„საბიუჯეტო ორგანიზაციების პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტებისა და სააღრიცხვო რეგისტრების ფორმების დამტკიცების თაობაზე”
კონსოლიდირებული ვერსიების არჩევა ცვლილების დოკუმენტები საინფორმაციო ბარათი ბეჭდვა ფაილის გადმოწერა
დოკუმენტის ნომერი 511
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 28/07/2004
დოკუმენტის სახე საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 81, 03/08/2004
სარეგისტრაციო კოდი 190.010.000.11.117.006.602
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2014
კონსოლიდირებული ვერსიების არჩევა

თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190.010.000.11.117.006.602

საქართველოს ფიანასთა მინისტრის

ბრძანება № 511

2004 წლის 28 ივლისი

ქ. თბილისი

საბიუჯეტო ორგანიზაციების პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტებისა და სააღრიცხვო რეგისტრების ფორმების დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 5 თებერვლის საქართველოს კანონის „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეგულირების შესახებ” (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე №4(1), 1999 წ.), საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის №39 დადგენილების “საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ” (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე № 54(462), 2004 წ.) შესაბამისად საბიუჯეტო ორგანიზაციებში პირველადი აღრიცხვის მოწესრიგების მიზნით, ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს საბიუჯეტო ორგანიზაციების პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტებისა და სააღრიცხვო რეგისტრების ფორმები დანართის თანახმად.

2. კონტროლი აღნიშნული ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს მინისტრის მოადგილეს ლაშა გოცირიძეს.

3. ეს ბრძანება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 ზ. ნოღაიდელი

 

დანართი

საბიუჯეტო ორგანიზაციების პირველადი საბუღალტრო

დოკუმენტებისა და სააღრიცხვაო რეგისტრების

ფორმების ჩამონათვალი

 

N რიგზე

ჩამონათვალი

ფორმის

1

2

3

1

სალაროს შემოლსავლის ორდერი

ფორმა სო-1

2

სალაროს გასავლის ორდერი

ფორმა სგო-1

3

სალაროს წიგნი

ფორმა სწ-1

4

საბიუჯეტო ორგანიზაციის ძირითადი საშუალებების მიღება-ჩაბარების აქტი

ფორმა ძს-1

5

ძირითადი საშუალებების შიდა გადაადგილების ზედდებული

ფორმა ძს-2

6

საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ძირითადი საშუალებების ჩამოწერის აქტი

ფორმა ძს-4

7

საბიუჯეტო ორგანიზაციებში სატრანსპორტო საშუალებების ჩამოწერის აქტი

ფორმა ძს-4ა

8

საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ძირითადი საშუალებების აღრიცხვის საინვენტარო ბარათი

ფორმა ძს-6

9

საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ძირითადი საშუალებების აღრიცხვის საინვენტარო ბარათი (ცხოველების, მრავალწლიანი ნარგავებისა და მიწების გაუმჯობესებაზე კაპ. ხარჯებისათვის)

ფორმა ძს-8

10

ძირითადი საშუალებების ჯგუფურრ აღრიცხვის საინვენტარო ბარათი

ფორმა ძს-9

11

ძირითადი საშუალებების საინვენტარო სია

ფორმა ძს-13

12

მცირეფასიანი ინვენტარის ჩამოწერის აქტი

ფორმა მფ-1

13

საინვაენტარიზაციო აღწერა (შედარებითი უწყისი)

ფორმა ინვ-1

14

ინვენტარიზაციის შედეგების აქტი

ფორმა ინვ-2

15

ინვენტარიზაციის შედეგად მიღებული გადახრების უწყისი

ფორმა ინვ-3

16

საინვენტარიზაციო აღწერა (არამატერიალური აქტივები)

ფორმა ინვ-4

17

საპასუხისმგებლო შესანახად მიღებული სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების საინვენტარიზაციო აღწერა

ფორმა ინვ-5

18

ძვირფასი ლითონებისა და მათგან დამზადებული ნაკეთობების ინვენტარიზაციის აქტი

ფორმა ინვ-6

19

ძირითადი საშუალებების დაუმთავრებელი რემონტების ინვენტარიზაციის აქტი

ფორმა ინვ-7

20

ნაღდი ფულადი საშუალებების ინვენტარიზაციის აქტი

ფორმა ინვ-8

21

ფასიანი ქაღალდების და მკაცრი აღრიცხვის ბლანკების საინვენტარიზაციო აღწერა

ფორმა ინვ-9

22

ბრძანება ინვენტარიზაციის ჩატარების შესახებ

ფორმა ინვ-10

23

არამატერიალური აქტივებისა და ძირითადი საშუალებების ინვენტარიზაციის შედეგების უწყისი

ფორმა ინვ-11

24

ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილი შედეგების უწყისი

ფორმა ინვ-12

25

დეტალების ნახევარფაბრიკატების, კვანძების, დანადგარების, ხელსაწყოების და სხვა ნაკეთობების შემადგენლობაში არსებული ძვირფასი ლითონის საინვენტარიზაციო აღწერა

ფორმა ინვ-13

26

მყიდველებთან, მომწოდებლებთან და სხვა დებიტორ-კრედიტორებთან ანგარიშსწორების ინვენტარიზაციის აქტი

ფორმა ინვ-14

27

ძირითადი საშუალებების ბრუნვითი უწყისი

ფორმა 001

28

საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბიბლიოთეკებიდან ამოღებული ლიტერატურის ჩამოწერის აქტი

ფორმა 002

29

ორგანიზაციების საჭიროებისათვის გაცემული მასალების უწყისი

ფორმა 003

30

ზედდებული, (მოთხოვნა)

ფორმა 004

31

საკვებისა და ფურაჟის გაცემის უწყისი

ფორმა 005

32

ცხოველების აღრიცხვის დავთარი

ფორმა 006

33

მატერიალური მარაგების ჩამოწერის აქტი

ფორმა 007

34

მატერიალური ფასეულობების რაოდენობრივ-თანხობრივი აღრიცხვის ბარათი

ფორმა 008

35

მატერიალური მარაგების ბრუნვათა უწყისი

ფორმა 009

36

მასალების სასაწყობო აღრიცხვის დავთარი

ფორმა 010

37

ჭურჭლის მსხვრევის სარეგისტრაციო ჟურნალი

ფორმა 011

38

სალაროდან ანგარიშვალდებულ პირებზე თანხის გაცემის უწყისი

ფორმა 012

39

ხელფასისა და სტიპენდიების გასაცემად დამრიგებლებზე ფულის გაცემის აღრიცხვის დათარი

ფორმა 013

40

მკაცრი აღრიცხვის ბლანკების დავთარი

ფორმა 014

41

შრომის წიგნაკების ბლანკების და მისი ჩანართების ჩამოწერის აქტი

ფორმა 015

42

დეპონირებული თანხების რეესტრი

ფორმა 016

43

ქვითარიN 000000 სერია

ფორმა 017

44

საავანსო ანგარიში

ფორმა 018

45

საბავშვო დაწესებულებებში ბავშვთა შენახვისათვის მშობლებთან ანგარიშსწორების უწყისი

ფორმა 019

46

 ბავშვთა დასწრების აღრიცხვის ტაბელი

ფორმა 020

47

სტუდენტთა ფასიანი სწავლების ანგარიშსწორებისათვის ბრუნვითი უწყისი

ფორმა 021

48

სამუშაო დროის გამოყენების და ხელფასის გაანგარიშების აღრიცხვის ტაბელი

ფორმა 022

49

საანგარიშო-საგადამხდელო უწყისი

ფორმა 023

50

საგადასახადო უწყისი (ხელფასისა და ავანსის გასაცემად)

ფორმა 024

51

ბუღალტრული ცნობა

ფორმა 025

52

ტიპიური ხელშეკრულება

ფორმა 026

53

საბუთების ჩაბარების რეესტრი

ფორმა 027

54

ბრუნვითი უწყისი (ანგარიში N)

ფორმა 028

55

მიღების აქტი

ფორმა 029

56

შეტყობინება

ფორმა 030

57

მემორიალური ორდერები – დამაგროვებელი უწყისები

ფორმა 031

58

მემორიალური ორდერი N 5 (ხელფასებისა და სტიპენდიების საანგარიშსწორებო უწყისების ნაერთი)

ფორმა 032

59

მემორიალური ორდერი N 6 (სხვადასხვა დაწესებულებებთან და ორგანიზაციებთან ანგარისწორებათა დამაგრრვებელი უწყისი

ფორმა 033

60

მემორიალური ორდერი N 7 (გეგმიური გადასახდელების წესით ანგარიშსწორებათა დამაგროვებელი უწყისი)

ფორმა 034

61

მემორიალური ორდერი N 8 (ანგარიშვალდებულ პირებთან ანგარიშსწორებათა დამაგროვებელი უწყისი)

ფორმა 035

62

მემორიალური ორდერი N 9 (ძირითადი საშუალებების გასვლისა და გადაადგილების დამაგროვებელი უწყისი)

ფორმა 036

63

მემორიალური ორდერი N 10 (მცირეფასიანი და სწრაფცვეთადი საგნების გასვლისა და გადაადგილების დამაგროვებელი უწყისი)

ფორმა 037

64

მემორიალური ორდერი N 11 (კვების პროდუქტების შემოსვლის დამაგროვებელი უწყისების ნაერთი)

ფორმა 038

65

მემორიალური ორდერი N 12 (კვების პროდუქტების ხარჯვის დამაგროვებელი უწყისის ნაერთი)

ფორმა 039

66

მემორიალური ორდერი N 13 (მასალების ხარჯვის დამაგროვებელი უწყისი)

ფორმა 040

67

მემორიალური ორდერი N 14 (მიზნობრივი შემოსავლების დარიცხვის დამაგროვებელი უწყისი)

ფორმა 041

68

მემორიალური ორდერი N 15 (ბავშვთა მოვლა-შენახვისათვის მშობლებთან ანგარიშსწორებათა უწყისების ნაერთი)

 ფორმა 042

 

ფორმა № სო-1

_______________________________________________________________________

ორგანიზაცია

_______________________________________________________________________

სტრუქტურული ქვედანაყოფი

სალაროს შემოსავლის ორდერი № ............................

საბუთის ნომერი

შედგენის თარიღი

 

 

 

 

 

დ ე ბ ე ტ ი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სტრუქტუ

რული

ქვედანაყოფის კოდი

 მოკო

რესპონდ.

ანგარიში

 ანალი

ზური აღრიც

ხვის კოდი

კრედიტი

თანხა

ლარი,

თეთრი

 მიზნო

ბრივი დანიშნუ

ლების კოდი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მიღებულია _______________________________________________

სახელი, გვარი

საფუძველი: _______________________________________________

თანხა ___________________________________________________

სიტყვიერად

________________________ ლარი ______________ თეთრი

მათ შორის ____________________________________________

 

დანართი ______________________________________________

 

მთავარი ბუღალტერი ___________________ _____________________

 (ხელმოწერა) (ხელმოწერის გაშიფვრა)

გავეცი ___________________ _____________________

 მოლარე (ხელმოწერა) (სახელი, გვარი)

 

_____________________________________

ორგანიზაცია

ქვითარი №

სალაროს შემოსავლის ორდერი № _____

____________________ 200 წ.

მიღებულია __________________________________

_____________________________________________

საფუძველი: _________________________________________

___________________________________________________

თანხა _____________ ლარი ______________ თეთრი

____________________________________________________

სიტყვიერად

____________________________________________________

__________________ ლარი ______________ თეთრი

მათ შორის ___________________________________________

 ............ ................................................... 200 წ.

ბ. ა.

მთავარი ბუღალტერი ________________ ____________________

 (ხელმოწერა) (ხელმოწერის გაშიფ.)

მოლარე _____________________ __________________

 მოლარე (ხელმოწერა) (სახელი, გვარი)

 

ფორმა № სგო-1

............................................................................................................................................

ორგანიზაცია

................................................................................................................................................

სტრუქტურული ქვედანაყოფი

 

 

საბუთის ნომერი

შედგენის თარიღი

 

 

 

 

სალაროს გასავლის ორდერი № ................................. 

 

დ ე ბ ე ტ ი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სტრუქტუ -

რული

ქვედანა -

ყოფის

 კოდი

მოკორეს

პონდ.

ანგარიში

ანალიზური -აღრიც

ხვის კოდი

კრედი -

ტი

თანხა

ლარი,

თეთრი

მიზნობ -

რივი დანიშნუ -

ლების

კოდი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაიცეს __________________________________________________________________

სახელი, გვარი

საფუძველი: _______________________________________________________________

თანხა ____________________________________________________________________

სიტყვიერად

__________________________________________ ლარი ___________________ თეთრი

 

დანართი _______________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

ორგანიზაციის

ხელმძღვანელი _________________ _________________ _________________

 (თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერის გაშიფვრა)

 

მთავარი ბუღალტერი ____________________________ _________________

 (ხელმოწერა) (ხელმოწერის გაშიფვრა)

მივიღე ___________________________________________________________

თანხა სიტყვიერად

___________________________________________ ლარი _______________ თეთრი

 ............ .................................... წ. ხელმოწერა ..............................................

 

_________________________________________________________________________

მიღების პირადობის დამადასტურებელი საბუთის დასახელება

 

________________________________________________________________________

ნომერი, გაცემის თარიღი და ადგილი

 

გავეცი _____________________ ____________________

 მოლარე (ხელმოწერა) (სახელი, გვარი)

 

ფორმა № სწ-1

სალაროს წიგნი

„______“ __________________ ________ წ.

ორგანიზაცია (ცენტრალიზირებული ბუღალტერია) _________________________

 

წიგნში დანომრილია და ზონარგაყრილია

( ______ ) ____________________________________ ფურცელი

 (ხელმოწერა)

ორგანიზაციის ___________ ____________________

ხელმძღვანელი (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

მთავარი ბუღალტერი ___________ ____________________

 (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

 

"______" __________________ ________ წ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფორმა სწ-1 მე-2 გვერდი

სალარო "____" ______________ ______ წ.

 

საბუ

თის N

ვისგა

ნ მიღე

ბული ან ვისზე გაიცა

მოკო

რესპ

ონ-

დენ

ტო ანგა

რი

შის N

ბიუჯეტით

არასაბიუ-

ჯეტო სახსრები

 

 

 

საბ

უთ

-ის N

ვისგან მიღებ

ული ან ვისზე გაიცა

მოკო

რეს

პონ-

დენტ

ო ანგა

რი

შის N

ბიუჯეტით

არასაბი

უჯეტო სახსრები

 

 

 

შემო

სავა

ლი

გას

ავა

ლი

შემო

სავა-

ლი

გას

ავა

ლი

 

 

 

 

 

 

შემ

ოს

ავა

ლი

გასავა

ლი

შემო

სავა

ლი

გასა

ვა-

ლი

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

ნაშ -

თი დღის დასა

წყისი

სთვი

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

გადატა

ნილია

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სულ დღიური ბრუნვა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნაშთი დღის ბოლოს

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მ.შ. ხელფასზე

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფულადი სახსრების მთლიანი ნაშთი სალაროში დღის ბოლოს

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მოლარე ____________ _____________

 (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სალაროს წიგნის ჩანაწერები შევამოწმე და საბუთები, რაოდენობით

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შემოსავლის _________________________

 (სიტყვიერად)

გასავლის ________________________ მივიღე

 (სიტყვიერად)

მთავარი ბუღალტერი ____________ _________

 (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადატანილია

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფორმა სწ-1 მე-3 გვერდი

 

საბუ

თის N

ვისგან მიღებ

ული ან ვისზე გაიცა

მოკო

რესპო

ნ-დე

ნტო ანგარ

იშის N

ბიუჯეტით

არასაბიუჯე

ტო სახსრები

 

 

 

საბ

უთ-

ის N

ვისგა

ნ მიღე

ბული ან ვისზე გაი -

ცა

მოკო

რესპო

ნ-დენ

ტო ანგა

რიშის N

ბიუჯეტით

არასაბიუ_

ჯეტო სახსრები

 

 

 

შემოს

ავა-

ლი

გას

ავა-

ლი

შემოს

ავალი

გას

ავა-

ლი

 

 

 

 

 

 

შემ

ოსა

ვა

-ლი

გასა

ვა

ლი

შემ

ოსა

ვა-

ლი

გასა

ვა-

ლი

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

ნაშ - თი დღის დასა_

წყისი

სთ - ვის

 

 

 

 

X

 

 

 

 

გადა

ტანი

ლია

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სულ დღიური ბრუნვა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნაშთი დღის ბოლოს

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მ.შ. ხელფასზე

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფულადი სახსრების მთლიანი ნაშთი სალაროში დღის ბოლოს

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მოლარე ____________ _____________

 (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სალაროს წიგნის ჩანაწერები შევამოწმე და საბუთები, რაოდენობით

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შემოსავლის _________________________

 (სიტყვიერად)

გასავლის ________________________ მივიღე

 (სიტყვიერად)

მთავარი ბუღალტერი ____________ _________

 (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადატანილია

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვამტკიცებ ვამტკიცებ ფორმა № ძს-1

ორგანიზაციის ___________ ორგანიზაციის ___________

ხელმძღვანელი (ხელმოწერა) ხელმძღვანელი (ხელმოწერა)

_____________________ _____________________

ხელმოწერა გარკვევით) (ხელმოწერა გარკვევით)

"______” _______ ____ წ. "______” _______ ____ წ.

 (გამგზავნი) (მიმღები)

 

საბიუჯეტო ორგანიზაციის ძირითადი

საშუალებების მიღება-ჩაბარების

ა ქ ტ ი N _

"_______" _________________ _______ წ.

ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) ________________________

სტრუქტურული ქვედანაყოფი _______________________________________

ობიექტის დასახელება _______________________________________

დაფინანსების წყარო _______________________________________

ზომის ერთეული: ლარი _______________________________________

 

 

გამგზავნი

მიმღები

დაწესებუ

ლება

(სტრუქტუ

რული ქვედა

ნაყოფი)

მატერ

ალუ

რად პასუხი

სმგე

ბელი

პირი

ობიექ

ტის საი

ნვენტა

რო

ნომერი

კო

დი

ორგანი

ზაცია (სტრუქტუ

რული ქვედანა

ყოფი)

მატერი

ალური პასუხის

მგებელი პირი

ობიექ

ტის საინვე

ნტარო ნომე

რი

ანალი

ტიკური

აღრიც_

ხვის კოდი

სინთეზური აღრიცხვის კოდი

დასახელე_

ბა

 

 

 

დასახელე_

ბა

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პასპორტი, ნახაზი, პროექტი

ობიექტის ნომერი

გამოშვე

ბის თარიღი

ექსპლუა

ტაციაში შესვლის აქტის თარიღი და ნომერი

საწყისი (საბალა

ნსო) ღირებ

ულება

ცვეთა

 

 

 

 

 

თანხა შეძენის დამადა_

სტურე_

ბელი დოკუმე_

ნტებით

წლიური ცვეთის შიფრი

წლიური ნორმა %

 

ქარხნულ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ობიექტის მოკლე ინდივიდუალური დახასიათება

 

ობიექტის

დამახასიათებელი

ნიშნები

მასალები, ზომები და სხვა დამახასიათებელი ნიშნები

ძვირფასი მასალების შემცველობა (ლითონი, ქვები და სხვა)

 

 

 

დასახელება

 

 

 

 

 

 

 

ობიექტის, დეტალის

ძვირფასი მასალების

ზომის ერთეული

რაოდე

ნობა

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„____” ______________ ____ წ № ბრძანებით (განკარგულებით) ჩტარდა ______________________ დათვალიერება

(ობიექტის დასახელება)

რომელიც მიღებულია (გადაცემულია) ექსპლუატაციაში „___”_____ __ წ

მიღება-ჩაბარების მომენტში ობიექტი განთვსებულია ____________________

 (ობიექტის სდგილმდებერეობა)

ფორმა N ძს-1 მე – 2 გვერდი

 

ობიექტის ტექნიკურ პირობებს   შეესაბამება

                                                       ___________________________________

                                                       არ შეესაბამება (აჩვენეთ რა არ შეესაბამება)

საჭიროებს დასრულებას ___________________________________________

                   არ საჭიროება      (აჩვენეთ რა არ საჭიროებს)

ობიექტის გამოცდის შედეგები ____________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

კომისიისა დასკვნა ____________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

დანართი ___________________________________________________

                    (ტექნიკური დოკუმენტაციის ჩამინთვალი)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

კომისიის წევრები ______________ _______________ ______________________

                    თანამდებობა ხელმოწერა ხელის მოწერა გარკვევით

 ______________ _______________ ______________________

                    თანამდებობა ხელმოწერა ხელის მოწერა გარკვევით

 ______________ _______________ ______________________

                    თანამდებობა ხელმოწერა ხელის მოწერა გარკვევით

 ______________ _______________ ______________________

                    თანამდებობა ხელმოწერა ხელის მოწერა გარკვევით

ობიექტის ძირითდი

საშუალებები მივიღე ______________ _______________ ______________________

                    თანამდებობა ხელმოწერა ხელის მოწერა გარკვევით

ობიექტის ძირითდი

საშუალებები გადავეცი ______________ _______________ ______________________

                    თანამდებობა ხელმოწერა ხელის მოწერა გარკვევით

მთავარი ბუღალტერი _______________ ______________________

                    ხელმოწერა ხელის მოწერა გარკვევით

 

ფორმა N ძს-2

ძირითადი საშუალებების შიდა გადაადგილების

ზედდებული № _______

"_______" _________________ _______ წ.

ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) ________________________

ობიექტის დასახელება _______________________________________

ზომის ერთეული: ლარი _______________________________________

გადადადგილების საფუძველი _______________________________________

 

თარიღი

ობიექტის საინვენ

ტარო

დებეტი

კრედიტი

საბალანსო ღირებუ-

ლება

 

 

სტრუქტუ -რული ქვტდანაყო-

ფები

სინთეზური აღრიცხვის კოდი

სტრუქტურული ქვტდანაყოფები

სინთეზური აღრიცხვის კოდი

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფორმა № ძს-2 მე -2 გვერდი

ობიექტის მოკლე ტექნიკური დახასიათება ________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

ობიექტი ჩვიბარე ______________ _______________ ______________________

                    თანამდებობა ხელმოწერა ხელის მოწერა გარკვევით ობიექტი მივიღ ______________ _______________ ______________________

                    თანამდებობა ხელმოწერა ხელის მოწერა გარკვევით ბუღლტერი ______________ _______________ ______________________

                    თანამდებობა ხელმოწერა ხელის მოწერა გარკვევით

აღრიცხვის ბარათში (დავთარში) ობიექტის გადადგილება აღნიშნულია

 

ფორმა N ძს-4

შეთანხმებულია                                                    ვამტკიცებ

________________________ ორგანიზაციის _________ ________________

(სამინისტროა ან სხვა სახელმწიფო ხელმძღვანელის (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

მმართველობით ორგანოებთნ)

ორგანიზაციის _________ ________________

ხელმძღვანელის (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

მთავარი

ბუღლტერი _______________ ______________________

                    ხელმოწერა ხელის მოწერა გარკვევით

„____” ______________________ ______წ

____________________________________________________

(სახელმწიფო ქონების მმართველობითი ორგანოს დასახელება)

ორგანიზაციის _________ ________________

ხელმძღვანელის (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

“____” ______________________ ______წ

 

საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ძირითადი

საშუალებების ჩამოწერის

აქტი

„____” ______________________ ______წ

ორგანიზაციის (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) ____________________________

სტრუქტურული ქვედანაყოფები __________________________________________

ობიექტის დასახელება _________________________________________________

მატერიალური პასუხისმგებელი პირი _____________________________________

საქარხნო ნომერი ____________________ საინვენტარო ნომერი ____________

 

მაჩვენებლების დასახელება

მოკორესპონდენტო ანგარიშები

თანხა, ლარი

 

 

დებეტი

კრედიტი

 

1

2

3

4

საბალანსო ღირებულება

 

 

 

დარიცხული ცვეთა

 

 

 

 

კომისიის შემადგენლობით _________________________________________________

 (თანამდებობა, გვარი)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

რომელიც დანიშნულია “____” _____ ___ წ. № _______ ბრძანებით (განკარგულება

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

დავათვალიერეთ _______________________________________________________________

 (რბიექტის დასახელება)

აღმოჩნდა, რომ ობიექტი ჩამოსაწერია შემდეგი მიზეზების გამო:

1. გამოშვების ან აშენების თარიღი „____” _______________ ________ წ.

2. ორგანიზაციაში მიღების თარიღი „____” _______________ ________ წ.

3. ექსპლუატაციაში შესვლის ვადა „____” ______________ _________ წ.

4. კაპიტალური რემონტის ოდენობა __________ თანხით _________ ლარი

 

5. მონაცემები ძვირფასი ლითონების შემცველობის შესახებ

(ლითონი, ქვეები და სხვა)

 

ძვირფასი ლითონების დასახელება

ანალიზური აღრიცხვის კოდი

ზომის ერთეული

რაოდენობა

 

 

დასახელება

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ტექნიკური მდგომარეობა და ჩამოწერის მიზეზი _________________________________

__________________________________________________________________________

7. კომისიის დასკვნა: _________________________________________________________

__________________________________________________________________________

დანართი 1

კომისიის წევრები: 2 _____________ _______________ ____________________

                               (თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

                    _____________ _______________ ____________________

                               (თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

_____________ _______________ ____________________

(თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

 

ფორმა N ძს-4ა

შეთანხმებულია                                                    ვამტკიცებ

________________________ ორგანიზაციის _________ ________________

(სამინისტროა ან სხვა სახელმწიფო ხელმძღვანელის (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

მმართველობით ორგანოს დასახელება)

ორგანიზაციის _________ ________________

ხელმძღვანელი (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

მთავარი

ბუღლტერი _______________ ______________________

                    ხელმოწერა ხელმოწერა გარკვევით

„____” ______________________ ______წ

____________________________________________________

(სახელმწიფო ქონების მმართველობითი ორგანოს დასახელება)

ორგანიზაციის _________ ________________

ხელმძღვანელი (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

„____” ______________________ ______წ

 

საბიუჯეტო ორგანიზაციებში სატრანსპორტო

საშუალებების ჩამოწერის

აქტი

„____” ______________________ ______წ

ორგანიზაციის (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) ____________________________

სტრუქტურული ქვედანაყოფები___________________________________________

სატრანსპორტო საშუალებების დასახელება _________________________________

მატერიალურად პასუხისმგებელობის პირი __________________________________

საქარხნო ნომერი ____________ საინვენტარო ნომერი ________________

 

მაჩვენებლების დასახელება

მოკორესპონდენტო ანგარიშები

თანხა, ლარი

 

 

დებეტი

კრედიტი

 

1

2

3

4

საბალანსო ღირებულება

 

 

 

დარიცხული ცვეთა

 

 

 

 

 

 

 

 

„____” _______ ___ წ. ____________________________________________________

________________________ ბრძანებით (განკარგულებით) დანიშნული კომისიის მიერ

_______________________________________________________________________

ჩატარებული ავტომობილის დათვალიერება (მისაბმელი, ნახევარმისაბმელი)

ავტომობილის ტექნიკური დახასიათება (მისაბმელი, ნახევრადმისაბმელი)

 

მარკა

მოდელი

ტიპი

ტვირთ

ამწეო

ბა

ძრავის ნომერი

შასის ნომერი

სახელ

მწიფო სანომრე ნიშანი

ტექნიკუ

რი პასპორ

ტის ნომე

რი

ობიექ

ტის წონა პასპორ

ტით ტ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები ძვირფასი მასალების შემადგენლობის შესახებ

 

ძვირფასი მასალების დასახელება

ანალიზური აღპრიცხვის კოდი

ზომის ერთეული

რაოდენობა

(მასა)

 

 

დასახელება

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ავტომობილის (მისაბმელების ნახევარმისაბმელების) მისი აგრეგატების კვანძებისა და მექანიზმების დათვალიერებისას და საბუთების (პასპორტი) გაცნობისას კომისიამ დაადგინა:

1. ირიცხება ორგანიზაციის ბალანსზე „___” ___________” ______წ.

2. გასვლის მიზეზი ________________________________________________________

3. ტექნიკური მდგომარეობა _________________________________________________

 

სატრანსპორტო საშუალებები

გამოშვების წელი

ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღი

გარბენი კმ

ავტომობილების სახე (მისაბმელე

ბი ნახევარ

მისაბმელ

ები

კოდი

 

 

ექსპლუატა-

ციაში შესვლიდან

ბოლო კაპიტალური რემონტის შემდეგ

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

კომისიის დასკვნა: ________________________________________________________

_______________________________________________________________________

დანართი _______________________________________________________________

კომისიის თავმჯდომარე: ____________ _______________ ___________________

 (თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

კომისიის წევრები: _____________ _______________ ____________________

                               (თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

                    _____________ _______________ ____________________

                               (თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

 

ფორმა N ძს-4ა მე-2 გვერდი

შემოსავალში აღებას ექვემდებარება

შემდეგი დეტალები და კვანძები

 

დასახე -

ლება

კოდი

ბუღალტრული ჩანაწერები

ზომის ერთეუ

ლი

რაოდე -

ნობა

ფასი

ლარი

თანხა

ლარი

 

 

კატალოგით

ანალიზური აღრიცხვა

დებეტი

კრედიტი

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ცნობა ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გასვალთან დაკავშირებული ხარჯებისა და გასვლიდან მიღებული ფასეულობების შესახებ

 

ხარჯები გასვლიდან

მიღებულია გასავლიდან

სამუშა -

ოს სახე

საბუ -თის თარი -

ღი და ნომერი

თანხა

ლარი

საბუთის თარიღი და ნომერი

მატერიალური ფასეულობები

რაო -

ენობა

ფასი

ლარი

თანხა

ლარი

 

 

 

 

დასახე-

ლება

ანალი -

ზური აღრი -

ცხვის კოდი

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სულ სულ

რეალიზაციიდან მიღებული თანხა _____________________________ ლარი

 (თანხა სიტყვიერად)

ძირითადი საშუალებების საინვენტარო ბარათში გასავლის აღრიცხვა აღნიშნულია

________________________ ________________ _________________________

 მთავარი ბუღალტერი (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

 

                    ფორმა N ძს-6

საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ძირითდი საშუალებების

აღრიცხვის საინვენტრო ბარათი № ____

ორგანიზაციის (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) _________________

სტრუქტურული ქვედანაყოფები_______________________________

დაფიანასების წყარო _____________________________________

ობიექტის სრული დასახელება________________________________

ობიექტის დანიშნულება ___________________________________

ობიექტის ადგილმდებარეობა________________________________

მატერიალური პასუხისმგებელი პირი _________________________

ანგარიშის სუბანგარიშის ნომერი ---- ობიექტის საინვენტარო ნომერი __

 

პასპორ-

ტის ნახაზი, პროექტი

ობიექტის ნომერი

გამოშვე-

ბის (დამზადე-

ბის ) თარიღი

ექსპლუა

ტაციაში შესვლის აქტის თრიღი და ნომერი

პირვა

ნდელი ღ რე

ბულტბა

ცვეთა

 

 

 

 

 

შეძე-

ნის საბუ

თები

წლიური

დარი-

ცხუ-

ლია ბოლო წელს

 

 

 

 

 

 

წლიუ

რი ნორ

მის შიფრი

ნორ-

მის %

თანხა, ლარი

 

 

ქარხ

ნული

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რეკონსტრუქცია, მოდერნიზაცია (დაშენება)

კაპიტალური რემონტი(ბუღალტრული ჩანაწერი)

თარი

ღი

მემორ/

ორდერის ნომერი

თან

ხა, ლა

რი

თარი

ღი

მემორ/

ორდე_

რის ნომერი

თანხა, ლარი

თარიღი

მემორ

/ორდე

რის ნომერ

თანხა, ლარი

თარ

იღი

მემო

რ/ო

რდე

რის ნომე

რი

თანხა, ლარი

 

შემოსავლის აღების აღნიშვნა(ბუღალტრ ული ჩანაწერი)

 

ობიექტის შიდა გადაადგილება

გასვლის აღნიშვნა (ბუღალ. ჩანაწერი)

გასვ

ლის მიზე

ზი

 

ზედდებული

მემორ

/ორდე

რის ნომერი

ობიექ_

ტის ადგილ_

მდება

რეობა

მატერია

ლური პასუხის_

მგებელი პირი

 

 

თარიღი

მემორ/

ორდერის ნომერი

თა_

რიღი

ნომე

რი

 

 

 

თარი

ღი

მემო

რ/

ორ

დერის ნომე

რი

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

ობიექტის მოკლე ინდივიდუალური დახასიათება

 

ობიექტის დამახასი

ათებე

მასალები ზომები და სხვა მონაცემები

ძვირტასი მასალების შემცველობა (კითონი, ქვები და სხვა)

 

 

ძირით_

დი ობიექტი

ძირითად ობიექტზე მიკუთვნებული კუთვნილება მოწყობილობები და მნიშვნელოვანი მინიშნებების დასახელება

 

 

ლი ნიშნის დასახე_

ლება

 

 

დასახელება

ზომის ერთეუ

ლი

რაოდენ

ობა (მასა)

 

 

 

 

 

 

 

ობიე

ქტი

ძვირ

ფა. მასა

ლები

დასახე

ლება

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბარათი შევავსე ___________ ___________ __________________

 (თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

“________” ______________________ ________წ.

                                ფორმა N ძს-8

საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ძირითდი საშუალებების

აღრიცხვის საინვენტრო ბარათი № ____

(ცხოველების, მრავალწლიანი ნარგავებისა და მიწების გაუმჯობესებაზე კაპ ხარჯებისათვის)

ორგანიზაციის (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) _________________

სტრუქტურული ქვედანაყოფები_______________________________

დაფიანასების წყარო _____________________________________

ობიექტის სრული დასახელება________________________________

ვისგანაა მიღებული _______________________________________

ადგილმდებარეობა_______________________________________

მატერიალური პასუხისმგებელი პირი _________________________

ანგარიშის სუბანგარიშის ნომერი ---- ობიექტის საინვენტარო ნომერი __

 

სააღრი

ცხვო წიგნაკი

პასპორ

ტი

ნომერი

დაბადების (დარგვის)

თარიღი

ძ.ს. მიღების აქტის თარიღი და ნომერი

პირვენ

დელი ღირებუ

ლება

ლარი

ცვეთა

 

 

 

 

შეძენის საბუთე

ბის მიხედ

ვით

წლიუ

რი ნომ

რის შიფ

რი

წლიური

დარი

ცხვის ბოლო წელი

 

 

 

 

 

 

ნორ

მა%

თანხა

ლარი

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ფორმა N ძს-8 უკანა მხარე

 

შემოსავალში აღების აღნიშვნა (ბუღაოლტრული ჩანაწერი)

გასვლის აღნიშნვნა ბუღალტრული ჩანაწერი

გასავლის მიზეზი

თარიღი

მემორ\

ორდერის ნომერი

თარიღი

მემორ\

ორდერის ნომერი

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ობიექტის შიდა გადაადგილება

 

ზედდებული

 

ობიექტის ადგილმდება

რეობა

მატერიალურად პასუხისმგე_

ბელი პირი

ცხოველებსა და მრავალწლიანი ნარგავებყის მოკლე ინდივიდუალური დახასიათება

თარიღი

ნომერი

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

ჯიში

 

 

 

 

 

სულთა რაოდენობა

 

 

 

 

 

შერქმეული სახელი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რაოდენობა

ცალი

 

 

 

 

 

ხეები

 

 

 

 

 

ბუჩქები

 

 

 

 

 

ნაკვეთის ზოლის ნომერი

 

 

 

 

 

ფართობი

ჰა

 

 

ბარათი შევავსე _____________ ______________ _____________________

 (თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

“_______” __________________ ______ წ.

 ფორმა №ძს-9

ძირითადი საშუალებების ჯგუფური აღრიცხვის

საინვენტარო ბარათი №—

ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია)___________________

სტრუქტურული ქვედანაყოფი _________________________________

დაფინანსების წყარო _______________________________________

ობიექტის სრული დასახელება ________________________________

მატერიალური პასუხისმგებელი პირი ___________________________

ანგარიშის, სუბანგარიშის ნოერი _____________________________

 

საინვ

ენტა

რო ნო

მერი

მ ი ღ ე ბ უ ლ ი ა

გასულია (გადაცემულია)

ნ ა შ თ ი

 

თარი

ღი

მემო -

რ/ორ

დერის ნომერი

რა -

ოდ

ენ

ობა

თან

ხა, ლარი

თარი

ღი

მემორ/ორდე

რის ნომერი

რაოდე-

ნობა

თან

ხა, ლარი

რაო

დე-

ნობა

თანხა, ლარი

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საინვენ

ტა

რო ნო

მერი

მ ი ღ ე ბ უ ლ ი ა

გასულია (გადაცემულია)

ნ ა შ თ ი

 

თარი

ღი

მემორ/

ორდე

რის ნო

მერი

რა

ოდე

ნო

ბა

თანხა, ლარი

თარიღი

მემორ/ორ-

დერის ნომერი

რაო

დენო

ბა

თანხა, ლარი

რაო

დენობა

თანხა, ლარი

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ფორმა Nძს-9 უკანა მხარე

ბარათი შევავსე ______________ ______________ ___________________

 (თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

"_____" _______________ ______ წ.

 

ძირითადი საშუალებების საინვენტარიზაციო სია ფორმა № ძს-13

ორგანიზაცია ________________________________________________

სტრუქტურული ქვედანაყოფი ____________________________________

მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი ____________________________

ზომის ერთეული: ლარი ________________________________________

ჯგუფის კლასიფიკაცია _________________________________________

 

ფორმა №ძს-13 მე-2 გვერდი

საინვენტარო ბარათი

საინვენ -

ტარო ნომერი

ობიექტის სრული დასახე

ლება

გასვლა

 

 

 

საბუთი

გასვლის მიზეზი

ნომერი

თარიღი

 

 

თარიღი

ნომერი

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი __________ _______________________

 (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

 

 ვამტკიცებ

 ფორმა № მფ-1

 ორგანიზაციის ___________ _______________

 ხელმძღვანელი (ხელმოწერა) (ხელმ. გარკვევით)

 "_______" __________ ________ წ.

მცირეფასიანი ინვენტარის ჩამოწერის

ა ქ ტ ი N _

"_______" _________________ _______ წ.

ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) ________________________

სტრუქტურული ქვედანაყოფი _______________________________________

მატერიალური პასუხისმგებელი პირი ________________________________

კომისიამ შემადგენლობით ______________________________________

 თანამდებობა, გვარი, სახელი

რომელიც დანიშნულია "_____" ____ _____ წ. N ____ბრძანებით შევამოწმეთ

________________________________________________________________

________________________________________________________________

უვარგისი და გაცვეთილი მცირეფასიანი საგნების მდგომარობა ________________________________________________________________

 (სტრუქტურული ქვედანაყოფი)

________________________________________________________________

და დადგინდა, რომ აღნიშნული ფასეულობები არ ექვემდებარება რემონტს ან სხვა ორგანიზაციებისთვის გადაცემას. ფასეულობები ექვემდებარება ჩამოწერას და აღრიცხვიდან მოხსნას.

 

რიგზე

 

 

დასახე

ლება და აღწერი

ლობა

 

ექსპლოატაცი

აში ყოფნის წელთა რაოდენობა

 

ანალიზური აღრიცხვის კოდი

 

 

რაოდე -

ნობა

 

ფასი, ლარებში

 

 

თანხა, ლარი

 

 

ჩამოწერის მიზეზი

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ჯამი

ფორმა № მფ1 მე-2 გვერდი

სულ ამ აქტით ჩამოწერილია _________________________________________

                                           (რაოდენობა სოტყვიერად)

საგნების მთლიანი თანხა ____________________________________________

                                                       (სიტყვიერად)

კომისიის დასკვნა ______________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

კომისიის თავმჯდომარე: _______________ ________________

(თანამდებობა) (ხელმოწერა)

 _______________ ________________

(თანამდებობა) (ხელმოწერა)

 _______________ ________________

(თანამდებობა) (ხელმოწერა)

 _______________ ________________

(თანამდებობა) (ხელმოწერა)

ამ აქტში ჩამოთვლილი ქონება მივიღე საპასუხისმგებლო შენახვაზე _________________

ჩამოწერის შედეგად მიღებული მასალები, რომელიც ექვემდებარება შემოსავალში აღებას და საწყობში ჩაბარებას შემდეგი გამოყენებისათვის

 

N

რიგზე

მასალე

ბის დასა

ხელება

ზომის ერთეუ

ლი

ანალიზური აღრიცხვის კოდი

რაოდე

ნო-ბა

ფასი, ლარებში

თანხა, ლარი

რა დანიშნულე

ბით გამოიყენება

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 სულ

 

 

 

______________________________________________________________________

 (თანხა სიტყვიერად)

კომისიის თავმჯდომარე: _______________ ________________

(თანამდებობა) (ხელმოწერა)

 _______________ ________________

(თანამდებობა) (ხელმოწერა)

 _______________ ________________

(თანამდებობა) (ხელმოწერა)

 _______________ ________________

(თანამდებობა) (ხელმოწერა)

ამ აქტში ჩამოთვლილი მასალები თანხით _______ ლარი ________ თეთრი მივიღე შენახვაზე

საწყობის გამგე _____________ _________________

 (ხელმოწერა) (ხელმ. გარკვევით)

 

ფორმა N ინვ-1

საინვენტარიზაციო აღწერა

(შედარებითი უწყისი)

"______" ___________________ _________ წ.

ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) ________________________

სტრუქტურული ქვედანაყოფი ______________________________________

მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი _______________________________

კომისიის შემადგენლობა: __________________________________________

 (თანამდებობა, გვარი, სახელი)

______________________________________________________________

 (თანამდებობა, გვარი, სახელი)

______________________________________________________________

 (თანამდებობა, გვარი, სახელი)

______________________________________________________________

 (თანამდებობა, გვარი, სახელი)

საფუძველი ____________________________________________________

ჩაატარა ფაქტობრივი მდგომარეობისშემოწმება ______________________

შემოწმების ადგილი ____________________________________________

მატერიალურად პასუხისმგებელი პირის გვარი, სახელი ________________

ორგანიზაციის ხელმძღვანელის დასკვნა

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

ხელწერილი

(ფორმდება ინვენტარიზაციის დაწყების წინ)

ინვენტარიზაციის დაწყების წინ ყველა საბუთი, რომელიც ეხება

ფასეულობათა მიღებასა და გასვლას, ჩაბარებულია ბუღალტერიაში.

ჩამოწერილი ან შემოსავალში აუღებელი ფასეულობები არ გამაჩნია.

მატერიალურად

პასუხისმგებელი პირი ___________ _____________ _______________

 (თანამდებობა) (ხელმოერა)   (ხელმ. გარკვევით)

ყველა ფასეულობა, რომელიც ჩამოთვლილია საინვენტარიზაციო უწყისებში N -დან N -მდე კომისიის მიერ შემოწმებულია ფიზიკურად ადგილზე ჩემი თანდასწრებით და შეტანილია აღწერაში. საინვენტარიზაციო კომისიის მიმართ პრეტენზია არ გამაჩნია. ფასეულობები, რომლებიც ჩამოთვლილია აღწერაში, ინახება ჩემი პასუხისმგებლობის ქვეშ.

მატერიალურად

პასუხისმგებელი პირი ___________ _____________ _______________

 (თანამდებობა) (ხელმოწერა)                (ხელმ. გარკვევით)

"______" __________________ ______ წ.

ფორმა № ინვ-1 მე-2 გვერდი

 

რიგზე

ფასეულობათა დასახელება

ნომენკლატორული ან საინვენტარიზაციო ნომერი

ზომის ერთეული

ფასი, ლარი

ფაქტობრივი ოდენობა

 

 

 

 

 

რაოდე-

ნობა

თანხა, ლარი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფორმა № ინვ-1 მე-3 გვერდი

 

ბუღალტრული აღრიცხვის მონაცემებით

ინვენტარიზაციის შედეგი

შენიშვნა

 

დანაკლისი

ზედმეტობა

 

რაოდენობა

თანხა, ლარი

რაოდენობა

თანხა, ლარი

რაოდენობა

თანხა, ლარი

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფორმა N ინვ-1 მე-4 გვერდი

კომისიის თავმჯდომარე: __________________ __________________

 (ხელმოწერა)                               (ხელმ. გარკვევით)

კომისიის წევრები: __________________ __________________

 (ხელმოწერა)                (ხელმ. გარკვევით

 __________________ __________________

 (ხელმოწერა)                (ხელმ. გარკვევით

 __________________ __________________

 (ხელმოწერა)                (ხელმ. გარკვევით

 __________________ __________________

 (ხელმოწერა)                (ხელმ. გარკვევით

შენიშვნა: ფორმა N ______ დაერთვის ჩანართი ფურცლები მე -2 და მე-3 გვერდების მიხედვით

 

ფორმა ინვ – 2

ვამტკიცებ:

                  

 ორგანიზაციის ____________ _____________

ხელმძღვანელი (ხელმოწერა) (ხელმ. გარკვევით)

 

”_____” _____________ ______

ინვენტარიზაციის შედეგები

აქტი N _____

ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) ___________________________

მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი __________________________________

კომისიამ შემადგენლობით: _______________________________________________________________

 (თანამდებობა, გვარი, სახელი)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

რომელიც დანიშნულია ”______” ________ ______ წ. N ______ ბრძანებით

შეადგიან ეს აქტი მასზედ, რომ

ამ პერიოდისთვის ”____” ________ ______ წ. –დან ”_____” _______ ____ წ. –მდე

ჩატარდა ____________________________________________ ინვენტარიზაცია

 (მატერიალური ფასეულობა, ფულადი საშუალებები)

რომელიც ინახება პასუხისმგებელ შენახვაზე _________________________________________________________

 (თანამდებობა, გვარი, სახელი, მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი)

ინვენტარიზაციის საფუძველზე (შედარ. უწყისი) N _____ ”______” _________ ______ წ.

შედგა სხვაობათა უწყისი, და დადგინდა შემდეგი: ______________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ინვენტარიზაციის შედეგად მიღებული სხვაობის უწყისი N ____ ”____” _____ ____ წ. ___ ფურცელზე

თან ერთვის

კომისიის _____________ ____________ _____________________

თავმჯდომარე (თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

კომისიის წევრები: __________ ____________ _____________________

 (თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

        _____________ ____________ ____________________

 (თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

        _____________ ____________ _____________________

        (თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

        _____________ ____________ _____________________

        (თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

”________” __________________ _________ წ.

 

 ფორმა N ინვ-3

ინვენტარიზაციის შედეგად მიღებული გადახრების უწყისი N _____

« ______ » _________________ ________ წ.

ორგანიზაცია ____________________________________________

სტრუქტურული ქვეგანყოფილება ____________________________

მატერიალურად პასუხისმგებელი პირები _______________________

 

N რიგ-

ზე

ფასეულობების დასახელება

საინვენ-

ტარო

ნომერი

ზომის

ერთეული

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(გაგრძელება)

ინვენტარიზაციის შედეგები

დანაკლისი

საბა

ლან

სო

ღირე

ბუ-

ლება ლარი

ბუნებრივი დანაკარგები ნორმების ფარგლებში

ბუნებრივი დანაკარგი ნორმის ზევით

 

რაოდე-

ნობა

თანხა,

ლარი

დებე-ტი

კრედი-

ტი

რაოდ

ენობა

თანხა,

ლარი

დებეტი

კრედიტი

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(გაგრძელება)

 

ინვენტარიზაციის შედეგები

ზედმეტობა

 

რაოდე-ნობა

თანხა,

ლარი

დებეტი

კრედიტი

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       ფორმა N -ინვ-3 უკანა მხარე

 

 

N რიგ-

ზე

ფასეულობების დასახელება

საინვენ-

ტარო

ნომერი

ზომის

ერთეული

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(გაგრძელება)

ინვენტარიზაციის შედეგები

დანაკლისი

საბალა-

ნსო

ღირებუ-

ლება ლარი

ბუნებრივი დანაკარგები ნორმების ფარგლებში

ბუნებრივი დანაკარგი ნორმის ზევით

 

რაოდე-

ნობა

თანხა,

ლარი

დებეტი

კრედიტი

რაოდ

ენობა

თანხა,

ლარი

დებე-

ტი

კრედი-

ტი

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(გაგრძელება)

ინვენტარიზაციის შედეგები

 

ზედმეტობა

 

რაოდე-

ნობა

თანხა,

ლარი

დებეტი

კრედიტი

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შემსრულებელი ---------------------- --------------------- -------------------------------

 (თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

მთავარი ბუღალტერი ------------------------ ----------------------- --------------------

                    (თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

------------------- ”--------” ------------------ ------------წ.

 

ფორმა N ინვ-4

____________________________________________________________________

ორგანიზაცია

______________________________________________________________________

სტრუქტურული ქვეგანყოფილება

საფუძველი ინვენტარიზაციის ჩასატარებლად:  ბრძანება, დადგენილება, განკარგულება

       _____________________________________

 საჭირო დატოვეთ

 

 

 

საბუთის ნომერი

შედგენის თარიღი

საინვენტარიზაციო აღწერა

 

არამატერიალური აქტივები

 

 არამატერიალური აქტივები _______________________________________

__________________________________________________________          

      

ადგილმდებარეობა _______________________________________

 

ხელწერილი

ინვენტარიზაციის დაწყების წინ ხარჯვითი და მიღების დოკუმენტები არამატერიალურ აქტივებზე ჩაბარებულია ბუღალტერიაში და ყველა არამატერიალური აქტივები ასახულია საბუღალტრო აღრიცხვაში.

 

 პირი (პირები), პასუხისმგებელი(ები) დოკუმენტაციის შენახვაზე, რომლებიც ადასტურებენ ორგანიზაციის ყველა უფლებას არამატერიალურ აქტივებზე:

 

_______________ ________________ ______________________

(თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერის გარკვევით)

_______________ ________________ ______________________

(თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერის გარკვევით)

ფორმა N ინვ-4 მე – 2 გვერდი

 

N რიგ

ზე

არამატე

რიალური აქტივები, დასახელება და მოკლე დახასიათება

სარეგისტრაციო დოკუმენტი

საბუღალ

ტრო აღრიცხვაში ასახვის თარიღი

ღირებულება, ლარი, თეთრი

 

 

დასახ

ელება

თარი

ღი

ნომერი

 

ფაქტიურად პირველადი დოკუმენტების მიხედვით

საბუღალტრო აღრიცხვის მონაცემების მიხედვით

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   ჯამი

ჯამი გვერდის მიხედვით

ა) რიგითი ნომრების რაოდენობა____________________________________________

(სიტყვიერად)

ბ) ფაქტიურად თანხაზე ____________________________________________________

 (სიტყვიერად)

_______________________________________ ლარი _____________________ თეთრი

 

ფორმა N ინვ-5

________________________________________________________________________

ორგანიზაცია

________________________________________________________________________

სტრუქტურული ქვეგანყოფილება

ბრძანება, დადგენილება, განკარგულება

ინვენტარიზაციის ჩატარების საფუძველი:_______________________________________

 

საბუთის ნომერი

შედგენის თარიღი

 

 

საპასუხისმგებლო შესანახად მიღებული სასქონლო მატერიალური ფასეულობების საინვენტარიზაციო აღწერა

ხელწერილი

ინვენტარიზაციის დაწყების ყველა საბუთი, რომელიც ეხება ფასეულობათა მიღებას და გასვლას, ჩაბარებულია ბუღალტერიაში, ჩმოწერილი ან შემოსავალში აღებული ფასეულობები არ გააჩნია.

 

მატერიალური პასუხისმგებელი პირი (პირები):

_______________ ________________ ______________________

(თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერის გარკვევით)

_______________ ________________ ______________________

(თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერის გარკვევით)

« ____ » _______ _____ წ. მდგომარეობით განხორციელებულია საპასუხისმგებლო შენახვაზე მიღებული (ჩაბარებული) ფასეულობების მოხსნა

ნაშთების მოხსნა

ინვენტარიზაციის დროს დადგინდა შემდეგი :

 

                               ფორმა N ინვ-5 მე-2 და მე-3 გვერდი

 

Nრი

გზე

მომწო

დებელი (მიმღე

ბი)

სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები მიღებული საპასუხისმგე-

ბლო შენახვაზე

შენახვის ადგილი

ტვირთის საპასუხის-მგებლო შენახვაზე მიღების

თარიღი

დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ სასაქონლო_მატერიალური ფასეულობების რაოდენობას, მიღებულს საპასუხისმგებლო შენახვაზე

 

დასახე-ლება

დასა-ხელება, დახა-სიათება (სახეობა, ხარისხის ჯგუფი)

 

 

დასახე-ლება

ნომერი

თა-რიღი

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                               (გაგრძელება)

 

ზომის ერთეული

ფაქტიურად სახეზეა

ბუღალტერული აღრიცხვის მონაცემებით

დასახე--ლება

რაოდენობა

სასაქო-ნლო- მატე-რიალუ-რი ფასეუ-ლობე-ბის ღირე-ბულე-ბა, ლარი, თეთრი

რაოდენობა

სასაქო-ნლო- მატე-რიალუ-რი ფასეუ-ლობე-ბის ღირე-ბულე-ბა, ლარი, თეთრი

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯამი

                                                                   ფორმა N ინვ-5 მე-4 გვერდი

 

N

რი

გზ

მომწო

დებელი (მიმღე

ბი)

სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები მიღებული საპასუხისმ-

გებლო შენახვაზე

შენახვის ადგილი

ტვირთის საპასუხის-მგებლო შენახვაზე მიღების

თარიღი

დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ სასაქონლო_

მატერიალური ფასეულობების რაოდენობას, მიღებულს საპასუხისმგებლო შენახვაზე

 

დასახე-ლება

დასა-ხელება, დახა-სიათება (სახეობა, ხარისხის ჯგუფი)

 

 

დასახე-ლება

ნომერი

თა-რიღ

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               (გაგრძელება)

 

ზომის ერთეული

ფაქტიურად სახეზეა

ბუღალტერული აღრიცხვის მონაცემებით

დასახე--ლება

რაოდენობა

სასაქო-ნლო- მატე-რიალუ-რი ფასეუ-ლობე-ბის ღირე-ბულე-ბა, ლარი, თეთრი

რაოდე-

ნობა

სასაქო-ნლო- მატე-რიალუ-რი ფასეუ-ლობე-ბის ღირე-ბულე-ბა, ლარი, თეთრი

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯამი

სულ

ყველა შედეგების დაანგარიშება, სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების საინვენტარიზაციაო აღწერის მიხედვით შემოწმებულია.

სულ თანხა აღწერის მიხედვით ____________________ ლარი ______________ თეთრი

სიტყვიერად

 

კომისიის თავმჯდომარე _____________ _______________ __________________

 (თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

კომიის წევრები _______________ _______________ ____________________

(თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით) __________ ________ ____________

 (თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

ყველა ფასეულობა, რომელიც ჩამოთვლილია საინვენტარიზაციო უწყისებში N____-დან N____-მდე კომისიის მიერ შემოწმებულია ადგილზე ჩემი თანდასწრებით და შეტანილია აღწერაში. საინვენტარიზაციო კომისიის მიმართ პრეტენზია არ გამაჩნია. ფასეულობები, რომლებიც ჩამოთვლილია აღწერაში, ინახება ჩემი პასუხისმგებლობის ქვეშ.

_______________ _______________ __________________________

(თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

_______________ ______________ ________________________

(თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

წინამდებარე ჩამონათვალში მოყვანილი მონაცემები და გაანგარიშებები შევამოწმე _______________ _____________ ____________________

 (თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

 

ფორმა Nინვ-6

_______________________________________________________________________

ორგანიზაცია

 

_______________________________________________________________________

სტრუქტურული ქვეგანყოფილება

 ბრძანება, დადგენილება, განკარგულება

საფუძველი ინვენტარიზაციის ჩასატარებლად: __________________________________

 საჭირო დატოვეთ

 

საბუთის ნომერი

შედგენის თარიღი

 

 

 

 

 

ძვირფასი ლითონებისა და მათგან დამზადებული

ნაკეთობების ინვენტარიზაციის

აქტი

 

ხელწერილი

ინვენტარიზაციის დაწყების წინ, შემოსავალ-გასავლის საბუთები ძვირფას ლითონებზე და მათგან დამზადებულ ნაკეთობებზე ჩაბარებულია ბუღალტერიაში, ასევე ყველა ძვირფასი მეტალები და მათგან დამზადებული ნაკეთობები მიღებული ჩემი (ჩვენი) პასუხისმგებლობის ქვეშ, ასახულია ბუღალტრულ აღრიცხვაში, ჩამოწერილია ლითონი

 

მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი(ები):

_______________ __________________ ___________________

(თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმ. გარკვევით)

 

__________________ _____________________ _____________________

(თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმ. გარკვევით)

 

აქტი შედგენილია მასზედ, რომ ჩატარებულია ძვირფასი ლითონებისა და მათგან დამზადებული ნაკეთობების ინვენტარიზაცია

 “_____” ____________ _____ წ. მდგომარეობით

ინვენტარიზაციის შედეგად დადგინდა:

 

 ფორმა N ინვ-6 მე-2 გვერდი

 

Nრიგ -

ზე

ძვირფასი ლითონები და მათგან დამზადე-

ბული ნაკეთობები

ზომა, ნომერი, კვეთის დიამეტრი და ა.შ.

სინჯი ან ძვირფასი ლითონის შემადგენ-

ლობა პროცენ-

ტებში

ფაქტიურად არსებობს

ირიცხება აღრიცხვის მონაცემებით

 

 

 

 

რაო

დე-ნობა

წონა

რაო

დე-ნობა

წონა

 

 

 

 

 

ლიგ

ატუ-რული

სუფ -

თა

 

ლიგატ-

უ-რული

სუფთა

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ჯამი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვერდის ჯამი:

ა) რიგითი ნომრების რაოდენობა ____________________________________________

                                           სიტყვიერად

ბ) ერთეულების საერთო რაოდენობა ფაქტიურად _____________________________

                                                                                სიტყვიერად

გ) ძვირფასი ლითონის წონა ფაქტიურად _____________________________________

                                                        სიტყვიერად

 

ლიგატურული ___________________________________________________

სიტყვიერად

 სუფთა ____________________________________________________________

 სიტყვიერად

 ფორმა N ინვ-6 მე-3 გვერდი

 

Nრი-

გზე

ძვირფასი ლითონები და მათგან დამზადებული ნაკეთობები

ზომა, ნომე-

რი, კვეთის დია

მეტ-

რი და ა.შ.

სინჯი ან ძვირფასი ლითონის შემადგენ-

ლობა პროცენ-

ტებში

ფაქტიურად არსებობს

ირიცხება აღრიცხვის მონაცემებით

 

დასა

ხე-

ლება

კოდი (ნომენ-

კლა-

ტურული ნომერი)

 

 

რაოდე-ნობა

წონა

რაოდე-ნობა

წონა

 

 

 

 

 

 

ლიგა

ტუ-რულ

სუფ

თა

 

ლიგა

ტუ-რული

სუფ

თა

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯამი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯამი აქტის მიხედვით