ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 45
დოკუმენტის მიმღები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016387
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
45
24/12/2020
ვებგვერდი, 25/12/2020
190020020.35.127.016387
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (25/12/2020 - 18/01/2021)

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №45

2020 წლის 24 დეკემბერი

ქ. ზესტაფონი  

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის №385 ბრძანების შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის  პროგრამული ბიუჯეტი თანდართული დანართის შესაბამისად.

 

მუხლი 2
ძალადაკარგულად იქნეს ცნობილი „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №27 დადგენილება (სსმ, 20/12/19, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016340).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.

 


ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევახტანგ ღამბაშიძედანართი

თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

22,976.5

7,102.3

15,874.2

25,271.0

9,347.8

15,923.2

17,059.9

0.0

17,059.9

გადასახადები

13,423.2

0.0

13,423.2

14,707.1

0.0

14,707.1

15,719.9

0.0

15,719.9

გრანტები

7,368.5

7,102.3

266.2

9,887.8

9,347.8

540.0

240.0

0.0

240.0

სხვა შემოსავლები

2,184.8

0.0

2,184.8

676.1

0.0

676.1

1,100.0

0.0

1,100.0

ხარჯები

12,339.3

902.5

11,436.8

13,009.0

514.6

12,494.4

12,241.8

0.0

12,241.8

შრომის ანაზღაურება

2,053.6

0.0

2,053.6

2,061.5

0.0

2,061.5

2,231.4

0.0

2,231.4

საქონელი და მომსახურება

1,587.1

857.4

729.7

1,560.4

430.5

1,129.9

872.0

0.0

872.0

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

179.4

0.0

179.4

166.8

0.0

166.8

143.5

0.0

143.5

სუბსიდიები

5,823.7

0.0

5,823.7

6,276.7

0.0

6,276.7

6,647.4

0.0

6,647.4

გრანტები

40.2

0.0

40.2

17.5

0.0

17.5

17.5

0.0

17.5

სოციალური უზრუნველყოფა

1,767.0

0.0

1,767.0

1,614.3

0.0

1,614.3

1,499.6

0.0

1,499.6

სხვა ხარჯები

888.3

45.1

843.2

1,311.9

84.1

1,227.8

830.4

0.0

830.4

საოპერაციო სალდო

10,637.2

6,199.8

4,437.4

12,262.0

8,833.2

3,428.8

4,818.1

0.0

4,818.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9,107.9

5,890.1

3,217.8

16,117.7

10,440.4

5,677.3

4,583.9

0.0

4,583.9

ზრდა

9,721.0

5,890.1

3,830.9

16,167.7

10,440.4

5,727.3

4,633.9

0.0

4,633.9

კლება

613.1

0.0

613.1

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

მთლიანი სალდო

1,529.3

309.7

1,219.6

-3,855.7

-1,607.2

-2,248.5

234.2

0.0

234.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,284.8

309.7

975.1

-4,074.4

-1,607.2

-2,467.2

0.0

0.0

0.0

ზრდა

1,284.8

309.7

975.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,284.8

309.7

975.1

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

4,074.4

1,607.2

2,467.2

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

 

 

4,074.4

1,607.2

2,467.2

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-244.5

0.0

-244.5

-218.7

0.0

-218.7

-234.2

0.0

-234.2

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

244.5

0.0

244.5

218.7

0.0

218.7

234.2

0.0

234.2

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

244.5

0.0

244.5

218.7

0.0

218.7

234.2

0.0

234.2

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

23,589.6

7,102.3

16,487.3

25,321.0

9,347.8

15,973.2

17,109.9

0.0

17,109.9

შემოსავლები

22,976.5

7,102.3

15,874.2

25,271.0

9,347.8

15,923.2

17,059.9

0.0

17,059.9

არაფინანსური აქტივების კლება

613.1

0.0

613.1

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

22304.8

6792.6

15512.2

29395.4

10955.0

18440.4

17,109.9

0.0

17,109.9

      ხარჯები

12339.3

902.5

11436.8

13009.0

514.6

12494.4

12,241.8

0.0

12,241.8

      არაფინანსური   აქტივების ზრდა

9721.0

5890.1

3830.9

16167.7

10440.4

5727.3

4,633.9

0.0

4,633.9

ვალდებულებების კლება

244.5

0.0

244.5

218.7

0.0

218.7

234.2

0.0

234.2

ნაშთის ცვლილება

1284.8

309.7

975.1

-4074.4

-1607.2

-2467.2

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  17059.9 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

2021პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

22,976.5

7,102.3

15,874.2

25,271.0

9,347.8

15,923.2

17,059.9

0.0

17,059.9

გადასახადები

13,423.2

0.0

13,423.2

14,707.1

0.0

14,707.1

15,719.9

0.0

15,719.9

გრანტები

7,368.5

7,102.3

266.2

9,887.8

9,347.8

540.0

240.0

0.0

240.0

სხვა შემოსავლები

2,184.8

0.0

2,184.8

676.1

0.0

676.1

1,100.0

0.0

1,100.0

 

მუხლი 4. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 15719.9 ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლებ

გადასახადები

13,423.2

0.0

13,423.2

14,707.1

0.0

14,707.1

15,719.9

0.0

15,719.9

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

ქონების გადასახადი

4,166.0

0.0

4,166.0

4,000.0

0.0

4,000.0

4,000.0

0.0

4,000.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

2,363.3

 

2,363.3

2,633.0

 

2,633.0

2,600.0

 

2,600.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

 

 

0.0

 

0.0

30.0

 

30.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

23.8

0.0

23.8

17.0

0.0

17.0

15.0

0.0

15.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0.0

 

0.0

15.0

 

15.0

13.0

 

13.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

23.8

 

23.8

2.0

 

2.0

2.0

 

2.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

124.7

0.0

124.7

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

ფიზიკურ პირებიდან

101.1

 

101.1

55.0

 

55.0

55.0

 

55.0

იურიდიულ პირებიდან

23.6

 

23.6

25.0

 

25.0

25.0

 

25.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

1,654.2

0.0

1,654.2

1,270.0

0.0

1,270.0

1,275.0

0.0

1,275.0

ფიზიკურ პირებიდან

137.5

 

137.5

70.0

 

70.0

75.0

 

75.0

იურიდიულ პირებიდან

1,516.7

 

1,516.7

1,200.0

 

1,200.0

1,200.0

 

1,200.0

გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე

9,257.2

0.0

9,257.2

10,707.1

0.0

10,707.1

11,719.9

0.0

11,719.9

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

9,257.2

 

9,257.2

10,707.1

 

10,707.1

11,719.9

 

11,719.9

სხვა გადასახადები

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 240.0 ათასი ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

7,368.5

7,102.3

266.2

9,887.8

9,347.8

540.0

240.0

0.0

240.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

26.2

 

26.2

0.0

 

 

0.0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7,342.3

7,102.3

240.0

9,887.8

9,347.8

540.0

240.0

0.0

240.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2,078.4

1,838.4

240.0

1,811.0

1,271.0

540.0

240.0

0.0

240.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

240.0

 

240.0

240.0

 

240.0

240.0

 

240.0

მიზნობრივი ტრანსფერი(N27 განკ. მოსწ ტრანსპორტირება

 

916.8

0.0

 

371.0

 

0.0

0.0

 

მიზნობრივი ტრანსფერი(N13 განკ.სკოლების რეაბილიტაცია

 

900.0

 

 

900.0

 

0.0

0.0

 

მიმდინარე გრანტი სპეც ტრანსფერი

21.6

21.6

0.0

300.0

 

300.0

0.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5,263.9

5,263.9

0.0

8,076.8

8,076.8

0.0

0.0

0.0

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

4,335.1

4,335.1

 

7,254.8

7,254.8

 

0.0

0.0

 

რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია

 

302.7

 

 

0.0

 

 

0.0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

822.0

822.0

 

822.0

822.0

 

0.0

0.0

 

სპეც ტრანსფერი 2019 წლის

-195.9

-195.9

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები     

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1100,0  ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

2,184.8

0.0

2,184.8

676.1

0.0

676.1

1,100.0

0.0

1,100.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

1,110.0

0.0

1,110.0

69.0

0.0

69.0

350.0

0.0

350.0

პროცენტები

240.7

 

240.7

60.0

 

60.0

140.0

 

140.0

დივიდენდები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

რენტა

869.3

0.0

869.3

9.0

0.0

9.0

210.0

0.0

210.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

858.6

 

858.6

0.0

 

0.0

200.0

 

200.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

10.7

 

10.7

9.0

 

9.0

10.0

 

10.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

293.3

0.0

293.3

191.0

0.0

191.0

200.0

0.0

200.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

249.8

0.0

249.8

146.0

0.0

146.0

155.0

0.0

155.0

სანებართვო მოსაკრებელი

133.7

 

133.7

25.0

 

25.0

34.0

 

34.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

 

0.0

1.0

 

1.0

1.0

 

1.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

26.0

 

26.0

20.0

 

20.0

0.0

 

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

90.1

 

90.1

100.0

 

100.0

120.0

 

120.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

43.5

0.0

43.5

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

43.5

 

43.5

45.0

 

45.0

45.0

 

45.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

509.6

 

509.6

366.1

 

366.1

500.0

 

500.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

271.9

 

271.9

50.0

 

50.0

50.0

 

50.0

არაფინანსური აქტივების კლება

613.1

0.0

613.1

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

ძირითადი აქტივები

158.7

 

158.7

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

ფასეულობები

364.8

 

364.8

0.0

 

 

0.0

 

 

არაწარმოებული აქტივები

89.6

0.0

89.6

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

მიწა

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

89.6

 

89.6

50.0

 

50.0

50.0

 

50.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

საშინაო

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  12 241,8  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

2021  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

12,339.3

902.5

11,436.8

13,009.0

514.6

12,494.4

12,241.8

0.0

12,241.8

შრომის ანაზღაურება

2,053.6

0.0

2,053.6

2,061.5

0.0

2,061.5

2,231.4

0.0

2,231.4

საქონელი და მომსახურება

1,587.1

857.4

729.7

1,560.4

430.5

1,129.9

872.0

0.0

872.0

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

პროცენტი

179.4

0.0

179.4

166.8

0.0

166.8

143.5

0.0

143.5

სუბსიდიები

5,823.7

0.0

5,823.7

6,276.7

0.0

6,276.7

6,647.4

0.0

6,647.4

გრანტები

40.2

0.0

40.2

17.5

0.0

17.5

17.5

0.0

17.5

სოციალური უზრუნველყოფა

1,767.0

0.0

1,767.0

1,614.3

0.0

1,614.3

1,499.6

0.0

1,499.6

სხვა ხარჯები

888.3

45.1

843.2

1,311.9

84.1

1,227.8

830.4

0.0

830.4

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4583,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4633,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

ორგ.კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

175.0

157.0

85.5

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

6820.4

13513.3

4543,4

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2.3

248.6

0

04 00

განათლება

1583.1

1870.3

0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1053.7

346.7

 

5.0

06 00

სოციალური უზრუნველყოფა

86.5

31.8

0

 

სულ

9721.0

16167.7

4633,9

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

613.1

50

50

ძირითადი აქტივები

158.7

0.0

0.0

ფასეულობები

364.8

0.0

0

არაწარმოებული აქტივები

89.6

50.0

50.0

მიწა

0

0

0

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: 

 

 

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის  გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,050.0   

0.0   

3,050.0   

3,427.1   

0.0   

3,427.1   

3,278.4   

0.0   

3,278.4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,017.2   

0.0   

3,017.2   

3,427.1   

0.0   

3,427.1   

3,278.4   

0.0   

3,278.4   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,017.2   

0.0   

3,017.2   

3,277.7   

0.0   

3,277.7   

3,128.4   

0.0   

3,128.4   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

149.4   

0.0   

149.4   

150.0   

0.0   

150.0   

70113

საგარეო ურთიერთობები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

7,104.0   

4,683.6   

2,420.4   

13,533.7   

9,111.2   

4,422.5   

4,794.9   

0.0   

4,794.9   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

838.6   

794.1   

44.5   

867.3   

850.0   

17.3   

0.0   

0.0   

0.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

838.6   

794.1   

44.5   

867.3   

850.0   

17.3   

0.0   

0.0   

0.0   

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

5,958.2   

3,889.5   

2,068.7   

12,325.5   

8,261.2   

4,064.3   

4,614.9   

0.0   

4,614.9   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,958.2   

3,889.5   

2,068.7   

12,325.5   

8,261.2   

4,064.3   

4,614.9   

0.0   

4,614.9   

7046

კავშირგაბმულობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.0   

0.0   

5.0   

0.0   

5.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0   

0.0   

0.0   

5.0   

0.0   

5.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

307.2   

0.0   

307.2   

335.9   

0.0   

335.9   

180.0   

0.0   

180.0   

705

გარემოს დაცვა

1,819.3   

0.0   

1,819.3   

2,249.7   

0.0   

2,249.7   

1,930.5   

0.0   

1,930.5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,819.3   

0.0   

1,819.3   

2,249.7   

0.0   

2,249.7   

1,930.5   

0.0   

1,930.5   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

610.1   

0.0   

610.1   

954.5   

4.8   

949.7   

0.0   

0.0   

0.0   

7061

ბინათმშენებლობა

517.5   

0.0   

517.5   

527.3   

4.8   

522.5   

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

61.1   

0.0   

61.1   

336.7   

0.0   

336.7   

0.0   

0.0   

0.0   

7064

გარე განათება

31.5   

0.0   

31.5   

90.5   

0.0   

90.5   

0.0   

0.0   

0.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

207.9   

18.6   

189.3   

197.3   

24.8   

172.5   

178.9   

0.0   

178.9   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

207.9   

18.6   

189.3   

197.3   

24.8   

172.5   

178.9   

0.0   

178.9   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,757.8   

483.5   

2,274.3   

2,074.0   

63.5   

2,010.5   

1,876.8   

0.0   

1,876.8   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,621.1   

483.5   

1,137.6   

882.9   

63.5   

819.4   

698.4   

0.0   

698.4   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

959.7   

0.0   

959.7   

1,022.9   

0.0   

1,022.9   

1,003.4   

0.0   

1,003.4   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

167.5   

0.0   

167.5   

165.0   

0.0   

165.0   

165.0   

0.0   

165.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

9.5   

0.0   

9.5   

3.2   

0.0   

3.2   

10.0   

0.0   

10.0   

709

განათლება

4,868.9   

1,606.9   

3,262.0   

4,927.8   

1,750.7   

3,177.1   

3,010.8   

0.0   

3,010.8   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3,301.6   

258.1   

3,043.5   

3,172.4   

11.6   

3,160.8   

2,971.5   

0.0   

2,971.5   

7092

ზოგადი განათლება

1,567.3   

1,348.8   

218.5   

1,755.4   

1,739.1   

16.3   

39.3   

0.0   

39.3   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1,567.3   

1,348.8   

218.5   

1,755.4   

1,739.1   

16.3   

39.3   

0.0   

39.3   

710

სოციალური დაცვა

1,886.8   

0.0   

1,886.8   

2,031.3   

0.0   

2,031.3   

2,039.6   

0.0   

2,039.6   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

149.5   

0.0   

149.5   

165.6   

0.0   

165.6   

165.4   

0.0   

165.4   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

94.2   

0.0   

94.2   

115.2   

0.0   

115.2   

105.0   

0.0   

105.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

676.2   

0.0   

676.2   

675.1   

0.0   

675.1   

735.0   

0.0   

735.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

294.9   

0.0   

294.9   

431.4   

0.0   

431.4   

400.0   

0.0   

400.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

131.7   

0.0   

131.7   

158.6   

0.0   

158.6   

152.0   

0.0   

152.0   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

420.0   

0.0   

420.0   

353.2   

0.0   

353.2   

340.0   

0.0   

340.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

120.3   

0.0   

120.3   

132.2   

0.0   

132.2   

142.2   

0.0   

142.2   

 

სულ

22,304.8   

6,792.6   

15,512.2   

29,395.4   

10,955.0   

18,440.4   

17,109.9   

0.0   

17,109.9   

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო  სალდო 4818,1 ათასი ლარი,  მთლიანი სალდო 234,2 ათასი ლარი.

 

დასახელება

2019 წლის

ფაქტი

2020 წლის

გეგმა

2021 წლის

პროექტი

საოპერაციო სალდო

10637,2

12262,0

4818,1

მთლიანი სალდო

1529,3

-3855,7

234,2

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

  1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0  ათასი ლარის ოდენობით.
  1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ათასი ლარის ოდენობით. 

 

დასახელება

2019 წლის

ფაქტი

2020 წლის

გეგმა

2021 წლის

პროექტი

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

 

3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:  

 

დასახელება       

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის

გეგმა

2021 წლის პროექტი

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

4074,4

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

4074,4

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულების  ცვლილება

 

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულების  ცვლილება -234,2 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულების კლება  234,2 ათასი ლარის ოდენობით. 

 

დასახელება

2019 წლის

ფაქტი

2020 წლის

გეგმა

2021 წლის

პროექტი

ვალდებულების ცვლილება

-244,5

-218,7

-234,2

ზრდა

0

0

0

კლება

244,5

218,7

234,2

 

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

ინფრასტრუქტურის განვითარება

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

4,794.9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4,614.9

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

0.0

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

4,614.9

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0.0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

02 02 01

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი

0.0

02 02 02

ბინათმშენებლობა

0.0

02 02 03

წყალმომარაგება

0.0

02 02 04

გარე განათება

0.0

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

0.0

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული

და სხვა ღონისძიებები.

0.0

02 03 02

ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური

დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი

0.0

02 04

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური

ზედამხედველობის მომსახურება

180.0

2.05

შ.პ.ს ,,ყვირილა"

0.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,930.5

 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1,804.3

 03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,270.7

 03 01 02

 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია

419.7

 03 01 03

კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

103.1

03 01 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

10.8

03 02

მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)

126.2


 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება              

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

4614,9

02 01

პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება.  საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია,  შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან   დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა,  უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის  გათიბვა ქალაქისა   და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2021 წლის
პროექტი

 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1,804.3

 03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,270.7

 03 01 02

 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია

419.7

 03 01 03

კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

103.1

03 01 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

10.8

03 02

მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)

126.2

 

პროგრამისდასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

2021 წლისდაფინანსება
ათასლარში

03 01 01

1270,7

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის   კეთილმოწყობისა   და   დასუფთავების  ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამმიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები. დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითდად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალლური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ, დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან. პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 5 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: ზედა საქარა, ქვედა საქარა, ქვედა საზანო, სასახლე, დილიკაური, რკვია, ბოსლევი, პირველი სვირი (ნაწილობრივ), მეორე სვირი (ნაწილობრივ), არგვეთა, შროშა, სადგურ სვირი, როდინაული, ცხენთარო, აჯამეთი, ფუთი, ძირულა, ზოვრეთი, თვრინი, წითელი მიწა, საღვინე, კვალითი, ცხრაწყარო, კლდეეთი, ტაბაკინი, ალავერდი, შროშა, დაბა შორაპანი. ზარის მეთოდის გამოყენებით ვემსახურებით ნაწილობრივ სოფლების და ქალაქის კერძო დასახლებულ უბნებში მცხოვრებ მოსახლეობას 5 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანის საშუალებით. შეგროვებული ნარჩენები გადის თერჯოლის ნაგავსაყრელზე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 150 მ/კუბ ნარჩენი, რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 5 ნაგავმზიდი. ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით ნაგავსაყრელებზე დამატებით გადის 15-20 მ/კუბ ნარჩენი. პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავსა (ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები,მუშები და სხვა) ხელფასებს.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდებ აქალაქის ზესტაფონის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა; დასუფთავედება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები .

 

პროგრამისდასახელება

კოდი

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია

2021 წლისდაფინანსება
(ათასლარში)

03 01 02

419,7

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის   კეთილმოწყობისა   და   დასუფთავების  ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სერვის ცენტრი ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის

მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში

წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და

ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე

განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ზესტაფონში და 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში), გარე

განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 80%. გარე განათების სისტემა მოიცავს

3717- ზე მეტ განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 6715-ზე მეტ სანათ წერტილს, 733417 73341 გრძივ მეტრზე

მეტრ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით

282,0 ათასი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.

პროგრამა შედგება1 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

- გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია;

გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების ხასიათის. მომსახურების ნაწილი - გარე

განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ.მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).

ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი.

2020 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე.

ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.

 ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი

ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების

ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის

ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ზესტაფონში, ასევე 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში

(დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის

ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;

- ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;

- დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.

პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.

გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია

დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებულ იტერიტორიების 80%.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელიშედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც

მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის

შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიისის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე

განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა

მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის

სრულად მოცვა გარე განათებით

 

პროგრამისდასახელება

კოდი

კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2021 წლისდაფინანსება
ათასლარში

03 01 03

103,1

პროგრამისგანმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის   კეთილმოწყობისა   და   დასუფთავების  ცენტრი

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა დასკვერების მოვლაპატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის

ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა,

შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამ-ქიმიკატების შეტანა.

პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ ზესტაფონის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი

ღონისძიებები.

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 9 საშტატო ერთეულის ხელფასების დაფინანსება.

მიზანი და მოსალოდნელიშედეგი

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება

მათი მორწყვა, შხამ-ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქის და მუნიციპალიტეტის

ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
ათასლარში

03 01 04

10,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის   კეთილმოწყობისა   და   დასუფთავების  ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა

ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მყარი ნარჩენების მართვა

2021 წლის დაფინანსება
ათასლარში

03 02

126,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის   კეთილმოწყობისა   და   დასუფთავების  ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

არასახიფათო სანიტარული ნარჩენების სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო განთავსების უზრუნველყოფა განსაზღვრულ ადგილებში.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

ყოველწლი რეგარემოს დაცვითი ღონისძიებების განხორციელება . გაუმჯობესებული უსაფრთხოება და საქმიანობის განხორციელება უსაფრთხოების მართვის მთლიანი სისტემის გაუმჯობესება. 

 

განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და

შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

                                                                                                                                                                                                                         ათას ლარში

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2021 წლის
პროექტი

04 00

განათლება

3,010.8

04 01

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის

დაწესებულებების ფუნქციონირება

2,971.5

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

0.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

39.3

04 04

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

0.0

04 05

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელიაღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

2971,5

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელიაღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას

წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლოაღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა

საფასურის შემოღება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის

დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა

სხვა ღონისძიების გატარება.ბაღების გაერთიანების ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის

დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ზესტაფონის

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 41 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 2070-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 152 აღმზრდელი და 363 შესაბამისი ადმინისტრაციული პერსონალი.

„სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:ზესტაფონის

მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული

იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის

მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით

დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო

სტანდარტები;

 ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებულიტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების მატერიალურ

ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

 ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა რომელიც

შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

 ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

 ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო

პროცესის წარმართვისათვის, უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის:

სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების

უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების

რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის

დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი

უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი

აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები 2070-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის

ბავშვების 55%-ს შეადგენს

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 03

39,3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს: ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას; საგანმანთლებლო სფეროში მოღვაწე ადამიანების სხვადასხვა შემეცნებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას; ერთიან ეროვნულ და სამაგისტრო გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელთა ფულადი ჯილდოთი წახალისებას; ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ოქროს და ვერცხლის მედალოსანთა ფასიანი საჩუქრებით წახალისებას; სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, შემეცნებით, პროფესიულ, სადღესასწაულო დღეებზე, მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე წარმატებული და ღვაწლმოსილი ადამიანების ფულადი ჯილდოთი, სხვადასხვა პრიზითა თუ ფასიანი საჩუქრით წახალისებას.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა, წარმატებული მოსწავლეებისა და საგანამანათლებლო სფეროში მოღვაწე ღვაწლმოსილი ადამიანების წახალისება.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

 

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2021 წლის
პროექტი

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,876.8

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

698.4

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

50.0

05 01 02

ა(ა)იპ  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

288.4

05 01 03

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის  მ. სალაძის სახ.

სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

350.0

05 01 04

ტურიზმი

10.0

05 01 05

დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის,

მოწყობის, რეაბილიტაციისა

და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,003.4

05 02 01

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

55.7

05 02 02

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური  ბიბლიოთეკა

157.8

05 02 03

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და

შემოქმედების ცენტრი

362.7

05 02 04

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

66.1

05 02 05

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

174.5

05 02 06

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის

ხელოვნების სკოლა

135.4

05 02 07

ძეგლთა დაცვა

2.1

05 02 08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

24.9

05 02 09

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის,

ექსპლუატაციის,

ფუნქციონირების ხელშეწყობა

0.0

05 02 10

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

24.2

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

10.0

05 04

ეპარქიის ხარჯები

165.0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

05 01 01

მომსახურება დასვენება სპორტის სფეროში

დაფინანსება 2021 წელი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის,

50 ათასი ლარი

სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

 

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:

    სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი  და ფასიანი საჩუქრებით;

    ღვაწლმოსილი და ვეტერანი სპორტის დამსახურებული სპორტსმენების დასაჩუქრება;

   ქვეყნის შიგნით, სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების მივლინება (კვება, ტრანსპორტი, ღამისთევა)

საზღვარგარეთ სპორტულ შეჯიბრებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების მივლინების დაფინანსება.

წარმატებული სპორტსმენების საწვრთნელ ვარჯიშებზე შეკრებების დაფინანსება. (ე.წ. ზბორები)

    პროექტები: ხსოვნის ტურნირები: კრივში, ჭიდაობაში, ფეხბურთში, ფარიკაობაში. მუნიციპალიტეტის პირველობა ჯეხბურთში, ფალავნობა ქართულ ჭიდაობაში, ტურნირი ჭადრაკში, კალათბურთში, მარათონი.

    პროგრამის მიზანია:

    ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეყნის ნაკრები გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით.

მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებაში.

სპორტის სხვადასხვა სახეობების ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა.

მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ–მასწავლებლები და ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენები. პრიზიორთა რაოდენობა სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებზე. სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სიმონ საყვარელიძის სპორტული სკოლა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

288,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სიმონ საყვარელიძის სპორტული სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტულ სკოლას აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ქართული ჭიდაობა (34 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (48 ბავშვი); რაგბი (85 ბავშვი); კარატე (12 ბავშვი); ჭადრაკი (42 ბავშვი); ჭიდაობა ძიუდო (42 ბავშვი); ჭიდაობა ძიუდო გოგონები 14 ბავშვი); ჭიდაობა სამბო (53 ბავშვი); კიკბოქსინგი ( 42 ბავშვი); კრივი (39 ბავშვი); ველოსპორტი(8 ბავშვი); ფარიკაობა (36 ბავშვი); სულ სპორტულ სკოლაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 480 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 37 ადმიანი, მათ შორის, 13 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 24 მწვრთნელი. სპორტული სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. ქვეპროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

() იპ ზესტაფონის  .სალაძის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

2021 წ დაფინანსება ათას ლარში

                                          350,0     

05 01 03

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

                ა(ა) იპ ზესტაფონის  მ.სალაძის სპორტულ გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

სპორტული ცენტრი აერთიანებს 9 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (120 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (9 ბავშვი); ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (31ბავშვი); კარატე (30 ბავშვი);  კალათბურთი (40 ბავშვი) და გოგონათა კალათბურთი (15 ბავშვი) ჭიდაობა ძიუდო(30), ფრენბურთი(15),ხელბურთი(20). სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 310 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 34ადმიანი, მათ შორის, 16 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 18 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა; ქვეპროგრამის მიზანია:
 - 1.ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 -2. მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 -3, მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ტურიზმი

დაფინანსება

 

2021

05 01 04

 

10,0

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის,

სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

 

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა

    კულტურული  ღონისძიებების მოწყობა ტურისტების მოზიდვის მიზნით, ღვინის საერთაშორისო ფესტივალი. ბროშურების, ბუკლეტების,  საინფორმაციო მგზამკვლევების და ბანერების მომზადება.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურული ღონისძიებების  გაცნობა ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტებისათვის. ტურისტების მოზიდვა.


 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა

2021 წ დაფინანსება
 ათას ლარში

55,7

05 02 01

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის  სამხატვრო სკოლა

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლაში დასაქმებულია 10 თანამშრომელი, მათშორის 4 ტექნიკური პერსონალი და 6 პედაგოგი, მოსწავლეთა კონტიგენტი განისაზღვრება 78 მოსწავლით, სკოლაში ისწავლება სხვა და სხვა დისციპლინები, ხატვა, ფერწერა, კომპოზიცია, ქანდაკება, დეკორატიული გამოყენებითი ხელოვნება, ხელოვნების ისტორია, გობელინი

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

              1) სამხატვრო განათლების მისაღებად შესაბამისი გარემოს შექმნა     

   2) დაწყებითი სამხატვრო განათლების მიცემა ბავშვებისთვის


 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ცენტრალური ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება

050202

157,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ზესტაფონისმუნიციპალიტეტისცენტრალურიბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის აღწერა

                მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაშიწიგნის ფონდი შეადგენს 171 967 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 6265 მოსახლე. დაფინანსება 5,0 ათასილარი.

ცენტრალური ბიბლიოთეკა მასში შემავალი სოფლის განყოფილებებით წარმოადგენს საინტერესო და მიმზიდველ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისას, აქ იკრიბებიან ყველა თაობის ადამიანები, იღებენ განათლებასა და ახალ ინფორმაციებს. აქ ხდება შეხვედრები სხვადასხვა დარგის მუშაკებთან, რაიონის ხელმძღვანელობასთან. ბიბლიოთეკა ხელს უწყობს ახალგაზრდობის სწორად ინფორმირებას. ახორციელებს ბავშვებსა და ახალგაზრდობაზე ორიენტირებულ პროგრამებს.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა და მათთვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცემტრი

2021 წლის დაფინანსება

050203

362,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცემტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

  კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი აერთიანებს, შემდეგ შემოქმედებით კოლექტივებს: სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ზესტაფონი“(43 კაცი), ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ჯავარდენი“ ლოტბარი, ქორეოგრაფი და ორი აკომპანიმატორი(80 ბავშვი); ხალხური საკრავების სტუდია (20 ბავშვი), საბავშვო თეატრ-სტუდია ,,იმერეთის მარგალიტები“, რეჟისორი, სცენარისტი, მხატვარ-დეკორატორი, სცენის მემანქანე, თოჯინების თეატრი-რეჟისორი, მხატვარი, ხმის ოპერატორი და 4 მსახიობი, მომღერალ ქალთა ანსამბლი-ლოტბარი და ანსამბლის წევრები 11,  ცენტრის ადმინისტრაციულ და ტექნიკურ პერსონალს შეადგენს 19 კაცი. წლის განმავლობაში შემოქმედებითი კოლექტივები აქტიურად მონაწილეობენ, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე ქვეყნის გარეთ

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

1) კლასიკური და ხალხური შემოქმედების განვითარება-პოპულარიზაცია

2) ანსამბლებსა და თვითშემოქმედებით კოლექტივებში ბავშვთა და მოზარდთა მოზიდვა

3) შემოქმედებითი კოლექტივების აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივალებში

4) კულტურული მემკვიდრეობის, ფოლკლორის, კლასიკური მუსიკის ქალაქური და ლირიული სიმღერის შენარჩუნება და განვითარება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუზეუმების გაერთიანება

2021 წლის დაფინანსება

ათას ლარში

66,1

05 02 04

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა 

 

    საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით მუზეუმების გაერთიანების  შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს მუზეუმების გაერთიანების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება.  დღეის მდგომარეობით  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მუზეუმების გაერთიანებაში შემავალი ორი მუზეუმი: გენიალური ქართველი მსახიობის უშანგი ჩხეიძის სახლ-მუზეუმი და გივი ჯაოშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი.  მუზეუმების გაერთიანებაში დასაქმებულია ჯამში 11 ადამიანი. მუზეუმების გაერთიანების  ფუნქციონირების  მიზანია:   მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. მუზეუმების ძირითადი დანიშნულებაა მოსახლეობის დაინტერესება სამუზეუმო ცხოვრებით, კერძოდ: სამუზეუმო ექსპონატების დაცვა-პოპულარიზაციით, საგანმანათლებლო პროექტებით, კონკურსებით, ლექცია-სემინარებით, გამოფენებით, შემოქმედებითი საღამოებით. ჩამოთვლილი ღონისძიებები ემსახურებიან ჩვენი მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების განვითარებას.მუზეუმების გაერთიანების პერსონალი ვალდებულია  ვიზიტორებს მოემსახურონ და  შეუქმნან მათ სასიამოვნო და საინტერესო გარემო. გაერთიანებაში საჭიროა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება,  მოვლა-შენახვა და მუზეუმების პერსონალისთვის შესაბამისი სამუშაო გარემოს შექმნა. ინფრასტრუქტურულად გამართული გარემო არის საუკეთესო საშუალება ვიზიტორების მოსაზიდად.
 

პროგრამის მიზანი მოსალოდნელი შედეგი

  მუზეუმების გაერთიანების ძირითად პრიორეტიტულ მიმართულებას წარმოადგენს მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. მუზეუმების ძირითადი დანიშნულებაა მოსახლეობის დაინტერესება სამუზეუმო ცხოვრებით.  მუნიციპალიტეტის წარსულის გაცნობით. საგანმანათლებლო პროექტებით, კონკურსებით, ლექცია-სემინარებით, გამოფენებით, შემოქმედებითი საღამოებით, ჩამოთვლილი ღონისძიებებით გაერთიანება ემსახურება ჩვენი მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების განვითარებას.
    აღნიშნულ ღონისძიებებში ჩართულნი არიან საჯარო და კერძო  სკოლების მოსწავლეები,  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების აღსაზრდელები, მუნიციპალიტეტის ღირსეული და გამოჩენილი პიროვნებები, ჩვენი მუზეუმების კარი ღიაა ყველა დაინტერესებული პირისათვის როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ტურისტებისათვის.   მოსალოდნელი შედეგები:
  მუზეუმების ჩართვა ჩვენი ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში.
 მუზეუმში კულტურული ტურიზმის განვითარება და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა.
მუზეუმების პოპულარიზაციის გაზრდა- ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები და სპეციალური საგაზეთო ნომრები, რომლებიც ასახავენ სამუზეუმო ცხოვრებას.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მუზეუმში ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა

2021 წლის დაფინანსება

ათას ლარში

174,5

05.02.05

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა

პროგრამის აღწერა

სამუსიკო სკოლაში სწავლა მიმდინარეობს წინასწარ შედგენილი გეგმის მიხედვით, რაც ხელს უწყობს მოსწავლეთა აკადემიური დონის ამაღლებას და სხვადასხვა ღონიძიებებში წარმატებულ მონაწილეობას. სამუსიკო სკოლის მიზანია სრულფაოვანი სპეციფიური გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება ნორმები  ა(ა)იპ სკოლის გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა, კერძო სამართლის ააიპ, რომელიც შექმნილია საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის''საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად. რაც ემსახურება მოსწავლეთა ესთეტიურ აღზდას, სწავლების დაწყებით და საბაზო - საორიენტაციო საფეხურებზე. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ღია კონცერტებს და სხვადასხვა ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებზე მიღწეულ წარმატებებს, რაც მოტივაციას უქმნის როგორც მოსწავლეების, ასევე პედაგოგებს,   შედეგზე ორიენტირებული  შრომისათვის.

პროგრამის მიზანი მოსალოდნელი შედეგი

მშობელთა, მოსწავლეთა და ზოგადად საზოგადოების მეტი დაინტერესება მუსიკალური განათლების მიმართ, რაც ტექნიკური პროგრესის ხანაში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვნი ხდება ახალგაზრდა თაობის სულიერი და მორალური განვითარებისთვის. ასევე   ქვეყნის კულტურული განვითარების საქმეში საგანმანათლებლო სკოლის გარეშე სახელოვნებო დაწესებულების როლის ამაღლება, მოწავლეთა თავისუფლი დროის სწორად და მიზანმიმართულად გამოყენების მიზნით

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

დაფინანსება 2021 წ.

ათას ლარში

05 02 06

135,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა, ფუნქციონირებს ორ საფეხურიანი სწავლება ექვსწლედი და ცხრაწლედი. ხელოვნების სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, საორკესტრო განყოფილება, კლასიკური ვოკალი, საესტრადო სიმღერები, კლასიკური გიტარა  და ხალხური საკრავები.

ზესტაფონის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 178 ბავშვი. სკოლაში  დასაქმებულია 39 თანამშრომელი, აქედან 30 პედაგოგი. სკოლა ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  135,4 ათასი ლარით.

ხელოვნების სკოლას საკუთარი შემოსავლების 23,0 ათასი ლარიდან ფინანსდება ადმინისტრაციის 9 თანამშრომელი 18,2 ათასი ლარით. 4,8 ათასი ლარი გამოიყენება სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის, ხელოვნების სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექნა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართველოში ისე ქვეყნის გარეთ,

მიზანი,მოსალოდნელი შედეგი

ზესტაფონის  ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა  წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, სრულად არის დაკმაყოფილებული განათლების მიღება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში , როგორც  ქვეყნის მასშტაბით და ქვეყნის გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

05 02 07

ძეგლთა დაცვა

დაფინანსება

 

2021

2,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის,

სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

 

 

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა

    კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღრიცხვა და მოვლა პატრონობა. ძეგლების საკონსერვაციო-სარესტავრაციო სამუშაოებისათვის რეკომენდაციების მომზადება. კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავი და უძრავი ძეგლებისთვის შესაბამისი სტატუსების მინიჭების თაობაზე სპეციალისტებთან ერთად  რეკომენდაციების მომზადება. ბუკლეტების,რუკებისა და სხვა სარეკლამო საშუალებების მომზადება.

 

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და მომავალი თაობებისათვის მისი შენარჩუნება. პოპულარიზაცია.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

05 02 08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯი

დაფინანსება

2021 წ

24.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის,

სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

 

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა

    ქართული ხალხური ცეკვის,სიმღერის,ფოლკლორული ხასიათის ფესტივალებისა და  კონკურსების,სახალხო დღესასწაულების დაგეგმვა და ორგანიზება.ღვაწლმოსილი ადამიანების პატივგების მიზნით  საიუბილეო ღონისძიებების მოწყობა.დაბადებისა და გარდაცვალების  საიუბილეო თარიღების აღმნიშვნელი აქტივობების განხორციელება. ცმობილი მწერლებისა და ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელთა საიუბილეო თარიღებთან დაკავშირებით საღამოების მოწყობა.ქალაქის დაარსების მრგვალი თარიღების აღმნიშვნელი ღონისძიებების ჩატარება.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია,ქორეოგრაფიული და ვოკალური ხელოვნების დახვეწა განვითარება.თვითმოქმედი კოლექტივებისა და ინდივიდ შემსრულებელთა  გამოვლენა წახალისება.საუკეთესო ტრადიციების გაგრძელება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

დაფინანსება

2021 წ

05 02 10

24,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის,

სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

 

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა

   

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მნიშვნელოვანი ისტორიული თარიღების აღმნიშვნელი ღონისძიებების დაგეგმვა- ჩატარებას ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში. ლიტერათურულ შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას. კულტურული პროექტების დაფინანსებას. კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების და წარმატებული ახალგაზრდების წახალისებას. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას. კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას. ქართული ლიტერატურისა და ხელოვნების ტრადიციების დაცვას, განვითარებასა და პოპულარიზაციას კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით. დაძმობილებულ ქალაქებთან კულტურულ ურთიერთობების შენარჩუნებასა და გაცვლით ღონისძიებებს .მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას. კულტურის მუნიციპალურ პროგრამათა განხორციელების კოორდინაციას. გასართობი ღონისძიებების ორგანიზებას. შემოთავაზებულ პროექტებში თანამონაწილეობას.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფის პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა. კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება. პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, რის შედეგადაც გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანთა მოტივაცია და შესაძლებლობის მიხედვით მოხდება მათი შესაძლებლობების რეალიზაცია.

 

 

 

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დაფინანსება
ათას ლარებში

2021 წ.

05 03

10,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

    პროგრამის ფარგლებში შემდეგი პროექტების განხორციელება:

   -   კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება.

  - სხვადასხვა ინტელექტუალური კონკურსების ჩატარება.

   - სადღესასწაულო დღეების აღსანიშნავი ღონისძიებების მოწყობა.

   - ახალგაზრდების მონაწილეობით საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა.

    - პროექტებში: ,, სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა“ და ,,სპორტი ბარიერების გარეშე“,   ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ორგანიზების ხელშეწყობა.

   - გასვლით-შემეცნებითი ღონისძიებების ,,გაიცანი საქართველო“-ს ორგანიზება.

    - შშმ ბავშვების ჩართულობით ღონისძიებების გამართვა.

    - ახალგაზრდული პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა.

   - 100% -იანი გრანტის მქონე ახალგაზრდების დაჯილდოება.

   - წლის წარმატებული ახალგაზრდა პედაგოგის წახალისება.

ოქროს მედალოსანი სკოლის მოსწავლეების წახალისება, რომლებიც არიან ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული.

 

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის მხარდაჭერა. თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, სოციალურად აქტიური ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი აქტივობის ზრდის ხელშეწყობა.

ახალგაზრდულთან არსებული ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფის ,,ახალგაზრდული საბჭო“-ს ხელშეწყობა.

  შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა;

ახალგაზრდული პოლიტიკის ხელშეწყობა.

 კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების  ჩართულობა.

ახალგაზრდებში თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გამოყენება. არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა. განსაკუთრებით ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და მოტივირება.

განხორციელებული პროექტების რაოდენობა.

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით  უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის

დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

 

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2021

 წლის
პროექტი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

2,218.5

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

178.9

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

153.9

06 01 02

ამბულატორიები

25.0

06 02

სოციალური პროგრამები

2,039.6

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება

690.0

06 02 02

ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები

70.0

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა  დახმარება

82.0

06 02 04

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ  უზრუნველყოფა

105.0

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

45.0

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

25.0

06 02 07

სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება

12.0

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

35.0

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

7.0

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება

165.4

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

38.0

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

400.0

06 02 13

სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების
დახმარება“.

0.0

06 02 14

ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

25.2

06 02 15

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

340.0

 

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

დაფინანსება 2021 წ
ათას ლარში

06 01 01

153,9

ა.ა.ი.პ: ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი"

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ)  საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; დ) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; ვ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი, ენტომოლოგიური ღონისძიებები)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

5. ზედამხედველობის სისტემით (შეტყობინების, სენტილური (მგრძნობიარე) სისტემით, რუტინული სტატისტიკური მონაცემების რეგისტრაცია, ხარისხია შეფასება, დაზუსტება და გადაცემა დადგენილი წესით.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა, ეპიდზედამხედველობის სისტემაში პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრა, დაავადებათა ერთეული და ჯგუფური შემთხვევების დაფიქსირება/ პრევენციული ღონისძიებები,   დაავადებათა  სეზონურობიდან და ციკლურობიდან გამომდინარე, დაავადებათა შემთხვევებზე  აქტიური ან პასიური ზედამხედველობის დამყარება,  შედეგების  დაგროვება, დამუშავება როგორც რაოდენობრივად, ასევე ხარისხობრივად,  დაავადებათა  სტატისტიკური მაჩვენებლების  (მაგ: შობადობა, ავადობა, სიკვდილიანობა)  გამოთვლა

 

კოდი

ამბულატორიები

დაფინანსება 2021 წ
ათას ლარში

06 01 02

25,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

 

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების  ხელშეწყობა, ინტერნეტის მომსახურეობის და კომუნალური გადასახადების სუბსიდირება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების  ხელშეწყობა, სოფლის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა.

 

სოციალური დაცვა

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას.

მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით (იჯარით) უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას,

სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინ. დახმარება

2021 წელი

06 02 01

690,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

 

1) ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით .

2) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზია  ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი განესაზღვროთ დახმარება  500 ლარის ოდენობით.  

 3) 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები, რომლებთაც მინიჭებული აქვთ  შ.შ.მ. პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი, განესაზღვროთ დახმარება  თითოეულს -200 ლარის ოდენობით.

4) მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით.

5) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს 500 ლარით .

6) ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა. დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა 200 ლარი.

7) რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა -500 ლარი.

8) ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება - 200 ლარი..

9) ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექციის დახმარება- 300 ლარი..

10)  ,,განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება“. ოჯახი/პირი დახმარება განისაზღვროს 100-დან არაუმეტეს 500 ლარი, წლიური ბიუჯეტი 140. 0 (ასორმოცდაათი ათასი) ლარი.

11) ქვეპროგრამა: ,,გადაუდებელი საჭიროების " პროგრამა. წლიური ბიუჯეტი 20 000 ლარი( საპილოტე).

   ერთობლივი პროგრამა ა/ო იმერეთის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობით.

    პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას. დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.

12) ქვეპროგრამა:   ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“ - ბიუჯეტი 25 000 ლარი.

13),, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადო ოჯახების მატერიალური ფორმით“ -ბიუჯეტი -90 000 ლარი.

პროგრამით ისარგებლებს 2200-2500 ბენეფიციარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა.

ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა მათი მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულთა დფახმარება

2021 წელი

06 02 02

70,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალიზებული ფორმით, ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის მიღმა დარჩენილი, ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. 300-320 ბენეფიციარის ყოველთვე უფასო მედიკამენტით უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება

კოდი

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება

 

06 02 03

82,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის (ჰემო და პერიტონიალურ) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. 50  ბენეფიციარის ყოველთვე 150 ლარის ოდენობით დახმარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილით"-თ უზრუნველყოფა

2021 წელი

06 02 04

105,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალური ფორმით დახმარებას ( უფასო სადილი) პირის/ოჯახის მიმართ

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების (სარეიტინგო ქულა  არ აღემატება 70 000-ს) სადილით  უზრუნველყოფა დღეში ერთჯერ. 105 -110 ბენეფიციარის უფასო სასადილოში ყოველდღიურად მომსახურეობა(კვებით უზრუნველყოფა)

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა(ახალშობილები)

2021 წელი

06 02 05

45,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ ოჯახების მიმართ რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი.

პირველ და მეორე ახალშობილზე გასაცემი თანხა 250 ლარი. ოჯახი (ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი) რეგისტრირებული უნდა იყოს  სოციალურად დაუცველი ოჯახების  მონაცემთა ერთიან ბაზაში და ოჯახის სარეიტინგო  ქულა არ აღემატება 70 000-ს,  გარდა დევნილისა.

მე-3, მე –4 –ე და მეტი ახალშობილის ოჯახზე – 250 ლარი

ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 250 ლარი.

დევნილის ოჯახზე გასაცემი თანხა- 250 ლარი.

ქვეპროგრამაოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა

დახმარება განისაზღვროს 200 ლარის ოდენობით. პროგრამა ითვალისწინებს „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მოქალაქისათვის, რომელსაც მსხვერპლის სტატუსი განესაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან/ და სასამართლოს ან/ და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელ საუწყებათაშორისო საბჭოსთან არსებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელი ჯგუფი მიერ.

ქვეპროგრამა ,,ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება“

  ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებაში /თავშესაფარში/ მყოფი პირის /ოჯახის/ თავშესაფარის დატოვების შემდეგ დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით. გაეწევა დახმარება 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ახალშობილის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, ოჯახების გაძლიერება , დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ძალადობის მსხვერპლის დაცვა.ოჯახების თანადგომა. 250 ოჯახის ფინანსური დახმარება. ძალადობის მსხვერპლის საზოგადოებაში ინტეგრირება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

 

06 02 06

25,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს  ფულადი დახმარების გაცემას სტიქიის (ხანძარი) შედეგად დაზარალებული პირის/ ოჯახის მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო საცხოვრებელ სახლზე.

 დახმარება გაიცემა თუ სტიქია განვითარდა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში. სტიქიით გამოწვეული ზიანი და ხარისხი დადასტურებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირის (ორგანო ,სამსახური, კომისია, სპეციალურიჯგუფი) მიერ.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახის მხარდაჭერა. 10-15 ოჯახის დახმარება მატერიალური ზარალის ნაწილობრივ აღმოსაფხვრელად

პროგრამის დასახელება

კოდი

სარიტუალო-გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმატრება

2021 წელი

06 02 07

12,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ფულად დახმარების გაცემას სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად, თუ გარდაცვლილი პირი არის:  სოცალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცველებამდე 3 თვით ადრე მაინც) და   ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ არემატება 65000 -ს მაინც 200 ლარის ოდენობით,  დევნილის გარდაცვალებისასა- 200 ლარი, უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი უნაღდო ანგარიშსწორებით არაუმეტეს 400 ლარი, ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა -250 ლარი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი, დევნილის სტატუსის მქონე , ომის მონაწილე, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება. 45 ოჯახზე ფინანსური  დახმარება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო დახმარება

2021 წელი

06 02 08

35,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

|მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით, თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრის ოჯახებისათვის აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით 50 ლარიანი სასაჩუქრე პაკეტის გადაცემა, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 300 ლარის ოდენობით, 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება წელიწადში ერჯერ 200 ლარის ოდენობით, ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში 20 მონაწილის დახმარება თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, უსახლკარო ბენეფიციარების დახმარება წელიწადში ერთხელ თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების,საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრის ოჯახების, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე,მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების,ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილის , უსახლკარო ბენეფიციარებისა  და მათი ოჯახების თანადგომა,  საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, 53 ოჯახისა და სოციალურ ჯგუფებზე ფინანსური მხარდაჭერა

პროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

2021 წელი

06 02 09

7,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის (მეუღლე,არასრულწლოვანი შვილი) - მარჩენალდაკარგულის ფინანსური დახმარება 100 ლარის ოდენობით

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მარჩენალდაკარგულების ოჯახების თანადგომა. პროგრამით შესაძლებელია ყოველწლიურად 70 ოჯახის დახმარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება

2021 წელი

06 02 10

165,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული სტატუსის მქონე მხედველობით უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება ,  თანადგომა , საზოგადოებასთან ინტეგრირება  215 მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარი და 76 მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზრუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

2021 წელი

06 02 11

38 ,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეებისა და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმრება წელიწადში ერთჯერ 100 ლარის ოდენობით

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების თანადგომა. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 380 ოჯახის დახმარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

2021 წელი

06 02 12

400,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის შესახებ და საცხოვრებელი ფართით რეაბილიტაციისათვის ერთჯერადი ფულადი დახნმარების ან თანადაფინანსებისათვის თანხის გამოყოფა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსახლკარო პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა და არსებული საცხოვრებელი ფართის რეაბილიტაცია. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, პრევენციული ზომების მიღება , 50-100 ოჯახის დაკმაყოფილება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით დაცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

2021 წელი

06 02 14

25,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით  დაავადებულ ბავშვების ყოველთვიური ფინანსური დახმარება თითოეულზე 150 ლარის ოდენობით

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ფენილკეტონურიით ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვთა  ფინანსური მხადრდაჭერა 14 ბენეფიციარზე.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

2021 წელი

06 02 15

340,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა 70 001-დან 100 001 ქულამდე, დახმარება განესაზღვროთ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით), მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება), ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახერლმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50 %-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით) პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა 100 ლარიდან არაუმეტეს 800 ლარისა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის  ხელშეწყობა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. 400 ბენეფიციარის ოპერაციის თანადაფინანსება

 

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი,

მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობას,  

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული ინვესტიციების დაფინანსებას.

 

დასახელება

 

2019 წელი

2020 წელი

2021 წელი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3050,0

3427,1

3278,4

 

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი    14.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.  

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

 

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

3

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

22,304.8

6,792.6

15,512.2

29,395.4

10,955.0

18,440.4

17,109.9

0.0

17,109.9

 

ხარჯები

12,339.3

902.5

11,436.8

13,009.0

514.6

12,494.4

12,241.8

0.0

12,241.8

 

შრომის ანაზღაურება

2,053.6

0.0

2,053.6

2,061.5

0.0

2,061.5

2,231.4

0.0

2,231.4

 

საქონელი და მომსახურება

1,587.1

857.4

729.7

1,560.4

430.5

1,129.9

872.0

0.0

872.0

 

პროცენტი

179.4

0.0

179.4

166.8

0.0

166.8

143.5

0.0

143.5

 

სუბსიდიები

5,823.7

0.0

5,823.7

6,276.7

0.0

6,276.7

6,647.4

0.0

6,647.4

 

გრანტები

40.2

0.0

40.2

17.5

0.0

17.5

17.5

0.0

17.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,767.0

0.0

1,767.0

1,614.3

0.0

1,614.3

1,499.6

0.0

1,499.6

 

სხვა ხარჯები

888.3

45.1

843.2

1,311.9

84.1

1,227.8

830.4

0.0

830.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,721.0

5,890.1

3,830.9

16,167.7

10,440.4

5,727.3

4,633.9

0.0

4,633.9

 

ძირითადი აქტივები

9,721.0

5,890.1

3,830.9

16,167.7

10,440.4

5,727.3

4,633.9

0.0

4,633.9

 

ვალდებულებების კლება

244.5

0.0

244.5

218.7

0.0

218.7

234.2

0.0

234.2

 

საშინაო

244.5

0.0

244.5

218.7

0.0

218.7

234.2

0.0

234.2

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,050.0

0.0

3,050.0

3,427.1

0.0

3,427.1

3,278.4

0.0

3,278.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

158.0

0.0

158.0

158.0

0.0

158.0

158.0

0.0

158.0

 

ხარჯები

2,875.0

0.0

2,875.0

3,270.1

0.0

3,270.1

3,192.9

0.0

3,192.9

 

შრომის ანაზღაურება

2,053.6

0.0

2,053.6

2,061.5

0.0

2,061.5

2,231.4

0.0

2,231.4

 

საქონელი და მომსახურება

604.6

0.0

604.6

990.8

0.0

990.8

799.8

0.0

799.8

 

გრანტები

40.2

0.0

40.2

17.5

0.0

17.5

17.5

0.0

17.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

59.8

0.0

59.8

58.6

0.0

58.6

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

116.8

0.0

116.8

141.7

0.0

141.7

134.2

0.0

134.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175.0

0.0

175.0

157.0

0.0

157.0

85.5

0.0

85.5

 

ძირითადი აქტივები

175.0

0.0

175.0

157.0

0.0

157.0

85.5

0.0

85.5

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,017.2

0.0

3,017.2

3,277.7

0.0

3,277.7

3,128.4

0.0

3,128.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

158.0

0.0

158.0

158.0

0.0

158.0

158.0

0.0

158.0

 

ხარჯები

2,842.2

0.0

2,842.2

3,120.7

0.0

3,120.7

3,042.9

0.0

3,042.9

 

შრომის ანაზღაურება

2,053.6

0.0

2,053.6

2,061.5

0.0

2,061.5

2,231.4

0.0

2,231.4

 

საქონელი და მომსახურება

604.6

0.0

604.6

841.4

0.0

841.4

649.8

0.0

649.8

 

გრანტები

7.4

0.0

7.4

17.5

0.0

17.5

17.5

0.0

17.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

59.8

0.0

59.8

58.6

0.0

58.6

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

116.8

0.0

116.8

141.7

0.0

141.7

134.2

0.0

134.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175.0

0.0

175.0

157.0

0.0

157.0

85.5

0.0

85.5

 

ძირითადი აქტივები

175.0

0.0

175.0

157.0

0.0

157.0

85.5

0.0

85.5

01 01 01

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

677.2

0.0

677.2

681.5

0.0

681.5

688.2

0.0

688.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.0

 

27.0

27.0

 

27.0

27.0

 

27.0

 

ხარჯები

628.6

0.0

628.6

652.9

0.0

652.9

682.7

0.0

682.7

 

შრომის ანაზღაურება

461.5

0.0

461.5

459.7

0.0

459.7

501.8

0.0

501.8

 

საქონელი და მომსახურება

74.0

0.0

74.0

94.6

0.0

94.6

84.9

0.0

84.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.4

0.0

2.4

6.5

0.0

6.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

90.7

0.0

90.7

92.1

0.0

92.1

96.0

0.0

96.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.6

0.0

48.6

28.6

0.0

28.6

5.5

0.0

5.5

 

ძირითადი აქტივები

48.6

0.0

48.6

28.6

0.0

28.6

5.5

0.0

5.5

01 01 02

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია

2,172.8

0.0

2,172.8

2,417.8

0.0

2,417.8

2,255.2

0.0

2,255.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

121.0

 

121.0

123.0

 

123.0

123.0

 

123.0

 

ხარჯები

2,047.7

0.0

2,047.7

2,289.4

0.0

2,289.4

2,175.2

0.0

2,175.2

 

შრომის ანაზღაურება

1,470.6

0.0

1,470.6

1,490.9

0.0

1,490.9

1,609.3

0.0

1,609.3

 

საქონელი და მომსახურება

487.0

0.0

487.0

680.8

0.0

680.8

500.4

0.0

500.4

 

გრანტები

7.4

0.0

7.4

17.5

0.0

17.5

17.5

0.0

17.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56.8

0.0

56.8

50.8

0.0

50.8

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

25.9

0.0

25.9

49.4

0.0

49.4

38.0

0.0

38.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125.1

0.0

125.1

128.4

0.0

128.4

80.0

0.0

80.0

 

ძირითადი აქტივები

125.1

0.0

125.1

128.4

0.0

128.4

80.0

0.0

80.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

167.2

0.0

167.2

178.4

0.0

178.4

185.0

0.0

185.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

 

10.0

8.0

 

8.0

8.0

 

8.0

 

ხარჯები

165.9

0.0

165.9

178.4

0.0

178.4

185.0

0.0

185.0

 

შრომის ანაზღაურება

121.5

0.0

121.5

110.9

0.0

110.9

120.3

0.0

120.3

 

საქონელი და მომსახურება

43.6

0.0

43.6

66.0

0.0

66.0

64.5

0.0

64.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

0.0

0.6

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.2

0.0

0.2

0.2

0.0

0.2

0.2

0.0

0.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

32.8

0.0

32.8

149.4

0.0

149.4

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

32.8

0.0

32.8

149.4

0.0

149.4

150.0

0.0

150.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

149.4

0.0

149.4

150.0

0.0

150.0

 

გრანტები

32.8

0.0

32.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

149.4

0.0

149.4

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

149.4

0.0

149.4

150.0

0.0

150.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

149.4

0.0

149.4

150.0

0.0

150.0

01 02 03

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი

32.8

0.0

32.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

32.8

0.0

32.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

32.8

0.0

32.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7,714.1

4,683.6

3,030.5

14,488.2

9,116.0

5,372.2

4,794.9

0.0

4,794.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

691.8

45.1

646.7

841.5

84.1

757.4

102.6

0.0

102.6

 

საქონელი და მომსახურება

63.7

0.0

63.7

95.0

0.0

95.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

134.7

0.0

134.7

118.0

0.0

118.0

102.6

0.0

102.6

 

სუბსიდიები

14.0

0.0

14.0

19.4

0.0

19.4

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

479.4

45.1

434.3

609.1

84.1

525.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,820.4

4,638.5

2,181.9

13,513.3

9,031.9

4,481.4

4,543.4

0.0

4,543.4

 

ძირითადი აქტივები

6,820.4

4,638.5

2,181.9

13,513.3

9,031.9

4,481.4

4,543.4

0.0

4,543.4

 

ვალდებულებების კლება

201.9

0.0

201.9

133.4

0.0

133.4

148.9

0.0

148.9

 

საშინაო

201.9

0.0

201.9

133.4

0.0

133.4

148.9

0.0

148.9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5,958.2

3,889.5

2,068.7

12,325.5

8,261.2

4,064.3

4,614.9

0.0

4,614.9

 

ხარჯები

195.5

0.0

195.5

213.0

0.0

213.0

102.6

0.0

102.6

 

საქონელი და მომსახურება

63.7

0.0

63.7

95.0

0.0

95.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

131.8

0.0

131.8

118.0

0.0

118.0

102.6

0.0

102.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,643.1

3,889.5

1,753.6

11,979.1

8,261.2

3,717.9

4,363.4

0.0

4,363.4

 

ძირითადი აქტივები

5,643.1

3,889.5

1,753.6

11,979.1

8,261.2

3,717.9

4,363.4

0.0

4,363.4

 

ვალდებულებების კლება

119.6

0.0

119.6

133.4

0.0

133.4

148.9

0.0

148.9

 

საშინაო

119.6

0.0

119.6

133.4

0.0

133.4

148.9

0.0

148.9

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

0.0

0.0

0.0

214.7

0.0

214.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

95.0

0.0

95.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

95.0

0.0

95.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

119.7

0.0

119.7

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

119.7

0.0

119.7

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

5,958.2

3,889.5

2,068.7

12,110.8

8,261.2

3,849.6

4,614.9

0.0

4,614.9

 

ხარჯები

195.5

0.0

195.5

118.0

0.0

118.0

102.6

0.0

102.6

 

საქონელი და მომსახურება

63.7

0.0

63.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

131.8

0.0

131.8

118.0

0.0

118.0

102.6

0.0

102.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,643.1

3,889.5

1,753.6

11,859.4

8,261.2

3,598.2

4,363.4

0.0

4,363.4

 

ძირითადი აქტივები

5,643.1

3,889.5

1,753.6

11,859.4

8,261.2

3,598.2

4,363.4

0.0

4,363.4

 

ვალდებულებების კლება

119.6

0.0

119.6

133.4

0.0

133.4

148.9

0.0

148.9

 

საშინაო

119.6

0.0

119.6

133.4

0.0

133.4

148.9

0.0

148.9

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

610.1

0.0

610.1

954.5

4.8

949.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

437.2

0.0

437.2

529.8

4.8

525.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

434.3

0.0

434.3

529.8

4.8

525.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90.6

0.0

90.6

424.7

0.0

424.7

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

90.6

0.0

90.6

424.7

0.0

424.7

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

82.3

0.0

82.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

82.3

0.0

82.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 01

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი

85.2

0.0

85.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

82.3

0.0

82.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

82.3

0.0

82.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 02

ბინათმშენებლობა

432.3

0.0

432.3

527.3

4.8

522.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

432.3

0.0

432.3

527.3

4.8

522.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

432.3

0.0

432.3

527.3

4.8

522.5

0.0

0.0

0.0

02 02 03

წყალმომარაგება

61.1

0.0

61.1

336.7

0.0

336.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2.0

0.0

2.0

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

2.0

0.0

2.0

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.1

0.0

59.1

334.2

0.0

334.2

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

59.1

0.0

59.1

334.2

0.0

334.2

0.0

0.0

0.0

02 02 04

გარე განათება

31.5

0.0

31.5

90.5

0.0

90.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.5

0.0

31.5

90.5

0.0

90.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

31.5

0.0

31.5

90.5

0.0

90.5

0.0

0.0

0.0

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

838.6

794.1

44.5

867.3

850.0

17.3

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

59.1

45.1

14.0

93.7

79.3

14.4

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

14.0

0.0

14.0

14.4

0.0

14.4

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

45.1

45.1

0.0

79.3

79.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

779.5

749.0

30.5

773.6

770.7

2.9

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

779.5

749.0

30.5

773.6

770.7

2.9

0.0

0.0

0.0

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

824.6

794.1

30.5

850.0

850.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

45.1

45.1

0.0

79.3

79.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

45.1

45.1

0.0

79.3

79.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

779.5

749.0

30.5

770.7

770.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

779.5

749.0

30.5

770.7

770.7

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03 02

ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი

14.0

0.0

14.0

17.3

0.0

17.3

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

 

2.0

2.0

 

2.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

14.0

0.0

14.0

14.4

0.0

14.4

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

14.0

 

14.0

14.4

 

14.4

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

02 04

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

307.2

0.0

307.2

335.9

0.0

335.9

180.0

0.0

180.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

307.2

0.0

307.2

335.9

0.0

335.9

180.0

0.0

180.0

 

ძირითადი აქტივები

307.2

0.0

307.2

335.9

0.0

335.9

180.0

0.0

180.0

2.05

შ.პ.ს ,,ყვირილა"

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,819.3

0.0

1,819.3

2,249.7

0.0

2,249.7

1,930.5

0.0

1,930.5

 

ხარჯები

1,774.4

0.0

1,774.4

1,915.8

0.0

1,915.8

1,845.2

0.0

1,845.2

 

პროცენტი

44.7

0.0

44.7

48.8

0.0

48.8

40.9

0.0

40.9

 

სუბსიდიები

1,729.7

0.0

1,729.7

1,867.0

0.0

1,867.0

1,804.3

0.0

1,804.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

2.3

248.6

0.0

248.6

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

2.3

0.0

2.3

248.6

0.0

248.6

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

42.6

0.0

42.6

85.3

0.0

85.3

85.3

0.0

85.3

 

საშინაო

42.6

0.0

42.6

85.3

0.0

85.3

85.3

0.0

85.3

 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1,732.0

0.0

1,732.0

2,115.6

0.0

2,115.6

1,804.3

0.0

1,804.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138.0

0.0

138.0

143.0

0.0

143.0

143.0

0.0

143.0

 

ხარჯები

1,729.7

0.0

1,729.7

1,867.0

0.0

1,867.0

1,804.3

0.0

1,804.3

 

სუბსიდიები

1,729.7

0.0

1,729.7

1,867.0

0.0

1,867.0

1,804.3

0.0

1,804.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

2.3

248.6

0.0

248.6

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

2.3

0.0

2.3

248.6

0.0

248.6

0.0

0.0

0.0

 03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,732.0

0.0

1,732.0

1,455.0

0.0

1,455.0

1,270.7

0.0

1,270.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138.0

 

138.0

128.0

 

128.0

129.0

 

129.0

 

ხარჯები

1,729.7

0.0

1,729.7

1,234.8

0.0

1,234.8

1,270.7

0.0

1,270.7

 

სუბსიდიები

1,729.7

 

1,729.7

1,234.8

 

1,234.8

1,270.7

 

1,270.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

2.3

220.2

0.0

220.2

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

2.3

0.0

2.3

220.2

0.0

220.2

0.0

0.0

0.0

 03 01 02

 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

410.6

0.0

410.6

419.7

0.0

419.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

407.2

0.0

407.2

419.7

0.0

419.7

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

407.2

 

407.2

419.7

 

419.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 03 01 03

კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.0

0.0

0.0

234.2

0.0

234.2

103.1

0.0

103.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

10.0

 

10.0

9.0

 

9.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

209.2

0.0

209.2

103.1

0.0

103.1

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

209.2

 

209.2

103.1

 

103.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

03 01 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

15.8

0.0

15.8

10.8

0.0

10.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

15.8

0.0

15.8

10.8

0.0

10.8

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

15.8

 

15.8

10.8

 

10.8

03 02

მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)

87.3

0.0

87.3

134.1

0.0

134.1

126.2

0.0

126.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

44.7

0.0

44.7

48.8

0.0

48.8

40.9

0.0

40.9

 

პროცენტი

44.7

0.0

44.7

48.8

0.0

48.8

40.9

0.0

40.9

 

ვალდებულებების კლება

42.6

0.0

42.6

85.3

0.0

85.3

85.3

0.0

85.3

 

საშინაო

42.6

0.0

42.6

85.3

0.0

85.3

85.3

0.0

85.3

04 00

განათლება

4,868.9

1,606.9

3,262.0

4,927.8

1,750.7

3,177.1

3,010.8

0.0

3,010.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

455.3

0.0

455.3

456.3

0.0

456.3

457.3

0.0

457.3

 

ხარჯები

3,285.8

857.4

2,428.4

3,057.5

430.5

2,627.0

3,010.8

0.0

3,010.8

 

საქონელი და მომსახურება

860.0

857.4

2.6

441.6

430.5

11.1

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

2,424.5

0.0

2,424.5

2,614.7

0.0

2,614.7

2,975.5

0.0

2,975.5

 

სხვა ხარჯები

1.3

0.0

1.3

1.3

0.0

1.3

35.3

0.0

35.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,583.1

749.5

833.6

1,870.3

1,320.2

550.1

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1,583.1

749.5

833.6

1,870.3

1,320.2

550.1

0.0

0.0

0.0

04 01

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

2,511.2

0.0

2,511.2

2,619.3

0.0

2,619.3

2,971.5

0.0

2,971.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

455.3

 

455.3

456.3

 

456.3

457.3

 

457.3

 

ხარჯები

2,419.1

0.0

2,419.1

2,610.7

0.0

2,610.7

2,971.5

0.0

2,971.5

 

სუბსიდიები

2,419.1

0.0

2,419.1

2,610.7

0.0

2,610.7

2,971.5

0.0

2,971.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92.1

0.0

92.1

8.6

0.0

8.6

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

92.1

0.0

92.1

8.6

0.0

8.6

0.0

0.0

0.0

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

790.4

258.1

532.3

553.1

11.6

541.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

790.4

258.1

532.3

553.1

11.6

541.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

790.4

258.1

532.3

553.1

11.6

541.5

0.0

0.0

0.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

9.3

0.0

9.3

16.3

0.0

16.3

39.3

0.0

39.3

 

ხარჯები

9.3

0.0

9.3

16.3

0.0

16.3

39.3

0.0

39.3

 

საქონელი და მომსახურება

2.6

0.0

2.6

11.1

0.0

11.1

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

5.4

 

5.4

4.0

 

4.0

4.0

 

4.0

 

სხვა ხარჯები

1.3

0.0

1.3

1.3

0.0

1.3

35.3

0.0

35.3

04 04

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

857.4

857.4

0.0

430.5

430.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

857.4

857.4

0.0

430.5

430.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

857.4

857.4

0.0

430.5

430.5

0.0

0.0

0.0

0.0

04 05

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

700.6

491.4

209.2

1,308.6

1,308.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

700.6

491.4

209.2

1,308.6

1,308.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

700.6

491.4

209.2

1,308.6

1,308.6

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,757.8

483.5

2,274.3

2,074.0

63.5

2,010.5

1,876.8

0.0

1,876.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

296.0

0.0

296.0

301.5

0.0

301.5

301.5

0.0

301.5

 

ხარჯები

1,704.1

0.0

1,704.1

1,727.3

0.0

1,727.3

1,871.8

0.0

1,871.8

 

საქონელი და მომსახურება

58.8

0.0

58.8

33.0

0.0

33.0

72.2

0.0

72.2

 

სუბსიდიები

1,534.1

0.0

1,534.1

1,610.1

0.0

1,610.1

1,688.7

0.0

1,688.7

 

სხვა ხარჯები

111.2

0.0

111.2

84.2

0.0

84.2

110.9

0.0

110.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,053.7

483.5

570.2

346.7

63.5

283.2

5.0

0.0

5.0

 

ძირითადი აქტივები

1,053.7

483.5

570.2

346.7

63.5

283.2

5.0

0.0

5.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,621.1

483.5

1,137.6

882.9

63.5

819.4

698.4

0.0

698.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

88.0

0.0

88.0

89.0

0.0

89.0

89.0

0.0

89.0

 

ხარჯები

625.6

0.0

625.6

599.9

0.0

599.9

698.4

0.0

698.4

 

საქონელი და მომსახურება

15.7

0.0

15.7

6.6

0.0

6.6

23.2

0.0

23.2

 

სუბსიდიები

595.8

0.0

595.8

585.5

0.0

585.5

643.4

0.0

643.4

 

სხვა ხარჯები

14.1

0.0

14.1

7.8

0.0

7.8

31.8

0.0

31.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

995.5

483.5

512.0

283.0

63.5

219.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

995.5

483.5

512.0

283.0

63.5

219.5

0.0

0.0

0.0

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

26.0

0.0

26.0

18.3

0.0

18.3

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

26.0

0.0

26.0

18.3

0.0

18.3

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

10.0

0.0

10.0

6.6

0.0

6.6

13.2

0.0

13.2

 

სუბსიდიები

1.9

 

1.9

3.9

 

3.9

5.0

 

5.0

 

სხვა ხარჯები

14.1

0.0

14.1

7.8

0.0

7.8

31.8

0.0

31.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ა(ა)იპ  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

273.4

0.0

273.4

256.6

0.0

256.6

288.4

0.0

288.4