„ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, მათი კლასიფიკაციისა და ცხოველური წარმოშობის სურსათში ნარჩენების მაქსიმალური ზღვრის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

„ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, მათი კლასიფიკაციისა და ცხოველური წარმოშობის სურსათში ნარჩენების მაქსიმალური ზღვრის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 639
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 18/12/2015
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/12/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 01/07/2016
სარეგისტრაციო კოდი 300160070.10.003.019026
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
639
18/12/2015
ვებგვერდი, 24/12/2015
300160070.10.003.019026
„ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, მათი კლასიფიკაციისა და ცხოველური წარმოშობის სურსათში ნარჩენების მაქსიმალური ზღვრის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (24/12/2015 - 06/11/2018)

 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №639

2015 წლის 18 დეკემბერი

   ქ. თბილისი

 

„ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, მათი კლასიფიკაციისა და ცხოველური წარმოშობის სურსათში ნარჩენების მაქსიმალური ზღვრის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

მუხლი 1
პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, დამტკიცდეს თანდართული „ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, მათი კლასიფიკაციისა და ცხოველური წარმოშობის სურსათში ნარჩენების მაქსიმალური ზღვრის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტი.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის პირველი ივლისიდან.

 


პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი„ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, მათი კლასიფიკაციისა და ცხოველური წარმოშობის სურსათში ნარჩენების მაქსიმალური ზღვრის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტი

მუხლი 1. მიზანი და რეგულირების სფერო

1. „ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, მათი კლასიფიკაციისა და ცხოველური წარმოშობის სურსათში ნარჩენების მაქსიმალური ზღვრის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტი (შემდგომში − ტექნიკური რეგლამენტი) მიზნად ისახავს და ადგენს ცხოველური წარმოშობის სურსათში ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, მათი კლასიფიკაციისა და ნარჩენების მაქსიმალური ზღვრის  რეგულირების ერთიანი პრინციპების განსაზღვრასა და მომხმარებელთა  ჯანმრთელობის  დაცვას.

2. ცხოველური წარმოშობის სურსათში ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების და ნარჩენების მაქსიმალური ზღვარი (შემდგომში − ნმზ)  განსაზღვრულია ცხრილი №1-ით და ცხრილი №2-ით.

3. ამ ტექნიკური რეგლამენტით  ხორციელდება ცხოველური წარმოშობის სურსათში ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ნმზ-თან დაკავშირებული მოთხოვნების  შესაბამისობის შეფასება.  

4. ცხოველური წარმოშობის სურსათში ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ნმზ-თან დაკავშირებით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის სახელმწიფო კონტროლს საქართველოს ტერიტორიაზე ახორციელებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − სურსათის ეროვნული სააგენტო (შემდგომში − სააგენტო), ხოლო  საქართველოს საბაჟო საზღვარზე გადაადგილებისას − საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს  მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი −  შემოსავლების სამსახური. 

 მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებები

ამ ტექნიკური რეგლამენტის მიზნებისათვის, სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსით განსაზღვრულ ტერმინებთან და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ტერმინებთან ერთად,  გამოიყენება ტერმინი, რომელსაც აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერების ნარჩენი − ყველა ფარმაკოლოგიურად აქტიური  ნივთიერება და დამხმარე საშუალება, ასევე დესტრუქციის (დაშლის) პროდუქტები და მათი მეტაბოლიტები, რომლებიც რჩება ცხოველური წარმოშობის  სურსათში და  გამოსახულია მგ/კგ-ში  ან მკგ/კგ-ში   ცოცხალ წონაზე.


ცხრილი 1 
ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები (სუბსტანციები) და მათი ნარჩენების მაქსიმალური ზღვარი (ნმზ)

ნებადართული ნივთიერებები


ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერება (სუბსტანცია)

ნარჩენის

მარკერი

ცხოველის სახეობა

ნარჩენის მაქსიმალური

ზღვარი (ნმზ)

 

სამიზნე

ქსოვილი

სხვა

დებულებები (1)

თერაპიული გამოყენება

 

აბამექტინი

 

ავერმექტინი

B 1 a

მსხვილფეხა

საქონელი

 

10 მკგ/კგ

 

20 მკგ/კგ

ცხიმი

 

ღვიძლი

-

 

 

 

ანტიპარაზიტული საშუალება

 (ექტო- და ენდოპარაზიტების

საწინააღმდეგო მოქმედების)

 

ცხვარი

20 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

25 მკგ/კგ

20 მკგ/კგ

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

არ გამოიყენება  ცხოველში, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ

აბზინდის

(Artemsia absinthium)

ექსტრაქტი

 (Absinthium extract)

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

აბუსალათინის (Ricinus communis)  ზეთი

(Ricini oleum)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება

-

ადამიანის ქორიოგონადოტროპინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ადამიანის ქორიოგონადოტროპინი  (ბუნებრივი -HCG -  Human chorionic gonadotropin) და მისი სინთეზური ანლოგები)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ

არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ადამიანის   მენოპაუზის გონადოტროპინი (შარდის)

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ადენოზინი და მისი 5 - მონო - , 5’  - დი - და 5 ტრიფოსფატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ავილამიცინი

დიქლორიზოევერნინის მჟავა

ღორი

ფრინველი

ბოცვერი

50 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

ღორისა და ფრინველებისათვის ნმზ ცხიმში  გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის  კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ.

ანტიინფექციური საშუალება  /ანტიბიოტიკი

აზაგლი-ნაფარელინი

არ გამოიყენება

ორაგულის-

ებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

არ გამოიყენება თევზში, რომლის ქვირითი (ხიზილალა)მოიხმარება ადამიანის მიერ 

-

აზამეთიფოსი

არ გამოიყენება

პელაგიური თევზი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

ანტიპარაზიტ-ული საშუალება,  ექტოპარაზიტ-ების საწინააღმდეგო

მოქმედების

აზაპერონი

აზაპერონის და აზაპეროლის ჯამი

ღორი

100 მკგ/კგ

 

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი და კანი

ღვიძლი

თირკმელი

 

-

ნერვულ სისტემაზე და ცნს-ზე მოქმედი საშუალება

აზიური მახვილფოთოლას (ცენტელას)

(Centellae asiaticae)

ექსტრაქტი

(Centellae asiaticae extractum)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

ალანთოინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენებ

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

ალანინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ალბენდაზოლი

ალბენდაზოლ

სულფოქსიდის, ალბენდაზოლ სულფონის და ალბენდაზოლ 2 - ამინოსულფონის ჯამი,  გამოსახული როგორც ალბენდაზოლი

ყველა სახეობის მცოხნავი ცხოველი

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

1000 მკგ/კგ

500 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

 

-

ანტიპარაზიტული საშუალება/  ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო

მოქმედების

ალბენდაზოლის ჟანგი

ალბენდაზოლის ჟანგის, ალბენდაზოლ სულფონის და ალბენდაზოლ 2-ამინოსულფონის ჯამი,  წარმოდგენილი როგორც  ალბენდაზოლი

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხვარი

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

1000 მკგ/კგ

500 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

 

-

ანტიპარაზიტული საშუალება,  ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო

მოქმედების

ალკილბენზოსულფომჟავები, ჯაჭვური (LABSA), რომლებშიც ალკილის ჯაჭვის სიგრძე C9 –დან  C13 – მდე  მერყეობს და   მასში  C13-ზე უფრო გრძელი ჯაჭვის შემცველობა 2,5%-ზე ნაკლებია

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხვარი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

 

ალოე, ბარბადოსული და ეკლიანი 

(Aloes, Barbados and Capae)

მათი სტანდარტული მშრალი ექსტრაქტი და მისგან დამზადებული პრეპარატები

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ალოეს (Aloe-vera) გელი და ალოეს (Aloe-vera) მთლიანი ფოთლის ექსტრაქტი

(Aloe vera gel and whole leaf extract of Aloe vera)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

ალტრენოგესტი

ალტრენოგესტი

ღორი

4 მკგ/კგ

 

2მკგ/კგ

კანი და ცხიმი

ღვიძლი

მხოლოდ ზოოტექნიკური მიზნით გამოყენებისათვის,  საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი  მოთხოვნების გათვალისწინებით (2)

რეპროდუქციულ სისტემაზე მოქმედი საშუალება

 

ცხენისებრნი

 

4 მკგ/კგ

4 მკგ/კგ

 

ცხიმი

ღვიძლი

ალუმინის დისტეარატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ალუმინის მონოსტეარატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ალუმინის ტრისტეარატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ალუმინის ფოსფატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ალუმინის  სალიცილატი, ალუმინის მჟავის საფუძველზე

 

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი,

თხა,

ცხენისებრნი,

ბოცვერი

 

200 მკგ/კგ

500 მკგ/კგ

1500 მკგ/კგ

1500 მკგ/კგ

კუნთები,

ცხიმი,

ღვიძლი,

თირკმელები

ნმზ გამოიყენება 2016 წლის 31 დეკემბრამდე

დიარეის  და ნაწლავების ანთების საწინააღმდეგო საშუალება

მსხვილფეხა საქონელი,

თხა,

ცხენისებრნი,

 

9 მკგ/კგ

რძე

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა  მსხვილფეხა საქონელის, თხის, ბოცვერის, ცხენისებრნის და პელაგიური თევზისა

ნდზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ გარეგანი გამოყენებისათვის

-

ალუმინის ჰიდროქსიდი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნდზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ალუმინის ჰიდროქსიდ აცეტატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ალფაკალციდოლი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი

 

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ძროხაში, მხოლოდ მაკეობის პერიოდში

 

ალფაპროსტოლი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი,

ღორი,

ბოცვერი,

ცხენისებრნი

 

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ალფაციპერმეტრინი

ციპერმეტრინი (იზომერების ჯამი)

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხვარი

20 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

20 მკგ/კგ

20 მკგ/კგ

20 მკგ/კგ

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე (3)

 

-

ანტიპარაზიტული საშუალება,  ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო

მოქმედების

2 - ამინოეთანოლი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

2 - ამინოეთანოლ გლუკურონატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

2 - ამინოეთილ დიჰიდროგენფოსფატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ამიტრაზი

ამიტრაზის და ყველა მეტაბოლიტის ჯამი, რომელიც შეიცავს 2,4 - დიმეტოქსიამფეტამინის (2,4 – DMA) ჯგუფს, გამოსახული როგორც ამიტრაზი

მსხვილფეხა საქონელი

 

200 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

10 მკგ/კგ

 

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

-

 

 

ანტიპარაზიტული საშუალება,  ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო

მოქმედების

ცხვარი

 

400 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

10 მკგ/კგ

 

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

თხა

 

200 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

10 მკგ/კგ

 

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

ღორი

 

400 მკგ/კგ

 

 

200 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

 

კანი და ცხიმი

 

ღვიძლი

თირკმელი

ფუტკარი

200 მკგ/კგ

 

თაფლი

ამონიუმის ლაურილსულფატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ამონიუმის სულფატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ამონიუმის ქლორიდი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ამოქსიცილინი

ამოქსიცილინი

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

4 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

 

პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

ნმზ  ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის.

ღორისა და ფრინველისათვის ნმზ ცხიმში  გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი

ამპიცილინი

ამპიცილინი

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

4 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

 

პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

ნმზ ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის.

ღორისა და ფრინველისათვის ნმზ ცხიმში  გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის  კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ.

 

 

ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი

ამპროლიუმი

არ გამოიყენება

ფრინველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის

-

ანგელოზას (ბაღის) (Angelicae radix)  ეთერზეთი

(Angelicae radix aetheroleum)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ანისულის (Pimpinella anisum)

 ეთერზეთი

(Anisi aetheroleum)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ანისულის (ვარსკვლავისებრი)

(Anisi stellate)  ნაყოფი, (Anisi stellate fructus) სტანდარტული ექსტრაქტები და მისგან წარმოებული პრეპარატები

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

აპრამიცინი

აპრამიცინი

მსხივლფეხა საქონელი,

1000 მკგ/კგ

1000 მკგ/კგ

10000 მკგ/კგ

20000 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის  რძე  მოიხმარება ადამიანის მიერ

ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი

არ გამოიყენება

ცხვარი,

ღორი,

ქათამი,

ბოცვერი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის, არ გამოიყენება  ცხოველში, რომლის  რძე ან კვერცხი   მოიხმარება ადამიანის მიერ

არგინინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

არნიკა მთის  (Arnica

Montana)

გამომშრალი (გამხმარი) ყვავილი - (Arnicae flos)

მთლიანი მცენარე - (Arnicae planta tota)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

არნიკას (Arnica

Montana) ფესვი -

(Arnicae radix)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, მხოლოდ კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/10

 

 

ასპარაგინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ასპარტამის მჟავა

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ატროპინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

აცეტილმეთიონინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

აცეტილსალიცილის

მჟავა

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა პელაგიური თევზისა

ნმზ არ არის სავალდებულო

      არ გამოიყენება       

არ გამოიყენება  ცხოველში, რომლის  რძე ან კვერცხი   მოიხმარება ადამიანის მიერ

 

აცეტილსალიცილის მჟავა DL -  ლიზინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა პელაგიური თევზისა

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება       

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის  რძე ან კვერცხი მოიხმარება  ადამიანის მიერ

-

აცეტილცისტეინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ბალზამი პერუსი

მცენარე  მიროქსილონიდან (Myroxylon balsamum)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნდზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

ბარამბოს (Melissae officinalis) ეთერზეთი

(Melissae aetheroleum)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ

არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ბარამბოს (Melissae officinalis) ფოთოლი

(Melissae folium)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ

არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ბარიუმის სელენატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ

არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

არ გამოიყენება ინექციისათვის

საჭმლის მომნელებელ სისტემასა და მეტაბოლიზმზე მოქმედი საშუალება, მინერალური საკვები დანამატი

ბაქვილოპრიმი

 

ბაქვილოპრიმი

 

მსხვილფეხა საქონელი

 

10 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

150 მკგ/კგ

30 მკგ/კგ

 

 

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

-

ანტიინფექციური  საშუალება  /ქიმიოთერაპიული საშუალება

ღორი

40 მკგ/კგ

 

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

 

ცხიმი და კანი

ღვიძლი

თირკმელი

 

ბაციტრაცინი

ბაციტრაცინი A ბაციტრაცინი B ბაციტრაცინი C-ს

ჯამი

მსხვილფეხა საქონელი

100 მკგ/კგ

 

რძე

-

ანტიინფექციური საშუალება  /ანტიბიოტიკი

ბოცვერი

150 მკგ/კგ

150 მკგ/კგ

150 მკგ/კგ

150 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი

ნმზ არ არის სავალდებულო ყველა ქსოვილისთვის, გარდა რძისა

-

მხოლოდ  ძროხებში ლაქტაქციის პერიოდში, ინტრამამარული გამოყენებისათვის

ბაყაყურა ლაქებიანი

(Silybum marianum)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ  არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს

 

ბეგქონდარას (Thymus sp.div) ეთერზეთი

 (Thymi aetheroleum)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ბეკლამეტაზონ დიპროპიონატი

არ გამოიყენება

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

გამოიყენება მხოლოდ ინჰალაციისათვის

-

ბელადონა

(Atropa belladonna)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ

არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, მხოლოდ კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/100.

-

ბენზალკონიუმის ქლორიდი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება არაუმეტეს 0,05%  კონცენტრაციით

 

-

ბენზოკაინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

გამოიყენება მხოლოდ ადგილობრივი ანესთეზიისთვის

 

 

-

ორაგულისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

ბენზილის სპირტი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება

-

ბენზილბენზოატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ბენზილ-პ-ჰიდროქსიბენზოატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ბენზილპენიცილინი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბენზილპენიცილინი

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

4 მკგ/კგ

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

 

პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივ პროპორციის შემთხვევაში“.

ნდზ  ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის.

ღორისა და ფრინველისათვის ნმზ ცხიმში  გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის  კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ.

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

ბეტაინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ბეტაინ გლუკონატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ბეტამეტაზონი

ბეტამეტაზონი

მსხვილფეხა საქონელი,

ღორი

0,75 მკგ/კგ

2,0 მკგ/კგ

0,75 მკგ/კგ

 

კუნთები

ღვიძლი

თირკმელი

 

-

კორტიკოიდები და გლუკოკორტიკოიდები

მსხვილფეხა საქონელი

0,3 მკგ/კგ

რძე

ბითუმინოსულფონატების ამონიუმის და ნატრიუმის მარილები

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა  სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

 

ბიოტინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ბისმუტის სუბკარბონატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ პერორარული გამოყენებისათვის

-

ბისმუტის სუბგალატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ პერორარული გამოყენებისათვის

-

ბისმუტის სუბნიტრატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ პერორარული გამოყენებისათვის

-

მსხვილფეხა საქონელი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ინტრამამარული გამოყენებისათვის

-

ბისმუტის სუბსალიცილატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ პერორარული გამოყენებისათვის

-

-

ბოლდოს (Peumus boldos) ფოთლები 

(Вoldo folium )

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ბორის მჟავა და ბორატები

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ბრომჰექსინი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი,

ღორი,

ფრინველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის  რძე ან კვერცხი განკუთვნილია ადამიანის მიერ მოხმარებისთვის

-

ბრონოპოლი

არ გამოიყენება

პელაგიური თევზები

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ბროტიზოლამი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი,

 

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ თერაპიული

მიზით გამოყენებისათვის

-

ბუთილ 4-ჰიდროქსიბენზოატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ბუთილსკოპოლამინის

ბრომიდი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ბუსერელინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ბუტაფოსფანი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა  სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

საჭმლის მომნელებელ სისტემასა და მეტაბოლიზმზე მოქმედი საშუალება, მინერალური საკვები დანამატი

n - ბუტანი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ

არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

n- ბუტანოლი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

გამოიყენება როგორც  დამხმარე საშუალება

-

ბუტორფანოლის

ტარტრატი

არ გამოიყენება

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ინტრავენური გამოყენებისათვის

-

გამიტრომიცინი

გამიტრომიცინი

ღორი

100 მკგ/კგ

 

 

 

 

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

 

კუნთები,

კანი და ცხიმი ბუნებრივი პროპორციით,

ღვიძლი,

თირკმელი

 

-

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

მსხვილფეხა საქონელი

20 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

 

ცხიმი,

ღვიძლი,

თირკმელი

 

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის რძე  მოიხმარება ადამიანის მიერ

გენტამიცინი

გენტამიცინი C1-ის, გენტამიცინი C1a -ის, გენტამიცინი C2-ის და  გენტამიცინი C2a-ს ჯამი

მსხვილფეხა საქონელი,

ღორი

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

750 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

ღორისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კანისა და  ცხიმის ბუნებრივ პროპორციის შემთხვევაში“

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

მსხვილფეხა საქონელი

100 მკგ/კგ

 

რძე

გვირილას (Pyrethrum)

ექსტრაქტი

(Pyrethrum extract)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

-

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

 

გინკო-ბილობა

(Ginkgo biloba)

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

-

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, მხოლოდ კონცენტრაციებით, რომელიც  პროდუქტში არ აღემატება 1/1000

 

 

გლიკოზოამინოგლიკანის პოლისულფატი

არ გამოიყენება

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

გლიცინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

გლიცეროლფორმალი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

გლუტამინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

გლუტამინის მჟავა

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

გლუტარალდეჰიდი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

გოგირდი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

გონადოტროპინის გამომყოფი ჰორმონი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

გუაიაკოლი

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

 

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

გუანოზინი და მისი 5 მონო- , 5 -  დი-, და 5’ - ტრიფოსფატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

გულყვითელა სამკურნალო (Calendula officinalis)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

 

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, კონცენტრაციებით, რომელიც  პროდუქტში არ აღემატება 1/10

 

 

გულყვითელას  (Calendula officinalis)

ყვავილი (Calendulae flos)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

დამიანა

(Turnera diffusa)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს

-

დანოფლოქსაცინი

დანოფლოქსაცინი

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხვარი,

თხა,

ფრინველი

 

200 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

400 მკგ/კგ

400 მკგ/კგ

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

პელაგიური თევზებისათვისნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კაინს ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

ნმზ  ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის.

ღორისათვის  ნმზ ცხიმში  გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ფრინველისათვის ნმზ ცხიმში  ნიშნავს „კანსა და ცხიმს ბუნებრივი პროპორციით“.

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის  კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიტიკი

 

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

100 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხვარი,

თხა

 

 

30 მკგ/კგ

 

 

რძე

დაფნის  ( Laurus nobilis) ეთერზეთი

(Lauri folii aetheroleum)

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

დაფნის  ( Laurus nobilis) ნაყოფი

(Laurus fructus)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

დეკოქვინატი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხვარი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის.

არ გამოიყენება  ცხოველში, რომლის  რძე  მოიხმარება ადამიანის მიერ

-

დელტამეტრინი

დელტამეტრინი

ყველა მცოხნავი ცხოველი

10 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

10 მკგ/კგ

10 მკგ/კგ

20 მკგ/კგ

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

 

-

ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

პელაგიური თევზები

10 მკგ/კგ

 

კუნთები და კანი და  ბუნებრივი პროპორციით

დემბრექსინი

არ გამოიყენება

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

დენავერინის ჰიდროქლორიდი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი

ნმზ  არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

დერქვანტელი

დერქვანტელი

ცხვარი

2 მკგ/კგ

40 მკგ/კგ

20 მკგ/კგ

5 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

 

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის  რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ

ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

დესლორელინის აცეტატი

არ გამოიყენება

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

დეტომიდინი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი, ცხენისებრნი

ნმზ რ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ თერაპიული მიზნით გამოყენებისათვის

-

დექსამეტაზონი

დექსამეტაზონი

მსხვილფეხა საქონელი,

თხა,

ღორი,

ცხენისებრნი

0,75 მკგ/კგ

2 მკგ/კგ

0,75 მკგ/კგ

 

 

კუნთები

ღვიძლი

თირკმელი

 

-

კორტოკოსტეროიდები /გლუკოკორტიკოსტეროიდები

მსხვილფეხა საქონელი,

თხა

 

0,3 მკგ/კგ

რძე

დექსპანტენოლი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

დიაზინონი

დიაზინონი

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხვარი,

თხა,

ღორი

 

 

20 მკგ/კგ

700 მკგ/კგ

20 მკგ/კგ

20 მკგ/კგ

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

ღორისათვის  ნმზ ცხიმში  გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხვარი,

თხა

20 მკგ/კგ

 

რძე

დიდგულას

(Sambucus nigra)

ყვავილები

(Sambuci flos)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

დიეთილფტალატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

დიეთილსებაცეტი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

დიეთილგლიკოლის მონოეთილის ეთერი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

3,5-დიიოდ-L -თიროზინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

დიკლაზურილი

არ გამოიყენება

ყველა მცხოხნავი ცხოველი,

ღორი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის

-

დიკლაზურილი

ფრინველი

500 მკგ/კგ

500 მკგ/კგ

 

 

 

 

1500 მკგ/კგ

1000 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი და კანი ბუნებრივი პროპორციით

ღვიძლი

თირკმელი

 

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის   კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ

ანტიპარაზიტული საშუალება/უმარტივესების (პროტოზოა)საწინააღმდეგო საშუალება

ბოცვერი

150 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

2500 მკგ/კგ

1000 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

-

დიკლოფენაკი

დიკლოფენაკი

მსხვილფეხა საქონელი

5 მკგ/კგ

1 მკგ/კგ

5 მკგ/კგ

10 მკგ/კგ

0,1 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

 

 

ღორისათვის  ნმზ ცხიმში  გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“

ანთების საწინააღმდეგო საშუალება/არასტეროიდული ანტების საწინააღმდეგო საშუალება

ღორი

5 მკგ/კგ

1 მკგ/კგ

 

5 მკგ/კგ

10 მკგ/კგ

 

კუნთები

კანი და ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

დიკლოქსაცილინი

დიკლოქსაცილინი

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

300 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

30 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

 

პელაგიურ თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

ნმზ ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის.

ღორისათვის  და ფრინველისათვის ნმზ ცხიმში  გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის  კვერცხი მოიხმარება  ადამიანის მიერ

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

დიმანგანუმის ტრიოქსიდი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის

-

დიმეთიკონი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

დიმეთილაცეტამიდი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

დიმეთილფტალატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

დიმეთილსულფოქსიდი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

დინოპროსტი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

დინოპროსტ-ტრომეთამინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

დინოპროსტონი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

დიპროფილინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

დიფლოქსაცინი

დიფლოქსაცინი

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხვარი,

თხა

400 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

1400 მკგ/კგ

800 მკგ/კგ

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

ნმზ  ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის.

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის   რძე ან კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

ღორი

400 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

 

800 მკგ/კგ

800 მკგ/კგ

 

 

კუნთები

კანი და ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

ფრინველი

300 მკგ/კგ

400 მკგ/კგ

 

1900 მკგ/კგ

600 მკგ/კგ

 

 

კუნთები

კანი და ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

300 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

800 მკგ/კგ

600 მკგ/კგ

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

დიფლუბენზურონი

დიფლუბენზურონი

ორაგულისებრნი

1000 მკგ/კგ

კუნთები და კანი ბუნებრივი პროპორციით

-

ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

დიციკლანილი

დიციკლანილის და 2,4, 6 -ტრიამინოპირიმიდინ 5 - კარბონიტრილის ჯამი

ცხვარი

200 მკგ/კგ

150 მკგ/კგ

400 მკგ/კგ

400 მკგ/კგ

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის რძე  მოიხმარება  ადამიანის მიერ

ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

დიჰიდროსტრეპტომიცინი

დიჰიდროსტრეპტომიცინი

ყველა სახეობის მცოხნავი ცხოველი,

ღორი,

ბოცვერი

500 მკგ/კგ

500 მკგ/კგ

500 მკგ/კგ

1000 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

ღორისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კუნთებისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

 

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

ყველა სახეობის მცოხნავი ცხოველი

 

200 მკგ/კგ

რძე

დორამექტინი

დორამექტინი

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი

40 მკგ/კგ

150 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

60 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

ღორისათვის ნმზ ცხიმში  გამოიყენება „კუნთებისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის  რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ

ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტო- და ენდო პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

დოქსაპრამი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

დოქსიციკლინი

დოქსიციკლინი

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის  ცხოველი

100 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

600 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

ნმზ  ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის.

ღორისა და ფრინველისათვის ცხიმის

ნმზ გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის   რძე ან კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ

 

D - ფენილალანინი (6) -ჰორმონი, რომელიც ათავისუფლებს მალუთეინიზებელ ჰორმონს

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ეთანოლი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება

-

ეთილლაქტატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ეთილოლეატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ეთილენდიამინტეტრა -ძმარმჟავა და მისი მარილები

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ეთიპროსტონის თრომეთამინი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი,

ღორი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ევკალიპტის (ტასმანიური) (Eucaliptus globulus)

 ეთერზეთი

(Eucalypti aetheroleum)

 

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ევკალიპტოლი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ევკალიპტი (ტასმანიური ევკალიპტი)

(Eucalyptus globulus)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს

-

ემამექტინი

ემამექტინი B 1 a

პელაგიური თევზები

100 მკგ/კგ

კუნთები და კანი ბუნებრივი პროპორციით

-

ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტო- და ენდო პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

ენილკონაზოლი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ გარეგანი გამოყენებისათვის

-

ენროფლოქსაცინი

ენროფლოქსაცინის და ციპროფლოქსაცინის ჯამი

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხვარი,

თხა

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

ნმზ  ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის.

ღორისათვის  ცხიმის

ნმზ გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ

ანტიინფექციური საშულება/ანტიბიოტიკი

ღორი,

ბოცვერი

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

ფრინველი

100 მკგ/კგ

 

 

100 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი და კანი

ღვიძლი

თირკმელი

 

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

ერითრომიცინი

ერითრომიცინი A

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

200 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

40 მკგ/კგ

150 მკგ/კგ

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

კვერცხი

პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

ნმზ  ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის.

ღორისა და ფრინველისათვის ცხიმის

ნმზ გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“

 

 

ეპინეფრინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

ეპრინომექტინი

ეპრინომექტინი

B 1 a

მსხვილფეხა საქონელი

ცხვარი,

თხა

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

      -

ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტო- და ენდო პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

ერგომეტრინის მელეატი

(ჭვავის რქის - Claviceps purpurea  ბუნებრივი ალკალოიდი)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

გამოიყენება ცხოველებში მხოლოდ მაკეობის პერიოდში

-

ეტამიფილინის კამსილატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ეტამზილატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ექინაცეა

(Echinacea compositum)

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის   ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს.

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისთვის.

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/10

 

ექინაცეა მეწამული

(Echinacea purpurea)

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

ვალინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ვალნემულინი

ვალნემულინი

ღორი,

ბოცვერი

50 მკგ/კგ

500 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

კუნთები

ღვიძლი

თირკმელი

-

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

ვაშლის მჟავა

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება

-

ვედაპროფენი

ვედაპროფენი

ცხენისებრნი

50 მკგ/კგ

20 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

1000 მკგ/კგ

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

-

ანთებისსაწინააღმდეგო საშუალება/ ანთებისსაწინააღმდეგო არასტეროიდული

ვეტრაბუტინის ჰიდროქლორიდი

არ გამოიყენება

ღორი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ვინკამინი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

გამოიყენება მხოლოდ ახალ

დაბადებულ ცხოველებში

-

ვირგინამიცინი

ვირგინიამიცინის ფაქტორი S1

ფრინველი

10 მკგ/კგ

30 მკგ/კგ

 

10 მკგ/კგ

60 მკგ/კგ

კუნთები,

კანი და ცხიმი,

ღვიძლი,

თირკმელი

არ გამოიყენება ფრინველში, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

ვირუსის დამცავი ცილოვანი გარსის მაკოდირებელი რიბონუკლეინის მჟავის და ისრაელის მწვავე დამბლის გამომწვევი ვირუსის გენთაშორისი უბნის ჰომოლოგიური ორჯაჭვიანი დნმ

 

 

არ გამოიყენება

ფუტკარი

ნმზ არ არის სავალდებულო

თაფლი

-

-

ვიტამინი A

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ვიტამინი B1

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ვიტამინი B2

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ვიტამინი B3

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ვიტამინი B5

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ვიტამინი B6

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ვიტამინი B12

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ვიტამინი D

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ვიტამინი E

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ზიზილა

(Bellis perennis)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს

-

ზღვის ხახვი

 (Urginea maritime)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებების დასამზადებლად გამოსაყენებელი ყველა სუბსტანცია (ნივთიერება), იმ პირობით, რომ პრეპარატში მათი კონცენტრაცია  არ აღემატება 1/100.

მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის

-

თაგვისპირა

(Ruscus aculentus)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

თევზის (ვირთევზა) - Jecoris )

ქონი

(Jecoris oleum)

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ

ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

თეობრომინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

თეოფილინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

თიაბენდაზოლი

თიაბენდაზოლის და 5-ჰიდროქსიბენდაზოლის ჯამი

მსხვილფეხა საქონელი,

თხა

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

კუნთები

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

ცხიმი

-

ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპარაზიტრების საწინააღმდეგო საშუალება

თიამილალი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ინტრავენური გამოყენებისათვის

-

თიამულინი

მეტაბოლიტების ჯამი, რომლებიც ჰიდროლიზდებიან 8 – α - ჰიდროქსიმუთილინად

ღორი

ბოცვერი

100 მკგ/კგ

500 მკგ/კგ

 

კუნთები

ღვიძლი

-

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

ქათამი

100 მკგ/კგ

 

100 მკგ/კგ

1000 მკგ/კგ

 

კუნთები

კანი და ცხიმი

ღვიძლი

ინდაური

100 მკგ/კგ

 

100 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

 

კუნთები

კანი და ცხიმი

ღვიძლი

 

თიამულინი

ქათამი

1000 მკგ/კგ

 

კვერცხი

თიამფენიკოლი

თიამფენიკოლი

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

 

პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებსა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

ნმზ  ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის.

ღორისა და ფრინველისათვის  ცხიმის

ნმზ გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

თიაპროსტი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხვარი,

ღორი,

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

თილდიპიროსინი

თილდიპიროსინი

მსხვილფეხა საქონელი,

თხა

400 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

2000 მკგ/კგ

3000 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის რძე  მოიხმარება ადამიანის მიერ

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

ღორი

1200 მკგ/კგ

 

 

 

 

800 მკგ/კგ

5000 მკგ/კგ

10 000 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი და კანი ბუნებრივი პროპორციით

ღვიძლი

 

თირკმელი

-

თილმიკოზინი

თილმიკოზინი

ფრინველი

75 მკგ/კგ

 

75 მკგ/კგ

1000 მკგ/კგ

250 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი და კანი

ღვიძლი

თირკმელი

პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

ნმზ  ცხიმის,  ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის.

ღორისათვის

ნმზ  ცხიმში გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

არ გამოიყენებს ცხოველში, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

1000 მკგ/კგ

1000 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

თიმიდინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

თიმოლი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

თიომერსალი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ კონსერვატად გამოყენებისათვის მრავალდოზიან ვაქცინაში კონცენტარციით არაუმეტეს  0,02%-სა

-

თიოქტის (ლიპოის)  მჟავა

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

თიროზინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

თუთიის აცეტატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

თუთიის ასპარტატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

თუთიის გლუკონატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

თუთიის ოლეატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

თუთიის ჟანგი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

თუთიის სტეარატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

თუთიის სულფატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

თუთიის ქლორიდი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ივერმექტინი

22, 23 - დიჰიდრო-ავერმექტინ  B 1a

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი

30 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

30 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

ღორის სახეობებისათვის ნმზ ცხიმში  გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ

ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტო- და ენდო პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

იზობუთანი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

იზოევგენოლი

იზოევგენოლი

პელაგიური თევზები

6000 მკგ/კგ

კანი და კუნთები ბუნებრივი პროპორციით

-

ნერვულ სისტემაზე მოქმედი საშუალება/ ცენტარლურ ნერვულ სისტემაზე მოქმედი საშუალება

იზოლეიცინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

იზოპროპანოლი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

იზოფლურანი

არ გამოიყენება

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

გამოიყენება მხოლოდ ანესთეზიის მიზნით

-

იზიქსუპრინი (2)

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

 -

-

ილის (Eletaria cardamomum)

 ექსტრაქტი

(Cardamon extract)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

იმიდოკარბი

იმიდოკარბი

მსხვილფეხა საქონელი

300 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

2000 მკგ/კგ

1500 მკგ/კგ

50  მკგ/კგ

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

 

-

 

 

 

ანტიპარაზიტული საშუალება/

პროტოზოების საწინააღმდეგო საშუალება

ცხვარი

300 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

2000 მკგ/კგ

1500 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

 

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ

ინდური კანაფი -ქენდირი

(Apocynum  Cannabinum )

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, მხოლოდ კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/100.

მხოლოდ პერორალურად გამოყენებისათვის

 

ინოზინი  და მისი 5 - მონო, 5-დი და  5’ - ტრიფოსფატები

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

ინოსიტოლი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

იოდი და მისი არაორგანული ნაერთები, მათ შორის:

-  ნატრიუმის და კალიუმის იოდიდი,

- ნატრიუმის და კალიუმის იოდატი,

-  იოდოფორი, პოლივინილპიროკიდონ-იოდინის ჩათვლით

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

იოდის ორგანული ნაერთები - იოდოფორმი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

იონჯა ჩვეულებრივი (Medicago sativa)

ექსტრაქტი

(Medicago sativa extractum)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

კაბერგოლინი

კაბერგოლინი

მსხვილფეხა საქონელი

0,10 მკგ/კგ

0,25 მკგ/კგ

0,50 მკგ/კგ

0,15 მკგ/კგ

0,10  მკგ/კგ

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

კუნთები

რძე

 

-

პროლაქტინის ინჰიბიტორი

კალიუმის DL - ასპარტატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალიუმის ბრომიდი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალიუმის გლიცეროფოსფატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალიუმის გლუკურონატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალიუმის ნიტრატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალიუმის სელენატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალციუმის ასპარტატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალციუმის აცეტატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალციუმის ბენზოატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალციუმის ბოროგლუკონატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალციუმის გლიცეროფოსფატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალციუმის გლუკონატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალციუმის გლუკონო- გლუკოჰეპტონატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალციუმის გლუკონოლაქტატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალციუმის გლუკოჰეპტონატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალციუმის გლუტამატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალციუმის კარბონატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალციუმის კარბასალატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა პელაგიური თევზებისა

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

არ გამოიყენება იმ ცხოველში, რომლის  რძე ან კვერცხი   მოიხმარება ადამიანის მიერ

 

კალციუმის მალატი

(ვაშლმჟავა კალციუმი)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალციუმის პანტოტენატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალციუმის პოლიფოსფატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალციუმის პროპიონატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალციუმის ჟანგი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალციუმის

სილიკატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალციუმის

სტეარატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალციუმის სულფატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალციუმის ფოსფატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალციუმის ქლორიდი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალციუმის ციტრატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალციუმის ჰიპოფოსფიტი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კალციუმის ჰიდროქსიდი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

-

კამის   (Foeniculum vulgare)

 ეთერზეთი

(Foeniculi aetheroleum) 

 

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კანამიცინი

კანამიცინი A

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა პელაგიური თევზებისა

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

600 მკგ/კგ

2500 მკგ/კგ

150 მკგ/კგ

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

 

ღორისათვის და ფრინველისათვის ნმზ ცხიმში  გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის კვერცხი მოიხმარება  ადამიანის მიერ

ანტიინფექციური საშულება/ანტიბიოტიკი

კარაზოლოლი

კარაზოლოლი

მსხვილფეხა საქონელი

5 მკგ/კგ

5 მკგ/კგ

15 მკგ/კგ

15 მკგ/კგ

1 მკგ/კგ

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

 

-

ნერვულ სისტემაზე მოქმედი საშუალება/ ავტონომიურ ნერვულ სისტემაზე მოქმედი საშუალება

ღორი

5 მკგ/კგ

 

5 მკგ/კგ

25 მკგ/კგ

25 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი და კანი

ღვიძლი

თირკმელი

 

კარბეტოცინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კარდიოსპერუმი

(Cardiospermum halicacabum)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს

-

კარნიტინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კარპროფენი

კარპროფენის და

კარპროფენ გლუკორონიდის წყვილის ჯამი

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხენისებრნი

 

500 მკგ/კგ

1000 მკგ/კგ

1000 მკგ/კგ

1000 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

-

ანთების საწინააღმდეგო საშუალება/ ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული საშუალება

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი

 

ნმზ არ არის სავალდებულო რძისათვის

არ გამოიყენება

კეტამინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

 ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კეტანსერინის ტარტრატი

 

არ გამოიყენება

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

 

-

კეტოპროფენი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი,

ღორი,

ცხნისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

 

-

კვლიავის

(Carum carvi)

 ეთერზეთი

(Carvi aetheroleum)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

 

-

კვიპაროზის (Cupressus officinalis)

 ეთერზეთი

(Cupressi  aetheroleum)

 

 

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

კლავულანის მჟავა

კლავულანის მჟავა

მსხვილფეხა საქონელი,

ღორი

 

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

400 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

ღორისათვის ნმზ ცხიმში  გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

მსხვილფეხა საქონელი

 

200 მკგ/კგ

 

რძე

კლაზურილი

არ გამოიყენება

მტრედი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კლენბუტეროლ ჰიდროქლორიდი

კლენბუტეროლი

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხენისებრნი

0,1 მკგ/კგ

0,5 მკგ/კგ

0,5 მკგ/კგ

 

კუნთები

ღვიძლი

თირკმელი

 

-

 

ნერვულ სისტემაზე მოქმედი საშუალება/ ავტონომიურ ნერვულ სისტემაზე მოქმედი საშუალება

მსხვილფეხა საქონელი

 

0,05 მკგ/კგ

 

რძე

კლოდრონის მჟავა

არ გამოიყენება

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის რძე მოიხმარება  ადამიანის მიერ

საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის/ძვლების დაავადების  დროს გამოსაყენებელი  საშუალება

კლოპროსტენოლი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი,

ღორი,

თხა,

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

R-კლოპროსტენოლი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი,

ღორი,

თხა,

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კლორსულონი

კლორსულონი

მსხვილფეხა საქონელი

 

35 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

16 მკგ/კგ

 

კუნთები

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

-

ანტიპარაზიტული საშუალება

(ენდოპარაზიტების

საწინააღმდეგო მოქმედების)

კლოზანტელი

კლოზანტელი

მსხვილფეხა საქონელი

 

1000 მკგ/კგ

3000 მკგ/კგ

1000 მკგ/კგ

3000 მკგ/კგ

45 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

-

ანტიპარაზიტული საშუალება

(ენდოპარაზიტების

საწინააღმდეგო მოქმედების)

ცხვარი

1500 მკგ/კგ

2000 მკგ/კგ

1500 მკგ/კგ

5000 მკგ/კგ

45მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

კლოქსაცილინი

კლოქსაცილინი

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

300 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

30 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

ნმზ  ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის.

ღორისა და ფრინველებისათვის ნმზ ცხიმში  გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ

 

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

კობალტის გლუკონატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კობალტის დიქლორიდი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კობალტის კარბონატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კობალტის ჟანგი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კობალტის სულფატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კობალტის ტრიოქსიდი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კომელინასებრთა ოჯახის წარმომადგენელი -

(Lachnanthes tinctoria)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/1000.

 

-

კორდისკბილა

(Euphrasia officinalis)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს

-

კოკო-ალკილ-დიმეთილ-ბეტაინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება

-

კოლისტინი

კოლისტინი

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

150 მკგ/კგ

150 მკგ/კგ

150 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

კვერცხი

პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

ნმზ  ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის.

ღორისა და ფრინველებისათვის ნმზ ცხიმში  გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

 

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

კონდურანგოს ქერქი -(Condurango cortex)

-მცენარე Marsdenia condurago -ს

ქერქი, სტანდარტული ექსტრაქტი და მისგან დამზადებული პრეპარატები

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კორტიკოტროპინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კოფეინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

კრაზანას  ( ჩვეულებრივი კრაზანა  - Hypericum perforatum) ზეთი

(Hyperici oleum)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ  ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

კრაზანა ჩვეულებრივი

(Hypericum perforatum )

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს

 

კუმაფოსი

კუმაფოსი

ფუტკარი

100 მკ/კგ

თაფლი

-

ანტიპარაზიტული საშუალება (ექტოპარაზიტების

საწინააღმდეგო მოქმედების)

კუნელი წითელი

(Crataegus microphylla)

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს

-

ლავანდის (Lavandula angustitolia) ეთერზეთი

(Lavandulae aetheroleum)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

ლანოლინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ლარიქსის (Larix decidua) რექტიფიცირებული ეთერზეთი

 (Terebinthinae aetheroleum rectificatum)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

ლარიქსის

 (Terebinthinae laricina)

სკიპიდარი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

ლასალოციდი

ლასალოციდი A

ფრინველი

60 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

150 მკგ/კგ

 

300 მკგ/კგ

 

 

 

 

150 მკგ/კგ

 

კუნთები

ღვიძლი

თირკმელი

 

ცხიმი და კანი ბუნებრივი პროპორციით

კვერცხი

-

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

მსხვილფეხა საქონელი

10 მკგ/კგ

20 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

20 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ

ლაშქარას  (სამკურნალო) (Symphytum officinale) ფესვი

(Symphyti radix)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივად, დაუზიანებელ კანზე გარეგანი გამოყენებისათვის

 

ლევამიზოლი

ლევამიზოლი

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხვარი,

ღორი,

ფრინველი

10 მკგ/კგ

10 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

10 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

 

ღორისა და ფრინველებისათვის ნმზ ცხიმში  გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის  კვერცხი ან რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ.

 

ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

ლევოთიროქსინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ლევომეთადონი

არ გამოიყენება

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ინტრავენური გამოყენებისათვის

-

ლეიცინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ლესპედეცა

(Lespedeza capitata)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ლექტინი, ექსტრაგირებული ჩვეულებრივი ლობიოს (Phaseolus vulgaris) წითელი მარცვლიდან

არ გამოიყენება

ღორი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის

-

ლეცირელინი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხენისებრნი,

ბოცვერი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ლიდოკაინი

არ გამოიყენება

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი (ლოკალური) ანესთეზიისათვის

-

ლიზინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ლიმონის ავშანი

(Artemisia abrotanum)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს

-

ლინკომიცინი

ლინკომიცინი

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

100 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

500 მკგ/კგ

1500 მკგ/კგ

150 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

კვერცხი

 

პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში  გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

ნმზ  ცხიმის,  ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის.

ღორისა და ფრინველისათვის

ნმზ  ცხიმში გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

ანტიინფექციური საშუალება, ანტიბიოტიკი

ლობარია ფილტვისებური

(Lobaria pulmonaria)

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს

-

ლობელინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ლუპროსტიოლი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ლუფენურონი (RS იზომერები)

ლუფენურონი (RS იზომერები)

პელაგიური თევზები

1350 მკგ/კგ

კუნთები და კანი ბუნებრივი პროპორციით

-

ანტიპარაზიტული საშუალება/ ექტოპარაზიტების  საწინააღმდეგო საშუალება

მაგნიუმი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მაგნიუმის ასპარტატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მაგნიუმის აცეტატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მაგნიუმის ალუმინსილიკატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მაგნიუმის გლიცეროფოსფატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მაგნიუმის გლუკონატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მაგნიუმის გლუტამატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მაგნიუმის კარბონატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მაგნიუმის ჟანგი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მაგნიუმის ოროტატი

(მაგნიუმის პირიმიდინკარბომჟავას მარილი)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მაგნიუმის სტერეატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მაგნიუმის სულფატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მაგნიუმის ტრისილიკატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მაგნიუმის ფოსფატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მაგნიუმის ქლორიდი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მაგნიუმის ციტრატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მაგნიუმის ჰიდროქსიდი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მაგნიუმის ჰიპოფოსფიტი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მაიორანი - (Origanum majorana)

(Majoranae herba)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მალუთენიზირებელი ჰორმონი (ყველა სახეობიდან მიღებული ბუნებრივი ლუთენიზირებელი ჰორმონი (LH)  და მისი სინთეზური ანალოგები)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მანგანუმის გლიცეროფოსფატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის

-

მანგანუმის გლუკონატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის

-

მანგანუმის კარბონატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

საჭმლის მომნელებელ სისტემასა და მეტაბოლიზმზე მოქმედი საშუალება/

მინერალური დანამატი

მანგანუმის პიდოლატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის

-

მანგანუმის ჟანგი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის

-

მანგანუმის  რიბონუკლეატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის

-

მანგანუმის სულფატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის

-

მანგანუმის ქლორიდი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის

-

მანიტოლი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მარბოფლოქსაცინი

მარბოფლოქსაცინი

მსხვილფეხა საქონელი,

ღორი

150 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

150 მკგ/კგ

150 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

ღორისათვის  ნმზ ცხიმში  გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

მსხვილფეხა საქონელი

 

75 მკგ/კგ

რძე

მარილმჟავა

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება

-

მარტინია სურნელოვანი

(Harpagophytum procumbens)

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს

 

მატრიკარია სამკურნალო (Matricaria recutita) და მისგან წარმოებული პრეპარატები

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მატრიკარიას (Matricaria recutita) ყვავილი (Matricariae flos)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მატყლის  ცხიმის სპირტები

(Wool alcolols)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

მებენდაზოლი

მებენდაზოლმეთილის (5-(1-ჰიდროქსი, 1-ფენილ) მეთილ-1H-ბენზიმიდაზოლ-2-yl) კარბამატის და ( 2- ამინო-1H-ბენზიმედაზოლი-5 yl) ფენილმეთანონის ჯამი, გამოსახული, როგორც მებენდაზოლის ექვივალენტი

ცხვარი,

თხა,

ცხენისებრნი

60 მკგ/კგ

60 მკგ/კგ

400 მკგ/კგ

60 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის   რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ

ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

მედროქსიპროჟესტერონის  აცეტატი

არ გამოიყენება

ცხვარი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ზოოტექნიკური მიზნით ინტრავაგინალური გამოყენებისათვის

-

მეთილბენზოატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მეთილნიკოტინატი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა

საქონელი,

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

1-მეთილ-2-პიროლიდონი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მეთილპრედნიზოლონი

 

 

 

 

 

მეთილპრედნიზოლონი

ცხენისებრნი

 

 

 

 

10 მკგ/კგ

10 მკგ/კგ

10 მკგ/კგ

10 მკგ/კგ

2 მკგ/კგ

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

-

 

კორტიკოიდი/გლუკოკორტიკოიდი

მსხვილფეხა საქონელი

10 მკგ/კგ

10 მკგ/კგ

10 მკგ/კგ

10 მკგ/კგ

2 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

მეთილსალიცილატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა პელაგიური თევზებისა

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

მეთიონინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მელატონინი

არ გამოიყენება

ცხვარი,

თხა

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

 

მელოქსიკამი

მელოქსიკამი

მსხვილფეხა საქონელი,

თხა,

ღორი,

ბოცვერი,

ცხენისებრნი

 

20 მკგ/კგ

65 მკგ/კგ

65 მკგ/კგ

 

კუნთები

ღვიძლი

თირკმელი

 

-

ანთების საწინააღმდეგო საშუალება/ანთების საწინაააღმდეგო არასტეროიდული საშუალება

მსხვილფეხა საქონელი,

თხა

15 მკგ/კგ

რძე

მენადიონი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მენბუტონი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხვარი,

თხა,

ღორი,

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მენთოლი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მეპივაკაინი

არ გამოიყენება

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი ანესთეზიისათვის სახსარშიდა და ეპიდურალური გამოყენებისათვის

 

მერკაპტამინის ჰიდროქლორიდი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

 

მეტამიზოლი

4 - მეთილამინოანტიპირინი

მსხვილფეხა საქონელი,

ღორი,

ცხენისებრნი

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

 

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

ღორისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

 

ანთების საწინააღმდეგო საშუალება (არასტეროიდული  საშუალება)

მსხვილფეხა საქონელი

50 მკგ/კგ

რძე

მეცილინამი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ განვითარების მუცლად ყოფნის პერიოდში გამოყენებისათვის

-

მიგლიოლი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მინერალური ჰიდროკარბონატები, დაბალი და მაღალი სიბლანტის, მათ შორის მიკროკრისტალური ცვილი, დაახლოებით C10-C60, ალიფატური ნაერთები, ალიფატური ნაერთები  დატოტვილი ჯაჭვით და ალიციკლური ნაერთები

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

გარდა არომატული და უჯერი ნივთიერებებისა

-

მიხაკის  ხის (Syzygium aromaticum)

ეთერზეთი

(Caryophylli aetheroleum)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მონენზინი

მონენზინი A

მსხილფეხა საქონელი

2 მკგ/კგ

10 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

10 მკგ/კგ

2 მკგ/კგ

 

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

-

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

მონეპანტელი

მონეპანტელ - სულფონი

ცხვარი,

თხა

700 მკგ/კგ

7000 მკგ/კგ

5000 მკგ/კგ

2000 მკგ/კგ

170 მკგ/კგ

 

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

 

ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

მონოთიოგლიცეროლი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მონტანიდი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

მორანტელი

ჯამი ნარჩენებისა, რომელიც შესაძლებელია ჰიდროლიზებული იქნეს N-მეთილ-1,3- პროპანდიამინამდე და გამოსახული იქნეს როგორც მორანტელის ექვივალენტი

ყველა მცოხნავი ცხოველი

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

800 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

 

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

-

ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

მოქსიდექტინი

მოქსიდექტინი

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხვარი,

ცხენისებრნი

50 მკგ/კგ

500 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

 

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

-

ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდო- და ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხვარი

 

40 მკგ/კგ

რძე

 

მჟაუნმჟავა

არ გამოიყენება

ფუტკარი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

ანტიინფექციური საშუალება

მუხის ქერქი

(Quercus cortex)

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ნატურალური მინერალური წყალი

Aqua levici

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით

-

ნარისჯაგას

(Carlina vulgaris)

ფესვები

(Carlinae radix)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

 

ნატამიცინი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

ნატრიუმის აცეტილსალიცილატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის  ცხოველი, გარდა პელაგიური თევზებისა

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის რძე ან კვერცხი მოიხმარება  ადამიანის მიერ.

-

ნატრიუმის ბოროფორმიატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ნატრიუმის ბრომიდი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

 

ნატრიუმის ბენზილ 4- ჰიდროქსიბენზოატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ნატრიუმის ბუთილ 4 -ჰიდროქსიბენზოატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ნატრიუმის გლიცეროფოსფატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ნატრიუმის დიქლორიზოციანურატი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხვარი,

თხა

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

ნატრიუმის  დიოქტილსულფოსუქცინატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ნატრიუმის თიოსულფატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

 

ნატრიუმის თიოპენტალი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ვენაში ინექციისათვის

 

ნატრიუმის ლაურილსულფატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ნატრიუმის ნიტრიტი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

ნატრიუმის პიროსულფიტი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ნატრიუმის პროპიონატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ნატრიუმის სალიცილატი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი,

ღორი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის, არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის  მიერ

-

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა პელაგიური თევზებისა

 

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი  გამოყენებისათვის

სალიცილის მჟავა

ინდური

400 მკგ/კგ

 

 

 

 

 

2500 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

150 მკგ/კგ

კუნთები

 

კანი და ცხიმი ბუნებრივი პროპორციით

ღვიძლი

თირკმელი

მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის, არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის კვერცხი  მოიხმარება ადამიანის  მიერ

ანთებისსაწინააღმდეგო საშუალება/არასტროიდული საშუალება

ნატრიუმის სელენატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ნატრიუმის სელენიტი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ნატრიუმის სტეარატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ნატრიუმის  ტოზილქლორამიდი

არ გამოიყენება

მსხილფეხა საქონელი,

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

პელაგიური თევზები

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ წყალხსნარის სახით გამოყენებისათვის

-

ნატრიუმის ფორმალდეჰიდ სულფოქსილატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ნატრიუმის ქლორიდი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ნატრიუმის ქლორიტი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

ნატრიუმის ქრომოგლიკატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ნატრიუმის ცეტოსტარილსულფატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

 

ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ნატრიუმ 2-მეთილ-2- ფენოქსიპროპანოატი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი,

ღორი,

თხა,

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ნაფცილინი

ნაფცილინი

ყველა მცოხნავი ცხოველი

300 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

30 მკგ/კგ

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

მხოლოდ ინტამამარული გამოყენებისათვის

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

ნაღველას (Gentiana lutea )

 ფესვის

სტანდარტული ექსტრაქტი  (Gentianae radix)  და მისგან წარმოებული პრეპარატები

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ნაძვის (Piceae turiones)

ახალგაზრდა კვირტების ექსტრაქტი

(Piceae turiones recentes extractum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის

-

ნეომიცინი (ფრამიცეტინის ჩათვლით)

ნეომიცინი B

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

 500 მკგ/კგ

 500 მკგ/კგ

5 500 მკგ/კგ

9 000 მკგ/კგ

1 500 მკგ/კგ

 500 მკგ/კგ

 

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

კვერცხი

პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში  გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

ნმზ  ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის.

ღორისა და ფრინველისათვის

ნმზ  ცხიმში გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

ნეოსტიგმინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ნეტობიმინი

ალბენდაზოლის ჟანგის (ოქსიდის) ალბენდაზოლ სულფონისა და ალბენდაზოლ 2 - ამინოსულფონის ჯამი, გამოსახული როგორც ალბენდაზოლი

მსხილფეხა საქონელი,

ცხვარი

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

1 000 მკგ/კგ

500 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

 

 

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

 

მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის

ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპარაზიტების საწინაააღმდეგო საშუალება

ნიკელის გლუკონატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ნიკელის სულფატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ნიკობოქსილი

არ გამოიყენება

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

ნიტროქსინილი

ნიტროქსინილი

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხვარი

400 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

20 მკგ/კგ

400 მკგ/კგ

20 მკგ/კგ

 

 

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

 

-

ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპარაზიტების საწინაააღმდეგო საშუალება

ნოვობიოცინი

ნოვობიოცინი

მსხვილფეხა საქონელი

 

50 მკგ/კგ

 

რძე

მხოლოდ ინტრამამარული გამოყენებისათვის

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი

 

ნმზ არ არის სავალდებულო ყველა ქსოვისათვის, გარდა რძისა

არ გამოიყენება

-

ნონივამიდი

არ გამოიყენება

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

ნორგესტომეტი

ნორგესტომეტი

მსხვილფეხა საქონელი

0,2 მკგ/კგ

0,2 მკგ/კგ

0,2 მკგ/კგ

0,2 მკგ/კგ

0,12 მკგ/კგ

 

 

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

 

მხოლოდ თერაპიული და ზოოტექნიკური მიზნით გამოყენებისათვის

რეპროდუქციულ სისტემაზე მოქმედი საშუალება

ოკოუბაკა

 (Okoubaka aubrevillei)

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

-

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს

-

17β - ოესტრადიოლი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ თერაპიული და ზოოტექნიკური მიზნით გამოყენებისათვის

-

ოლეილოლეატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

ომეპრაზოლი

არ გამოიყენება

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის

-

ორგოტეინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ორნიტინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ოროტის მჟავა

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ოქროწკეპლა

(Solidago virga aurea)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს

-

ოქსაცილინი

ოქსაცილინი

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

300 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

30 მკგ/კგ

 

 

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

 

პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში  გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივ პროპორციის შემთხვევაში“.

ნმზ  ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის.

ღორისა და ფრინველებისათვის ნმზ ცხიმში  გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის  კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ.

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

ოქსიბენდაზოლი

ოქსიბენდაზოლი

ღორი

100 მკგ/კგ

 

500 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

 

 

 

 

კუნთები

ცხიმი და კანი

ღვიძლი

თირკმელი

 

-

ანტიპარაზიტული საშუალება/ ენდოპარაზიტების საწინაააღმდეგო საშუალება

ოქსიკლოზანიდი

ოქსიკლოზანიდი

ყველა მცოხნავი ცხოველი

 

20 მკგ/კგ

20 მკგ/კგ

500 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

10 მკგ/კგ

 

 

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

-

ანტიპარაზიტული საშუალება/ ენდოპარაზიტების საწინაააღმდეგო საშუალება

ოქსიტეტრაციკლინი

საწყისი პრეპარატის  და და მისი 4 -ეპიმერის ჯამი

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

100 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

600 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

 

 

 

 

კუნთები

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

კვერცხი

 

პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

ნმზ   ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის

 

 

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

ოქსიტოცინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ოქსოლინის მჟავა

ოქსოლინის მჟავა

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

100 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

150 მკგ/კგ

150 მკგ/კგ

 

 

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში  გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივ პროპორციის შემთხვევაში“.

ნმზ  ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის.

ღორისა და ფრინველებისათვის ნმზ ცხიმში  გამოიყენება „კან სა და ცხიმ ს ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის  კვერცხი ან რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ.

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

ოქსფენდაზოლი

ექსტრაგირებული ნარჩენების ჯამი, რომელიც შესაძლებელია დაიჟანგოს  სულფონოქსფენდაზოლამდე

ყველა მცოხნავი ცხოველი,

ღორი,

ცხენისებრნი

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

500 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

 

 

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

ღორისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“

 

ანტიპარაზიტული საშუალება/ ენდოპარაზიტების საწინაააღმდეგო საშუალება

ყველა მცოხნავი ცხოველი

 

10 მკგ/კგ

 

რძე

ოქტინიდინის დიჰიდროქლორიდი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ კანისმიერი დაავადებისათვის

ანტიინფექციური საშუალება/ანტისეპტიკი

პანკრეატინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

პაპაინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

პაპავერინი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

გამოიყენება მხოლოდ ახლდაბადებულ ხბოსათვის

 

პარაცეტამოლი

არ გამოიყენება

ღორი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის

-

პარკონაზოლი

არ გამოიყენება

ციცარი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

პარომომიცინი

პარომომიცინი

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

500 მკგ/კგ

1500 მკგ/კგ

1500 მკგ/კგ

 

 

 

 

კუნთები

ღვიძლი

თირკმელი

 

პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივ პროპორციის შემთხვევაში“.

ნმზ  ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის.

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის  კვერცხი ან რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ.

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

პეგილირებული გრანულოციტის (მსხვილფეხა საქონლის) კოლონიამასტიმულირებელი ფაქტორი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

ბიოლოგიური/იმუნომოდულატორი

პენეტამატი

ბენზინპენიცილინი

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

4 მკგ/კგ

 

 

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

 

ღორისათვის ნმზ ცხიმში  გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივ პროპორციის შემთხვევაში“.

 

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

პეპსინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

პერმეტრინი

პერმეტრინი

(იზომერების ჯამი)

მსხვილფეხა საქონელი

50 მკგ/კგ

500 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

 

 

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე (3)

 

-

ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

პერძმარმჟავა

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

პეფორელინი

არ გამოიყენება

ღორი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

პიპერაზინი

პიპერაზინი

ღორი

400 მკგ/კგ

 

800 მკგ/კგ

2000 მკგ/კგ

1000 მკგ/კგ

კუნთები

ცხიმი და კანი

ღვიძლი

თირკმელი

-

ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

ქათამი

2000 მკგ/კგ

კვერცხი

პიპერაზინის დიჰიდროქლორიდი

არ გამოიყენება

ქათამი

ნმზ არ არის სავალდებულო ყველა ქსოვილისათვის, გარდა კვერცხისა

არ გამოიყენება

-

-

პიპეროლინის ბუტოქსიდი

 

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხვარი,

თხა,

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

პირანტელ ემბონატი

არ გამოიყენება

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

პირლიმიცინი

პირლიმიცინი

მსხვილფეხა საქონელი

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

1000 მკგ/კგ

400 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

-

ანტიინფექციური აგენტი/ანტიბიოტიკი

2 - პიროლიდონი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

პარენტერალური გამოყენებისათვის ცოცხალ წონის ყოველ კგ-ზე 40 მკგ დოზით

-

პიტნის (მინდვრის პიტნა -Mentha arvensis) ეთერზეთი

(Menthae arvensis aetheroleum)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

პიტნის (ბაღის პიტნა -Mentha piperita) ეთერზეთი

(Menthae piperitae aetheroleum)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

პოლიეთილენგლიკოლ 15 ჰიდროქსისტეარატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება

-

პოლიეთილენგლიკოლ 7 გლიცერილკოკოატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

პოლიეთილენგლიკოლის სტერეატი 8-40 ოქსიეთილენის ერთეულით

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება

-

პოლიეთილენგლიკოლი (მოლეკულური წონა 200-დან 10000 მდე)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

პოლიკრეზულენი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

პოლიოქსიეთილენსორბიტანის მონოოლეატი და ტრიოლეატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

პოლიოქსილი აბუსალათინის ზეთის 30-40 ოქსიეთილენის ერთეულით

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება

-

პოლიოქსილი აბუსალათინის ჰიდროლიზებული ზეთის 40-60 ოქსიეთილენის ერთეულით

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება

-

პოლისორბატი 80

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

პოლოქსალენი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

პოლოქსამერი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

პრაზიქვანტელი

არ გამოიყენება

ცხვარი,

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

პრედნიზოლონი

პრედნიზოლონი

მსხვილფეხა საქონელი

4 მკგ/კგ

4 მკგ/კგ

10 მკგ/კგ

10 მკგ/კგ

6 მკგ/კგ

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

-

კორტიკოიდი/გლუკოკორტოკოიდი

ცხენისებრნი

4 მკგ/კგ

8 მკგ/კგ

6 მკგ/კგ

15 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

პრეტკამიდი (კროტეტამიდი და კროპროპრამიდი)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის  ძუძუმწოვარი ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

პროკაინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

პროლინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

პროპანი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

პროპილენგლიკოლი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

პროპილ 4 -ჰიდროქსიბენზოატი და მის ნატრიუმის მარილები

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

გამოიყენება მხოლოდ კონსერვანტის (დამცავი საშუალება) სახით

-

პროჟესტერონი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხვარი,

თხა,

ცხენისებრნი (მდედრობითი)

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ინტრავაგინალური თერაპიისა და ზოოტექნიკური მიზნით გამოყენებისათვის (2)

-

ჟენ-შენი

(Ginseng)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

-

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს

 

ჟენ-შენი

(Ginseng), სტანდარტული ექსტრაქტი  და მისგან წარმოებული პრეპარატები

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

 

რაფოქსადინი

რაფოქსადინი

მსხვილფეხა საქონელი

30 მკგ/კგ

30 მკგ/კგ

10 მკგ/კგ

40 მკგ/კგ

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

     -

 

ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

ცხვარი

100 მკგ/კგ

250 მკგ/კგ

150 მკგ/კგ

150 მკგ/კგ

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხვარი

10 მკგ/კგ

რძე

რევანდის (Rheum palmatum) ფესვის  ექსტრაქტი

(Rhei radix) და მისგან წარმოებული პრეპარატები

 

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

რიფაქსიმინი

რიფაქსიმინი

მსხვილფეხა საქონელი

 

60 მკგ/კგ

რძე

-

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი

 

ნმზ არ არის სავალდებულო ყველა ქსოვილისთვის, გარდა რძისა

-

მხოლოდ ინტამამარული გამოყენებისათვის, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ცური გამოიყენება ადამიანის მიერ სურსათად . გამოიყენება ასევე მაკეობის პეროდში

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

რკინა-ამონიუმის ციტრატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

რკინის გლუკოჰეპტონატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

რკინის დექსტრანი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

რკინა ორქლორიანი

(რკინის დიქლორიდი)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

რკინის სულფატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

რკინის ფუმარატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

როზმარინის (Rosmarinus officinalis)

ეთერზეთი

(Rosmarini aetheroleum)

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

როზმარინის (Rosmarinus officinalis)

ფოთლები

(Rosmarini folium)

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

რომიფიდინი

არ გამოიყენება

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ თერაპიული მიზნით გამოყენებისათვის

 

რძემჟავა

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

საკვებდანამატები (E ლიტერით აღნიშნული  და საქართველოს კანონმდებლობით სურსათში გამოსაყენებლად ნებადართული)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

-

მხოლოდ ის ნივთიერებები, რომელიც ნებადართულია სურსათში დანამატების სახით გამოყენებისათვის, გარდა იმ კონსერვატებისა, რომელიც  მოცემულია ცხრილი N3-ში

-

სალბი სამკურნალო

(Salvia officinalis)  ფოთლები

(Salviae folium)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

სალიცილის მჟავა

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

სარაფლოქსაცინი

სარაფლოქსაცინი

ქათამი

 

10 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

კანი და ცხიმი

ღვიძლი

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

ორაგულისებრნი

30 მკგ/კგ

კანი და კუნთები ბუნებრივი პროპორციით

სელის (Linum usitatissimum) ზეთი

(Lini oleum)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

სერენოა

(Serenoa repens)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს

-

სერინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

სეროტონინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

სომატოსალმი

არ გამოიყენება

ორაგული

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

სორბიტან სესქვიოლეატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

სორბიტან ტრიოლეატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

სპექტინომიცინი

სპექტინომიცინი

ცხვარი

300 მკგ/კგ

500 მკგ/კგ

2000 მკგ/კგ

5000 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში  გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივ პროპორციის შემთხვევაში“.

ნმზ  ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის.

ღორისა და ფრინველისათვის

ნმზ  ცხიმში გამოიყენება „ცხიმ სა და კან ს ბუნებრივ პროპორციის შემთხვევაში“.

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის  კვერცხი  მოიხმარება ადამიანის მიერ.

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

300 მკგ/კგ

500 მკგ/კგ

1000 მკგ/კგ

5000 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

სპირამიცინი

სპირამიცინისა და ნეოსპირამიცინის ჯამი

მსხვილფეხა საქონელი

200 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

-

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

ქათამი

200 მკგ/კგ

 

300 მკგ/კგ

400 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი და კანი

ღვიძლი

 

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის კვერცხი  მოიხმარება ადამიანის მიერ

სპირამიცინი 1

ღორი

250 მკგ/კგ

2000 მკგ/კგ

1000 მკგ/კგ

 

კუნთები

ღვიძლი

თირკმელი

-

სპილენძის გლუკონატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

სპილენძის მეთიონატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

სპილენძის ჟანგი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

სპილენძის სულფატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

სპილენძის ქლორიდი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

სპილენძის  ქვეჟანგი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

სპილენძის ჰეპტანოატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

სტრეპტომიცინი

სტრეპტომიცინი

ყველა მცოხნავი ცხოველი, ღორი, ბოცვერი

500 მკგ/კგ

500 მკგ/კგ

500 მკგ/კგ

1000 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

ღორისათვის

ნმზ  ცხიმისათვის გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივ პროპორციის შემთხვევაში“

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

ყველა მცოხნავი ცხოველი

200 მკგ/კგ

 

 

რძე

სტრიქნინი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის დოზით 0,1 მგ/კგ  ცოცხალ წონაზე

-

სუბსტანციები (ნივთიერებები), რომლებიც გამოიყენება ჰომეოპათიური ვეტერინარული პრეპარატების  დასამზადებლად

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებების დასამზადებლად გამოსაყენებელი ყველა სუბსტანცია (ნივთიერება), იმ პირობით, რომ პრეპარატში მათი კონცენტრაცია  არ აღემატება 1/1000

-

სულფოგიაკოლი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

სულფონამიდები (ყველა ნივთიერება, რომელიც მიეკუთვნება სულფონამიდების ჯგუფს)

საწყისი სამკურნალო

საშუალება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

სულფონამიდების ჯგუფის ნივთიერებათა  ნარჩენების საერთო რაოდენობა (ჯამი ) არ უნდა აღემატებოდეს 100 მკგ/კგ. პელაგიური თევზებისათვის

ნმზ კუნთებში გამოიყენება  „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციიის შემთხვევაში“ .ნმზ ღვიძლის, ცხიმისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზების მიმართ. არ გამოიყენება იმ ცხოველში,  რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ

ანტიინფექციური საშუალება/ქიმიოთერაპიული საშუალება

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხვარი,

თხა

100 მკგ/კგ

რძე

ტანინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ტაუ - ფლუვალინატი

არ გამოიყენება

ფუტკარი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ტეგანი სურნელოვანი

(Ruta graveolens)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/1000.

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის რძე მოიხმარება  ადამიანის მიერ

-

 

ტერპენტინის ზეთის (Terebinthinae oleum) დაჟანგვის პროდუქტები, მიღებული ზღვისპირა ფიჭვიდან (Pinus pinaster)

 

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხვარი,

თხა

ღორი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ტერპინჰიდრატი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხვარი,

თხა

ღორი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ტეტრაკაინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

-

-

მხოლოდ ანესთეზიისათვის გამოსაყენებლად

 

ტეტრაციკლინი

საწყისი ნივთიერებისა და მისი 4-ეპიმერის ჯამი

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

100 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

600 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

კუნთები

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

კვერცხი

პელაგიური თევზებისათვის

ნმზ  კუნთებში გამოიყენება  „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.ნმზ ღვიძლისა  და  თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

ტეფლუბენზურონი

ტეფლუბენზურონი

ორაგულისებრნი

500 მკგ/კგ

კუნთები და კანი ბუნებრივი პროპორციით

-

ანტიპარაზიტული საშუალება/აქტოპარაზუტების საწინააღმდეგო საშუალება

ტილვალოზინი

ტილვალოზინი

ღორი

50 მკგ/კგ

 

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი და კანი

ღვიძლი

თირკმელი

 

-

 

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

ფრინველი

200 მკგ/კგ

 

 

კვერცხი

ტილვალოზინის და 3-ო- აცეტილტილოზინის ჯამი

ფრინველი

50 მკგ/კგ

 

50 მკგ/კგ

ცხიმი და კანი

ღვიძლი

ტილოზინი

ტილოზინი A

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

კვერცხი

 

პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება  „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

ნმზ ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის.

ღორისა და ფრინველისათვის

ნმზ  ცხიმში გამოიყენება „ცხიმ სა და კან ს ბუნებრივ პროპორციის შემთხვევაში“.

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

ტილუდრონის მჟავა

(Na -ს მარილის სახით)

არ გამოიყენება

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ინტრავენური გამოყენებისათვის

-

ფრინველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ პარენტერალური გამოყენებისათვის კვერცხისმდებელ ქათმებსა და ქათმების გუნდში

ტიმერფონატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ კონსერვატად გამოყენებისათვის მრავალდოზიან ვაქცინაში, კონცენტარციით არაუმეტეს  0,02%-სა

-

ტოლდიმფოსი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ტოლტრაზურილი

ტოლტრაზურილის სულფონი

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი

100 მკგ/კგ

150 მკგ/კგ

500 მკგ/კგ

250 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

ღორისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება  „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

არ გამოიყენება იმ ცხოველში,  რომლის რძე ან კვერცხი მოიხმარება ადამიანის  მიერ

ანტიპარაზიტული საშუალება/პროტოზოების საწინააღმდეგო საშუალება

ფრინველი

100 მკგ/კგ

 

200 მკგ/კგ

600 მკგ/კგ

400 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი და კანი

ღვიძლი

თირკმელი

 

ტოლფენამის მჟავა

ტოლფენამის მჟავა

მსხვილფეხა საქონელი,

ღორი

50 მკგ/კგ

400 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

 

კუნთები

ღვიძლი

თირკმელი

 

-

ანთებისსაწინააღმდეგო საშუალება/ნათებისსაწინააღმდეგო არასტროიდული საშუალება

მსხვილფეხა საქონელი

50 მკგ/კგ

 

რძე

ტრაგაკანტი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ტრეონინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ტრიკაინ მეზილატი

(ტრიკაინ მეთანსულფონატი)

არ გამოიყენება

პელაგიური თევზები

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ წყალხსნარის სახით გამოყენებისათვის

-

ტრიკლაბენდაზოლი

ექსტრაგირებული ნარჩენების ჯამი, რომლების შესაძლებელია დაიჟანგოს კეტოტრიკლაბენდაზოლამდე

ყველა სახეობის მცოხნავი ცხოველი

225 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

250 მკგ/კგ

150 მკგ/კ

10 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

-

ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

ტრიმეთილფლოროგლუცინოლი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ტრიმეტოპრიმი

ტრიმეტოპრიმი

ცხენისებრნი

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

100 მკგ/კ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

ნმზ  ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის.

ღორისა და ფრინველისათვის

ნმზ  ცხიმში გამოიყენება  „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის  კვერცხი  მოიხმარება ადამიანის მიერ.

ანტიინფექციური საშუალება/ქიმიოთერაპიული ნივთიერება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის სხვა ცხოველი

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კ

50 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

ტრიპსინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის  ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ტრიპტორელინ აცეტატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის  ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

რეპროდუქციული სისტემის გამააქტივებელი საშუალება

ტრიპტოფანი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის  ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ტრიქლორმეთიაზიდი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ტუია დასავლური

(Thuja occidentalis)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/100

 

ტულატრომიცინი

(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S, 13S,14R)-2-ეთილ -3,4,10,13-ტეტრაჰიდროქსი-3,5,8,10,12,14-ჰექსამეთილ-11-[[3,4,6-ტრიდეოქსი-3-(დიმეთილ-ამინო)-ß-D-ქსილ-ოჰექსოპირანოზილ]ოქსი]-1-ოქსა-6-აზაციკლოპენტ-დეკანი-15-ერთი, გამოსახული როგორც ტულატრომიცინის ეკვივალენტი

ცხვარი,

თხა

450 მკგ/კგ

250 მკგ/კგ

5400 მკგ/კგ

1800 მკგ/კ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

მსხვილფეხა საქონელი

300 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

4500 მკგ/კგ

3000 მკგ/კ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

ღორი

800 მკგ/კგ

 

300 მკგ/კგ

 

 

 

4000 მკგ/კგ

8000 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი და კანი ბუნებრივი პროპორციით

ღვიძლი

თირკმელი

 

ულაყის შრატის გონადოტროპინი

(Pregnant mare serum gonadotrophin)

 

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ურიდინი და მისი 5-მონო -5 - დი  და 5 - ტრიფოსფატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ფარსმადუკი

(Achillea millefolium)

ბალახი

(Millefolii herba)

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ფებანტელი

ექსტრაგირებული ნალექების ჯამი, რომელიც შესაძლებელია დაიჟანგოს სულფონოქსფენდაზოლამდე

ყველა მცოხნავი ცხოველი,

ღორი,

ცხენისებრნი

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

500 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

 

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

ღორისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კანის და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

 

ანტიპარაზიტული საშუალება (ენდოპარაზიტების

საწინააღმდეგო მოქმედების)

ყველა მცოხნავი ცხოველი

10 მკგ/კგ

 

რძე

ფენბენდაზოლი

ექსტრაგირებული ნალექების ჯამი, რომელიც შესაძლებელია დაიჟანგოს სულფონოქსფენდაზოლამდე

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა პელაგიური თევზებისა

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

500 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

10 მკგ/კგ

1300 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

კვერცხი

ღორისა და ფრინველისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

 

ანტიპარაზიტული საშუალება (ენდოპარაზიტების

საწინააღმდეგო მოქმედების)

ფენვალერატი

ფენვალერატი

(RR, SS , RS და SR იზომერების ჯამი)

მსხილფეხა საქონელი

25 მკგ/კგ

250 მკგ/კგ

25 მკგ/კგ

25 მკგ/კგ

40 მკგ/კგ

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

 

-

ანტიპარაზიტული საშუალება (ექტოოპარაზიტების

საწინააღმდეგო მოქმედების)

ფენილალანინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ფენოლი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ფენოქსიმეთილპენიცილინი

ფენოქსიმეთილპენიცილინი

ღორი

25 მკგ/კგ

25 მკგ/კგ

25 მკგ/კგ

კუნთები

ღვიძლი

თირკმელი

 

-

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

ფრინველი

25 მკგ/კგ

 

25 მკგ/კგ

25 მკგ/კგ

25 მკგ/კგ

25 მკგ/კგ

 

 

კუნთები

ცხიმი და კანი

ღვიძლი

თირკმელი

კვერცხი

 

ფენპიპრამიდის  ჰიდროქლორიდი

არ გამოიყენება

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ინტრავენური გამოყენებისათვის

 

ფერტირელინის აცეტატი

არ გამოიყენება

მსხილფეხა საქონელი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ფითრი (Viscum album)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს

-

ფიროკოქსიბი

ფიროკოქსიბი

ცხენისებრნი

10 მკგ/კგ

15 მკგ/კგ

60 მკგ/კგ

10 მკგ/კგ

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

 

-

ანთების საწინააღმდეგო საშუალება (არასტეროიდული  საშუალება)

ფიტომენადიონი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი,

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ფლოროგლუცინოლი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი,

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ფლორფენიკოლი

ფლორფენიკოლის და მისი მეტაბოლიტების ჯამი, რომელიც განისაზღვრება როგორც ფლორფენიკოლამინი

მსხილფეხა საქონელი,

ცხვარი,

თხა

200 მკგ/კგ

3000 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

 

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

 

 

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის  რძე ან კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

ღორი

300 მკგ/კგ

 

500 მკგ/კგ

2000 მკგ/კგ

500 მკგ/კგ

კუნთები

კანი და ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

ფრინველი

100 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

 

2500 მკგ/კგ

750 მკგ/კგ

კუნთები

კანი და ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

პელაგიური თევზი

1000 მკგ/კგ

 

 

კუნთები და კანი ბუნებრივი პროპორციით

 

ყველა სხვა სახეობის სასურსათო დანიშნულების ცხოველი

100 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

2000 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

ფლუაზურონი

ფლუაზურონი

მსხილფეხა საქონელი

 

200 მკგ/კგ

7000 მკგ/კგ

500 მკგ/კგ

500 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის   რძე  მოიხმარება  ადამიანის მიერ

ანტიპარაზიტული საშულება/ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

ფლუბენდაზოლი

ფლუბენდაზოლისა და (2 -ამინო 1H ბენზიმიდზოლ-5- ილ) (4 ფლუოროფენილის) მეთანონის ჯამი

ფრინველი,

ღორი

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

 

400 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

 

კუნთები

კანი და ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

-

ანტიპარაზიტული საშულება/ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

ფლუბენდაზოლი

ფრინველი

400 მკგ/კგ

 

კვერცხი

-

ფლუგესტონის აცეტატი

ფლუგესტონის აცეტატი

ცხვარი

თხა

0,5 მკგ/კგ

0,5  მკგ/კგ

0,5 მკგ/კგ

0,5 მკგ/კგ

1 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

 

მხოლოდ ინტრავაგინალურად, ზოოტექნიკური მიზნით გამოყენებისათვის, 

რეპროდუქციული სისტემის გამააქტიურებელი საშუალება

ფლუმექვინი

ფლუმექვინი

მსხილფეხა საქონელი,

ცხვარი,

თხა,

ღორი

 

200 მკგ/კგ

300  მკგ/კგ

500 მკგ/კგ

1500 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

 

ღორისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კანის და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის კვერცხი მოიხმარება  ადამიანის მიერ

 

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

მსხილფეხა საქონელი,

ცხვარი,

თხა

 

 

50 მკგ/კგ

 

რძე

ფრინველი

400 მკგ/კგ

 

250  მკგ/კგ

800 მკგ/კგ

1000 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი და კანი

ღვიძლი

თირკმელი

 

 

პელაგიური თევზი

600 მკგ/კგ

 

კუნთები

 და კანი ბუნებრივი პროპორციით

 

ყველა სხვა სახეობის სასურსათო დანიშნულების ცხოველი

200 მკგ/კგ

250  მკგ/კგ

500 მკგ/კგ

1000 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

ფლუმეტრინი

ფლუმეტრინი

(ტრანს - Z იზომერების ჯამი)

მსხვილფეხა საქონელი

10 მკგ/კგ

150  მკგ/კგ

20 მკგ/კგ

10 მკგ/კგ

30 მკგ/კგ

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

 

-

ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

 

ცხვარი

10 მკგ/კგ

150  მკგ/კგ

20 მკგ/კგ

10 მკგ/კგ

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

 

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ

არ გამოიყენება

ფუტკარი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

ფლუნიქსინი

ფლუნიქსინი

მსხვილფეხა საქონელი

20 მკგ/კგ

30  მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

 

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

-

ანთების საწინააღმდეგო საშუალება (არასტეროიდული  საშუალება)

ღორი

50 მკგ/კგ

10  მკგ/კგ

 

200 მკგ/კგ

30 მკგ/კგ

 

 

კუნთები

კანი და ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

 

ცხენისებრნი

10 მკგ/კგ

20  მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

5-ჰიდროქიფლუნიქსინი

მსხვილფეხა საქონელი

40 მკგ/კგ

რძე

ფოლიკულისმასტიმულირებელი ჰორმონი (ბუნებრივი ფმჰ(FSH)  და მისი სინთეზური ანალოგები)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

   -

-

ფოლიუმის მჟავა

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ფორმალდეჰიდი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ფუროსემიდი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ინტრავენური გამოყენებისათვის

-

ფოქსიმი

ფოქსიმი

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი გარდა პელაგიური თევზებისა

25 მკგ/კგ

550  მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

30 მკგ/კგ

60 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

კვერცხი

ღორისა და ფრინველისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კანის და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის  რძე მოიხმარება  ადამიანის  მიერ

 

ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

ქაფური

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

მხოლოდ გარეგანი გამოყენებისათვის

-

-

ქაფურის ხე

(Cinnamomum camphora)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით,  ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/100

 

-

ქიმოტრიპსინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

    -

 

-

ქინაქინის ხის (Cinchonae pubersens)

 ქერქი, სტანდარტული ექსტრაქტი და მისგან დამზადებული პრეპარატები

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

    -

 

-

ქინძის    (Coriandrum sativum )  ეთერზეთი

(Coriandri    aetheroleum)

 

 

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ქლორმადინონი

ქლორმადინონი

მსხვილფეხა საქონელი

4 მკგ/კგ

2 მკგ/კგ

2,5 მკგ/კგ

 

ცხიმი

ღვიძლი

რძე

მხოლოდ ზოოტექნიკური მიზნით გამოყენებისათვის

რეპროდუქციული სისტემის გამააქტივებელი საშუალება

ქლოროკრეზოლი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ქლოროფორმი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ვაქცინებში, როგორც შემავსებელი, კონცენტრაციით, რომელიც არ აღემატება  1%-ს კგ/წონაზე, ხოლო ჯამური დოზა არაუმეტეს 20 მგ-სა ცხოველზე

-

ქლორფენამინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ქლორტეტრაციკლინი

საწყისი სამკურნალო საშუალებისა და მისი 4 ეპიმერის (სტერეოიზომერის)  ჯამი

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

100 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

600 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

 

კუნთები

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

კვერცხი

პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

ნმზ ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის.

 

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

ქლორჰექსიდინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

ქოლინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

    -

 

-

ქრიზანთემას ყვავილი (Chrysanthemi cineraria folii)

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

 მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

 

-

ქსილაზინის ჰიდროქლორიდი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ქუატრესინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

გამოიყენება კონსერვატის სახით 0,5%-მდე კონცენტრაციით

 

-

ქუილაიას (Quillaia saponaria) საპონინები

(Quillaia saponins)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ქუჩულას (Strychnos nux vomica) მომწიფებული, გამომშრალი თესლი

(Strychni semen)

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი,

ცხვარი,

თხა

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ პეროლალური გამოყენებისათვის, 0,1 მგ სტრიქნინის ეკვივალენტით სხეულის 1 კგ წონაზე 

-

ღამის დედოფალი (დიდყვავილა კაქტუსი)

(Selenicereus grandifloras)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/100

-

ღვიის ( Juniperus  communis)  ნაყოფი

(Juniperi fructus)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

L -ღვინის მჟავა და მისი ნატრიუმის, კალიუმისა და კალციუმის მონო- და დი - ფუძე მარილები

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ დამხმარე საშუალებად გამოყენებისათვის

-

ყვითელი ცხვირისატეხელა

(Adonis vernalis)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/100

 

-

შავი მდოგვის (Sinapis nigrae)

თესლი (Sinapis nigrae semen)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

    -

 

-

შარდოვანა

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

    -

 

-

შროშანი მაისის

(Convallaria majalis)

 

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/1000

 

 

-

ჩვეულებრივი ლიმონის

(Citrus limon)

ეთერზეთი

(Citri aetheroleum)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

    -

 

-

ჩინური დარიჩინის

ხის

(Cinnamomi cassiae )

 ეთერზეთი

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

    -

 

-

ჩინური დარიჩინის

ხის

(Cinnamomi cassiae )

ქერქი, სტანდარტული ექსტრაქტი და მისგან დამზადებული პრეპარატები

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

    -

 

-

ცაცხვის (Tilia cordata)

ყვავილი (Tiliae flos)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ცეილონური დარიჩინის ხის (Cinamommum ceylanici) ეთერზეთი

(Cinnamomi ceylanici aetheroleum)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ცეილონური დარიჩინის ხის (Cinamommum ceylanici) ქერქი, სტანდარტული ექსტრაქტი და მისგან დამზადებული პრეპარატები

(Cinnamomi ceylanici cortex, standardised extracts and preparations thereof)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ცეტრიმიდი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ცეტოსტეარილის სპირტი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ცეფაზოლინი

ცეფაზოლინი

მსხვილფეხა

საქონელი,

 ცხვარი,

 თხა

50 მკგ/კგ

 

რძე

-

ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა

საქონელი,

 ცხვარი,

თხა

ნმზ არ არის სავალდებულო ყველა ქსოვილისთვის, გარდა რძისა

არ გამოიყენება

მხოლოდ ინტამამარული გამოყენეbისათვის, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ცური გამოიყენება ადამიანის მიერ სურსათად

ცეფალექსინი

ცეფალექსინი

მსხვილფეხა

საქონელი

200 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

1000 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

-

ანტიინფექციური საშუალება /ანტიბიოტიკი

ცეფალონიუმი

ცეფალონიუმი

მსხვილფეხა

საქონელი

20 მკგ/კგ

 

რძე

მხოლოდ ინტამამარული გამოყენებისა და თვალის მკურნალობისათვის

ანტიინფექციური საშუალება /ანტიბიოტიკი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა

საქონელი

ნმზ არ არის სავალდებულო ყველა ქსოვილისთვის, გარდა რძისა

არ გამოიყენება

ცეფაპირინი

ცეფაპირინისა და  დეზაცეტილცეფაპირინის ჯამი

მსხვილფეხა

საქონელი

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

60 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

თირკმელი

რძე

-

ანტიინფექციური საშუალება /ანტიბიოტიკი

ცეფაცეტრილი

 

 

ცეფაცეტრილი

 

 

მსხვილფეხა საქონელი

125 მკგ/კგ

რძე

მხოლოდ ინტრამამარული გამოყენებისათვის

ანტიინფექციური საშუალება /ანტიბიოტიკი

 

 

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი

ნმზ არ არის სავალდებულო ყველა ქსოვილისთვის, გარდა რძისა

არ გამოიყენება

ცეფქინომი

ცეფკინომი

მსხვილფეხა

საქონელი,

 ღორი,

ცხენისებრნი

 

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

ღორისათვის   ნმზ ცხიმში  გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.

 

ანტიინფექციური საშუალება /ანტიბიოტიკი

მსხვილფეხა

საქონელი

20 მკგ/კგ

 

რძე

ცეფოპერაზონი

ცეფოპერაზონი

მსხვილფეხა

საქონელი

50 მკგ/კგ

 

რძე

მხოლოდ  ძროხებში ლაქტაციის პერიოდში, ინტრამამარული გამოყენებისათვის

ანტიინფექციური საშუალება /ანტიბიოტიკი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა

საქონელი

ნმზ არ არის სავალდებულო ყველა ქსოვილისთვის, გარდა რძისა

არ გამოიყენება

ცეფტიოფური

ყველა ნარჩენის ჯამი, რომელსაც შენარჩუნებული აქვს ბეტა-ლაქტამის სტრუქტურა, რომელიც გამოსახულია როგორც დესფუროილცეფტიოფური

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი

1000 მკგ/კგ

2000 მკგ/კგ

2000 მკგ/კგ

6000 მკგ/კგ

100 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე

ღორისათვის   ნმზ ცხიმში  ნიშნავს „კანსა და ცხიმს ბუნებრივი პროპორციით“.

 

ანტიინფექციური საშუალება /ანტიბიოტიკი

ციმიციფუგას (Actea racemosa)  ფესვი

 

(Cimicifugae racemosae rhizome)

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველისათვის

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

არ გამოიყენება ცხოველებში, რომელთა რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ

-

ციპერმეტრინი

ციპერმეტრინი

(იზომერების ჯამი)

ყველა მცოხნავი ცხოველი

20 მკგ/კგ

200 მკგ/კგ

20 მკგ/კგ

20 მკგ/კგ

20 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე (3)

-

ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

ორაგულისებრნი

50 მკგ/კგ

 

კუნთები და კანი ბუნებრივი პროპორციით

ცირომაზინი

ცირომაზინი

ცხვარი

300 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

300 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

არ გამოიყენება იმ ცხოველში, რომლის რძე  მოიხმარება  ადამიანის მიერ

ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

ცისტეინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ცისტიდინი და მისი 5 - მონო, 5-დი და  5’ - ტრიფოსფატები

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ციტრონელის (ლიმონის უროს ) Cymbopogon citratus)

 ეთეზეთი

(Citronellae aetheroleum)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ციტრულინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ციფლუტრინი

ციფლუტრინი

(იზომერების ჯამი)

მსხილფეხა

საქონელი,

თხა

10 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

10 მკგ/კგ

10 მკგ/კგ

20 მკგ/კგ

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

რძე (3)

-

ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

ციჰალოტრინი

ციჰალოტრინი

(იზომერების ჯამი)

მსხილფეხა

საქონელი

 

500 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

50 მკგ/კგ

 

ცხიმი

თირკმელი

რძე (3)

 

ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

ცხენის წაბლის 

(Aesculus

hippocastanum)

თესლი

(Hippocastani semen)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ  ადგილობრივი  გამოყენებისათვის

-

ცხენის წაბლის (Aesculus

hippocastanum)

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/10

 

-

წიწაკა კოლუმბიური

(Capsicum frutescens)

მწიფე ნაყოფი, გამომშრალი

(Capsici fructus acer)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

წყავი 

(Prunus  llaurocerasus)

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/1000

 

-

წყალბადის ზეჟანგი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ჭიანჭველამჟავა

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ჭიაფერა ამერიკული

(Phytolacca americana)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/1000

-

ხახვი

(Allium cepa)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს

-

ხემყრალი

(Ailanthus altissima)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს

-

ხეპილპილა

(Agnus castus)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს

-

ხეჭრელის (Rhamus frangula)

 ქერქის -

სტანდარტული ექსტრაქტი (Frangulae cortex) და მისგან წარმოებული პრეპარატები

 

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ჯავზის (ვიროლა)  (Virola sebifera ანუ Myristica sebivera) ეთერზეთი

(Myristicae aetheroleum)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

გამოიყენება მხოლოდ ახალდაბადებულ ცხოველებში

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/1000.

-

ჯავზი (ვიროლა)  (Virola sebifera ანუ

(Myristica sebivera)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

გამოიყენება მხოლოდ ახალდაბადებულ ცხოველებში

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/1000.

-

ჯამუნი (Syzygium cumini )

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს

 

ჯინჭარი

(Urticae herba)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ჰალოფუგინონი

ჰალოფუგინონი

მსხვილფეხა საქონელი

10 მკგ/კგ

25 მკგ/კგ

30 მკგ/კგ

30 მკგ/კგ

 

 

კუნთები

ცხიმი

ღვიძლი

თირკმელი

 

არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის რძე მოიხმარება  ადამიანის მიერ

ანტიპარაზიტული საშუალება/ პროტოზოების საწინააღმდეგო საშუალება

ჰამამელისი ვირჯინიული

(Hamamelis virginiana)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/10

 

-

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

ჰარუნგა მადაგასკარიული

(Harunga madagascariensis)

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად,  რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის  მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/1000

-

ჰეპარინი და მისი მარილები

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ჰეპტამინოლი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ჰესპერიდინი

არ გამოიყენება

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ჰესპერიდინ მეთილჩალკონი

არ გამოიყენება

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ჰექსეტიდინი

არ გამოიყენება

ცხენისებრნი

ნმზ არ არის სავალდებულო

მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის

-

-

ჰექსაფლუმურონი

ჰექსაფუმურონი

პელაგიური თევზები

500 მკგ/კგ

კუნთები და კანი და  ბუნებრივი პროპორციით

-

ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

ჰიალურონის მჟავა

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ჰიდროკორტიზონი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გმოყენებისათვის

-

ჰიდროქსილეთილსალიცილატი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა პელაგიური თევზებისა

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი გმოყენებისათვის

-

ჰიდროქლორთიაზიდი

არ გამოიყენება

მსხვილფეხა საქონელი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

8 - ჰიდროქსიქინოლინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის  ძუძუმწოვარი ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ ადგილობრივი  გამოყენებისათვის ახალდაბადებულ ცხოველებში

-

ჰისტიდინი

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

-

-

ჰუმინის მჟავები და მისი ნატრიუმის მარილები

არ გამოიყენება

სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი

ნმზ არ არის სავალდებულო

არ გამოიყენება

მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის

-

(1)     როდესაც ეს აუცილებელია ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვისათვის, კლასიფიკაციაში უნდა აისახოს ვეტერინარულ პრეპარატებში ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების შეზღუდული გამოყენების ან გამოყენების პირობები, რომელიც შეესაბამება ნარჩენების მაქსიმალურ ზღვარს ან რომლისთვისაც არ არის დადგენილი ნარჩენის მაქსიმალური ზღვარი;

(2)     „მეცხოველეობაში ჰორმონული და თირეოსტატიკური მოქმედების მქონე ზოგიერთი ნივთიერებისა (სუბსტანციის) და  ბეტა - აგონისტების  გამოყენების აკრძალვის წესი“ ;

(3)      ნმზ განსაზღვრულია ძროხის ნედლი რძისა და ნედლი ნაღებისათვის, რომელშიც ცხიმშემცველობა 4%-ს შეადგენს;

სხვა ცხოველებისაგან მიღებულ რძესა და რძის ნაწარმში,   რომელიც შეესაბამება საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურით განსაზღვრულ სურსათის სახეობებს, კერძოდ,  სეს ესნ  0401 (რძე და ნაღები, შეუსქელებელი  და შაქრისა და სხვა დამატკბობლების დამატების გარეშე),  სეს ესნ  0402  (რძე და ნაღები, შესქელებელი  და შაქრისა და სხვა დამატკბობლების დამატებით),  სეს ესნ  0405 ( კარაქი და რძის სხვა ცხიმები და ზეთები, რძის პასტები),  სეს ესნ  0406 ( ყველი და ხაჭო), ნმზ-ს დადგენა ხდება მათში ცხიმშემცველობის შესაბამისად.  თუ  ცხიმშემცველობა 2%-ზე ნაკლებია, მაშინ ნმზ-ს სიდიდე შეადგენს   დადგენილი ნმზ-ს სიდიდის ნახევარს, ხოლო თუ ცხიმშემცველობა 2%-ზე მეტია, მაშინ ნმზ-ს სიდიდე  იქნება  25 ჯერ მეტი, ვიდრე ეს დადგენილია ნედლი რძისა და ნედლი ნაღებისათვის.

 


ცხრილი  2
აკრძალული ნივთიერებები

ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერება

ნმზ

Aristolochia spp. და მისი პრეპარატები

ნმზ  არ შეიძლება  განისაზღვროს

ქლორამფენიკოლი

ნმზ  არ შეიძლება  განისაზღვროს

ქლოროფორმი

ნმზ  არ შეიძლება  განისაზღვროს

ქლორპრომაზინი

ნმზ  არ შეიძლება  განისაზღვროს

კოლხიცინი

ნმზ  არ შეიძლება  განისაზღვროს

დაფსონი

ნმზ  არ შეიძლება  განისაზღვროს

დიმეტრიდაზოლი

ნმზ  არ შეიძლება  განისაზღვროს

მეტრონიდაზოლი

ნმზ  არ შეიძლება  განისაზღვროს

ნიტროფურანი (მათ შორის ფურაზოლიდონი)

ნმზ  არ შეიძლება  განისაზღვროს

რონიდაზოლი

ნმზ  არ შეიძლება  განისაზღვროს