ;

) სოციალური და კულტურული განვითარების სფეროში მოსახლეობის (განსაკუთრებითოჯახების , ბავშვების , ახალგაზრდების , ხანდაზმულებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ) მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება ;

) განათლებისათვის , სპორტისა და დასვენებისათვის ხელსაყრელი სივრცით -ტერიტორიული პირობების შექმნა ;

) დასახლებათა სოციალური და ტექნიკური ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება , განახლება და განვითარება ;

) დასახლებათა კულტურული , ისტორიული , არქიტექტურული , ურბანული მემკვიდრეობისა და ესთეტიკური ღირებულების მქონე გეგმარებითი ელემენტების (ქუჩების , მოედნების , შენობა -ნაგებობების , გამწვანებული ტერიტორიების ) შენარჩუნება , მართვა და განვითარება ;

) გარემოსა და რეკრეაციული ტერიტორიების დაცვა (ბიომრავალფეროვნებაზე , მიწაზე , წყალსა და ატმოსფერულ ჰაერზე უარყოფითი ზემოქმედების შემცირება , კლიმატისა და ლანდშაფტის დაცვა , ემისიების შემცირებისა და განახლებადი ენერგიის განვითარების ხელშეწყობა და სხვა ), სხვადასხვა დარგობრივი გარემოსდაცვითი გეგმით დადგენილი მოთხოვნების შესრულება ;

) ეკონომიკის დარგების განვითარების უზრუნველყოფა ;

) მიმზიდველი და უსაფრთხო საინვესტიციო გარემოს შექმნა ;

) კავშირგაბმულობის სისტემებით უზრუნველყოფა ;

) ინტეგრირებული სატრანსპორტო სისტემის განვითარებით მოსახლეობის მობილურობის უზრუნველყოფა , საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოყენებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა ;

) გარემოზე ტრანსპორტის უარყოფითი ზემოქმედების მაქსიმალურად შემცირება ;

) დასახლებათა ბუნებრივი და ტექნოგენური საგანგებო სიტუაციებისაგან (მათ შორის , ხანძრისაგან ) დაცვა ;

) სამხედრო თავდაცვისუნარიანობისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების კომპლექსური განვითარება .

3. ქალაქთმშენებლობით გეგმაში გათვალისწინებული უნდა იქნეს მიწის რაციონალური გამოყენების პრინციპი .

4. ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვა ეფუძნება ზონირების პრინციპს .

5. თუ მიწის ნაკვეთი იმავდროულად შედის კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში ან მასზე ვრცელდება სხვა დარგობრივი გეგმით დადგენილი რეჟიმი , მისი სამშენებლოდ გამოყენების პირობები უნდა ითვალისწინებდეს ამ ზონისთვის ან /და რეჟიმისთვის შესაბამისი კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებსაც .

6. ჰარმონიზებული და კოორდინირებული განვითარების უზრუნველსაყოფად გენერალურ გეგმასა და განაშენიანების გეგმაში გათვალისწინებული უნდა იქნეს მომიჯნავე მუნიციპალიტეტის ინტერესები .

მუხლი 39. გენერალური გეგმის შემადგენლობა

სივრცის დაგეგმვის საჭიროებიდან გამომდინარე , გენერალური გეგმა , ამ კოდექსის მე -16 მუხლით გათვალისწინებული ასპექტების გარდა , უნდა მოიცავდეს :

 ა ) ფუნქციურ ზონებს , ხოლო საჭიროების შემთხვევაშიქვეზონებს ;

  ) სოციალური ინფრასტრუქტურისათვის , განსაკუთრებითსკოლისათვის , საბავშვო ბაღისათვის , ჯანმრთელობის დაცვის , კულტურის , სპორტისა და სხვა სოციალური დაწესებულებებისათვის განკუთვნილ ტერიტორიებს ;

) ტექნიკური ინფრასტრუქტურისათვის , ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების , წყალმომარაგების , წყალარინების , სანიაღვრე ,კავშირგაბმულობის და ნარჩენების გადამუშავების სისტემებისათვის განკუთვნილ ტერიტორიებს ;

) სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისათვის განკუთვნილ ტერიტორიებს ; კომპლექსური სატრანსპორტო სქემის შემუშავების საკითხებს ;

) მოსალოდნელი წყალდიდობების , ღვარცოფების და სხვა ბუნებრივი მოვლენების ზემოქმედების კუთხით საშიშ ტერიტორიებს ;

) არასამშენებლო ტერიტორიებს (სასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების ტერიტორიებს , გამწვანებული ტერიტორიების სისტემებს , პლაჟებს , სასაფლაოებს და სხვა );

) კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონებს და სხვა დარგობრივი გეგმების (არსებობის შემთხვევაში ) მონაცემებს ;

) სარეზერვო ტერიტორიებს .

მუხლი 40. განაშენიანების გეგმის შემადგენლობა

1. განაშენიანების გეგმა შედგება ტექსტური ნაწილისა და გრაფიკული ნაწილისაგან .

2. ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის საჭიროების გათვალისწინებით , განაშენიანების გეგმა შეიძლება ადგენდეს კონკრეტულ ქალაქთმშენებლობით პირობებს , მათ შორის :

) ფუნქციურ ქვეზონებს ;

) ფუნქციურ ქვეზონებში ტერიტორიის გამოყენების სახეობებს ;

) განაშენიანების რეგულირების პარამეტრებს ;

) განაშენიანების სახეობას (პერიმეტრული , ჯგუფური , თავისუფალი , კომბინირებული და სხვა );

) სხვა ასპექტებს , რომლებიც დადგენილია გენერალური გეგმისათვის , თუ ის გამომდინარეობს ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის საჭიროებიდან .

3. განაშენიანების გეგმა შეიძლება მოიცავდეს აგრეთვე ამ კოდექსის 41- მუხლით დადგენილ ქალაქთმშენებლობით პირობებს .

მუხლი 41. განაშენიანების დეტალური გეგმის შემადგენლობა

1. განაშენიანების დეტალური გეგმა შედგება ტექსტური ნაწილისა და გრაფიკული ნაწილისაგან .

2. განაშენიანების დეტალური გეგმა მიწის ნაკვეთის ფუნქციური ზონირების თვალსაზრისით უნდა ადგენდეს :

) ფუნქციურ ქვეზონებს , ამ ქვეზონებში განაშენიანების რეგულირების შემდეგ პარამეტრებს :

. ) განაშენიანების მაქსიმალურ კოეფიციენტს ;

. ) განაშენიანების ინტენსივობის მაქსიმალურ კოეფიციენტს ან ერთდროულად განაშენიანების ინტენსივობის მაქსიმალურ და მინიმალურ კოეფიციენტებს ;

. ) გამწვანების მინიმალურ კოეფიციენტს ;

. ) განაშენიანების სართულიანობის ან /და სიმაღლის მაქსიმალურ მაჩვენებელს ;

) განაშენიანების სახეობას ;

) მიწის ნაკვეთისა და შენობა -ნაგებობის გამოყენების ნებადართულ სახეობებს ;

) მიწის ნაკვეთის ფართობის პარამეტრებს (მინიმალურ მაჩვენებელს ან /და მაქსიმალურ მაჩვენებელს ან /და გაბარიტულ ზომებს );

) განაშენიანების რეგულირების ხაზებს (წითელ ხაზებს );

) განაშენიანების სავალდებულო ხაზებს (ლურჯ ხაზებს );

) სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და საინჟინრო -კომუნალურ ქსელებს ;

) ავტომანქანების სადგომი ადგილების რაოდენობას .

3. ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის საჭიროების შემთხვევაში , განაშენიანების დეტალური გეგმა შეიძლება მოიცავდეს აგრეთვე :

) საზოგადოებრივი სივრცისათვის განკუთვნილ (სათამაშო , დასასვენებელ , სპორტული მიზნებისთვის განკუთვნილ , პარკირების და სხვა ) ადგილებს ;

) განსაკუთრებული მიზნებისთვის განკუთვნილ (სასაწყობო , საზოგადოებრივი საქმიანობისთვის , ტურიზმის განვითარებისთვის განკუთვნილ , ნავსადგურების და სხვა ) ტერიტორიებს ;

) იმ ტერიტორიების გამოყენების პირობებს , რომლებიც არ უნდა იქნეს განაშენიანებული ;

) ელექტროენერგიით და ბუნებრივი აირით მომარაგების , წყალმომარაგების , წყალარინების , ტელეკომუნიკაციის და სხვა სისტემებს .

4. განაშენიანების დეტალურ გეგმაში გათვალისწინებული უნდა იქნეს ამ კოდექსის 85- მუხლით დადგენილი მოთხოვნები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენების შესაძლებლობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით .

5. ძირითადი დებულებებით დადგენილი განაშენიანების მაქსიმალური კოეფიციენტი ან /და განაშენიანების ინტენსივობის მაქსიმალური კოეფიციენტიშეიძლება გადამეტებულ იქნეს განაშენიანების დეტალური გეგმის საფუძველზე , თუ ეს კომპენსირდება სხვა ღონისძიებებით , ამას მოითხოვს ქალაქთმშენებლობითი განვითარების განსაკუთრებული მიზეზები (მაგალითად , ურბანული ღირებულების დაცვა და განვითარება ), ამას არ დაუპირისპირდება საზოგადოებრივი ინტერესები და არ გამოიწვევს ადამიანთა საცხოვრებელი გარემოს და სამუშაო გარემოს სანიტარიულ -ჰიგიენური მდგომარეობის გაუარესებას .

მუხლი 42. საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება გენერალური გეგმის განხილვასა და დამტკიცებასთან დაკავშირებით

1. მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია გენერალური გეგმის ან მისი ნაწილის ან /და მასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტების შემუშავება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დაუკვეთოს კერძო სამართლის სუბიექტს .

2. გენერალური გეგმის განხილვა და დამტკიცება ხორციელდება ურთიერთდამოკიდებულ , მაგრამ ადმინისტრაციული წარმოების თვალსაზრისით დამოუკიდებელ ორ სტადიად :

) I სტადიაგენერალური გეგმის კონცეფციის განხილვა და დამტკიცება ;

) II სტადიაგენერალურიგეგმის განხილვა და დამტკიცება .

3. I სტადია იწყება გენერალური გეგმის კონცეფციის შემუშავების შემდეგ , რომლის დროსაც წინასაპროექტო კვლევების საფუძველზე უნდა განხორციელდეს გენერალური გეგმის კონცეფციის განხილვა და დამტკიცება . გენერალური გეგმის კონცეფციაში ასახული უნდა იყოს ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის ძირითადი მიზნები და ამოცანები , მათი მიღწევისა და გადაწყვეტის გზები . გენერალური გეგმის კონცეფცია შესაბამისმა მუნიციპალიტეტმა განსახილველად უნდა წარუდგინოს სამინისტროს . სამინისტრო უზრუნველყოფს სხვა , დაინტერესებული სამინისტროების მონაწილეობას , აგრეთვე მათ მიერ საკუთარი შენიშვნებისა და მოსაზრებების შეჯერებული ვერსიის შესაბამისი მუნიციპალიტეტისათვის წარდგენას .

4. მუნიციპალიტეტის გენერალური გეგმის კონცეფციას ამტკიცებს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საკრებულო .

5. II სტადია იწყება გენერალური გეგმის დამტკიცებული კონცეფციის საფუძველზე მუნიციპალიტეტის გენერალური გეგმის პროექტის შემუშავების შემდეგ , მისი განხილვისა და დამტკიცების მიზნით .

6. მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო გენერალური გეგმის პროექტს წარუდგენს უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოებს . ეს ორგანოები ამზადებენ შესაბამის რეკომენდაციებს .

7. გენერალური გეგმის საბოლოო პროექტი სამართლებრივი კონსულტაციისთვის წარედგინება სამართლებრივი ზედამხედველობის ორგანოს საქართველოს ორგანული კანონისადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი “ 137- მუხლით დადგენილი წესით .

8. გენერალურ გეგმას ამტკიცებს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საკრებულო .

9. გენერალურ გეგმაში ცვლილების შეტანა ხდება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებით , მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინიციატივით ან ნებისმიერი პირის მიმართვის საფუძველზე .

10. გენერალურ გეგმაში არაარსებითი ცვლილების შეტანის შემთხვევაში ამ მუხლით განსაზღვრული I სტადია არ ხორციელდება .

11. გენერალური გეგმის კონცეფციის შემუშავების დაწყების თაობაზე ინფორმაცია (მათ შორის , გეგმარებითი არეალის ზუსტი საზღვრების შესახებ ინფორმაცია ) უფლებამოსილმა ადმინისტრაციულმა ორგანომ უნდა გამოაქვეყნოს ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებამდე არაუგვიანეს 3 თვისა

12. გენერალური გეგმის შემუშავების წესი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით .

მუხლი 43. საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება განაშენიანების გეგმის / განაშენიანების დეტალური გეგმის განხილვასა და დამტკიცებასთან დაკავშირებით

1. განაშენიანების გეგმის /განაშენიანების დეტალური გეგმის განხილვასა და დამტკიცებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოება ხორციელდება ამ კოდექსის 42- მუხლით (გარდა 42- მუხლის მე -7 ნაწილისა ) დადგენილი წესით .

2. თუ განაშენიანების გეგმის /განაშენიანების დეტალური გეგმის მიზანია დასახლებული ტერიტორიის ინტენსიური განვითარება , მის განხილვასა და დამტკიცებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოება შემოიფარგლება განაშენიანების გეგმის /განაშენიანების დეტალური გეგმის პროექტის განხილვითა და დამტკიცებით .

3. თუ ტერიტორიისთვის გენერალური გეგმა არ არსებობს , განაშენიანების გეგმის /განაშენიანების დეტალური გეგმის შემუშავების თაობაზე შესაბამისი მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს გადაწყვეტილება უნდა შეთანხმდეს იმავე მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან .

4. განაშენიანების გეგმასთან /განაშენიანების დეტალურ გეგმასთან დაკავშირებული საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების თითოეულ სტადიაზე საზოგადოებისათვის თვალსაჩინო ადგილას დამატებით უნდა განთავსდეს საინფორმაციო დაფა , რომელზედაც , სულ მცირე , უნდა განთავსდეს ინფორმაცია დასაგეგმარებელი ტერიტორიის საზღვრების , დაინტერესებული პირებისაგან მოსაზრებებისა და შეფასებების მიღების პერიოდისა და გეგმის დამტკიცების სავარაუდო ვადების შესახებ .

5. განაშენიანების გეგმის შემუშავების დაწყების თაობაზე ინფორმაცია (მათ შორის , გეგმარებითი არეალის ზუსტი საზღვრების შესახებ ინფორმაცია ) უფლებამოსილმა ადმინისტრაციულმა ორგანომ უნდა გამოაქვეყნოს ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებამდე არაუგვიანეს 3 თვისა . განაშენიანების დეტალური გეგმის შემუშავების დაწყების თაობაზე ინფორმაცია საინფორმაციო დაფაზე პირმა უნდა განათავსოს საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ , საზოგადოებისათვის თვალსაჩინო ადგილას , ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებამდე არაუგვიანეს 2 კვირისა .

6. განაშენიანების გეგმაში /განაშენიანების დეტალურ გეგმაში ცვლილების შეტანა ხდება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებით , მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინიციატივით ან ნებისმიერი პირის მიმართვის საფუძველზე .

7. განაშენიანების გეგმის შემუშავების წესი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით .

მუხლი 44. გენერალური გეგმის სავალდებულოობა

გენერალური გეგმის არსებობის შემთხვევაში განაშენიანების გეგმა /განაშენიანების დეტალური გეგმა უნდა ითვალისწინებდეს გენერალური გეგმით დადგენილ მოთხოვნებს .

მუხლი 45. ფუნქციური ზონირების პრინციპი

1. ფუნქციური ზონირება არის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციით ტერიტორიის ფუნქციურ ზონებად დაყოფა . ფუნქციური ზონირებით განისაზღვრება სამშენებლო ტერიტორიები , არასამშენებლო ტერიტორიები და მათი გამოყენებისა და განვითარების პირობები .

2. ფუნქციური ზონირება ისე უნდა განხორციელდეს , რომ ხელი შეუწყოს დასახლებულ ტერიტორიაზე შერეული გამოყენების სახეობათა განვითარებას .

3. მიწის ნაკვეთისათვის იმ ფუნქციური ზონის შეცვლა , რომელიც განსაზღვრულია მოქმედი ქალაქთმშენებლობითი გეგმით , ხდება იმავე გეგმაში ცვლილების შეტანის საფუძველზე .

4. იმ მიწის ნაკვეთისათვის , რომელიც არ არის მოქცეული ქალაქთმშენებლობითი გეგმის მოქმედების არეალში , სამშენებლო მიზნებისთვის განსაზღვრული ფუნქცია შეიძლება დადგინდეს მხოლოდ ამ კოდექსის 67- , 68- და 103- მუხლებით გათვალისწინებული წესების საფუძველზე

მუხლი 46. ძირითადი დებულებები

1. ტერიტორიების გამოყენება და განაშენიანება ეფუძნება ფუნქციური ზონირების პრინციპს , რომელიც განმარტებული უნდა იქნეს ამ კოდექსის 45- მუხლის შესაბამისად .

2. ძირითადი დებულებების ამოცანაა ქალაქთმშენებლობითი გეგმებისათვის სამართლებრივი საფუძვლების შექმნა და ამ გეგმებთან ერთად მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენა .

3. ძირითადი დებულებები ადგენს :

) მოთხოვნებს სამშენებლო ტერიტორიების , ფუნქციური ზონებისა და ფუნქციური ქვეზონების მიმართ ;

) მიწის ნაკვეთის განაშენიანების პარამეტრებს ფუნქციური ზონებისა და ფუნქციური ქვეზონების შესაბამისად და მათი ანგარიშის წესებს ;

) განაშენიანების სახეობებს , მიწის ნაკვეთზე განაშენიანებისთვის განსაზღვრული არეალების დადგენის წესს ;

) მიჯნის ზონების რეგულაციებს და ანგარიშის წესებს ;

) ფუნქციურ ქვეზონებში ნებადართული გამოყენების სახეობების ჩამონათვალს ;

) არასამშენებლო ტერიტორიებს და ამ ტერიტორიებზე დასაშვები შენობა -ნაგებობის სახეობების ჩამონათვალს .

4. ძირითადი დებულებების პროექტს შეიმუშავებს სამინისტრო და დასამტკიცებლად წარუდგენს საქართველოს მთავრობას .

მუხლი 47. ადმინისტრაციული ხელშეკრულება ქალაქთმშენებლობით საკითხებთან დაკავშირებით

1. დაგეგმვის უფლებამოსილების მქონე ორგანოს შეუძლია საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით კერძო სამართლის სუბიექტთან დადოს ადმინისტრაციული ხელშეკრულება (მაგალითად , ხელშეკრულება ქალაქთმშენებლობითი გეგმის შემუშავების , ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიებების განხორციელების , ინფრასტრუქტურის მშენებლობის ან /და მისი მოწესრიგების თაობაზე ). 

2. ფიზიკური პირების და კერძო სამართლის იურიდიული პირებისმიერ შესაძლებელია ინიციირებულ იქნეს ცალკეული ტერიტორიის განაშენიანების დეტალური გეგმის შემუშავება და მისი განხორციელება კერძო დაფინანსებით . უფლებამოსილი ორგანოს მიერ დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში ამ ორგანოსა და ინიციატორს შორის იდება შესაბამისი ხელშეკრულება

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული ხელშეკრულების დადებისას სახელმწიფო შესყიდვებთან და კონკურსთან დაკავშირებული ურთიერთობები წესრიგდება შესაბამისი სფეროს კანონმდებლობით .

4. ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული ხელშეკრულების დადებისას განისაზღვრება შესაბამისი დავალების განხორციელების ვადა . ეს ვადა განაშენიანების დეტალური გეგმის შემთხვევაში 6 თვეს არ უნდა აღემატებოდეს . დასაბუთებული შუამდგომლობის შემთხვევაში ეს ვადა შეიძლება გაგრძელდეს 2 თვით .

მუხლი 48. ქალაქთმშენებლობითი გეგმის შემუშავების პროცესში მშენებლობის ნებართვის გაცემის დროებითი შეზღუდვა

1. თუ ქალაქთმშენებლობითი გეგმა შემუშავების პროცესშია , მშენებლობის ნებართვის გამცემ ორგანოს შეუძლია დასაბუთებული უარის საფუძველზე შეაჩეროს მშენებლობის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოება . აღნიშნული შეზღუდვის ვადა 12 თვეს არ უნდა აღემატებოდეს . თუ ქალაქთმშენებლობითი გეგმა ამ ვადის გასვლამდე დამტკიცდა , ადმინისტრაციული წარმოება განახლდება გეგმის დამტკიცების თარიღიდან .

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი შეზღუდვის ვადა შეიძლება გაგრძელდეს არაუმეტეს 3 თვით

3. თუ ამ მუხლის პირველი ნაწილით ან /და მე -2 ნაწილით დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ არ განახლდა მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცედურა , ნებართვის მაძიებელს უფლება აქვს , მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება . ზიანის ოდენობა განისაზღვრება ამ კოდექსის 49- მუხლით დადგენილი წესის შესაბამისად .

4. შესაბამისი მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოს საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით ან საქართველოს მთავრობას უფლება აქვს , ამ კოდექსის 36- მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად გონივრული ვადით გამოაცხადოს ტერიტორიების განვითარების შეზღუდვა .

მუხლი 49. ქალაქთმშენებლობით გეგმაში ცვლილების შეტანით ან /და ამ გეგმის გაუქმებით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება

1. უძრავი ნივთის მესაკუთრეს ან მის კანონიერ მოსარგებლეს უფლება აქვს , მოითხოვოს იმ პირდაპირი ზიანის ანაზღაურება , რომელიც მას მიადგა უფლებამოსილი ორგანოს მიერ განაშენიანების დეტალურ გეგმაში ცვლილების შეტანის ან ამ გეგმის გაუქმების გამო . ამ შემთხვევაში ზიანის ოდენობა გამოითვლება იმ ფინანსური დანახარჯის მიხედვით , რომელიც გასწია უძრავი ნივთის მესაკუთრემ ან მისმა კანონიერმა მოსარგებლემ სამშენებლო საქმიანობის /საპროექტო საქმიანობის განხორციელებისას და რომელიც უშუალოდ გამომდინარეობდა აღნიშნული გეგმიდან . ზიანის ოდენობა შესაძლებელია დადგინდეს უძრავი ნივთის მესაკუთრეს ან /და მის კანონიერ მოსარგებლესა და უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოს შორის მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე . შეუთანხმებლობის შემთხვევაში უძრავი ნივთის მესაკუთრეს ან მის კანონიერ მოსარგებლეს შეუძლია მიმართოს სასამართლოს .

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული მოთხოვნის უფლება აღარ არსებობს , თუ განაშენიანების დეტალურ გეგმაში ცვლილების შეტანიდან ან ამ გეგმის გაუქმებიდან 5 წელია გასული .

მუხლი 50. სახელმწიფოს და მუნიციპალიტეტის აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის უპირატესი შესყიდვის უფლება

1. სახელმწიფოს ან /და მუნიციპალიტეტს აქვს მიწის ნაკვეთისა და მასთან მყარად დაკავშირებული შენობა -ნაგებობის აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის უპირატესი შესყიდვის უფლება მესაკუთრის მიერ მისი გასხვისების შემთხვევაში , თუ მიწის ნაკვეთი მოქცეულია :

) ქალაქთმშენებლობითი გეგმის მოქმედების არეალში და , ამ გეგმის მიხედვით , მიწის ნაკვეთი გამოყენებული უნდა იქნეს საზოგადოებრივი დანიშნულების ან თავდაცვითი ობიექტების მშენებლობისათვის , ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიებების განხორციელებისათვის ან დასახლების განვითარებისათვის ;

) ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონაში და თუ აღნიშნულ არეალში განთავსებული შენობა -ნაგებობები ამ ზონისათვის დადგენილ მოთხოვნებს არ შეესაბამება .

2. სახელმწიფოს და მუნიციპალიტეტის უპირატესი შესყიდვის უფლება ექვემდებარებასაჯარო რეესტრის შესახებსაქართველოს კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში რეგისტრაციას

3. უფლებამოსილმა ადმინისტრაციულმა ორგანომ უპირატესი შესყიდვის უფლების გამოსაყენებლად უნდა გამოსცეს დასაბუთებული სამართლებრივი აქტი . ეს აქტი უპირატესი შესყიდვის უფლების რეგისტრაციისთვის წარედგინება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს .

4. ამ კოდექსის მიზნებისთვის უპირატესი შესყიდვის უფლება ნიშნავს სახელმწიფოს , მუნიციპალიტეტის უფლებას , შეიძინოს ქონება მესაკუთრისგან იმ ფასად და იმავე პირობებით , რომლებითაც მესაკუთრე ამ ქონების მესამე პირისათვის მიყიდვას აპირებს

5. მესაკუთრე ვალდებულია თავისი საკუთრება სახელმწიფოს ან /და მუნიციპალიტეტს შესთავაზოს იმ ფასად და იმავე პირობებით , რომლებითაც ის ამ საკუთრების მესამე პირისათვის მიყიდვას აპირებს . მესამე პირთან შეთანხმებული ფასის ან /და პირობების ცვლილების შემთხვევაში მესაკუთრე ვალდებულია სახელმწიფოს ან /და მუნიციპალიტეტს შესთავაზოს უპირატესი შესყიდვის უფლების გამოყენებით საკუთრების შეცვლილი ფასით ან /და პირობებით შეძენა .

6. სახელმწიფო ან /და მუნიციპალიტეტი ვალდებულია 10 დღის ვადაში წერილობით აცნობოს მესაკუთრეს უპირატესი შესყიდვის უფლების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილება . ამ ვადაში პასუხის გაუცემლობა ჩაითვლება უპირატესი შესყიდვის უფლების გამოყენებაზე უარის თქმად .

7. მესაკუთრესა და სახელმწიფოს ან /და მუნიციპალიტეტს შორის ხელშეკრულება უნდა დაიდოს სახელმწიფოს ან /და მუნიციპალიტეტის მიერ პასუხის გაცემიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში .

მუხლი 51. მიწის ნაკვეთების მონაცვლეობა

1. მიწის ნაკვეთების მონაცვლეობის საჭიროება შეიძლება გამომდინარეობდეს განაშენიანების გეგმის /განაშენიანების დეტალური გეგმის განხორციელებისათვის საჭირო შემდეგი ღონისძიებებიდან :

) შიდა სატრანსპორტო გზების ან /და საინჟინრო -საკომუნიკაციო ქსელის მოწყობა ან გაფართოება ;

) სხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტის მშენებლობა ;

) მიწის ნაკვეთების კონფიგურაციის რაციონალური შეცვლა .

2. მიწის ნაკვეთების მონაცვლეობა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის მიერ ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების მოპოვებას მესაკუთრისათვის სანაცვლო , ტოლფასი ღირებულების მიწის ნაკვეთის საკუთრებაში გადაცემის ან არატოლფასი ღირებულების მიწის ნაკვეთის მონაცვლეობის შემთხვევაში , აგრეთვე შესაბამისი ფულადი კომპენსაციის გაცემით ან სხვა ქონების გადაცემით . მიწის ნაკვეთების მონაცვლეობისას აუცილებელია მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის თანხმობა .

3. მიწის ნაკვეთების მონაცვლეობის შედეგად მესაკუთრისათვის გადასაცემი მიწის ნაკვეთის ღირებულება , როგორც წესი , არ უნდა იყოს მის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის ღირებულებაზე ნაკლები . მიწის ნაკვეთის ღირებულება დგინდება აუდიტორული (საექსპერტო ) დასკვნის საფუძველზე . ამ დასკვნის , აგრეთვე მიწის ნაკვეთის საკადასტრო რუკის /რუკების მომზადებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს ანაზღაურებს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერია .

4. თუ კერძო მესაკუთრისათვის გადასაცემი ქონების ღირებულება მის საკუთრებაში არსებული ქონების ღირებულებაზე ნაკლებია , შესაბამისმა მუნიციპალიტეტმა მესაკუთრეს უნდა აუნაზღაუროს ქონების ღირებულებებს შორის არსებული სხვაობა ფულადი თანხის ან /და სხვა ქონების გადაცემით .

5. თუ მიწის ნაკვეთების მონაცვლეობის ინიციატორი კერძო მესაკუთრეა და მისთვის გადასაცემი ქონების ღირებულება აღემატება მუნიციპალიტეტისათვის გადასაცემი ქონების ღირებულებას , მუნიციპალიტეტს უნდა აუნაზღაურდეს ქონების ღირებულებებს შორის არსებული სხვაობა ფულადი თანხის ან /და სხვა ქონების გადაცემით .

6. მიწის ნაკვეთების მონაცვლეობა შესაძლებელია განხორციელდეს ქალაქთმშენებლობით ღონისძიებებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების პარალელურად მიმდინარე ადმინისტრაციული წარმოების მეშვეობით , თუ არსებობს ამ კოდექსის 63- მუხლის საფუძველზე შემუშავებული განაშენიანების გეგმის პროექტი .

მუხლი 52. ადმინისტრაციული წარმოება მიწის ნაკვეთების მონაცვლეობასთან დაკავშირებით

1. მიწის ნაკვეთების მონაცვლეობის საჭიროების თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოება შეიძლება დაიწყოს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ინიციატივით ან მონაცვლეობის ინიციატორი კერძო მესაკუთრის განცხადების საფუძველზე

2. მიწის ნაკვეთის მონაცვლეობის საჭიროების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერია იმავე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის საფუძველზე

3. საჭიროების შემთხვევაში , ამ მუხლის მე -2 ნაწილით განსაზღვრული გადაწყვეტილება შეიძლება მიღებულ იქნეს მიწის ნაკვეთების მონაცვლეობის გეგმის საფუძველზე . ეს გეგმა უნდა მოიცავდეს მიწის ნაკვეთების მონაცვლეობის არეალს , მონაცვლეობისადმი დაქვემდებარებული მიწის ნაკვეთების საზღვრებს , მიწის ნაკვეთების ღირებულებას , ახალ საკადასტრო რუკას და ინფორმაციას მესაკუთრეთა და ფულადი კომპენსაციის თაობაზე .

4. მიწის ნაკვეთების მონაცვლეობის საჭიროების შესახებ შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებიდან 2 თვის ვადაში მუნიციპალიტეტსა და მესაკუთრეს შორის იდება მიწის ნაკვეთების მონაცვლეობის თაობაზე ადმინისტრაციული ხელშეკრულება .

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ინიციატივით შესაძლებელია , მიწის ნაკვეთების მონაცვლეობის განხორციელების ნაცვლად , გამოყენებულ იქნეს საქართველოს ორგანული კანონითადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსიგათვალისწინებული ქონების გაცვლის პროცედურა .

მუხლი 53. დასახლებათა ტერიტორიების საერთო სარგებლობის ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა

1. ქალაქთმშენებლობითი გეგმებით დადგენილი მოთხოვნების შესასრულებლად დასახლებათა ტერიტორიების საერთო სარგებლობის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურითა და სანიაღვრე ქსელებით უზრუნველყოფისათვის პასუხისმგებელია მუნიციპალიტეტი , საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული კომპეტენციის ფარგლებში .

2. მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეს /მოსარგებლეს უფლება აქვს , მუნიციპალიტეტის მერიას მიმართოს ინიციატივით დასახლებათა ლოკალური მნიშვნელობის საერთო სარგებლობის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურითა და სანიაღვრე ქსელებით საკუთარი დაფინანსებით უზრუნველყოფის თაობაზე . მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში დაინტერესებულ პირთან იდება ადმინისტრაციული ხელშეკრულება .

3. ქალაქთმშენებლობითი გეგმების საფუძველზე განსაზღვრული სიმჭიდროვეების გათვალისწინებით , დასახლებათა ტერიტორიების საერთო სარგებლობის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურითა და სანიაღვრე ქსელებით უზრუნველყოფის სფეროში უფლებამოსილი პირები ვალდებული არიან მოახდინონ შესაბამისი გამტარუნარიანობის ქსელების დაგეგმვა და ამ გეგმების თანამიმდევრული განხორციელება .

თავი VII

ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიებები

 მუხლი 54. ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიებების განხორციელება დასახლებულ უბანში და კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში

1. დასახლებულ უბანში ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიებების განხორციელებასთან დაკავშირებული საკითხები წესრიგდება ამ თავით დადგენილი წესების შესაბამისად

2. კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონისა და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის შემთხვევაში , ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიებების განხორციელებისთვის ამ თავით დადგენილი მოთხოვნების გარდა , მოქმედებს შესაბამისი სფეროს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები .

მუხლი 55. ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიებების მიზანი

1. ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიებები უნდა ემსახურებოდეს საზოგადოებრივ ინტერესებს და უნდა ქმნიდეს ქვეყნის ცალკეული ნაწილების გარემოსდაცვითი , სოციალური , კულტურული , ეკონომიკური და ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესებით განვითარების შესაძლებლობას .

2. ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიებების განხორციელების აუცილებლობა განისაზღვრება არსებული განაშენიანების დეგრადირების ხარისხის , მოსახლეობის საცხოვრებელი და შრომის პირობებისა და დასახლებათა ფუნქციური უნარის დაქვეითების დონის შესაბამისად .

მუხლი 56. ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიების განხორციელების წესი

1. ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიების განხორციელების უფლება აქვს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოს ან შესაბამისი ნებართვის მქონე პირს

2. ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიების არეალში მდებარე მრავალბინიანი სახლის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ან ინდივიდუალური სახლის მესაკუთრის თანხმობა აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო არ არის , თუ ეს არის მცირე სარეკონსტრუქციო სამუშაოები (ფასადის ცვლილება , სახურავის შეკეთება , აივნის გამაგრება და სხვა ) და მათი ჩატარების დროს არ იცვლება შენობა -ნაგებობის ან /და კერძო საკუთრებაში არსებული ფართის ძირითადი პარამეტრები

3. თუ დაგეგმილი ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიების შედეგად მრავალბინიანი სახლის საერთო ფართობი მცირდება , აგრეთვე იზრდება ისე , რომ გაზრდილი ფართობი იზოლირებულია და შესაძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება , აუცილებელია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის კრებაზე უმრავლესობით მიღებული თანხმობა , ხოლო ინდივიდუალური სახლის შემთხვევაში აუცილებელია მესაკუთრის თანხმობა აღნიშნული ღონისძიების განსახორციელებლად .

4. ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიების არეალში მდებარე უძრავი ქონების გაუმჯობესება შესაძლებელია დაფინანსდეს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის , მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის , ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიების განმახორციელებელი პირის , უძრავი ქონების მესაკუთრის ან /და მესამე პირის სახსრებით .

5. თუ ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიების შედეგად შენობის საერთო ფართობი 5 პროცენტით ან 5 პროცენტზე მეტით იზრდება , გაზრდილი ფართობი იზოლირებულია და შესაძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება , გაზრდილი ფართობი საჯარო რეესტრში დარეგისტრირდება ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიების განმახორციელებელი პირის ან /და უძრავი ქონების მესაკუთრის საკუთრებად , ფართობის გაზრდის დაფინანსებისათვის მესაკუთრის მიერ გაწეული ხარჯების პროპორციულად .

6. თუ მრავალბინიან სახლში გაზრდილი ფართობი შენობის საერთო ფართობის 5 პროცენტზე ნაკლებია ან /და გაზრდილი ფართობი იზოლირებული არ არის და მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება შეუძლებელია , დამატებული ფართობი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საკუთრებაა , ხოლო ინდივიდუალური სახლის შემთხვევაში დამატებული ფართობი ინდივიდუალური სახლის მესაკუთრის საკუთრებაა .

7. თუ ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიების არეალში მდებარე უძრავი ქონება ავარიულია და გამაგრებას არ ექვემდებარება , რაც დადასტურებულია შესაბამისი საექსპერტო დასკვნით , რომლის თანახმად , მისი არსებობა საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას ან /და სიცოცხლეს , ასეთი შენობის დემონტაჟი ხორციელდება შენობის მესაკუთრის თანხმობის გარეშე . ამ შემთხვევაში ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიების განმახორციელებელი პირი ვალდებულია მესაკუთრეს შენობის დემონტაჟის განხორციელებამდე სანაცვლოდ გადასცეს , სულ მცირე , ტოლფასი ქონება ან სამართლიანი და სრული კომპენსაციის თანხა , ან , თუ იმავე ადგილას იმავე ფუნქციის ახალი შენობა აშენდა , − ახალ შენობაში გადასცეს , სულ მცირე , იმ ფართობის ტოლი ფართობი , რომელიც მის საკუთრებაში იყო ძველ შენობაში .

8. ამ მუხლის შესაბამისად განხორციელებული ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიების შედეგად მესაკუთრისთვის მიყენებულ ზიანს ანაზღაურებს რეაბილიტაციის განმახორციელებელი სუბიექტი .

მუხლი 57. ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიების თაობაზე დაინტერესებული პირის ინფორმირება

1. ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიების თაობაზე ინფორმაცია წინასწარ , ამ ღონისძიების განხორციელებამდე არაუგვიანეს 2 კვირისა , უნდა მიეწოდოს ყველა დაინტერესებულ მესაკუთრეს ან /და უძრავი ქონების მოსარგებლეს . დაინტერესებული პირის ინფორმირება ხდება საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ , საზოგადოებისათვის თვალსაჩინო ადგილას საინფორმაციო დაფის განთავსებით , აგრეთვე შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალური ვებგვერდით , ხოლო საჭიროების შემთხვევაშიაგრეთვე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით .

2. ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს აქვს უფლება , საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 118- მუხლით დადგენილი წესის შესაბამისად წარადგინოს თავისი მოსაზრება შესაბამის მუნიციპალიტეტში ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიებების თაობაზე .

მუხლი 58. მოსამზადებელი კვლევები  

1. ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიებების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებამდე მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო ატარებს მოსამზადებელ კვლევებს , რომელთა საფუძველზედაც განისაზღვრება ამ ღონისძიებების განხორციელების საჭიროება , აგრეთვე მათი სოციალური , ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი ასპექტები .

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული მოსამზადებელი კვლევები არ ტარდება , თუ ამ ტერიტორიაზე უკვე არსებობს მიმდინარე პერიოდისთვის შესაბამისი ინფორმაცია .

მუხლი 59. გადაწყვეტილება ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიებების თაობაზე

ამ კოდექსის 55- , 57- და 58- მუხლებით დადგენილი მოთხოვნების დაცვით შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საკრებულო იმავე მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს წარდგინებით ამტკიცებს ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიებების გეგმას . ეს გეგმა უნდა ადგენდეს აღნიშნული ღონისძიებების მიზნებსა და არეალს , აგრეთვე შეიძლება მოიცავდეს მოსალოდნელი უარყოფითი შედეგების შემცირებისა და აღმოფხვრისკენ მიმართულ სოციალურ , ეკონომიკურ , გარემოსდაცვით , კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის , სამშენებლო , ინფრასტრუქტურულ და სხვა , მსგავს ასპექტებს .

მუხლი 60. ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიებების არეალში მშენებლობის ნებართვის გაცემის დროებითი შეზღუდვა

1. ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიებების მიმდინარეობის პერიოდში ამ ღონისძიებების არეალში მშენებლობის ნებართვის გაცემის უფლებამოსილების მქონე ორგანოს შეუძლია დასაბუთებული უარის საფუძველზე შეაჩეროს მშენებლობის ნებართვის გაცემის თაობაზე დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოება . აღნიშნული შეზღუდვის ვადა 12 თვეს არ უნდა აღემატებოდეს .

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი შეზღუდვის ვადა შეიძლება გაგრძელდეს არაუმეტეს 3 თვით

3. თუ ამ მუხლის პირველი ნაწილით ან /და მე -2 ნაწილით დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ არ განახლდა მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცედურა , მშენებლობის ნებართვის მაძიებელს უფლება აქვს , მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება .

4. ზიანის ოდენობა გამოითვლება იმ ფინანსური დანახარჯის მიხედვით , რომელიც გასწია მშენებლობის ნებართვის მაძიებელმა სამშენებლო საქმიანობის /საპროექტო საქმიანობის განხორციელებისას და რომელიც უშუალოდ გამომდინარეობდა შესაბამისი განაშენიანების გეგმიდან /განაშენიანების დეტალური გეგმიდან .

5. ზიანის ოდენობა შესაძლებელია დადგინდეს უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოსა და მშენებლობის ნებართვის მაძიებელს შორის მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე , ან მათ მიერ ერთობლივად შერჩეული დამოუკიდებელი ექსპერტის /აუდიტორის მიერ . აღნიშნული ექსპერტის /აუდიტორის ხარჯებს ანაზღაურებს მშენებლობის ნებართვის მაძიებელი

მუხლი 61. ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიებების არეალისთვის განაშენიანების დეტალური გეგმის შემუშავება

საჭიროების შემთხვევაში , ამ კოდექსის 59- მუხლის შესაბამისად მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო უზრუნველყოფს განაშენიანების დეტალური გეგმის პროექტის შემუშავებას .

მუხლი 62. განაშენიანების დეტალური გეგმის განხორციელებისთვის პასუხისმგებელი პირი

ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიებების არეალისთვის შემუშავებული განაშენიანების დეტალური გეგმით დადგენილი მოთხოვნების შესრულებისთვის პასუხისმგებელია შესაბამისი მუნიციპალიტეტი .

მუხლი 63. ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიებების არეალისთვის განაშენიანების დეტალური გეგმის შემუშავების წესი

ამ კოდექსის 61- მუხლით განსაზღვრული განაშენიანების დეტალური გეგმის შემუშავებაში დაინტერესებული საზოგადოებისა და ადმინისტრაციული ორგანოების მონაწილეობასთან დაკავშირებული ურთიერთობები წესრიგდება ამ კოდექსის 43- მუხლით დადგენილი წესის შესაბამისად .

 

თავი VIII

მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირება

მუხლი 64. ამ თავის მიზნები

1. ამ თავის მიზნებია :

) მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენებისა და განაშენიანებისთვის ძირითადი სანებართვო პირობების დადგენა და სამშენებლო საქმიანობის საუკეთესო პრაქტიკის დამკვიდრებისთვის ხელის შეწყობა ;

) არასამშენებლო ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთის საგამონაკლისო წესით განაშენიანების პირობების დადგენა .

2. მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენებისას და განაშენიანებისას დაცული უნდა იქნეს ადამიანის სიცოცხლე , ჯანმრთელობა , საზოგადოებრივი უსაფრთხოება და წესრიგი .

მუხლი 65. მიწის ნაკვეთის განაშენიანების რეგულირების ძირითადი საფუძველი  

1. მიწის ნაკვეთის განაშენიანების რეგულირების ძირითადი საფუძველია განაშენიანების დეტალური გეგმა , ამ კოდექსის 66- მუხლის შესაბამისად .

2. სხვა შემთხვევები , რომლებსაც არ მოიცავს ამ მუხლის პირველი ნაწილი , რეგულირდება ამ კოდექსის 67- და 68- მუხლებისა და ძირითადი დებულებების შესაბამისად .

3. თუ განაშენიანების გეგმით /განაშენიანების დეტალური გეგმით დადგენილია ფუნქციური ზონის ცვლილება , რომლის საფუძველზეც შესაძლებელია სასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის დანიშნულების შეცვლა არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთად , დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს , შესაბამის უფლებამოსილ ორგანოს მიმართოს მიწის ნაკვეთის მიზნობრივი დანიშნულების ცვლილების რეგისტრაციის თაობაზე .

4. ამ მუხლის მე -3 ნაწილით განსაზღვრული განაშენიანების გეგმის /განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შედეგად დაინტერესებული პირის მიერ შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოსთვის წარდგენილი მიმართვა მიწის ნაკვეთის მიზნობრივი დანიშნულების ცვლილების თაობაზე არის საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ მიწის ნაკვეთის მიზნობრივი დანიშნულების შეცვლის საფუძველი .

მუხლი 66. განაშენიანების დეტალური გეგმის მოქმედების არეალში მდებარე მიწის ნაკვეთი

1. იმ მიწის ნაკვეთზე , რომელიც განაშენიანების დეტალური გეგმის მოქმედების არეალში მდებარეობს , მშენებლობა ნებადართულია ამ გეგმის შესაბამისად

2. განაშენიანების დეტალური გეგმა არის მშენებლობის ნებართვის გაცემის ძირითადი საფუძველი .

მუხლი 67. განაშენიანების ჩამოყალიბებულ სისტემაში მდებარე მიწის ნაკვეთი

1. იმ მიწის ნაკვეთზე , რომელიც განაშენიანების ჩამოყალიბებულ სისტემაში მდებარეობს და რომელზეც არ ვრცელდება განაშენიანების დეტალური გეგმა , მშენებლობის ნებართვა შეიძლება გაიცეს მოქმედი ქალაქთმშენებლობითი გეგმის (არსებობის შემთხვევაში ) და ძირითადი დებულებების მოთხოვნათა საფუძველზე , თუ ის გამოყენების სახეობის , განაშენიანების პარამეტრების , განაშენიანების სახეობის და მიწის ნაკვეთზე შენობა -ნაგებობის განთავსების თვალსაზრისით შეესაბამება განაშენიანების არსებულ გარემოს და არ ეწინააღმდეგება სამეზობლო ინტერესებს .

2. განაშენიანების ჩამოყალიბებულ სისტემაში მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები დგინდება ამ კოდექსის 103- და 104- მუხლებითა და ძირითადი დებულებებით დადგენილი წესების შესაბამისად .

3. კერძო საკუთრებაში არსებულ სასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე დასაშვებია ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა ფუნქციური ზონის /ფუნქციური ქვეზონის ან /და განაშენიანების არსებული გარემოს შესაბამისად . ასეთ მიწის ნაკვეთზე მშენებლობა ასევე ნებადართულია ამ კოდექსის 68- მუხლის შესაბამისად .

მუხლი 68. განაშენიანების ჩამოყალიბებული სისტემის გარეთ მდებარე მიწის ნაკვეთი

იმ მიწის ნაკვეთზე , რომელიც განაშენიანების ჩამოყალიბებული სისტემის გარეთ მდებარეობს და რომელზედაც არ ვრცელდება განაშენიანების დეტალური გეგმა , მშენებლობის ნებართვა შეიძლება გაიცეს მხოლოდ შესაბამისი ტერიტორიის ფუნქციით განპირობებული შენობა -ნაგებობის მშენებლობისთვის , მოქმედი სივრცის დაგეგმარების , ქალაქთმშენებლობითი გეგმის (არსებობის შემთხვევაში ) და ძირითადი დებულებების მოთხოვნათა საფუძველზე , თუ ეს არ ეწინააღმდეგება საზოგადოებრივ ინტერესებს .

მუხლი 69. სამშენებლო განვითარების მიზნებისთვის შეუსაბამო მიწის ნაკვეთის ან /და შენობა -ნაგებობის დადგენა

1. სამშენებლო განვითარების მიზნებისთვის შეუსაბამოა ის მიწის ნაკვეთი ან /და შენობა -ნაგებობა , რომელიც არ შეესაბამება განაშენიანების გეგმით ან /და ძირითადი დებულებებით ნებადართულ გამოყენების სახეობას , განაშენიანების პარამეტრებს , მიწის ნაკვეთზე შენობა -ნაგებობის განთავსების წესებს , მიწის ნაკვეთის ფართობის პარამეტრებს ან არასამშენებლო ტერიტორიაზე მდებარეობს . შეუსაბამობა დგინდება ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში , სამშენებლო განვითარების კონკრეტული მიზნის მიმართ .

2. დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს , უფლებამოსილ ორგანოს მიმართოს განცხადებით მიწის ნაკვეთის ან /და შენობა -ნაგებობის შემდგომი სამშენებლო განვითარების მიზნებისთვის შესაბამისობის /შეუსაბამობის დადგენის თაობაზე . უფლებამოსილი ორგანო ვალდებულია 5 სამუშაო დღის ვადაში მიაწოდოს განმცხადებელს ინფორმაცია აღნიშნულ საკითხზე .

3. იმ შემთხვევაში , თუ ამ მუხლის მე -2 ნაწილით გათვალისწინებული ინფორმაცია არ არის გაცემული მშენებლობის შეტყობინების თაობაზე ან მშენებლობის ნებართვის მისაღებად განცხადების შეტანამდე , მიწის ნაკვეთის ან /და შენობა -ნაგებობის შესაბამისობა /შეუსაბამობა დგინდება მშენებლობის შეტყობინების თაობაზე განცხადების განხილვის ეტაპზე ან მშენებლობის ნებართვის გაცემის I სტადიაზე , ხოლო ამ კოდექსის 102- მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაშიმშენებლობის ნებართვის გაცემის II სტადიაზე .

4. შეუსაბამო მიწის ნაკვეთის და შენობა -ნაგებობის შემდგომი განვითარება (ახალი მშენებლობა , რეკონსტრუქცია , რომელიც იწვევს ნაგებობის პარამეტრების შეცვლას , ადაპტაცია , მიწის ნაკვეთის დაყოფა /მიწის ნაკვეთების გაერთიანება ) ხდება შეუსაბამობის შემცირების ან აღმოფხვრის პირობით .

5. თუ მიწის ნაკვეთი ან /და შენობა -ნაგებობა იმავდროულად შედის კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში , დაცული ტერიტორიების , ტყის ფონდის , წყლის ფონდის ან წიაღის ფონდის მიწების არეალში ან მასზე ვრცელდება სხვა რეჟიმი , მისი სამშენებლოდ გამოყენების პირობები უნდა ითვალისწინებდეს ამ ზონისთვის ან /და რეჟიმისთვის დადგენილ მოთხოვნებსაც .

6. კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში განაშენიანების დეტალური გეგმით შეიძლება ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ასპექტებისთვის ინდივიდუალური მაჩვენებლები დადგინდეს .

მუხლი 70. მიწის ნაკვეთის დაყოფა /მიწის ნაკვეთების გაერთიანება

იმ მიწის ნაკვეთის დაყოფის /მიწის ნაკვეთების გაერთიანების შემთხვევაში , რომელზეც /რომლებზეც განთავსებულია შენობა -ნაგებობა , გათვალისწინებული უნდა იქნეს აგრეთვე ამ კოდექსის 66- −68- და 72-ე მუხლებით დადგენილი მოთხოვნები .

მუხლი 71. მიწის ნაკვეთზე აუცილებელი გზისა და სერვიტუტის დადგენა

1. სახელმწიფოს ან /და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე შესაძლებელია უფლებამოსილი ორგანოს ადმინისტრაციულ -სამართლებრივი აქტის საფუძველზე დადგინდეს აუცილებელი გზა ან /და სერვიტუტი , თუ ეს განპირობებულია სახელმწიფო , საზოგადოებრივი ან კერძო ინტერესებით . საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ამ მიწის ნაკვეთზე სერვიტუტს არეგისტრირებს ზემოაღნიშნული ადმინისტრაციულ -სამართლებრივი აქტის საფუძველზე .

2. კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე აუცილებელი გზისა და სერვიტუტის დადგენასთან დაკავშირებული ურთიერთობები წესრიგდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად .

3. თუ აღმოიფხვრა ფაქტობრივი გარემოებები , რომელთა საფუძველზედაც დადგინდა ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული უფლებები , შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანო აუქმებს ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნულ აქტს .

მუხლი 72. მიწის ნაკვეთის ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა

1. ქალაქში , გარდა კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონისა , მიწის ნაკვეთზე ახალი მშენებლობა ან /და მიწის ნაკვეთზე განთავსებული შენობის /ნაგებობის ისეთი რეკონსტრუქცია , რომელიც ზრდის შენობის /ნაგებობის არსებულ პარამეტრებს , ნებადართულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში , თუ ის სათანადოდ არის /იქნება უზრუნველყოფილი მისასვლელი სამანქანო გზით , მათ შორის , სერვიტუტის გამოყენებით .

2. კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში მიწის ნაკვეთის ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა ხორციელდება შესაბამისი კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად .

3. შენობა -ნაგებობის ელექტროენერგიის , ბუნებრივი აირის , წყალმომარაგების , წყალარინებისა და სანიაღვრე ქსელებით , კავშირგაბმულობის ხაზებით და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით .

4. მშენებლობის ნებართვის გაცემის შემთხვევაში მშენებლობის ნებართვის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო ამ კოდექსის 103- მუხლის მე -3 ნაწილისდაქვეპუნქტებით განსაზღვრულ ინფორმაციას 10 სამუშაო დღის ვადაში უგზავნის ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის , ბუნებრივი აირის გამანაწილებელი ქსელის , წყალმომარაგების გამანაწილებელი ქსელის (მათი არსებობის შემთხვევაში ) მფლობელ კომპანიებს და სანიაღვრე ქსელის მფლობელს (იმ შემთხვევაში , თუ მშენებლობის ნებართვის გამცემი და სანიაღვრე ქსელის მფლობელი სხვადასხვა პირია ). 

მუხლი 73. მიწის ნაკვეთისა და შენობა -ნაგებობის ელექტროენერგიით , ბუნებრივი აირით , წყლით და წყალარინებით უზრუნველყოფის რეგულირება

დაინტერესებული პირის მოთხოვნის შემთხვევაში მიწის ნაკვეთისა და შენობა -ნაგებობის ელექტროენერგიით , ბუნებრივი აირით , წყლით და წყალარინებით უზრუნველყოფა უნდა მოხდეს შესაბამისი ქსელის მფლობელის მიერელექტროენერგიის (სიმძლავრის ) მიწოდებისა და მოხმარების წესების დამტკიცების შესახებ “, „ბუნებრივი გაზის მიწოდებისა და მოხმარების წესების დამტკიცების შესახებდასასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების დამტკიცების შესახებსაქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილებებით განსაზღვრული წესების შესაბამისად .

მუხლი 74. მიწის ნაკვეთზე მიჯნის ზონის რეგულირება

1. მიწის ნაკვეთზე მიჯნის ზონის რეგულირების მიზანია ინსოლაციის , ბუნებრივი განათებულობის , განიავების , სახანძრო უსაფრთხოების , ევაკუაციისა და ტერიტორიის გამწვანების მიმართ მოთხოვნათა დაცვა .

2. მიჯნის ზონა არის ორი სახის :

) საზოგადოებრივი მიჯნის ზონა ;

) სამეზობლო მიჯნის ზონა .

3. სამეზობლო მიჯნის ზონის დაცვა აუცილებელი არ არის , თუ განაშენიანების გეგმით ან /და განაშენიანების დეტალური გეგმით , აგრეთვე საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე სავალდებულოა ან ნებადართულია შენობა -ნაგებობის მიწის ნაკვეთის საზღვარზე განთავსება .

4. მიჯნის ზონების რეგულირება ხდება ძირითადი დებულებებით . ძირითადი დებულებები უნდა მოიცავდეს :

) მიჯნის ზონების ერთმანეთთან მიმართებას და შენობა -ნაგებობის დაშორების ანგარიშის წესს ;

) მიჯნის ზონის მიმართ შენობა -ნაგებობის პარამეტრების (მათ შორის , სიმაღლის ) განსაზღვრის წესს ;

) მიჯნის ზონაში შენობა -ნაგებობის ნაწილების შეჭრის წესს ;

) მიჯნის ზონაში დამხმარე შენობა -ნაგებობის განთავსების წესს .

მუხლი 75. მიწის ნაკვეთზე წყალგამტარიანობისთვის აუცილებელი ადგილების შენარჩუნება

1. მუნიციპალიტეტი მშენებლობის ნებართვის გაცემის დროს ვალდებულია დაადგინოს მოთხოვნები , რომლებიც უზრუნველყოფს მიწის ნაკვეთზე ნიადაგში წყალგამტარიანობისთვის აუცილებელი თავისუფალი ადგილების შენარჩუნებას , გამწვანების მინიმალური კოეფიციენტით დადგენილი ფართობის გათვალისწინებით .

2. მიწის ნაკვეთის გამწვანების კოეფიციენტით განისაზღვრება მიწის ნაკვეთის ტერიტორიის ფართობის მინიმალური წილი , რომელიც არ უნდა იყოს დაფარული ან გადაფარული წყალგაუმტარი მასალით , რომლის ქვეშაც არ უნდა არსებობდეს შენობა -ნაგებობა ან /და მისი ნაწილები და რომელიც განკუთვნილია წყალგამტარიანობისთვის .

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული თავისუფალი ადგილების შენარჩუნება გულისხმობს აგრეთვე მიწის ზედაპირის ისე მოპირკეთებას , რომ შესაძლებელი იყოს ნიადაგის მიერ წყლის გატარება (წყალგამტარიანობა ).

მუხლი 76. მიწის ნაკვეთზე ავტოსადგომის მოწყობა

მიწის ნაკვეთზე ავტოსადგომის მოწყობასთან დაკავშირებული საკითხები წესრიგდება ძირითადი დებულებების შესაბამისად . გამონაკლისები ან /და დამატებითი პირობები დგინდება შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლებრივი აქტით .

მუხლი 77. მიწის ნაკვეთის შემოღობვის ზოგადი წესი

1. მიწის ნაკვეთი ისე უნდა იქნეს შემოღობილი (გარდა სამშენებლო მოედნის დროებითი ღობით შემოღობვისა ), რომ უზრუნველყოფილ იქნეს განათებულობის , განიავების , დასახლების იერსახის ესთეტიკურობის შენარჩუნება და სხვა საჯარო ინტერესების დაცვა .

2. ძირითადი დებულებებითა და განაშენიანების გეგმით დადგენილი მიწის ნაკვეთის შემოღობვის პირობები უნდა ეფუძნებოდეს ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრულ პრინციპებს .

 

თავი IX

ძირითადი მოთხოვნები შენობა -ნაგებობის მიმართ

მუხლი 78. შენობა -ნაგებობის მიმართ ძირითად მოთხოვნებთან დაკავშირებული ტექნიკური რეგლამენტები და სტანდარტები

1. შენობა -ნაგებობის მიმართ ძირითადი მოთხოვნები დგინდება ამ კოდექსით , ტექნიკური რეგლამენტებითა და სტანდარტებით .

2. საქართველოს მთავრობის მიერ ამ თავით დადგენილ მოთხოვნებთან დაკავშირებული შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს შენობა -ნაგებობის დაპროექტების , მშენებლობისა და ექსპლუატაციის თაობაზე სტანდარტიზაციის ევროპული კომიტეტის (CEN) მიერ შემუშავებული ევროპული სტანდარტებიევროკოდები , ხოლო საჭიროების შემთხვევაშიაგრეთვე სხვა საერთაშორისო სამშენებლო რეგლამენტები და სტანდარტები .

3. ამ მუხლით განსაზღვრული რეგლამენტებისა და სტანდარტების შემუშავებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს აგრეთვე საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა .

4. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის შემთხვევაში ამ მუხლით განსაზღვრული რეგლამენტებისა და სტანდარტების შემუშავებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს აგრეთვე შესაბამისი სფეროს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები .

მუხლი 79. ზოგადი მოთხოვნები შენობა -ნაგებობის მიმართ

1. შენობა -ნაგებობა მისი ექსპლუატაციის პერიოდში უნდა შეესაბამებოდეს მისთვის განსაზღვრულ ფუნქციას , აგრეთვე ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვის , გარემოს უვნებლობის , უსაფრთხოებისა და კეთილმოწყობის მოთხოვნებს .

2. შენობა -ნაგებობა ისე უნდა იქნეს დაპროექტებული და აშენებული , რომუზრუნველყოფილ იქნეს მისი მაქსიმალური ხანმედეგობა .

3. 2019 წლის 3 ივნისამდე აშენებული შენობა -ნაგებობის რეკონსტრუქციისას მაქსიმალურად უნდა იქნეს დაცული ამ თავით დადგენილი მოთხოვნები .

მუხლი 80. შენობა -ნაგებობის არქიტექტურული პარამეტრებისა და ესთეტიკური მახასიათებლების რეგულირება

1. შენობა -ნაგებობის არქიტექტურული პარამეტრები და ესთეტიკური მახასიათებლები დგინდება ქალაქთმშენებლობითი გეგმით ან /და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლებრივი აქტით , რომლის მიზანია მაღალი ესთეტიკური ღირებულების განაშენიანების ჩამოყალიბება /შენარჩუნება და ცხოვრების ხარისხის ამაღლება .

2. შენობა -ნაგებობის არქიტექტურული პარამეტრები და ესთეტიკური მახასიათებლები შეიძლება დადგინდეს როგორც მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიისთვის , ისე მისი ნაწილებისთვის .

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრულ პარამეტრებთან და მახასიათებლებთან შეუსაბამობა შეიძლება გახდეს მშენებლობის ნებართვის გაცემაზე უარის თქმის საფუძველი იმ შემთხვევაში , თუ ეს პარამეტრები და მახასიათებლები მშენებლობის ნებართვის მისაღებად სანებართვო განაცხადის წარდგენამდე დადგინდა

4. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებით განსაზღვრულ ცალკეულ არეალებში ან /და ცალკეული შენობა -ნაგებობის მიმართ , რომელსაც აქვს მაღალი ურბანული ღირებულება ან /და რომლის არქიტექტურულ -ესთეტიკური გადაწყვეტის მიმართ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი არსებობს , ახალი მშენებლობის ან შენობა -ნაგებობის არსებითი რეკონსტრუქციის არქიტექტურული ესკიზი /არქიტექტურული პროექტი შერჩეული უნდა იქნეს ღია კონკურსის წესით .

5. თუ ახალი მშენებლობის ან შენობა -ნაგებობის არსებითი რეკონსტრუქციის არქიტექტურულ ესკიზზე /არქიტექტურულ პროექტზე ღია კონკურსი ცხადდება , კონკურსის გამომცხადებელს შეუძლია ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული პარამეტრებისა და მახასიათებლების მიმართ ახალი ან /და დეტალური მოთხოვნები დაადგინოს .

6. ღია კონკურსის წესით შერჩეული (გამარჯვებული ) პროექტი წარმოადგენს მშენებლობის ნებართვის გაცემის თაობაზე წინასწარ გადაწყვეტილებასმშენებლობის ნებართვის გაცემის ან /და სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების პროცესში ამ პროექტში შეიძლება მხოლოდ არაარსებითი ცვლილების შეტანა .

7. ამ მუხლით განსაზღვრული კონკურსის ჩატარების წესი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით .

8. შენობა -ნაგებობის ესთეტიკური მხარე არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს ჩამოყალიბებული , ღირებული განაშენიანებით დამკვიდრებულ პრინციპებს და ამავდროულად უნდა პასუხობდეს თანამედროვე მოთხოვნებს . მაღალი ურბანული ღირებულების არეალები და სათანადო ესთეტიკური პარამეტრები რეგულირდება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლებრივი აქტის საფუძველზე .

9. თუ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს არ აქვს დადგენილი ამ მუხლის მე -4 ნაწილით განსაზღვრული არეალი და კონკრეტულ შემთხვევაში არსებობს საზოგადოების დასაბუთებული მოთხოვნა , იმავე მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო საკრებულოს მიმართავს ინიციატივით შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე .

10. ამ მუხლის მე -9 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მშენებლობის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოება ჩერდება არაუმეტეს 30 კალენდარული დღით .

მუხლი 81. შენობა -ნაგებობის კონსტრუქციული სიმტკიცე , მდგრადობა და საიმედოობა

შენობა -ნაგებობა ისე უნდა იქნეს დაპროექტებული და აშენებული , რომ მისი ექსპლუატაციის პერიოდში ზღვრული საანგარიშო დატვირთვისას :

) ნაგებობის ცალკეულმა ნაწილებმა , მათი შეერთების კვანძებმა , შენობა -ნაგებობის საძირკველმა არ განიცადოს რღვევა და სიმტკიცე შეინარჩუნოს ;

) შენობა -ნაგებობამ შეინარჩუნოს მდგრადობა /წონასწორობა , ხოლო მისი დეფორმაცია დასაშვებ ზღვარს არ აღემატებოდეს ;

) შენობა -ნაგებობის მზიდი კონსტრუქციები და საინჟინრო სისტემები იყოს საიმედო და მისი ექსპლუატაციის მთელ პერიოდში , განსაკუთრებითსეისმური ზემოქმედებისას , აკმაყოფილებდეს შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტებით დადგენილ მოთხოვნებს .

მუხლი 82. სახანძრო უსაფრთხოების დაცვა

შენობა -ნაგებობა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ისე უნდა იქნეს დაპროექტებული და აშენებული , რომ ხანძრის დროს :

) შენობა -ნაგებობამ შეინარჩუნოს სიმტკიცე და მდგრადობა ;

) ცეცხლის ან /და კვამლის შენობა -ნაგებობის ნაწილიდან სხვა ნაწილებში გავრცელება მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი ;

) ცეცხლის მომიჯნავე შენობა -ნაგებობაზე გავრცელება მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი ;

) შესაძლებელი იყოს ადამიანების უსაფრთხო ევაკუაცია , აგრეთვე სახანძრო -სამაშველო დანაყოფების მიერ ხანძრის ჩაქრობა , ადამიანებისა და ქონების გადარჩენა .

მუხლი 83. ჰიგიენის , ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვა

შენობა -ნაგებობა ისე უნდა იქნეს დაპროექტებული და აშენებული , რომ მისი ექსპლუატაციის პერიოდში დაცულ იქნეს შენობა -ნაგებობის ინსოლაციის მიმართ მოთხოვნები (არსებობის შემთხვევაში ) და შენობა -ნაგებობაში მცხოვრებთა , მეზობლებისა და დასაქმებულ პირთა ინტერესები მათი ჯანმრთელობის დაცვის და ბუნებრივი განათებულობის უზრუნველსაყოფად .

მუხლი 84. შენობა -ნაგებობის ექსპლუატაციის პერიოდში უსაფრთხოების დაცვა

1. შენობა -ნაგებობა ისე უნდა იქნეს დაპროექტებული და აშენებული , რომ მისი ექსპლუატაციის პერიოდში საფრთხე არ შეუქმნას ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას . განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ელექტროგაყვანილობის დაზიანების , სამშენებლო მასალებისა და ნაკეთობების ჩამოცვენის , დაჯახების , აფეთქების , წაქცევის და სხვა საკითხებს .

2. შენობა -ნაგებობის დაპროექტებისას და მშენებლობისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს აგრეთვე სამოქალაქო უსაფრთხოების საინჟინრო -ტექნიკური ღონისძიებები , რომელთა მიზანია მოსახლეობის საგანგებო სიტუაციებისაგან დაცვის , მოსალოდნელი დანაკარგებისა და ნგრევის შემცირება , სამაშველო და სხვა გადაუდებელი სამუშაოების ხელშეწყობისათვის აუცილებელი პირობების შექმნა .

მუხლი 85. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის შენობა -ნაგებობისა და საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა

1. შენობა -ნაგებობა (გარდა ინდივიდუალური საცხოვრებლისა ) ისე უნდა იქნეს დაპროექტებული და აშენებული , რომ დაცული იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი პირობები

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი მოთხოვნა ვრცელდება აგრეთვე იმავე ნაწილით განსაზღვრული შენობა -ნაგებობისთვის მიკუთვნებულ მიწის ნაკვეთზე , ასევე საზოგადოებრივ სივრცეზე (პარკი , ბაღი , ბულვარი , სკვერი , ქუჩა , ტროტუარი და სხვა ).

მუხლი 86. ხმაურისგან დაცვის უზრუნველყოფა

შენობა -ნაგებობა ისე უნდა იქნეს დაპროექტებული და აშენებული , რომ დაცული იყოს ხმის იზოლაციის ნორმები (არსებობის შემთხვევაში ) და საქართველოში მოქმედი ხმაურის ნორმების შესაბამისად უზრუნველყოფილ იქნეს მისი მომხმარებლების ან /და მასთან ახლოს მყოფი პირების მიერ საკუთრების დანიშნულებისამებრ გამოყენება , მათი დასვენებისა და შრომის შესაბამისი პირობები .

მუხლი 87. შენობის ენერგოეფექტიანობა

შენობის მაქსიმალური ენერგოეფექტიანობა უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს განაშენიანებაში მისი რაციონალური განლაგებით , ჰორიზონტის მხარეების მიმართ სწორი ორიენტაციით , შემომზღუდავი კონსტრუქციებისა და პარამეტრების თბოტექნიკურ გათვლებზე დაყრდნობით შერჩევით , შემომზღუდავი კონსტრუქციების სათანადო თბოიზოლაციით , ინსოლაციის გაანგარიშებაზე დაყრდნობით მზისგან დამცავი ელემენტების გათვალისწინებით , გათბობის , კონდიცირების , განათების , ვენტილაციის ან /და სხვა თანამედროვე ენერგოდამზოგავი აღჭურვილობა -დანადგარების გამოყენებით .

მუხლი 88. შენობა -ნაგებობაში განახლებადი ენერგიის გამოყენება

1. შენობა -ნაგებობის დაპროექტებისას და მშენებლობისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს განახლებადი ენერგიის გამოყენების შესაძლებლობა .

2. შენობა -ნაგებობაში განახლებადი ენერგიის გამოყენება შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ ტექნიკურ საშუალებებს :

) მზის ენერგიის პასიურ გამოყენებას ;

) მზის ენერგიის აქტიურ გამოყენებას (მზის ენერგიით მომუშავე წყლის გამათბობელ დანადგარებს , ცხელი წყლით მომარაგების კომბინირებულ სისტემებს , მზის ფოტოელემენტებს );

) ქარის ენერგიის გამოყენებას ;

) გეოთერმული გათბობის /გაგრილების და ცხელი წყლით მომარაგების სისტემებს ;

) სხვა სისტემებს , რომლებიც იძლევა განახლებადი ენერგიის ეფექტიანი გამოყენების შესაძლებლობას .

 

თავი X

 ძირითადი მოთხოვნები სამშენებლო მასალის ხარისხის მიმართ

მუხლი 89. მოთხოვნები სამშენებლო მასალის მიმართ

1. სამშენებლო მასალა გონივრული გამოყენებისა და ვარგისობის ვადის დაცვის შემთხვევაში საფრთხეს არ უნდა უქმნიდეს ადამიანის უსაფრთხოებასა და ჯანმრთელობას .

2. სამშენებლო მასალის მიმართ ძირითადი მოთხოვნები დგინდება ტექნიკური რეგლამენტით . მისი შემუშავებისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ამ თავით დადგენილი მოთხოვნები , აგრეთვე შენობა -ნაგებობათა კლასების განმსაზღვრელი მახასიათებლები .

3. სამშენებლო მასალის ბაზარზე განთავსება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად .

მუხლი 90. სამშენებლო მასალის შესაბამისობის შეფასება

სამშენებლო მასალის შესაბამისობის შეფასება ხორციელდება პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის VIII თავის შესაბამისად .

მუხლი 91. ინფორმაცია სამშენებლო მასალის ხარისხის შესახებ

სამშენებლო მასალის ხარისხის შესახებ ინფორმაციის მომხმარებლისთვის მიწოდება ხორციელდება პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის მე -12 მუხლის შესაბამისად .

 

თავი XI

მშენებლობის ნებართვის გაცემის პირობები

მუხლი 92. სამშენებლოდ განკუთვნილ ფუნქციურ ქვეზონაში შენობა -ნაგებობის განთავსება  

1. სამშენებლოდ განკუთვნილ ფუნქციურ ქვეზონაში დასაშვებია ისეთი შენობა -ნაგებობის მშენებლობა , რომელიც შეესაბამება ამ ქვეზონაში ნებადართულ გამოყენების სახეობას .

2. ძირითადი დებულებებით ფუნქციურ ქვეზონაში დაშვებული გამოყენების სახეობის შესაბამისი შენობა -ნაგებობის მშენებლობა შესაძლებელია არ იქნეს ნებადართული , თუ ეს შენობა -ნაგებობა მდებარეობით , მოცულობითა და ფუნქციური დანიშნულებით ეწინააღმდეგება ამ ქვეზონის თავისებურებას ან /და სამეზობლო ინტერესების დაცვის პრინციპს .

3. მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ან /და მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ინტენსივობის მაქსიმალური კოეფიციენტი შეიძლება გადამეტებულიქნეს მხოლოდ ამ კოდექსის 41- მუხლის მე -5 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში .

4. მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებისას არ მოქმედებს ამ კოდექსის 66- −69- მუხლებით დადგენილი მოთხოვნები . ამ შემთხვევაში მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მონაწილეობა , აგრეთვე გათვალისწინებული უნდა იქნეს ამ მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმები (არსებობის შემთხვევაში ) ინტერესთა შეჯერების პრინციპის დაცვით .

მუხლი 93. შენობა -ნაგებობის მშენებლობის განხორციელების სამართლებრივი საფუძვლები

1. შენობა -ნაგებობის მშენებლობის განხორციელების სამართლებრივი საფუძველია მშენებლობის შეტყობინება ან მშენებლობის ნებართვა , გარდა ამ მუხლის მე -3 და მე -6 ნაწილებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა

2. იმ სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებისას , რომლებიც არ ექვემდებარება მშენებლობის შეტყობინების ან მშენებლობის ნებართვის მიღების ვალდებულებას , დაცული უნდა იქნეს შესაბამისი კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები .

3. შენობა -ნაგებობაში ან /და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სამშენებლო დოკუმენტაციაში უმნიშვნელო ცვლილების შეტანა არ საჭიროებს მშენებლობის შეტყობინებას ან მშენებლობის ნებართვას . შენობა -ნაგებობაში ან /და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სამშენებლო დოკუმენტაციაში ისეთი ცვლილების შეტანა , რომელიც აღემატება უმნიშვნელო ცვლილებით დასაშვებ ფარგლებს , საჭიროებს ამ მუხლით განსაზღვრული სამართლებრივი საფუძვლების თავიდან მოპოვებას . იმ უმნიშვნელო ცვლილების მახასიათებლები და პარამეტრები , რომლის შეტანა არ საჭიროებს მშენებლობის ნებართვას ან მშენებლობის შეტყობინებას , განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით .

4. მშენებლობა , რომელიც ექვემდებარება შეტყობინებას , მაგრამ მის გარეშე დაიწყო , უნებართვო მშენებლობაა .

5. უკიდურესი აუცილებლობის (ბუნებრივი , ტექნოგენური ან /და სხვა ფორსმაჟორული სიტუაციის ) შემთხვევაში უფლებამოსილ სახელმწიფო ან მუნიციპალიტეტის ორგანოს შეუძლია სამშენებლო საქმიანობა განახორციელოს მშენებლობის ნებართვის მიღებამდე . ამ შემთხვევაში აღნიშნული ორგანო სამშენებლო საქმიანობის განხორციელებისას ან მისი დამთავრების შემდეგ მშენებლობის ნებართვის გამცემ ადმინისტრაციულ ორგანოს მიმართავს დასაბუთებული შუამდგომლობით მშენებლობის ნებართვის გაცემის თაობაზე . მშენებლობის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული გამარტივებული წესით წარმოების საკითხი წესრიგდება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით .

6. სამშენებლო სამართალდარღვევის გამოსწორების მიზნით მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის განმახორციელებელი ადმინისტრაციული ორგანოს მითითების /დავალების ან სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე შესასრულებელ სამუშაოებს არ ესაჭიროება მშენებლობის შეტყობინება ან მშენებლობის ნებართვა . ამ შემთხვევაში დაცული უნდა იქნეს ტექნიკური რეგლამენტებით დადგენილი მოთხოვნები .

7. თავისუფალ ინდუსტრიულ , ეკონომიკურდატურისტულ ზონებში მშენებლობის ნებართვის გამარტივებული წესით გაცემის საკითხი წესრიგდება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით

მუხლი 94. მშენებლობის შეტყობინების ან მშენებლობის ნებართვის მიღების ვალდებულებისადმი დაქვემდებარებული შენობა -ნაგებობის მშენებლობა

1. I კლასის შენობა -ნაგებობის მშენებლობა , ამ კოდექსით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა , ექვემდებარება მშენებლობის მარტივ შეტყობინებას .

2. II−IV კლასის შენობა -ნაგებობის მშენებლობა , ამ კოდექსით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა , ექვემდებარება მშენებლობის ნებართვის მიღების ვალდებულებას .

3. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ან მის ნაწილში II კლასის შენობა -ნაგებობის მშენებლობისთვის ამ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლება აქვს , მშენებლობის ნებართვის მიღების ვალდებულების ნაცვლად , დაადგინოს მშენებლობის დეტალური შეტყობინების ვალდებულება .

4. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ან მის ნაწილში I კლასის შენობა -ნაგებობის მშენებლობისთვის ამ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლება აქვს , მშენებლობის მარტივი შეტყობინების ვალდებულების ნაცვლად , დაადგინოს მშენებლობის დეტალური შეტყობინების ან მშენებლობის ნებართვის მიღების ვალდებულება .

მუხლი 95. მშენებლობის შეტყობინების ზოგადი წესი

1. მშენებლობის მარტივი შეტყობინებისა და მშენებლობის დეტალური შეტყობინებისთვის თანდართული დოკუმენტაციის ნუსხა , მისი შინაარსი და მშენებლობის შეთანხმების წესი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით .

2. თუ მშენებლობის შეტყობინებით გათვალისწინებული მშენებლობა არ შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს , შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია მიიღოს უარყოფითი გადაწყვეტილება .

3. მშენებლობის შეტყობინების თაობაზე პასუხის დადგენილ ვადაში გაუცემლობის შემთხვევაში განმცხადებელი უფლებამოსილია დაიწყოს მშენებლობის შეტყობინებით გათვალისწინებული მშენებლობა . დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ , მშენებლობის ნებართვის მაძიებლის მოთხოვნის შემთხვევაში შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია გასცეს წერილობითი თანხმობა მოთხოვნიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში

4. ამ მუხლის მე -3 ნაწილით განსაზღვრულ შემთხვევაში მშენებლობის შეტყობინებით გათვალისწინებული მშენებლობა უნდა წარიმართოს წარდგენილი დოკუმენტაციისა და მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტების შესაბამისად . წარდგენილი დოკუმენტაცია უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობას .

5. მშენებლობის ნებართვის მაძიებელი უფლებამოსილია , მშენებლობის მარტივი შეტყობინების ან მშენებლობის დეტალური შეტყობინების ნაცვლად , მოითხოვოს მშენებლობის ნებართვის მიღება . ამ შემთხვევაში მშენებლობის ნებართვის მაძიებელი ვალდებულია შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოს წარუდგინოს ამ კოდექსის 106- მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული დოკუმენტაცია .

6. მშენებლობის შეტყობინების მოქმედების ვადაა ამ შეტყობინების ჩაბარებიდან 1 წელი .

მუხლი 96. შენობა -ნაგებობათა კლასები  

1. შენობა -ნაგებობები ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვის , გარემოს დაცვის , აგრეთვე მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და ექსპლუატაციაში მიღების თვალსაზრისით იყოფა 5 კლასად

) I კლასის შენობა -ნაგებობაშენობა -ნაგებობა , რომელიც ხასიათდება უმნიშვნელო რისკით

) II კლასის შენობა -ნაგებობაშენობა -ნაგებობა , რომელიც ხასიათდებადაბალი რისკით

) III კლასის შენობა -ნაგებობაშენობა -ნაგებობა , რომელიც ხასიათდება საშუალო რისკით

) IV კლასის შენობა -ნაგებობაშენობა -ნაგებობა , რომელიც ხასიათდება მაღალი რისკით ;

) V კლასის შენობა -ნაგებობამომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი შენობა -ნაგებობა .

2. შენობა -ნაგებობის კლასისადმი მიკუთვნება ხდება ასაშენებელი ან სადემონტაჟო შენობა -ნაგებობის ფუნქციური დანიშნულების და პარამეტრების მიხედვით

3. რეკონსტრუქციისას , თუ შენობა -ნაგებობის კლასი იზრდება , იგი განისაზღვრება სანებართვო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული საბოლოო მახასიათებლებისა და პარამეტრების მიხედვით , ხოლო თუ შენობა -ნაგებობის კლასი მცირდება , შენობა -ნაგებობის კლასისადმი მიკუთვნება ხდება არსებული სარეკონსტრუქციო შენობა -ნაგებობის მახასიათებლებისა და პარამეტრების მიხედვით .

4. თუ შენობა -ნაგებობას ან შენობა -ნაგებობათა ერთობლიობას აქვს სხვადასხვა კლასის განმსაზღვრელი მახასიათებლები და პარამეტრები , ამ შენობა -ნაგებობის ან შენობა -ნაგებობათა ერთობლიობის კლასისადმი მიკუთვნება ხდება ყველაზე მაღალი მახასიათებლებისა და პარამეტრების მიხედვით .

5. ამ მუხლის მე -4 ნაწილის მიზნებისთვის , შენობა -ნაგებობათა ერთობლიობა გულისხმობს შენობა -ნაგებობებს , რომელთა მშენებლობისთვის სანებართვო პირობები განისაზღვრება მშენებლობის ნებართვის ერთი აქტით .

6. შენობა -ნაგებობების კლასების განმსაზღვრელი მახასიათებლები და მშენებლობის სახეები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით

მუხლი 97. მშენებლობის ნებართვის მაძიებელი და მშენებლობის ნებართვის მფლობელი  

1. მშენებლობის ნებართვის მაძიებელი არის პირი , რომელსაც დაგეგმილი აქვს I−IV კლასის შენობა -ნაგებობის მშენებლობა და სურს განახორციელოს მშენებლობის შეტყობინება ან მიიღოს მშენებლობის ნებართვა .

2. მშენებლობის ნებართვის მფლობელი არის პირი , რომელიც ფლობს I−IV კლასის შენობა -ნაგებობის მშენებლობის განხორციელების უფლებას . მშენებლობის ნებართვის მფლობელის შეცვლის შემთხვევაში ამის თაობაზე ინფორმაცია მიეწოდება მშენებლობის ნებართვის გამცემ ადმინისტრაციულ ორგანოს . ამ შემთხვევაში შესაბამისი ცვლილება შეიტანება მშენებლობის ნებართვაში .

3. მშენებლობის ნებართვის გაცემის ბოლო სტადიაზე მშენებლობის ნებართვის მაძიებელი /მშენებლობის ნებართვის მფლობელიშეიძლება იყოს მიწის ნაკვეთისმესაკუთრე ან სხვა პირი , რომელსაც აქვს მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის თანხმობა და ობიექტის სამშენებლო განვითარების ინტერესი

4. თუ მშენებლობა დაგეგმილია სხვა პირის კერძო საკუთრებაში ან საერთო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან შენობა -ნაგებობაზე , მშენებლობის ნებართვის მაძიებელმა დამატებით უნდა წარადგინოს შესაბამისი მესაკუთრის /თანამესაკუთრის თანხმობა .

5. საზოგადოებრივ სივრცეში დაგეგმილი მშენებლობის შემთხვევაში მშენებლობის ნებართვის მაძიებელი შეიძლება იყოს დაინტერესებული პირი , თუ არსებობს საზოგადოებრივი სივრცის დაგეგმარების /განკარგვის უფლების მქონე ადმინისტრაციული ორგანოს თანხმობა მშენებლობის განხორციელებაზე .

6. ქუჩაზე , მოედანზე , ხიდზე , ტროტუარზე , გვირაბში და მიწის ნაკვეთებს შორის გასასვლელში დაუშვებელია შენობა -ნაგებობის (გარდა განსაკუთრებული სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შენობა -ნაგებობისა ) მშენებლობა , ხოლო პარკში , ბაღში , სკვერში და სხვა , მსგავს სივრცეში დაუშვებელია ისეთი შენობა -ნაგებობის მშენებლობა , რომელსაც არ აქვს საერთო სარგებლობის საზოგადოებრივი ან სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა .

7. მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენასთან ან არქიტექტურული პროექტის შეთანხმებასთან დაკავშირებით მშენებლობის ნებართვის მაძიებელი შეიძლება იყოს ნებისმიერი დაინტერესებული პირი . მიწის ნაკვეთზე არქიტექტურული პროექტის შეთანხმება არ გამორიცხავს იმავე მიწის ნაკვეთზე სხვა არქიტექტურული პროექტის შეთანხმებას . მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენასთან და არქიტექტურული პროექტის შეთანხმებასთან დაკავშირებული საკითხები წესრიგდება საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით .

8. მშენებლობის ნებართვის მაძიებელი ვალდებულია შენობა -ნაგებობის დაპროექტება დაუკვეთოს სამშენებლო საქმიანობის მონაწილე შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირს , თუ საქართველოს კანონმდებლობით ზუსტად არის განსაზღვრული ასეთი კვალიფიკაციის კრიტერიუმები .

9. მშენებლობის ნებართვის მფლობელი ვალდებულია შენობა -ნაგებობის მშენებლობის განხორციელება უზრუნველყოს სამშენებლო საქმიანობის მონაწილე შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირის მიერ , თუ საქართველოს კანონმდებლობით ზუსტად არის განსაზღვრული ასეთი კვალიფიკაციის კრიტერიუმები .

მუხლი 98. სანებართვო დოკუმენტაციის შედგენის უფლებამოსილების მქონე პირი

1. I კლასის შენობა -ნაგებობის მშენებლობის შეტყობინებისთვის თანდართული დოკუმენტაციის მომზადების უფლება აქვს ნებისმიერ პირს . ეს პირი ვალდებულია უზრუნველყოს მშენებლობის შეტყობინებისთვის თანდართული დოკუმენტაციის საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად მომზადება .

2. II, III, IV კლასის შენობა -ნაგებობის არქიტექტურული ესკიზის /არქიტექტურული პროექტის , კონსტრუქციული ან /და ტექნოლოგიური სქემის ან /და მისი ნაწილის შემუშავების უფლება აქვს , შესაბამისად , არქიტექტორსა და ინჟინერ -კონსტრუქტორს

3. სანებართვო დოკუმენტაციის შედგენის უფლებამოსილების მქონე პირი პასუხისმგებელია მის მიერ შედგენილი დოკუმენტის ტექნიკურ რეგლამენტებთან შესაბამისობაზე .

4. არქიტექტურულ და კონსტრუქციულ პროექტებზე საავტორო და მომიჯნავე უფლებებთან დაკავშირებული ურთიერთობები წესრიგდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად .

მუხლი 99. სანებართვო დოკუმენტაციის საექსპერტო შეფასების უფლებამოსილების მქონე პირი

1. სანებართვო დოკუმენტაციის საექსპერტო შეფასებას ახორციელებს აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანო ან /და სერტიფიცირებული ექსპერტი საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და დადგენილი წესით .

2. აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანო , სერტიფიცირებული ექსპერტი არის შესაბამისი დაზღვევის მქონე პირი , რომლის კომპეტენცია დადასტურებულია შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ

3. აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანო ან /და სერტიფიცირებული ექსპერტი გასცემს შესაბამის საექსპერტო დასკვნას , ხოლო საჭიროების შემთხვევაშირეკომენდაციას , რომელიც აუცილებელია სამშენებლო საქმიანობასთან /საპროექტო საქმიანობასთან დაკავშირებული რისკების მინიმუმამდე შემცირებისთვის .

4. აკრედიტებულ ინსპექტირების ორგანოს , სერტიფიცირებულ ექსპერტს საექსპერტო საქმიანობის უფლებამოსილება ენიჭება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად .

5. აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანო , სერტიფიცირებული ექსპერტი პასუხისმგებელია მის მიერ გაცემული დასკვნების კომპეტენტურობასა და სისწორეზე .

6. მშენებლობის ნებართვის მაძიებელი ვალდებულია აკრედიტებულ ინსპექტირების ორგანოს , სერტიფიცირებულ ექსპერტს აუნაზღაუროს საექსპერტო მომსახურებისთვის განსაზღვრული თანხა იმ შემთხვევაშიც , როცა საექსპერტო დასკვნა უარყოფითია .

 

თავი XII

მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესი

მუხლი 100. მშენებლობის ნებართვის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო

მშენებლობის შეტყობინების შეთანხმების ან მშენებლობის ნებართვის გაცემის უფლებამოსილების მქონე ადმინისტრაციული ორგანო არის შესაბამისი მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო .

მუხლი 101. მშენებლობის ნებართვის გაცემის სტადიები

1. მშენებლობის ნებართვა გაიცემა ორ სტადიად , გარდა ამ კოდექსის 108- მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევისა (სამსტადიიანი წარმოება ):

) I სტადიამიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცება ;

) II სტადიამშენებლობის ნებართვის გაცემა .

2. მშენებლობის ნებართვის გაცემის თითოეულ სტადიაზე მიმდინარეობს დამოუკიდებელი ადმინისტრაციული წარმოება

3. თუ ამ კოდექსის 102- მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული წინაპირობა არ არსებობს , მხოლოდ მშენებლობის ნებართვის გაცემის I სტადიაზე გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ -სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული პირობების ფარგლებში შეუძლია მშენებლობის ნებართვის მაძიებელს , მოითხოვოს შემდგომი სტადიისათვის დადგენილი ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება .

მუხლი 102. მშენებლობის ნებართვის გაცემის განსაკუთრებული წესი

1. იმ მიწის ნაკვეთისთვის , რომელზედაც ვრცელდება განაშენიანების დეტალური გეგმა , ამ კოდექსით განსაზღვრული მშენებლობის ნებართვის გაცემის I სტადიის გავლა საჭირო არ არის . ამ შემთხვევაში მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობებს განსაზღვრავს განაშენიანების დეტალური გეგმა

2. თუ ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული განაშენიანების დეტალური გეგმა არ არსებობს , ხორციელდება მშენებლობის ნებართვის გაცემის I სტადიისათვის დადგენილი ადმინისტრაციული წარმოება .

3. მშენებლობის ნებართვის მაძიებელი უფლებამოსილია მშენებლობის ნებართვის გაცემამდე მოითხოვოს არქიტექტურული პროექტისამ კოდექსის 108- მუხლით დადგენილი წესის შესაბამისად შეთანხმება (სამსტადიიანი წარმოება ). 

4. II, III, IV კლასის შენობა -ნაგებობის არქიტექტურული პროექტების სხვა ტერიტორიაზე (გარდა კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონის ტერიტორიისა ) გამოყენებისას იმ შემთხვევაში , თუ იგი არ ეწინააღმდეგება ჩამოყალიბებული განაშენიანების ხასიათს , მშენებლობის ნებართვა შეიძლება გაიცეს მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესით , მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების საფუძველზე , რაც არ უნდა აღემატებოდეს 10 სამუშაო დღეს . დამატებითი გეოლოგიური დასკვნისა და ფუძე -საძირკვლის პროექტის საფუძველზე , საჭიროების შემთხვევაში , შესაბამისი ცვლილება შეიტანება სამშენებლო დოკუმენტაციაში .

მუხლი 103. მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების გაცემის საფუძველი და მათი ძირითადი შინაარსი

1. მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები გაიცემა ამ კოდექსის 67- მუხლით განსაზღვრული წინაპირობების , ხოლო ხაზობრივი ნაგებობის მშენებლობისასაგრეთვე ამ კოდექსის 68- მუხლით განსაზღვრული წინაპირობების არსებობის შემთხვევაში .

2. მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობებში უნდა აისახოს საქართველოს კანონმდებლობით სანებართვო დოკუმენტაციის შემუშავებისთვის დადგენილი მოთხოვნები

3. მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები უნდა მოიცავდეს

) მიწის ნაკვეთის შესახებ საჯარო რეესტრიდან ამონაწერს და საკადასტრო მონაცემებს ;

) მიწის ნაკვეთის ან /და შენობა -ნაგებობის სამშენებლო განვითარების მიმართ ძირითად მოთხოვნებს :

. ) გამოყენების სახეობას

. ) განაშენიანების ძირითად პარამეტრებს

. ) განაშენიანების სახეობას ;

. ) მიწის ნაკვეთზე შენობა -ნაგებობის განთავსების (მათ შორის , განაშენიანების საზღვრებს ან /და განაშენიანების სავალდებულო ხაზებს ) და მაქსიმალური სიმაღლის განსაზღვრის პირობებს , ხოლო საჭიროების შემთხვევაშიაგრეთვე სართულიანობას ;

. ) ფუნქციურ დანიშნულებას

) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სხვა მოთხოვნებს .

4. ამ მუხლის მე -3 ნაწილით განსაზღვრული საკითხები წესრიგდება საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით .

5. მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობებით შეიძლება მოთხოვნილი იყოს არსებული ძირითადი ინფრასტრუქტურული ქსელებისა და სატრანსპორტო ხაზების შეკეთება /რეკონსტრუქცია , თუ დაგეგმილი მშენებლობა იწვევს მათ გაფართოებას ან /და დაზიანებას .

6. ამ მუხლის მე -5 ნაწილით განსაზღვრული მოთხოვნა უნდა აისახოს მშენებლობის სანებართვო პირობებში , რომელთა განხორციელებასთან დაკავშირებით მოქმედებს ამ კოდექსის 72- და 73- მუხლებით დადგენილი წესები .

მუხლი 104. ადმინისტრაციული წარმოება მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცებასთან დაკავშირებით

1. მშენებლობის ნებართვის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის VI თავით დადგენილი ადმინისტრაციული წარმოების წესით

2. მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ გადაწყვეტილება , ამ კოდექსის 109- მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევის გარდა , მიღებული უნდა იქნეს განცხადების მიღებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში .

3. მშენებლობის ნებართვის მაძიებელი მშენებლობის ნებართვის გამცემ ადმინისტრაციულ ორგანოს წარუდგენს განცხადებას . ეს განცხადება უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78- მუხლით დადგენილ მოთხოვნებს

4. წარდგენილ განცხადებას უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა აუცილებელი დოკუმენტი .

5. წარდგენილი განცხადებისა და თანდართული დოკუმენტაციის საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ ნუსხასთან შესაბამისობისა და ხარვეზის დადგენისთვის გამოიყენება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 83- მუხლით გათვალისწინებული წესები .

6. თუ საქმისთვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე გარემოებათა დასადგენად აუცილებელია ამ მუხლის მე -2 ნაწილით ადმინისტრაციული წარმოებისთვის განსაზღვრულზე მეტი ვადა , მშენებლობის ნებართვის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილია ამ ვადის გასვლამდე მიიღოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების ვადის არაუმეტეს 3 თვით გაგრძელების თაობაზე .

7. თუ გადაწყვეტილება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში არ იქნა მიღებული , განცხადებით მოთხოვნილი მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები დამტკიცებულად ჩაითვლება . დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ , ნებართვის მაძიებლის მოთხოვნის შემთხვევაში ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია გასცეს წერილობითი თანხმობა მოთხოვნიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში

მუხლი 105. მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების მოქმედების ვადა

მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების მოქმედების ვადაა მათი დამტკიცებიდან 3 წელი სანებართვო წარმოების II სტადიის დაწყებამდე

მუხლი 106. მშენებლობის ნებართვის მისაღებად წარდგენილი სანებართვო განაცხადისთვის თანდართული დოკუმენტები

1. სანებართვო განაცხადი უნდა მოიცავდეს :

) ინფორმაციას მიწის ნაკვეთისა და შენობა -ნაგებობის (არსებობის შემთხვევაში ) საკუთრების შესახებ ;

) მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ ადმინისტრაციულ -სამართლებრივ აქტს ან ინფორმაციას განაშენიანების დეტალური გეგმის შესახებ ;

) წინასაპროექტო კვლევის შედეგებს ;

) დეტალურ არქიტექტურულ პროექტს ;

) მშენებლობის ორგანიზების პროექტს ;

) წინასწარ გადაწყვეტილებას (არსებობის შემთხვევაში );

) საინჟინრო -გეოლოგიურ კვლევას , კონსტრუქციულ სქემას /პროექტს , ხოლო საჭიროების შემთხვევაშიაგრეთვე ტექნოლოგიურ სქემას /პროექტს ;

) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებშიდეტალური არქიტექტურული პროექტის , საინჟინრო -გეოლოგიური კვლევის , კონსტრუქციული სქემის /პროექტის , ხოლო საჭიროების შემთხვევაშიაგრეთვე ტექნოლოგიური სქემის /პროექტის თაობაზე აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანოს ან /და სერტიფიცირებული ექსპერტის დასკვნას ;

) სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტს ;

) საინფორმაციო დაფის ამსახველ ფოტოსურათებს .

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული დოკუმენტების მიმართ მოთხოვნები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით .

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილისქვეპუნქტით განსაზღვრული დოკუმენტები არ მოითხოვება , თუ დაგეგმილი მშენებლობა არ იწვევს არსებული შენობა -ნაგებობის განაშენიანების ძირითადი პარამეტრების და გამოყენების სახეობის ცვლილებას . ამ შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იქნეს ამ კოდექსის 85- მუხლით დადგენილი მოთხოვნები .

4. სამსტადიიანი წარმოების შემთხვევაში , ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული დოკუმენტების გარდა , დამატებით წარდგენილი უნდა იქნეს ამ კოდექსის 108- მუხლის საფუძველზე მიღებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ -სამართლებრივი აქტი არქიტექტურული პროექტის შეთანხმების შესახებ . აღნიშნულ შემთხვევაში ამ მუხლის პირველი ნაწილის “, „ “, „დაქვეპუნქტებით განსაზღვრული დოკუმენტები არ მოითხოვება .

5. თუ მშენებლობის ნებართვის მიღ