მესტიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები მესტიის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.103.016217
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
21
29/12/2016
ვებგვერდი, 30/12/2016
190020020.35.103.016217
მესტიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მესტიის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2016 - 13/01/2017)

 

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2016 წლის 29 დეკემბერი

დაბა მესტია

 

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს  საბიუჯეტო კოდექსი" 78-ე მუხლის და საქართველო სკანონის ,,ნორმატიული აქტების  შესახებ“ მე-20 მუხლისადა 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
   განისაზღვროს:
1. შემოსულობები 7195,3 ათ. ლარით;
2. გადასახდელები 7195,3 ათ.ლარით;
3. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 3847,8 ათ.ლარით. მათშორის:
ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 3722,8 ათ.ლარი;
ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 125.0ათ.ლარი.
4. სარეზერვო ფონდი 120.0ათ.ლარით.
მუხლი 2
დადგენილების პირველი მუხლის გათვალისწინებით, დადგენილების დანართი (მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით. 
მუხლი 3
ამ დადგენილების ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „მესტიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის30 დეკემბრის №37 დადგენილება.
მუხლი 4
დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის პირველი იანვრიდან.

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემაიზერ ჯაფარიძედანართი
მესტიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი

თავი I

 

მუხლი 1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13,539.8

7,620.4

5,919.4

14,473.5

5,196.6

9,276.8

7,195.3

გადასახადები

2,364.2

0.0

2,364.2

4,214.0

0.0

4,214.0

2,199.2

გრანტები

10,842.7

7,620.4

3,222.3

8,644.4

5,196.6

3,447.8

3,847.8

სხვა შემოსავლები

332.9

0.0

332.9

1,615.0

0.0

1,615.0

1,148.3

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

6,616.8

673.7

5,943.1

7,607.5

518.0

7,089.6

5,676.1

შრომის ანაზღაურება

1,643.2

0.0

1,643.2

2,055.8

35.1

2,020.7

1,542.9

საქონელი და მომსახურება

1,019.5

99.9

919.7

1,327.9

193.0

1,134.8

931.8

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

3,087.7

520.0

2,567.7

3,019.8

17.1

3,002.7

2,580.5

გრანტები

270.0

0.0

270.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

373.7

0.0

373.7

405.1

1.7

403.5

348.9

სხვა ხარჯები

222.6

53.9

168.7

799.0

271.1

527.9

272.0

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

6,923.0

6,946.7

-23.7

6,865.9

4,678.7

2,187.3

1,519.2

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8,462.6

8,244.0

218.5

7,669.4

5,666.0

2,003.4

822.5

ზრდა

8,462.6

8,244.0

218.5

7,669.4

5,666.0

2,003.4

822.5

კლება

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

-1,539.6

-1,297.3

-242.2

-803.5

-987.3

183.9

696.7

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1,547.2

-1,301.2

-245.9

-490.7

-987.3

496.6

0.0

ზრდა

32.3

32.3

0.0

496.6

0.0

496.6

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

 

 

496.6

 

496.6

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

32.3

32.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

1,579.4

1,333.5

245.9

987.3

987.3

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,579.4

1,333.5

245.9

987.3

987.3

 

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-7.6

-3.9

-3.7

312.7

0.0

312.7

-696.7

ზრდა

0.0

0.0

0.0

800.0

0.0

800.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

800.0

0.0

800.0

0.0

კლება

7.6

3.9

3.7

487.3

0.0

487.3

696.7

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

7.6

3.9

3.7

487.3

0.0

487.3

696.7

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13,539.8

7,620.4

5,919.4

15,273.5

5,196.6

10,076.8

7,195.3

შემოსავლები

13,539.8

7,620.4

5,919.4

14,473.5

5,196.6

9,276.8

7,195.3

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

800.0

0.0

800.0

0.0

გადასახდელები

15,119.2

8,953.9

6,165.3

6,414.0

912.4

5,501.6

7,195.3

ხარჯები

6,616.8

673.7

5,943.1

5,864.1

522.2

5,341.9

5,676.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,462.6

8,244.0

218.5

437.9

390.2

47.7

822.5

ნაშთის ცვლილება

2,043.2

2,043.0

0.2

480.7

477.3

3.4

 

 

 

მუხლი 3. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

 განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7,195,3 ლარის ოდენობით:

შემოსავლები

13,539.8

7,620.4

5,919.4

14,473.5

5,196.6

9,276.8

7,195.3

გადასახადები

2,364.2

0.0

2,364.2

4,214.0

0.0

4,214.0

2,199.2

გრანტები

10,842.7

7,620.4

3,222.3

8,644.4

5,196.6

3,447.8

3,847.8

სხვა შემოსავლები

332.9

0.0

332.9

1,615.0

0.0

1,615.0

1,148.3

 

მუხლი 4. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2017  წლის ბიუჯეტის გადასახადები 2,199, 2   ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

2,364.2

0.0

2,364.2

4,214.0

0.0

4,214.0

2,199.2

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

300.0

 

300.0

200.0

ქონების გადასახადი

2,364.2

0.0

2,364.2

3,914.0

0.0

3,914.0

1,999.2

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

129.0

 

129.0

135.0

 

135.0

1,215.2

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3.3

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0.5

 

0.5

0.0

 

0.0

 

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

2.7

 

2.7

0.0

 

0.0

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

36.6

0.0

36.6

2.0

0.0

2.0

0.0

ფიზიკურ პირებიდან

36.6

 

36.6

2.0

 

2.0

0.0

იურიდიულ პირებიდან

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

2,195.2

0.0

2,195.2

3,777.0

0.0

3,777.0

784.0

ფიზიკურ პირებიდან

4.4

 

4.4

0.0

 

0.0

 

იურიდიულ პირებიდან

2,190.8

 

2,190.8

3,777.0

 

3,777.0

784.0

გრანტები

10,842.7

7,620.4

3,222.3

8,644.4

5,196.6

3,447.8

3,847.8

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

 

 

500.0

 

500.0

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

10,842.7

7,620.4

3,222.3

8,144.4

5,196.6

2,947.8

3,847.8

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3,222.3

0.0

3,222.3

2,947.8

0.0

2,947.8

3,847.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,097.3

 

3,097.3

2,822.8

 

2,822.8

3,722.8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

125.0

 

125.0

125.0

 

125.0

125.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7,620.4

7,620.4

0.0

5,196.6

5,196.6

0.0

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

5,065.9

5,065.9

 

2,576.0

2,576.0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

0.0

 

744.6

744.6

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

500.0

500.0

 

0.0

 

0.0

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

2,054.5

2,054.5

 

1,876.1

1,876.1

 

 

 

მუხლი 5. მესტიის მუნიციპალიტეტის გრანტები

 განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3,847,8  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

10,842.7

7,620.4

3,222.3

8,644.4

5,196.6

3,447.8

3,847.8

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

 

 

500.0

 

500.0

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

10,842.7

7,620.4

3,222.3

8,144.4

5,196.6

2,947.8

3,847.8

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3,222.3

0.0

3,222.3

2,947.8

0.0

2,947.8

3,847.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,097.3

 

3,097.3

2,822.8

 

2,822.8

3,722.8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

125.0

 

125.0

125.0

 

125.0

125.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7,620.4

7,620.4

0.0

5,196.6

5,196.6

0.0

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

5,065.9

5,065.9

 

2,576.0

2,576.0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

0.0

 

744.6

744.6

 

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

 

0.0

 

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

500.0

500.0

 

0.0

 

0.0

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

2,054.5

2,054.5

 

1,876.1

1,876.1

 

 

 

მუხლი 6. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

  განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,148.3  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

332.9

0.0

332.9

1,615.0

0.0

1,615.0

1,148.3

შემოსავლები საკუთრებიდან

197.7

0.0

197.7

940.0

0.0

940.0

621.3

პროცენტები

76.8

 

76.8

10.0

 

10.0

5.0

დივიდენდები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რენტა

120.9

0.0

120.9

930.0

0.0

930.0

616.3

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

113.0

 

113.0

900.0

 

900.0

426.3

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

3.9

 

3.9

0.0

 

0.0

 

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

4.0

 

4.0

30.0

 

30.0

190.0

 

მუხლი 7. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 5,676,1 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  14 დეკემბრის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6,616.8

673.7

5,943.1

5,864.1

522.2

5,341.9

5,676.1

შრომის ანაზღაურება

1,643.2

0.0

1,643.2

1,488.1

0.0

1,488.1

1,542.9

საქონელი და მომსახურება

1,019.5

99.9

919.7

824.8

16.1

808.7

931.8

სუბსიდიები

3,087.7

520.0

2,567.7

2,855.0

506.1

2,348.9

2,580.5

გრანტები

270.0

0.0

270.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

373.7

0.0

373.7

379.2

0.0

379.2

348.9

სხვა ხარჯები

222.6

53.9

168.7

317.1

0.0

317.1

272.0

 

მუხლი 8. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 822,5   ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  14 დეკემბრის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

98.5

0.0

98.5

9.1

0.0

9.1

9.5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8,364.0

8,244.0

120.0

395.2

390.2

5.0

793.5

04 00

განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.2

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

33.6

0.0

33.6

16.3

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0  ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მატერიალური მარაგები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ფასეულობები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მიწა

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

 

მუხლი 9. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

 

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია            დანართი N4

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,632.8   

0.0   

2,632.8   

3,265.0   

56.8   

3,208.2   

2,541.2   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,632.8   

0.0   

2,632.8   

3,265.0   

56.8   

3,208.2   

2,541.2   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,632.8   

0.0   

2,632.8   

3,222.8   

56.8   

3,166.0   

2,420.2    

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

42.2   

0.0   

42.2   

121.0   

70113

საგარეო ურთიერთობები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

59.6   

0.0   

59.6   

75.8   

0.0   

75.8   

60.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

270.0   

0.0   

270.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

270.0   

0.0   

270.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

8,722.9   

8,722.9   

0.0   

7,762.9   

5,970.8   

1,792.0   

613.5   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1,942.3   

1,942.3   

0.0   

2,112.9   

2,102.3   

10.6   

0.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

1,942.3   

1,942.3   

0.0   

2,112.9   

2,102.3   

10.6    

0.0   

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70433

ბირთვული საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70434

სხვა სახის საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70443

მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

5,198.3   

5,198.3   

0.0   

2,752.4   

2,235.0   

517.4   

0.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4,705.1   

4,705.1   

0.0   

2,752.4   

2,235.0   

517.4   

0.0   

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

493.1   

493.1   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7046

კავშირგაბმულობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70473

ტურიზმი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1,582.3   

1,582.3   

0.0   

2,897.6   

1,633.5   

1,264.0   

613.5   

705

გარემოს დაცვა

526.4   

0.0   

526.4   

815.1   

3.1   

812.0   

700.0    

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

526.4   

0.0   

526.4   

565.1   

3.1   

562.0   

500.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0   

0.0   

0.0   

250.0   

0.0   

250.0   

200.0   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

419.7   

194.9   

224.8   

354.0   

109.7   

244.3   

150.0   

7061

ბინათმშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

194.9   

194.9   

0.0   

109.7   

109.7   

0.0   

0.0   

7064

გარე განათება

224.8   

0.0   

224.8   

244.3   

0.0   

244.3   

150.0   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

70.5   

0.0   

70.5   

85.0   

0.0   

85.0   

65.0   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

70.5   

0.0   

70.5   

85.0   

0.0   

85.0   

65.0   

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,394.8   

0.0   

1,394.8   

1,690.0   

41.9   

1,648.1   

1,291.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

621.3   

0.0   

621.3   

706.1   

0.0   

706.1   

609.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

496.9   

0.0   

496.9   

585.6   

7.9   

577.7   

445.0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

276.5   

0.0   

276.5   

398.3   

34.0   

364.3   

237.0   

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

709

განათლება

703.1   

0.0   

703.1   

863.1   

0.0   

863.1   

764.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

634.6   

0.0   

634.6   

772.5   

0.0   

772.5   

695.0   

7092

ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7093

პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7094

უმაღლესი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

68.5   

0.0   

68.5   

90.6   

0.0   

90.6   

69.0   

710

სოციალური დაცვა

279.7   

0.0   

279.7   

366.1   

1.7   

364.5   

313.9   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

2.8   

0.0   

2.8   

3.9    

0.0   

3.9   

3.9   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

140.2   

0.0   

140.2   

159.8   

1.7   

158.1   

140.0   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

136.8   

0.0   

136.8   

202.5   

0.0   

202.5   

170.0   

 

სულ

15,079.4   

8,917.8   

6,161.6   

15,276.9   

6,184.0   

9,093.0    

6,498.6   

 

მუხლი 10. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

 განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 696,7 ათასი ლარით.

 

მუხლი 11. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარით.

 

მუხლი 12. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

 განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 0 ათასი ლარით.

 

მუხლი 13. მესტიის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი

გაუთვალისწინებელი გადასახდელების მიზნით მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 120,0 ათასი ლარის ოდენობით.

 

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული. მიზნობრივი ტრანსფერი 125,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 65,0 ათასი ლარი;

ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 60,0 ათასი ლარი.

 2.საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

თავიII

მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2017 -2020 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და განათლების ხელშეწყობას.

მესტიის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

· ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;

· განათლება;

· კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;

· მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

შემოსულობების ნაწილში:

2017 წლისათვის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი წარმოდგენილია 7,195,3 ათასი ლარის ოდენობით.

ცალკეულ სახეობათა მიხედვით შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები იძლევა შემდეგ სურათს:

გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 2,189,2 ათას ლარს მათ შორის: ქონების გადასახადი წარმოდგენილია 1,999,2 ათასი ლარის ოდენობით,რაც თავის მხრივ შედგება:

· საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე- 1,215,2 ათასი ლარი;

· არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი 784,0 ათასი ლარი;

გრანტებით მისაღები საპროგნოზო თანხა შეადგენს 3,847,8 ათას ლარს, მათ შორის:

· სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი 3,722,8 ათასი ლარი,

· მიზნობრივი ტრანსფერი 125.0 ათასი ლარის ოდენობით,

მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ფინანსდება ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა და ა.ა.იპ “მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“.

სხვა შემოსავლებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 1,148.3 ათასი ლარს, მათ შორის:

· ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისთვის მოსაკრებელი - 426,3 ათასი ლარი.

· ბანკიდან მისაღები პროცენტები - 5.0 ათასი ლარი.

· სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა - 190,0 ათასი ლარი.

· სანებართვო მოსაკრებელი - 10.0 ათას ლარი,

· ადგილობრივი მოსაკრებელი დას.ტერ. დასუფ 2,0 ათასი ლარი.

· ჯარიმები და საურავები - 50.0 ათასი ლარი.

· ნებაყოფილობითი ტრანსფერი 465,0 ათასი ლარი.

მესტიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგების და ინდიკატორები თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

 

                                                                                                                                    2017     2018     2019     2020

თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება

329.6

48.6

60.0

64.7

64.8

64.9

საგანგებოსიტუაციებისმართვა

270.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ქვეყნისთავდაცვისუნარიანობისამაღლებისხელშეწყობა

59.6

48.6

60,0

64.7

64.8

64.9

 

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლება, მესტიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

· არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

· საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;

ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

(პროგრამულიკოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელპირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტური სმშენებლობა -რეაბილიტაცია და საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების, საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდაპრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, დაფინანსება და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, სკვერების, პარკების, რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხებისა და კოლექტორების რეაბილიტაცია, ჩატარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყობა სპორტული მოედნები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

· მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება

· ავტო-საგზაო შემთხვევათა პრევენცია.

· ახალი გარეგანათების მოწყობა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება.

· მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

· მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

· მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის მაჩვენებელი.

· მოსახლეობისთვის საცხოვრებელო პირობების გაუმჯობესება.

· იმიგრაციის შემცირება

· მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2015 წლის დეკემბრის ფაქტი

2016 წლის დაზუსტებული გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020

 წლის პროგნოზი

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9,705.1

3,458.0

1,463.5

1,220.0

1,430.0

1590.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)

5,234.4

1,788.1

0,0

190.0

200.0

220.0

03 01 01

მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია

4,709.0

1,788.1

0,0

190

200.0

220.0

03 01 02

მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა

525.4.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

946.1

527.6

850,0

730.0

830.0

920.0

03 02 01

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური

224.8

149.6

150,0

180.0

210.0

220.0

03 02 02

ა(ა)იპ მესტია და სუფთავება

526.4

363.5

500,0

550.0

620.0

700.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

194.9

14.4

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა

852.5

422.9

613,5

170,0

100.0

120.0

03 04

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1,942.3

456.8

0,0

0.0

0.0

0.0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

729.8

462.7

0.0

0.0

0.0

0.0

03 06

რეგიონული განვითარების ფონდის  თანადაფინანსება

 

 

200,0

250,0

300,0

330,0

 

მუნიციპალიტეტის გზების და ხიდების რეაბილიტაცია

(პროგრამული კოდი03 01 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია. დაგეგმილია ცენტრალური გზიდან სოფელ ცხუმარამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის (6კმ მონაკვეთი) სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ცენტრალური გზიდან სოფელ იდლიანამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის (7კმ მონაკვეთი) რეაბილიტაცია.

 

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე-განათების ქსელის გაფართოება. არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მესტიის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიება, ასევე წყლის სისტემისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაციის ღონისძიებები

 

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ასევე სოფლის ცენტრებში ახალი განათების ბოძების მოწყობა.

დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

 მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზის ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, დაგეგმილია  უშგულის თემში შემავალი სოფლების საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა და  ბეჩოს თემში შემავალი სოფლების საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა.

  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა მესტიაში ლ. ფილფანის სახელობის თეატრის და სოფ. მულახში ი. გაბლიანის სახელობის სპორტ კომპლექსის მშენებლობის დაფინანსებაში  თანამონაწილეობა.

დაგეგმილია ასევე სოფელ: ცხუმარის, ეცერის (ცენტრი), იდლიანის, მულახის(ჟაბეში), ბეჩოს(მაზერი) და ხაიშის საბავშო ბაღების მშენებლობა,

დაგეგმილია საგზაო უსაფრთხოების ხელშეწყობის მიზნით სათვალთვალო ვიდეო კამერების მონტაჟი.

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სანიაღვრე-სარწყავი არხების და მდინარის ნაპირსამაგრი ჯებირების  მშენებლობა რეაბილიტაცია,

სოფლის მხარდასაჭერის პროგრამა   (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სოფლების მიხედვით ამავე სოფლების მოსახლეობის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტების შესაბამისად სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების განსახორციელებელი ღონისძიებები, მათ შორის შიდა გზების, წყლის სისტემის, საბავშვო ბაღების, სოფლის წისქვილების, ნაპირსამაგრი გაბიონების, სპორტული მოედნების, მოსაცდელების და სხვა მშენებლობა–რეაბილიტაციის სამუშაოები.

რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განხოეციელებული პროექტების  5 % -იანი თანადაფინანსება;

განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება სახელოვნებო სკოლაც რომლის მიზანია მოზარდების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება ხელოვნების სხვადასხვა დარგების მიხედვით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

· სრულყოფილიმომვალი თაობის აღზრდა. სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება;

·  გაუმჯობესდება საბავშვო ბაღებში განათლების მიღების დონე და პირობები.

·  მომავალი თაობის მაქსიმალური ჩართვა ხელოვნების სფეროში;

·  შესაბამისი სახელოვნებო-საგანმანალებლო პროგრამების ათვისება;

· მოზარდებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის;

· მოზარდის ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება, კრეატივის, ფანტაზიისა და მსოფლმხედველობის მაქსიმალური განვითარება.

ორგ. კოდი

დასახელება

2015

წლის დეკემბრის ფაქტი

2016 წლის დაზუსტებული გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020

 წლის პროგნოზი

04 00

განათლება

703.1

541.3

764.0

772,0

793.0

825.0

04 01

ა(ა)იპ მესტიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება

624.6

486.7

695.0

700.0

720.0

750.0

04 03

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ხელოვნების სკოლა

68.5

54.6

69.0

72.0

73.0

75.0

 

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 22 ბაღი, სადაც განათლებას იღებს 454 ბავშვი. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა ხარჯს, მათ შორის: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში დასაქმებული პერსონალის ხელფასებს, ბავშვების კვების და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

 

ხელოვნების სკოლა  (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა.მომდევნო წლებში დავგეგმეთ სხვადასხვა  დარგების დამატება, რაც გამოიწვევს პედაგოგთა და მოსწავლეების რიცხვის გაზრდას და მათ ჩაბმვას აქტიურად სასწავლო პროცესში. ხელოვნების სკოლის ამოცანაა პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა;

ხელოვნების სკოლის ფუნქციები მოიცავს სამ ძირითად მიმართულებას:

1)საფორტეპიანო სწავლება;

2)სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სწავლება;

3)ფოლკლორი და სახვითი ხელოვნების სწავლება.

 

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

 (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვასაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობობების განვითარება და რეალიზება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

·  ამაღლდება მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების სპორტულ სფეროში ჩართულობის დონე.

· ზოგადად კულტურისა და კულტურის დარგების შენარჩუნების, დაცვისა და განვითარების ხელსაყრელი პირობების შექმნა. თეატრის, მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი გამოყენებითი ხელოვნების, ხალხური რეწვის დარგები სპროპაგანდა-პოპულიზაცია.

·   მოზარდი თაობის მკითხველთა კონტიგენტის გაფართოება.

·   მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცოდნის დონის ამაღლება.

·   წიგნიერებისპოპულარიზაცია

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2015

წლის დეკემბრის ფაქტი

2016 წლის დაზუსტებული გეგმა

2017წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2019

 წლის პროგნოზი

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,394.8

 1,083.8

1,291.0

1,350.0

1,610.0

1,779,1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

621.3

 492.4

609.0

600.0

700.0

734.1

05 01 01

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

621.3

 492.4

609.0

600.0

700.0

734.1

05 01 03

მულახის სპორტული სკოლა

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 04

ლატალის სპორტული სკოლა

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 05

იფარის სპორტულის კოლა

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 06

მესტიის სპორტული სკოლა

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

496.9

 388.2

445.0

480.0

510.0

570.0

05 02 01

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური

357.5

305.6 

350.0

370.0

390.0

420.0

05 02 02

მუსიკალური სკოლის დაფინანსება

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

სამხატვრო სკოლის დაფინანსება

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

ა(ა)იპ მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა

65.3

69.1 

77.0

85.0

90.0

100.0

05 02 05

ა(ა)იპ მხატვარ ძმებ-ირაკლი, მარატ დაგოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ-მუზეუმი

74.1

 13.5

18.0

25.0

30.0

50.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

168.7

117.4 

130.0

140.0

230.0

255.0

05 04

ა(ა)იპ ლეო ფილფანის სახ. სახალხო და ფოლკლორის თეატრი

27.2

22.3 

27.0

30.0

50.0

70.0

05 05

ა(ა)იპ კულტურული  მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება

80.6

 62.5

80.0

100.0

120.0

150.0

 

 ა(ა)იპ“ სპორტული სკოლების გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.   ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები ემსახურება ახალგაზრობის მაქსიმალურ ჩართვას სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, ახალგაზრდებისათვის სპორტული გამაჯანსაღებელი პირობების შექმნას.

 

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი და ბიბლიოთეკები.

 (კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

 მუნიციპალიტეტის  კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი მასში შემავალი ხუთი კულტურის სახლი, ორი სასოფლო კლუბი, ახალგაზრდული ცენტრი ,,ბეთქილი”, ორი სახელობითი მუზეუმი, სამი ფოლკლორული ანსამბლი: ,,რიჰო”, ,,ლატალი”, ახალგაზრდული ფოლკლორული ჯგუფი ,,ბეთქილი”.

ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

 ბიბლიოთეკების დაფინანსება მიზნად ისახავს მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილებას მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით უზრუნველყოფას. ხელსაყრელი პირობების შექმნა პიროვნების შემოქმედებითი განვითარებას. მოსახლეობის ყველა ფენის მომსახურეობას. საბავშვო ან მასობრივ ბიბლიოთეკებში ფონდების შექმნის მიზნით კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მიოწყობა. მომდევნო წლებში  დაგეგმილია: კეთილმოწყობილი სამკითხველო დარბაზის გაკეთება, რაც მკითხველის მოზიდვას გამოიწვევს, საცავის რეაბილიტაცია, სადაც განლაგებულია ფონდი. ახალი ბეჭდური პროდუქციის შექმნა. მთავარი ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლა.

ხელოვნების სახლ მუზეუმი (05 02 05)

ა.იპ ხელოვნების მუზეუმი“ მიზნად ისახავს მხატვარი ძმების ირაკლი,მარატი და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ – მუზეუმის ფუნქციონირებას და რეაბილიტაციას.

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (05 03)

პროგრამა უზრუნველყოფს: ახალგაზრდების განათლების დონის ამაღლებას შემეცნებით–ინტელექტუალური კონკურსებში მონაწილეობით, სტუდენტების განათლების მიღების ხელშეწყობას პირველკურსელთა  სწავლის თანადაფინანსებით, ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობას გასართობი სახალისო სპორტულ თამაშებში, ამ მიზნით ტარდება ღონისძიებები, მათ შორის:

სასკოლო ოლიმპიადა, კონკურსი „ინტელექტი“, 26-მაისი, ბავშვთა დაცვის დღე, ფოლკლორული ფესტივალი „ზემო სვანეთი“, მიხეილ ხერგიანის სახელობის  ტურნირი მეკლდეურობაში, მუხრან შუკვანის სახელობის ტურნირი , ეტალონი-მედია, საახალწლო ღონისძიება.

აღნიშნული პროგრამა ემსახურება ახალგაზრდა თაობის მრავალ მხრივ განათლებას და ზოგადი უნარების ჩამოყალიბებას.

ა.ა.იპ“ ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრი“ (პროგრამული კოდი 05 04)

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში თეატრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება,პერსონალის დაფინანსება,

ა.ა.იპ“ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება(05 05)

 აღნიშნული ქვეპროგრამა  ემსახურება კულტურული ძეგლების აღრიცხვას და რეაბილიტაციას, რაც ხელს შეუწყობს კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და დაცვას.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური  ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ხანძრით  და ბუნებრივი კატაკლიზმებით  დაზარალებული ოჯახების დახმარებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

·  მუნიციპალიტეტში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, დაავადების რისკების გამოვლენა.

· გადამდებ დაავადებათა შემცირება.

·საგანმანათლებლო,სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

·  პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა

· პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება მარჩენალდაკარგული ოჯახების და შშმ ბავშვების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, ასევე გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში.

· პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება გაჭირვებული დაბალშემოსავლიანი ოჯახების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, განვითარდება მცირე მეურნეობა, რისი საშუალებითაც მოსარგებლე შეძლებს პროდუქტით თვითუზრუნველყოფას და რეალიზაციას, ასევე გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში.

· გაუმჯობესდება ომის მონაწილე ვეტერანების და მათთან გათანაბრებული პირების, გარდაცვლილ დევნილთა და ვეტერანთა ოჯახების, ხანდაზმულების (90 წელი და ზემოთ) სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, ასევე გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში.

· პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება პროგრამაში მონაწილე მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ახალშობილებისთვის, საჩუქრის სახით დახმარების გაწევა, გარკვეულწილად ზოგად გავლენას იქონიებს მუნიციპალიტეტში არსებული დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. ონკოლოგიური, დიალიზით მოსარგებლე და ფსიქიურად დაავადებული პირებსა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფებს, C ჰეპატიტით დაავადებულებს გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში.

· ეკონომიკური მხარდაჭერა

ორგ. კოდი

დასახელება

2015

წლის დეკემბრის ფაქტი

2016 წლის დაზუსტებული გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020

წლის პროგნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

350.2

326.6

378.9

472,0

523,0

580,0

06 01

ა(ა)იპ მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

 

 

70.5

58.7

65.0

75,0

80.0

90.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

153.0

124.8

153.9

192,0

218,0

245,0

06 02 01

მარჩენალ დაკარგულთა სოციალური დაცვა

 

 

2.8

1.9

3.9

7,0

10,0

15,0

06 02 02

გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები

 

 

140.2

113.8

140.0

170,0

190,0

210,0

06 02 03

ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა

 

 

10.0

9.2

10.0

15,0

18,0

20,0

06 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 

 

96.3

109.1

120.0

140,0

145,0

155,0

06 04

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

 

 

30.5

34.0

40.0

65.0

80.0

90.0

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა   (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანდაცვის პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში `საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ~ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, რომლის მიზანია გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ცხოვრების წესის დამკვიდრება.გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის და კონტროლის ღონისძიებების ჩატარება.

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალურიდახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

განცხადებით მომართვის შემთხვევაში - მარჩენალდაკარგულ ოჯახებზე, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილები და 18 წლამდე შშმ. ბავშვებზე, ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა 100 ლარის ოდენობით.

 აღნიშნული პროგრამის მიზანია მესტიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარჩენალდაკარგული ოჯახების და შშმ ბავშვების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების  ხელშეწყობა.

 გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, სოციალურად დაუცველი ოჯახების და სოციალურად დაუცველი მძიმე ავადმყოფების ჯამრთელობისა და სოციალურ-ეკონომიკური მგომარეობიდან გამომდინარე  მიზან–შეწონილია ზემოთაღნიშნული კონტიგენტისათვის შეიქმნას სპეციალური სოციალური სახის ერთდროული ფულადი დახმარების პროგრამა. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში  უმეტეს შემთხვევაში მოქალაქეს უფინანსდება საჭირო სამედიცინო მომსახურება, თუმცა სადაზღვეო კომპანიების მიერ გარკვეული სახის გამოკვლევები და მკურნალობა არ ფინანსდება, ან ფინანსდება ნაწილობრივ; მიუხედავად ამისა მოსახლეობა  ვერ ახერხებს აღნიშნული მომსახურეობის მიღებას, რადგან ეს ყველაფერი ტრანსპორტირების ხარჯებთანაა დაკავშირებული, რისი საშუალებაც ამ კატეგორიის მოსახლეობას არ გააჩნია; აღნიშნული მდგომარეობის გათვალისწინებით მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ შემდეგი სახის დახმარების გაწევა.

1. სიღატაკის ზღვარზე მყოფი ოჯახების დახმარება (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღებატება 35 000-ს) (100-350 ლარი)

2.  სოციალურად დაუცველი მძიმე ავამდმყოფების დახმარება. (100-350 ლარი)

პროგრამის მიზანია მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, სოციალურად დაუცველი, მძიმე ავადმყოფი პირებისთვის ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების გაწევა. ასევე სიღატაკის ზღვარზე მყოფი ოჯახების დახმარება (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 35 000-ს). სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მცირე, მარტივი ტიპის სათბურების მშენებლობა ან ერთჯერადი მატერიალური ფულადი დახმარების გაწევა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.

ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

სამშობლოს  დაცვისას  დაღუპულთა, ომის  შემდეგ  გარდაცვლილ მეომართა და იძულებით  გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო  მომსახურების და ომის მონაწილე და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირების,  ხანდაზმულთა (90 და მეტი წლის უხუცესები) დახმარების პროგრამის ფარგელბში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.

· სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შემდეგ გარდაცვლილი მეომრები სარიტუალო თანხები, თითოეულ ვეტერანზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარი

·  იძულებით გადაადგილებული პირები სარიტუალო თანხები, თითოეულ დევნილზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

· ომის მონაწილე ვეტერანები და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებული პირები  (85-პირი) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

 აღნიშნული პროგრამის მიზანია სამშობლოს  დაცვისას  დაღუპულთა, ომის  შემდეგ  გარდაცვლილ მეომართა და იძულებით  გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო  მომსახურების და ომის მონაწილე და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირების,  ხანდაზმულთა (90 და მეტი წლის უხუცესები) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების

სოციალური დაცვა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 03)

მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ან ფაქტობრივად (მუდმივად) მესტიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ (თემის რწმუნებულის მიერ გაცემული ცნობის საფუძველზე - საცხოვრებელი ადგილის ფაქტის დადასტურების შესახებ)  ოჯახებისა და ბავშვების ერთჯერადი ფულადი  დახმარების  პროგრამა, რომელშიც შედის შემდეგი კატეგორიები: ახალშობილები, ონკოლოგიური, დიალიზით მოსარგებლე და ფსიქიურად დაავადებული პირები, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, მრავალშვილიანები, სოციალურად უმწეო მდგოამრეობაში მყოფ ავადმყოფთა გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციის დაფინანსება, სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა გადაუდებელი  ენდოსკოპიური გამოკვლევის დაფინანსება, მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ C ჰეპატიტით დაავადებულთა გამოკვლევის დაფინანსება, მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ 0 დან 18 წლამდე ასაკის სოციალურად დაუცველი  მოქალაქეების ფარისებრი ჯირკვლის   გამოლკვლევა.

ქვეპროგრამის მიზანია ახალშობილების მშობლებისთვის საჩუქრის სახით, ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მუნიციპალიტეტში არსებული დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობის მიზნით. მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი ფულადი დახმარება, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებისა და ხელშეწყობის უზრუნველსაყოფად, მათთვის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების და წახალისების  მიზნით. ონკოლოგიური, დიალიზით მოსარგებლე და ფსიქიურად დაავადებული ავადმყოფებისთვის სახელმწიფო პროგრამა მოქმედებს, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ჩვენი მოსახლეობა ვერ ახერხებს ამ პროგრამით სარგებლობას რადგან შორი მანძილის და ტრანსპორტირების ხარჯების უქონლობის გამო ამ კატეგორიის ავადმყოფები ვერ ახერხებენ ჯანდაცვის სამინისტროში მისვლას. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურეობა ფინანსდება სრულად და პაციენტის მხრიდან თანადაფინანსებას არ ითვალისწინებს, პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად მსურველმა სოციალური მომსახურების სააგენტოში უნდა წარადგინოს გეგმიური მომსახურების დოკუმენტების ნუსხა, რის შემდეგაც ხდება პაციენტის რეგისტრაცია დიალიზის მომლოდინეთა ცენტრში. ეს ყველაფერი დაკავშირებულია დროსთან, პაციენტს კი მუდმივად ესაჭიროება აღნიშნული მომსახურეობის მიღება. ასეთივე პრობლემას აწყდება ონკოლოგიური და ფსიქიურად დაავადებული პირები. მიუხედავად იმისა, რომ მათი სამედიცინო მომსახურეობა ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამით მესტიის მუნიციპალიტეტის საავადმყოფოში შესაბამისი აპარატურისა და სპეციალისტების არარსებობის გამო პაციენტებს უწევთ ქ.თბილისში გამგზავრება, რაც ხარჯებთან არის დაკავშირებული ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მიზანშეწონილად მიგვაჩნია აღნიშნული კატეგორიის ავადმყოფებისთვის დახმარების გაწევა (ტრანსპორტირების ხარჯების დასაფარად). სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა გადაუდებელი ენდოსკოპიური გამოკვლევის დაფინანსება 100 % -ის ოდენობით (საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში არ ფინანსდება ენდოსკოპიურ გამოკვლევა).მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ C ჰეპატიტით დაავადებულთა გამოკვლევის დაფინანსება   70 % -ის ოდენობით. C ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში პაციენტთა მხრიდან თანაგადახდა შეადგენს 70 %-ს , „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული იმ ოჯახების წევრებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს, თანაგადახდა შეადგენს 30 %-ს. მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ 0 დან 18 წლამდე ასაკის სოციალურად დაუცველი  მოქალაქეების ფარისებრი ჯირკვლის  პათოლოგიათა ადრეული გამოვლენის მიზნით გამოლკვლევების თანადაფინანსება, რომელშიც შედის ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა დიაგნოსტიკა - ულტრაბგერითი კვლევა, ფარისებრი ჯირკვლის სადიაგნოზო ჰორმონული კვლევებიდან - თირეოტროპული ჰორმონის (TSH) და პერიფერიული თავისუფალი თიროქსინის (FT4) გამოკვლევა. თანადაფინანსება განხორციელდება თანხით, რომლის დაფინანსებაც არ ხდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში;

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

 (პროგრამულიკოდი 06 04)

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ხანძრით  და ბუნებრივი კატაკლიზმებით  დაზარალებული ოჯახების დახმარებას.სტიქიით, მათ შორის ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.. დაზარალებულების ერთჯერადი   მატერიალური  დახმარების  გაწევა ხდება  ინდივიდუალური წესით ყოველი  კონკრეტული  შემთხვევის   შესწავლის შემდეგ, არსებული საჭიროებიდან გამომდინარე თანხით არანაკლებ 500 (ხუთასი) და არაუმეტეს 5000 (ხუთიათასი) ლარისა.

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.