გამოკითხვა

რომელი კანონის ინგლისურენოვან ვერსიას მიანიჭებდით უპირატესობას?

სსიპ-საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს სტამბა აგრძელებს წიგნების ბეჭდვას. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი წიგნის შეძენას ისურვებდით?

totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.