„შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის განსაზღვრის წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 13 იანვრის №1/ნ ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

  • Word
„შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის განსაზღვრის წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 13 იანვრის №1/ნ ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 61/ნ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 04/03/2008
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 34, 05/03/2007
სარეგისტრაციო კოდი 470.230.000.22.035.011.564
  • Word
61/ნ
04/03/2008
სსმ, 34, 05/03/2007
470.230.000.22.035.011.564
„შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის განსაზღვრის წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 13 იანვრის №1/ნ ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 470.230.000.22.035.011.564

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბრძანება №61/ნ

2008 წლის 4 მარტი

ქ. თბილისი

შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის განსაზღვრის წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 13 იანვრის №1/ნ ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

 ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:

    მუხლი 1

შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის განსაზღვრის წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 13 იანვრის №1/ნ ბრძანებით (სს­მ III, 2003 წელი, №9; მუხლი 86) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 3

1. შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენის შესახებ დასკვნა, ინდივიდუალური მიმართვის საფუძ­ველზე, გამოაქვს შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებას (შემდგომში – დაწესებულება), რომელიც დადგენილი წესით ახორციელებს ზოგადი პროფილის სამედიცინო მომსახურებას (ხუთი ან/და მეტი სხვადასხვა საექიმო სპეციალობის სერტიფიცირებული ექიმი-სპეციალისტის მეშვეობით) ან სპეციალიზებულ სამედიცინო მომსა­ხუ­რებას, შემდეგი სახის გამოკვლევების გათვალის­წინებით:

ა) საერთო კლინიკური გამოკვლევები;

ბ) ბიოქიმიური გამოკვლევები;

გ) რენტგენოლოგიური გამოკვლევები;

დ) ფუნქციონალური გამოკვლევები.

2. დაწესებულების მიერ შეზღუდული შესაძლებ­ლობის სტატუსის დადგენა/გადამოწმებისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურება დანართ 2-ში აღნიშნული ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების ბენეფიციარებს მიეწოდებათ შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში.

3. დაწესებულებას უფლება აქვს სხვა სამედიცინო დაწესებულებაში გააგზავნოს პირი, რომელიც მოწმდება დიაგნოზის დაზუსტებისა და ორგანიზმის (ორგანოთა) ფუნქციის დარღვევის ხარისხის დადგენის მიზნით, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი შესაძლებლობის შეზ­ღუდ­ვის სტატუსის დადგენისათვის საჭირო აუცილე­ბელი სადიაგნოსტიკო გამოკვლევის ჩასატარებ­ლად ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა თანახმად, არ გააჩნია შესაბამისი სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზია, არ ჰყავს შესაბამის საექიმო საქმიანობაში სერტიფიცირებული ექიმი-სპეციალისტი და დაწესებულების არსებული მატერია­ლურ-ტექნიკური საშუალებებით ვერ უზრუნველყოფს კონკრეტული გამოკვლევის ჩატარებას.“.

2. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 9

1. დაავადებები, ანატომიური და გონებრივი დეფექ­ტები, რომლებიც წარმოადგენენ მკვეთრად გამო­ხატული შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუ­სის დადგენის საფუძველს გადამოწმების გარეშე (უვა­დოდ):

ა) გულის დაავადებები, სისხლის მიმოქცევის მესამე ხარისხის ქრონიკული უკმარისობით;

ბ) ღვიძლის ციროზი, ასციტი;

გ) თირკმლების ქრონიკული დაავადება V სტადია (თირკმლების ტერმინალური უკმარისობა);

დ) დემენცია სხვადასხვა ეტიოლოგიის;

ე) შიზოფრენია, მკვეთრად გამოხატული დეფექტი (დიაგნოსტირება ხდება სპეციალიზებულ დაწესებულე­ბაში სიმპტომების გამოვლენიდან არანაკლებ 6 თვის ვადაში);

ვ) მძიმე ან ღრმა გონებრივი ჩამორჩენილობა;

ზ) ტეტრაპლეგია; ტრიპლეგია; ჰემიპლეგია; პარაპ­ლეგია; ჯვარედინი პლეგია; ზომიერად გამოხატუ­ლი ტეტრაპარეზი; მკვეთრად გამოხატული ტრიპარეზი; მკვეთრად გამოხატული ჰემიპარეზი; მკვეთრად გამოხა­ტული პარაპარეზი; მიოპათიები მოძრაობის მკვეთრად გამოხატული მოშლით;

თ) მოძრაობის კორდინაციის მკვეთრად გამოხატული მოშლა: ატაქსია; ჰიპერკინეზული სინდრომი; ამიოსტა­ტიკუ­რი სინდრომი;.

ი) ინკურაბელური ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნე­ბი – IV კლინიკური ჯგუფი;

კ) ლიმფოგრანულომატოზი (ჰოჯკინის ლიმფომა), ლიმფოსარკომა (არაჰოჯკინის ლიმფომა) IIIA-IVA სტა­დია (პროგრესირებადი, გენერალიზირებული), IB -IIB -IIIB -IVB სტადია;

ლ) ქრონიკული ლეიკემიები – გაშლილი სტადია, ბლასტური კრიზი, III-IV სტადია გართულებებით;

მ) შეძენილი ჰემოლიზური ანემია (მარკიაფავა-მიკელის დაავადება);

ნ) აპლაზიური ანემია, ტერმინალური სტადია და მიელოდისპლაზია;

ო) ჰემოფილია, მძიმე ფორმა და ჰემოსტაზის სისტემის სხვა მემკვიდრული დაავადებები;

პ) მემკვიდრული ჰემოლიზური ანემიები, მძიმე ფორმა;

ჟ) რადიაციის დაუზუსტებელი მოქმედება, სხივური ავადმყოფობა;

რ) შეუქცევადი მორფოლოგიური ცვლილებებით განპირობებული ორივე თვალის სრული ან პრაქტიკუ­ლი სიბრმავე – მხედველობის სიმახვილე უკეთმხედველ თვალში 0,04 და ნაკლები, ან მხედველობის ველის კონცენტრული შევიწროვება 10°-მდე;

ს) კახექსია, მძიმე ფორმა (ნეიროსომატური, ფსიქო­სომატური, კრონის დაავადება, სისტემური დისფუნ­ქცია);

ტ) ბარძაყის ტაკვი შერწყმული მეორე ქვედა კიდურის ნებისმიერი დონის ტაკვთან ან მეორე ქვედა კიდურის ქრონიკული არტერიული უკმარისობა III სტადია ფონტეინის კლასიფიკაციით ან ქრონიკული ვენური უკმარისობა CEAP-ის კლასიფიკაციით – CVI ან ქრონიკული ლიმფური უკმარისობა IV ხარისხი;

უ) ორივე მტევანზე რვა თითის უქონლობა პირველი თითის ჩათვლით; ორივე მტევანზე რვა თითის (პირველი თითის ჩათვლით) ანკილოზი ან მკვეთრად გამოხატული კონტრაქ­ტურა ფუნქციურად არახელსაყრელ მდგომა­რეობაში, ან ზედა კიდურების უფრო მაღალი დონის ამპუტაციები;

ფ) ქვედა კიდურის ამპუტაცია, შერწყმული სხვა კიდურის მკვეთრად გამოხატულ ანატომიურ-ფუნქციურ დარღვევასთან (ამპუტაცია, პლეგია, მკვეთრი კონტრაქ­ტურა, ქრონიკული ოსტეომიელიტი);

ქ) ნებისმიერი ართრიტი (პოლიართრიტი) და/ან სპონდილოართრიტი, რომელიც მიმდინარეობს ტორპი­დულად, ხშირი გამწვავებებით, მრავლობითი, შეუქცევა­დი დეფორმაციებით, რენტგენოლოგიური ანკილოზებით, რაც იწვევს საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის მდგრად ფუნქციურ ცვლილებებს, უმოძრაობის განვითარებამდე, საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის III ხარისხის ფუნ­ქციური უკმარისობით.

2. დაავადებები, ანატომიური და გონებრივი დეფექტე­ბი, რომლებიც წარმოადგენენ მნიშვნელოვ­ნად გამოხატუ­ლი შესაძლებლობის შეზღუდვის სტა­ტუსის დადგენის საფუძველს გადამოწმების გარეშე (უვადოდ), ან 5 წლის დაკვირვების შემდეგ – უვა­დოდ:

ა) გულის დაავადებები სისხლის მიმოქცევის IIბ უკმარისობით (5 წლის დაკვირვების შემდეგ უვადოდ);

ბ) სტენოკარდია, IV ფუნქციური კლასი (5 წლის დაკვირვების შემდეგ – უვადოდ);

გ) მიოკარდიუმის ინფარქტის შემდგომი პერიოდი, დაძაბვის სტენოკარდია III ფუნქციური კლასი (5 წლის დაკვირვების შემდეგ უვადოდ);

დ) გულის ანევრიზმა (უვადოდ);

ე) კარდიოსტიმულატორის არსებობა (უვადოდ);

ვ) სასუნთქი სისტემის ქრონიკული დაავადებები (მათ შორის, ტრავმის შედეგად ჩამოყალიბებული მდგო­მარეობები ან დიდი ზომის გიბუსის არსებობით გამოწ­ვეუ­ლი) გართულებული სუნთქვის უკმარისობის II ხა­რის­ხით (5 წლის დაკვირვების შემდეგ – უვადოდ);

ზ) თირკმლის დაავადებები (მათ შორის, ერთადერთი თირკმელი), თირკმლის ქრონიკული დაავადება III სტა­დია (უვადოდ);

თ) ოპერაციის შემდგომ განვითარებული, ურეთრუ­ლი სფინქტერის რეციდიული უკმარისობა – შარდის სრული შეუკავებლობით (5 წლის დაკვირვების შემ­დეგ – უვადოდ);

ი) ფილტვების ნებისმიერი კლინიკური ფორმის პროგრესირებადი ტუბერკულოზი, გართულებული სუნ­თქვის უკმარისობით II ხარისხის, ან ფილტვ-გულის უკმარისობით II ხარისხის (უვადოდ);

კ) ძვალ-სახსრის ან ხერხემლის პროგრესირებადი ტუბერკულოზი ფუნქციის მნიშვნელოვანი მოშლით (უვადოდ);

ლ) თირკმლების პოლიკავერნოზული ტუბერკულოზი (უვადოდ);

მ) შარდ-სასქესო სისტემის პროგრესირებადი ტუბერ­კულოზით გამოწვეული შარდის მუდმივი შეუკავებ­ლობა; მიკროცისტა – შეჭმუხნული შარდის ბუშტი (5 წლის დაკვირვების შემდეგ – უვადოდ);

ნ) მხედველობის სიმახვილე ორივე ან უკეთმხედველ თვალში კორექციით 0,05-0,08, ან მხედველობის ველის კონცენტრული შევიწროვება 15° -მდე (5 წლის დაკვირვების შემდეგ – უვადოდ);

ო) მხედველობის სიმახვილე ერთ თვალში კორექ­ციით 0,09-0,1, მეორე თვალის პრაქტიკული სიბრმავე – მხედველობის სიმახვილე კორექციით 0,04 და ნაკლები (5 წლის დაკვირვების შემდეგ – უვადოდ);

პ) მხედველობის სიმახვილე ორივე ან უკეთმხედველ თვალში კორექციით 0,09-0,1, მხედველობის პროგრე­სირებადი პათოლოგიის და არადამაკმაყოფილებელი პროგნოზის დროს (ბადურის აბიოტროფიები, გლაუკო­მა, ახლომხედველობის დისტროფიული ფორმა) (უვა­დოდ);

ჟ) მხედველობის სიმახვილის მყარი დაქვეითება (შექცევადი პროცესი), ორივე თვალში სინათლის სწორი პროექცია 0-დან 0, 08-მდე კორექციით (რქოვა­ნას შემღვრევა, კერატოკონუსი, ბროლის შემღვრევა-კატარაქტა სხვადასხვა ეტიოლოგიის, მინისებრი სხეულის შემღვრევა) (5 წლის დაკვირვების შემდეგ – უვადოდ);

რ) აღქმის, აზროვნების, ემოციური და ნებითი სფეროს ფსიქოზური დარღვევები, პიროვნების მნიშვნე­ლოვანი ცვლილების გარეშე, რომლებიც არ არის და­კავ­შირებული ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მიღებასთან (მათ შორის: F06.0; F06.1; F06.2; F06.812; F20; F21 F22; F25; F31.1; F31.2; F31.4; F31.5; F31.6; F33.2; F33.3) (დიაგნოსტირება ხდება სპეცია­ლიზებულ დაწესებულებაში) – (5 წლის დაკვირვების შემდეგ – უვადოდ);

ს) საშუალო ანდა გამოხატული გონებრივი ჩამორ­ჩენი­ლობა (უვადოდ);

ტ) მსუბუქი გონებრივი ჩამორჩენილობა მნიშვნე­ლოვნად გამოხატული ქცევის პათოლოგიის შემთხვე­ვაში, რომელიც არ ექვემდებარება მკურნალობას (5 წლის დაკვირვების შემდეგ – უვადოდ);

უ) ენცეფალოპათია III სტადია (5 წლის დაკვირვების შემდეგ – უვადოდ);

ფ) ცენტრალური ნერვული სისტემის დაავადებების ან ტრავმის შედეგად განვითარებული მნიშვნელოვნად გამოხატული ტრიპარეზი; მნიშვნელოვნად გამოხატული ჰემიპარეზი; მნიშვნელოვნად გამოხატული პარაპარეზი (5 წლის დაკვირვების შემდეგ – უვადოდ);

ქ) პროგრესირებადი კუნთოვანი დისტროფია დგომისა და გადაადგილების მნიშვნელოვანი გაძნელებით (უვა­დოდ);

ღ) გაფანტული სკლეროზი ხშირი რეციდივებით; არამორეციდივე პროგრედიენტული ფორმა (უვადოდ);

ყ) ეპილეფსია კრუნჩხვითი ან არაკრუნჩხვითი გამოვ­ლინებებით, რაც მოითხოვს ხანგრძლივ მკურნა­ლობას ანტიკონვულსანტებით (5 წლის დაკვირვების შემ­დეგ – უვადოდ);

შ) მიასთენია (ლოკალური ან გენერალიზებული), მძიმე ფორმა, (5 წლის დაკვირვების შემდეგ – უვადოდ);

ჩ) თავის ქალის ძვლის დეფექტი (3X1სმ და მეტი), რომელიც არ ექვემდებარება პლასტიკურ ოპერაციულ მკურნალობას (უვადოდ);

ც) პარკინსონის დაავადება, კანკალა-რიგიდული ფორმა, III სტადია, მძიმე მიმდინარეობით (უვადოდ);

ძ) ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნები რადიკალური მკურნალობის დროს ან მკურნალობის შემდგომ პე­რიოდ­ში (სხივური, ქირურგიული, ქიმიოთერაპიული, კომბინირებული ან კომპლექსური) არაკეთილსაიმედო პროგნოზით, IIბ-III სტადიის დაბალ- და არადიფერენ­ცირებული სიმსივნეები და IIIბ-IV სტადიის ნებისმიერი დიფერენციაციის სიმსივნეები (5 წლის დაკვირვების შემდეგ – უვადოდ);

წ) ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნების რეციდივები და მეტასტაზები, რომლებიც საჭიროებენ მკურნალობას, II კლინიკური ჯგუფი (5 წლის დაკვირვების შემდეგ – უვადოდ);

ჭ) ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნები მკურნალობის შემდეგ ორგანოთა გამოხატული მორფოფუნქციონა­ლური დარღვევებით მეტასტაზებისა და რეციდივების გარეშე, III კლინიკური ჯგუფი (5 წლის დაკვირვების შემდეგ, უვადოდ);

ხ) ლიმფოგრანულომატოზი (ჰოჯკინის ლიმფომა), ლიმფოსარკომა (არაჰოჯკინის ლიმფომა), IA-IIA სტადია (5 წლის დაკვირვების შემდეგ, უვადოდ);

ჯ) ქრონიკული ლეიკემიები (ქრონიკული სტადია, 0-I-II სტადია) (უვადოდ);

ჰ) მწვავე ლეიკემია (5 წლის დაკვირვების შემდეგ, უვადოდ);

ჰ.ა) მემკვიდრული ჰემოლიზური ანემიები საშუალო სიმძიმის (უვადოდ);

ჰ.ბ) ჰემოფილია და ჰემოსტაზის სისტემის სხვა მემკვიდრული (საშუალო სიმძიმის) და შეძენილი (თრომბოციტოპენიური პურპურა მორეციდივე ფორმა) დაავადებები (უვადოდ);

ჰ.გ) ჰიპო-აპლაზიური ანემია (საშუალო სიმძიმის) (5 წლის დაკვირვების შემდეგ, უვადოდ);

ჰ.დ) აუტოიმუნური ჰემოლიზური ანემია (მორე­ცი­დი­ვე ფორმა) (5 წლის დაკვირვების შემდეგ, უვადოდ);

ჰ.ე) რევმატოიდული ართრიტი, იუვენილური რევ­მატოიდული ართრიტი, ფსორიაზული ართრიტი, გამოხატული დეფორმაციებით, კონტრაქტურებით, რენტ­გენოლოგიური სტადია III, სახსრების ფუნქციის მნიშვნელოვანი მოშლით (5 წლის დაკვირვების შემდეგ – უვადოდ);

ჰ.ვ.) იდიოპათიკური მაანკილოზებელი სპონდილოარ­თრიტი (ბეხტერევის დაავადება); რეიტერის დაავადება და სხვა რეაქტიული ართრიტები (ენტეროკოლიტური, უროგენიტალური და სხვ); სახსრებისა და ხერხემლის გამოხატული დეფორმაციებით, ფუნქციის მნიშვნე­ლოვანი მოშლით; რენტგენოლოგიურად საკროილეიტი სტადია III- (5 წლის დაკვირვების შემდეგ – უვადოდ);

ჰ.ზ.) სისტემური წითელი მგლურა; სისტემური სკლეროდერმია; დერმატომიოზიტი/პოლიმიოზიტი; ან­ტი­ფოსფოლიპიდული სინდრომი; პროგრესირებადი ოსიფიცირებული ფიბროდისპლაზია; სისტემური ვასკუ­ლიტები (კვანძოვანი პოლიარტერიიტი, არასპეციფი­კური აორტოარტერიიტი – ტაკაიასუს დაავადება, გიგანტურუჯრედოვანი არტერიიტი – ჰორტონის დაავადება, ვეგენერის გრანულომატოზი, ბეჰჩეთის დაავადება, ესენციური კრიოგლობულინემიური ვასკუ­ლიტი), ორგანოთა და სისტემების ფუნქციის მძიმე დარღვევით (5 წლის დაკვირვების შემდეგ – უვადოდ);

ჰ.თ.) ორივე მუხლის სახსრის ანკილოზი ან მკვეთ­რად გამოხატული კონტრაქტურა (მოძრაობის მო­ცულობა 10°-მდე) (უვადოდ);

ჰ.ი.) ქრონიკული ოსტეომიელიტი ფისტულოვან-დესტრუქციული ფორმა (უვადოდ);

ჰ.კ.) ქვედა კიდურების მაობლიტირებელი დაავა­დებე­ბი, ქრონიკული არტერიული უკმარისობა ფონ­ტეინის კლასიფიკაციით – ერთ კიდურზე III სტადია, ან ორივე ქვედა კიდურზე – II„ბ” სტადია, ქვედა კი­­დუ­­­რების ქრონიკული ვენური უკმარისობა CEAP-ის კლასიფიკაციით CIV-CV, ან ქვედა კიდურების ქრო­ნი­­კუ­ლი ლიმფური უკმარისობა IV ხარისხის; ქვედა კიდუ­რის ვენური უკმარისობა CEAP–ის კლასიფიკა­ციით CVI; ქვედა კიდურის ლიმფური უკმარისობა V ხარისხის (5 წლის დაკვირვების შემდეგ – უვადოდ);

ჰ.ლ) ბარძაყის ტაკვი (უვადოდ);

ჰ.მ) ქვედა კიდურების მსხვილი სახსრების (ორი ან მეტი) ენდოპროთეზი (უვადოდ);

ჰ.ნ) ორივე კოჭ-წვივის სახსრის ანკილოზი ან მკვეთრად გამოხატული კონტრაქტურა მოძრაობის მოცულობა 10°-მდე) ფუნქციურად არახელსაყრელ მდგომარეობაში (უვადოდ);

ჰ.ო) ზედა კიდურის ტაკვი ნებისმიერ დონეზე (უვადოდ);

ჰ.პ) რექტო-ვაგინური, ურინო-ვაგინური, ნაღ­ვლოვანი ფისტულები, ხელოვნური უკანა ტანი (კოლოს­ტომა, ენტეროსტომა, სიგმოსტომა) ურინოს­ტომები, რომლებიც არ ექვემდებარებიან ოპერაციულ მკურნალობას (უვადოდ);

ჰ.ჟ) ოპერაციის შემდგომ განვითარებული, ანალური სფინქტერის რეციდიული უკმარისობა III ხარისხის (უვადოდ);

ჰ.რ) ნებისმიერი ეტიოლოგიის ხორხის მყარი დეფორმაცია, რომელიც არ ექვემდებარება კორექციას, ან ოპერაციის შემდგომი ნაწიბუროვანი ტრაქეოსტომა (უვადოდ);

ჰ.ს) ორივე ტერფის ტაკვი შოპარის სახსრის დონეზე (უვადოდ);

ჰ.ტ) ორივე წვივის ტაკვი, მათ შორის ძვალ-პლასტიკური ოპერაციის შემდეგ (უვადოდ);

ჰ.უ) ორივე მენჯ-ბარძაყის სახსრის III-IV ხარისხის კოქსართროზი, გადაადგილების მნიშვნელოვანი მოშლით (5 წლის დაკვირვების შემდეგ – უვადოდ);

ჰ.ფ) შაქრიანი დიაბეტი ტიპი I (უვადოდ);

ჰ.ქ) შაქრიანი დიაბეტი ტიპი II-ის მძიმე ფორმა (ინსულინდამოკიდებული), გართულებული დიაბეტური კარდიოპათიით, დიაბეტური ნეფროპათიით, დიაბეტური ენცეფალოპათიით, დიაბეტური რეტინოპათიით, დიაბე­ტუ­რი ტერფით, ორგანოთა გამოხატული ფუნქციური უკმარისობით (5 წლის დაკვირვების შემდეგ – უვადოდ);

ჰ.ღ.) გენერალიზებული ვულგარული ფსორიაზი; გიგანტური პიგმენტური ნევუსი (უვადოდ);

ჰ.ყ) კიდურის ძვლის (ან ძვლების) არაკონსოლი­დირებული მოტეხილობა (5 წლის დაკვირვების შემ­დეგ – უვადოდ).

3. დაავადებები, ანატომიური და გონებრივი დეფექტები, რომლებიც წარმოადგენენ ზომიერად გამოხატული შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუ­სის დადგენის საფუძველს გადამოწმების გარეშე (უვადოდ):

ა) ჰიპოფიზური ნანიზმი, ოსტეოქონდროპათია, ოსტეო­ქონ­დროდისტროფია, ზრდაში მკვეთრი ჩამორ­ჩენით (ლილიპუტობა), თირკმელზედა ჯირკვლის ქრონიკული უკმარისობა (ადისონის დაავადება, ტოტა­ლური ადრენალექტომიის შემდგომი მდგომარეობა, თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქის თანდაყოლილი დისფუნ­ქცია); თანდაყოლილი და შეძენილი ჰიპოთირეო­ზის მძიმე ფორმა; ჰიპოპარათირეოზი;

ბ) ცენტრალური ნერვული სისტემის დაავადებების ან ტრავმის შედეგად განვითარებული ენცეფალოპათია II სტადია; ზომიერად გამოხატული ტრიპარეზი; ზომიერად გამოხატული ჰემიპარეზი; ზომიერად გამო­ხატული პარაპარეზი; ზომიერად გამოხატული მონო­პარაპარეზი;

გ) ხმის იოგების ორმხრივი დამბლა;

დ) თავის ტვინის ორგანული დაზიანების შედეგად განვითარებული მყარი აფონია;

ე) ორმხრივი თანდაყოლილი ან შეძენილი სიყრუე ან სმენაჩლუნგობა III-IV ხარისხის;

ვ) მტევნის დამბლა; მტევნის მკვეთრად გამოხატული პარეზი, მნიშვნელოვანი ტროფიული მოშლით;

ზ) შეუქცევადი მორფოლოგიური ცვლილებებით განპირობებული ერთი თვალის სრული ან პრაქტიკული სიბრმავე (მხედველობის სიმახვილე კორექციით 0,04 და ნაკლები, ან მხედველობის ველის კონცენტრული შევიწროვება 10° -მდე);

თ) მტევნის ოთხი თითის უქონლობა პირველი თითის გამოკლებით ან სამი თითის უქონლობა პირველი თითის ჩათვლით, ოთხი თითის, პირველი თითის გამოკ­­ლებით ან სამი თითის, პირველი თითის ჩათ­ვლით, ანკილოზი ან მკვეთრი კონტრაქტურა ფუნქციუ­რად არახელსაყრელ მდგომარეობაში;

ი) მტევნის პირველი და მეორე თითების ან სამი თითის უქონლობა პირველი თითის გამოკლებით შესაბამისი ნების ძვლებთან ერთად;

კ) ორივე მტევნის პირველი თითების უქონლობა;

ლ) კიფოსქოლიოზი IV ხარისხის (ჩაკლინის მიხედ­ვით);

მ) მხრის ან წინამხრის ორთავე ძვლის ცრუ სახსარი;

ნ) იდაყვის სახსრის ანკილოზი ან მკვეთრი კონტრაქ­ტურა (მოძრაობის მოცულობის შეზღუდვა 10°-მდე) ფუნქციურად არახელსაყრელ მდგომარეობაში (60°-ზე ნაკლები ან 150° -ზე მეტი კუთხით) ან წინამხრის ფიქსაციისას უკიდურესი პრონაციის ან სუპინაციის მდგომარეობაში;

ო) მხრის ან იდაყვის მოლაყლაყე სახსარი;

პ) ტერფის ტაკვი ძვალ-პლასტიკური ოპერაციის შემდეგ ან ტერფის ტაკვი შოპარის სახსარში;

ჟ) ორივე ტერფის ამპუტაცია მეტატარზალური ძვლების თავების დონეზე;

რ) წვივის ტაკვი;

ს) კოჭ-წვივის სახსრის ანკილოზი ან მკვეთრი კონტრაქტურა, ტერფის მანკიერი მდებარეობით (ქუსლოვანი ან ცხენის ტერფი, 90°-ზე ნაკლები ან 125°-ზე მეტი კუთხით);

ტ) ორივე კოჭ-წვივის სახსრის ანკილოზი ან მკვეთრი კონტრაქტურა, ფუნქციურად ხელსაყრელ მდგომა­რეობაში;

უ) ბარძაყის ან წვივის ორივე ძვლის ცრუ სახსარი;

ფ) მუხლის ან მენჯ-ბარძაყის მოლაყლაყე სახსარი;

ქ) მენჯ-ბარძაყის სახსრის ანკილოზი ან მკვეთრი კონტრაქტურა;

ღ) მუხლის სახსრის ანკილოზი ან მკვეთრი კონტრაქ­ტურა ფუნქციურად არახელსაყრელ მდგომა­რეობაში (170°-ზე მეტი ან 150°-ზე ნაკლები კუთხით);

ყ) კიდურის დამოკლება 10 სმ-ით და მეტით;

შ) მუხლის ან მენჯ-ბარძაყის სახსრის ენდოპროთეზი;

ჩ) ორივე მენჯ-ბარძაყის სახსრის თანდაყოლილი ან შეძენილი ამოვარდნილობა;

ც) მენჯ-ბარძაყის სახსრის თანდაყოლილი ან შეძენილი ამოვარდნილობა, კიდურის ფუნქციის მკვეთრი მოშლით (კიდურის დამოკლება 6სმ-ით და მეტით, სახსარში მოძრაობის მკვეთრი შეზღუდვა – მოცულობა 10°-ზე ნაკლები, სახსრის არასტაბილურობა, დადებითი ტრენდელენბურგის სიმპტომი, კიდურის მანკიერი მდებარეობა);

ძ) ყბის ან მაგარი სასის დეფექტი, თუ პროთეზირება ვერ უზრუნველყოფს ღეჭვის ფუნქციას;

წ) ტვინის ქსოვილში უცხო სხეულის არსებობა;

ჭ) ფილტვის უქონლობა;

ხ) გასტრექტომიის შედეგად კუჭის უქონლობა;

ჯ) გულის კუნთში ან გულის პერანგში უცხო სხეულის არსებობა.“.

    მუხლი 3

ბრძანების მე-4 მუხლში აღნიშნული დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 დანართი 1

ექიმ-სპეციალისტთა ნუსხა, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ დაავადებების, ტრავმების, ანატომიური და გონებრივი დეფექტებისა და ფუნქციური დარღვევების მიხედვით შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის განსაზღვრის დროს

 

ექიმი-სპეციალისტი

დაავადებების, ტრავმების, ანატომიური და გონებრივი დეფექტებისა და ფუნქციური დარღვევების ჩამონათვალი მე-9 და მე-10 მუხლების პუნქტებისა და ქვეპუნქტების მიხედვით

მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის ქვეპუნქტები

მე-9 მუხლის მე-2

პუნქტის ქვეპუნქტები

მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის ქვეპუნქტები

მე-10

მუხლის პუნქტები და ქვეპუნქტები

 

 

ზოგადი ქირურგი

 

 გ”; ი”; ტ”; უ“; ფ”; ქ”

 თ”; ლ”; მ”; ჩ” ძ”; წ”;ჭ”; ჰ.თ”; ჰ.ი”; ჰ.კ”; ჰ.ლ”; ჰ.მ”; ჰ.ნ”;ჰ.ო”; ჰ.შ”; ჰ.ჟ”; ჰ.რ”; ჰ.ყ“;ჰ.ს”; ჰ.ტ”; ჰ.უ”

”; ”; ”; ”; ”; ”; ”; ”; ”; ”; ”; ”; ”; ”; ”; ”; ”; ”; ”; ”; ”; ”;

პირველი პუნქტის დ”; ვ”; ზ”; თ”; ი”; კ”. და მე-2 პუნქტის “ა.გ”; ა.ე”; ბ.ბ”; ბ.გ”; ბ.დ”; გ.ა-გ.ფ”.

ნეფროლოგი

“გ”

ზ”;

 

 

 

 

უროლოგი

გ”

ზ”; თ”; ლ”; მ”; ჰ.პ”

 

 

 

 

შინაგანი მედიცინა

ა”; ბ” გ”; ს”; ქ”

ა”; ბ”; გ”; დ”; ე”; ვ”; ზ”;, ჰ.ე”; ჰ.ვ”; ჰ.ზ” ჰ.ფ”; ჰ.ქ”

ა”

მე-2 პუნქტის ა”

ონკოლოგი

ი”; კ”; ლ”; მ; ნ”; ო”; პ”; “ჟ”; ს”

 

ძ”; წ”;ჭ”; ხ”; ჯ”; ჰ..; ჰ.ა”; ჰ.ბ”; ჰ.გ”; ჰ.დ”; ჰ.ჟ”; ჰ.რ”; ჰ.ფ”; ჰ.ღ”

 

 

 

 

 

ნევროლოგი

 

ზ”; თ”; ს”; ფ”

 

უ”; ფ”;

 ქ”; ღ”; ყ”; შ”; ჩ”; ც.”; ჰ.ვ”

 

ა”; ბ”; დ”; ვ”; ლ”;ფ”; წ”

პირველი პუნქტის ა”; ბ”; გ” და

მე-2 პუნქტის ა.გ”; ა.დ”; ბ.ა”; გ.ა”; გ.ბ”; გ.ფ”;

 

ნეიროქირურგი

 

ზ”; თ”.

 

ჩ”;

 

 ვ”;

 წ”

 

პირველი პუნქტის ა”; ბ”; გ” და

მე-2 პუნქტის ა.გ”; ა.დ”; ბ.ა”; გ.ა”; გ.ბ”; გ.ფ”

ოფთალმოლოგი

რ”

ნ”; ო”; პ”; ჟ”

ზ”

პირველი პუნქტის კ”

კარდიოლოგი

ა”

ა”; ბ”; გ”; დ”; ე”

 

 

მე-2 პუნქტის ა.ა”; ა.ბ”

ფსიქიატრი

დ”; ე”; ვ”

„რ”; „ს”; „ტ”; ”

 

 

 

 

ჰემატოლოგი

„კ”; „ლ”; „მ; „ნ”; „ო”; „პ”; „ჟ”

„ხ”; „ჯ”; „ჰ..; „ჰ.ა”;ჰ.ბ”; „ჰ.გ”; „ჰ.დ”;

 

 

 

 

 

 

ორთოპედ-

ტრავმატოლოგი

„ტ”; „უ“; „ფ”; „ქ”

„ვ”; „კ”; „ჩ”; „ჰ.თ”; „ჰ.ი”; „ჰ.ლ”; „ჰ.მ”; „ჰ.ნ”; „ჰ.ო”;  „ჰ.ს”; „ჰ.ტ”; „ჰ.უ” „ჰ.ყ“

„თ”; „ი”; „კ”; „ლ”; „მ”; „ნ”; „ო”; „პ”; „ჟ”; „რ”; „ს”; „ტ”; „უ”; „ფ”; „ქ”; „ღ”; „ყ”; „შ”; „ჩ”; „ც”; „წ”

პირველი პუნქტის „დ”; „ვ”; „ზ”; „თ”; „ი”; „კ” და მე-2 პუნქტის „ა.გ”; „ა.ე”; „ბ.ბ”; „ბ.გ”; „ბ.დ”; „გ.ა-გ.ფ”

სისხლძარღვთა

ქირურგი

ტ”

ჰ.კ”;

 

 

 

 

ფთიზიატრი

 

ი”; კ”; მ”;

ნ”

 

 

პულმონოლოგი

 

ვ”; ი”;

 

ჭ”;

 

 

ოტორინოლარინგოლოგი

 

ჰ.რ”

გ”; ე”; ძ”

პირველი პუნქტის ე”

ენდოკრინოლოგი

ს”

 “ჰ.ფ”; “ჰ.ქ”

“ა”

 

 

რევმატოლოგი

ქ”

 ჰ.ე”; ჰ.ვ”; ჰ.ზ”; “

 

 

ოჯახის ექიმი

 

 

ჰ.ლ”; ჰ.ო”;ჰ.ს”; ჰ.ტ”;

თ”; ი”; კ”;

პ”; ჟ”; რ”;

 

 

კარდიო-ქირურგი

 

 

დ”; ე”

ჯ”;

 

 

დერმატო-ვენეროლოგი

 

 

ჰ.ღ”

 

 

 

 

    მუხლი 4

ბრძანების 1-ლი მუხლის პირველი პუნქტის ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული დანართი 2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

დანართი 2

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების ჩამონათვალი, რომელსაც ჯანმრთელობისა და სოციალური პროგრამების სააგენტოსთან“ დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენა/გადამოწმებაზე უფლებამოსილი შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულება:

1. პირველადი ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამა.

2. სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა.

3. ვეტერანთა სამედიცინო მომსახურების სახელ­მწიფო პროგრამა.

4. ფსიქიატრიული მომსახურების სახელმწიფო პროგრამა.

5. ფთიზიატრიული მომსახურების სახელმწიფო პროგრამა.

6. ონკოლოგიურ დაავადებათა დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამა.

    მუხლი 2

ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნების­თანავე.

ა. კვიტაშვილი

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.