აკრედიტაციის სისტემის წესებისა და პროცედურების დამტკიცების თაობაზე

აკრედიტაციის სისტემის წესებისა და პროცედურების დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 07
დოკუმენტის მიმღები აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის გენერალური დირექტორი
მიღების თარიღი 31/12/2012
დოკუმენტის ტიპი აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის გენერალური დირექტორის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/01/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 05/10/2018
სარეგისტრაციო კოდი 010340000.44.064.016003
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
07
31/12/2012
ვებგვერდი, 10/01/2013
010340000.44.064.016003
აკრედიტაციის სისტემის წესებისა და პროცედურების დამტკიცების თაობაზე
აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის გენერალური დირექტორი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (10/01/2013 - 13/01/2014)

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრის“ გენერალური დირექტორის

ბრძანება №07

2012 წლის 31 დეკემბერი

. თბილისი

 

აკრედიტაციის სისტემის წესებისა და პროცედურების დამტკიცების თაობაზე

   საქართველოს კანონის “პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“-ს 97-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 99-ე მუხლის მე-3 პუნქტისა და “ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის “ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვ  ბ  რ  ძ  ა  ნ  ე  ბ:

1. დამტკიცდეს  აკრედიტაციის სისტემის თანდართული წესები და პროცედურები:

 

ა) საკ 1.1:2012 – „აკრედიტაციის სქემები და საერთო პროცედურები;

ბ) საკ 1.2:2012 – „აკრედიტებული პირების საქმიანობის მონიტორინგისა და ზედამხედველობის ჩატარების წესი“;

გ) საკ 1.3:2012 – „წესები და პროცედურები საგამოცდო და საკალიბრებელი  ლაბორატორიების  სსტ ისო/იეკ 17025:2010-თან შესაბამისობაზე  აკრედიტაციისათვის“;

დ) საკ 1.4:2012 – „წესები და პროცედურები სამედიცინო  ლაბორატორიების სსტ/ისო 15189:2011-თან შესაბამისობაზე  აკრედიტაციისათვის“;

ე) საკ 1.5:2012 – „წესები და პროცედურები პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანოების სსტ ისო/იეკ სახელმძღვანელო 65:2010-თან შესაბამისობაზე აკრედიტაციისათვის“;

ვ) საკ 1.6:2012 – „წესები და პროცედურები პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოების სსტ ისო/იეკ 17024:2010-თან შესაბამისობაზე აკრედიტაციისათვის“;

ზ) საკ 1.7:2012 – „წესები და პროცედურები აუდიტისა და მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიკაციის განმახორციელებელი ორგანოების ისო/იეკ 17021:2011-თან შესაბამისობაზე აკრედიტაციისათვის“.

თ)  საკ 1.8:2012 – „წესები და პროცედურები ინსპექტირების ორგანოების სსტ ისო/იეკ 17020:2010-თან შესაბამისობაზე აკრედიტაციისათვის“;

ი)   საკ : 1.9:2012 – „აკრედიტაციის კომიტეტის წესები და პროცედურები“;

კ)   საკ 1.10:2012 - „აკრედიტებულ პირთა  რეესტრის წარმოების წესი“;

ლ)  საკ 1.11:2012 – „აპელაციებისა და საჩივრების განხილვის პროცედურა“;

მ)  საკ 1.12:2012 –„აკრედიტაციის ლოგო, აკრედიტაციის ნიშანი და მათი გამოყენების წესები“.

 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს აკრედიტაციის ტექნიკური რეგლამენტების დამტკიცების თაობაზე სსიპ  “აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი”-ს  გენერალური დირექტორის 2006 წლის 7 ივნისის  N 1 ბრძანებით  დამტკიცებული შემდეგი დოკუმენტები:

 

ა) - სსიპ “აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი”-ს აკრედიტაციის წესები და  პროცედურები -საკ  1.1 : 2006;

ბ) – “ზოგადი მოთხოვნები ლაბორატორიების აკრედიტაციისადმი” - საკ 1.2 : 2006; (სახელმძღვანელო დოკუმენტი სსტ ენ 45001 : 2006 და სსტ ისო/იეკ 17025 : 2006 სტანდარტების გამოსაყენებლად);

გ) – “ზოგადი მოთხოვნები შესაბამისობის შეფასების ორგანოების (სერტიფიკაციის ორგანოების) აკრედიტაციისათვის” – საკ 1.3 : 2006; (სახელმძღვანელო დოკუმენტი სსტ ენ 45011 : 2006 სტანდარტის გამოსაყენებლად);

დ) – ,,აკრედიტებული პირების საქმიანობის საინსპექციო კონტროლის ზედამხედველობის ჩატარების წესი” - საკ 1.4 : 2006;

ე) – “აკრედიტებული იურიდიული და ფიზიკური პირების, აკრედიტაციის სისტემის მონაწილეთა და აკრედიტაციის მოთხოვნათა შემცველი დოკუმენტების რეესტრის წარმოების წესი” - საკ 1.5 : 2006;

ვ) – აკრედიტაციის ცენტრის აკრედიტაციის საბჭოს რეგლამენტი საკ 1.6 : 2006;

 

3. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს აკრედიტაციის სისტემის ტექნიკური რეგლამენტი “ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების ცენტრების მიმართ წაყენებული მოთხოვნები _ საკ. 1.7 : 2007”-ის დამტკიცების შესახებ” სსიპ “აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი”-ს გენერალური დირექტორის 2007 წლის 20 ივნისის  №03 ბრძანება.

 

4. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საკ 1.8:2011 – წესები და პროცედურები საინსპექციო ორგანოების სსტ ისო/იეკ 17020:2010-თან შესაბამისობაზე აკრედიტაციისათვის“ დამტკიცების თაობაზე სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრი“-ს გენერალური დირექტორის 2011 წლის 21 მარტის №05 ბრძანება.

 

5. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი“–ს გენერალური დირექტორიპაატა გოგოლიძე
5. 03/10/2018 - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის გენერალური დირექტორის ბრძანება - 01-1 - ვებგვერდი, 05/10/2018 4. 02/06/2017 - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის გენერალური დირექტორის ბრძანება - 01-2 - ვებგვერდი, 05/06/2017 3. 18/05/2016 - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის გენერალური დირექტორის ბრძანება - 10 - ვებგვერდი, 20/05/2016 2. 07/07/2015 - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის გენერალური დირექტორის ბრძანება - 09 - ვებგვერდი, 09/07/2015 1. 13/01/2014 - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის გენერალური დირექტორის ბრძანება - 08 - ვებგვერდი, 15/01/2014 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.