საგადასახადო ომბუდსმენის უფლებამოსილების, საქმიანობის ძირითადი პრინციპებისა და ფორმების შესახებ

საგადასახადო ომბუდსმენის უფლებამოსილების, საქმიანობის ძირითადი პრინციპებისა და ფორმების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 92
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 23/02/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 240211, 24/02/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი 04/06/2015
სარეგისტრაციო კოდი 200250000.10.003.016250
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
92
23/02/2011
ვებგვერდი, 240211, 24/02/2011
200250000.10.003.016250
საგადასახადო ომბუდსმენის უფლებამოსილების, საქმიანობის ძირითადი პრინციპებისა და ფორმების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
ყურადღებით! თქვენ ეცნობით არა საბოლოო რედაქციას. საბოლოო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (24/02/2011 - 12/07/2011)

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 92

2011 წლის 23 თებერვალი

. თბილისი

საგადასახადო ომბუდსმენის უფლებამოსილების, საქმიანობის ძირითადი პრინციპებისა და ფორმების შესახებ

    მუხლი 1. ზოგადი დებულება

ეს დადგენილება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 42-ე მუხლის მე-10 ნაწილის შესაბამისად განსაზღვრავს საგა­დასახადო ომბუდსმენის უფლებამოსილებებს, საქმიანობის ძი­რი­თად პრინციპებსა და ფორმებს.

    მუხლი 2. საგადასახადო ომბუდსმენის საქმიანობის ძირითადი პრინციპები

1. საგადასახადო ომბუდსმენი საქმიანობის პროცესში ხე­ლ­მ­ძღვანელობს სამართლიანობის, ობიექტურობის, მიუკერ­ძოებ­ლობისა და კანონიერების პრინციპებით.

2. განცხადების ან საჩივრის განხილვისას საგადასა­ხა­დო ომბუდსმენი ნეიტრალურია და არ წარმოადგენს გადამ­ხდელს ან იმ სახელმწიფო ორგანოს, რომლის გადაწყვე­ტი­ლების მარ­თლზომიერებაც ეჭვქვეშ არის დაყენებული.

3. საგადასახადო ომბუდსმენი ინტერესთა ბალანსის სა­შუ­­­ალებით ცდილობს, მიაღწიოს ყველა მოდავე მხარისათვის მი­საღებ კონსენსუსს.

    მუხლი 3. საგადასახადო ომბუდსმენის დანიშვნისა და უფლებამოსილების შეწყვეტის წესი

1. საგადასახადო ომბუდსმენი შეიძლება იყოს მხოლოდ სა­ქართველოს მოქალაქე, რომელსაც აქვს უმაღლესი იური­დიული ან ეკონომიკური განათლება.

2. საგადასახადო ომბუდსმენს ნიშნავს საქართველოს პრე­მიერ-მინისტრი, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს­თან შეთანხმებით.

3. საგადასახადო ომბუდსმენის უფლებამოსილება წყდე­ბა:

ა) პირადი განცხადების საფუძველზე;

ბ) გარდაცვალების ან სასამართლოს მიერ გარდაც­ვლილად ცნობის შემთხვევაში;

გ) საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით;

დ) სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ცნობის შემთხვევაში;

 ე) მის მიმართ სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლის შემთხვევაში;

 ვ) დანიშვნიდან ერთი თვის ვადაში მის საქმიანობასთან შეუთავსებელი საქმიანობის განხორციელების გაგრძელების შემთხვევაში;

ზ) ზედიზედ ოთხი თვის განმავლობაში უფლებამოსი­ლე­ბის განუხორციელებლობის შემთხვევაში;

თ) საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვის შემთხვევაში.

    მუხლი 4. საგადასახადო ომბუდსმენისათვის შეუთავსებელი საქმიანობა

1.  საგადასახადო ომბუდსმენი არ შეიძლება ასრულებ­დეს სხვა ანაზღაურებად საქმიანობას, გარდა სამეცნიერო და პედაგოგიური საქმიანობისა.

2.  საგადასახადო ომბუდსმენი არ შეიძლება იყოს რომე­ლი­მე პოლიტიკური პარტიის წევრი.

 

    მუხლი 5. საგადასახადო ომბუდსმენის უფლებამოსილების განხორციელება

1. საგადასახადო ომბუდსმენი ზედამხედველობას უწევს საქართველოს ტერიტორიაზე გადასახადის გადამხდელთა უფ­ლებე­ბისა და კანონიერი ინტერესების დაცვას, ავლენს მათი დარღვევის ფაქტებს, ხელს უწყობს დარღვეული უფლებების აღდგენას.

2. საგადასახადო ომბუდსმენი გადასახადის გადამხდელთა უფლებების დაცვას ახორციელებს ინდივიდუალურ ან/და ჯგუ­ფურ საჩივრებზე რეაგირებით, კანონმდებლობაში ან/და პრაქ­ტი­კაში სისტემური ხარვეზების გამოვლენითა და საგანმანათ­ლებლო საქმიანობის განხორციელებით.

3. საგადასახადო ომბუდსმენს თავისი საქმიანობის გან­ხორციელების პროცესში უფლება აქვს, კანონმდებლობით და­დ­გენილი წესით სახელმწიფო ორგანოებიდან მოითხოვოს და მიიღოს საგადასახადო საიდუმლოების შემცველი ინფორ­მა­ცია/დო­კუმენტაცია.

4. საგადასახადო ომბუდსმენი უფლებამოსილია, არ გათქვას ის ინფორმაცია, რომელიც თავისი საქმიანობის ფა­რ­გლებში აქვს მიღებული.

5. საგადასახადო ომბუდსმენი, ასევე:

ა) ხელმძღვანელობს აპარატს და წარმართავს მის საქ­მიანობას;

ბ) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავი­სუ­ფ­­ლებს აპარატის თანამშრომლებს, აფორმებს თანამშრომ­ლე­ბ­თან შრო­მით ხელშეკრულებებს;

გ) კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით, გარკვეული სამუშაოს შესრულების ვადით იწვევს სპეციალისტებს ერთჯე­რადი ხელშეკრულების საფუძველზე;

დ) კანონმდებლობის საფუძველზე გამოსცემს ინდივიდუ­ალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს;

ე) ამტკიცებს აპარატის საშტატო ნუსხას, თანამშრო­მელთა შრომითი ანაზღაურების ოდენობასა და სახელფასო ფონდს;   

ვ) პასუხს აგებს შესაბამისი სახელმწიფო ქონების დაც­ვისა და მიზნობრივი გამოყენებისათვის;

ზ) განსაზღვრავს თანამშრომელთა ფუნქციებს;

თ) ამტკიცებს აპარატში კონკურსის ჩატარების წესს;     

ი) თანამშრომლების მიმართ იყენებს წახალისებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ღონისძიებებს;

კ) ახორციელებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

    მუხლი 6. საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი

1. საგადასახადო ომბუდსმენის საქმიანობის უზრუნველსა­ყოფად იქმნება საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი (შემ­დგომ­­ში – აპარატი), რომლის სტრუქტურასა და მუშაობის წესს გან­საზღვრავს საგადასახადო ომბუდსმენი, აპარატის დე­ბულებით. აპარატი მოქმედებს საგადასახადო ომბუდსმენის სა­ხელით და მის მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილებით.

2. აპარატს ხელმძღვანელობს აპარატის უფროსი, რომელ­საც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფ­ლებს საგადასახადო ომბუდსმენი.

3. აპარატი:

ა) ხელს უწყობს საგადასახადო ომბუდსმენს კა­ნონ­მდებ­ლობით დაკისრებული უფლებამოსილებების განხორ­ცი­ელე­ბა­ში;

ბ) ასრულებს საგადასახადო ომბუდსმენის ცალკეულ და­ვა­­ლე­ბებს.

4. აპარატის დაფინანსების წყაროა სახელმწიფო ბიუჯეტი.

    მუხლი 7. საჩივრის/განცხადების განხილვა

1. საგადასახადო ომბუდსმენი განიხილავს პირთა საჩივ­რებ­სა და განცხადებებს, რომლებიც შეეხება გადასახადის გა­დამხდელის უფლებების დარღვევას საგადასახადო და სხვა სა­ხელმწიფო ორგანოთა მხრიდან.

 2. მომჩივანი ან განცხადების ავტორი უნდა იყოს გადა­სა­ხადის გადამხდელი ან მისი უფლებამოსილი წარმომად­გე­ნელი, რომლის უფლებებზეც უშუალოდ ახდენს გავლენას მის მიერ მითითებული გადაწყვეტილება.

3. საგადასახადო ომ­ბუდსმენის წინაშე მომჩივანი ან გან­­ცხადების ავტორი შეიძლება წარდგენილ იქნეს თავისი უფლე­ბა­­მო­სილი წარმომადგენლის მიერ.

4. საგადასახადო ომბუდსმენის წინაშე გადამხდელის ინ­ტე­რე­სების დასაცავად დანიშნული წარმომადგენელი უნდა აკმაყოფილებდეს საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს.

5.  საგადასახადო ომბუდსმენს უფლება აქვს, არსები­თად არ განიხილოს საჩივრები/განცხადებები, თუ:

ა) საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში არსებობს საჩივარში/განცხადებაში მითითებული დარღვევის გამოსწორე­ბის საშუალება, რომელიც არ ყოფილა გამოყენებული;

ბ) მომჩივანს/განცხადების ავტორს აღარ სურს წარმოების გაგრძელება;

გ) საჩივარი/განცხადება წარდგენილია არაუფლებამოსი­ლი პირის მიერ;

დ) საჩივრიდან/განცხადებიდან არ ირკვევა გადასახადის გა­დამხდელის უფლების დარღვევის ფაქტი;

ე) საჩივარი/განცხადება განმეორებითია, გარდა იმ შემ­თხვე­ვისა, თუ წარდგენილია ახლად გამოვლენილი გარემოებე­ბი ან მტკი­ცე­ბუ­ლებები.

6. საგადასახადო ომბუდსმენი საჩივარს ან განცხადებას გა­ნიხილავს საჩივრის/განცხადების რეგისტრაციიდან 30 კალენ­დარული დღის განმავლობაში.

7. საჩივრის ან განცხადების განხილვა შეიძლება შე­ჩერ­დეს დამატებითი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის მოძიების სა­ფუძ­­ვლით.

8. საჩივრის/განცხადების შესახებ ინფორმაციის მოსა­პო­­­ვებლად საგადასახადო ომბუდსმენი წერილობით მიმართავს იმ ორგანოს/ორგანოს სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვა­ნელს, რომლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, მომჩივ­ნის/გან­ცხა­დების ავტორის აზრით, გადასახადის გადამხდელის უფლე­ბებს ლახავს.

9. ზეპირი განმარტების მისაღებად საგადასახადო ომ­ბუდ­­სმენი ხვდება იმ ორგანოს/ორგანოს სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელს, რომლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, მო­მ­ჩივნის/განცხადების ავტორის აზრით, გადასახადის გადამ­ხდე­ლის უფლებებს ლახავს.

10. გადასახადის გადამხდელის უფლებების დარღვევის ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში საგადასახადო ომბუდსმენი მი­­მართავს შესაბამის ორგანოს და აძლევს რეკომენდაციას ამ უფ­ლებების აღდგენის ღონისძიებათა განხორციელების შესა­ხებ.

11. საგადასახადო ომბუდსმენის რეკომენდაცია უნდა მო­იცავდეს შემდეგ მონაცემებს:

ა) მომჩივნის/განცხადების ავტორის დასახელებასა და მის საიდენტიფიკაციო მონაცემებს;

ბ) საგადასახადო ორგანოს გასაჩივრებული გადაწყვეტი­ლე­ბის რეკვიზიტებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

გ) საჩივრის/განცხადების რეგისტრაციის თარიღს;

დ) დარღვეული უფლების აღწერას;

ე) ფაქტების აღწერას;

ვ) მომჩივნის/განცხადების ავტორის არგუმენტაციას;

ზ) სახელმწიფო ორგანო(ები)დან მოპოვებულ ინფორმა­ცი­ას;

თ) საგადასახადო ომბუდსმენის რეკომენდაციას დარღვე­ული უფლების აღდგენის საშუალებების შესახებ.

12. საჩივრის/განცხადების განხილვის შედეგების შესახებ ეცნობება მომჩივანს/განცხადების ავტორს.

13. საგადასახადო ომბუდსმენი ახორციელებს მონიტო­რინგს თავის მიერ გაგზავნილი რეკომენდაციის შესრულებაზე, რის­თვი­საც გამოითხოვს ინფორმაციას სათანადო სახელმწი­ფო ორგანოდან.

    მუხლი 8. კანონმდებლობის ანალიზი

1. გადამხდელთა უფლებების დაცვის მიზნით საგადა­სახადო ომბუდსმენი აანალიზებს როგორც მოქმედ კანონმდებ­ლობას, ისე კანონპროექტებს.

2. საგადასახადო ომბუდსმენი უფლებამოსილია, მიიღოს რო­გორც წერილობითი, ისე ზეპირი განმარტება იმ სახელ­მწი­ფო ორგანოს წარმომადგენლისაგან, რომელიც ამზადებს კა­ნონ­პროექტს.

3. კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით საგადასა­ხადო ომბუდსმენი ქმნის სამუშაო ჯგუფებს, რომელშიც შესაძლოა ჩართული იყვნენ როგორც სახელმწიფო ორგანოს, ისე კერძო სექტორის წარმომადგენლები.

4.  სახელმწიფო ორგანოები ვალდებულნი არიან, გამო­ყონ წარმომადგენლები სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობის მისა­ღე­ბად.

5. ისეთი საკანონმდებლო ჩანაწერის ან კანონპროექტის ნორ­მის აღმოჩენისას, რომელმაც შესაძლოა შელახოს გადამ­ხდელის უფლება, საგადასახადო ომბუდსმენი წარუდგენს დას­კვნას სათანადო სახელმწიფო ორგანოს.

6. დასკვნა უნდა მოიცავდეს ნორმატიული აქტის/კანონ­პრო­­ექტის დასახელებასა და იმ საფუძვლებს, რომლის გამოც სა­გადასახადო ომბუდსმენი თვლის, რომ ნორმატიული აქ­ტის/კა­ნონპროექტის არსებული რედაქცია არღვევს გადამხდე­ლის უფლებებს.

    მუხლი 9. პრაქტიკის ანალიზი

1. საგადასახადო ომბუდსმენი უფლებამოსილია, მიიღოს ზე­პირი ან წერილობითი განმარტებები იმ ორგანოს წარმო­მადგენლისგან, რომლის ქმედებაც შესაძლოა ლახავდეს გადამ­ხდელთა უფლებებს.

2. პრაქტიკის ანალიზის დასაწყებად საგადასახადო ომ­ბუდ­სმენს უფლება აქვს, გამოიყენოს როგორც ინდივიდუ­ალუ­რი/ჯგუფური საჩივარი, ისე მასობრივი საინფორმაციო სა­შუ­ა­ლებებით გავრცელებული ინფორმაცია.

3. პრაქტიკაში არსებული ნაკლოვანებების აღმოფხვრის მიზნით საგადასახადო ომბუდსმენი წერილობითი რეკომენდა­ციით მიმართავს სათანადო სახელმწიფო ორგანოს.

4. პრაქტიკაში არსებული ნაკლოვანებების აღმოფხვრის მიზ­­ნით საგადასახადო ომბუდსმენი უფლებამოსილია, შექმნას სამუშაო ჯგუფები, რომელშიც შესაძლოა ჩართული იყვნენ როგორც სახელმწიფო ორგანოს, ისე კერძო სექტორის წარ­მომადგენლები.

5. რეკომენდაცია უნდა მოიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:

ა) ანალიზის დაწყების მიზეზს;

ბ) საგადასახადო ომბუდსმენის ან/და სამუშაო ჯგუფის მიერ დადგენილ ფაქტობრივ გარემოებებს;

გ) მიზეზს, რომლის გამოც საგადასახადო ომბუდსმენი თვლის, რომ არსებულ პრაქტიკას ნაკლი აქვს და მოითხოვს დახვეწას.

6. სახელმწიფო ორგანოები ვალდებული არიან, გა­მოყონ წარმომადგენელი სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობის მისაღებად.

    მუხლი 10. საგანმანათლებლო საქმიანობა

გადამხდელთა უფლებების დარღვევის პრევენციის მიზნით საგადასახადო ომბუდსმენი ახორციელებს საგანმანათლებლო საქმიანობას, მათ შორის, სემინარების, სასწავლო ვიზიტებისა და ექსპერ­ტების მოწვევის საშუალებით.

    მუხლი 11. საგადასახადო ომბუდსმენის საქმიანობის ანგარიში

1.  საგადასახადო ომბუდსმენის მიერ განხორციელე­ბუ­ლი საქმიანობის შესახებ საგადასახადო ომბუდსმენი ამზა­დებს ყოველწლიურ ანგარიშს.

 2. ანგარიში უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას საგადა­სა­ხადო ომბუდსმენის მიერ გადამხდელთა უფლებების დაცვის მიზნით განხილული საჩივრებისა და განცხადებების, საგადა­სახადო კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში გამოვლენილი ნაკ­ლოვა­ნებების, მომზადებული რეკომენდაციებისა და რეკომენ­დაციებზე სახელმწიფო ორგანოების რეაგირების, საგადა­სახადო სისტემაში გადამხდელთა უფლებების დაცვის ზოგადი ტენდენციებისა და განსახორციელებელი ღონისძიებების თაო­ბაზე.

 3. საგადასახადო ომბუდსმენის ანგარიში წარედგინება სა­ქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტს.

    მუხლი 12. გარდამავალი დებულებები

1. აპარატის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების და­ფი­ნანსების მიზნით საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სა­გადასახადო ომბუდსმენის მიერ წარდგენილი წინადადე­ბების სა­ფუძველზე მოამზადოს შესაბამისი პროექტი საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს მთავრობის კანცელარიისათვის ასიგნებების გამოყოფის თაობაზე.

2. საქართველოს მთავრობის კანცელარიამ უზრუნველ­ყოს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ასიგნებებიდან აპარატის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარ­ჯების დაფინანსება „საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში შესაბამისი ცვლი­ლების შეტანამდე.

3. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითა­რე­ბის სამინისტრომ კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადასცეს აპა­რატს ფუნქციონირებისათვის საჭირო ქონება.

4. საგადასახადო ომბუდსმენმა ერთი თვის ვადაში უზრუნ­ველყოს აპარატის დებულების დამტკიცება და მისი ფუნ­ქცი­ონირებისათვის საჭირო სხვა შესაბამისი სამართლებრივი აქ­ტე­ბის მიღება.

 

მუხლი 13. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთა­ნა­ვე.

პრემიერ-მინისტრი                                                                                      ნ. გილაური

 

 

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.