საჯარო ინფორმაცია

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე, მათ შორის, საჯა­რო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი – მთავარი იურისტი ლევან ხარაიშვილი

სამსახურის ტელეფონის ნომერი: (+995) 2941645;  ელექტრონული ფოსტა: matsne@justice.gov.ge

მისამართი: გ.ფანჯიკიძის ქ. №2;   თბილისი, საქართველო

 

ზოგადი ცნობები საჯარო ინფორმაციის შესახებ

 

 

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა:

2013 წლის I კვარტლის მონაცემები

2013 წლის II კვარტლის მონაცემები

2013 წლის III კვარტლის მონაცემები

2013 წლის IV კვარტალის მონაცემები

2014 წლის I კვარტლის მონაცემები

2014 წლის II კვარტლის მონაცემები

2014 წლის III კვარტლის მონაცემები

2014 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2015 წლის I კვარტლის მონაცემები

2015 წლის II კვარტლის მონაცემები

2015 წლის III კვარტლის მონაცემები

2015 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2016 წლის I კვარტლის მონაცემები

2016 წლის II კვარტლის მონაცემები

2016 წლის III კვარტლის მონაცემები

2016 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2017 წლის I კვარტლის მონაცემები

2017 წლის II კვარტლის მონაცემები

2017 წლის III კვარტლის მონაცემები

2017 წლის IV კვარტლის მონაცემები

2018 წლის I კვარტლის მონაცემები

2018 წლის II კვარტლის მონაცემები

 

 

 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:

 1. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 2. „საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს №219 დადგენილება;
 3. „ინფორმაციის ასლის მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 4. „მოსაკრებლის გადახდის გარეშე საჯარო ინფორმაციის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტი.

 

 

 

სხვა საჯარო ინფორმაცია

 1. თანამდებობის პირის 2016 წლის შრომის (პრემია) ანაზღაურება
 2. 2018 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 3. 2018 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 4. 2017 წლის IV კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 5. 2017 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 6. 2017 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 7. 2017 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 8. 2016 წელს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 9. 2016 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 10. 2016 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 11. 2016 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 12. 2015 წელს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 13. 2015 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 14. 2015 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 15. 2015 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 16. 2018 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 17. 2018 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 18. 2017 წლის IV კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 19. 2017 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 20. 2017 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 21. 2017 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 22. 2016 წლის ფინანსური მონაცემები
 23. 2016 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 24. 2016 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 25. 2016 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 26. 2015 წლის IV კვარტლის მონაცემები
 27. 2015 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 28. 2015 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 29. 2015 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 30. 2014 წელს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 31. 2014 წლის IV კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 32. 2014 წლის III კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 33. 2014 წლის III კვარტლის შესყიდვების ანგარიში
 34. 2014 წლის III კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 35. 2014 წლის II კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 36. 2014 წლის II კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 37. 2014 წლის II კვარტლის შესყიდვების ანგარიში
 38. 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა
 39. 2014 წლის I კვარტლის შესყიდვების ანგარიში
 40. 2014 წლის I კვარტალში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებები
 41. 2014 წლის I კვარტლის ფინანსური მონაცემები
 42. 2013 წლის სრული ფინანსური მონაცემები.
 43. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2013 წ.
 44. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2014 წ.
 45. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2015 წ.
 46. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2016 წ.
 47. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2017 წ.
 48. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2018 წ.
 49. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებები 2013 წ.
 50. საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა. 2015 წლის IV კვარტალის მონაცემები
 51. საჯარო ინფორმაცია - დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ 2013წ.
 52. საჯარო ინფორმაცია - დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ 2014 წ.
 53. სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში მოსაკრებლის გადახდის გარეშე გამოსათხოვი საჯარო ინფორმაციის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრის შესახებ ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტი.
 54. საკანონმდებლო მაცნეს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში (2017 წლის ანგარიში)
 55. საკანონმდებლო მაცნეს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში
 56. საკანონმდებლო მაცნეს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში (2014 წლის ანგარიში)
 57. სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 01.10.2013 მდგომარეობით
 58. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს 2013 წლის ანგარიში
 59. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2018 წლის II კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 60. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2017 წლის II კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 61. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2016 წლის III კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 62. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2016 წლის II კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 63. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2016 წლის I კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 64. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2015 წლის III კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 65. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2015 წლის IV კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 66. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2014 წლის II კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 67. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 2014 წლის  III  კვარტალის ჩათვლით ჩატარებული კონკურსების შესახებ
 68. 2018 წლის II კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 69. 2018 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 70. 2017 წლის IV კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 71. 2017 წლის III კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 72. 2017 წლის II კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 73. 2017 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 74. 2016 წლის IV კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 75. 2016 წლის III კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 76. 2016 წლის II კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 77. 2016 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 78. 2018 წლის II კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 79. 2018 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 80. 2017 წლის IV კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 81. 2017 წლის III კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 82. 2017 წლის II კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 83. 2017 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 84. 2016 წლის IV კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 85. 2016 წლის III კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 86. 2016 წლის II კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 87. 2016 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 88. 2015 წლის IV კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 89. 2015 წლის III კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 90. 2015 წლის II კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 91. 2015 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით
 92. 2015 წლის I კვარტლის მონაცემები გენდერულ ჭრილში
 93. 2014 წლის III კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 94. 2014 წლის II კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 95. 2014 წლის I კვარტლის მონაცემები კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში
 96. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში მომუშავეთა რაოდენობა გენდერული ჭრილის მიხედვით (2013 წლის მონაცემები)
 97. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით (2013 წლის მონაცემები)
 98. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში მომუშავეთა რაოდენობა გენდერული ჭრილის მიხედვით (2014 წლის მონაცემები)
 99. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით (2014 წლის მონაცემები)
 100. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა  2016 წლის III კვარტლის მდგომარეობით
 101. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა  2015 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით
 102. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა  2015 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით
 103. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა  2015 წლის III კვარტლის მდგომარეობით
 104. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში შტატში მომუშავეთა რაოდენობა  2015 წლის II კვარტლის მდგომარეობით
 105. ინფორმაცია ჩატარებული და მიმდინარე კონკურსების შესახებ 2015 წლის II კვარტალი
 106. საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ
 107. საჯარო დაწესებულებაში სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების შესახებ“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების თაობაზე
 108. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში სტაჟირების გავლის წესის შესახებ
 109. საჯარო სამსახურის შესახებ
 110. საკონკურსო წესის დანართი
 111. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს შრომის შინაგანაწესის დანართი, შრომის შინაგანაწესი
 112. ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ
 113. საჩივრის ფორმა

 

 

 ინფორმაცია სერვისების შესახებ

„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ ნორმატიული აქტების გამოქვეყნებისა და მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობისა და გადახდის წესის დამტკიცების თაობაზე

 

 

სამართლებრივი აქტები

 1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს დებულების დამტკიცების შესახებ
 2. „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ ნორმატიული აქტების გამოქვეყნებისა და მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობისა და გადახდის წესის დამტკიცების თაობაზე
 3. შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ
 4. საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ
 5. ნორმატიული აქტების შესახებ
 6. საჯარო სამსახურის შესახებ
 7. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
 8. სახელმწიფო რეესტრის შესახებ
 9. „საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“
 10. საჯარო დაწესებულებაში სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების შესახებ“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების თაობაზე
 11. საჯარო მოხელეთა ატესტაციის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ
 12. გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ
 13. საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ
 14. საქართველოს შრომის კოდექსი
 15. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
 16. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ
 17. საქართველოს კონსტიტუცია
 18. მართვის ავტომატური საშუალებების გამოყენებით ნორმატიული აქტის (ნორმატიული აქტის პროექტის) შედგენის, მიღების (გამოცემის), გაგზავნის, აღრიცხვის, სისტემატიზაციისა და გამოქვეყნების წესის დამტკიცების თაობაზე
 19. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს შრომის შინაგანაწესი
 20. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში სტაჟირების გავლის წესის შესახებ
 21. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ
 22. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ
 23. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - ნორმატიული აქტების შესახებ

 

 

სტატისტიკა

 1. მაცნეს ვიზიტორების ერთი თვის შედარება 2014 და 2013
 2. მაცნეს ვიზიტორების 10 თვის შედარება 2013 და 2012
 3. მაცნეს ვიზიტორების ერთი თვის შედარება 2013 და 2012
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.