„გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №89 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №89 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 40
დოკუმენტის მიმღები გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 09/08/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/08/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.148.016575
40
09/08/2019
ვებგვერდი, 14/08/2019
190020020.35.148.016575
„გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №89 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
გორის მუნიციპალიტეტი
 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №40

2019 წლის 9 აგვისტო

ქ. გორი

 

„გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №89 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა.“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №89 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/12/2018, 190020020.35.148.016535) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017

წლის

ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

 

საკუთარი

შემოსავლები

შემოსავლები

39,204.0

41 337,6

7 793,9

33 543,8

54,601.7

16,255.6

38,346.2

გადასახადები

7,204.1

7 193,1

0,0

7 193,1

33,111.0

0.0

33,111.0

გრანტები

28,294.8

29 086,1

7 793,9

21 292,3

17,467.4

16,255.6

1,211.8

სხვა შემოსავლები

3,705.2

5 058,4

0,0

5 058,4

4,023.4

0.0

4,023.4

ხარჯები

23,785.8

24 181,6

307,2

23 874,4

27,521.1

1,262.0

26,259.1

შრომის ანაზღაურება

3,713.3

3 836,7

120,0

3 716,7

3,907.0

122.0

3,785.0

საქონელი და მომსახურება

3,140.6

3 080,2

26,8

3 053,4

4,071.8

993.5

3,078.3

პროცენტი

170.0

383,0

0,0

383,0

277.6

0.0

277.6

სუბსიდიები

13,367.0

14 254,8

124,4

14 130,4

16,146.4

135.0

16,011.4

გრანტები

344.7

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,475.8

1 274,1

36,0

1 238,1

1,466.3

11.5

1,454.8

სხვა ხარჯები

1,574.5

1 352,9

0,0

1 352,9

1,651.9

0.0

1,651.9

საოპერაციო სალდო

15,418.2

17 156,0

7 486,7

9 669,3

27,080.6

14,993.5

12,087.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

14,314.5

16 402,7

8 360,0

8 042,7

33,862.4

16,010.0

17,852.5

ზრდა

15,084.6

17 189,8

8 360,0

8 829,9

34,412.4

16,009.953

18,402.5

კლება

770.1

787,1

0,0

787,1

550.0

0.0

550.0

მთლიანი სალდო

1,103.7

753,3

-873,3

1 626,6

-6,781.8

-1,016.4

-5,765.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

945.2

606,0

-873,3

1 479,3

-7 038,9

-1 016,4

-6 022,5

ზრდა

1,360.9

1 479,3

0,0

1 479,3

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,360.9

1 479,3

0,0

1 479,3

0,0

0,0

0,0

კლება

415.7

873,3

873,3

0,0

7 038,9

1 016,4

6 022,5

ვალუტა და დეპოზიტები

415.7

873,3

873,3

0,0

7 038,9

1 016,4

6 022,5

ვალდებულებების ცვლილება

-158.5

-147,3

0,0

-147,3

-257.1

0.0

-257.1

კლება

158.5

147,3

0,0

147,3

257.1

0.0

257.1

საშინაო

158.5

147,3

0,0

147,3

257.1

0.0

257.1

ბალანსი

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

“;

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017

წლის

ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

39,974.2

42 124,8

7 793,9

34 330,9

55,151.7

16,255.6

38,896.2

შემოსავლები

39,204.0

41 337,6

7 793,9

33 543,8

54,601.7

16,255.6

38,346.2

არაფინანსური აქტივების კლება

770.1

787,1

0,0

787,1

550.0

0.0

550.0

გადასახდელები

39,029.0

41 518,7

8 667,1

32 851,6

62,190.7

17,272.0

44,918.7

ხარჯები

23,785.8

24 181,6

307,2

 

23 874,4

27,521.1

1,262.0

26,259.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,084.6

17 189,8

8 360,0

8 829,9

34,412.4

16,010.0

18,402.5

ვალდებულებების კლება

158.5

147,3

0,0

147,3

257.1

0.0

257.1

ნაშთის ცვლილება

945.2

606,0

-873,3

1 479,3

-7 038,9

-1 016,4

-6 022,5

“;

გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 54 601,7 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017

წლის

ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

39,204.0

41 337,6

7 793,9

33 543,8

54,601.7

16,255.6

38,346.2

გადასახადები

7,204.1

7 193,1

0,0

7 193,1

33,111.0

0.0

33,111.0

გრანტები

28,294.8

29 086,1

7 793,9

21 292,3

17,467.4

16,255.6

1,211.8

სხვა შემოსავლები

3,705.2

5 058,4

0,0

5 058,4

4,023.4

0.0

4,023.4

“;

დ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 17 467,4 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის

ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

გრანტები

28,294.8

29 086,1

17,467.4

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

94.4

583,5

1,211.8

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

28,200.4

28 502,7

16,255.6

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

21,018.8

21 011,8

2,759.9

გათანაბრებითი ტრანსფერი

20,708.8

20 708,8

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

310.0

303,0

2,759.9

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6,881.6

7 490,9

13,495.7

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

6,832.0

6 963,7

11,423.9

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0,0

0,0

1,630.0

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან

49.6

0,0

0,0

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების

ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.0

527,1

441.8

“;

ე) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 27 521,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017

წლის

ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

23,785.8

24 181,6

307,2

23 874,4

27,521.1

1,262.0

26,259.1

შრომის ანაზღაურება

3,713.3

3 836,7

120,0

3 716,7

3,907.0

122.0

3,785.0

საქონელი და მომსახურება

3,140.6

3 080,2

26,8

3 053,4

4,071.8

993.5

3,078.3

პროცენტი

170.0

383,0

0,0

383,0

277.6

0.0

277.6

სუბსიდიები

13,367.0

14 254,8

124,4

14 130,4

16,146.4

135.0

16,011.4

გრანტები

344.7

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,475.8

1 274,1

36,0

1 238,1

1,466.3

11.5

1,454.8

სხვა ხარჯები

1,574.5

1 352,9

0,0

1 352,9

1,651.9

0.0

1,651.9

“;

ვ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 33 862,4  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა    34 412,4 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის

ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

188.7

47,1

462.2

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

12,788.1

16 709,6

29,528.0

03 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

484.6

192,6

3,809.6

04 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

1,584.5

180,1

379.5

05 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

38.7

60,5

233.1

სულ ჯამი

15,084.6

17 189,8

34,412.4

 

ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 550,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის

ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

770.1

530.0

550.0

ძირითადი აქტივები

109.1

190.0

50.0

არაწარმოებული აქტივები

661.1

340.0

500.0

მიწა

661.1

340.0

500.0

“;

ზ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის

ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5,789.5

5 758,9

6,291.6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5,619.5

5 334,5

5,912.2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,619.5

5 334,5

5,712.2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0,0

200.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

 

0.0

15,5

39.1

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

 

0.0

15,5

39.1

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

170.0

408,8

340.3

704

ეკონომიკური საქმიანობა

11,891.8

16 130,8

25,382.7

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა

და მონადირეობა

0.0

41,6

931.9

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0

41,6

931.9

7045

ტრანსპორტი

7,968.5

11 543,9

14,385.8

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

7,963.1

11 543,9

14,385.8

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

5.4

0,0

0,0

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0

289,0

1,619.7

70473

ტურიზმი

0.0

289,0

1,619.7

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

3,923.3

4 256,3

8,445.3

705

გარემოს დაცვა

296.3

1 244,2

3,396.8

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0.0

114,8

150.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

296.3

1 129,4

3,246.8

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

5,929.0

4 560,5

6,084.1

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

267.7

209,3

370.0

7063

წყალმომარაგება

3,871.2

2 459,0

2,975.1

7064

გარე განათება

1,129.6

1 323,5

2,117.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

660.4

568,6

622.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

250.9

277,4

433.4

7072

ამბულატორიული მომსახურეობა

135.9

142,7

298.4

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

115.0

134,7

135.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

7,184.8

5 497,2

6,914.6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

4,083.3

2 846,2

3,819.5

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2,636.5

2 434,5

2,823.6

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

26.9

56,5

71.5

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

120.0

160,1

200.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

318.0

0,0

0,0

709

განათლება

5,826.5

6 459,2

11,561.5

7091

სკოლამდელი აღზრდა

5,774.9

6 415,9

9,069.6

7092

ზოგადი განათლება

46.2

43,4

2,491.9

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

46.2

43,4

2,491.9

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

5.4

0,0

0,0

710

სოციალური დაცვა

1,701.8

1 443,1

1,868.8

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

878.5

790,4

950.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

658.4

498,0

670.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

220.2

292,4

280.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

7.0

5,0

9.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

59.9

28,0

30.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

183.9

150,4

220.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

130.8

57,4

130.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

441.6

411,9

529.8

სულ ჯამი

38,870.4

41 371,4

61,933.6

“;

თ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -6 781,8 ათასი ლარის ოდენობით.

ი) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 12.  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -257,1 ათასი ლარის ოდენობით.“;

კ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტის „გ.მ“, „გ.ნ“ და „გ.ო“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ.მ) უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 05 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით და პარკინსონიზმით დაავადებული; 0-დან 150 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის მოშლით, შაქრიანი დიაბეტი  ტიპი II ფორმით (ინსულინდამოუკიდებელი), ბრონქიალური ასთმით დაავადებული, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადების, თვალის ქრონიკული დაავადების (გლაუკომის) მქონე  ბენეფიციარების დახმარება ერთჯერადად არაუმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით, ამ მუხლში აღნიშნული თითოეული დაავადების მკურნალობის ფარგლებში, გარდა სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებისა.

გ.ნ) ხანძრებისა  (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და ბუნებრივი მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 15)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ბუნებრივი მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება არაუმეტეს 3 000 (სამი ათასი) ლარის ოდენობით, დამდგარი ზარალის შეფასების მიხედვით.

ხანძრების (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება დამდგარი ზიანის მიხედვით, არაუმეტეს 3 000 (სამი ათასი) ლარის ოდენობით.

გ.ო) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 16)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების ერთჯერადი დახმარება 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით დამატებით ერთჯერადად: საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება 300 (სამასი) ლარის ოდენობით საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით (26 მაისი), მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების დახმარება 300 (სამას) ლარის ოდენობით ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით (9 მაისი), საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების  დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით „ვეტერანის დღესთან“ დაკავშირებით (17 ოქტომბერი).“;

ლ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17.  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

ორგ. კოდი

დასახელება

2017

წლის

ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

გორის მუნიციპალიტეტი

39,029.0

41 518,7

8 667,1

32 851,6

62,190.7

17,272.0

44,918.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

248.0

328,0

11,0

317,0

328.0

12.0

316.0

 

ხარჯები

23,785.8

24 181,6

307,2

23 874,4

27,521.1

1,262.0

26,259.1

 

შრომის ანაზღაურება

3,713.3

3 836,7

120,0

3 716,7

3,907.0

122.0

3,785.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,084.6

17 189,8

8 360,0

8 829,9

34,412.4

16,010.0

18,402.5

 

ვალდებულებების კლება

158.5

147,3

0,0

147,3

257.1

0.0

257.1

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

5,930.0

5 906,2

146,8

5 759,4

6,548.7

158.0

6,390.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა 

248.0

328,0

11,0

317,0

328.0

12.0

316.0

 

ხარჯები

5,600.8

5 711,8

146,8

5 565,0

5,829.4

158.0

5,671.4

 

შრომის ანაზღაურება

3,713.3

3 836,7

120,0

3 716,7

3,907.0

122.0

3,785.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188.7

47,1

0,0

47,1

462.2

0.0

462.2

 

ვალდებულებების კლება

140.6

147,3

0,0

147,3

257.1

0.0

257.1

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,077.5

1 016,0

0,0

1 016,0

1,115.0

0.0

1,115.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

40,0

 

40,0

40.0

 

40.0

 

ხარჯები

1,064.2

1 016,0

0,0

1 016,0

1,082.0

0.0

1,082.0

 

შრომის ანაზღაურება

792.7

673,4

0,0

673,4

685.0

0.0

685.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.3

0,0

0,0

0,0

33.0

0.0

33.0

 

ვალდებულებების კლება

1.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

4,388.0

4 171,8

0,0

4 171,8

4,439.2

0.0

4,439.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

207.0

276,0

 

276,0

276.0

 

276.0

 

ხარჯები

4,200.4

4 124,6

0,0

4 124,6

4,150.0

0.0

4,150.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,789.4

3 043,3

0,0

3 043,3

3,100.0

0.0

3,100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176.4

47,1

0,0

47,1

289.2

0.0

289.2

 

ვალდებულებების კლება

11.3

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0,0

0,0

0,0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

60.0

0.0

60.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

140.0

0.0

140.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

298.3

556,1

0,0

556,1

597.4

0.0

597.4

 

ხარჯები

170.0

408,8

0,0

408,8

340.3

0.0

340.3

 

ვალდებულებების კლება

128.3

147,3

0,0

147,3

257.1

0.0

257.1

01 05

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

166.2

146,8

146,8

0,0

158.0

158.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

12,0

11,0

1,0

12.0

12.0

 

 

ხარჯები

166.2

146,8

146,8

0,0

158.0

158.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

131.2

120,0

120,0

0,0

122.0

122.0

0.0

01 06

კადრების მომზადება-გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება და სტაჟირება

0.0

15,5

0,0

15,5

39.1

0.0

39.1

 

ხარჯები

0.0

15,5

0,0

15,5

39.1

0.0

39.1

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

18,386.5

21 997,8

8 338,6

13 659,2

35,617.6

13,676.3

21,941.3

 

ხარჯები

5,597.4

5 288,2

0,0

5 288,2

6,089.6

342.1

5,747.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,788.1

16 709,6

8 338,6

8 371,0

29,528.0

13,334.2

16,193.9

 

ვალდებულებების კლება

0.9

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

7,963.7

11 543,9

7 048,4

4 495,5

14,385.8

9,171.6

5,214.2

 

ხარჯები

533.1

704,2

0,0

704,2

398.0

0.0

398.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,430.0

10 839,7

7 048,4

3 791,4

13,987.8

9,171.6

4,816.2

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

02 01 01

გზების მშენებლობა, რეკონსტრუცია და მოვლა-შენახვა

7,963.7

11 543,9

7 048,4

4 495,5

14,385.8

9,171.6

5,214.2

 

ხარჯები

533.1

704,2

0,0

704,2

398.0

0.0

398.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,430.0

10 839,7

7 048,4

3 791,4

13,987.8

9,171.6

4,816.2

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,421.6

6 957,4

1 290,2

5 667,1

12,223.0

4,095.3

8,127.7

 

ხარჯები

2,075.2

1 838,2

0,0

1 838,2

2,472.7

342.1

2,130.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,346.4

5 119,1

1 290,2

3 828,9

9,750.3

3,753.2

5,997.1

02 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,129.6

1 323,5

0,0

1 323,5

2,117.0

0.0

2,117.0

 

ხარჯები

850.8

801,7

0,0

801,7

850.0

0.0

850.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

278.8

521,8

0,0

521,8

1,267.0

0.0

1,267.0

02 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

0.0

114,8

0,0

114,8

150.0

0.0

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

114,8

0,0

114,8

150.0

0.0

150.0

02 02 03

საკანალიზაციო სისტემის  მოწყობა და რეაბილიტაცია

82.6

826,7

518,4

308,3

1,615.4

1,053.9

561.5

 

ხარჯები

33.5

36,4

0,0

36,4

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.1

790,3

518,4

271,9

1,575.4

1,053.9

521.5

02 02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

158.0

302,7

302,7

0,0

1,630.0

1,630.0

0.0

 

ხარჯები

158.0

0,0

0,0

0,0

140.0

140.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

302,7

302,7

0,0

1,490.0

1,490.0

0.0

02 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

3,871.2

2 459,0

398,4

2 060,6

2,975.1

804.9

2,170.2

 

ხარჯები

180.5

218,8

0,0

218,8

220.0

0.0

220.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,690.7

2 240,2

398,4

1 841,8

2,755.1

804.9

1,950.2

02 02 06

გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 07

საკადასტრო რუკების მომზადება

4.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

4.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 08

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

51.9

776,6

70,7

705,9

1,436.7

4.7

1,432.0

 

ხარჯები

16.7

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.2

776,6

70,7

705,9

1,436.7

4.7

1,432.0

02 02 09

ა(ა)იპ – მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს

ხელშეწყობა

24.9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

24.9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 10

ინფრასტრუქტურული პროექტების  თანადაფინანსება

148.4

25,8

0,0

25,8

175.0

0.0

175.0

 

ხარჯები

148.3

25,8

0,0

25,8

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

135.0

0.0

135.0

02 02 11

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცოხვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

267.7

209,3

0,0

209,3

370.0

0.0

370.0

 

ხარჯები

267.7

209,3

0,0

209,3

370.0

0.0

370.0

02 02 12

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, წყალარინების, მელიორაციის, ჭაბურღილებისა და სატუმბო სადგურების სამსახური

599.7

568,6

0,0

568,6

622.0

0.0

622.0

 

ხარჯები

548.5

546,1

0,0

546,1

600.0

0.0

600.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.2

22,5

0,0

22,5

22.0

0.0

22.0

02 02 13

ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა

77.9

308,6

0,0

308,6

200.0

0.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77.9

308,6

0,0

308,6

200.0

0.0

200.0

02 02 14

სარწყავი არხების

მოწყობა-რეაბილიტაცია

0.0

41,6

0,0

41,6

931.9

601.9

330.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

212.7

202.1

10.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

41,6

0,0

41,6

719.2

399.8

319.4

02 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3,976.3

3 496,5

0,0

3 496,5

9,008.8

409.4

8,599.4

 

ხარჯები

2,964.2

2 745,8

0,0

2 745,8

3,218.9

0.0

3,218.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,011.8

750,7

0,0

750,7

5,790.0

409.4

5,380.6

 

ვალდებულებების კლება

0.3

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

02 03 01

საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები

28.3

29,7

0,0

29,7

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

28.3

29,7

0,0

29,7

40.0

0.0

40.0

02 03 02

შადრევნის რეაბილიტაცია

55.7

0,0

0,0

0,0

1.4

0.0

1.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.7

0,0

0,0

0,0

1.4

0.0

1.4

02 03 03

სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია

და მოვლა-შენახვა

520.5

250,9

0,0

250,9

642.7

0.0

642.7

 

ხარჯები

10.0

0,0

0,0

0,0

2.8

0.0

2.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

510.5

250,9

0,0

250,9

639.9

0.0

639.9

02 03 04

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის შეძენა

22.8

35,4

0,0

35,4

150.0

0.0

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.8

35,4

0,0

35,4

150.0

0.0

150.0

02 03 05

მუნიციპალური შენობების და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების,  სახურავების,  ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა

191.9

39,7

0,0

39,7

576.4

409.4

167.0

 

ხარჯები

67.3

4,4

0,0

4,4

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124.6

35,3

0,0

35,3

566.4

409.4

157.0

02 03 06

სპორტული მოედნების მოწყობა და რეაბილიტაცია

268.5

62,2

0,0

62,2

754.0

0.0

754.0

 

ხარჯები

268.5

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

62,2

0,0

62,2

754.0

0.0

754.0

02 03 07

დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება

275.4

55,7

0,0

55,7

803.6

0.0

803.6

 

ხარჯები

0.0

3,6

0,0

3,6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

275.4

52,1

0,0

52,1

803.6

0.0

803.6

02 03 08

ა(ა)იპ – სივრცით მონაცემთა უზრუნველყოფის სამსახური

35.8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

35.8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 09

ა(ა)იპ – ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გამწვანების და სანერგე მეურნეობის  ხელშეწყობა

157.9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

155.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 10

აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია

11.4

19,4

0,0

19,4

15.5

0.0

15.5

 

ხარჯები

0.0

14,8

0,0

14,8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.4

4,7

0,0

4,7

15.5

0.0

15.5

02 03 12

ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა

1,229.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,229.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 13

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

198.9

340,9

0,0

340,9

287.2

0.0

287.2

 

ხარჯები

198.9

336,1

0,0

336,1

275.9

0.0

275.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4,8

0,0

4,8

11.3

0.0

11.3

02 03 14

სასაფლაოების შემოღობვა

0.0

13,4

0,0

13,4

119.0

0.0

119.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

13,4

0,0

13,4

119.0

0.0

119.0

02 03 15

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა

979.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

970.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 16

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტოს ხელშეწყობა

0.0

2 353,8

0,0

2 353,8

2,873.5

0.0

2,873.5

 

ხარჯები

0.0

2 353,8

0,0

2 353,8

2,833.5

0.0

2,833.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

40.0

0.0

40.0

02 03 17

ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება გორში მდგრადი განვითარებისთვის

0.0

289,0

0,0

289,0

1,619.7

0.0

1,619.7

 

ხარჯები

0.0

3,4

0,0

3,4

56.7

0.0

56.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

285,6

0,0

285,6

1,563.1

0.0

1,563.1

02 03 18

მოსაცდელების მოწყობა

0.0

6,3

0,0

6,3

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

6,3

0,0

6,3

20.0

0.0

20.0

02 03 19

სპეციალური დანიშნულების სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

0.0

0,0

0,0

0,0

1,105.8

0.0

1,105.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

1,105.8

0.0

1,105.8

02 04

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

24.9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

24.9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

განათლება

5,839.7

6 459,2

11,1

6 448,2

11,561.5

3,160.5

8,401.0

 

ხარჯები

5,341.9

6 266,6

0,0

6 266,6

7,751.9

616.9

7,135.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

484.6

192,6

11,1

181,5

3,809.6

2,543.6

1,266.0

 

ვალდებულებების კლება

13.1

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

03 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

2,101.7

148,4

11,1

137,4

1,877.6

703.6

1,174.0

 

ხარჯები

1,640.9

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

460.8

148,4

11,1

137,4

1,877.6

703.6

1,174.0

03 02

განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა

46.2

43,4

0,0

43,4

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

46.2

43,4

0,0

43,4

35.0

0.0

35.0

 03 03

სასკოლო მზაობის ცენტრის ხელშეწყობა

5.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

5.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 04

ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტოს  ხელშეწყობა

836.6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

836.6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 05

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის ადრეული და სკოლამდელი სააღმზრდელო საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტოს ხელშეწყობა

2,849.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

2,812.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

13.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 06

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს ხელშეწყობა

0.0

6 267,4

0,0

6 267,4

7,192.0

0.0

7,192.0

 

ხარჯები

0.0

6 223,3

0,0

6 223,3

7,100.0

0.0

7,100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

44,2

0,0

44,2

92.0

0.0

92.0

03 07

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის განხორციელება

0.0

0,0

0,0

0,0

2,456.9

2,456.9

0.0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

616.9

616.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

1,840.0

1,840.0

0.0

04 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

6,916.9

5 435,0

0,0

5 435,0

6,160.6

1.8

6,158.8

 

ხარჯები

5,331.7

5 254,9

0,0

5 254,9

5,781.1

0.0

5,781.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,584.5

180,1

0,0

180,1

379.5

1.8

377.7

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

04 01

სპორტის განვითარების

ხელშეწყობა

3,573.5

2 784,0

0,0

2 784,0

3,065.5

0.0

3,065.5

 

ხარჯები

2,264.0

2 617,1

0,0

2 617,1

2,975.5

0.0

2,975.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,309.5

166,8

0,0

166,8

90.0

0.0

90.0

04 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

195.5

316,4

0,0

316,4

355.5

0.0

355.5

 

ხარჯები

195.5

316,4

0,0

316,4

355.5

0.0

355.5

04 01 02

ა(ა)იპ – ქ.გორის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა 

1,561.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,554.2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01 03

საჭიდაო დარბაზის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

13.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

13.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01 04

პაპიტაშვილის სახელობის საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

80.0

0.0

80.0

04 01 05

თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონის რეაბილიტაცია

1,271.9

164,0

0,0

164,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,271.9

164,0

0,0

164,0

0,0

0,0

0,0

04 01 06

ა(ა)იპ  გორის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის კლუბ გორის ხელშეწყობა

436.8

552,0

0,0

552,0

667.0

0.0

667.0

 

ხარჯები

410.5

550,0

0,0

550,0

660.0

0.0

660.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.3

1,9

0,0

1,9

7.0

0.0

7.0

04 01 07

ა(ა)იპ – ქ.გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

94.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

90.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01 11

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტო

0.0

1 751,5

0,0

1 751,5

1,963.0

0.0

1,963.0

 

ხარჯები

0.0

1 750,6

0,0

1 750,6

1,960.0

0.0

1,960.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,9

0,0

0,9

3.0

0.0

3.0

04 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2,867.9

2 475,3

0,0

2 475,3

2,843.6

1.8

2,841.8

 

ხარჯები

2,592.3

2 462,0

0,0

2 462,0

2,554.1

0.0

2,554.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

275.0

13,2

0,0

13,2

289.5

1.8

287.7

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

04 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

14.0

3,1

0,0

3,1

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

14.0

3,1

0,0

3,1

0,0

0,0

0,0

04 02 02

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

574.6

0,0

0,0

0,0

5.4

1.8

3.7

 

ხარჯები

358.9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

215.7

0,0

0,0

0,0

5.4

1.8

3.7

04 02 03

ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

39.9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

39.9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 04

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

567.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

563.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 05

ა(ა)იპ – ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა

183.6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

180.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 06

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური  მუზეუმის ხელშეწყობა

34.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

34.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 07

ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მწიგნობარის ხელშეწყობა

11.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

11.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 08

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის გაზეთ „გორის მაცნეს“ ხელშეწყობა

26.9

56,5

0,0

56,5

71.5

0.0

71.5

 

ხარჯები

26.9

53,2

0,0

53,2

64.5

0.0

64.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3,2

0,0

3,2

7.0

0.0

7.0

04 02 09

გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა

61.2

56,1

0,0

56,1

69.6

0.0

69.6

 

ხარჯები

61.2

56,1

0,0

56,1

69.6

0.0

69.6

04 02 10

კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა

131.9

144,3

0,0

144,3

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

131.9

144,3

0,0

144,3

120.0

0.0

120.0

04 02 11

სოფელ არბოში ნიკო ლომოურის სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

257.0

0.0

257.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

257.0

0.0

257.0

04 02 12

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი                             „მაჩაბელას“ ხელშეწყობა

241.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

241.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 13

ა(ა)იპ  ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკ „ახალბაღის“ ხელშეწყობა

241.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

241.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 14

სამუზეუმო შენობის - ერეკლეს აბანოს რეაბილიტაცია

46.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 15

ა(ა)იპ – ქ. გორის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა

593.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

587.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 16

ა(ა)იპ – ცენტრალური ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

100.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

100.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 17

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტო

0.0

2 215,3

0,0

2 215,3

2,320.0

0.0

2,320.0

 

ხარჯები

0.0

2 205,3

0,0

2 205,3

2,300.0

0.0

2,300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

10,0

0,0

10,0

20.0

0.0

20.0

04 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

355.5

15,7

0,0

15,7

51.6

0.0

51.6

 

ხარჯები

355.5

15,7

0,0

15,7

51.6

0.0

51.6

04 03 01

ა(ა)იპ  გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი

318.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

318.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 03 02

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებები

37.4

15,7

0,0

15,7

51.6

0.0

51.6

 

ხარჯები

37.4

15,7

0,0

15,7

51.6

0.0

51.6

04 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

120.0

160,1

0,0

160,1

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

120.0

160,1

0,0

160,1

200.0

0.0

200.0

05 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,955.9

1 720,5

170,7

1 549,9

2,302.2

275.4

2,026.8

 

ხარჯები

1,913.9

1 660,1

160,4

1 499,7

2,069.1

145.0

1,924.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.7

60,5

10,3

50,2

233.1

130.4

102.7

 

ვალდებულებების კლება

3.3

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 01

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელშეწყობა

115.0

134,7

134,7

0,0

135.0

135.0

0.0

 

ხარჯები

115.0

124,4

124,4

0,0

135.0

135.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

10,3

10,3

0,0

0.0

0.0

0.0

05 02

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე  სოფლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება

24.4

28,6

25,2

3,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

24.4

28,6

25,2

3,4

0,0

0,0

0,0

05 03

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის სპეციალური სერვისების მიწოდების სააგენტოს ხელშეწყობა

97.2

142,7

0,0

142,7

168.0

0.0

168.0

 

ხარჯები

97.2

110,0

0,0

110,0

165.3

0.0

165.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

32,7

0,0

32,7

2.7

0.0

2.7

05 04

სოფლებში ამბულატორიებისათვის  ინფრასტრუქტურის მოწყობა

38.7

0,0

0,0

0,0

130.4

130.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.7

0,0

0,0

0,0

130.4

130.4

0.0

05 05

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1,680.6

1 414,5

10,8

1 403,8

1,868.8

10.0

1,858.8

 

ხარჯები

1,677.4

1 397,1

10,8

1 386,3

1,768.8

10.0

1,758.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

17,5

0,0

17,5

100.0

0.0

100.0

 

ვალდებულებების კლება

3.3

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 05 01

მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (უსინათლო) და სმენადაქვეითებული (ყრუ-მუნჯობა) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება

26.9

74,4

0,0

74,4

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

26.9

74,4

0,0

74,4

80,0

0,0

80,0

05 05 02

ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება

7.0

5,0

0,0

5,0

9,0

0,0

9,0

 

ხარჯები

7.0

5,0

0,0

5,0

9,0

0,0

9,0

05 05 03

დედ-მამით ობოლი ბავშვებისა და მშობლის (მშობლების) უფლებაშეზღუდული შვილების  დახმარება

22.0

28,0

0,0

28,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

22.0

28,0

0,0

28,0

30,0

0,0

30,0

05 05 04

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

132.3

106,8

0,0

106,8

145,0

0,0

145,0

 

ხარჯები

132.3

106,8

0,0

106,8

145,0

0,0

145,0

05 05 05

დიალიზზე მყოფი  და C  ჰეპატიტით დაავადებული  ადამიანების  ერთჯერადი სოციალური და სამედიცინო დახმარება

47.0

53,3

0,0

53,3

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

47.0

53,3

0,0

53,3

70,0

0,0

70,0

05 05 06

(0-დან 18 წლამდე) დაავადებული ბავშვების ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით. არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, კანის ქრონიკული ჰიდროცეფალიით და ოჯახური ხმელთაშუაზღვის ცხელებით დაავადებული ბავშვების სამედიცინო სტაციონარული, ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის, კვლევების, სამკურნალო სარეაბილიტაციო ღონისძიებების თანადაფინანსება

49.7

217,9

0,0

217,9

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

49.7

217,9

0,0

217,9

200,0

0,0

200,0

05 05 07

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

15.3

27,4

10,8

16,6

20,0

10,0

10,0

 

ხარჯები

15.3

27,4

10,8

16,6

20,0

10,0

10,0

05 05 08

მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლო, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, გლუტენის დაავადება, კანის ქრონიკული და ჰიდროცეფალიით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება

143.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

143.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 05 09

სტუდენტებისა და სპორტსმენების დახმარება

27.0

28,0

0,0

28,0

37,0

0,0

37,0

 

ხარჯები

27.0

28,0

0,0

28,0

37,0

0,0

37,0

05 05 10

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება

152.9

119,0

0,0

119,0

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

152.9

119,0

0,0

119,0

200,0

0,0

200,0

05 05 11

ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

449.9

325,7

0,0

325,7

400,0

0,0

400,0

 

ხარჯები

449.9

325,7

0,0

325,7

400,0

0,0

400,0

05 05 12

სკოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება

8.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

8.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 05 13

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

236.3

240,8

0,0

240,8

250,0

0,0

250,0

 

ხარჯები

236.3

240,8

0,0

240,8

250,0

0,0

250,0

05 05 14

 უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

83.6

30,7

0,0

30,7

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

83.6

30,7

0,0

30,7

60,0

0,0

60,0

05 05 15

ხანძრებისა (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და ბუნებრივი მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება

21.6

25,8

0,0

25,8

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

21.6

25,8

0,0

25,8

50.0

0.0

50.0

05 05 16

საქართველოს თავისუფლებისა

და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება

47.0

34,9

0,0

34,9

53,0

0,0

53,0

 

ხარჯები

47.0

34,9

0,0

34,9

53,0

0,0

53,0

05 05 17

რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით

4.7

8,7

0,0

8,7

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

4.7

8,7

0,0

8,7

10,0

0,0

10,0

05 05 18

მიუსაფარ პირთა და უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება

37.9

1,2

0,0

1,2

18,8

0,0

18,8

 

ხარჯები

37.9

1,2

0,0

1,2

18,8

0,0

18,8

05 05 19

მარტოხელა მშობლის დახმარება

25.6

35,5

0,0

35,5

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

25.6

35,5

0,0

35,5

40,0

0,0

40,0

05 05 20

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში ფულადი დახმარება

32.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

29.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

3.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 05 21

სოციალურად დაუცველი. უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში. მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი დახმარება

109.2

31,6

0,0

31,6

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

109.2

31,6

0,0

31,6

80.0

0.0

80.0

05 05 22

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

0.0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

05 05 23

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისათვის (ბენეფიციარების) დახმარების გაწევა

0.1

2,3

0,0

2,3

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

0.1

2,3

0,0

2,3

4,0

0,0

4,0

05 05 24

გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანების კაპიტალური ან/და დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა

0.0

17,5

0,0

17,5

100,0

0,0

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

17,5

0,0

17,5

100,0

0,0

100,0

05 05 25

სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან განთავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების სოციალური ფულადი დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით რაზმაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.