სახელმწიფოს 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების კაპიტალში არსებული ან/და ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების განკარგვის წესის დამტკიცების თაობაზე

სახელმწიფოს 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების კაპიტალში არსებული ან/და ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების განკარგვის წესის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1-1/1732
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი
მიღების თარიღი 29/10/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 142, 03/11/2010
ძალის დაკარგვის თარიღი 04/02/2019
სარეგისტრაციო კოდი 040030040.22.024.016013
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
1-1/1732
29/10/2010
სსმ, 142, 03/11/2010
040030040.22.024.016013
სახელმწიფოს 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების კაპიტალში არსებული ან/და ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების განკარგვის წესის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

პირველადი სახე (03/11/2010 - 27/12/2010)

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის

ბრძანება №1-1/1732

2010 წლის 29 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

სახელმწიფოს 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების კაპიტალში არსებული ან/და ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების განკარგვის წესის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 10 სექტემბრის 77 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის დ” ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს სახელმწიფოს 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების კაპიტალში არსებული ან/და ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების განკარგვის წესი და დანართები ( 1; 2 3;);

2. ბრძანება არ ვრცელდება სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ იმ საწარმოებზე, რომელთა აქციები და წილები მართვის უფლებით გადაცემულია სხვა სუბიექტებზე.

3. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს სახელმწიფოს 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით არსებული საწარმოების ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების განკარგვისა და გადაცემის წესის შესახებ დებულების” დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2007 წლის 7 ივნისის 1–1/875 ბრძანება.

4. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მინისტრის მოადგილე        . გიორგაძე

სახელმწიფოს 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების კაპიტალში არსებული ან/და ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების განკარგვის წესი

    მუხლი 1. ზოგადი დებულებები

ეს წესი (შემდგომში – წესი) აწესრიგებს სახელმწიფოს 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების (შემდგომში – საწარმოები) კაპიტალში არსებული ან/და ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების (შემდგომში – ძირითადი საშუალებები) განკარგვის პროცესს.

    მუხლი 2. ძირითადი საშუალებების განკარგვის ფორმები

1. ძირითადი საშუალებების განკარგვის ფორმებია:

ა) ბალანსიდან ჩამოწერა;

ბ) დროებით სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემა;

გ) გაყიდვა;

დ) ძირითადი საშუალებების საწარმოს კაპიტალიდან ამოღება, ან/და სხვა საწარმოს კაპიტალში შეტანა.

    მუხლი 3. ძირითადი საშუალებების ბალანსიდან ჩამოწერა

1. ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი საშუალებების ჩამოწერა ხდება საწარმოს ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით (სამეთვალყურეო საბჭოს არსებობისას – მისი წინასწარი თანხმობით), გარდა საზოგადოების კაპიტალში არსებული ან/და ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამოწერისა, რაც ხორციელდება სააგენტოს წერილობითი თანხმობის საფუძველზე. სააგენტოს თანხმობა საჭიროა იმ შემთხვევაშიც, თუ წლის განმავლობაში ჩამოსაწერი მოძრავი ძირითადი საშუალებების (საშუალების) ჯამური ნარჩენი საბალანსო ღირებულება აღემატება საწარმოს მთელი ძირითადი საშუალებების ნარჩენი საბალანსო ღირებულების 10%-ს.

2. ძირითადი საშუალებების ჩამოწერა ხდება ყოველი მიმდინარე წლის ბოლოს ჩატარებული აქტივებისა და ვალდებულებათა ინვენტარიზაციის საფუძველზე, ხოლო ჩამოწერის შედეგები აისახება საწარმოს წლიურ ბალანსზე. გამონაკლის შემთხვევებში, თუ ამას საწარმოს ინტერესები მოითხოვს, ძირითადი საშუალებების ჩამოწერა შეიძლება განხორციელდეს წლის სხვა პერიოდშიც.

3. ძირითადი საშუალებების ბალანსიდან ჩამოწერის მიზნით საწარმოს ხელმძღვანელის შესაბამისი წერილობითი გადაწყვეტილებით იქმნება კომისია, რომელშიც შედიან საწარმოს ხელმძღვანელები, ბუღალტერი და სხვა თანამშრომლები, კომისიის წევრი შესაძლებელია იყოს მოწვეული პირიც.

4. კომისია სწავლობს ამორტიზებული ან ექსპლუატაციისათვის გამოუყენებელი (ვადაზე ადრე ჩამოწერა) ძირითადი საშუალების ფაქტ ობრივ ფიზიკურ მდგომარეობას, ასაბუთებს ძირითადი საშუალების საწარმოს ბალანსიდან ჩამოწერის აუცილებლობას და ძირითადი საშუალებების ნარჩენი ღირებულების დადგენის აქტებს ( 1 და 2 დანართი) და ძირითადი საშუალებების ლიკვიდაციის აქტებს ( 3 დანართი) თითოეულ ძირითად საშუალებაზე ცალ-ცალკე. რომლის საფუძველზეც ხდება სასაქონლო მატერიალური მარაგების საწარმოო მარაგების სახით ბალანსზე აყვანა.

5. საწარმოს ხელმძღვანელი უზრუნველყოფს ჩამოსაწერი ძირითადი საშუალებების ნარჩენი ღირებულებისა და მათი ლიკვიდაციის შედეგად მიღებული სასაქონლო მატერიალური მარაგების ღირებულების დადგენის აქტების შემოწმებასა და დადასტურებას შესაბამისი ლიცენზიის მქონე აუდიტორის მიერ, რის შემდეგაც იგი ამტკიცებს კომისიის მიერ ძირითადი საშუალებების ჩამოწერასთან დაკავშირებულ ყველა აქტს.

6. დაუმთავრებელი მშენებლობის ან ექსპლუატაციისათვის გამოუსადეგარი შენობა-ნაგებობის ჩამოწერისას საჭიროა საექსპერტო დასკვნა.

7. ძირითადი საშუალებების ჩამოწერის შედეგად მიღებული ქონების (ჯართი, სამშენებლო მასალა, ნაწილები და სხვა) გაყიდვა უნდა განხორციელდეს საჯარო აუქციონის ფორმით.

8. საჯარო აუქციონის ორგანიზებას ახორციელებს საწარმოს ხელმძღვანელობა შესაბამისი სააუქციონო კომისიის მეშვეობით.

9. გაყიდვიდან მიღებული თანხა ირიცხება საწარმოს ანგარიშზე.

10. ჩამოწერის მართლზომიერებასა და შედეგებზე პასუხისმგებელია საწარმოს დირექტორი.

    მუხლი 4. ძირითადი საშუალებების დროებით სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემა

1. უძრავი ძირითადი საშუალებების დროებით სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემა ხორციელდება საწარმოს ხელმძღვანელის (სამეთვალყურეო საბჭოს არსებობისას – მისი წინასწარი თანხმობით) გადაწყვეტილების საფუძველზე, ხოლო იმ შემთხვევაში , თუ ძირითადი საშუალებების დროებით სასყიდლიან სარგებლობაში ადრე გადაცემული და/ან გადასაცემი ფართების ჯამური ოდენობა აღემატება 50 მ2-ს და/ან შეადგენს იმ ქონების (შენობის მიწის ნაკვეთის და ა.შ) საერთო ფართი 10%-ზე მეტს, რომელშიც გადასაცემი ფართია განთავსებული, აღნიშნული ფართის გადაცემა წინასწარ საჭიროებს სააგენტოსთან შეთანხმებას. ასეთი შეთანხმება საჭიროა იმ შემთხვევაშიც, თუ წლის განმავლობაში დროებით სასყიდლიან სარგებლობაში გადასაცემი მოძრავი ძირითადი საშუალებების (საშუალების) ჯამური ნარჩენი საბალანსო ღირებულება აღემატება საწარმოს ძირითადი საშუალებების ნარჩენი საბალანსო ღირებულების 5%-ს.

2. ძირითადი საშუალებების დროებით სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემა ხორციელდება საჯარო აუქციონის ფორმით.

3. ძირითადი საშუალებების საჯარო აუქციონის მოწყობის გარეშე დროებით სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სააგენტო, რომელიც აღნიშნულ საკითხს წერილობით ათანხმებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან (შემდგომში – სამინისტრო).

4. საწარმოს ხელმძღვანელობა ვალდებულია სააგენტოს შესათანხმებლად წარუდგინოს სააუქციონო პირობები სააგენტოს მიერ დადგენილ , ძირითადი საშუალების დროებით სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემის საკითხის განსახილველად საჭირო, დოკუმენტაციასთან ერთად.

5. იმ ძირითადი საშუალებების დროებით სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემა, რომელთათვისაც ნორმატიული აქტით დამტკიცებულია დროებით სარგებლობაში გადაცემის ღირებულება (ტარიფი), არ საჭიროებს სააგენტოსთან და სამინისტროსთან შეთანხმებას, საჯარო აუქციონის მოწყობას და ხორციელდება საწარმოს ხელმძღვანელის (სამეთვალყურეო საბჭოს არსებობისას – მისი წინასწარი თანხმობით) გადაწყვეტილების საფუძველზე, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

 6. ძირითადი საშუალებების დროებით სასყიდლიან სარგებლობაში საჯარო აუქციონის მოწყობის გარეშე გადაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სააგენტო, რომელიც აღნიშნულ საკითხს წერილობით ათანხმებს სამინისტროსთან.

7. საწარმოს ან/და დროებით სარგებლობაში გადაცემული ქონების გაყიდვის შემთხვევაში საწარმოს/ქონების შემძენი უფლებამოსილია შეწყვიტოს საწარმოს/ქონების რეალიზაციამდე საწარმოს ძირითადი საშუალებების დროებით სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემის ურთიერთობები (ხელშეკრულებები), რაც ძირითადი საშუალებების დროებით სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემის ერთ-ერთი ძირითადი პირობაა და უნდა მიეთითოს ძირითადი საშუალებების დროებით სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემის სააუქციონო და სახელშეკრულებო პირობებში. ეს პირობა შესაძლებელია არ იქნეს გათვალისწინებული მხოლოდ სამინისტროს წინასწარი წერილობითი თანხმობის შემთხვევაში.

8. საწარმოს ხელმძღვანელობა ვალდებულია სააგენტოს წლიურ შედეგებთან ერთად წარუდგინოს ინფორმაცია ძირითადი საშუალებების დროებით სარგებლობაში გადაცემის შედეგებისა და გადაცემული ქონების მდგომარეობის შესახებ.

    მუხლი 5. ძირითადი საშუალებების საწარმოს კაპიტალიდან ამოღება და/ან სხვა საწარმოს კაპიტალში შეტანა

1. გადაწყვეტილებას, საწარმოს კაპიტალის გაზრდის შესახებ იღებს საააგენტო, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოს კაპიტალის გაზრდა იწვევს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული წილის შემცირებას, საკითხი საჭიროებს სამინისტროს თანხმობას.

2. საწარმოს კაპიტალის შემცირების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სააგენტო, რომელიც აღნიშნულ საკითხს წერილობით ათანხმებს სამინისტროს ან.

3. საწარმოს კაპიტალში ცვლილებების შეტანა საჭიროებს შესაბამისი ლიცენზიის მქონე აუდიტორის მიერ დამოწმებულ აუდიტორულ დასკვნას.

4. საწარმოს მიერ სხვა საწარმოთა კაპიტალში ქონებრივი შენატანის განხორციელება ხდება საწარმოს ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით (სამეთვალყურეო საბჭოს არსებობისას – მისი წინასწარი თანხმობით) სააგენტოსთან შეთანხმებით, რომელიც ამ საკითხს თავის მხრივ ათანხმებს სამინისტროსთან.

    მუხლი 6. ძირითადი საშუალებების გაყიდვა

1. ძირითადი საშუალებების გაყიდვა ხდება საწარმოს ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით (სამეთვალყურეო საბჭოს არსებობისას – მისი წინასწარი თანხმობით), სააგენტოსთან შეთანხმებით, რომელიც ამ საკითხს თავის მხრივ ათანხმებს სამინისტროსთან.

2. ძირითადი საშუალებების გაყიდვა ხორციელდება საჯარო აუქციონის ფორმით.

3. ძირითადი საშუალებების საჯარო აუქციონის მოწყობის გარეშე გაყიდვა ხდება სააგენტოს გადაწყვეტილებით, რომელიც აღნიშნულ საკითხს წერილობით ათანხმებს სამინისტროსთან.

4. საწარმოს ხელმძღვანელობა ვალდებულია სააგენტოს შესათანხმებლად წარუდგინოს სააუქციონო პირობები სააგენტოს მიერ დადგენილ ძირითადი საშუალებების გაყიდვის საკითხის განსახილველად საჭირო დოკუმენტაციასთან ერთად.

5. საჯარო აუქციონის გაყიდვას ახორციელებს საწარმოს ხელმძღვანელის მიერ შექმნილი შესაბამისი სააუქციონო კომისია.

6. ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებული თანხა ირიცხება საწარმოს ანგარიშზე .

7. ძირითადი საშუალებების გაყიდვის შედეგად მისაღები თანხის გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს საწარმოს ხელმძღვანელი (სამეთვალყურეო საბჭოს არსებობისას – მისი წინასწარი თანხმობით), სააგენტოსთან შეთანხმებით.

    მუხლი 7. საჯარო აუქციონის წესი

1. საჯარო აუქციონის ორგანიზებას ახორციელებს საწარმოს ხელმძღვანელობა.

2. საჯარო აუქციონის ჩატარებისას გამოიყენება სახელმწიფო ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით განკარგვის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე”. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2010 წლის 7 სექტემბრის 1–1/1487 ბრძანება, ამ წესის თავისებურებათა გათვალისწინებით.

    მუხლი 8. ძირითადი საშუალებების ღირებულების განსაზღვრა

1. ძირითადი საშუალებების ღირებულების განსაზღვრისას ამ წესის თავისებურებათა გათვალისწინებით, გამოიყენება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო და სარგებლობაში გადაცემის საფასურის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 19 აგვისტოს 659 ბრძანებულება .

2. ძირითადი საშუალებების განკარგვის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულება უნდა განხორციელდეს 6 თვის განმავლობაში, ხოლო იმ შემთხვევაში , თუ ხელმძღვანელის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საჭიროებს საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოსთან ან/და სააგენტოსთან შეთანხმებას, ეს ვადა იანგარიშება შესაბამისი თანხმობის გაცემის დღიდან. ამ ვადის გასვლის შემთხვევაში საწარმოს ძირითადი საშუალებების განკარგვისა და გადაცემის შესახებ ხელახალი გადაწყვეტილების მიღება ხდება ამ წესით გათვალისწინებული პროცედურების დაცვით.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

დანართი 1

ჩამოსაწერი ძირითადი აქტივების (შენობა-ნაგებობებისა და გადასაცემ მოწყობილობათა) ნარჩენი ღირებულების დადგენის აქტი

20 წლის -------------------------------------------------------- მდგომარეობით

 საწარმოს დასახელება --------------------------------------------------

 

ძირი   თადი საშუა   ლების დასახ   ელება

ექსპლ    უატაც    იაში შესვლ    ის წელი

ექსპლ   უატაც   იაში ყოფნის ვადა

ღირებ   ულება გადაფა   სებამდე (ლარი)

ბუღალტ     რული ცვეთა გადაფასე   ბამდე

ფიზიკური ცვეთა გადაფასე   ბამდე

%

ლარი

%

ლარი

ნარჩენი საბალა      ნსო ღირებ   ულება გადაფა   სებამდე (ლარი, გრ.5–გრ.9)

გადაფა   სების კოეფიცი    ენტი საქართვე    ლოს პრეზიდე    ნტის

09.06.1997  წ. -ის N295 ბრძანებ   ულების საფუძვე    ლზე

ღირებ    ულება გადაფა    სების შემდეგ (ლარი)

ცვეთა გადაფ    ასების შემდეგ (ლარი)

საამორ    ტიზაციო ანარიცხის ნორმა ძირითადი ფონდის სრულ აღდგენა ზე

ფაქტობრივი ცვეთა

ნარჩენი საბალანსო ღირებულება

ბუღალ   ტრული ცვეთის წლიური ნორმა%

საბოლო ო ფაქტო    ბრივი მდგომ    არეობით %

საბოლო ო ბუღალტ   რუ ლი მდგომ    არეობით %

ბუღალ     ტრული მონაცე     მებით ლარი

ლარ  

ქონების ადგილ   სამყოფე     ლი ქვეყნის ვალუტ     ის გათვალ     ისწინებ      ით

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კომისიის წევრები:

 

1. --------- --- - - -----

 

 

ვამტკიცებ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. -------- ----- -----

 

კომისიის თავმჯდომარე

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ------------------

 

 

ბ.ა.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. -------- ---- ----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შენიშვნა: თუ ძირითადი აქტივი შეძენილია, ან ნარჩენი საბალანსო ღირებულება განსაზღვრულია 1997 წლის

1 ივლისის შემდეგ, გრ.5-დან გრ.11-ის ჩათვლით არ ივსება.

 

 

 

დანართი 2

ჩამოსაწერი ძირითადი აქტივების (მანქანა-დანადგარებისა და სხვ.) ნარჩენი ღირებულების დადგენის აქტი

 20 წლის -------------------------------------------------------- მდგომარეობით

 საწარმოს დასახელება -------------------------------------------------------------------------

 

ძირი    თადი საშუა   ლების დასახ   ელება

ექსპლ უატაც იაში შესვლის წელი

ექსპლ   უატაცი აში  ყოფნის  ვადა

ღირებ ულება  გადაფა   სებამდ ე (ლარი)

ბუღალტ რული ცვეთა გადაფასე   ბამდე

ფიზიკუ

რი ცვეთა გადაფასე   ბამდე

%

ლარი

%

ლარი

ნარჩენი საბალან   სო ღირებუ   ლება გადაფა სებამდე  (ლარი, გრ.5–გრ.9)

გადაფასების  კოეფიციენ ტი საქართვე     ლოს პრეზიდენ     ტის      09.06.1997 წ. -ის N295 ბრძანებუ   ლების საფუძველ   ზე

ღირებულე ბა გადაფა   სების შემდეგ (ლარი)

ცვეთა გადაფა   სების შემდეგ (ლარი)

საამორტ     იზაციო ანარიც      ხის ნორმა ძირითა    დი ფონდის სრულ აღდგენ    აზე

ფაქტობრივი ცვეთა

ნარჩენი საბალანსო ღირებულება

ბუღალტ   რული ცვეთის წლიური ნორმა%

საბოლო ო ფაქტობ   რივი მდგომა რეობით %

საბოლო ო ბუღალ   ტრული მდგომა   რეობით %

ბუღალ   ტრულ ი მონაცე   მებით ლარი

ლარი

ქონების ადგილს ამყოფელი ქვეყნის ვალუტის გათვალის წინებით

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კომისიის წევრები:

1. -------------------------

 

ვამტკიცებ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. -------------------------

 

კომისიის თავმჯდომარე

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. -------------------------

 

 

ბ.ა.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. -------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

შენიშვნა: თუ ძირითადი აქტივი შეძენილია, ან ნარჩენი საბალანსო ღირებულება განსაზღვრულია 1997 წლის 1 ივლისის შემდეგ, გრ.5-დან გრ.11-ის ჩათვლით არ ივსება.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


დანართი 3

ძირითადი აქტივის ლიკვიდაციის აქტი

 

20 წლის ------------------------------------------------------

საწარმოს დასახელება ---------------------

 

ძირითადი აქტივის დასახელება

ექსპლუატაციაში შესვლის (გამოშვების) წელი

საწყისი საბალანსო ღირებულება გადაფასებამდე

ცვეთა

  გადაფასება მდე

%

ლარი

გადაფასების კოეფიციენტი

საწყისი საბალანსო ღირებულება გადაფასების შემდეგ (ლარი)

ცვეთა გადაფასების შემდეგ (ლარი)

ნარჩენი საბალანსო ღირებულება (ლარი)

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კომისიის შემადგენლობა: -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

შექმნილი 20 წ ------- ----------------------------- № ------------------------------------------------ საფუძველზე, რომელმაც დაათვალიერა ----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ (ძირითადი საშუალების დასახელება)

 

 

და აღმოჩნდა, რომ ძირითადი საშუალება ლიკვიდირებულ უნდა იქნეს შემდეგის საფუძველზე:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ექსპლუატაციაში შესვლის (გამოშვების) წელი: ----------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. საწყისი საბალანსო ღირებულება: ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ძირითადი აქტივის ტექნიკური მდგომარეობა და ლიკვიდაციის მიზეზი:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ა) -------------------------------------; ბ) -------------------------------; გ) ---------------------------------

 

 

კომისიის დასკვნა: ------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კომისიის წევრები:

1. -------------------------------- - --------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. -----------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. -----------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ----------------------------- -- ----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვამტკიცებ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კომისიის თავმჯდომარე -----------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბ.ა.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ძირითადი აქტივის ლიკვიდაციის შედეგების გამოთვლა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანახარჯების ლიკვიდაცია

ლიკვიდაციის შედეგად მიღებული

დოკუმენტაციის დასახელება

დანახარჯების ჩამონათვალი

თანხა (ლარი)

დოკუმენტაციის დასახელება

ფასეულობათა სახეები

რაოდენობა

თანხა (ლარი)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლიკვიდაციის შედეგის საერთო თანხა: ---------------- (----------------------------------------------------) ლარი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლიკვიდაციის შედეგი: ------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი ბუღალტერი --------------------------                    „ -----” ------------------------ 20 წელი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კომისიის თავმჯდომარე -------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბ.ა.

 

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.