ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 40
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2014
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.174.016040
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (25/12/2014 - 05/01/2015)

 

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №40

2014 წლის 23 დეკემბერი

ქ. გორი

 

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის დ.ა) ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების შესაბამისად, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

თავი I
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 434,4

6 129,7

12 304,7

13 960,0

 

13 960,0

გადასახადები

1 596,8

0,0

1 596,8

1 400,0

 

1 400,0

გრანტები

15 108,6

6 129,7

8 978,9

10 856,7

 

10 856,7

სხვა შემოსავლები

1 729,0

0,0

1 729,0

1 703,3

 

1 703,3

ხარჯები

12 432,0

449,5

11 982,5

13 459,6

 

13 459,6

შრომის ანაზღაურება

1 659,4

0,0

1 659,4

1 850,4

 

1 850,4

საქონელი და მომსახურება

2 634,1

8,7

2 625,4

2 837,1

 

2 837,1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

პროცენტი

49,2

0,0

49,2

20,3

 

20,3

სუბსიდიები

6 934,9

300,0

6 634,9

6 612,3

 

6 612,3

გრანტები

0,0

0,0

0,0

1 317,5

 

1 317,5

სოციალური უზრუნველყოფა

832,4

0,0

832,4

492,0

 

492,0

სხვა ხარჯები

322,1

140,9

181,2

330,0

 

330,0

საოპერაციო სალდო

6 002,4

5 680,2

322,2

500,4

 

500,4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 123,3

5 680,2

1 443,1

285,0

 

285,0

ზრდა

7 263,3

5 680,2

1 583,1

415,0

 

415,0

კლება

140,0

0,0

140,0

130,0

 

130,0

მთლიანი სალდო

-1 120,9

0,0

-1 120,9

215,4

 

215,4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 307,5

0,0

-1 307,5

0,0

 

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

 

 

0,0

 

0,0

კლება

1 307,5

0,0

1 307,5

0,0

 

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 307,5

0,0

1 307,5

0,0

 

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-186,6

0,0

-186,6

-215,3

 

-215,3

ზრდა

 

 

 

0,0

 

0,0

კლება

186,6

0,0

186,6

215,3

 

215,3

საშინაო

186,6

0,0

186,6

215,3

 

215,3

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 


მუხლი 2. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი    შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი    შემოსავლები

შემოსულობები

18 574,4

6 129,7

12 444,7

14 090,0

 

14 090,0

შემოსავლები

18 434,4

6 129,7

12 304,7

13 960,0

 

13 960,0

არაფინანსური აქტივების კლება

140,0

0,0

140,0

130,0

 

130,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

19 882,0

6 129,8

13 752,2

14 090,0

 

14 090,0

ხარჯები

12 432,0

449,5

11 982,5

13 459,6

 

13 459,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 263,3

5 680,2

1 583,1

415,0

 

415,0

ფინანსური აქტივების  ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

 

ნაშთის ცვლილება

-1 307,5

0,0

-1 307,5

0,0

 

0,0

 


მუხლი 3. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13960,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 434,4

6 129,7

12 304,7

13 960,0

 

13 960,0

გადასახადები

1 596,8

0,0

1 596,8

1 400,0

 

1 400,0

გრანტები

15 108,6

6 129,7

8 978,9

10 856,7

 

10 856,7

სხვა შემოსავლები

1 729,0

0,0

1 729,0

1 703,3

 

1 703,3

 


მუხლი 4. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1400,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ
ლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ
ლები

      გადასახადები

1 596,8

0,0

1 596,8

1 400,0

 

1 400,0

     ქონების გადასახადი

1 596,8

0,0

1 596,8

1 400,0

 

1 400,0

საქართველოს საწარმოთა                   

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1 120,0

 

1 120,0

935,0

 

935,0

უცხოურ  საწარმოთა                 

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

 

 

 

ფიზიკურ პირთა

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

18,8

0,0

18,8

15,0

 

15,0

სასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწაზე

74,0

0,0

74,0

115,0

 

115,0

არასასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწაზე

384,0

0,0

384,0

335,0

 

335,0

სხვა გადასახადები

ქონებაზე

 

 

 

 

 

 

სხვა გადასახადები

 

 

 

 

 

 

 


მუხლი 5. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10856,7 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

გრანტები

15 108,6

10 856,7

გრანტები ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტებიდან

0,0

700,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

15 108,6

10 156,7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

8 978,9

10 156,7

გათანაბრებითი ტრანსფერი

8 799,4

9 946,7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

179,5

210,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6 129,7

 

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

5 829,7

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

 

მგფ-ის თანადაფინანსება

 

 

სხვა პროექტები

 

 

წერეთლის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან

300,0

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან

 

 

 


მუხლი 6. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1703,3 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სხვა  შემოსავლები

1 729,0

1 703,3

შემოსავლები საკუთრებიდან

267,5

220,0

პროცენტები

170,0

80,0

რენტა

97,5

140,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

52,5

60,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან მართვაში (უზურფრუქტი, გირავნობა და სხვა) გადასაცემად

45,0

80,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1 121,5

1 113,3

ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები

1 085,4

1 063,3

სანებართვო მოსაკრებელი

55,0

42,3

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,0

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის  გადავადების მოსაკრებელი

0,4

1,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

750,0

800,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

280,0

220,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

36,1

50,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

36,1

50,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

340,0

370,0

 


მუხლი 7. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 13459,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

12 432,0

449,5

11 982,5

13 459,6

 

13 459,6

შრომის ანაზღაურება

1 659,4

0,0

1 659,4

1 850,4

 

1 850,4

საქონელი და მომსახურება

2 634,1

8,7

2 625,4

2 837,1

 

2 837,1

პროცენტი

49,2

0,0

49,2

20,3

 

20,3

სუბსიდიები

6 934,9

300,0

6 634,9

6 612,3

 

6 612,3

გრანტები

0,0

0,0

0,0

1 317,5

 

1 317,5

სოციალური უზრუნველყოფა

832,4

0,0

832,4

492,0

 

492,0

სხვა ხარჯები

322,1

140,9

181,2

330,0

 

330,0

 


მუხლი 8. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 285.0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 415.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2014 წლის

გეგმა

2015 წლის

გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

63,9

115,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

201,7

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6 174,5

300,0

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

31,0

0,0

05 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

792,2

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

სულ ჯამი

7 263,3

415,0

 

ბ) განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 130.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

140,0

130,0

ძირითადი აქტივები

140,0

130,0

 


მუხლი 9. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2014 წლის

გეგმა

2015 წლის

გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 113,0   

2 856,6   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 063,8   

2 836,3   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 028,8   

2 736,3   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

35,0   

100,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

 

 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

49,2

20,3

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

 

702

თავდაცვა

100,0   

132,0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

912,5   

711,5   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

 

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

912,5

711,5

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3 152,1

966,6

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 

 

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

 

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

 

 

70421

სოფლის მეურნეობა

 

 

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

 

 

70443

მშენებლობა

 

 

7045

ტრანსპორტი

2 176,7   

405,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 172,9   

405,0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

3,8

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

975,4   

561,6   

705

გარემოს დაცვა

4 614,6   

837,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

875,0   

775,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

3 739,6   

62,0   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

 

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

939,8   

980,0   

7061

ბინათმშენებლობა

0,0   

0,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

90,0   

200,0   

7063

წყალმომარაგება

217,2   

220,0   

7064

გარე განათება

524,1   

460,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

108,5

100,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

225,0   

225,0   

7072

ამბულატორიული მომსახურეობა

100,0

100,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

125,0

125,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

5 252,0   

4 591,9   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3 193,9   

2 561,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 028,1   

2 000,9   

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

30,0   

30,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

 

 

709

განათლება

1 961,6   

2 100,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 961,6   

2 100,0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

 

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

 

 

710

სოციალური დაცვა

424,7   

474,0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

102,2   

110,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

66,6   

75,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

35,6   

35,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1,0   

3,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

1,5   

6,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

31,2   

30,0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

7,7

15,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

281,1

310,0

სულ ჯამი

19 695,4

13 874,6

 


მუხლი 10. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 215.4 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება    0.0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  -215.3 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს ქალაქ გორის მერის   ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 210,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 125,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 75.0 ათასი ლარი;

გ) „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ და „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10,0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამები

მუხლი 16. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება  (პროგრამული კოდი  02 00)

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მერიაში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა)  საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის, სახელმწიფო, მუნიციპალური და კერძო შენობა-ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის ღონისძიებები.

ბ)  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა და წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, გარდა ამისა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საავტომობილო გზების მოვლა, ქალაქის დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება და  რეაბილიტაცია, სიჩქარის შემზღუდველების მოწყობა, გზების დახაზვა, პირობითი საგზაო ნიშნების მოწყობა, დამატებით  შუქნიშნების მოწყობა, ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე.

ა.ა) გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის  საავტომობილო გზების მოვლა, ქალაქის დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება და  რეაბილიტაცია, სიჩქარის შემზღუდველების მოწყობა, გზების დახაზვა, პირობითი საგზაო ნიშნების მოწყობა, დამატებით  შუქნიშნების მოწყობა.

ა.ბ) ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე (პროგრამული კოდი 03 01 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზამთრის სეზონზე ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების და ქუჩებში შეფერხებული მოძრაობის თავიდან აცილების მიზნით ტექნიკური მარილის შეძენა და ქუჩების დამუშავება.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  მუნიციპალური განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობის,  ინფრასტრუქტურული პროექტების, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება.

ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის ქუჩების, შენობების, ხიდების, შადრევნების გარე განათების სისტემის ექსპლოატაცია.

ქალაქის იერსახის შენარჩუნების და შემდგომი გაუმჯობესებისათვის გათვალისწინებულია შენობა-ნაგებობების დეკორატიული განათების მოწყობა-ექსპლოატაცია.

ბ.ბ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, მოსახლეობიდან, ორგანიზაციებიდან და სასაფლაოდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ურნების გათავისუფლება და სანიტარული დამუშავება (პერიოდულად).

ბ.გ) საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა, მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები (15 დღეში ერთხელ).

ბ.დ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მერია უზრუნველყოფს სასმელი წყლის სოკოებზე და შადრევნებზე დახარჯული წყლის ღირებულების ანაზღაურებას და განხორციელდება დევნილთა დასახლებებში სასმელი წყლის ჭაბურღილების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელ.ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება.

ბ.ე) მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური პრობლემების და მოთხოვნილებების შესწავლის, მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის განსახორციელებელი პროექტებისათვის თანხების მოძიების, დემოგრაფიულ, სოციალურ და ეკონომიკურ სკითხებზე გამოკითხვების ჩატარების, ხელისუფლების და ბიზნეს სექტორის მიერ საინვესტიციო შესაძლებლობების ანალიზის, უცხოურ ორგანიზაციებთან პარტნიორული ურთიერთობის დამყარების და განვითარების სხვა პროგრამების შემუშავების მიზნით დაგეგმილია სააგენტოს ადმინისტრაციული ხარჯების უზრუნველყოფა სუბსიდირების გზით.

ბ.ვ) ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორაზე ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის გაუმჯობესების და შემდგომში პრობლემის გადაჭრის მექანიზმის შექმნის მიზნით მუნიციპალიტეტი აცხადებს მზადყოფნას გარკვეული თანადაფინანსებით წაახალისოს ყველა ის ორგანიზაცია (საბიუჯეტო, არასამთავრობო, სათემო, არარეგისტრირებული კავშირი, არასამეწარმეო და სხვა), რომელიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენს წილობრივ თანადაფინანსებას პროექტის განხორციელებისათვის.

ბ.ზ) ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  თანადაფინანსება. თანადაფინანსების შემთხვევაში აღნიშნული პროექტი უნდა ითვალისწინებდეს მრავალსართულიანი სახლების, ორ ან ორზე მეტ მომიჯნავე მიწის ნაკვეთზე არსებული ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების და მათი მიმდებარე ფართობების ინფრასტრუქტურის განვითარებას.

გ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის იერსახის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტში არსებული ა(ა)იპ-ის გამწვანების სამსახურის და სანერგე მეურნეობის მიერ სკვერების და გაზონების გამწვანება, მოვლა-შენახვა და რეკონსტრუქცია. ასევე იგეგმება შადრევნების, მოსაცდელების, აბრების და მემორიალური დაფების, სპორტული მოედნების მოვლა-შენახვისა და რეკონსტრუქციის ღონისძიებები.

გ.ა) საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

წინა საახალწლო ღონისძიებების განსახორციელებლად ქალაქის გაფორმების სამუშაოების უზრუნველყოფა კერძოდ: ხელოვნური ნაძვისხის მონტაჟი და დემონტაჟი, შენობებზე, ხის ვარჯებზე და ქუჩებში გაბმულ სადენებზე სხვადასხვა სახის დეკორატიული სანათების მოწყობა და დემონტაჟი.

გ.ბ) შადრევნის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შადრევნების გაწმენდა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია.

გ.გ) მოსაცდელების მოწყობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 04)

გათვალისწინებულია ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოსაცდელების მოვლა-პატრონობა და საჭიროების შემთხვევაში რეაბილიტაცია.

გ.დ) სანერგე მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 05)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გამწვანებისათვის და ქარსაცავი ზოლის მოწყობისათვის საჭირო  ნერგების გამოყვანა,  დაკალმვა, ნიადაგის მოვლა და  დაზიანებული ხეების გასხვლა-გადაბელვის სამუშაოები.

გ.ე) აბრების და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 06)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დამისამართების აბრების მოწყობა.

გ.ვ) სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 08)

დაგეგმილია ახალი სპორტული მოედნის მოწყობა და არსებული სპორტული მინი მოედნების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების დაფინანსება.

გ.ზ) დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 03 09)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესის გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს, ასევე აუცილებელ შესრულებულ სამუშაოებზე ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

გ.თ) გორის გრაფიკული ვიზუალიზაციისთვის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობა ნაგებობების სამგანზომილებიანი მოდელირება, მასზე არსებული ინფორმაციის მიმაგრება და ინტერნეტ სივრცეში განთავსება. გეოინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა. ასევე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სასოფლო და არასასოფლო მიწის ნაკვეთების და შენობა-ნაგებობების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის მიზნით და მათი ექსპლოატაციისათვის აუცილებელი ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადების უზრუნველყოფა.

გ.ი) მუნიციპალიტეტის გამწვანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 11)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სკვერების და გაზონების მოვლა, ახალი მწვანე ნარგავების შეძენა, დარგვა და გამწვანების ზოლებში სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება და საჭიროების შემთხვევაში სკვერების რეკონსტრუქცია.

3. განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება და მათი რეაბილიტაცია.

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 17 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს საშუალოდ 2900 ბავშვი. სკოლამდელი დაწესებულებების დაფინანსება  გათვალისწინებულია ვაუჩერული სისტემით, კერძოდ: 1-დან  30 ბავშვის ჩათვლით თითოეულ ბავშვზე 75 ლარი თვეში, ხოლო იმ საბავშვო ბაგა–ბაღში, სადაც ირიცხება 30 ბავშვზე ზემოთ თითოეულ ბავშვზე 60 ლარი თვეში. იმ საბავშვო ბაგა–ბაღებში დაფინანსება, სადაც ირიცხება 10 და ნაკლები ბავშვი მოხდეს არანაკლებ თვეში 800 ლარისა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია  კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული პროექტების  ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად. ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების  ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და  წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების  დაფინანსება სპორტული ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას.

ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოღვაწეობს მრავალი წარმატებული ადამიანი, რომელთა საქმიანობა მიმართულია სპორტული ცხოვრებისაკენ. მუნიციპალიტეტი ახორციელებს წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა სპორტსმენებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ჭიდაობის, კრივის და ფეხბურთის სფეროში წარმატებული სპორტსმენების და მწვრთნელების  წახალისება.

ა.ბ) სპორტული სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ცენტრალური სასპორტო, კრივის სპეციალიზირებული და საჭიდაო კომპლექსური სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად.  მოსწავლეები აქტიურად მონაწილეობენ კალენარულ ტურნირებში და აღწევენ მაღალ შედეგებს.

ა.გ) საჭიდაო დარბაზის ფუნქციონირების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

სპორტული ტრადიციებიდან გამომდინარე ქალაქში ჭალის დასახლების ტერიტორიაზე აშენდა საჭიდაო დარბაზი, რომელიც ხელს შეუწყობს არა მარტო ტრადიციების შენარჩუნებას, არამედ გაზრდის ამ სახეობის სპორტსმენთა რაოდენობას და სპორტულ შედეგებს. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საჭიდაო დარბაზის არაკომერციულ(არასამწარმეო) იურიდიულ პირად დაფუძნება და მისი ფუნქციონირებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა.

ა.დ) მოცურავე თანრიგოსან ბავშვთა სპორტული ჯგუფის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ცურვის მიმართულებით გამორჩეული სპორტული მონაცემების მქონე მოზარდთა სპორტული წარმატებების გაუმჯობესების  მიზნით დაგეგმილია მოცურავეთა სპორტული ჯგუფის დაფინანსება, რათა მათ ქონდეთ სათანადო სავარჯიშო პირობები საცურაო აუზზე. სპორტული ჯგუფი დაკომპლექტებულია 34 თანრიგოსანი მოზარდით.

ა.ე) „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის საფეხბურთო კლუბ დილას“ ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კლუბთან არსებული საფეხბურთო სკოლის ადმინისტრაციის მიმდინარე ხარჯების სუბსიდირება. კლუბთან ფუნქციონირებს ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სპორტული სკოლა და სტადიონი, რომელთა მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სპორტულ ცხოვრებაში, ინტელექტუალური და სპორტული დონის ამაღლება აღსაზრდელებში, პერსპექტიული სპორტსმენების მზადება ნაკრები გუნდებისათვის და სათამაშო სპორტული ღონისძიებების მომზადება და ჩატარება.

ა.ვ) სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 06)

დაგეგმილია სპორტული ცენტრის სრულად აღჭურვა საჭირო მატერიალურ ტექნიკური ბაზით, რათა სრულად განახორციელოს სპორტული ღონისძიებების და ცენტრალური სასპორტო სკოლის, საჭიდაო სკოლის, კრივის სკოლის  და ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ტურიზმის ცენტრი "ტონთიო"-ს აღსაზრდელთა  სხვადასხვა ტურნირებში, ლაშქრობებში, ალპინიადებში და ჩემპიონატებში მონაწილეობის ორგანიზება.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს 6 სამუსიკო სკოლის  და სამხატვრო სკოლის დაფინანსებას, რითიც ხელს უწყობს მოსწავლეთა მიერ მუსიკალური განათლების მიღებას სრული კურსით და უზრუნველყოფს მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას. მუნიციპალიტეტი კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში აგრძელებს ბიბლიოთეკების, კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის, გორის სახელმწიფო დრამატული თეატრის, მუსიკალური კოლექტივების, მწერალთა და საგამომცემლო საქმიანობის და დასვენების ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, გეგმავს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობას, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების დაფინანსებას.

ბ.ა) სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სამუსიკო სკოლის  და სამხატვრო სკოლის დაფინანსებას, რითიც ხელს უწყობს მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი განათლების მიღებას სრული კურსით და უზრუნველყოფს მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას.

ბ.ბ) ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  მუნიციპალიტეტის მიერ  ინტელექტუალური დონის ამაღლების, ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვისათვის ხელშეწყობა. ასევე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება  და არსებული წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით.

ბ.გ) მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს ახალგაზრდებისათვის იმ ცოდნისა და ქცევის ნორმების შეძენას რაც უზრუნველყოფს მათ მზადყოფნას ყოველდღიური ცხოვრებისათვის, ხელს უწყობს მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად სამეცნიერო-შემოქმედებითი, მოქალაქეობრივი და ესტეთიკური მიმართულებებით მოქნილი პროგრამების შემუშავება-განხორციელებას და აქტიური ინტელექტუალური ახალგაზრდების გამოვლენას. ასევე პროგრამა ხელს უწყობს მოსახლეობის სადღესასწაულო განწყობის ამაღლებას, ქართული კულტურისა და ტრადიციების შენარჩუნებას. ცენტრი უზრუნველყოფს სხვა და სხვა სადღესასწაულო დღეებში გასართობი სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზებას.

ბ.დ) გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის დაფინანსება, რომელიც უზრუნველყოფს ეროვნული საგანძურის დაცვას, სამუზეუმო ექსპონატების გამოფენას, მოძიებას, კვლევა-შენახვასა და სამეცნიერო შესწავლას.

ბ.ე) ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის შენობის დაცვა.

ბ.ვ) მწერალთა სახლის ხელშეწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლიტერატურული კონსულტაციების გაცემა, მწერალთა შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზება, ლიტერატურული ნაშრომების პრეზენტაცია, მწერალთა შემოქმედების პოპულარიზაცია ბეჭდვითი და ელექტრონული გამოცემების მეშვეობით.

ბ.ზ) საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ადგილობრივი საინფორმაციო გაზეთის „გორის მაცნეს“ ყოველკვირეული გამოცემის ხელშეწყობას, რომელიც მოსახლეობას აცნობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განვითარებულ მოვლენებს, მიღწეულ წარმატებებს და სიახლეებს სხვადასხვა სფეროში.

ბ.თ) გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა  (პროგრამული კოდი 05 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ნაგებობების დაცვა.

ბ.ი) კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აცხადებს მზადყოფნას ქართული და არაქართული: არასამთავრობო ორგანიზაციების და მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარმოდგენილი პროექტების თანადაფინანსების განსახორციელებლად რომელიც ემსახურება კულტურული სფეროს გაუმჯობესებას.

ბ.კ) გორის სახელმწიფო დრამატული თეატრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მსოფლიო და ეროვნულ ღირებულებათა განვითარების მიზნით მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების დადგმა, მათი მეშვეობით თეატრალური ხელოვნების პროპაგანდა და მოსახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა, თეატრალური ხელოვნების განვითარება და  ტრადიციების აღორძინება.

ბ.ლ) მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლ „გორის“  და ქალთა კამერული გუნდის ფინანსური ხარდაჭერა, რადგან მათ მიერ ხდება ქართული სამუსიკო ტრადიციების პოპულარიზაცია როგორც მთელ საქართველოში ისე მის ფარგლებს გარეთ ჩატარებული მრავალი წარმატებული კონცერტის მეშვეობით.

ბ.მ) ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკ ახალბაღის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სუბსიდია ა.ი.პ.-ის ადმინისტრაციული ხარჯებისათვის რომელიც ახორციელებს დამსვენებლების მომსახურებას სხვადასხვა გასართობი საშუალებებით.

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით ტურისტული ლაშქრობების და ალპინიადების მოწყობა.

გ.ა) ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ტურიზმის ცენტრი "ტონთიო"-ს ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

მოსწავლე-ახალგაზრდობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით მუნიციპალიტეტი გეგმავს მათ ჩართვას ტურისტულ ლაშქრობებში ბაკურიანში და  რკონში. ასევე მოსწავლეთა ალპინიადებში გუდამაყარში მწვერვალ „ნინოწმინდაზე“, ჭაუხის მასივზე ხევსურეთში და მწვერვალ მყინვარწვერზე, რომლის ორგანიზებასაც ახორციელებს ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ტურიზმის ცენტრი "ტონთიო"-ს  სუბსიდირების გზით.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

ბ) მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში იგეგმება მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და  ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

მიუსაფარი ცხოველების იზოლირება და სატრანსპორტო სასუალებების მიერ დაღუპული ცხოველის გვამების სპეციალურ ადგილებზე გატანა და დამარხვა.

გ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

გ.ა) ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 100 და მეტი წლის ასაკის უხუცესების ერთჯერადი დახმარება 500 ლარის ოდენობით.

გ.ბ) დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

დედ-მამით ობოლ 0–დან 18 წლის ჩათვლით პაციენტის დახმარება ერთჯერადად სტაციონარული მკურნალობისათვის გადასახდელი თანხის 50%–ის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 700 ლარისა: დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება ერთჯერადად ყოველ ბავშვზე 500 ლარის ოდენობით.

გ.გ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ერთჯერადი დახმარება ოჯახებისთვის 200 ლარის ოდენობით  0-დან 18 წლის ჩათვლით მე-4 შვილის შეძენის შემთხვევაში:

ერთჯერადი დახმარება თითო ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 5 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლის ჩათვლით.

გ.დ) ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული სოციალურად დაუცველი და დევნილი ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული ბავშვების (0-დან 18 წლამდე) დახმარება: ოპერაციული მკურნალობის ამბულატორიული, სტაციონარული და სარეაბილიტაციო ღონისძიებებისათვის ერთჯერადად 50%-იანი თანადაფინანსება არაუმეტეს 500 ლარისა;

თითოეულ ბავშვზე 12 საცურაო–გამაჯანსაღებელი პროცედურის დაფინანსება  საცურაო აუზზე.

ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული ბავშვების სოციალური დახმარება ერთჯერადად 250 ლარის ოდენობით.

გ.ე) მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

მეორე მსოფლიოს ომის მონაწილეთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, ავღანეთის ომის მონაწილეთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;

გ.ვ) ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელნიც სხვადასხვა მიზეზების გამო განიცდიან უკიდურეს გასაჭირს და დახმარების მიმღებ არცერთ კატეგორიას არ მიეკუთვნებიან, ერთჯერადი დახმარება არაუმეტეს 500 ლარისა.

გ.ზ) სტუდენტებისა და სპორტსმენების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

დახმარება სწავლის საფასურის თანადაფინანსებით 500 ლარის ოდენობით დედ-მამით ობოლი, მარჩენალდაკარგული მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილი 18 წლის ჩათვლით) ოჯახის  აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების, რომლებიც არ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფო პროგრამით, არ აქვთ მოპოვებული სახელმწიფო გრანტი და სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, რომელთაც აქვთ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 0-დან 57 000 ჩათვლით.

ერთჯერადი ფულადი დახმარება 500 ლარის ოდენობით ოლიმპიური სახეობის საქართველოს ნაკრების მოქმედი სპორტსმენებისათვის, რომელთაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 57 000 ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულა.

გ.თ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ერთჯერადი დახმარება:

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც ესაჭიროებათ სამედიცინო კვლევა, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით და გააჩნიათ 0-დან 70000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება განისაზღვროს 150 ლარის ოდენობით.

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნია 70000-დან 100 000-ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება განისაზღვროს არსებული სამედიცინო მომსახურების სახელმწიფო ტარიფის მიხედვით წარმოდგენილი თანხის 50%-ით, მაგრამ  არაუმეტეს 500 ლარისა.

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 100000-ჩათვლით სოციალურ სააგენტოდან მინიჭებული სარეიტინგო ქულა, ვერ სარგებლობენ ჯანდაცვის ვერცერთი პროგრამით, თანადაფინანსება განისაზღვროს ბენეფიციარის მხრიდან წარმოდგენილი თანხის 50%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა.

გ.ი) ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

უფასო მედიკამენტებით დახმარება გაეწევა ერთჯერადად არა უმეტეს 300 ლარის ოდენობით ონკოლოგიურ ავადმყოფებს.

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო კვლევები, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით, კვლევის თანადაფინანსება განისაზღვროს წარმოდგენილი ღირებულებით არაუმეტეს 300 ლარისა.

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება განისაზღვროს არსებული სამედიცინო მომსახურების სახელმწიფო ტარიფის 10%-ით. დაფინანსება განისაზღვროს  არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით.

გ.კ) სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

II და III ხარისხის სქოლიოზით დაავადებული 18 წლამდე ბავშვების დაფინანსება, რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 70000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, ამ დაავადებათა მკურნალობის ფარგლებში მოხდება ერთჯერადად 50%-ის თანადაფინანსებით არაუმეტეს 500 ლარით, სამკურნალო მასაჟით (12 პროცედურა).

დაფინანსება საცურაო აუზზე II და III ხარისხის სქოლიოზით დაავადებული ბავშვებისა 18 წლამდე, რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 70000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, თითოეულ ბავშვს დაუფინანსდეს ერთთვიანი საცურაო-გამაჯანსაღებელი კურსი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „გორის მუნიციპალიტეტის საცურაო აუზზე“ თვეში 12 პროცედურა (კვირაში 3 დღე).

გ.ლ) სოციალური პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 03 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

საბიუჯეტო, არასამთავრობო, სათემო არარეგისტრირებული კავშირების, არასამეწარმეო და სხვა ოგანიზაციების  თანადაფინანსება, რომლებიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენენ წილობრივ თანადაფინანსებას და პროექტის განხორციელებით ხელს შეუწყობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ასევე მუნიციპალიტეტის მონაწილეობა ჯანდაცვისა და სოციალურ სფეროში ჩატარებულ საქველმოქმედო ღონისძიებებში.

გ.მ) უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03 14)

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით, პარკინსონიზმით, ბრონქიალური ასთმით და გულის იშემიური დაავადებით დაავადებული სიღარების ზღვარს მიღმა მყოფი პაციენტები, რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 57 000-ჩათვლით სარეიტინგო ქულა. დახმარების მიმღებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, არაუმეტეს 100 ლარის ოდენობით, ამ მუხლში    აღნიშნული დაავადებათა  მკურნალობის ფარგლებში.

გ.ნ) ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 15)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:   

ხანძრებისა ( გარდა განზრახ და უხეში გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ხანძრისა) და სტიქიური მოვლენების შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება დამდგარი ზიანის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა.

გ.ო) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 16)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდების, ომის შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების ერთჯერადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით.


თავი III
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი    შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი    შემოსავლები

 

ქალაქი გორი

19 882,0

6 129,8

13 752,2

14 090,0

 

14 090,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

198,0

0,0

198,0

198,0

 

198,0

 

ხარჯები

12 432,0

449,5

11 982,5

13 459,6

 

13 459,6

 

შრომის ანაზღაურება

1 659,4

0,0

1 659,4

1 850,4

 

1 850,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 263,3

5 680,2

1 583,1

415,0

 

415,0

 

ვალდებულებების კლება

186,6

0,0

186,6

215,3

 

215,3

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 299,6

0,0

2 299,6

3 072,0

 

3 072,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

118,0

0,0

118,0

118,0

 

118,0

 

ხარჯები

2 049,1

0,0

2 049,1

2 741,6

 

2 741,6

 

შრომის ანაზღაურება

1 090,9

0,0

1 090,9

1 756,2

 

1 756,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63,9

0,0

63,9

115,0

 

115,0

 

ვალდებულებების კლება

186,6

0,0

186,6

215,3

 

215,3

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

441,2

0,0

441,2

662,3

 

662,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22,0

 

22,0

22,0

 

22,0

 

ხარჯები

437,5

0,0

437,5

647,3

 

647,3

 

შრომის ანაზღაურება

246,5

0,0

246,5

418,7

 

418,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,7

0,0

3,7

15,0

 

15,0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 587,6

0,0

1 587,6

2 074,0

 

2 074,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

96,0

 

96,0

96,0

 

96,0

 

ხარჯები

1 527,4

0,0

1 527,4

1 974,0

 

1 974,0

 

შრომის ანაზღაურება

844,4

0,0

844,4

1 337,5

 

1 337,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,2

0,0

60,2

100,0

 

100,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

35,0

0,0

35,0

100,0

 

100,0

 

ხარჯები

35,0

0,0

35,0

100,0

 

100,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

235,8

0,0

235,8

235,7

 

235,7

 

ხარჯები

49,2

0,0

49,2

20,3

 

20,3

 

ვალდებულებების კლება

186,6

0,0

186,6

215,3

 

215,3

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1 012,5

0,0

1 012,5

843,5

 

843,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

80,0

0,0

80,0

80,0

 

80,0

 

ხარჯები

810,8

0,0

810,8

843,5

 

843,5

 

შრომის ანაზღაურება

568,5

0,0

568,5

94,2

 

94,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201,7

0,0

201,7

0,0

 

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

912,5

0,0

912,5

711,5

 

711,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

73,0

 

73,0

73,0

 

73,0

 

ხარჯები

711,5

0,0

711,5

711,5

 

711,5

 

შრომის ანაზღაურება

506,7

0,0

506,7

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201,0

0,0

201,0

0,0

 

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

100,0

0,0

100,0

132,0

 

132,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

 

7,0

7,0

 

7,0

 

ხარჯები

99,3

0,0

99,3

132,0

 

132,0

 

შრომის ანაზღაურება

61,8

0,0

61,8

94,2

 

94,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,7

0,0

0,7

0,0

 

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8 740,0

5 507,2

3 232,8

2 833,6

 

2 833,6

 

ხარჯები

2 565,5

140,9

2 424,6

2 533,6

 

2 533,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 174,5

5 366,3

808,2

300,0

 

300,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2 172,9

1 717,7

455,2

405,0

 

405,0

 

ხარჯები

84,4

0,0

84,4

155,0

 

155,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 088,5

1 717,7

370,8

250,0

 

250,0

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2 135,3

1 717,7

417,6

360,0

 

360,0

 

ხარჯები

46,8

0,0

46,8

110,0

 

110,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 088,5

1 717,7

370,8

250,0

 

250,0

03 01 02

ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე

37,6

0,0

37,6

45,0

 

45,0

 

ხარჯები

37,6

0,0

37,6

45,0

 

45,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 574,5

3 619,6

1 954,9

1 810,6

 

1 810,6

 

ხარჯები

1 781,5

0,0

1 781,5

1 810,6

 

1 810,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 793,0

3 619,6

173,4

0,0

 

0,0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

524,1

0,0

524,1

460,0

 

460,0

 

ხარჯები

483,3

0,0

483,3

460,0

 

460,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,8

0,0

40,8

0,0

 

0,0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

875,0

0,0

875,0

775,0

 

775,0

 

ხარჯები

875,0

0,0

875,0

775,0

 

775,0

03 02 03

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა, მოწყობა და რეაბილიტაცია

3 727,6

3 619,6

108,0

50,0

 

50,0

 

ხარჯები

53,3

0,0

53,3

50,0

 

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 674,3

3 619,6

54,7

0,0

 

0,0

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

217,2

0,0

217,2

220,0

 

220,0

 

ხარჯები

217,2

0,0

217,2

220,0

 

220,0

03 02 05

გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,8

0,0

3,8

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

3,8

0,0

3,8

0,0

 

0,0

03 02 06

მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

55,6

0,0

55,6

55,6

 

55,6

 

ხარჯები

55,6

0,0

55,6

55,6

 

55,6

03 02 07

ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

81,2

0,0

81,2

50,0

 

50,0

 

ხარჯები

3,3

0,0

3,3

50,0

 

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77,9

0,0

77,9

0,0

 

0,0

03 02 08

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

90,0

0,0

90,0

200,0

 

200,0

 

ხარჯები

90,0

0,0

90,0

200,0

 

200,0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

693,6

140,9

552,7

348,0

 

348,0

 

ხარჯები

429,6

140,9

288,7

298,0

 

298,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

264,0

0,0

264,0

50,0

 

50,0

03 03 01

საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები

58,0

0,0

58,0

30,0

 

30,0

 

ხარჯები

58,0

0,0

58,0

30,0

 

30,0

03 03 02

შადრევნის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები

12,0

0,0

12,0

12,0

 

12,0

 

ხარჯები

12,0

0,0

12,0

12,0

 

12,0

03 03 03

სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა

207,9

0,0

207,9

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207,9

0,0

207,9

0,0

 

0,0

03 03 04

მოსაცდელების მოწყობა და მოვლა-შენახვა

9,5

0,0

9,5

12,0

 

12,0

 

ხარჯები

9,5

0,0

9,5

12,0

 

12,0

03 03 05

სანერგე მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა

114,0

0,0

114,0

84,0

 

84,0

 

ხარჯები

114,0

0,0

114,0

84,0

 

84,0

03 03 06

აბრების და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

35,0

 

35,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

35,0

 

35,0

03 03 07

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, სახურავების და ლიფტების რეაბილიტაცია და ეზოების კეთილმოწყობა

168,2

140,9

27,3

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

168,2

140,9

27,3

0,0

 

0,0

03 03 08

სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა

33,4

0,0

33,4

50,0

 

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33,4

0,0

33,4

50,0

 

50,0

03 03 09

დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება

11,0

0,0

11,0

25,0

 

25,0

 

ხარჯები

11,0

0,0

11,0

25,0

 

25,0

03 03 10

გორის გრაფიკული ვიზუალიზაციისათვის ხელშეწყობა

79,6

0,0

79,6

100,0

 

100,0

 

ხარჯები

56,9

0,0

56,9

100,0

 

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,7

0,0

22,7

0,0

 

0,0

03 03 11

მუნიციპალიტეტის გამწვანების ხელშეწყობა

270,0

0,0

270,0

270,0

 

270,0

 

ხარჯები

270,0

0,0

270,0

270,0

 

270,0

03 04

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

28,9

28,9

0,0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,9

28,9

0,0

0,0

 

0,0

04 00

განათლება

1 961,6

0,0

1 961,6

2 100,0

 

2 100,0

 

ხარჯები

1 930,6

0,0

1 930,6

2 100,0

 

2 100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,0

0,0

31,0

0,0

 

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1 961,6

0,0

1 961,6

2 100,0

 

2 100,0

 

ხარჯები

1 930,6

0,0

1 930,6

2 100,0

 

2 100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,0

0,0

31,0

0,0

 

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

5 218,6

622,6

4 596,0

4 541,9

 

4 541,9

 

ხარჯები

4 426,4

308,7

4 117,7

4 541,9

 

4 541,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

792,2

313,9

478,3

0,0

 

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2 732,9

622,6

2 110,3

2 246,0

 

2 246,0

 

ხარჯები

2 292,9

308,7

1 984,2

2 246,0

 

2 246,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

440,0

313,9

126,1

0,0

 

0,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

19,4

0,0

19,4

45,0

 

45,0

 

ხარჯები

19,4

0,0

19,4

45,0

 

45,0

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

632,8

0,0

632,8

727,0

 

727,0

 

ხარჯები

632,8

0,0

632,8

727,0

 

727,0

05 01 03

საჭიდაო დარბაზის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

448,7

322,6

126,1

100,0

 

100,0

 

ხარჯები

8,7

8,7

0,0

100,0

 

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

440,0

313,9

126,1

0,0

 

0,0

05 01 04

მოცურავე თანრიგოსან ბავშვთა სპორტული ჯგუფის ხელშეწყობა

50,0

0,0

50,0

14,0

 

14,0

 

ხარჯები

50,0

0,0

50,0

14,0

 

14,0

05 01 05

„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თენგიზ ბურჯანაძის

სახელობის საფეხბურთო კლუბ დილას“ ხელშეწყობა

1 222,0

300,0

922,0

1 000,0

 

1 000,0

 

ხარჯები

1 222,0

300,0

922,0

1 000,0

 

1 000,0

05 01 06

სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

360,0

0,0

360,0

360,0

 

360,0

 

ხარჯები

360,0

0,0

360,0

360,0

 

360,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2 352,2

0,0

2 352,2

2 165,9

 

2 165,9

 

ხარჯები

2 000,0

0,0

2 000,0

2 165,9

 

2 165,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

352,2

0,0

352,2

0,0

 

0,0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

18,7

0,0

18,7

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

18,7

0,0

18,7

0,0

 

0,0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

455,0

0,0

455,0

278,0

 

278,0

 

ხარჯები

278,0

0,0

278,0

278,0

 

278,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

177,0

0,0

177,0

0,0

 

0,0

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

120,0

0,0

120,0

120,0

 

120,0

 

ხარჯები

120,0

0,0

120,0

120,0

 

120,0

05 02 04

მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

343,7

0,0

343,7

490,0

 

490,0

 

ხარჯები

331,1

0,0

331,1

490,0

 

490,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,6

0,0

12,6

0,0

 

0,0

05 02 05

გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა

149,4

0,0

149,4

151,0

 

151,0

 

ხარჯები

149,4

0,0

149,4

151,0

 

151,0

05 02 06

ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა

2,0

0,0

2,0

2,0

 

2,0

 

ხარჯები

2,0

0,0

2,0

2,0

 

2,0

05 02 07

მწერალთა სახლის ხელშეწყობის ღონისძიებები

25,0

0,0

25,0

32,7

 

32,7

 

ხარჯები

25,0

0,0

25,0

32,7

 

32,7

05 02 08

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

30,0

0,0

30,0

30,0

 

30,0

 

ხარჯები

30,0

0,0

30,0

30,0

 

30,0

05 02 09

გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა

61,2

0,0

61,2

61,2

 

61,2

 

ხარჯები

61,2

0,0

61,2

61,2

 

61,2

05 02 10

კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა

33,6

0,0

33,6

50,0

 

50,0

 

ხარჯები

33,6

0,0

33,6

50,0

 

50,0

05 02 11

გორის სახელმწიფო დრამატული თეატრის ხელშეწყობა

546,0

0,0

546,0

546,0

 

546,0

 

ხარჯები

546,0

0,0

546,0

546,0

 

546,0

05 02 12

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

140,0

0,0

140,0

140,0

 

140,0

 

ხარჯები

140,0

0,0

140,0

140,0

 

140,0

05 02 13

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკ ახალბაღის ხელშეწყობა

427,6

0,0

427,6

265,0

 

265,0

 

ხარჯები

265,0

0,0

265,0

265,0

 

265,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

162,6

0,0

162,6

0,0

 

0,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

133,5

0,0

133,5

130,0

 

130,0

 

ხარჯები

133,5

0,0

133,5

130,0

 

130,0

05 03 01

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ტურიზმის ცენტრის „ტონთიო“ ხელშეწყობა

133,5

0,0

133,5

130,0

 

130,0

 

ხარჯები

133,5

0,0

133,5

130,0

 

130,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და

 სოციალური უზრუნველყოფა

649,7

0,0

649,7

699,0

 

699,0

 

ხარჯები

649,7

0,0

649,7

699,0

 

699,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

125,0

0,0

125,0

125,0

 

125,0

 

ხარჯები

125,0

0,0

125,0

125,0

 

125,0

06 02

მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფარი

100,0

0,0

100,0

100,0

 

100,0

 

ხარჯები

100,0

0,0

100,0

100,0

 

100,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

424,7

0,0

424,7

474,0

 

474,0

 

ხარჯები

424,7

0,0

424,7

474,0

 

474,0

06 03 01

უსინათლოთა კავშირის გორის ფილიალის წევრთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება

5,4

0,0

5,4

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

5,4

0,0

5,4

0,0

 

0,0

06 03 02

ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

1,0

0,0

1,0

3,0

 

3,0

 

ხარჯები

1,0

0,0

1,0

3,0

 

3,0

06 03 03

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება

1,5

0,0

1,5

6,0

 

6,0

 

ხარჯები

1,5

0,0

1,5

6,0

 

6,0

06 03 04

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

14, 8

0,0

14,8

15,0

 

15,0

 

ხარჯები

14,8

0,0

14,8

15,0

 

15,0

06 03 05

უსახლკარო მზრუნველობა მოკლებულ პირთა სოციალური თავშესაფრის მოწყობა და მომსახურება

7,2

0,0

7,2

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

7,2

0,0

7,2

0,0

 

0,0

06 03 06

ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული სოციალურად დაუცველი და დევნილი ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება

28,4

0,0

28,4

35,0

 

35,0

 

ხარჯები

28,4

0,0

28,4

35,0

 

35,0

06 03 07

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

9,5

0,0

9,5

10,0

 

10,0

 

ხარჯები

9,5

0,0

9,5

10,0

 

10,0

06 03 08

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

122,7

0,0

122,7

120,0

 

120,0

 

ხარჯები

122,7

0,0

122,7

120,0

 

120,0

06 03 09

 სტუდენტებისა და სპორტსმენების სოციალური დახმარება

16,6

0,0

16,6

30,0

 

30,0

 

ხარჯები

16,6

0,0

16,6

30,0

 

30,0

06 03 10

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

19,2

0,0

19,2

30,0

 

30,0

 

ხარჯები

19,2

0,0

19,2

30,0

 

30,0

06 03 11

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

59,9

0,0

59,9

70,0

 

70,0

 

ხარჯები

59,9

0,0

59,9

70,0

 

70,0

06 03 12

სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება

1,3

0,0

1,3

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

1,3

0,0

1,3

5,0

 

5,0

06 03 13

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

95,2

0,0

95,2

95,0

 

95,0

 

ხარჯები

95,2

0,0

95,2

95,0

 

95,0

06 03 14

უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

17,9

0,0

17,9

25,0

 

25,0

 

ხარჯები

17,9

0,0

17,9

25,0

 

25,0

06 03 15

ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება

7,7

0,0

7,7

15,0

 

15,0

 

ხარჯები

7,7

0,0

7,7

15,0

 

15,0

06 03 16

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება

16,4

0,0

16,4

15,0

 

15,0

 

ხარჯები

16,4

0,0

16,4

15,0

 

15,0

 


თავი IV
გარდამავალი დებულებანი

მუხლი 18
დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან.


ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაპუნა კობერიძე
21. 04/12/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 91 - ვებგვერდი, 09/12/2015 20. 30/11/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 90 - ვებგვერდი, 03/12/2015 19. 19/11/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 88 - ვებგვერდი, 25/11/2015 18. 06/11/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 80 - ვებგვერდი, 13/11/2015 17. 21/10/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 79 - ვებგვერდი, 26/10/2015 16. 02/10/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 71 - ვებგვერდი, 09/10/2015 15. 18/09/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 70 - ვებგვერდი, 23/09/2015 14. 04/09/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 62 - ვებგვერდი, 09/09/2015 13. 20/08/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 61 - ვებგვერდი, 24/08/2015 12. 07/08/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 56 - ვებგვერდი, 14/08/2015 11. 20/07/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 55 - ვებგვერდი, 23/07/2015 10. 03/07/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 49 - ვებგვერდი, 09/07/2015 9. 19/06/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 48 - ვებგვერდი, 24/06/2015 8. 25/05/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 41 - ვებგვერდი, 28/05/2015 7. 01/05/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 35 - ვებგვერდი, 07/05/2015 6. 03/04/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 28 - ვებგვერდი, 08/04/2015 5. 27/03/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 01/04/2015 4. 27/02/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 05/03/2015 3. 06/02/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 14 - ვებგვერდი, 12/02/2015 2. 22/01/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 27/01/2015 1. 05/01/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 08/01/2015
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.