გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 89
დოკუმენტის მიმღები გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/12/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.148.016535
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
89
25/12/2018
ვებგვერდი, 27/12/2018
190020020.35.148.016535
გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
გორის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (27/12/2018 - 08/02/2019)

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №89

2018 წლის 25 დეკემბერი

ქ. გორი

 

გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა.“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებისა და საქართველოს  ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი №1 დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2

ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 25/12/2017, 190020020.35.148.016417).

მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით რაზმაძედანართი №1

მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017

წლის

ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

39,204.0

39 397,5

8 039,6

31 357,9

38 559,0

303,0

38 256,0

გადასახადები

7,204.1

6 700,0

0,0

6 700,0

33 111,0

0,0

33 111,0

გრანტები

28,294.8

29 459,3

8 039,6

21 419,7

1 424,6

303,0

1 121,6

სხვა შემოსავლები

3,705.2

3 238,2

0,0

3 238,2

4 023,4

0,0

4 023,4

ხარჯები

23,785.8

24 925,3

317,4

24 607,9

26 216,4

303,0

25 913,4

შრომის ანაზღაურება

3,713.3

3 850,8

113,6

3 737,2

3 907,0

122,0

3 785,0

საქონელი და მომსახურება

3,140.6

3 274,7

44,4

3 230,3

3 157,5

36,0

3 121,5

პროცენტი

170.0

386,9

0,0

386,9

281,7

0,0

281,7

სუბსიდიები

13,367.0

14 341,8

123,2

14 218,6

15 839,8

135,0

15 704,8

გრანტები

344.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,475.8

1 437,5

36,2

1 401,3

1 466,0

10,0

1 456,0

სხვა ხარჯები

1,574.5

1 633,6

0,0

1 633,6

1 564,5

0,0

1 564,5

საოპერაციო სალდო

15,418.2

14 472,2

7 722,2

6 749,9

12 342,6

0,0

12 342,6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

14,314.5

20 186,2

9 283,6

10 902,6

12 086,8

0,0

12 086,8

ზრდა

15,084.6

20 716,2

9 283,6

11 432,6

12 636,8

0,0

12 636,8

კლება

770.1

530,0

0,0

530,0

550,0

0,0

550,0

მთლიანი სალდო

1,103.7

-5 714,0

-1 561,3

-4 152,7

255,8

0,0

255,8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

945.2

-5 861,4

-1 561,3

-4 300,1

0,0

0,0

0,0

ზრდა

1,360.9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,360.9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

415.7

5 861,4

1 561,3

4 300,1

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

415.7

5 861,4

1 561,3

4 300,1

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-158.5

-147,4

0,0

-147,4

-255,8

0,0

-255,8

კლება

158.5

147,4

0,0

147,4

255,8

0,0

255,8

საშინაო

158.5

147,4

0,0

147,4

255,8

0,0

255,8

ბალანსი

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017

წლის

ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

39,974.2

39 927,5

8 039,6

31 887,9

39 109,0

303,0

38 806,0

შემოსავლები

39,204.0

39 397,5

8 039,6

31 357,9

38 559,0

303,0

38 256,0

არაფინანსური აქტივების კლება

770.1

530,0

0,0

530,0

550,0

0,0

550,0

გადასახდელები

39,029.0

45 788,9

9 601,0

36 187,9

39 109,0

303,0

38 806,0

ხარჯები

23,785.8

24 925,3

317,4

24 607,9

26 216,4

303,0

25 913,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,084.6

20 716,2

9 283,6

11 432,6

12 636,8

0,0

12 636,8

ვალდებულებების კლება

158.5

147,4

0,0

147,4

255,8

0,0

255,8

ნაშთის ცვლილება

945.2

-5 861,4

-1 561,3

-4 300,1

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 38 559,0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017

წლის

ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

39,204.0

39 397,5

8 039,6

31 357,9

38 559,0

303,0

38 256,0

გადასახადები

7,204.1

6 700,0

0,0

6 700,0

33 111,0

0,0

33 111,0

გრანტები

28,294.8

29 459,3

8 039,6

21 419,7

1 424,6

303,0

1 121,6

სხვა შემოსავლები

3,705.2

3 238,2

0,0

3 238,2

4 023,4

0,0

4 023,4

 


მუხლი 4. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 33 111,0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017

წლის

ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ
ლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ
ლები

      გადასახადები

7,204.1

6 700,0

0,0

6 700,0

33 111,0

0,0

33 111,0

საშემოსავლო გადასახადი

2,223.7

2 100,0

0,0

2 100,0

0,0

0,0

0,0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0,0

0,0

0,0

0,0

28 511,0

0,0

28 511,0

     ქონების გადასახადი

4,980.3

4 600,0

0,0

4 600,0

4 600,0

0,0

4 600,0

საქართველოს საწარმოთა                   

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3,276.2

3 320,0

0,0

3 320,0

3 320,0

0,0

3 320,0

უცხოურ  საწარმოთა                   

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

10.6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფიზიკურ პირთა

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

65.2

52,0

0,0

52,0

52,0

0,0

52,0

სასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწაზე

764.9

652,0

0,0

652,0

652,0

0,0

652,0

არასასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწაზე

863.5

576,0

0,0

576,0

576,0

0,0

576,0

 


მუხლი 5. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 1 424,6 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის

გეგმა

2019 წლის

პროექტი

გრანტები

28,294.8

29 459,3

1 424,6

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

94.4

710,9

1 121,6

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

28,200.4

28 748,4

303,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

21,018.8

21 011,8

303,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

20,708.8

20 708,8

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

310.0

303,0

303,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6,881.6

7 736,6

0,0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

6,832.0

7 198,3

0,0

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან

49.6

0,0

0,0

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების

ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.0

538,4

0,0

 


მუხლი 6. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 4 023,4 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის

გეგმა

2019 წლის

პროექტი

სხვა  შემოსავლები

3,705.2

3 238,2

4 023,4

შემოსავლები საკუთრებიდან

739.2

605,0

630,0

პროცენტები

259.3

190,0

200,0

რენტა

480.0

415,0

430,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

253.8

190,0

200,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან მართვაში (უზუფრუქტი, გირავნობა და სხვა) გადასაცემად

226.2

225,0

230,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1,122.1

1 073,2

693,4

ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები

1,036.1

1 013,0

603,0

სანებართვო მოსაკრებელი

152.8

130,0

70,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის  გადავადების მოსაკრებელი

3.4

3,0

3,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

574.4

600,0

230,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

305.5

280,0

300,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

86.0

60,2

90,4

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

86.0

60,2

90,4

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1,594.7

1 560,0

2 700,0

 


მუხლი 7. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 26 216,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017

წლის

ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

23,785.8

24 925,3

317,4

24 607,9

26 216,4

303,0

25 913,4

შრომის ანაზღაურება

3,713.3

3 850,8

113,6

3 737,2

3 907,0

122,0

3 785,0

საქონელი და მომსახურება

3,140.6

3 274,7

44,4

3 230,3

3 157,5

36,0

3 121,5

პროცენტი

170.0

386,9

0,0

386,9

281,7

0,0

281,7

სუბსიდიები

13,367.0

14 341,8

123,2

14 218,6

15 839,8

135,0

15 704,8

გრანტები

344.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,475.8

1 437,5

36,2

1 401,3

1 466,0

10,0

1 456,0

სხვა ხარჯები

1,574.5

1 633,6

0,0

1 633,6

1 564,5

0,0

1 564,5

 


მუხლი 8. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 12 086,8  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა    12 636,8 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის

გეგმა

2019 წლის

პროექტი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

188.7

71,0

373,0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

12,788.1

19 693,5

10 865,1

03 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

484.6

696,8

1 266,0

04 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

1,584.5

180,1

30,0

05 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

38.7

74,8

102,7

სულ ჯამი

15,084.6

20 716,2

12 636,8

 ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 550,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის

გეგმა

2019 წლის

პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

770.1

530.0

550.0

ძირითადი აქტივები

109.1

190.0

50.0

არაწარმოებული აქტივები

661.1

340.0

500.0

მიწა

661.1

340.0

500.0

 


მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის

გეგმა

2019 წლის

პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5,789.5

5 912,3   

6 203,8   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5,619.5

5 454,2   

5 823,0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,619.5

5 434,2   

5 623,0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

20,0   

200,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

 

0.0

31,2    

39,1   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

 

0.0

31,2   

39,1   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

170.0

426,9   

341,7   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

11,891.8

18 186,2   

10 992,8   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა

და მონადირეობა

0.0

50,0   

30,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0

50,0   

30,0   

7045

ტრანსპორტი

7,968.5

12 683,0   

4 261,3   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

7,963.1

12 683,0   

4 261,3   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

5.4

0,0   

0,0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0

824,6   

1 121,6   

70473

ტურიზმი

0.0

824,6   

1 121,6   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

3,923.3

4 628,6   

5 579,9   

705

გარემოს დაცვა

296.3

1 446,3   

677,0    

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0.0

115,0   

0,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

296.3

1 331,3   

677,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

5,929.0

5 546,2   

4 125,6   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

267.7

270,0   

270,0   

7063

წყალმომარაგება

3,871.2

3 366,2   

1 481,6   

7064

გარე განათება

1,129.6

1 340,0   

1 752,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

660.4

570,0   

622,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

250.9

278,0   

303,0   

7072

ამბულატორიული მომსახურეობა

135.9

143,0   

168,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

115.0

135,0   

135,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

7,184.8

5 625,6   

6 295,1   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

4,083.3

2 864,8   

3 509,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2,636.5

2 504,3   

2 529,6   

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

26.9

56,5   

56,5   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

120.0

200,0   

200,0    

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

318.0

0,0   

0,0   

709

განათლება

5,826.5

6 998,3   

8 416,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

5,774.9

6 953,8   

8 366,0   

7092

ზოგადი განათლება

46.2

44,5   

50,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

46.2

44,5   

50,0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

5.4

0,0   

0,0   

710

სოციალური დაცვა

1,701.8

1 648,7   

1 840,0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

878.5

868,2   

950,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

658.4

574,8   

670,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

220.2

293,5   

280,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

7.0

9,0   

9,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

59.9

31,2   

30,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

183.9

194,0   

210,0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

130.8

66,6   

130,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

441.6

479,6   

511,0   

სულ ჯამი

38,870.4

45 641,5   

38 853,2   

 


მუხლი 10. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 255,8 ათასი ლარის ოდენობით.

 


მუხლი 11. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება           0,0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -255,8 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13.