მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 49
დოკუმენტის მიმღები მესტიის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.103.016155
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
49
23/12/2014
ვებგვერდი, 25/12/2014
190020020.35.103.016155
მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მესტიის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (25/12/2014 - 04/02/2015)

 

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №49

2014 წლის 23 დეკემბერი

დ.მესტია

 

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24–ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად

მუხლი 1
დამტკიცდეს მესტიის  მუნიციპალიტეტის   2015 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ამ დადგენილების მოქმედება გავრცელდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
მუხლი 3
  ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

 


მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემაიზერ ჯაფარიძე                                                                                                                    დანართი N–1
მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

თავი I

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწ

იფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყოფი

ლი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

შემოსავლები

6,002.6

2,255.2

3,747.4

12,526.6

7,356.4

5,170.2

6,969.3

6,672.0

6,723.0

6,774.0

 

გადასახადები

1,309.9

0.0

1,309.9

1,625.0

0.0

1,625.0

3,402.0

3,107.0

3,158.0

3,209.0

 

გრანტები

4,154.1

2,255.2

1,898.9

10,439.8

7,356.4

3,083.4

3,222.3

3,225.0

3,225.0

3,225.0

 

სხვა შემოსავლები

538.6

0.0

538.6

461.8

0.0

461.8

345.0

340.0

340.0

340.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

6,620.8

3,095.6

3,525.2

8,866.0

3,528.2

5,337.8

6,325.8

5,850.0

6,006.0

6,093.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,542.8

0.0

1,542.8

1,552.5

0.0

1,552.5

1,752.0

1,721.0

1,724.0

1,727.0

 

საქონელი და მომსახურება

936.4

229.1

707.3

1,194.8

72.0

1,122.8

1,379.8

1,307.0

1,384.0

1,416.0

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

1,721.8

699.4

1,022.4

2,717.6

690.6

2,027.0

2,492.0

2,364.0

2,432.0

2,475.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

270.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

252.6

34.5

218.1

343.0

0.0

343.0

351.0

358.0

365.0

373.0

 

სხვა ხარჯები

2,167.2

2,132.6

34.6

3,058.1

2,765.6

292.5

81.0

100.0

101.0

102.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

-618.2

-840.4

222.2

3,660.6

3,828.2

-167.6

643.5

822.0

717.0

681.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,386.7

1,337.0

49.7

4,528.0

4,191.4

336.6

643.5

822.0

717.0

681.0

 

ზრდა

1,397.4

1,337.0

60.4

4,528.0

4,191.4

336.6

673.5

847.0

742.0

706.0

 

კლება

10.7

0.0

10.7

0.0

0.0

0.0

30.0

25.0

25.0

25.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

-2,004.9

-2,177.4

172.5

-867.4

-363.2

-504.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2,004.9

-2,177.4

172.5

-867.4

-363.2

-504.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ზრდა

172.5

0.0

172.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

172.5

 

172.5

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

კლება

2,177.4

2,177.4

0.0

867.4

363.2

504.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

2,177.4

2,177.4

 

867.4

363.2

504.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

მუხლი 2. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 6999.3  ათასი ლარის ოდენობით:

               მესტიის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები                                 

დასახელება

კოდი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

შემოსულობები

 

6,013.3

2,255.2

3,758.1

12,526.6

7,356.4

5,170.2

6,999.3

6,697.0

6,748.0

6,799.0

შემოსავლები

1

6,002.6

2,255.2

3,747.4

12,526.6

7,356.4

5,170.2

6,969.3

6,672.0

6,723.0

6,774.0

არაფინანსური აქტივების კლება

31

10.7

0.0

10.7

0.0

0.0

0.0

30.0

25.0

25.0

25.0

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შემოსავლები

1

6,002.6

2,255.2

3,747.4

12,526.6

7,356.4

5,170.2

6,969.3

6,672.0

6,723.0

6,774.0

გადასახადები

11

1,309.9

0.0

1,309.9

1,625.0

0.0

1,625.0

3,402.0

3,107.0

3,158.0

3,209.0

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქონების გადასახადი

113

1,309.9

0.0

1,309.9

1,625.0

0.0

1,625.0

3,402.0

3,107.0

3,158.0

3,209.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

232.4

 

232.4

207.0

 

207.0

1,050.0

800.0

850.0

900.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

2.5

0.0

2.5

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

0.5

 

0.5

2.0

 

2.0

 

 

 

 

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1131132

2.0

 

2.0

1.0

 

1.0

 

 

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1131133

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)

1131134

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

1131135

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

საქართველოშირეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

1131136

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

2.1

0.0

2.1

5.0

0.0

5.0

2.0

2.0

2.0

2.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

2.1

 

2.1

2.0

 

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

0.0

 

0.0

3.0

 

3.0

 

 

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

1,072.9

0.0

1,072.9

1,410.0

0.0

1,410.0

2,350.0

2,305.0

2,306.0

2,307.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

2.3

 

2.3

10.0

 

10.0

 

 

 

 

იურიდიულ პირებიდან

1131152

1,070.6

 

1,070.6

1,400.0

 

1,400.0

2,350.0

2,305.0

2,306.0

2,307.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

სხვა გადასახადები

116

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

გრანტები

13

4,154.1

2,255.2

1,898.9

10,439.8

7,356.4

3,083.4

3,222.3

3,225.0

3,225.0

3,225.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

4,154.1

2,255.2

1,898.9

10,439.8

7,356.4

3,083.4

3,222.3

3,225.0

3,225.0

3,225.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

1,898.9

0.0

1,898.9

3,083.4

0.0

3,083.4

3,222.3

3,225.0

3,225.0

3,225.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

1,778.9

 

1,778.9

2,958.4

 

2,958.4

3,097.3

3,100.0

3,100.0

3,100.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

120.0

 

120.0

125.0

 

125.0

125.0

125.0

125.0

125.000

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

2,255.2

2,255.2

0.0

7,356.4

7,356.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

1,236.3

1,236.3

 

6,145.2

6,145.2

 

 

 

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

588.9

588.9

 

751.2

751.2

 

 

 

 

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

 

0.0

0.0

 

0.0

 

 

 

 

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

 

430.0

430.0

 

460.0

460.0

 

 

 

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

 

0.0

0.0

 

0.0

 

 

 

 

 

 

სხვა შემოსავლები

14

538.6

0.0

538.6

461.8

0.0

461.8

345.0

340.0

340.0

340.000

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

496.6

0.0

496.6

431.8

0.0

431.8

300.0

300.0

300.0

300.0

პროცენტები

1411

109.6

 

109.6

84.0

 

84.0

 

 

 

 

დივიდენდები

1412

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

რენტა

1415

387.0

0.0

387.0

347.8

0.0

347.8

300.0

300.0

300.0

300.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

365.0

 

365.0

336.8

 

336.8

300.0

300.0

300.0

300.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

22.0

 

22.0

0.0

 

 

 

 

 

 

სხვა არაკლასიფი–

ცირებული რენტა

14159

0.0

 

 

11.0

 

11.0

 

 

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

4.8

0.0

4.8

5.0

0.0

5.0

15.0

15.0

15.0

15.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

4.8

0.0

4.8

5.0

0.0

5.0

15.0

15.0

15.0

15.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

4.8

 

4.8

5.0

 

5.0

15.0

15.0

15.0

15.0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

14229

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

 

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

 

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

37.2

 

37.2

25.0

 

25.0

30.0

25.0

25.0

25.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების კლება

31

10.7

0.0

10.7

0.0

0.0

0.0

30.0

25.0

25.0

25.0

ძირითადი აქტივები

311

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

30.0

5.0

5.0

5.0

მატერიალური მარაგები

312

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

ფასეულობები

313

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

არაწარმოებული აქტივები

314

10.7

0.0

10.7

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

20.0

20.0

მიწა

3141

10.7

 

10.7

0.0

 

0.0

 

20.0

20.0

20.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

3143

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

321

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

3213

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

სესხები

3214

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

3215

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

3216

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

3217

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3218

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

საგარეო

322

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

3223

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

სესხები

3224

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

3225

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

3226

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

3227

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3228

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

331

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

საშინაო

332

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 3. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები)

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 6999.3  ათასი ლარის ოდენობით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2013 წლის დეკემბრის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

 

მესტიის მუნიციპალიტეტი

8,018.2

4,432.6

3,585.6

13,394.0

7,719.6

5,674.4

6,999.3

6,697.0

6,747.0

6,797.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

166.0

0.0

166.0

170.0

0.0

170.0

99.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,620.8

3,095.6

3,525.2

8,866.0

3,528.2

5,337.8

6,325.8

5,850.0

6,005.0

6,091.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,542.8

0.0

1,542.8

1,552.5

0.0

1,552.5

1,752.0

1,721.0

1,724.0

1,727.0

 

საქონელი და მომსახურება

936.4

229.1

707.3

1,194.8

72.0

1,122.8

1,379.8

1,307.0

1,384.0

1,416.0

 

სუბსიდიები

1,721.8

699.4

1,022.4

2,717.6

690.6

2,027.0

2,492.0

2,364.0

2,432.0

2,475.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

252.6

34.5

218.1

343.0

0.0

343.0

351.0

358.0

365.0

373.0

 

სხვა ხარჯები

2,167.2

2,132.6

34.6

3,058.1

2,765.6

292.5

81.0

100.0

101.0

102.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,397.4

1,337.0

60.4

4,528.0

4,191.4

336.6

673.5

847.0

742.0

706.0

 

ძირითადი აქტივები

1,397.4

1,337.0

60.4

4,488.0

4,191.4

296.6

671.5

847.0

742.0

706.0

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

2.0

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,202.9

213.7

1,989.2

2,347.7

34.7

2,313.0

3,046.6

3,045.0

3,123.0

3,156.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

139.0

0.0

139.0

142.0

0.0

142.0

95.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,151.8

204.0

1,947.8

2,298.2

34.7

2,263.5

2,980.1

3,000.0

3,076.0

3,107.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,350.7

0.0

1,350.7

1,320.0

0.0

1,320.0

1,714.0

1,681.0

1,682.0

1,683.0

 

საქონელი და მომსახურება

763.6

204.0

559.6

929.2

34.7

894.5

1,237.1

1,250.0

1,324.0

1,353.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.9

0.0

4.9

39.0

0.0

39.0

29.0

29.0

30.0

31.0

 

სხვა ხარჯები

32.6

0.0

32.6

10.0

0.0

10.0

0.0

40.0

40.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.1

9.7

41.4

49.5

0.0

49.5

66.5

45.0

47.0

49.0

 

ძირითადი აქტივები

51.1

9.7

41.4

49.5

0.0

49.5

64.5

45.0

47.0

49.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

407.3

0.0

407.3

435.9

0.0

435.9

709.5

638.0

648.0

659.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

 

25.0

26.0

 

26.0

24.0

 

 

 

 

ხარჯები

404.3

0.0

404.3

431.4

0.0

431.4

705.0

635.0

645.0

656.0

 

შრომის ანაზღაურება

321.9

0.0

321.9

315.0

0.0

315.0

414.0

380.0

380.0

380.0

 

საქონელი და მომსახურება

82.4

0.0

82.4

97.4

0.0

97.4

282.0

247.0

257.0

268.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

9.0

9.0

8.0

8.0

8.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

3.0

4.5

0.0

4.5

4.5

3.0

3.0

3.0

 

ძირითადი აქტივები

3.0

0.0

3.0

4.5

0.0

4.5

4.5

3.0

3.0

3.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,519.7

19.2

1,500.5

1,758.3

34.7

1,723.6

2,235.1

2,282.0

2,319.0

2,340.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114.0

 

114.0

116.0

 

116.0

71.0

 

 

 

 

ხარჯები

1,471.6

9.5

1,462.1

1,713.3

34.7

1,678.6

2,173.1

2,240.0

2,275.0

2,294.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,028.8

0.0

1,028.8

1,005.0

0.0

1,005.0

1,300.0

1,301.0

1,302.0

1,303.0

 

საქონელი და მომსახურება

405.3

9.5

395.8

678.3

34.7

643.6

853.1

878.0

911.0

928.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.9

0.0

4.9

30.0

0.0

30.0

20.0

21.0

22.0

23.0

 

სხვა ხარჯები

32.6

0.0

32.6

0.0

0.0

0.0

0.0

40.0

40.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.1

9.7

38.4

45.0

0.0

45.0

62.0

42.0

44.0

46.0

 

ძირითადი აქტივები

48.1

9.7

38.4

45.0

0.0

45.0

60.0

42.0

44.0

46.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

271.5

194.5

77.0

150.5

0.0

150.5

100.0

120.0

150.0

150.0

 

ხარჯები

271.5

194.5

77.0

150.5

0.0

150.5

100.0

120.0

150.0

150.0

 

საქონელი და მომსახურება

271.5

194.5

77.0

150.5

0.0

150.5

100.0

120.0

150.0

150.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 07

სასამართლოების და კვაზი–სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული დავალიანების ფონდი

1.4

0.0

1.4

3.0

0.0

3.0

2.0

5.0

6.0

7.0

 

ხარჯები

1.4

0.0

1.4

3.0

0.0

3.0

2.0

5.0

6.0

7.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.4

0.0

1.4

3.0

0.0

3.0

2.0

5.0

6.0

7.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

224.5

0.0

224.5

356.9

0.0

356.9

330.0

60.0

60.0

64.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.0

0.0

27.0

28.0

0.0

28.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

223.3

0.0

223.3

349.8

0.0

349.8

323.0

56.0

60.0

64.0

 

შრომის ანაზღაურება

192.1

0.0

192.1

232.5

0.0

232.5

38.0

40.0

42.0

44.0

 

საქონელი და მომსახურება

31.2

0.0

31.2

113.3

0.0

113.3

15.0

16.0

18.0

20.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

0.0

1.2

7.1

0.0

7.1

7.0

4.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1.2

0.0

1.2

7.1

0.0

7.1

7.0

4.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

174.0

0.0

174.0

296.9

0.0

296.9

270.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.0

 

23.0

23.0

 

23.0

 

 

 

 

 

ხარჯები

172.8

0.0

172.8

293.9

0.0

293.9

270.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

156.9

0.0

156.9

196.9

0.0

196.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

15.9

0.0

15.9

93.0

0.0

93.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

270.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

0.0

1.2

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1.2

0.0

1.2

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

50.5

0.0

50.5

60.0

0.0

60.0

60.0

60.0

60.0

64.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

 

4.0

5.0

 

5.0

4.0

 

 

 

 

ხარჯები

50.5

0.0

50.5

55.9

0.0

55.9

53.0

56.0

60.0

64.0

 

შრომის ანაზღაურება

35.2

0.0

35.2

35.6

0.0

35.6

38.0

40.0

42.0

44.0

 

საქონელი და მომსახურება

15.3

0.0

15.3

20.3

0.0

20.3

15.0

16.0

18.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

4.1

0.0

4.1

7.0

4.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

4.1

0.0

4.1

7.0

4.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,457.3

4,184.4

272.9

8,628.4

7,684.9

943.5

1,251.0

1,379.0

1,287.0

1,260.0

 

ხარჯები

3,112.2

2,857.1

255.1

4,157.0

3,493.5

663.5

651.0

581.0

592.0

603.0

 

საქონელი და მომსახურება

56.4

25.1

31.3

92.3

37.3

55.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

921.2

699.4

221.8

1,020.6

690.6

330.0

570.0

521.0

532.0

543.0

 

სხვა ხარჯები

2,134.6

2,132.6

2.0

3,044.1

2,765.6

278.5

81.0

60.0

60.0

60.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,345.1

1,327.3

17.8

4,471.4

4,191.4

280.0

600.0

798.0

695.0

657.0

 

ძირითადი აქტივები

1,345.1

1,327.3

17.8

4,431.4

4,191.4

240.0

600.0

798.0

695.0

657.0

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

1,107.5

1,097.7

9.8

2,328.6

2,128.6

200.0

600.0

747.0

643.0

605.0

 

ხარჯები

718.6

718.6

0.0

727.9

727.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

19.2

19.2

0.0

37.3

37.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

699.4

699.4

0.0

690.6

690.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

388.9

379.1

9.8

1,600.7

1,400.7

200.0

600.0

747.0

643.0

605.0

 

ძირითადი აქტივები

388.9

379.1

9.8

1,600.7

1,400.7

200.0

600.0

747.0

643.0

605.0

03 01 01

მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია

659.5

649.7

9.8

1,692.2

1,492.2

200.0

600.0

747.0

643.0

605.0

 

ხარჯები

270.6

270.6

0.0

329.4

329.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

270.6

270.6

 

329.4

329.4

0.0

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

388.9

379.1

9.8

1,362.8

1,162.8

200.0

600.0

747.0

643.0

605.0

 

ძირითადი აქტივები

388.9

379.1

9.8

1,362.8

1,162.8

200.0

600.0

747.0

643.0

605.0

03 01 02

მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა

448.0

448.0

0.0

636.4

636.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

448.0

448.0

0.0

398.5

398.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

19.2

19.2

0.0

37.3

37.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

428.8

428.8

 

361.2

361.2

0.0

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

237.9

237.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

237.9

237.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

467.1

206.0

261.1

1,742.5

1,345.5

397.0

570.0

572.0

584.0

595.0

 

ხარჯები

259.0

5.9

253.1

385.0

0.0

385.0

570.0

521.0

532.0

543.0

 

საქონელი და მომსახურება

37.2

5.9

31.3

55.0

0.0

55.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

221.8

0.0

221.8

330.0

0.0

330.0

570.0

521.0

532.0

543.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

208.1

200.1

8.0

1,357.5

1,345.5

12.0

0.0

51.0

52.0

52.0

 

ძირითადი აქტივები

208.1

200.1

8.0

1,357.5

1,345.5

12.0

0.0

51.0

52.0

52.0

03 02 01

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური

134.5

5.9

128.6

195.0

0.0

195.0

200.0

201.0

202.0

203.0

 

ხარჯები

134.5

5.9

128.6

195.0

0.0

195.0

200.0

201.0

202.0

203.0

 

საქონელი და მომსახურება

37.2

5.9

31.3

55.0

0.0

55.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

97.3

 

97.3

140.0

 

140.0

200.0

201.0

202.0

203.0

03 02 02

ა(ა)იპ მესტია დასუფთავება

330.2

197.7

132.5

724.4

522.4

202.0

370.0

371.0

382.0

392.0

 

ხარჯები

124.5

0.0

124.5

190.0

0.0

190.0

370.0

320.0

330.0

340.0

 

სუბსიდიები

124.5

 

124.5

190.0

 

190.0

370.0

320.0

330.0

340.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205.7

197.7

8.0

534.4

522.4

12.0

0.0

51.0

52.0

52.0

 

ძირითადი აქტივები

205.7

197.7

8.0

534.4

522.4

12.0

0.0

51.0

52.0

52.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2.4

2.4

0.0

823.1

823.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.4

2.4

0.0

823.1

823.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

2.4

2.4

0.0

823.1

823.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა

2,134.6

2,132.6

2.0

3,529.3

3,182.8

346.5

81.0

60.0

60.0

60.0

 

ხარჯები

2,134.6

2,132.6

2.0

2,829.1

2,550.6

278.5

81.0

60.0

60.0

60.0

 

სხვა ხარჯები

2,134.6

2,132.6

2.0

2,829.1

2,550.6

278.5

81.0

60.0

60.0

60.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

700.2

632.2

68.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

660.2

632.2

28.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

127.5

127.5

0.0

238.3

238.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

215.0

215.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

215.0

215.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127.5

127.5

0.0

23.3

23.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

127.5

127.5

0.0

23.3

23.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

620.6

620.6

0.0

789.7

789.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

620.6

620.6

0.0

789.7

789.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

620.6

620.6

0.0

789.7

789.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

298.4

0.0

298.4

617.4

0.0

617.4

668.0

667.0

718.0

744.0

 

ხარჯები

298.4

0.0

298.4

617.4

0.0

617.4

668.0

667.0

718.0

744.0

 

სუბსიდიები

298.4

0.0

298.4

617.4

0.0

617.4

668.0

667.0

718.0

744.0

04 01

ა(ა)იპ მესტიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება

278.9

0.0

278.9

560.0

0.0

560.0

600.0

600.0

650.0

675.0

 

ხარჯები

278.9

0.0

278.9

560.0

0.0

560.0

600.0

600.0

650.0

675.0

 

სუბსიდიები

278.9

 

278.9

560.0

0.0

560.0

600.0

600.0

650.0

675.0

04 03

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ხელოვნების სკოლა

19.5

0.0

19.5

57.4

0.0

57.4

68.0

67.0

68.0

69.0

 

ხარჯები

19.5

0.0

19.5

57.4

0.0

57.4

68.0

67.0

68.0

69.0

 

სუბსიდიები

19.5

 

19.5

57.4

 

57.4

68.0

67.0

68.0

69.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

587.4

0.0

587.4

1,139.6

0.0

1,139.6

1,381.7

1,217.0

1,224.0

1,231.0

 

ხარჯები

587.4

0.0

587.4

1,139.6

0.0

1,139.6

1,381.7

1,217.0

1,224.0

1,231.0

 

საქონელი და მომსახურება

85.2

0.0

85.2

60.0

0.0

60.0

127.7

41.0

42.0

43.0

 

სუბსიდიები

502.2

0.0

502.2

1,079.6

0.0

1,079.6

1,254.0

1,176.0

1,182.0

1,188.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

203.6

0.0

203.6

540.0

0.0

540.0

620.0

611.0

612.0

613.0

 

ხარჯები

203.6

0.0

203.6

540.0

0.0

540.0

620.0

611.0

612.0

613.0

 

საქონელი და მომსახურება

24.4

0.0

24.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

179.2

0.0

179.2

540.0

0.0

540.0

620.0

611.0

612.0

613.0

05 01 01

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

28.2

0.0

28.2

503.2

0.0

503.2

620.0

611.0

612.0

613.0

 

ხარჯები

28.2

0.0

28.2

503.2

0.0

503.2

620.0

611.0

612.0

613.0

 

სუბსიდიები

28.2

 

28.2

503.2

0.0

503.2

620.0

611.0

612.0

613.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

24.4

0.0

24.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

24.4

0.0

24.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

24.4

0.0

24.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

მულახის სპორტული სკოლა

31.4

0.0

31.4

6.1

0.0

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

31.4

0.0

31.4

6.1

0.0

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

31.4

 

31.4

6.1

0.0

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 04

ლატალის სპორტული სკოლა

30.1

0.0

30.1

7.5

0.0

7.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

30.1

0.0

30.1

7.5

0.0

7.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

30.1

 

30.1

7.5

0.0

7.5

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 05

იფარის სპორტული სკოლა

28.5

0.0

28.5

4.3

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

28.5

0.0

28.5

4.3

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

28.5

 

28.5

4.3

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 06

მესტიის სპორტული სკოლა

61.0

0.0

61.0

18.9

0.0

18.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

61.0

0.0

61.0

18.9

0.0

18.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

61.0

 

61.0

18.9

0.0

18.9

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

224.9

0.0

224.9

412.6

0.0

412.6

507.0

449.0

452.0

455.0

 

ხარჯები

224.9

0.0

224.9

412.6

0.0

412.6

507.0

449.0

452.0

455.0

 

სუბსიდიები

224.9

0.0

224.9

412.6

0.0

412.6

507.0

449.0

452.0

455.0

05 02 01

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური

178.8

0.0

178.8

300.0

0.0

300.0

360.0

361.0

362.0

363.0

 

ხარჯები

178.8

0.0

178.8

300.0

0.0

300.0

360.0

361.0

362.0

363.0

 

სუბსიდიები

178.8

 

178.8

300.0

0.0

300.0

360.0

361.0

362.0

363.0

05 02 02

მუსიკალური სკოლის დაფინანსება

7.3

0.0

7.3

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7.3

0.0

7.3

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

7.3

 

7.3

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

სამხატვრო სკოლის დაფინანსება

8.0

0.0

8.0

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

8.0

0.0

8.0

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

8.0

 

8.0

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

ა(ა)იპ მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა

30.8

0.0

30.8

60.0

0.0

60.0

65.0

67.0

68.0

69.0

 

ხარჯები

30.8

0.0

30.8

60.0

0.0

60.0

65.0

67.0

68.0

69.0

 

სუბსიდიები

30.8

 

30.8

60.0

0.0

60.0

65.0

67.0

68.0

69.0

05 02 05

ა(ა)იპ მხატვარ ძმებ-ირაკლი, მარატ და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ-მუზეუმი

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

82.0

21.0

22.0

23.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

82.0

21.0

22.0

23.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

50.0

0.0

50.0

82.0

21.0

22.0

23.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

60.8

0.0

60.8

60.0

0.0

60.0

127.7

41.0

42.0

43.0

 

ხარჯები

60.8

0.0

60.8

60.0

0.0

60.0

127.7

41.0

42.0

43.0

 

საქონელი და მომსახურება

60.8

0.0

60.8

60.0

0.0

60.0

127.7

41.0

42.0

43.0

05 04

ა(ა)იპ ლეო ფილფანის სახ. სახალხო და ფოლკლორის თეატრი

98.1

0.0

98.1

87.0

0.0

87.0

27.0

28.0

29.0

30.0

 

ხარჯები

98.1

0.0

98.1

87.0

0.0

87.0

27.0

28.0

29.0

30.0

 

სუბსიდიები

98.1

 

98.1

87.0

0.0

87.0

27.0

28.0

29.0

30.0

05 05

ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

100.0

88.0

89.0

90.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

100.0

88.0

89.0

90.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

40.0

0.0

40.0

100.0

88.0

89.0

90.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

247.7

34.5

213.2

304.0

0.0

304.0

322.0

329.0

335.0

342.0

 

ხარჯები

247.7

34.5

213.2

304.0

0.0

304.0

322.0

329.0

335.0

342.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

247.7

34.5

213.2

304.0

0.0

304.0

322.0

329.0

335.0

342.0

06 01

ა(ა)იპ მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

43.3

0.0

43.3

70.0

0.0

70.0

70.0

71.0

72.0

73.0

 

ხარჯები

43.3

0.0

43.3

70.0

0.0

70.0

70.0

71.0

72.0

73.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43.3

0.0

43.3

70.0

0.0

70.0

70.0

71.0

72.0

73.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

115.9

23.0

92.9

141.0

0.0

141.0

142.0

165.0

168.0

171.0

 

ხარჯები

115.9

23.0

92.9

141.0

0.0

141.0

142.0

165.0

168.0

171.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

115.9

23.0

92.9

141.0

0.0

141.0

142.0

165.0

168.0

171.0

06 02 01

მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა

6.3

2.0

4.3

4.0

0.0

4.0

4.0

11.0

12.0

13.0

 

ხარჯები

6.3

2.0

4.3

4.0

0.0

4.0

4.0

11.0

12.0

13.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.3

2.0

4.3

4.0

0.0

4.0

4.0

11.0

12.0

13.0

06 02 02

გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები

95.7

20.0

75.7

126.2

0.0

126.2

129.0

137.0

138.0

139.0

 

ხარჯები

95.7

20.0

75.7

126.2

0.0

126.2

129.0

137.0

138.0

139.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

95.7

20.0

75.7

126.2

0.0

126.2

129.0

137.0

138.0

139.0

06 02 03

ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა

13.9

1.0

12.9

10.8

0.0

10.8

9.0

17.0

18.0

19.0

 

ხარჯები

13.9

1.0

12.9

10.8

0.0

10.8

9.0

17.0

18.0

19.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13.9

1.0

12.9

10.8

0.0

10.8

9.0

17.0

18.0

19.0

06 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

64.4

8.5

55.9

61.0

0.0

61.0

80.0

62.0

63.0

65.0

 

ხარჯები

64.4

8.5

55.9

61.0

0.0

61.0

80.0

62.0

63.0

65.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

64.4

8.5

55.9

61.0

0.0

61.0

80.0

62.0

63.0

65.0

06 04

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

24.1

3.0

21.1

32.0

0.0

32.0

30.0

31.0

32.0

33.0

 

ხარჯები

24.1

3.0

21.1

32.0

0.0

32.0

30.0

31.0

32.0

33.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24.1

3.0

21.1

32.0

0.0

32.0

30.0

31.0

32.0

33.0

 

მუხლი  4. ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციო

ნალური კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,202.9   

213.7   

1,989.2   

2,347.7   

34.7   

2,313.0   

3,046.6   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,199.9   

213.7   

1,986.2   

2,347.7   

34.7   

2,313.0   

3,046.6   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,927.0   

19.2   

1,907.8   

2,194.2   

34.7   

2,159.5   

2,944.6   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

272.9   

194.5   

78.4   

153.5   

0.0   

153.5   

102.0   

70113

საგარეო ურთიერთობები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

3.0   

0.0   

3.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

50.5   

0.0   

50.5   

60.0   

0.0   

60.0   

60.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

174.0   

0.0   

174.0   

296.9   

0.0   

296.9   

270.0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

174.0   

0.0   

174.0   

296.9   

0.0   

296.9   

270.0   

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3,990.2   

3,978.4   

11.8   

6,885.9   

6,339.4   

546.5   

681.0   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

127.5   

127.5   

0.0   

238.3   

238.3   

0.0   

0.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

127.5   

127.5   

0.0   

238.3   

238.3   

0.0   

0.0   

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70433

ბირთვული საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70434

სხვა სახის საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70443

მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

1,107.5   

1,097.7   

9.8   

2,328.6   

2,128.6   

200.0   

600.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

659.5   

649.7   

9.8   

1,692.2   

1,492.2   

200.0   

600.0   

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

448.0   

448.0   

0.0   

636.4   

636.4   

0.0   

0.0   

7046

კავშირგაბმულობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70473

ტურიზმი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

2,755.2   

2,753.2   

2.0   

4,319.0   

3,972.5   

346.5   

81.0   

705

გარემოს დაცვა

330.2   

197.7   

132.5   

724.4   

522.4   

202.0   

370.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

330.2   

197.7   

132.5   

724.4   

522.4   

202.0   

370.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

136.9   

8.3   

128.6   

1,018.1   

823.1   

195.0   

200.0   

7061

ბინათმშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

2.4   

2.4    

0.0   

823.1   

823.1   

0.0   

0.0   

7064

გარე განათება

134.5   

5.9   

128.6   

195.0   

0.0   

195.0   

200.0   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

43.3   

0.0   

43.3   

70.0   

0.0   

70.0   

70.0   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

43.3   

0.0   

43.3   

70.0   

0.0   

70.0   

70.0   

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

587.4   

0.0   

587.4   

1,139.6    

0.0   

1,139.6   

1,381.7   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

203.6   

0.0   

203.6   

540.0   

0.0   

540.0   

620.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

224.9   

0.0   

224.9   

412.6   

0.0   

412.6   

507.0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

158.9   

0.0   

158.9   

187.0   

0.0   

187.0   

254.7   

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

709

განათლება

298.4   

0.0   

298.4   

617.4   

0.0   

617.4   

668.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

278.9   

0.0   

278.9   

560.0   

0.0   

560.0   

600.0   

7092

ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7093

პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7094

უმაღლესი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

19.5   

0.0   

19.5   

57.4   

0.0   

57.4   

68.0   

710

სოციალური დაცვა

204.4   

34.5   

169.9   

234.0   

0.0   

234.0   

252.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

6.3   

2.0   

4.3   

4.0   

0.0   

4.0   

4.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

95.7   

20.0   

75.7   

126.2   

0.0   

126.2   

129.0   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

102.4   

12.5   

89.9   

103.8   

0.0   

103.8   

119.0   

 

სულ

8,018.2   

4,432.6   

3,585.6   

13,394.0   

7,719.6   

5,674.4   

6,999.3   

                              

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტსა და პრიორიტეტის დოკუმენტზე  განმარტებითი ბარათი

მესტიის  მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების,  პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგების ინდიკატორები

ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ  შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2015 -2018 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და  განათლების ხელშეწყობას.

მესტიის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

 • თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება;
 • ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
 • განათლება;
 • კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
 • მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

      შემოსულობების ნაწილში:

2015 წლისათვის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი წარმოდგენილია 6,999.3 ათასი ლარის ოდენობით.

ცალკეულ სახეობათა მიხედვით შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები იძლევა შემდეგ სურათს:

გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 3,402.0 ათას ლარს მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი წარმოდგენილია 1,050.0 ათასი ლარის ოდენობით. ქონების გადასახდი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 2.0 ათასი ოდენობით, ქონების გადასახდი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 2,350.0 ათასი ლარის ოდენობით.

გრანტებით მისაღები საპროგნოზო თანხა შეადგენს 3,222.3 ათას ლარს, მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი 3097.3 ათასი ლარის ოდენობით, მიზნობრივი ტრანსფერი 125.0 ათასი ლარის ოდენობით.

სხვა შემოსავლებიდან გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 300.0 ათასი ლარს, კერძოდ ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისთვის მოსაკრებელი 300.0 ათასი ლარი.

 საქონელი და მომსახურების რეალიზაციიდან 15.0 ათას ლარი, ჯარიმები და საურავები 30.0 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების კლება დაგეგმილია  30.0 ათასი ლარით.

 დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის და ა.ა.იპ “მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“–ს დაფინანსება. დელეგირებულ უფლებამოსილებათა დასაფინანსებლად გამოყოფილი 125.0 ათასი ლარი.

გადასახდელების   ნაწილი  მესტიის  მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა ინდიკატორები ათასი ლარი) თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

270.0 ათასი ლარით ფინანსდება საგანგებო სიტვაციების მართვის სამსახური, რომელიც ემსახურება სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია.
 • მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება;
 • მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების 50%-ით გაზრდა

 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

60 ათასი ლარით ფინანსდება საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლება, მესტიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;
 • საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით     უზრუნველყოფა;

(1160.0 ათასი) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია დაბის საცხოვრებელი უბნების  ეზოების, დასასვენებელი პარკების, საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, დაფინანსება და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

მუნიციპალიტეტის გზების და ხიდების რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი  03 01 01)

600.0 ათასი ლარიპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია.  2015წ დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:

 • სოფ ლახამულაში ქვ.იფარის დამაკავშირებელი დაკიდული ხიდის მშენებლობა–– 85 000ლარი
 • სოფ. უშგულში შიდა სასოფლო სამეურნეო ხის ხიდების რეაბილიტაცია ––75 000  ლარი
 • სოფ.ლატალში სოფ ლახუშდში მდ.ენგურზე „ლაკა“–ს ხიდის მშენებლობა                                                                                                               – 230 000ლარი.
 • სოფ ცხუმარში სვიფში მდ.ენგურზე „ღენის“ დაკიდული ხიდის რეაბილიტაცია  –– 55 000 ლარი.
 • დ.მესტიაში ლეხთაგის უბანში,ზურიკო ჩართოლანის და ლეო ჯაფარიძის საცხოვრებელი სახლების, ეზოების საყრდენი კედლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები–– 75 000 ლარი.
 • დ.მესტიაში საპატრიარქოს რეზიდენციის მიმდებარე ტერიტორიაზე გზის დამცავი კედლის რეაბილიტაცია ––80 000 ლარი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება
 • .ავტო-საგზაო შემთხვევათა პრევენცია.

(500.0 ათასი ლარი)კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე-განათების ქსელის გაფართოება. არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მესტიის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიება, ასევე წყლის სისტემისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაციის ღონისძიებები

 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

 200.0 ათასი ლარია გამოყოფილი, რაც  მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ასევე სოფლის ცენტრებში ახალი წერტილების მოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • ახალი გარეგანათების მოწყობა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება.
 • მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

370.0 ათასი ლარი გამოიყო დასუფთავების ღონისძიებისთვის, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზის ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.
 • მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის მაჩვენებელი.

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

81.0 ათასი ლარი – პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის ცენტრის რეაბილიტაციის სამუშაოები, ისტორიული უბნების აღდგენა-რეაბილიტაცია, კულტურული ძეგლების რეაბილიტაცია. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ეკლესია-მონასტრების    რეაბილიტაცია - აშენება.  ასევე აღნიშნულ თანხაში შედის საპროექტო სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.
 •  ადგილობრივი მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა
 • ყოველწლიურად 20-30 %-ით შემცირდება მოსახლეობის  ანტისანიტარიის, დაბინძურების რისკი და 20-30%-ით გაიზრდება ტურისტული ნაკადი.

(668.0 ათასი ლარი) განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

       მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

600.0 ათასი ლარი ეთმობა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების დაფინანსებას. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 21 ბაღი, სადაც განათლებას იღებს 341 ბავშვი. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და ამღზრდელთა ხელფასებს, ბავშვების კვების და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • სრულყოფილი მომვალი თაობის აღზრდა. სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.
 • სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ოჯახების მაქსიმალური   ხელშეწყობა მომავალი თაობების კომფორტულ გარემოში ყოფ

ხელოვნების სკოლა  (პროგრამული კოდი 04 03)

68.0 ათასი ლარი  ხელოვნების სკოლის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა.მომდევნო წლებში დავგეგმეთ სხვადასხვა  დარგების დამატება, რაც გამოიწვევს პედაგოგთა და მოსწავლეების რიცხვის გაზრდას და მათ ჩაბმვას აქტიურად სასწავლო პროცესში. ხელოვნების სკოლის ამოცანაა პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა;

ხელოვნების სკოლის ფუნქციები მოიცავს სამ ძირითად მიმართულებას:

1) საფორტეპიანო სწავლება

2) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სწავლება

3) ფოლკლორი და სახვითი ხელოვნების სწავლება ხელოვნების სკოლა დაფუძნდა 2013წ 19 ივლის საკრებულოს განკარგულების საფუძველზე, ფუნქციონირება დაიწყო 2014წ მარტიდან

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მომავალი თაობის მაქსიმალური ჩართვა ხელოვნების სფეროში
 • შესაბამისი სახელოვნებო-საგანმანალებლო პროგრამების ათვისება;
 • მოზარდებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის;                                
 • ,მოზარდის ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება, კრეატივის, ფანტაზიისა და მსოფლმხედველობის მაქსიმალური განვითარება.

(1354.0 ათასი ლარი) კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

  მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვასაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობობების განვითარება.

 ა(ა)იპ“ სპორტული სკოლების გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი 05 01 01)

620.0 ათასი ლარით ფინანსდება სპორტული ღონისძიებები, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.   ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები ემსახურება ახალგაზრობის მაქსიმალურ ჩართვას სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, ახალგაზრდებისათვის სპორტული გამაჯანსაღებელი პირობების შექმნას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • ამაღლდება მუნიციპალიტეტის სპორტულ სფეროში ჩართულობის დონე.

 (507.0 ათასი ლარი) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 02)

 პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი, მუსიკალური სკოლა, სამხატვრო სკოლა და ბიბლიოთეკები.

 (კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

 360.0 ათასი ლარით ფინანსდება ა.ა.იპ“ კულტურის ცენტრი“ მუნიციპალიტეტის  კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი მასში შემავალი 5 კულტურის სახლი, 2 სასოფლო კლუბი, ახალგაზრდული ცენტრი ,,ბეთქილი”,2 სახელობითი მუზეუმი, 3 ფოლკლორული ანსამბლი (,,რიჰო”.,,ლატალი” ახალგაზრდული ფოლკლორული ჯგუფი ,,ბეთქილი”).

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • ზოგადად კულტურისა და კულტურის დარგების შენარჩუნების, დაცვისა და განვითარების ხელსაყრელი პირობების შექმნა.თეატრის , მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი გამოყენებითი ხელოვნების, ხალხური რეწვის დარგები სპროპაგანდა-პოპულიზაცია.

ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

65.0 ათასი ლარია გამოყოფილი ბიბლიოთეკების დაფინანსება, მიზნად ისახავს მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილებას  მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით უზრუნველყოფას. ხელსაყრელი პირობების შექმნა პიროვნების შემოქმედებითი განვითარებას. მოსახლეობის ყველა ფენის მომსახურეობას. საბავშვო ან მასობრივ ბიბლიოთეკებში ფონდების შექმნის მიზნით კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მიოწყობა. მომდევნო წლებში დაგეგმილი გვაქვს: კეთილმოწყობილი სამკითხველო დარბაზის გაკეთება,რაც მკითხველის მოზიდვას გამოიწვევს ,საცავის რეაბილიტაცია,სადაც განლაგებულია ფონდი. ახალი ბეჭდური პროდუქციის შექმნა. მთავარი ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლა. 2015 წ მთავარ პრიორიტეტად გვაქვს დასახელებული  ნაკრაში,უშგულში და იფარში ბიბლიოთეკის გახსნა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მოზარდი თაობის მკითხველთა კონტიგენტის გაფართოება.
 • მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცოდნის დონის ამაღლება.
 • წიგნიერების პოპულიზაცია.

ხელოვნების სახლ მუზეუმი (05 02 05)

82.0 ათასი ლარით ფინანსდება ა.ა.იპ ხელოვნების მუზეუმი“ რაც მიზნად ისახავს მხატვარი ძმების ირაკლი,მარატი და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ – მუზეუმის გახსნას და ფუნქციონირებას.

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (05 03)

127.7 ათასი ლარით ფინანსდება ახალგაზრდული პროგრამები. აღნიშნული პროგრამა ემსახურება ახალგაზრდა თაობის მრავალ მხრივ განათლებას და ზოგადი უნარების ჩამოყალიბებას.

  2015წ აღნიშნული თანხით იგეგმება:

  პროექტი „ფოლკლორული ფესტივალი ზემო სვანეთი 2015“––20 000 ლარი

სოციალურ–საგანმანათლებლო მედია პროექტი „ეტალონი“ ––3 000 ლარი

„ზემო სვანეთის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის პირველადი ინვენტარიზაცია“ (ბროშურების გამოცემა).                                                          –– 6 000 ლარი

„მხიარული სტარტები“                                                           –– 7 000 ლარი

„მხიარულთა და საზრიანთა კლუბი“.                                  –– 6 000 ლარი

26 მაისის ღონისძიება.                                                              –– 5 000 ლარი

მირონ ხერგიანის წიგნის გამოცემის თანადაფინანსება,“კლდის ვეფხვის“ ინგლისურენოვანი თარგმანი.                                                                                  –– 5 000 ლარი

ერეკლე საღლიანის ლექსების კრებული „შამარირა“          ––5 000 ლარი  

ბავშვთა დაცვის დღე                                                                –– 5 600 ლარი

„ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას“                                                    –– 1 200 ლარი

„რა, სად, როდის“                                                                       –– 1 200 ლარი

„არქეოლოგიური გათხრები სვანეთში“                                –– 10 000 ლარი

ექვთიმე თაყაიშვილზე ფილმი: „ნაკვალევზე“                    ––  45 000 ლარი

ა.ა.იპ“ ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრი“ (პროგრამული კოდი 05 04)

27.0 ათასი ლარი –  ამ პროგრამის ფარგლებში თეატრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება,პერსონალის დაფინანსება, ქვეპროგრამის მომდევნო წლებში დაგეგმილი გვაქვს: თეატრის რეაბილიტაცია, კვალიფიციური კადრების  დამატება, საინტერესო პროექტების შექმნა,

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.
 • თეატრალური წარმოდგენებით მოსახლეობის უზრუნველყოფა.

ა.ა.იპ“ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება(05 05)

100.0 ათასი ლარი გამოიყო  ა.აიპ“კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრის დასაფინანსებლად“ აღნიშნული ა.ა.იპ ემსახურება კულტურული ძეგლების აღრიცხვას და რეაბილიტაციას, რაც ხელს შეუწყობს კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და დაცვას.

   (322.0 ათასი ლარი) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

 

   პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.

                   საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა   (პროგრამული კოდი 06 01)

  70.0 ათასი ლარით ფინანსდება ჯანდაცვის პროგრამა,რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში `საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ~ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, რომლის მიზანია გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ცხოვრების წესის დამკვიდრება.გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის და კონტროლის ღონისძიებების ჩატარება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მუნიციპალიტეტში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, დაავადების რისკების გამოვლენა.
 • გადამდებ დაავადებათა შემცირება.
 • საგანმანათლებლო,სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
 •  პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა

(162.0 ათასი ლარი)  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

  პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

10.0 ათასი ლარი გამოიყო მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვის დასაფინანსებლად, აღნიშნული პროგრამით ხორციელდება დედ-მამით ობოლ და ინვალიდ   ბავშვებზე დახმარება.   

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • ინვალიდი და ობოლი ბავშვების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.
 • მკურნალობის სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმისაწვდომობა.

 გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

136.0 ათასი ლარი გამოიყო გაჭირვებულთა ერჯერადად დახმარებისთვის,  აღნიშნული პროგრამა მოიცავს გაჭირვებული ოჯახების გადაუდებელი ღონოსძიებების დაფინანსებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • სიღარიბის ფორმების გარკვეული პრევენცია.
 • სოციალური რისკების შემცირება

 ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

  16.0 ათასი ლარი გამოიყო ხანდაზმულთა და ვეტერანთა დასახმარებლად  აღნიშნული პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:

      1.  ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირებზე დახმარება

      2.  გარდაცვლილ დევნილთა და ვეტერანთა (დაკრძალვის   

         ხარჯები) დახმარება.

      3. ხანდაზმულები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • დიდი სამამულო ომისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა და გარდაცვლილთა ოჯახებისათვის სოცილაური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი.
 • სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 03)

60.0 ათასი ლარი გამოიყო  პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:

1.   ახალშობილებზე ერთჯერად დახმარებას.

2.   ონკოლოგიურ და მძიმე ავადმყოფებზე ერთჯერადი დახმარებები

3.   პირველი ჯგუფის ინვალიდების ერთჯერადი დახმარებები. 

მრავალშვილიანები

გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაცია

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაუმჯობესებას.
 • დემოგრაფიული მაჩვენებლის ზრდა.
 • მოსახლეობის ჯამნრთელობის დონის გაუმჯობესება.
 • დაავადებები, რომლებიც მოითხოვენ ძვირადღირებულ მკურნალობას სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმოსაწვდომობა.
 • მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესება.

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამული  კოდი 06 04)

    30.0 ათასი ლარი გამოიყო აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ხანძრით  და ბუნებრივი კატაკლიზმებით  დაზარალებული ოჯახების დახმარებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა.
 • ფინანსური დახმარება
.

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.