„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 3
დოკუმენტის მიმღები მესტიის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 13/02/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 19/02/2013
ძალაში შესვლის თარიღი 12/02/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.103.016069
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
3
13/02/2013
ვებგვერდი, 19/02/2013
190020020.35.103.016069
„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
მესტიის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (19/02/2013 - 28/02/2013)

 

 

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №3

2013 წლის 13 თებერვალი

დ.მესტია

 

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

   ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის,  ,,კ’’ ქვეპუნქტის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის’’ 77-ე, 78-ე მუხლების, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის  მე-20, 25-ე მუხლებისა და  ,,საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ’ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მესტიის მუნიპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
     განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 2. 657. 7  (ორი მილიონ ექვსას ორმოცდაჩვიდმეტი ათას შვიდი) ლარის ოდენობით ( დანართი  №2).
მუხლი 2
    განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის  ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები) 5.527.8 (ხუთი მილიონ ხუთასოცდა შვიდი ათას რვა) ლარის ოდენობით. (დანართი №3)
მუხლი 3
განისაზღვროს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1.898.9 (ერთი მილიონ რვაას ოთხმოცდა თვრამეტი ათას ცხრა) ლარის ოდენობით (მიზნობრივი და გათანაბრებითი ერთად) (დანართი №2).
მუხლი 4
    განისაზღვროს წინა საანგარიშო პერიოდიდან გარდამავალი ნაშთი 2.870.1 (ორი მილიონ რვაას სამოცდაათი ათას ერთი) ლარის ოდენობით (დანართი №4).
მუხლი 5
  უფლებამოსილების დელეგირება საზოგადოებრივი ჯანდაცვა განისაზღვროს 40.0 ათასი ლარის ოდენობით, სოციალური განისაზღვროს 31.3 ათასი ლარის ოდენობით, თავდაცვის სამსახური განისაზღვროს 48.7 ათასი ლარის ოდენობით. განხორციელდეს ხელშეკრულების საფუძველზე. 
მუხლი 6
  ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „მესტიის  მუნიციპალიტეტის  2012 წლის  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №21 დადგენილება (www.matsne.gov.ge  03/01/2012 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.103.016041).
მუხლი 7
დადგენილება გამოქვეყნდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის  შესაბამისად.
მუხლი 8
დადგენილება ძალაში შევიდეს 2013 წლის 12 თებერვლიდან.

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა ხორგუანი                                                                 დანართი №1
მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი   ბალანსი

შემოსავლები

24,528.7

21,824.0

2,704.7

2,597.7

0.0

2,597.7

გადასახადები

138.7

0.0

138.7

140.8

0.0

140.8

გრანტები

23,912.5

21,824.0

2,088.5

1,898.9

0.0

1,898.9

სხვა შემოსავლები

477.5

0.0

477.5

558.0

0.0

558.0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

17,698.0

15,113.2

2,584.8

4,921.5

1,964.6

2,956.9

შრომის ანაზღაურება

1,037.4

0.0

1,037.4

1,359.7

0.0

1,359.7

საქონელი და მომსახურება

838.2

312.5

525.7

615.5

104.4

511.1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

917.6

0.0

917.6

978.4

5.9

972.5

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

124.0

25.0

99.0

101.6

0.0

101.6

სხვა ხარჯები

14,780.8

14,775.7

5.1

1,866.3

1,854.3

12.0

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

6,830.7

6,710.8

119.9

-2,323.8

-1,964.6

-359.2

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7,142.0

6,862.5

279.5

546.3

576.1

-29.8

ზრდა

7,190.2

6,862.5

327.7

606.3

576.1

30.2

კლება

48.2

0.0

48.2

60.0

0.0

60.0

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

-311.3

-151.7

-159.6

-2,870.1

-2,540.7

-329.4

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-311.3

-151.7

-159.6

-2,870.1

-2,540.7

-329.4

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

 

 

0.0

 

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

311.3

151.7

159.6

2,870.1

2,540.7

329.4

ვალუტა და დეპოზიტები

311.3

151.7

159.6

2,870.1

2,540.7

329.4

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


                                                                                            დანართი №2
მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი  შემოსავლები

 

 

 

დასახელება

 

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

 

 

კოდი

 

 

სულ

მათ შორის

 

 

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

               

 

შემოსულობები

 

24,576.9

21,824.0

2,752.9

2,657.7

0.0

2,657.7

შემოსავლები

1

24,528.7

21,824.0

2,704.7

2,597.7

0.0

2,597.7

არაფინანსური აქტივების კლება

31

48.2

0.0

48.2

60.0

0.0

60.0

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

შემოსავლები

1

24,528.7

21,824.0

2,704.7

2,597.7

0.0

2,597.7

გადასახადები

11

138.7

0.0

138.7

140.8

0.0

140.8

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

 

 

 

 

ქონების გადასახადი

113

138.7

0.0

138.7

140.8

0.0

140.8

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

128.5

 

128.5

130.0

 

130.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0.0

 

 

0.0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

3.2

0.0

3.2

3.3

0.0

3.3

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

2.0

 

2.0

2.0

 

2.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1131132

1.2

 

1.2

1.3

 

1.3

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1131133

0.0

 

 

0.0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)

1131134

0.0

 

 

0.0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

1131135

0.0

 

 

0.0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

1131136

0.0

 

 

0.0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

4.7

0.0

4.7

5.0

0.0

5.0

ფიზიკური პირებიდან

1131141

1.7

 

1.7

2.0

 

2.0

იურიდიული პირებიდან

1131142

3.0

 

3.0

3.0

 

3.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

2.3

0.0

2.3

2.5

0.0

2.5

ფიზიკური პირებიდან

1131151

0.3

 

0.3

0.5

 

0.5

იურიდიული პირებიდან

1131152

2.0

 

2.0

2.0

 

2.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა გადასახადები

116

0.0

 

 

0.0

 

 

გრანტები

13

23,912.5

21,824.0

2,088.5

1,898.9

0.0

1,898.9

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

0.0

 

 

0.0

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

0.0

 

 

0.0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

23,912.5

21,824.0

2,088.5

1,898.9

0.0

1,898.9

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

2,088.5

0.0

2,088.5

1,898.9

0.0

1,898.9

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

1,968.5

 

1,968.5

1,778.9

 

1,778.9

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

120.0

 

120.0

120.0

 

120.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

21,824.0

21,824.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

800.0

800.0

 

0.0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

563.4

563.4

 

0.0

 

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

 

300.0

300.0

 

0.0

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

 

20,160.6

20,160.6

 

0.0

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

 

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა შემოსავლები

14

477.5

0.0

477.5

558.0

0.0

558.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

424.7

0.0

424.7

500.0

0.0

500.0

პროცენტები

1411

10.0

 

10.0

0.0

 

 

დივიდენდები

1412

0.0

 

 

0.0

 

 

რენტა

1415

414.7

0.0

414.7

500.0

0.0

500.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

414.7

 

414.7

500.0

 

500.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

0.0

 

 

0.0

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

15.3

0.0

15.3

18.0

0.0

18.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

15.3

0.0

15.3

18.0

0.0

18.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

0.0

 

 

0.0

 

 

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

14.2

 

14.2

15.0

 

15.0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

0.0

 

 

0.0

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

14229

0.0

 

 

0.0

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0.0

 

 

0.0

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

0.0

 

 

0.0

 

 

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

0.0

 

 

0.0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

0.0

 

 

0.0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

0.2

 

0.2

2.0

 

2.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

0.8

 

0.8

1.0

 

1.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

0.0

 

 

0.0

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

0.0

 

 

0.0

 

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

37.5

 

37.5

40.0

 

40.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

0.0

 

 

0.0

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების კლება

31

48.2

0.0

48.2

60.0

0.0

60.0

ძირითადი აქტივები

311

25.7

 

25.7

30.0

 

30.0

მატერიალური მარაგები

312

0.0

 

 

0.0

 

 

ფასეულობები

313

0.0

 

 

0.0

 

 

არაწარმოებული აქტივები

314

22.5

0.0

22.5

30.0

0.0

30.0

მიწა

3141

22.5

 

22.5

30.0

 

30.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

3143

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

321

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

3213

0.0

 

 

0.0

 

 

სესხები

3214

0.0

 

 

0.0

 

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

3215

0.0

 

 

0.0

 

 

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

3216

0.0

 

 

0.0

 

 

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

3217

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3218

0.0

 

 

0.0

 

 

საგარეო

322

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

3223

0.0

 

 

0.0

 

 

სესხები

3224

0.0

 

 

0.0

 

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

3225

0.0

 

 

0.0

 

 

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

3226

0.0

 

 

0.0

 

 

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

3227

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3228

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

331

0.0

 

 

0.0

 

 

საშინაო

332

0.0

 

 

0.0

 

 

 


დანართი  №3
მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის

გადასახდელები


 

 

ორგ.კოდი

 

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

მესტიის მუნიციპალიტეტი

24,888.2

21,975.7

2,912.5

5,527.8

2,540.7

2,987.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

121.0

0.0

121.0

183.0

0.0

183.0

 

ხარჯები

17,698.0

15,113.2

2,584.8

4,921.5

1,964.6

2,956.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,190.2

6,862.5

327.7

606.3

576.1

30.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,538.8

209.6

1,329.2

1,655.9

53.9

1,602.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

100.0

0.0

100.0

156.0

0.0

156.0

 

ხარჯები

1,502.9

207.2

1,295.7

1,633.2

44.2

1,589.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.9

2.4

33.5

22.7

9.7

13.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

285.3

0.0

285.3

340.5

0.0

340.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

 

17.0

22.0

 

22.0

 

ხარჯები

282.3

0.0

282.3

337.5

0.0

337.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,241.3

209.6

1,031.7

1,297.4

53.9

1,243.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

83.0

 

83.0

134.0

 

134.0

 

ხარჯები

1,208.4

207.2

1,001.2

1,277.7

44.2

1,233.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.9

2.4

30.5

19.7

9.7

10.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 04

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

5.5

0.0

5.5

3.0

0.0

3.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

5.5

0.0

5.5

3.0

0.0

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 06

სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება

4.3

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

4.3

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 07

შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

319.7

0.0

319.7

191.7

0.0

191.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21.0

0.0

21.0

27.0

0.0

27.0

 

ხარჯები

222.1

0.0

222.1

190.5

0.0

190.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97.6

0.0

97.6

1.2

0.0

1.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

106.9

0.0

106.9

143.0

0.0

143.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

 

17.0

23.0

 

23.0

 

ხარჯები

106.9

0.0

106.9

141.8

0.0

141.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

166.5

0.0

166.5

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

70.0

0.0

70.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.5

0.0

96.5

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

46.3

0.0

46.3

48.7

0.0

48.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

 

4.0

4.0

 

4.0

 

ხარჯები

45.2

0.0

45.2

48.7

0.0

48.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

22,034.5

21,741.1

293.4

2,743.1

2,486.8

256.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

15,042.6

14,881.0

161.6

2,160.7

1,920.4

240.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,991.9

6,860.1

131.8

582.4

566.4

16.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

1,227.9

1,148.0

79.9

305.1

305.1

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

50.6

50.6

0.0

60.2

60.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,177.3

1,097.4

79.9

244.9

244.9

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 01

მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია

1,066.1

986.2

79.9

3.8

3.8

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

27.9

27.9

0.0

3.8

3.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,038.2

958.3

79.9

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 02

მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა

161.8

161.8

0.0

301.3

301.3

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

22.7

22.7

0.0

56.4

56.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

139.1

139.1

0.0

244.9

244.9

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

234.3

54.7

179.6

454.2

213.9

240.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

216.3

54.7

161.6

246.2

5.9

240.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.0

0.0

18.0

208.0

208.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

124.7

54.7

70.0

105.9

5.9

100.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

124.7

54.7

70.0

105.9

5.9

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

91.6

0.0

91.6

340.3

200.0

140.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

91.6

0.0

91.6

140.3

0.0

140.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

200.0

200.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8.3

0.0

8.3

8.0

8.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.3

0.0

8.3

8.0

8.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

9.7

0.0

9.7

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.7

0.0

9.7

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა

20,044.1

20,010.2

33.9

1,863.2

1,863.2

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

14,775.7

14,775.7

0.0

1,854.3

1,854.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,268.4

5,234.5

33.9

8.9

8.9

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

50.5

34.5

16.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

50.5

34.5

16.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრმა

528.2

528.2

0.0

70.1

70.1

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

528.2

528.2

0.0

70.1

70.1

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 06

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

316.8

0.0

316.8

257.0

0.0

257.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

252.0

0.0

252.0

257.0

0.0

257.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64.8

0.0

64.8

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

298.3

0.0

298.3

240.0

0.0

240.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

233.5

0.0

233.5

240.0

0.0

240.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64.8

0.0

64.8

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

17.0

0.0

17.0

17.0

0.0

17.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

17.0

0.0

17.0

17.0

0.0

17.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

510.1

0.0

510.1

460.2

0.0

460.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

510.1

0.0

510.1

460.2

0.0

460.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

212.2

0.0

212.2

165.2

0.0

165.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

212.2

0.0

212.2

165.2

0.0

165.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

ა(ა)იპ მესტიის სპორტული დარბაზი

23.7

0.0

23.7

25.0

0.0

25.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

23.7

0.0

23.7

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

19.5

0.0

19.5

15.0

0.0

15.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

19.5

0.0

19.5

15.0

0.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

მულახის სპორტული სკოლა

30.7

0.0

30.7

30.7

0.0

30.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

30.7

0.0

30.7

30.7

0.0

30.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 04

ლატალის სპორტული სკოლა

55.3

0.0

55.3

29.3

0.0

29.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

55.3

0.0

55.3

29.3

0.0

29.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 05

იფარის სპორტული სკოლა

23.0

0.0

23.0

28.1

0.0

28.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

23.0

0.0

23.0

28.1

0.0

28.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 06

მესტიის სპორტული სკოლა

60.0

0.0

60.0

37.1

0.0

37.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

60.0

0.0

60.0

37.1

0.0

37.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

207.6

0.0

207.6

200.0

0.0

200.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

207.6

0.0

207.6

200.0

0.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

 კულტურის ცენტრი

162.6

0.0

162.6

155.0

0.0

155.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

162.6

0.0

162.6

155.0

0.0

155.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

მუსიკალური სკოლის დაფინანსება

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

სამხატვრო სკოლის დაფინანსება

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

ბიბლიოთეკების დაფინანსება

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

30.6

0.0

30.6

10.0

0.0

10.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

30.6

0.0

30.6

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 

59.7

0.0

59.7

85.0

0.0

85.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

59.7

0.0

59.7

85.0

0.0

85.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

168.3

25.0

143.3

138.0

0.0

138.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

168.3

25.0

143.3

138.0

0.0

138.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

45.5

0.0

45.5

40.0

0.0

40.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

45.5

0.0

45.5

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

55.8

25.0

30.8

43.0

0.0

43.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

55.8

25.0

30.8

43.0

0.0

43.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა

1.6

0.0

1.6

5.0

0.0

5.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

1.6

0.0

1.6

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები

44.2

25.0

19.2

25.0

0.0

25.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

44.2

25.0

19.2

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა

10.0

0.0

10.0

13.0

0.0

13.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

10.0

0.0

10.0

13.0

0.0

13.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

34.0

0.0

34.0

40.0

0.0

40.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

34.0

0.0

34.0

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 04

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

33.0

0.0

33.0

15.0

0.0

15.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

33.0

0.0

33.0

15.0

0.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


                                                                            დანართი N-4
მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 


 

ორგ.

კოდი

 

 

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

               

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,538.8   

209.6   

1,329.2   

1,655.9   

53.9   

1,602.0   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,529.0   

209.6   

1,319.4   

1,652.9   

53.9   

1,599.0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,526.6   

209.6   

1,317.0   

1,637.9   

53.9   

1,584.0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

2.4   

0.0   

2.4   

15.0   

0.0   

15.0   

70113

საგარეო ურთიერთობები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

9.8   

0.0   

9.8   

3.0   

0.0   

3.0   

702

თავდაცვა

46.3   

0.0   

46.3   

48.7   

0.0   

48.7   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

273.4   

0.0   

273.4   

143.0   

0.0   

143.0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

166.5   

0.0   

166.5   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

106.9   

0.0   

106.9   

143.0   

0.0   

143.0   

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

21,800.2   

21,686.4   

113.8   

2,288.9   

2,272.9   

16.0   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

50.5   

34.5   

16.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

50.5   

34.5   

16.0   

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70433

ბირთვული საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70434

სხვა სახის საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70443

მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

1,227.9   

1,148.0   

79.9   

305.1   

305.1   

0.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,066.1   

986.2   

79.9   

3.8   

3.8   

0.0   

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

161.8   

161.8   

0.0   

301.3   

301.3   

0.0   

7046

კავშირგაბმულობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70473

ტურიზმი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

20,572.3   

20,538.4   

33.9   

1,933.3   

1,933.3   

0.0   

705

გარემოს დაცვა

101.3   

0.0   

101.3   

340.3   

200.0   

140.3   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

91.6   

0.0   

91.6   

340.3   

200.0   

140.3   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

9.7   

0.0   

9.7   

0.0   

0.0   

0.0   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

133.0   

54.7   

78.3   

113.9   

13.9   

100.0   

7061

ბინათმშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

8.3   

0.0   

8.3   

8.0   

8.0   

0.0   

7064

გარე განათება

124.7   

54.7   

70.0   

105.9   

5.9   

100.0   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

45.5   

0.0   

45.5   

40.0   

0.0   

40.0   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

45.5   

0.0   

45.5   

40.0   

0.0   

40.0   

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

510.1   

0.0   

510.1   

460.2   

0.0   

460.2   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

212.2   

0.0   

212.2   

165.2   

0.0   

165.2   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

207.6   

0.0   

207.6   

200.0   

0.0   

200.0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

90.3   

0.0   

90.3   

95.0   

0.0   

95.0   

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

709

განათლება

316.8   

0.0   

316.8   

257.0   

0.0   

257.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

298.3   

0.0   

298.3   

240.0   

0.0   

240.0   

7092

ზოგადი განათლება

1.5   

0.0   

1.5   

0.0   

0.0   

0.0   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1.5   

0.0   

1.5   

0.0   

0.0   

0.0   

7093

პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7094

უმაღლესი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

17.0   

0.0   

17.0   

17.0   

0.0   

17.0   

710

სოციალური დაცვა

122.8   

25.0   

97.8   

98.0   

0.0   

98.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

1.6   

0.0   

1.6   

5.0   

0.0   

5.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

44.2   

25.0   

19.2   

25.0   

0.0   

25.0   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

77.0   

0.0   

77.0   

68.0   

0.0   

68.0   

 

სულ

24,888.2   

21,975.7   

2,912.5   

5,445.9   

2,540.7   

2,905.2   

 


13. 30/12/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 40 - ვებგვერდი, 31/12/2013 12. 17/12/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 37 - ვებგვერდი, 23/12/2013 11. 07/11/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 36 - ვებგვერდი, 14/11/2013 10. 11/10/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 34 - ვებგვერდი, 18/10/2013 9. 01/10/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 33 - ვებგვერდი, 08/10/2013 8. 30/08/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 32 - ვებგვერდი, 09/09/2013 7. 22/08/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 31 - ვებგვერდი, 27/08/2013 6. 16/08/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 30 - ვებგვერდი, 23/08/2013 5. 05/08/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 29 - ვებგვერდი, 12/08/2013 4. 23/07/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 29/07/2013 3. 19/06/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 26/06/2013 2. 11/04/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 20 - ვებგვერდი, 16/04/2013 1. 28/02/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 6 - ვებგვერდი, 07/03/2013
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.