საჯარო ინფორმაცია

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე, მათ შორის, საჯა­რო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი – მთავარი იურისტი ლევან ხარაიშვილი

სამსახურის ტელეფონის ნომერი: (+995) 2941645;  ელექტრონული ფოსტა: matsne@matsne.gov.ge

მისამართი: გ.ფანჯიკიძის ქ. №2;   თბილისი, საქართველო

 

ზოგადი ცნობები საჯარო ინფორმაციის შესახებ

 

 

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა:

2013 წლის I კვარტლის მონაცემები

2013 წლის II კვარტლის მონაცემები

2013 წლის III კვარტლის მონაცემები

2013 წლის IV კვარტალის მონაცემები

2014 წლის I კვარტლის მონაცემები

2014 წლის II კვარტლის მონაცემები

2014 წლის III კვარტლის მონაცემები

2014 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2015 წლის I კვარტლის მონაცემები

2015 წლის II კვარტლის მონაცემები

2015 წლის III კვარტლის მონაცემები

2015 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2016 წლის I კვარტლის მონაცემები

2016 წლის II კვარტლის მონაცემები

2016 წლის III კვარტლის მონაცემები

2016 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2017 წლის I კვარტლის მონაცემები

2017 წლის II კვარტლის მონაცემები

2017 წლის III კვარტლის მონაცემები

2017 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2018 წლის I კვარტლის მონაცემები

2018 წლის II კვარტლის მონაცემები

2018 წლის III კვარტლის მონაცემები

2018 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2019 წლის I კვარტლის მონაცემები

2019 წლის II კვარტლის მონაცემები

2019 წლის III კვარტლის მონაცემები

2019 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2020 წლის I კვარტლის მონაცემები

2020 წლის II კვარტლის მონაცემები

2020 წლის III კვარტლის მონაცემები

2020 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2021 წლის I კვარტლის მონაცემები

2021 წლის II კვარტლის მონაცემები

2021 წლის III კვარტლის მონაცემები

2021 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2022 წლის I კვარტლის მონაცემები

2022 წლის II კვარტლის მონაცემები

2022 წლის III კვარტლის მონაცემები

 

 

 

 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:

 1. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 2. „საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს №219 დადგენილება;
 3. „ინფორმაციის ასლის მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 4. „მოსაკრებლის გადახდის გარეშე საჯარო ინფორმაციის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტი.

 

 

 

სხვა საჯარო ინფორმაცია

 1. თანამდებობის პირის 2016 წლის შრომის (პრემია) ანაზღაურება
 2. 2022 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 3. 2022 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 4. 2022 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 5. 2021 წლის IV კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 6. 2021 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 7. 2021 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 8. 2021 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 9. 2020 წლის IV კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 10. 2020 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 11. 2020 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 12. 2020 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 13. 2019 წლის IV კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 14. 2019 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 15. 2019 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 16. 2019 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 17. 2018 წლის IV კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 18. 2018 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 19. 2018 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 20. 2018 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 21. 2017 წლის IV კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 22. 2017 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 23. 2017 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 24. 2017 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 25. 2016 წელს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 26. 2016 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 27. 2016 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 28. 2016 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 29. 2015 წელს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 30. 2015 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 31. 2015 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 32. 2015 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 33. 2022 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 34. 2022 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 35. 2022 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 36. 2021 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 37. 2021 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 38. 2021 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 39. 2020 წლის IV კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 40. 2020 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 41. 2020 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 42. 2020 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 43. 2019 წლის IV კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 44. 2019 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 45. 2019 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 46. 2019 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 47. 2018 წლის IV კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 48. 2018 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 49. 2018 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 50. 2018 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 51. 2017 წლის IV კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 52. 2017 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 53. 2017 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 54. 2017 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 55. 2016 წლის ფინანსური მონაცემები
 56. 2016 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 57. 2016 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 58. 2016 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 59. 2015 წლის IV კვარტლის მონაცემები
 60. 2015 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 61. 2015 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 62. 2015 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 63. 2014 წელს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 64. 2014 წლის IV კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 65. 2014 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 66. 2014 წლის III კვარტლის შესყიდვების ანგარიში
 67. 2014 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 68. 2014 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 69. 2014 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 70. 2014 წლის II კვარტლის შესყიდვების ანგარიში
 71. 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა
 72. 2014 წლის I კვარტლის შესყიდვების ანგარიში
 73. 2014 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 74. 2014 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 75. 2013 წლის სრული ფინანსური მონაცემები.
 76. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2013 წ.
 77. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2014 წ.
 78. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2015 წ.
 79. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2016 წ.
 80. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2017 წ.
 81. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2018 წ.
 82. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2019 წ.
 83. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2020 წ.
 84. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2020 წ. (1 ივლისის მდგომარეობით კორექტირებული)
 85. სახელმწიფო შესყიდვების 2020 წლის IV კვარტლის (ჩათვლით) გეგმა
 86. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2021 წ.
 87. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2021 წ. (1 ივლისის მდგომარეობით კორექტირებული)
 88. სახელმწიფო შესყიდვების 2021 წლის IV კვარტლის (ჩათვლით) გეგმა
 89. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2022 წ.
 90. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2022 წ. (31 ივნისის მდგომარეობით კორექტირებული)
 91. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2022 წ. (31 სექტემბრის მდგომარეობით კორექტირებული)
 92. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებები 2013 წ.
 93. საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა. 2015 წლის IV კვარტალის მონაცემები
 94. საჯარო ინფორმაცია - დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ 2013წ.
 95. საჯარო ინფორმაცია - დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ 2014 წ.
 96. სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში მოსაკრებლის გადახდის გარეშე გამოსათხოვი საჯარო ინფორმაციის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრის შესახებ ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტი.
 97. საკანონმდებლო მაცნეს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში (2020 წლის ანგარიში)
 98. საკანონმდებლო მაცნეს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში (2019 წლის ანგარიში)
 99. საკანონმდებლო მაცნეს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში (2017 წლის ანგარიში)
 100. საკანონმდებლო მაცნეს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში
 101. საკანონმდებლო მაცნეს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში (2014 წლის ანგარიში)
 102. სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 01.10.2013 მდგომარეობით
 103. სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 01.10.2021 მდგომარეობით
 104. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს 2013 წლის ანგარიში
 105. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2022 წლის III კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 106. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2022 წლის II კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 107. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2022 წლის I კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 108. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2021 წლის IV კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 109. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2021 წლის III კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 110. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2021 წლის II კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 111. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2021 წლის I კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 112. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2020 წლის IV კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 113. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2020 წლის III კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 114. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2020 წლის II კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 115. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2020 წლის I კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 116. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2019 წლის IV კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 117. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2019 წლის III კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 118. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2019 წლის II კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 119. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2019 წლის I კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 120. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2018 წლის III კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 121. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2018 წლის II კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 122. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2017 წლის II კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 123. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2016 წლის III კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 124. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2016 წლის II კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 125. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2016 წლის I კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 126. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2015 წლის III კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 127. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2015 წლის IV კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 128. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2014 წლის II კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 129. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2014 წლის  III  კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 130. 2022 წლის III კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 131. 2022 წლის II კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 132. 2022 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 133. 2021 წლის IV კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 134. 2021 წლის III კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 135. 2021 წლის II კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 136. 2021 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 137. 2020 წლის IV კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 138. 2020 წლის III კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 139. 2020 წლის II კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 140. 2020 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 141. 2019 წლის IV კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 142. 2019 წლის III კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 143. 2019 წლის II კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 144. 2019 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 145. 2018 წლის IV კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 146. 2018 წლის III კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 147. 2018 წლის II კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 148. 2018 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 149. 2017 წლის IV კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 150. 2017 წლის III კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 151. 2017 წლის II კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 152. 2017 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 153. 2016 წლის IV კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 154. 2016 წლის III კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 155. 2016 წლის II კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 156. 2016 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 157. 2022 წლის III კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 158. 2022 წლის II კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 159. 2022 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 160. 2021 წლის IV კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 161. 2021 წლის III კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 162. 2021 წლის II კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 163. 2021 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 164. 2020 წლის IV კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 165. 2020 წლის III კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 166. 2020 წლის II კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 167. 2020 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 168. 2019 წლის IV კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 169. 2019 წლის III კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 170. 2019 წლის II კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 171. 2019 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 172. 2018 წლის IV კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 173. 2018 წლის III კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 174. 2018 წლის II კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 175. 2018 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 176. 2017 წლის IV კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 177. 2017 წლის III კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 178. 2017 წლის II კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 179. 2017 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 180. 2016 წლის IV კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 181. 2016 წლის III კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 182. 2016 წლის II კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 183. 2016 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 184. 2015 წლის IV კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 185. 2015 წლის III კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 186. 2015 წლის II კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 187. 2015 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით
 188. 2015 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 189. 2014 წლის III კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 190. 2014 წლის II კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 191. 2014 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 192. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში მომუშავეთა რაოდენობა გენდერული ჭრილის მიხედვით (2013 წლის მონაცემები)
 193. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით (2013 წლის მონაცემები)
 194. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში მომუშავეთა რაოდენობა გენდერული ჭრილის მიხედვით (2014 წლის მონაცემები)
 195. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით (2014 წლის მონაცემები)
 196. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა  2016 წლის III კვარტლის მდგომარეობით
 197. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა  2015 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით
 198. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა  2015 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით
 199. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა  2015 წლის III კვარტლის მდგომარეობით
 200. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა  2015 წლის II კვარტლის მდგომარეობით
 201. ინფორმაცია ჩატარებული და მიმდინარე კონკურსების შესახებ 2015 წლის II კვარტალი
 202. საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ
 203. საჯარო დაწესებულებაში სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების შესახებ“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების თაობაზე
 204. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში სტაჟირების გავლის წესის შესახებ
 205. საჯარო სამსახურის შესახებ
 206. საკონკურსო წესის დანართი
 207. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს შრომის შინაგანაწესის დანართი, შრომის შინაგანაწესი
 208. ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ
 209. საჩივრის ფორმა
 210. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე არსებული მოქალაქეებთან ონლაინ საკონსულტაციო კომუნიკაციის მექანიზმის - ონლაინჩატის მომსახურების ხარისხის სტანდარტი
 211. ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ სსიპ  ,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“  2021 წლის ანგარიში

 

 

 ინფორმაცია სერვისების შესახებ

„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ ნორმატიული აქტების გამოქვეყნებისა და მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობისა და გადახდის წესის დამტკიცების თაობაზე

 

 

სამართლებრივი აქტები

 1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს დებულების დამტკიცების შესახებ
 2. „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ ნორმატიული აქტების გამოქვეყნებისა და მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობისა და გადახდის წესის დამტკიცების თაობაზე
 3. შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ
 4. საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ
 5. ნორმატიული აქტების შესახებ
 6. საჯარო სამსახურის შესახებ
 7. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
 8. სახელმწიფო რეესტრის შესახებ
 9. „საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“
 10. საჯარო დაწესებულებაში სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების შესახებ“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების თაობაზე
 11. საჯარო მოხელეთა ატესტაციის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ
 12. გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ
 13. საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ
 14. საქართველოს შრომის კოდექსი
 15. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
 16. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ
 17. საქართველოს კონსტიტუცია
 18. მართვის ავტომატური საშუალებების გამოყენებით ნორმატიული აქტის (ნორმატიული აქტის პროექტის) შედგენის, მიღების (გამოცემის), გაგზავნის, აღრიცხვის, სისტემატიზაციისა და გამოქვეყნების წესის დამტკიცების თაობაზე
 19. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს შრომის შინაგანაწესი (ძალადაკარგული)
 20. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში სტაჟირების გავლის წესის შესახებ
 21. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ
 22. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ
 23. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - ნორმატიული აქტების შესახებ

 

 

სტატისტიკა

 1. მაცნეს ვიზიტორების ერთი თვის შედარება 2014 და 2013
 2. მაცნეს ვიზიტორების 10 თვის შედარება 2013 და 2012
 3. მაცნეს ვიზიტორების ერთი თვის შედარება 2013 და 2012