ერედვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

ერედვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები ერედვის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/01/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/01/2019
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.147.016207
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
1
08/01/2019
ვებგვერდი, 11/01/2019
010250020.35.147.016207
ერედვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
ერედვის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (11/01/2019 - 06/05/2019)

 

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1

2019 წლის 8 იანვარი

ქ. თბილისი

 

ერედვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტის,  61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“  25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის  საფუძველზე, ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესი თანდართული №1 დანართის  შესაბამისად.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №18  დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 28/12/2017; 010250020.35.147.016171) „ერედვის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ”.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2019  წლის 1 იანვრიდან.

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეემზარ ბერუაშვილიდანართი №1
ერედვის   მუნიციპალიტეტის 20 19   წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესი

ეს წესი განსაზღვრავს ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (შემდგომში – მუნიციპალიტეტი) მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობისათვის, ასევე ამ წესის მე-2, მე-4 და მე-9 მუხლების შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირების და მათი ოჯახის იძულებით გადაადგილებული პირის – დევნილის სტატუსის არმქონე წევრის (მეუღლე) ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის პირობებს, მიმღებთა (ბენეფიციართა) კატეგორიებს, მათ მიერ მუნიციპალიტეტში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის სახეებსა და დახმარების სახით გასაცემი თანხის ოდენობებს.


თავი I

სოციალურის დახმარების   მიმღებთა ( ბენეფიციართა ) კატეგორიები და დახმარების მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია


მუხლი 1. ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
1. თითოეულ ახალშობილზე 300 (სამასი) ლარის ოდენობით ერთჯერად სოციალურ დახმარებას   მიიღებენ ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები ის დევნილი ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი .

2. დახმარების   მისაღებად მოქალაქემ მუნიციპალიტეტში , უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია :

განცხადება   მუნიციპალიტეტის   გამგებლის   სახელზე ;

განმცხადებლის   პირადობის   მოწმობის   ასლი ;

) ქორწინების   მოწმობის   ასლი  ( მშობლების   ქორწინების   არსებობის   შემთხვევაში );

ახალშობილ ( ებ ) ის   დაბადების   მოწმობის   ასლი ;

მშობლ ( ებ ) ის   პირადობის   მოწმობის   ასლი ;

საბანკო   რეკვიზიტები .

3. ანაზღაურება  მოხდება  უნაღდო  ანგარიშსწორების  ფორმითდახმარების მიმღების პირად ანგარიშზე .


მუხლი 2. გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება 
1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირის-დევნილის და მათი ოჯახის იძულებით გადაადგილებული პირის – დევნილის სტატუსის არმქონე წევრის (მეუღლის) გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მათი ოჯახის წევრები მიიღებენ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

2. დახმარების მისაღებად  მუნიციპალიტეტში უნდა წარმოადგინონ შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის გამგებლის სახელზე;

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) გარდაცვალების მოწმობის ასლი;

ე) გარდაცვლილის პირადობის მოწმობის ასლი;

ვ) გარდაცვლილის დევნილობის  მოწმობის ასლი.

ვ) განმცხადებლის საბანკო რეკვიზიტები.

3. ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.


მუხლი 3. კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებული პირთა დახმარება
1. ზამთრის სეზონისათვის ერთჯერადი სოციალური დამხარება გაეწევათ ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრებ იმ დევნილ ოჯახებს, რომლებიც ჩასახლებული არიან სოფლებში: მცხეთა - წინამძღვრიაანთკარი (ყოფილი ტელევიზია), და   არ აქვთ ბუნებრივი აირით გათბობა. სოციალური დახმარება გაიცება 250 ლარის ოდენობით თითოეულ საცხოვრებელ ბინაზე.

2. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ მუნიციპალიტეტში უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის გამგებლის სახელზე;

 ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) იძულებით გადაადგილებული პირის – დევნილის მოწმობის ასლი;

დ)  საჭიროების შემთხვევაში ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;

ე) განმცხადებლის საბანკო ანგარიში.

3. ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, სოციალური დახმარების მიმღების პირად ანგარიშზე.


მუხლი 4. ოპერაციების თანადაფინანსება
1. იმ მოქალაქეებს, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მათი ოჯახის იძულებით გადაადგილებული პირის – დევნილის სტატუსის არმქონე წევრს (მეუღლე) ერთჯერადად ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ნაწილობრივ დაუფინანსდებათ გეგმური და ურგენტული ოპერაციები. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება მოქალაქის ფაქტობრივად  გადახდილი  თანხის  სრული  ოდენობით,  მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა.

2. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ, მუნიციპალიტეტში უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია.

ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის გამგებლის სახელზე (განმცხადებელი: მოსარგებლე ან მისი შვილი, მშობელი, და, ძმა, მეუღლე);

ბ) დახმარების მიმღების (პაციენტი) პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) დახმარების მიმღების დევნილობის მოწმობის ასლი;

დ) ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა №100);

ე) პაციენტმა დამატებით უნდა წარმოდგინოს: ანგარიშ-ფაქტურა სამედიცინო დაწესებულებიდან, პაციენტის მიერ გადახდილი თანხის დამადასტურებელი დოკუმენტი, საბოლოო კალკულაცია და მიმართვა (სოციალური მომსახურების სააგენტოდან) – ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

ვ) ქორწინების მოწმობის ასლი იძულებით გადაადგილებული პირის – დევნილის სტატუსის არმქონე წევრს (მეუღლის) შემთხვევაში;

ზ) საბანკო რეკვიზიტები.

3. ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.


მუხლი 5. დევნილთა ოჯახების დახმარება
1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრებ დევნილ ოჯახებს, ერთჯერადად ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევათ სოციალური პროგრამის ფარგლებში სასურსათო კალათით. სასურსათო კალათი შედგება: ერთი 50-კილოგრამიანი ტომარა ფქვილი, 10 ლიტრი ზეთი, 10 კილოგრამი შაქარი, 5 კილოგრამი წიწიბურა.

2. დახმარება გაეწევათ სასურსათო კალათის ადგილზე მიტანით კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ოჯახებს, ხოლო არაკომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ოჯახებს ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სურსათის დასაწყობების ადგილას.

3. ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრებ დევნილ ოჯახებს, რომელიც არ ცხოვრობენ დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში, სოციალური პროგრამის ფარგლებში სასრუსათო კალათის ნაცვლად, გაეწევათ ფულადი დახმარება  100 (ასი) ლარის ოდენობით.

4. ფულადი დახმარების მისაღებად დევნილმა ოჯახმა უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის გამგებლის სახელზე;

 ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) იძულებით გადაადგილებული პირის – დევნილის მოწმობის ასლი;

დ) განმცხადებლის საბანკო ანგარიში.


მუხლი 6. მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
1. ერთჯერად 200 ლარის ოდენობით სოციალურ დახმარებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში და შეუსრულდათ 80 და მეტი წელი.

2. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

ა) განცხადება გამგებლის სახელზე;

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) იძულებით გადაადგილებული პირის – დევნილის მოწმობის ასლი;

დ) საბანკო რეკვიზიტები.

3. ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, დახმარების მიმღების პირად ანგარიშზე.


მუხლი 7. სტიქიური მოვლენების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები დევნილი ოჯახები, რომელთაც სტიქიური მოვლენების და სხვა საგანგებო სიტუაციების (მათ შორის, ხანძარი, ეკოლოგიური კატასტროფები) შედეგად დაუზიანდათ საცხოვრებელი სახლი, მიიღებენ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას ერედვის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. დახმარება გაიცემა მიყენებული ზიანის მიხედვით, ამ დადგენილებით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად, სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე, არაუმეტეს 3 000 (სამი ათასი) ლარის ფარგლებში.

2. დაზარალებულმა მოქალაქემ მუნიციპალიტეტში უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება;

ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) დევნილობის მოწმობის ასლი;

დ) სტიქიური მოვლენის ან სხვა საგანგებო სიტუაციის ფაქტის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, რომელიც გაცემულია უფლებამოსილი ორგანოს მიერ (მათ შორის, სახანძრო-სამაშველო სამსახური, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა ორგანოები);

ე) ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სარეიტინგო ქულის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); ვ) საცხოვრებელი სახლის ფლობის/სარგებლობის/საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ზ) ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს ზიანის მიყენების ფაქტსა და მის ოდენობას;

თ) საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები.

3. ამ მუხლით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემისას სამუშაო ჯგუფი უშუალოდ სწავლობს მიყენებული ზიანის ხასიათსა და ოდენობას, რაც აისახება სამუშაო ჯგუფის დასკვნაში და წარედგინება ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგებელს საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად.


მუხლი 8. მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
1. ერთჯერად სოციალურ დახმარებას 2 00 ლარის ოდენობით მიიღებენ ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები   ის იძულებით გადაადგილებული ოჯახები , რომლე ბსაც ჰყავთ 4 ან მეტი შვილი, აქედან ერთი მაინც არასრულწლოვანი (18 წლამდე).

2. დახმარების   მისაღებად მოქალაქემ მუნიციპალიტეტში უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია :

განცხადება   მუნიციპალიტეტის   გამგებლის   სახელზე ;

განმცხადებლის   პირადობის   მოწმობის   ასლი ;

) შვილების დაბადების ან პირადობის მოწმობების ასლები ;

შვილების დევნილობის მოწმობის ასლები;

მშობლ ( ებ ) ის   პირადობის   მოწმობის   ასლი ;

საბანკო   რეკვიზიტები .

  3. ანაზღაურება  მოხდება  უნაღდო  ანგარიშსწორების  ფორმით .


მუხლი 9. ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
1.ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები დევნილი ონკოლოგიური ავადმყოფები და მათი ოჯახის იძულებით გადაადგილებული პირის დევნილის სტატუსის არ მქონე წევრი (მეუღლე) მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიიღებენ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას 500 ლარის ოდენობით.

2. მოქალაქემ უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

ა) განცხადება   მუნიციპალიტეტის   გამგებლის   სახელზე ;

ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) დევნილობის მოწმობის ასლი;

ცნობა  ჯანმრთელობის  მდგომარეობის  შესახებ  (ფორმა  №100);   (ცნობა გაცემული უნდა უყო განცხადების წარდგენამდე არაუგვიანეს 3 თვისა);

ე) ნებისმიერი სხვა დოკუმეტი, რომელიც დაასტურებს დახმარების მიმღების ჯანმრთელობის მდგომარეობას;

ვ) საბანკო რეკვიზიტები;  

3. ანაზღაურება  მოხდება  უნაღდო  ანგარიშსწორების  ფორმით .


მუხლი 10. დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვნევს მიეცემათ ერთჯერადი სოციალური დახმარება თითოეულ არასრულწლოვანზე 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

2.დახმარების მისაღებად დედ-მამით ობოლი ბავშვის მეურვემ/მზრუნველმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

ა) განცხადება   მუნიციპალიტეტის   გამგებლის   სახელზე ;

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) არასრულწლოვანის პირადობის ან დაბადების მოწმობის ასლი;

დ) არასრულწლოვანის დევნილობის მოწმობის ასლი;

ე) არასრულწლოვანის მშობლების გარდაცვალების მოწმობის ასლები;

ვ) ცნობა სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ბავშვის მეურვის/მზრუნველის ვინაობის შესახებ;

ზ) განმცხადებლის საბანკო რეკვიზიტი.

3. ანაზღაურება  მოხდება  უნაღდო  ანგარიშსწორების  ფორმითგანმცხადებლის პირად ანგარიშზე .


თავი II
სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის ორგანიზება და ადმინისტრირება

მუხლი 11. სოციალური დახმარების გაცემის ორგანიზებაზე პასუხისმგებლობა
1. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის მუნიციპალური პროგრამით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემის ორგანიზებას უზრუნველყოფს ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობის და სოციალური  დაცვის  სამსახური  (შემდგომში  – სამსახური ).

2. სამსახური პასუხისმგებელია , ასევე მუნიციპალური დახმარების მიმღებთა (ბენეფიციართა ) სიების კომპიუტერულ დამუშავებაზე .

3. ამ წესი თ გათვალისწინებულ შემთხვევებში, სოციალური დახმარების გაცემის ას სამსახური ამოწმებს მუნიციპალიტეტში შემოსულ განცხადებებს თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად . შემოწმების შემდგომ დოკუმენტაციას , მასალებს სამსახური გადასცემს შემდგომი განხილვისათვის სოციალური დახმარების გაცემის სამუშაო ჯგუფს (შემდგომშისამუშაო ჯგუფი ).

4. სამუშაო ჯგუფი შეისწავლის და განიხილავს წარდგენილ დოკუმენტაცის /მასალებს და გასცემს შესაბამის  დასკვნას .


მუხლი 12. სამუშაო  ჯგუფის  მიერ  განცხადებების  განხილვა
1. სამუშაო ჯგუფი იქმნება მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით. სამუშაო ჯგუფს ჰყავს თავმჯდომარე და მდივანი.

2. სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს სამუშაო ჯგუფს და უძღვება მის სხდომებს.

3. სამუშაო ჯგუფის მდივანი პასუხისმგებელია ჯგუფის სხდომის ოქმის შედგენაზე და თავმჯდომარის არყოფნის შემთხვევაში უძღვება სამუშაო ჯგუფის სხდომის მუშაობას. ამ შემთხვევაში მდივანი უფლებამოსილია სამუშაო ჯგუფის სხდომის მდივნობა დააკისროს ჯგუფის რომელიმე წევრს.


მუხლი 13. სამუშაო   ჯგუფის   მიერ   გადაწყვეტილების   მიღება
1. სამუშაო ჯგუფი მის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხის განხილვისას ხელმძღვანელობს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისდ.

2. სამუშაო ჯგუფის მიერ საკითხის გადაწყვეტა ხდება მკაცრად ინდივიდუალურად, ყოველი  კონკრეტული შემთხვევის არსებითად და ყოველმხრივ შესწავლის საფუძველზე.


მუხლი 14. სამუშაო ჯგუფის ოქმები და დასკვნები
1. სამუშაო ჯგუფის ყოველი სხდომისას დგება შესაბამისი ოქმი.

2. სამუშაო ჯგუფის მიერ განხილული ყოველი საკითხი აისახება სხდომის ოქმში.

3. სამუშაო ჯგუფის ოქმები იკრიბება ცალკე საქაღალდეში რიგითობის მიხედვით.

4. სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმების სათანადო წესით შენახვასა და დაცვაზე პასუხისმგებელია სამსახურის უფროსი.

5. სამუშაო ჯგუფის სხდომაზე მიიღება დასკვნა, რომელსაც ხელს აწერენ სამუშაო ჯგუფის სხდომაზე დამსწრე სამუშაო ჯგუფის ყველა წევრები. განსხვავებული აზრის არსებობის შემთხვევაში სამუშაო ჯგუფის წევრის აზრი დაერთვება დასკვნას.

6. სამუშაო ჯგუფის დასკვნა სამსახურის უფროსის მიერ გადაეცემა მუნიციპალიტეტის გამგებელს.


მუხლი 15. სოციალური დახმარების გაცემის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება
სოციალური დახმარების გაცემის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილების მიიღება მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით, სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და სამსახურის უფროსის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.