„ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, მათი კლასიფიკაციისა და ცხოველური წარმოშობის სურსათში ნარჩენების მაქსიმალური ზღვრის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 18 დეკემბრის №639 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, მათი კლასიფიკაციისა და ცხოველური წარმოშობის სურსათში ნარჩენების მაქსიმალური ზღვრის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 18 დეკემბრის №639 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 526
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 06/11/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/11/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 300160070.10.003.020841
526
06/11/2018
ვებგვერდი, 08/11/2018
300160070.10.003.020841
„ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, მათი კლასიფიკაციისა და ცხოველური წარმოშობის სურსათში ნარჩენების მაქსიმალური ზღვრის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 18 დეკემბრის №639 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №526

2018 წლის 6 ნოემბერი

ქ. თბილისი

 

„ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, მათი კლასიფიკაციისა და ცხოველური წარმოშობის სურსათში ნარჩენების მაქსიმალური ზღვრის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 18 დეკემბრის №639 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, მათი კლასიფიკაციისა და ცხოველური წარმოშობის სურსათში ნარჩენების მაქსიმალური ზღვრის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 18 დეკემბრის №639 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 24/12/2015, 300160070.10.003.019026) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული „ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, მათი კლასიფიკაციისა და ცხოველური წარმოშობის სურსათში ნარჩენების მაქსიმალური ზღვრის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის ცხრილი №2 − „აკრძალული ნივთიერებები“ ჩამოყალიბდეს თანდართული  რედაქციით.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან. 

პრემიერ - მინისტრიმამუკა ბახტაძე
ცხრილი №2

 

ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერება

ნმზ

Aristolochia spp. და მისი პრეპარატები

ნმზ  არ შეიძლება  განისაზღვროს

ქლორამფენიკოლი

ნმზ  არ შეიძლება  განისაზღვროს

ქლორპრომაზინი

ნმზ  არ შეიძლება  განისაზღვროს

კოლხიცინი

ნმზ  არ შეიძლება  განისაზღვროს

დაფსონი

ნმზ  არ შეიძლება  განისაზღვროს

დიმეტრიდაზოლი

ნმზ  არ შეიძლება  განისაზღვროს

მეტრონიდაზოლი

ნმზ  არ შეიძლება  განისაზღვროს

ნიტროფურანი (მათ შორის ფურაზოლიდონი)

ნმზ  არ შეიძლება  განისაზღვროს

რონიდაზოლი

ნმზ  არ შეიძლება  განისაზღვროს