„გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №89 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №89 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 19
დოკუმენტის მიმღები გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 10/05/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/05/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.148.016554
19
10/05/2019
ვებგვერდი, 14/05/2019
190020020.35.148.016554
„გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №89 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
გორის მუნიციპალიტეტი
 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №19

2019 წლის 10 მაისი

ქ. გორი

 

„გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №89 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და საქართველოს  ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №89 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge 27/12/2018; 190020020.35.148.016535) დამტკიცებული №1 დანართი შეიცვალოს შესაბამისად ახალი №1 დანართით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით რაზმაძედანართი №1

მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017

წლის

ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

39,204.0

41 337,6

7 793,9

33 543,8

51 301,3

12 955,1

38 346,2

გადასახადები

7,204.1

7 193,1

0,0

7 193,1

33 111,0

0,0

33 111,0

გრანტები

28,294.8

29 086,1

7 793,9

21 292,3

14 166,9

12 955,1

1 211,8

სხვა შემოსავლები

3,705.2

5 058,4

0,0

5 058,4

4 023,4

0,0

4 023,4

ხარჯები

23,785.8

24 181,6

307,2

23 874,4

28 562,7

2 381,3

26 181,3

შრომის ანაზღაურება

3,713.3

3 836,7

120,0

3 716,7

3 907,0

122,0

3 785,0

საქონელი და მომსახურება

3,140.6

3 080,2

26,8

3 053,4

3 299,3

175,0

3 124,3

პროცენტი

170.0

383,0

0,0

383,0

281,7

0,0

281,7

სუბსიდიები

13,367.0

14 254,8

124,4

14 130,4

16 054,1

135,0

15 919,1

გრანტები

344.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,475.8

1 274,1

36,0

1 238,1

1 485,8

11,0

1 474,8

სხვა ხარჯები

1,574.5

1 352,9

0,0

1 352,9

3 534,8

1 938,3

1 596,5

საოპერაციო სალდო

15,418.2

17 156,0

7 486,7

9 669,3

22 738,6

10 573,8

12 164,8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

14,314.5

16 402,7

8 360,0

8 042,7

29 521,8

11 590,2

17 931,6

ზრდა

15,084.6

17 189,8

8 360,0

8 829,9

30 071,8

11 590,2

18 481,6

კლება

770.1

787,1

0,0

787,1

550,0

0,0

550,0

მთლიანი სალდო

1,103.7

753,3

-873,3

1 626,6

-6 783,2

-1 016,4

-5 766,7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

945.2

606,0

-873,3

1 479,3

-7 038,9

-1 016,4

-6 022,5

ზრდა

1,360.9

1 479,3

0,0

1 479,3

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,360.9

1 479,3

 

1 479,3

0,0

 

 

კლება

415.7

873,3

873,3

0,0

7 038,9

1 016,4

6 022,5

ვალუტა და დეპოზიტები

415.7

873,3

873,3

 

7 038,9

1 016,4

6 022,5

ვალდებულებების ცვლილება

-158.5

-147,3

0,0

-147,3

-255,8

0,0

-255,8

კლება

158.5

147,3

0,0

147,3

255,8

0,0

255,8

საშინაო

158.5

147,3

0,0

147,3

255,8

0,0

255,8

ბალანსი

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017

წლის

ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

39,974.2

42 124,8

7 793,9

34 330,9

51 851,3

12 955,119

38 896,2

შემოსავლები

39,204.0

41 337,6

7 793,9

33 543,8

51 301,3

12 955,1

38 346,2

არაფინანსური აქტივების კლება

770.1

787,1

0,0

787,1

550,0

0,0

550,0

გადასახდელები

39,029.0

41 518,7

8 667,1

32 851,6

58 890,2

13 971,5

44 918,7

ხარჯები

23,785.8

24 181,6

307,2

23 874,4

28 562,7

2 381,3

26 181,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,084.6

17 189,8

8 360,0

8 829,9

30 071,8

11 590,2

18 481,6

ვალდებულებების კლება

158.5

147,3

0,0

147,3

255,8

0,0

255,8

ნაშთის ცვლილება

945.2

606,0

-873,3

1 479,3

-7 038,9

-1 016,4

-6 022,5

 


მუხლი 3. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 51 301,3 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017

წლის

ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

39,204.0

41 337,6

7 793,9

33 543,8

51 301,3

12 955,1

38 346,2

გადასახადები

7,204.1

7 193,1

0,0

7 193,1

33 111,0

0,0

33 111,0

გრანტები

28,294.8

29 086,1

7 793,9

21 292,3

14 166,9

12 955,1

1 211,8

სხვა შემოსავლები

3,705.2

5 058,4

0,0

5 058,4

4 023,4

0,0

4 023,4

 


მუხლი 4. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 33 111,0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017

წლის

ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ
ლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ
ლები

      გადასახადები

7,204.1

7 193,1

0,0

7 193,1

33 111,0

0,0

33 111,0

საშემოსავლო გადასახადი

2,223.7

2 009,1

0,0

2 009,1

0,0

0,0

 

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0,0

0,0

0,0

0,0

28 511,0

0,0

28 511,0

     ქონების გადასახადი

4,980.3

5 183,9

0,0

5 183,9

4 600,0

0,0

4 600,0

საქართველოს საწარმოთა                   

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3,276.2

3 364,1

0,0

3 364,1

3 320,0

0,0

3 320,0

უცხოურ  საწარმოთა                 

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

10.6

6,4

0,0

6,4

0,0

0,0

0,0

ფიზიკურ პირთა

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

65.2

70,0

0,0

70,0

52,0

0,0

52,0

სასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწაზე

764.9

867,4

0,0

867,4

652,0

0,0

652,0

არასასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწაზე

863.5

876,0

0,0

876,0

576,0

0,0

576,0

 


მუხლი 5. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 14 166,9 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის

ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

გრანტები

28,294.8

29 086,1

14 166,9

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

94.4

583,5

1 211,8

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

28,200.4

28 502,7

12 955,1

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

21,018.8

21 011,8

2 241,3

გათანაბრებითი ტრანსფერი

20,708.8

20 708,8

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

310.0

303,0

2 241,3

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6,881.6

7 490,9

10 713,8

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

6,832.0

6 963,7

8 636,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0,0

0,0

1 630,0

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან

49.6

0,0

0,0

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების

ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.0

527,1

447,7

 


მუხლი 6. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 4 023,4 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის

ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

სხვა  შემოსავლები

3,705.2

5 058,4

4 023,4

შემოსავლები საკუთრებიდან

739.2

991,1

630,0

პროცენტები

259.3

504,2

200,0

რენტა

480.0

487,0

430,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

253.8

213,6

200,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან მართვაში (უზუფრუქტი, გირავნობა და სხვა) გადასაცემად

226.2

273,3

230,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1,122.1

854,6

693,4

ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები

1,036.1

729,9

603,0

სანებართვო მოსაკრებელი

152.8

71,5

70,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის  გადავადების მოსაკრებელი

3.4

2,8

3,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

574.4

301,7

230,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

305.5

353,9

300,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

86.0

124,8

90,4

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

86.0

124,8

90,4

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1,594.7

3 159,0

2 700,0

 


მუხლი 7. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 28 562,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017

წლის

ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

23,785.8

24 181,6

307,2

23 874,4

28 562,7

2 381,3

26 181,3

შრომის ანაზღაურება

3,713.3

3 836,7

120,0

3 716,7

3 907,0

122,0

3 785,0

საქონელი და მომსახურება

3,140.6

3 080,2

26,8

3 053,4

3 299,3

175,0

3 124,3

პროცენტი

170.0

383,0

0,0

383,0

281,7

0,0

281,7

სუბსიდიები

13,367.0

14 254,8

124,4

14 130,4

16 054,1

135,0

15 919,1

გრანტები

344.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,475.8

1 274,1

36,0

1 238,1

1 485,8

11,0

1 474,8

სხვა ხარჯები

1,574.5

1 352,9

0,0

1 352,9

3 534,8

1 938,3

1 596,5


მუხლი 8. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 29 521,8  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა    30 071,8 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის

ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

188.7

47,1

374,2

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

12,788.1

16 709,6

27 252,8

03 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

484.6

192,6

1 969,6

04 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

1,584.5

180,1

372,5

05 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

38.7

60,5

102,7

სულ ჯამი

15,084.6

17 189,8

30 071,8

 

ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 550,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის

ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

770.1

530.0

550.0

ძირითადი აქტივები

109.1

190.0

50.0

არაწარმოებული აქტივები

661.1

340.0

500.0

მიწა

661.1

340.0

500.0

 


მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური   აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის

ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5,789.5

5 758,9

6 205,0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5,619.5

5 334,5

5 824,2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,619.5

5 334,5

5 624,2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0,0

200,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

 

0.0

15,5

39,1

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

 

0.0

15,5

39,1

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

170.0

408,8

341,7

704

ეკონომიკური საქმიანობა

11,891.8

16 130,8

24 354,4

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა

და მონადირეობა

0.0

41,6

330,0

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0

41,6

330,0

7045

ტრანსპორტი

7,968.5

11 543,9

13 784,4

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

7,963.1

11 543,9

13 784,4

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

5.4

0,0

0,0

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0

289,0

1 619,7

70473

ტურიზმი

0.0

289,0

1 619,7

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

3,923.3

4 256,3

8 620,2

705

გარემოს დაცვა

296.3

1 244,2

2 458,4

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0.0

114,8

150,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

296.3

1 129,4

2 308,4

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

5,929.0

4 560,5

5 487,4

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

267.7

209,3

270,0

7063

წყალმომარაგება

3,871.2

2 459,0

2 478,4

7064

გარე განათება

1,129.6

1 323,5

2 117,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

660.4

568,6

622,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

250.9

277,4

303,0

7072

ამბულატორიული მომსახურეობა

135.9

142,7

168,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

115.0

134,7

135,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

7,184.8

5 497,2

6 899,6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

4,083.3

2 846,2

3 851,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2,636.5

2 434,5

2 792,1

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

26.9

56,5

56,5

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

120.0

160,1

200,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

318.0

0,0

0,0

709

განათლება

5,826.5

6 459,2

11 058,0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

5,774.9

6 415,9

9 069,6

7092

ზოგადი განათლება

46.2

43,4

1 988,3

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

46.2

43,4

1 988,3

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

5.4

0,0

0,0

710

სოციალური დაცვა

1,701.8

1 443,1

1 868,8

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

878.5

790,4

950,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

658.4

498,0

670,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

220.2

292,4

280,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

7.0

5,0

9,0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

59.9

28,0

30,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

183.9

150,4

220,0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

130.8

57,4

130,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

441.6

411,9

529,8

სულ ჯამი

38,870.4

41 371,4

58 634,4

 


მუხლი 10. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -6 783,2 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება   -7 038,9 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  7 038,9 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -255,8 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 200,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს გორის მუნიციპალიტეტის მერის   ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი – 2 241,3 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის –  135,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის –  158,0 ათასი ლარი;

გ) „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ და „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის –  10,0 ათასი ლარი;

დ) „საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებისათვის – 1 840,0 ათასი ლარი  და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფისათვის –  98,3 ათ. ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 16. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამები
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

განხორციელდება კომუნალური ინფრასტრუქტურის მოწყობა-ექსპლოატაცია და კეთილმოწყობის ღონისძიებები.

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში განხორციელდება გზების, სანიაღვრე არხების, სკვერების, გაზონების, საბავშვო გასართობი და სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გორის მუნიციპალიტეტის საავტომობილო, სოფლების დამაკავშირებელი და შიდასაუბნო გზების მშენებლობა, მოვლა და რეაბილიტაცია.

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში განხორციელდება გზებისა და ქუჩების რეაბილიტაცია.

ა.ა) გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანია გორის მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია, რომელიც მოიცავს  ქუთაისის ქუჩის (სტალინის გამზირიდან გოგებაშვილის ქუჩის კვეთამდე) მონაკვეთისა და მეჯუდის საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაციას, ქუთაისის ქუჩის (აღმაშენებლის გამზირიდან ძმები რომელაშვილების ქუჩამდე) მონაკვეთის რეაბილიტაციას, ქ.წამებულის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩის კვეთიდან ძმები რომელაშვილების ქუჩის კვეთამდე) რეაბილიტაციას, ბუხაიძის და შიო მღვიმელის ქუჩების რეაბილიტაციას, აბრამიშვილის ქუჩის საყრდენი კედლის მოწყობას, ტყვიავის ქუჩის (ტყვიავის ქუჩის კვეთიდან ჩრდილოეთის მიმართულებით) რეაბილიტაციას, კოსტავას ქუჩის საფეხმავლო სივრცის რეაბილიტაციას, გორიჯვრის ქუჩის დარჩენილი მონაკვეთის, სოფელ ტყვიავში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის  მოასფალტებას, სოფელ ნიქოზის და ქვახვრელის გზების რეაბილიტაციას და სხვა ქუჩებისა და გზების რეაბილიტაციას.

ასევე გათვალისწინებულია ქ. გორის ქუჩებში საგზაო ნიშნების მონტაჟისა და საგზაო მონიშვნების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება.

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში დაგეგმილია სუხიშვილის ქუჩის პარალელური გზის (სუხიშვილის ქუჩის №18-24 კორპუსების წინ გამავალი  და სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების სამსახურამდე მისასვლელი გზა) რეაბილიტაცია, ბარნოვის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩიდან რომელაშვილების ქუჩამდე) რეაბილიტაცია, კახნიაშვილის, გორგასალის, ქუთაისის (სტალინის გამზირიდან გოგებაშვილის ქუჩის კვეთამდე), ქუთაისის (აღმაშენებლის გამზირიდან ძმ.რომელაშვილების ქუჩამდე), ქეთევან წამებულის (აღმაშენებლის ქუჩიდან ძმ.რომელაშვილების ქუჩის კვეთამდე) ქუჩების, გორიჯვრის ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაცია, კარალეთის დევნილთა დასახლებაში შიდა გზების, დიცი-ქორდი-არბო-მერეთის, ტირძნისი-თერგვისი-ბუჟღულაანთუბნის გზების, სოფელ მეჯვრისხევისა და ახალუბნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში განხორციელდება აღმაშენებლის და თბილისის ქუჩების, მღებრიანის გზების რეაბილიტაცია, საყავრის გზის მოხრეშვა და წითელწყაროს გზის მონაკვეთზე კლდის მოშლა და გზის გაწმენდა.

გასული წლის ვალდებულებების ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. გორში გოგებაშვილის ქუჩის (კახნიაშვილის ქუჩის კვეთიდან 26 მაისის სანაპირომდე) მონაკვეთის და საკათედრო ტაძრის მიმდებარე მოედნის რეაბილიტაციის და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და ასევე სოფელ მეღვრეკისის გზის რეაბილიტაციის დასრულება.

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ ქვემო ხვითის გზის რეაბილიტაცია (სოფლის ცენტრიდან ზემო ხვითის მიმართულებით მისასვლელი გზა).

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის მიზანია ეფექტიანი კომუნალური სისტემის შექმნა, ერთიანი ენერგოეფექტური გარე განათების სისტემის ჩამოყალიბება.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის რეაბილიტაცია, ელ.ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლების სისტემების, წყალარინების, მელიორაციის, ჭაბურღილებისა და სატუმბო სადგურების სამსახურის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურული პროექტების, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება, სარწყავი არხების მოწყობის,  მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა, საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხელშეწყობა.

ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ქუჩების, შენობების, ხიდების, შადრევნების გარე განათებაზე დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება,  გარე განათების ქსელის გაფართოვება და არსებული ქსელის რეაბილიტაცია,

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში გათვალისწინებულია გარე განათების გაუმჯობესება სოფლებში: სვენეთი, ქვემო შავშვები, წითელუბანი, ნაწრეტი, ზერტი, მერეთი, კოშკი, კარბი, რიეთი, კოშკები, ტირძნისი, ბროწლეთი, მეღვრეკისი, ერგნეთი, თერგვისი, დიცი, ქორდი, არბო, ტინისხიდი, ვარიანი, ახალდაბა, შინდისი, ფხვენისი, ქიწნისი, ძევერა, ჯარიაშენი, ახრისი, მუმლაანთკარი, ქვეში, ახალუბანი, ციცაგიაანთკარი, ბნავისი, მღებრიანი, ბოშური, ქვემო ნიქოზი, თორტიზა, ქვემო სობისი, საქაშეთი, ცხინვალის გზ. (გაგრძელება), ქალაქ გორში სტალინის გამზირი.

ბ.ბ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ნაგვის ურნების შეძენა.

ბ.გ) საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია რკინიგზის დასახლებაში არსებული საკანალიზაციო ქსელის გამწმენდი ნაგებობის ფუნქციონირების (ელ.ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება) ხელშეწყობა.

რეგიონალური პროექტის თანადაფინანების პროგრამით დაგეგმილია კარალეთის დევნილთა ჩასახლების და ელექტრიფიკაციის დასახლების საკანალიზაციო სისტემის და გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა.

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში გამტარუნარიანობის გაუმჯობესების მიზნით გათვალისწინებულია სოფელ ხელთუბანში, ქვახვრელში, აძვში სანიაღვრე არხის ბეტონის ღარებით მოწყობა.

ბ.დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 02 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფლებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება დასახლებებში მაცხოვრებელთა რაოდენობის შესაბამისად.

ბ.ე) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გორის მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს სასმელი წყლის სოკოებზე და შადრევნებზე დახარჯული წყლის ღირებულების და დევნილთა დასახლებებში სასმელი წყლის ჭაბურღილებისა და წყლის საქაჩების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელ.ენერგიის ღირებულების ანაზღაურებას. სოფლებში: ხურვალეთი, ბობნევი, ატენი, ვარიანის მეურნეობა და სხვა განხორციელდება სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია.

რეგიონალური პროექტის თანადაფინანების პროგრამით დაგეგმილია ნადარბაზევში, ყელქცეულში, ზეღდულეთში, არაშენდაში, ტინისხიდში და ახალდაბაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია.

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში გათვალისწინებულია ხურვალეთის სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია, შერთულში სასმელი წყლის მილების გაყვანა, ფიცესში სასმელი წყლის ავზის და მილების მონტაჟი.

ბ.ვ) საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში განხორციელებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების  საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის გაწევის მიზნით საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა.

ბ.ზ) ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 02 02 10)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორაზე ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის გაუმჯობესების და შემდგომში პრობლემის გადაჭრის მექანიზმის შექმნის მიზნით მუნიციპალიტეტი აცხადებს მზადყოფნას პროექტის ღირებულების არაუმეტეს 90%-ის ფარგლებში თანადაფინანსებით წაახალისოს ყველა ის ორგანიზაცია (საბიუჯეტო დაფინანსებაზე მყოფი, არარეგისტრირებული კავშირი, არასამეწარმეო იურიდიული პირი და სხვა), რომელიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენს წილობრივ თანადაფინანსებას პროექტის განხორციელებისათვის.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება.

ბ.თ) ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 02 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებებების თანადაფინანსება. თანადაფინანსების შემთხვევაში აღნიშნული პროექტი უნდა ითვალისწინებდეს მრავალსართულიანი სახლების, ორ ან ორზე მეტ მომიჯნავე მიწის ნაკვეთზე არსებული ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობას, ექსპლუატაციას და განვითარებას.

პროექტის წარმომდგენმა ამხანაგობამ უნდა მოახდინოს  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის,  სასმელი წყლის და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის, ლიფტების, ფასადის, სადარბაზოების და ეზოების პროექტის საერთო ღირებულების მინიმუმ 10%-ით თანადაფინანსება;

ბ.ი) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, წყალარინების, მელიორაციის, ჭაბურღილებისა და სატუმბო სადგურების სამსახურის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ახორციელებს  გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (გარდა ქალაქი გორისა) სასმელი წყლის სისტემების მომსახურებას, წყალარინების სისტემების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფას და მოქმედი წყალმომარაგების სისტემების გამართული  მუშაობის უზრუნველყოფას და მომსახურებას.

უზრუნველყოფს, გორის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული სარწყავი წყლის ჭაბურღილების და სატუმბო სადგურების გამართულ მუშაობას, საავარიო სამსახურის ფუნქციონირებისათვის ადგილზე ორგანიზების გაწევას, წყალარინების, სარწყავი სისტემების ჭაბურღილების და სატუმბო სადგურების დაზიანებების ლიკვიდაციას, მოპოვებული წყლის რეგულარული ლაბორატორიულ კონტროლს და  წყალმომარაგების  სისტემებში დაზიანებების ლიკვიდაციას.

ასევე უზრუნველყოფს, ქალაქ გორში  სადგურის დასახლებაში არსებული გამწმენდი ნაგებობის მოვლა-პატრონობას.

ბ.კ) ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გორის მუნიციპალიტეტის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის მესამე ეტაპის სამუშაოების დაფინანსება.

ბ.ლ) სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 14)

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სარწყავი სისტემის  რეაბილიტაცია.

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ ატენში სარწყავი სისტემის აღდგენა და რეაბილიტაცია.

გ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება იერსახის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების და გაზონების გამწვანება, მოვლა-შენახვა, მოწყობა და რეაბილიტაცია, მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია, ა(ა)იპ „სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს“,  ა(ა)იპ „კეთილმოწყობის სააგენტოს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობას და მოსაცდელების რეაბილიტაციას.

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში განხორციელდება სკვერების, გაზონების, საბავშვო გასართობი და სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაციის და სასაფლაოების შემოღობვის ღონისძიებები.

გ.ა) საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03 01)

საახალწლო ღონისძიებების განსახორციელებლად იგეგმება მუნიციპალიტეტში გაფორმების სამუშაოების უზრუნველყოფა კერძოდ: ხელოვნური ნაძვისხის მონტაჟი და დემონტაჟი, შენობებზე, ხის ვარჯებზე და ქუჩებში გაბმულ სადენებზე სხვადასხვა სახის დეკორატიული სანათების მოწყობა და დემონტაჟი.

გათვალისწინებულია ნაძვის ხისთვის განახლებული განათების სისტემის შეძენა და სხვადასხვა ლოკაციაზე განახლებული დეკორატიული სანათების მოწყობა.

გ.ბ) შადრევნის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სტალინის სკვერში კასკადური შადრევნის რეაბილიტაციის დასაბრუნებელი საგარანტიო თანხა.

გ.გ) სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 03 03)

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის გარემოსა და იერსახის გაუმჯობესება. დაგეგმილია სუხიშვილის ქუჩაზე მამარდაშვილის სახელობის მემორიალის რეაბილიტაცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა და არსებული სკვერების რეაბილიტაცია.

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში იგეგმება მშვიდობის, ზუბალაშვილების, ყიფიანის, ტყვიავის, მუსხელიშვილის, რომელაშვილების ქუჩებზე, ვერხვების დევნილთა დასახლებაში, რაგბის სტადიონთან, გარეჯვარში, არაშენდაში, საქაშეთის დევნილთა დასახლებაში, უფლისციხეში, ქვემო არცევში, ფლავისმანში, მარანაში სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია ბავშვთა გასართობი მოედნებით.

გ.დ) გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის შეძენა (პროგრამული კოდი 02 03 04)

ქვეპროგრამის მიზანია გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის მოწყობა.

გ.ე) მუნიციპალური შენობების და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების,  ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 05)

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში და ა(ა)იპ-ების სარგებლობაში არსებული შენობების რეაბილიტაცია და ეზოების კეთილმოწყობა.

რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ გორში ჭონქაძის ქუჩაზე სსიპ „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახურის“ შენობის მშენებლობა.

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ შავშვებში და ერგნეთში რიტუალების სახლების რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა.

გ.ვ) სპორტული მოედნების მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 06)

ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა სპორტის, მასობრივი ფიზიკური კულტურისა და სპორტის შემდგომი განვითარებისათვის სასპორტო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამყარება და სრულყოფა. სპორტული მოედნების მოწყობა ფიზიკურად ძლიერი და ჯანმრთელი მოზარდი თაობის აღსაზრდელად და მთელი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დასაცავად.

ამ მიზნით მაღალმთიანი სოფლების განვითარების ფონდის ფარგლებში იგეგმება ერგნეთში სპორტული კომპლექსის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის თანადაფინანსება.

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში დაგეგმილია შინდისის გზატკეცილზე, გორგასლის, ღამბარაულის ქუჩებზე, ვერხვების დევნილთა დასახლებაში, კარალეთში, ნადარბაზევში, შავშვების დევნილთა დასახლებაში, პატარა ხურვალეთში, მეჯვრისხევში, კვარხეთში, სკრაში, ქვახვრელში, ქვემო ხვითში, ყელქცეულში, ქიწნისში, ზეღდულეში, ზემო ნიქოზში, ტყვიავში, ატენში, ხიდისთავში სპორტული მოედნების ტრენაჟორებით მოწყობა-რეაბილიტაცია.

გ.ზ) დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 02 03 07)

ქვეპროგრამების მიზანია მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისათვის საჭირო რესურსით უზრუნველყოფა.

გ.თ) ა(ა)იპ  გორის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 13)

ქვეპროგრამის მიზანია:

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური პრობლემების და მოთხოვნილებების შესწავლის, მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის განსახორციელებელი პროექტებისათვის თანხების მოძიების, დემოგრაფიულ, სოციალურ და ეკონომიკურ სკითხებზე გამოკითხვების ჩატარების, ხელისუფლების და ბიზნეს სექტორის მიერ საინვესტიციო შესაძლებლობების ანალიზის, უცხოურ ორგანიზაციებთან პარტნიორული ურთიერთობის დამყარების და განვითარების სხვა პროგრამების შემუშავების მიზნით დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს ადმინისტრაციული ხარჯების უზრუნველყოფა სუბსიდირების გზით.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობა-ნაგებობების სამგანზომილებიანი მოდელირება, მასზე არსებული ინფორმაციის მიმაგრება და ინტერნეტ სივრცეში განთავსება. გეოინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა. ასევე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების და შენობა-ნაგებობების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის მიზნით მათი ექსპლოატაციისათვის აუცილებელი ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადების უზრუნველყოფა.

შიდა ტურიზმის, შემოყვანის ტურიზმის, სამთო ტურიზმისა და ალპინიზმის პოპულარიზაცია და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება მოსწავლე-ახალგაზრდობაში. ტურიზმსა და საკურორტო სფეროში მუნიციპალური პრიორიტეტების, სტრატეგიისა და წინადადებების შემუშავება. ახალი ტურისტული ადგილების შექმნისათვის რეკომენდაციების მომზადება და მრავალფეროვანი ტურისტული პროგრამების შექმნა და შეთავაზება.

გ.ი) სასაფლაოების შემოღობვა (პროგრამული კოდი 02 03 14)

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოწესრიგება და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა .

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ რეხაში, ხურვალეთში და საქაშეთში სასაფლაოს შემოღობვა, ხოლო სოფელ ფლავში სასაფლაოსთან მისასვლელი ხიდისა და წყაროს მოწყობა.

გ.კ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტოს ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 16)

ქვეპროგრამის მიზანია  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების ღონისძიებებს უზრუნველყოფა, მოსახლეობიდან და საწარმო-ორგანიზაციებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა და ქალაქის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება. სააგენტო უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის 75 (სამოცდათხუთმეტი) სოფლიდან და 5 (ხუთი) დევნილთა დასახლებიდან, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას, ასევე სტიქიური ნაგავსაყრელების ლიკვიდაციას; საკანალიზაციო, შიდა სარწყავი სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა-ექსპლუატაციას; სასიცოცხლო ფუნქციაშეწყვეტილი მერქნული რესურსის გადაბელვას, გარემოდან ამოღებას და ახლით ჩანაცვლებას, სპორტული მოედნების, სკვერების და გაზონების მწვანე საფარის მოვლა-შენახვას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციას და მუნიციპალური ქონების მიმდინარე შეკეთებას.

გ.ლ) ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება გორში მდგრადი განვითარებისათვის (პროგრამული კოდი 02 03 17)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, დასაქმების ახალი შესაძლებლობების შექმნა, ახალგაზრდებისა და ტურიზმთან დაკავშირებული სერვისის მიმწოდებლების უნარების გაძლიერება.

აგრეთვე პროექტის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი საქმიანობები: ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა; პარკის რეაბილიტაცია; ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის გახსნა; პარკინგისა და სანიტარული ობიექტების მოწყობა; ქალაქის ცენტრსა და ისტორიულ ნაწილში ველო-ინფრასტრუქტურის მოწყობა და ველოსიპედების გაქირავების სერვისის შექმნა; სუვენირებისა და სხვა ადგილობრივი პროდუქტების სარეალიზაციო სივრცის შექმნა; ეროვნული საკვებისა და ხელნაკეთობების დამამზადებელი სახელოსნოების მოწყობა, სადაც მუშაობის პროცესი ნაჩვენები იქნება ვიზიტორებისათვის და გაიყიდება შექმნილი პროდუქცია; პარკში კაფის მოწყობისათვის საჭირო სივრცის შექმნა; ახალგაზრდების დასააქმების შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით მათი უნარების გაძლიერება ტრენინგების, სტაჟირებისა და ბიზნეს-კონსულტირების სერვისის გზით.

გ.მ) მოსაცდელების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 18)

ქვეპროგრამის მიზანია მგზავრთა კომფორტული მგზავრობისათვის ავტოტრანსპორტის გაჩერების ადგილებზე  მოსაცდელების მოწყობა-რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ სვენეთში, ქორდში და სხვა სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა.

გ.ნ) სპეციალური დანიშნულების სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა (პროგრამული კოდი 02 03 19)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების გაუმჯობესების მიზნით სპეციალური დანიშნულების სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა.

ასევე გათვალისწინებულია გრანტის ფარგლებში ტრაქტორის შეძენა.

2. განათლება  (პროგრამული კოდი 03 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 01)

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი სკოლამდელი ასაკის ბავშვის სკოლამდელ დაწესებულებაში სწავლის ხელმისაწვდომობის გაზრდა, რის გამოც მუნიციპალიტეტი გეგმავს ახალი ბაღების მშენებლობას და არსებული სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტყვიავის, პატარა გარეჯვრის, ბერბუკის, ქერეს და სხვა საბავშვო ბაღების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა.

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში დაგეგმილია ატენში, ვარიანის მეურნეობაში, შერთულში, სათემოში და ნიქოზში სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

ასევე დაგეგმილია განსახორციელებელი ღონისძიებების ფარგლებში ქ.გორში, რკინიგზის სადგურის დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა.

ბ) განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკოლებში  კლასგარეშე აქტივობების განხორციელება, აქტუალური თემებისა და პროექტების წამოწევა და მათი დაგეგმვა-პრეზენტაცია, მოსწავლე-ახალგაზრდობაში ცნობიერებისა და მოტივაციის ამაღლების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის  ურთიერთთანამშრომლობა და კოორდინაცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და სხვა დაინტერესებულ უწყებებთან. აგრეთვე, ტერიტორიაზე არსებული სკოლების დამამთავრებელი კლასების წარჩინებული მოსწავლეების წახალისება ერთჯერადად ფინანსური დახმარების სახით (ეროვნული გამოცდების შედეგების გათვალისწინებით).

გ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 06)

ქვეპროგრამის მიზანია გორის მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებების მართვა, სათანადო ფუნქციონირება და მათი ავტორიზაციის მოთხოვნებთან შესაბამისი სტანდარტების რეგულარული ხელშეწყობა.

გორის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 62 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 6142 აღსაზრდელი.

სააგენტო უზრუნველყოფს სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებების  ინფრასტრუქტურულ განვითარება-გაუმჯობესებას და ინკლუზიური განათლების პროცესის ხელშეწყობას.

აგრეთვე, ახორციელებს საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოს შესყიდვას კანონით დადგენილი წესით და მერიის მიერ შემუშავებული ავტორიზაციის წესის შესაბამისად დაწესებულებათა მონიტორინგს.

დ) საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის განხორციელება (პროგრამული კოდი 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია  კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული პროექტების  ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული სახეობების განვითარების ხელშეწყობა და სპორტული სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად. ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის  ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და  წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება სპორტული სკოლების გაერთიანების მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას.

ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტის ყველა სახეობის განვითარება. მუნიციპალიტეტში მოღვაწეობს მრავალი წარმატებული ადამიანი, რომელთა საქმიანობა მიმართულია სპორტული ცხოვრებისაკენ. მუნიციპალიტეტი ახორციელებს წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა სპორტსმენებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია წარმატებული სპორტსმენების და მწვრთნელების  წახალისება.

ასევე გათვალისწინებულია რაგბის განვითარების ხელშეწყობა.

ა.ბ) პაპიტაშვილის სახელობის საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 01 04)

ქვეპროგრამის მიზანია საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაცია მისი სრულყოფილი ფუნქციონირების მიზნით.

ა.გ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის კლუბ „გორის“ ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01 06)

ქვეპროგრამის მიზანია ფეხბურთის სპორტული სახეობის განვითარებისათვის მომავალი თაობის მომზადება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფეხბურთის კლუბის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

ა.დ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტო (პროგრამულიკოდი 04 01 11)

ქვეპროგრამის მიზანია გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯანსაღი გარემოს შექმნა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა-პოპულარიზაცია; სპორტის სხვადასხვა სახეობებისა და სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება და განვითარება; მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა; განსაკუთრებული უნარ-ჩვევების მქონე ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი განვითარების ხელშეწყობა; ახალგაზრდებისათვის სპორტის სხვადასხვა სახეობების მაღალ დონეზე სწავლება-ორგანიზების წარმართვა; სხვადასხვა სახის ღონისძიებების - ტურნირების მომზადება და გამართულად ჩატარების უზრუნველყოფა.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ითვალისწინებს სადღესასწაულო ღონისძიებების დაგეგმვას და ჩატარებას, ადგილობრივი და საერთაშორისო ფესტივალების, საქველმოქმედო ღონისძიებების, შემოქმედებითი საღამოების, კონცერტების დაგეგმვას და ორგანიზებას, მოსახლეობის პოზიტიური განწყობის შექმნას, ნიჭიერი შემოქმედებითი ადამიანების და ჯგუფების წარმოჩენას და პოპულარიზაციას, წელიწადის ყველა ღირსშესანიშნავი დღისადმი მიძღვნილი დღესასწაულის აღნიშვნას ღონისძიებებით.  მუნიციპალიტეტი კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში აგრძელებს  ბიბლიოთეკის, ნიკო ლომოურის, მემორიალური და ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმების, მწერალთა და საგამომცემლო საქმიანობის  ფინანსურ მხარდაჭერას.

ბ.ა) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის გაზეთ „გორის მაცნეს“ ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02 08)

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალური საინფორმაციო გაზეთის გამოცემის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ადგილობრივი საინფორმაციო გაზეთის „გორის მაცნეს“ ყოველკვირეული გამოცემის ხელშეწყობას, რომელიც მოსახლეობას აცნობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განვითარებულ მოვლენებს, მიღწეულ წარმატებებს და სიახლეებს სხვადასხვა სფეროში.

ასევე უზრუნველყოფს, მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის საგანმანათლებლო, შემოქმედებითი და შემეცნებითი შინაარსის ჟურნალის გამოცემის ხელშეწყობას.

ბ.ბ) გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა (პროგრამული კოდი 04 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ნაგებობების დაცვა.

ბ.გ) კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობის და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 10)

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი   არასამთავრობო ორგანიზაციების და მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარმოდგენილი პროექტების და ფესტივალების  თანადაფინანსების უზრუნველყოფა, რომელიც ემსახურება კულტურული სფეროს გაუმჯობესებას.

ბ.დ) სოფელ არბოში ნიკო ლომოურის სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 02 11)

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფელ არბოში ნიკო ლომოურის სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაცია.

ბ.ე) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტო (პროგრამული კოდი 04 02 17)

ქვეპროგრამის მიზანია კულტურისა და ტურიზმის ერთიანი პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განვითარების ხელშეწყობა; გორის მუნიციპალიტეტის ისტორიული, ლიტერატურული და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, პოპულარიზაცია; ქართული მწერლობისა და ხალხური შემოქმედების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა; მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის შემოქმედებითი ნიჭის გამოვლენა-განვითარების და ინტელექტუალური დონის ამაღლების ხელშეწყობა.

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალგაზრდული ორგანიზაციების, ნიჭიერი და აქტიური ახალგაზრდების წახალისება და თანადაფინანსება.

გ.ა) ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფინანსური დახმარება ყველა იმ ორგანიზაციისა, რომელიც წარმოადგენს მიზნობრივ პროექტს, რომელშიც ნათლად იქნება ასახული ახალგაზრდული გარემოს გაუმჯობესება ან იქნება ორიენტირებული ახალგაზრდულ აქტივობებსა და ახალგაზრდების ინტელექტუალურ განვითარებაზე (ასაკი 14–29 წ).

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური აქტიურად უჭერს მხარს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისიტროს მიერ მხარდაჭერილ სასკოლო ოლიმპიადას, რომლის მიზანია სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში აქტიური და პერსპექტიული ახალგაზრდების გამოვლენა შემდგომში სხვადასხვა სპორტულ კლუბებში ჩასართავად.

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდული განყოფილება საჯარო სკოლებსა, თუ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პროფესიული და უმაღლეს სასწავლებლების სტუდენტებისათვის, ამავე დროს სამეურნეო საქმიანობაში და სხვა სფეროში დაკავებული ახალგაზრდებისათვის გეგმავს სხვადასხვა სახის აქტივობებს, რომელთა მიზანია მათი სულიერი და ფიზიკური განვითარების ხელშეწყობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

დ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 04)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური დაწესებულებების  ხელშეწყობა.

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის მიზანია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსება, კერძოდ:

- არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

- დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

- მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

- სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

- ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

- მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

ბ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპეციალური სერვისების მიწოდების სააგენტოს ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ბინადარი ცხოვეელების მოვლა-პატრონობისა და მათი პოპულაციის მართვის თანამედროვე ჰუმანური პრინციპებისა და მეთოდების გამოყენებით ურბანულ გარემოში ადამიანისა და ცხოველების თანარსებობის უსაფრთხო და მეგობრული გარემოს შექმნა.

მიუსაფარი ცხოველების იზოლირება და სატრანსპორტო საშუალებების მიერ დაღუპული ცხოველის გვამების სპეციალურ ადგილებზე გატანა და დამარხვა.

გ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

გ.ა) მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (უსინათლო) და სმენადაქვეითებულ (ყრუ-მუნჯობა) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მხედველობის მკვეთრად გამოხატულ (უსინათლო) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

0-დან 150 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე მნიშვნელოვნად გამოხატული (უსინათლო) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 (ორასი) ლარის ფარგლებში.

სმენადაქვეითებულ (ყრუ-მუნჯობა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 (ორასი) ლარის ფარგლებში.

გ.ბ) ასი და მეტი წლის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული 100 (ასი) და მეტი წლის ასაკის უხუცესების ერთჯერადი დახმარება 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.

გ.გ) დედ-მამით ობოლი ბავშვებისა და მშობლის (მშობლების) უფლებაშეზღუდული შვილების  დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლი 0–დან 18 წლამდე პაციენტის დახმარება ერთჯერადად სტაციონარული მკურნალობისათვის არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა. დედ-მამით ობოლი ბავშვების და მშობლის (მშობლების) უფლებაშეზღუდულ (0-დან 18 წლამდე) შვილებს ფულადი დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, ყოველ ბავშვზე 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.

გ.დ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მე-3 შვილის შეძენაზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით 0-დან 18 წლამდე 3-შვილიანი ოჯახების დახმარება.

მე-4 შვილის შეძენაზე 300 (სამასი) ლარის ოდენობით 0-დან 18 წლამდე 4-შვილიანი ოჯახების დახმარება.

ერთჯერადად 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით 0-დან 18 წლამდე 4-შვილიანი ოჯახების დახმარება, რომელთაც გააჩნიათ სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150 000-ის ჩათვლით.

ერთჯერადად თითო ბავშვზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით 0-დან 18 წლამდე გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 5 და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება.

გ.ე)  დიალიზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური და სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დიალიზზე მყოფი ადამიანების ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

ასევე ვირუსული C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების, რომელთაც გააჩნიათ სოციალურ სააგენტოდან მინიჭებული 0-დან 150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა,  ერთჯერადი სადიაგნოსტიკო კვლევის თანადაფინანსება არაუმეტეს 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

გ.ვ) ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით. არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე (ფენილკეტონურია, სხვა ჰიპერფენილალანემია ICD E70, 0-E70, 1), გლუტენის დაავადებით (ცელიაკია ICD K90, 0), კანის ქრონიკული (თანდაყოლილი იქთიოზი ICD Q80), ჰიდროცეფალიით და ოჯახური ხმელთაშუაზღვის ცხელებით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე (ფენილკეტონურია, სხვა ჰიპერფენილალანემია ICD E70, 0-E70, 1), კანის ქრონიკული (თანდაყოლილი იქთიოზი ICD Q80), ჰიდროცეფალიით და ოჯახური ხმელთაშუაზღვის ცხელებით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო სტაციონარული, ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის კვლევების, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების და მედიკამენტების თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით, გლუტენის დაავადებით (ცელიაკია ICD K90, 0) და ფენილკეტონურიით დაავადებული ადამიანების სოციალური დახმარება განისაზღვროს ერთჯერადად, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

(0-დან 18 წლამდე) აუტიზმის სპექტრის მქონე (F84.0; F84.1) ბავშვების სამედიცინო სტაციონალური, ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის კვლევების, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების თანადაფინანსება ერთჯერადად, არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით.

გ.ზ) მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 05 05 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიოს ომის მონაწილეთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე სამშვიდობო მისიით საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 300 (სამასი) ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება დამკრძალავი ბიუროდან წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის საფუძველზე.

გ.თ) სტუდენტებისა და სპორტსმენების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, ერთჯერადად იმ სტუდენტებისა, რომლებიც არ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფო პროგრამით და არა აქვთ მოპოვებული სახელმწიფო გრანტი, არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან, რომელთაც აქვთ მინიჭებული 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა.

ასევე, ოლიმპიური სახეობის საქართველოს ნაკრების მოქმედ სპორტსმენებს, რომელთაც აქვთ მინიჭებული სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 100 000-ის ჩათვლით, გაეწიოთ ერთჯერადი დახმარება არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

გ.ი) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ერთჯერადი დახმარება:

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც ესაჭიროებათ სამედიცინო კვლევა, რაც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით და გააჩნიათ 0-დან 150 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად, არაუმეტეს 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნია 0-დან 150 000-ის ჩათვლით მინიჭებული სარეიტინგო ქულა, სამედიცინო სტაციონარული მკურნალობის მომსახურების თანადაფინანსება გორის მუნიციპალიტეტის მხრიდან განისაზღვროს ერთჯერადად პაციენტის მხრიდან გადასახდელი თანხით, არაუმეტეს 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით.

გ.კ) ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო კვლევა, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით, კვლევის თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

უფასო მედიკამენტებით დახმარება ონკოლოგიურ (ონკოპათოლოგიურ) ავადმყოფებს გაეწევათ ერთჯერადად არა უმეტეს 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო სტაციონარული მკურნალობის მომსახურების თანადაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განისაზღვროს ერთჯერადად არსებული სამედიცინო მომსახურებისათვის პაციენტის მხრიდან გადასახდელი თანხით, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

გ.ლ) სოციალური პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

საბიუჯეტო, არასამთავრობო, არარეგისტრირებული კავშირების, არასამეწარმეო და სხვა ორგანიზაციების თანადაფინანსება, რომლებიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენენ წილობრივ თანადაფინანსებას და პროექტის განხორციელებით ხელს შეუწყობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ასევე მუნიციპალიტეტის მონაწილეობა ჯანდაცვისა და სოციალურ სფეროში ჩატარებულ საქველმოქმედო ღონისძიებებში.

გ.მ) უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 05 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით და პარკინსონიზმით დაავადებული; 100 000-დან 150 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის მოშლით, შაქრიანი დიაბეტი – ტიპი II ფორმით (ინსულინდამოუკიდებელი), ბრონქიალური ასთმით დაავადებული, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადების მქონე  ბენეფიციარების დახმარება ერთჯერადად არაუმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით, ამ მუხლში აღნიშნული თითოეული დაავადების მკურნალობის ფარგლებში.

გ.ნ) ხანძრებისა  (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და სტიქიური მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 15)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სტიქიური მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება არაუმეტეს 1 000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.

ხანძრების (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება დამდგარი ზიანის მიხედვით, არაუმეტეს 3 000 (სამი ათასი) ლარის ოდენობით.

გ.ო) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 16)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების ერთჯერადი დახმარება 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით დამატებით ერთჯერადად: საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება 300 (სამასი) ლარის ოდენობით საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით (26 მაისი), მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების დახმარება 300 (სამას) ლარის ოდენობით ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით (9 მაისი).

გ.პ) რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით (პროგრამული კოდი 05 05 17)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 80 (ოთხმოცი) ლარის ოდენობით.

გ.ჟ) მიუსაფარ პირთა და უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 18)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია განსაკუთრებულ შემთხვევებში, უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების და მიუსაფარ პირთა ფულადი დახმარება ერთჯერადად, ოჯახზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

გ.რ) მარტოხელა მშობლის დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 19)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მარტოხელა მშობლის, რომელთაც ჰყავთ 0-დან 18 წლამდე შვილი ან შვილები და გააჩნია 0-დან 70 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება ერთჯერადად 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მარტოხელა მშობლის, რომელთაც ჰყავთ 0-დან 18 წლამდე შვილი ან შვილები და გააჩნია 70 000-დან 100 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მარტოხელა მშობლის, რომელთაც ჰყავთ 0-დან 18 წლამდე შვილი ან შვილები და გააჩნია 100 000-დან 150 000ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

გ.ს) სოციალურად დაუცველი, უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში. მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 21)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საცხოვრებელ ფართში, სოციალურად დაუცველი, მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი ბენეფიციარების ყოველთვიური, თვეში არაუმეტეს 100 (ასი) ლარით ქირით უზრუნველყოფა.

გ.ტ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05 22)

სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-დან 65000-ის ჩათვლით) თანამონაწილეობის წილის დაფინანსებას, რომლებიც ინფრასტრუქტურულ პროექტში „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება“ მონაწილეობის მიღებისას გადახდისუუნაროები არიან, სრულად უზრუნველყოფს გორის მუნიციპალიტეტი სამუშაოების მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის გზით.

გ.უ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის (ბენეფიციარებისთვის) დახმარების გაწევა (პროგრამული კოდი 05 05 23)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბენეფიციარების ფულადი დახმარება არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

გ.ფ) გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანების კაპიტალური ან/და დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 05 24)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი გეგმავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი, უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების და მიუსაფარ პირთა კაპიტალური ან/და დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფას ერთი წლის განმავლობაში.

გ.ქ) სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან გათავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების სოციალური ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 25)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, 2019 წლის 01 იანვრიდან სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან გათავისუფლებული ყოფილი მსგავრდებულების ფულადი დახმარება ერთჯერადად, არაუმეტეს 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, პირადი დოკუმეტაციის მოწესრიგების, რეგისტრაციის და დავალიანებების დაფარვის მიზნით; ქონების რეგისტრაცია; კომუნიკაციების შეყვანა და დარეგისტრირება; კომუნალური გადასახადების (დავალიანება) დაფარვა.

5. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამა ითვალისწინებს წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ადმინისტრაციული და შესაბამისი აპარატების შენახვისა და ფუნქციონირების ხელშეწყობას, კადრების შერჩევისა და მომზადება-გადამზადების ხელშეწყობას; სარეზერვო ფონდების განკარგვასა და ვალის მართვასთან დაკავშირებულ ხარჯებს.


მუხლი 17. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

ორგ. კოდი

დასახელება

2017

წლის

ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-

ლები

 

გორის მუნიციპალიტეტი

39,029.0

41 518,7

8 667,1

32 851,6

58 890,2

13 971,5

44 918,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

248.0

328,0

11,0

317,0

328,0

12,0

316,0

 

ხარჯები

23,785.8

24 181,6

307,2

23 874,4

28 562,7

2 381,3

26 181,3

 

შრომის ანაზღაურება

3,713.3

3 836,7

120,0

3 716,7

3 907,0

122,0

3 785,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,084.6

17 189,8

8 360,0

8 829,9

30 071,8

11 590,2

18 481,6

 

ვალდებულებების კლება

158.5

147,3

0,0

147,3

255,8

0,0

255,8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

5,930.0

5 906,2

146,8

5 759,4

6 460,7

158,0

6 302,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

248.0

328,0

11,0

317,0

328,0

12,0

316,0

 

ხარჯები

5,600.8

5 711,8

146,8

5 565,0

5 830,8

158,0

5 672,8

 

შრომის ანაზღაურება

3,713.3

3 836,7

120,0

3 716,7

3 907,0

122,0

3 785,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188.7

47,1

0,0

47,1

374,2

0,0

374,2

 

ვალდებულებების კლება

140.6

147,3

0,0

147,3

255,8

0,0

255,8

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,077.5

1 016,0

0,0

1 016,0

1 115,0

0,0

1 115,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

40,0

 

40,0

40,0

 

40,0

 

ხარჯები

1,064.2

1 016,0

0,0

1 016,0

1 082,0

0,0

1 082,0

 

შრომის ანაზღაურება

792.7

673,4

0,0

673,4

685,0

0,0

685,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.3

0,0

0,0

0,0

33,0

0,0

33,0

 

ვალდებულებების კლება

1.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

4,388.0

4 171,8

0,0

4 171,8

4 351,2

0,0

4 351,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

207.0

276,0

 

276,0

276,0

 

276,0

 

ხარჯები

4,200.4

4 124,6

0,0

4 124,6

4 150,0

0,0

4 150,0

 

შრომის ანაზღაურება

2,789.4

3 043,3

0,0

3 043,3

3 100,0

0,0

3 100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176.4

47,1

0,0

47,1

201,2

0,0

201,2

 

ვალდებულებების კლება

11.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

140,0

0,0

140,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

298.3

556,1

0,0

556,1

597,4

0,0

597,4

 

ხარჯები

170.0

408,8

0,0

408,8

341,7

0,0

341,7

 

ვალდებულებების კლება

128.3

147,3

0,0

147,3

255,8

0,0

255,8

01 05

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

166.2

146,8

146,8

0,0

158,0

158,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

12,0

11,0

1,0

12,0

12,0

0,0

 

ხარჯები

166.2

146,8

146,8

0,0

158,0

158,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

131.2

120,0

120,0

0,0

122,0

122,0

0,0

01 06

კადრების მომზადება-გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება და სტაჟირება

0.0

15,5

0,0

15,5

39,1

0,0

39,1

 

ხარჯები

0.0

15,5

0,0

15,5

39,1

0,0

39,1

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

18,386.5

21 997,8

8 338,6

13 659,2

33 054,1

11 024,8

22 029,3

 

ხარჯები

5,597.4

5 288,2

0,0

5 288,2

5 801,4

140,0

5 661,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,788.1

16 709,6

8 338,6

8 371,0

27 252,8

10 884,8

16 368,0

 

ვალდებულებების კლება

0.9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

7,963.7

11 543,9

7 048,4

4 495,5

13 784,4

8 570,2

5 214,2

 

ხარჯები

533.1

704,2

0,0

704,2

398,0

0,0

398,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,430.0

10 839,7

7 048,4

3 791,4

13 386,4

8 570,2

4 816,2

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01 01

გზების მშენებლობა, რეკონსტრუცია და მოვლა-შენახვა

7,963.7

11 543,9

7 048,4

4 495,5

13 784,4

8 570,2

5 214,2

 

ხარჯები

533.1

704,2

0,0

704,2

398,0

0,0

398,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,430.0

10 839,7

7 048,4

3 791,4

13 386,4

8 570,2

4 816,2

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,421.6

6 957,4

1 290,2

5 667,1

10 086,0

1 942,8

8 143,2

 

ხარჯები

2,075.2

1 838,2

0,0

1 838,2

2 160,0

140,0

2 020,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,346.4

5 119,1

1 290,2

3 828,9

7 926,0

1 802,8

6 123,2

02 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,129.6

1 323,5

0,0

1 323,5

2 117,0

0,0

2 117,0

 

ხარჯები

850.8

801,7

0,0

801,7

850,0

0,0

850,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

278.8

521,8

0,0

521,8

1 267,0

0,0

1 267,0

02 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

0.0

114,8

0,0

114,8

150,0

0,0

150,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

114,8

0,0

114,8

150,0

0,0

150,0

02 02 03

საკანალიზაციო სისტემის  მოწყობა და რეაბილიტაცია

82.6

826,7

518,4

308,3

677,0

0,0

677,0

 

ხარჯები

33.5

36,4

0,0

36,4

40,0

0,0

40,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.1

790,3

518,4

271,9

637,0

0,0

637,0

02 02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

158.0

302,7

302,7

0,0

1 630,0

1 630,0

0,0

 

ხარჯები

158.0

0,0

0,0

0,0

140,0

140,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

302,7

302,7

0,0

1 490,0

1 490,0

0,0

02 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

3,871.2

2 459,0

398,4

2 060,6

2 478,4

308,2

2 170,2

 

ხარჯები

180.5

218,8

0,0

218,8

220,0

0,0

220,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,690.7

2 240,2

398,4

1 841,8

2 258,4

308,2

1 950,2

02 02 06

გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 07

საკადასტრო რუკების მომზადება

4.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

4.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 08

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

51.9

776,6

70,7

705,9

1 436,7

4,7

1 432,0

 

ხარჯები

16.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.2

776,6

70,7

705,9

1 436,7

4,7

1 432,0

02 02 09

ა(ა)იპ მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს

ხელშეწყობა

24.9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

24.9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 10

ინფრასტრუქტურული პროექტების  თანადაფინანსება

148.4

25,8

0,0

25,8

175,0

0,0

175,0

 

ხარჯები

148.3

25,8

0,0

25,8

40,0

0,0

40,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

135,0

0,0

135,0

02 02 11

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცოხვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

267.7

209,3

0,0

209,3

270,0

0,0

270,0

 

ხარჯები

267.7

209,3

0,0

209,3

270,0

0,0

270,0

02 02 12

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, წყალარინების, მელიორაციის, ჭაბურღილებისა და სატუმბო სადგურების სამსახური

599.7

568,6

0,0

568,6

622,0

0,0

622,0

 

ხარჯები

548.5

546,1

0,0

546,1

600,0

0,0

600,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.2

22,5

0,0

22,5

22,0

0,0

22,0

02 02 13

ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა

77.9

308,6

0,0

308,6

200,0

0,0

200,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77.9

308,6

0,0

308,6

200,0

0,0

200,0

02 02 14

სარწყავი არხების

მოწყობა-რეაბილიტაცია

0.0

41,6

0,0

41,6

330,0

0,0

330,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

41,6

0,0

41,6

330,0

0,0

330,0

02 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3,976.3

3 496,5

0,0

3 496,5

9 183,7

511,7

8 671,9

 

ხარჯები

2,964.2

2 745,8

0,0

2 745,8

3 243,4

0,0

3 243,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,011.8

750,7

0,0

750,7

5 940,3

511,7

5 428,6

 

ვალდებულებების კლება

0.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 01

საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები

28.3

29,7

0,0

29,7

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

28.3

29,7

0,0

29,7

40,0

0,0

40,0

02 03 02

შადრევნის რეაბილიტაცია

55.7

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.7

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

02 03 03

სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია

და მოვლა-შენახვა

520.5

250,9

0,0

250,9

642,7

0,0

642,7

 

ხარჯები

10.0

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

2,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

510.5

250,9

0,0

250,9

639,9

0,0

639,9

02 03 04

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის შეძენა

22.8

35,4

0,0

35,4

150,0

0,0

150,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.8

35,4

0,0

35,4

150,0

0,0

150,0

02 03 05

მუნიციპალური შენობების და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების,  სახურავების,  ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა

191.9

39,7

0,0

39,7

678,7

511,7

167,0

 

ხარჯები

67.3

4,4

0,0

4,4

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124.6

35,3

0,0

35,3

668,7

511,7

157,0

02 03 06

სპორტული მოედნების მოწყობა და რეაბილიტაცია

268.5

62,2

0,0

62,2

754,0

0,0

754,0

 

ხარჯები

268.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

62,2

0,0

62,2

754,0

0,0

754,0

02 03 07

დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება

275.4

55,7

0,0

55,7

803,6

0,0

803,6

 

ხარჯები

0.0

3,6

0,0

3,6

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

275.4

52,1

0,0

52,1

803,6

0,0

803,6

02 03 08

ა(ა)იპ სივრცით მონაცემთა უზრუნველყოფის სამსახური

35.8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

35.8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 09

ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გამწვანების და სანერგე მეურნეობის  ხელშეწყობა

157.9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

155.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 10

აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია

11.4

19,4

0,0

19,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

14,8

0,0

14,8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.4

4,7

0,0

4,7

0,0

0,0

0,0

02 03 12

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა

1,229.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,229.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 13

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

198.9

340,9

0,0

340,9

287,2

0,0

287,2

 

ხარჯები

198.9

336,1

0,0

336,1

277,3

0,0

277,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4,8

0,0

4,8

9,9

0,0

9,9

02 03 14

სასაფლაოების შემოღობვა

0.0

13,4

0,0

13,4

119,0

0,0

119,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

13,4

0,0

13,4

119,0

0,0

119,0

02 03 15

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა

979.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

970.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 16

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტოს ხელშეწყობა

0.0

2 353,8

0,0

2 353,8

2 873,5

0,0

2 873,5

 

ხარჯები

0.0

2 353,8

0,0

2 353,8

2 800,0

0,0

2 800,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

73,5

0,0

73,5

02 03 17

ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება გორში მდგრადი განვითარებისთვის

0.0

289,0

0,0

289,0

1 619,7

0,0

1 619,7

 

ხარჯები

0.0

3,4

0,0

3,4

113,3

0,0

113,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

285,6

0,0

285,6

1 506,5

0,0

1 506,5

02 03 18

მოსაცდელების მოწყობა

0.0

6,3

0,0

6,3

20,0

0,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

6,3

0,0

6,3

20,0

0,0

20,0

02 03 19

სპეციალური დანიშნულების სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

0.0

0,0

0,0

0,0

1 193,8

0,0

1 193,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

1 193,8

0,0

1 193,8

02 04

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

24.9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

24.9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

განათლება

5,839.7

6 459,2

11,1

6 448,2

11 058,0

2 642,0

8 416,0

 

ხარჯები

5,341.9

6 266,6

0,0

6 266,6

9 088,3

1 938,3

7 150,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

484.6

192,6

11,1

181,5

1 969,6

703,6

1 266,0

 

ვალდებულებების კლება

13.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

2,101.7

148,4

11,1

137,4

1 877,6

703,6

1 174,0

 

ხარჯები

1,640.9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

460.8

148,4

11,1

137,4

1 877,6

703,6

1 174,0

03 02

განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა

46.2

43,4

0,0

43,4

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

46.2

43,4

0,0

43,4

50,0

0,0

50,0

 03 03

სასკოლო მზაობის ცენტრის ხელშეწყობა

5.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

5.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 04

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტოს  ხელშეწყობა

836.6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

836.6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 05

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ადრეული და სკოლამდელი სააღმზრდელო საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტოს ხელშეწყობა

2,849.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

2,812.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

13.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 06

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს ხელშეწყობა

0.0

6 267,4

0,0

6 267,4

7 192,0

0,0

7 192,0

 

ხარჯები

0.0

6 223,3

0,0

6 223,3

7 100,0

0,0

7 100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

44,2

0,0

44,2

92,0

0,0

92,0

03 07

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის განხორციელება

0.0

0,0

0,0

0,0

1 938,3

1 938,3

0,0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

1 938,3

1 938,3

0,0

04 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

6,916.9

5 435,0

0,0

5 435,0

6 145,6

1,8

6 143,8

 

ხარჯები

5,331.7

5 254,9

0,0

5 254,9

5 773,1

0,0

5 773,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,584.5

180,1

0,0

180,1

372,5

1,8

370,7

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01

სპორტის განვითარების

ხელშეწყობა

3,573.5

2 784,0

0,0

2 784,0

3 097,0

0,0

3 097,0

 

ხარჯები

2,264.0

2 617,1

0,0

2 617,1

3 007,0

0,0

3 007,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,309.5

166,8

0,0

166,8

90,0

0,0

90,0

04 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

195.5

316,4

0,0

316,4

387,0

0,0

387,0

 

ხარჯები

195.5

316,4

0,0

316,4

387,0

0,0

387,0

04 01 02

ა(ა)იპ ქ.გორის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა 

1,561.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,554.2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01 03

საჭიდაო დარბაზის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

13.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

13.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01 04

პაპიტაშვილის სახელობის საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

04 01 05

თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონის რეაბილიტაცია

1,271.9

164,0

0,0

164,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,271.9

164,0

0,0

164,0

0,0

0,0

0,0

04 01 06

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის კლუბ გორის ხელშეწყობა

436.8

552,0

0,0

552,0

667,0

0,0

667,0

 

ხარჯები

410.5

550,0

0,0

550,0

660,0

0,0

660,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.3

1,9

0,0

1,9

7,0

0,0

7,0

04 01 07

ა(ა)იპ ქ.გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

94.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

90.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01 11

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტო

0.0

1 751,5

0,0

1 751,5

1 963,0

0,0

1 963,0

 

ხარჯები

0.0

1 750,6

0,0

1 750,6

1 960,0

0,0

1 960,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,9

0,0

0,9

3,0

0,0

3,0

04 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2,867.9

2 475,3

0,0

2 475,3

2 828,6

1,8

2 826,8

 

ხარჯები

2,592.3

2 462,0

0,0

2 462,0

2 546,1

0,0

2 546,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

275.0

13,2

0,0

13,2

282,5

1,8

280,7

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

14.0

3,1

0,0

3,1

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

14.0

3,1

0,0

3,1

0,0

0,0

0,0

04 02 02

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

574.6

0,0

0,0

0,0

5,4

1,8

3,7

 

ხარჯები

358.9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

215.7

0,0

0,0

0,0

5,4

1,8

3,7

04 02 03

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

39.9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

39.9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 04

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

567.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

563.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 05

ა(ა)იპ ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა

183.6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

180.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 06

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური  მუზეუმის ხელშეწყობა

34.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

34.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 07

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მწიგნობარის ხელშეწყობა

11.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

11.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 08

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის გაზეთ „გორის მაცნეს“ ხელშეწყობა

26.9

56,5

0,0

56,5

56,5

0,0

56,5

 

ხარჯები

26.9

53,2

0,0

53,2

56,5

0,0

56,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3,2

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

04 02 09

გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა

61.2

56,1

0,0

56,1

69,6

0,0

69,6

 

ხარჯები

61.2

56,1

0,0

56,1

69,6

0,0

69,6

04 02 10

კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა

131.9

144,3

0,0

144,3

120,0

0,0

120,0

 

ხარჯები

131.9

144,3

0,0

144,3

120,0

0,0

120,0

04 02 11

სოფელ არბოში ნიკო ლომოურის სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

257,0

0,0

257,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

257,0

0,0

257,0

04 02 12

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი                             „მაჩაბელას“ ხელშეწყობა

241.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

241.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 13

ა(ა)იპ  ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკ „ახალბაღის“ ხელშეწყობა

241.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

241.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 14

სამუზეუმო შენობის - ერეკლეს აბანოს რეაბილიტაცია

46.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 15

ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა

593.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

587.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 16

ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

100.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

100.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 17

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტო

0.0

2 215,3

0,0

2 215,3

2 320,0

0,0

2 320,0

 

ხარჯები

0.0

2 205,3

0,0

2 205,3

2 300,0

0,0

2 300,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

10,0

0,0

10,0

20,0

0,0

20,0

04 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

355.5

15,7

0,0

15,7

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

355.5

15,7

0,0

15,7

20,0

0,0

20,0

04 03 01

ა(ა)იპ  გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი

318.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

318.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 03 02

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებები

37.4

15,7

0,0

15,7

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

37.4

15,7

0,0

15,7

20,0

0,0

20,0

04 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

120.0

160,1

0,0

160,1

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

120.0

160,1

0,0

160,1

200,0

0,0

200,0

05 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,955.9

1 720,5

170,7

1 549,9

2 171,8

145,0

2 026,8

 

ხარჯები

1,913.9

1 660,1

160,4

1 499,7

2 069,1

145,0

1 924,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.7

60,5

10,3

50,2

102,7

0,0

102,7

 

ვალდებულებების კლება

3.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელშეწყობა

115.0

134,7

134,7

0,0

135,0

135,0

0,0

 

ხარჯები

115.0

124,4

124,4

0,0

135,0

135,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

10,3

10,3

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე  სოფლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება

24.4

28,6

25,2

3,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

24.4

28,6

25,2

3,4

0,0

0,0

0,0

05 03

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპეციალური სერვისების მიწოდების სააგენტოს ხელშეწყობა

97.2

142,7

0,0

142,7

168,0

0,0

168,0

 

ხარჯები

97.2

110,0

0,0

110,0

165,3

0,0

165,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

32,7

0,0

32,7

2,7

0,0

2,7

05 04

სოფლებში ამბულატორიებისათვის  ინფრასტრუქტურის მოწყობა

38.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 05

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1,680.6

1 414,5

10,8

1 403,8

1 868,8

10,0

1 858,8

 

ხარჯები

1,677.4

1 397,1

10,8

1 386,3

1 768,8

10,0

1 758,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

17,5

0,0

17,5

100,0

0,0

100,0

 

ვალდებულებების კლება

3.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 05 01

მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (უსინათლო) და სმენადაქვეითებული (ყრუ-მუნჯობა) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება

26.9

74,4

0,0

74,4

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

26.9

74,4

0,0

74,4

80,0

0,0

80,0

05 05 02

ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება

7.0

5,0

0,0

5,0

9,0

0,0

9,0

 

ხარჯები

7.0

5,0

0,0

5,0

9,0

0,0

9,0

05 05 03

დედ-მამით ობოლი ბავშვებისა და მშობლის (მშობლების) უფლებაშეზღუდული შვილების  დახმარება

22.0

28,0

0,0

28,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

22.0

28,0

0,0

28,0

30,0

0,0

30,0

05 05 04

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

132.3

106,8

0,0

106,8

145,0

0,0

145,0

 

ხარჯები

132.3

106,8

0,0

106,8

145,0

0,0

145,0

05 05 05

დიალიზზე მყოფი  და C  ჰეპატიტით დაავადებული  ადამიანების  ერთჯერადი სოციალური და სამედიცინო დახმარება

47.0

53,3

0,0

53,3

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

47.0

53,3

0,0

53,3

70,0

0,0

70,0

05 05 06

(0-დან 18 წლამდე) დაავადებული ბავშვების ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით. არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, კანის ქრონიკული ჰიდროცეფალიით და ოჯახური ხმელთაშუაზღვის ცხელებით დაავადებული ბავშვების სამედიცინო სტაციონარული, ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის, კვლევების, სამკურნალო სარეაბილიტაციო ღონისძიებების თანადაფინანსება

49.7

217,9

0,0

217,9

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

49.7

217,9

0,0

217,9

200,0

0,0

200,0

05 05 07

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

15.3

27,4

10,8

16,6

20,0

10,0

10,0

 

ხარჯები

15.3

27,4

10,8

16,6

20,0

10,0

10,0

05 05 08

მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლო, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, გლუტენის დაავადება, კანის ქრონიკული და ჰიდროცეფალიით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება

143.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

143.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 05 09

სტუდენტებისა და სპორტსმენების დახმარება

27.0

28,0

0,0

28,0

37,0

0,0

37,0

 

ხარჯები

27.0

28,0

0,0

28,0

37,0

0,0

37,0

05 05 10

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება

152.9

119,0

0,0

119,0

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

152.9

119,0

0,0

119,0

200,0

0,0

200,0

05 05 11

ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

449.9

325,7

0,0

325,7

400,0

0,0

400,0

 

ხარჯები

449.9

325,7

0,0

325,7

400,0

0,0

400,0

05 05 12

სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება

8.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

8.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 05 13

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

236.3

240,8

0,0

240,8

250,0

0,0

250,0

 

ხარჯები

236.3

240,8

0,0

240,8

250,0

0,0

250,0

05 05 14

 უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

83.6

30,7

0,0

30,7

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

83.6

30,7

0,0

30,7

60,0

0,0

60,0

05 05 15

ხანძრებისა (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და სტიქიური მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება

21.6

25,8

0,0

25,8

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

21.6

25,8

0,0

25,8

30,0

0,0

30,0

05 05 16

საქართველოს თავისუფლებისა

და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება

47.0

34,9

0,0

34,9

53,0

0,0

53,0

 

ხარჯები

47.0

34,9

0,0

34,9

53,0

0,0

53,0

05 05 17

რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით

4.7

8,7

0,0

8,7

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

4.7

8,7

0,0

8,7

10,0

0,0

10,0

05 05 18

მიუსაფარ პირთა და უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება

37.9

1,2

0,0

1,2

18,8

0,0

18,8

 

ხარჯები

37.9

1,2

0,0

1,2

18,8

0,0

18,8

05 05 19

მარტოხელა მშობლის დახმარება

25.6

35,5

0,0

35,5

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

25.6

35,5

0,0

35,5

40,0

0,0

40,0

05 05 20

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში ფულადი დახმარება

32.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

29.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

3.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 05 21

სოციალურად დაუცველი. უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში. მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი დახმარება

109.2

31,6

0,0

31,6

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

109.2

31,6

0,0

31,6

100,0

0,0

100,0

05 05 22

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

0.0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

05 05 23

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისათვის (ბენეფიციარების) დახმარების გაწევა

0.1

2,3

0,0

2,3

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

0.1

2,3

0,0

2,3

4,0

0,0

4,0

05 05 24

გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანების კაპიტალური ან/და დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა

0.0

17,5

0,0

17,5

100,0

0,0

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

17,5

0,0

17,5

100,0

0,0

100,0

05 05 25

სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან განთავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების სოციალური ფულადი დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.