ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 22
დოკუმენტის მიმღები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/11/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/11/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.105.016605
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
22
26/11/2021
ვებგვერდი, 29/11/2021
190020020.35.105.016605
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (29/11/2021 - 03/06/2022)

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №22

2021 წლის 26 ნოემბერი

ქ.ზუგდიდი

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 91-ე მუხლის, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ‘ბ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის შესაბამისად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 


მუხლი 1
დამტკიცდეს თანდართული ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი.

 

მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №42 დადგენილება.

 

მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის პირველი იანვრიდან.

 


ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიბესიკ ჭეჟიაზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი

 


თავი I
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

 

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 I. შემოსავლები

49,995.5

10,037.5

39,958.0

44,143.9

0.0

44,143.9

 გადასახადები

35,321.9

0.0

35,321.9

38,132.8

0.0

38,132.8

 გრანტები

10,387.5

10,037.5

350.0

390.0

0.0

390.0

 სხვა შემოსავლები

4,286.1

0.0

4,286.1

5,621.1

0.0

5,621.1

 II. ხარჯები

38,119.5

1,333.8

36,785.7

40,513.2

0.0

40,513.2

 შრომის ანაზღაურება

5,776.1

0.0

5,776.1

7,049.1

0.0

7,049.1

 საქონელი და მომსახურება

2,874.1

715.5

2,158.6

3,714.1

0.0

3,714.1

 პროცენტი

927.6

0.0

927.6

1,180.0

0.0

1,180.0

 სუბსიდიები

22,866.9

0.0

22,866.9

22,800.0

0.0

22,850.0

გრანტები

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 სოციალური უზრუნველყოფა

2,797.5

0.0

2,797.5

3,280.0

0.0

3,280.0

 სხვა ხარჯები

2,847.3

618.3

2,229.0

2,460.0

0.0

2,410.0

 III. საოპერაციო სალდო

11,876.0

8,703.7

3,172.3

3,630.7

0.0

3,630.7

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

15,008.1

11,086.3

3,921.8

1,910.7

0.0

1,910.7

 ზრდა

22,008.1

11,086.3

10,921.8

4,966.8

0.0

4,966.8

 კლება

7,000.0

0.0

7,000.0

3,056.1

0.0

3,056.1

 V. მთლიანი სალდო

-3,132.1

-2,382.6

-749.5

1,720.0

0.0

1,720.0

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-3,995.4

-2,382.6

-1,612.8

0.0

0.0

0.0

 ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 0.0

 კლება

3,995.4

2,382.6

1,612.8

0.0

0.0

0.0

 ვალუტა და დეპოზიტები

3,995.4

2,382.6

1,612.8

0.0

0.0

0.0

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-863.3

0.0

-863.3

-1,720.0

0.0

-1,720.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 კლება

863.3

0.0

863.3

1,720.0

0.0

1,720.0

 საშინაო

863.3

0.0

863.3

1,720.0

0.0

1,720.0

 სესხები

     

 

 

 

 სხვა კრედიტორული დავალიანებები

-

   

-

   

 VIII. ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

56,995.5

10,037.5

46,958.0

47,200.0

0.0

47,200.0

 შემოსავლები

49,995.5

10,037.5

39,958.0

44,143.9

0.0

44,143.9

 არაფინანსური აქტივების კლება

7,000.0

0.0

7,000.0

3,056.1

0.0

3,056.1

 გადასახდელები

60,990.9

12,420.1

48,570.8

47,200.0

0.0

47,200.0

 ხარჯები

38,119.5

1,333.8

36,785.7

40,513.2

0.0

40,513.2

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,008.1

11,086.3

10,921.8

4,966.8

0.0

4,966.8

 ვალდებულებების კლება

863.3

0.0

863.3

1,720.0

0.0

1,720.0

 ნაშთის ცვლილება

-3995.4

-2382.6

-1612.8

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 44143.9 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

ასახელება

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 შემოსავლები

49,995.5

10,037.5

39,958.0

44,143.9

0.0

44,143.9

 გადასახადები

35,321.9

0.0

35,321.9

38,132.8

0.0

38,132.8

 გრანტები

10,387.5

10,037.5

350.0

390.0

0.0

390.0

 სხვა შემოსავლები

4,286.1

0.0

4,286.1

5,621.1

0.0

5,621.1

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

 

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 38132,8 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 გადასახადები

35,321.9

0.0

35,321.9

38,132.8

0.0

38,132.8

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

26,921.9

 

26,921.9

30,432.8

 

30,432.8

ქონების გადასახადი

8,400.0

0.0

8,400.0

7,700.0

0.0

7,700.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

6,400.0

 

6,400.0

6,040.0

 

6,040.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

200.0

 

200.0

180.0

 

180.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

40.0

0.0

40.0

30.0

0.0

30.0

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

400.0

0.0

400.0

350.0

0.0

350.0

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1,360.0

0.0

1,360.0

1,100.0

0.0

1,100.0

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

 

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 390.0 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 გრანტები

10,387.5

390.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

10,387.5

390.0

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

921.9

390.0

კაპიტალური ტრანსფერი სულ, მათ შორის:

 

9,465.6

 

0.0

კაპიტალური ტრანსფერი რგფ-იდან

8,401.6

0.0


 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

948.0

 

0.0

 

სკოლების რეაბილიტაცია

116.0

 

0.0

 სპეციალური ტრანსფერი

0.0

0.0

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

0.0 

0.0

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 5,621.1 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

4,286.1

5,621.1

 შემოსავლები საკუთრებიდან

1,150.0

1,200.0

პროცენტი

350.0

400.0

 რენტა

800.0

800.0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1,673.1

2,665.1

 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1,473.1

2,465.1

 სანებართვო მოსაკრებელი

292.1

314.1

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1.0

1.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

780.0

1,500.0

 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

400.0

650.0

 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

200.0

200.0

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

1,363.0

1,576.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

100.0

180.0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

 

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 40,513,2 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 ხარჯები

38,119.5

1,333.8

36,785.7

40,513.2

0.0

40,513.2

 შრომის ანაზღაურება

5,776.1

0.0

5,776.1

7,049.1

0.0

7,049.1

 საქონელი და მომსახურება

2,874.1

715.5

2,158.6

3,714.1

0.0

3,714.1

 პროცენტები

927.6

0.0

927.6

1,180.0

0.0

1,180.0

 სუბსიდიები

22,866.9

0.0

22,866.9

22,850.0

0.0

22,850.0

გრანტები

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 სოციალური უზრუნველყოფა

2,797.5

0.0

2,797.5

3,280.0

0.0

3,280.0

 სხვა ხარჯები

2,847.3

618.3

2,229.0

2,410.0

0.0

2,410.0

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 1910,7 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 4966,8 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 3056,1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

როგ . კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

294.0

466,8

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

94.0

193,7

01 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეო მეთვალყურეობის კამერების დამონტაჟება

200.0

273,1

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

18,363.1


3,450.0

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

11,330.1

650.0

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

1,487.9

400.0

 02 03

 გარე განათება

136.2

50.0

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

512.3

50.0

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,183.9

0.0

 02 07

 

კეთილმოწყობა

800.0

500.0

 02 09

რგფ-დან მგფ-დან განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

500.5

400.0

02 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების პროგრამა

0.0

0.0

02 11

სამშენებლო ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

200.0

250.0

 02 12

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი

377.2

150.0

02 14

ყინულის მოედნის რეაბილიტაცია (დემონტაჟი და მონტაჟი)

 

175.0

0.0

02 15

საინვესტიციო პროექტების,დონორებთან ურთიერთობის და ტურიზმის

ხელშეწყობის პროგრამა

0.0

0.0

02 16

სამოქალაქო ბიუჯეტი

 

1,660.0

1,000.0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

350.0

400.0

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

150.0

200.0

 03 02

შპს "ANAKLIA-GANMUKHURIS RESORTS"

ფინანსური ხელშეწყობა

150.0

100.0

03 03

ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობის პროგრამა

0.0

50.0

03 05

პარკების,სკვერების და ბულვარის რეკონსტრუქციისა

და კეთილმოწყობის პროგრამა

 

50.0

50.0

03 06

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისათვის ფურნიტურას

შესყიდვა და ანაკლია განმუხურის ბულვარისა და მისი

მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია

0.0

0.0

03 07

ნაპირსამაგრი ჯებირებისა და სარწყავი არხებისა

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

0.0

03 09

მწვანე ბიუჯეტი

0.0

0.0

 04 00

 განათლება

2,885.3

250.0

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

649.1

100.0

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია

600.0

0.0

04 03

სკოლისგარეშე სწავლისა და სახელოვნებო

სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა

100.0

50.0

04 04

საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა

130.0

100.0

04 07

საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა დელეგირებული თანხებით

1,406.2

0.0

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

115.7

400,0

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

115.7

200.0

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

0.0

200,0

05 04

ქართული ფეხბურთის განვითარების

ხელშეწყობის პროგრამა

0.0

0.0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

 

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

0.0

0.0

06 02

სოციალური დაცვა

0.0

0.0

06 04

სსიპ საგანგებო კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის და ამბულატორიების მშენებლობა

0.0

0.0

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,008.1

4966,8


ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

7,000.0

3056,1

 ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

არასაცხოვრებელი შენობები

6,500.0

2556,1

 არაწარმოებული აქტივები :მ/შორის

500.0

500.0

 მიწა

500.0

500.0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 7.0 1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

8,708.3

10910,9

 7.0 1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

7,470.7

9290,9

 7.0 1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

7,470.7

9290,9

7.0.1.3

საერთო დანიშნულების მომსახურება

200.0

250.0

 7.0.1.3.3

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

200.0

250.0

 7.0.1.6

ვალთან დაკავშირებული ხარჯები

927.6

1,180.0

 7.0.1.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

110.0

190.0

 7.0 2

 თავდაცვა

241.1

300.0

7.0 3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფთხოება

200.0

273,1

 7.0 4

 ეკონომიკური საქმიანობა

22,692.6

8,150.0

7.04 2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

 

1,183.9

0.0

 7.0 4 5

 ტრანსპორტი

12,842.4

1,750.0

 7.0 4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

11,129.1

450.0

 7.0 4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

1,713.3

1300,0

7.047

ეკონომიკის სხვა დარგები

50.0

50.0

7.0 4 7 3

ტურიზმი

50.0

50.0

7.0 4 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

8,616.3

6500,0

 7.0 5

 გარემოს დაცვა

7,223.9

7040.0

 7.0 5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

5,000.0

5,300.0

7.0 5 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

2,223.9

1,740.0

 7.0 6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

2,123.0

1,625.0

 7.0 6 1

 ბინათმშენებლობა

224.0

200.0

 7.0 6 3

 წყალმომარაგება

1,222.9

100.0

 7.0 6 4

 გარე განათება

136.2

1,300.0

 7.0 6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

539.9

25.0

 7.0 7

 ჯანმრთელობის დაცვა

1,584.5

1,770.0

 7.0 7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

382.0

370.0

7.0 7 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

1,202.5

1,400.0

 7.0 8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

4,213.3

4951,0

 7.0 8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,159.0

1266,0

 7.0 8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

2,288.8

2900,0

7.0.8 3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

65.0

65.0

 7.0 8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

110.0

120.0

7. 0 8 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,

კულტურისა და დაცვის სფეროში

590.5

600.0

 7.9

 განათლება

10,557.0

7,750.0

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

6,700.0

6,500.0

 7.0 9 6

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

30.0

30.0

 7.0 9 8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განატლების სფეროში

3,827.0

1220,0

 7 10

 სოციალური დაცვა

2,583.9

2,560.0

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

210.0

220.0

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

50.0

50.0

7 10 3

მარჩენალ დაკარგულთა სოციალური დაცვა

70.0

70.0

 7 10 4

 გენდერული თანასწორების, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

220.0

230.0

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

1,983.9

1,940.0

 

 სულ

60,127.6

45480,0

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

 

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 1,720.0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3630,7 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

11,876.0

3630,7

 მთლიანი სალდო

-3,132.1

1,720.0

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
 ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-3,995.4

0.0

 კლება

3,995.4

0.0

ვალუტა და დეპოზიტი

3,995.4

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ათასი ლარი

 დასახელება

2021 წელი

2022 წელი

ვალდებულებების ცვლილება

-863.3

-1,720.0

 ზრდა

 

 

 საშინაო

 

 

 საგარეო

 

 

 კლება

863.3

1,720.0

 საშინაო

863.3

1,720.0

 


თავი II
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

 

 


მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 9925,0 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 ათას ლარში

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

 2021 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9925,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

650.0

02 01 01

გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია
 და მოვლა შენახვა

400.0

02 01 02

ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია

100.0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

150.0

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

400.0

02 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია

100.0

02 02 02

სანიაღვრე არხების მშენებლობა
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

300.0

02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია

1,300.0

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1,100.0

02 04 01

მუნიციპალური ტრანსპორტის
ხელშეწყობის პროგრამა

1,100.0

02 04 02

საზოგადოებრივი დანიშნულების მუნიციპალური ავტოპარკის განახლებისა და გაფართოების პროგრამა

0.0

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

200.0

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

02 07

საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობა

4,300.0

02 07 01

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა( მათ შორის მწვანე ბიუჯეტი 100.0 ათ.ლარი)

4,000.0

02 07 02

 ადმინისტრაციული,საცხოვრებელი სახლების და მრავალბინიანი ეზოების კეთილმოწყობა

0.0

02 07 03

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობა და შეძენა

300.0

02 07 04

 შენობა ნაგებობებისა და სახურავების რეაბილიტაცია

0.0

02 08

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის პოპულარიზებისკენ მიმართული
აქტივობების კოორდინირება

30.0

02 09

რგფ-დან მგფ-დან განსახორციელებელი
პროექტების თანადაფინანსება

400.0

02 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო
ღონისძიებების პროგრამა

100.0

02 11

სამშენებლო ზედამხედველობის და
ექსპერტიზის ხარჯები

250.0

02 12

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი

150.0

02 13

 მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის
და ქონების შეფასების ხარჯები

25.0

02 14

ყინულის მოედნის რეაბილიტაცია ((დემონტაჟი და მონტაჟი)

0.0

02 15

საინვესტიციო პროექტების,დონორებთან ურთიერთობის და ტურიზმის
ხელშეწყობის პროგრამა

20.0

02 16

სამოქალაქო ბიუჯეტი

1,000.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 01

650.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური, ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის მიზანია გზების და ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა და განვითარება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი საავტომობილო გზებისა და საგზაო კომუნიკაციების, ხიდების სხვა ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა.

მოსალოდნელი საბოლო შედეგი

გაუმჯობესებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის, ადაპტირებულია ქალაქის ქუჩების ნაწილი და შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემო შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 01 01

400.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური, ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების და მოსაცდელების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის შიდა გზების არსებული საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების (ორმული შეკეთების) სამუშაოები და მოსაცდელების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. მათ შორის დაგეგმილია შემდეგი გზებისა და ქუჩების მიმდინარე (ორმული) შეკეთება: ცაიში-ოქტომბრის დამაკავშირებელი გზა; შარტავას, ქირიას, კოსტავას, მესხიას და ნიკოლაძის ქუჩები. ასევე არაასფალტირებული გზების ხრეშოვანი საფარის რეაბილიტაცია.

გარდა ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხებისა 2022 წელს

გაგრძელდება რეგიონული განვითარების ფონდით დასაფინანსებელი პროექტების განხორციელება.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა-პატრონობა და გახანგრძლივებულია გზების ექსპლუატაციის ვადა, კეთილმოწყობილია მოსაცდელები და რეაბილიტირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა. 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 01 02

 100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური, ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ხიდების რეაბილიტაცია, ახალი ხიდებისა და ხიდ-ბოგირების მშენებლობა. მშვიდობის ქუჩაზე ხიდის გაკეთება,დიდინეძის ადმინისტრაციულ ერთეულში მილ-ხიდის მოწყობა. ჯუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდინარე ჯუმზე დაზიანებული საფეხმავლო ხიდის რეკონსტრუქცია. ქალაქ ზუგდიდში ენგურის ადმინისტრაციულ ერთეულში სააკაძის ქუჩაზე ხიდის მოწყობა. ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში სასაფლაოსთან მისასვლელი ხიდის მოწყობა. ჭაქვინჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში საჯიქიოს უბანში მდინარე ჩეკზე საავტომობილო ლითონის ხიდის რეაბილიტაციადა სხვადასხვა მილხიდისა და ხიდბოგირის აღდგენითი სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

ქ. ზუგდიდსა და ადმინისტრაციულ ერთეულებში მოწესრიგებული და ახლად

მოწყობილია საგზაო-საინჟინრო ობიექტები, რაც ხელს უწყობს მოსახლეობის დროულ, შეუფერხებელ და უსაფრთხო გადაადგილებას. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 01 03 

150.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია საგზაო მოძრაობის ორგანიზება ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილებისთვის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შუქნიშნებისა და საგზაო ნიშნების შეძენა-მონტაჟი, გზების ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მონიშვნის სამუშაოები, სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებით შემცირებისათვის სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა. მოსწავლეთა და სკოლამდელი ასაკის ბავშვების, მშობლებისა და მასწავლებლების ფეხით უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფის მიზნით სკოლების და საბავშვო ბაღების მისასვლელ მონაკვეთებში და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის სხვა ობიექტებთან მოეწყობა სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერები და შესაბამისი საგზაო ნიშნები და დაიხაზება ფეხითმოსიარულეთა გადასასვლელები. ასევე დაგეგმილია სატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების მოწესრიგების ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამით გათვალისწინებულია ადმინისტრაციული ერთეულების დასახელების მანიშნებელი ბანერის შეძენა/მონტაჟი; საგზაო ნიშნების განთავსება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში (მოქალაქეთა მოთხოვნის საფუძველზე).

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქსა და ადმინისტრაციულ ერთეულებში ორგანიზებულია საგზაო მოძრაობა, მოწყობილია დასახლების აღმნიშვნელი აბრები და ხელშეწყობილია ფეხით მოსიარულეთა და ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილება.
 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარებ

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

2022-2025 წლების დაფინანსება ათას ლარში

02 02

400.0

2200.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური და ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის მიზანია მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.

პროგრამა ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. ასევე სანიაღვრე არხების მოწყობასა და რეაბილიტაციას.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

გენდერული

დიახ

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტში გამართულად ფუნქციონირებს წყალმომარაგების სისტემა და მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

და ექსპლუატაცია

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 02 01

100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური, ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. ქვეპროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ზუგდიდში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში. პროგრამის მიზანია:

- მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში უზრუნველყოფილი იყოს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

- მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

- წყლის სისტემების ექსპლუატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: ჭაქვინჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბაღმარანის უბანში და ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში საბეჭვაიოს უბანში წყალმომარაგების მოწყობა; ჭკადუაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში საანთიოს უბანში წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა; ინგირის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭავჭავაძისა და ვეკუას ქუჩებზე წყალმომარაგების მოწყობა; ინგირის ადმინისტრაციულ ერთეულში ტაბიძის ქუჩაზე წყალმომარაგების მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული, განახლებული და ახლადმოწყობილია წყალგაყვანილობის ქსელი და ტექნიკურად გამართული წყალმომარაგების სისტემის საშუალებით მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სანიტარული ნორმების შესაბამისი უსაფრთხო სასმელი წყლით

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 02 02

300.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური, ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე ქსელის გაფართოება და გამტარუნარიანობის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სანიაღვრე და წყალსაწრეტი არხების რეაბილიტაცია, ასევე ახალი წყალსაწრეტი არხების და ნაპირსამაგრი ჯებირების მოწყობა. ქალაქ ზუგდიდის ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში ივანე ჯავახიშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია. ეგრისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოხუმის ქუჩაზე (ყოფილი სოფტექნიკის მიმდებარე ტერიტორია) სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია. მაცხოვრისკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ლომონოსოვისა და გრიბოედოვის ქუჩებზე რკინაბეტონის სანიარვრე არხის რეაბილიტაცია. მაცხოვრისარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ლოლუას ქუჩის მესამე შესახვევში სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია. ცაცხვის ადმინისტრაციულ ერთეულში ნ.ჯობავას ქუჩაზე სანიაღვრე არხის და ცხაურების მოწყობა. ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცისკარიშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა. ბათუმის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწყობილია გამტარუნარიანი სანიაღვრე ქსელი და მოსახლეობისთვის შექმნილია უსაფრთხო საცხოვრებელი პირობები

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 03

1,300.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური, ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის საათებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულ და შშმ პირთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის მნიშვნელოვანია გარე განათების სისტემის მოწყობა და მისი გამართული ფუნქციონირება. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის გზებზე და შიდა ეზოებში გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გორის, თამარ მეფის 1 შესახვევის, მარჯანიშვილის ქუჩის ჩიხის, ჭაბუკიანის ქუჩის, თავისუფლების ქუჩის შესახვევის, თავისუფლების ქუჩის მეორე შესახვევის, ფირცხელავას ქუჩის ჩიხის გარე განათების მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწყობილია გარე განათების ქსელი და შექმნილია პირობები ღამის საათებში მოსახლეობის (ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა) უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის

ხელშეწყობის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 04 01

1,100.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 შპს „ზუგდიდის მუნიციპალური ტრანსპორტი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

შპს ,,ზუგდიდის მუნიციპალური ტრანსპორტი“ მოსახლეობას შეღავათიანი გადაადგილების სერვისით უზრუნველყოფს. მუნიციპალური ტრანსპორტის ფინანსური ხელშეწყობა ემსახურება ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფას; მგზავრებისთვის გადაყვანის შეღავათიანი და კომფორტული პირობების შექმნას. დაგეგმილია გადახდის სისტემის მოწესრიგება ავტობუსებში სალარო აპარატების დამონტაჟების გზით; ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებებს მორგებული მარშრუტებისა და გრაფიკის შედგენა; მოძრაობის საწყისი წერტილების მოქალაქეებისთვის მისაღებ ადგილზე განთავსება. ასევე ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ფინანსური ხელშეწყობით მოხდება ძველი ავტობუსების ახლით ჩანაცვლება.

მოსალოდნელი შედეგი

გამართულად ფუნქციონირებს საავტომობილო პარკი და დაწესებულია მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის შეღავათიანი, უცვლელი ტარიფი

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

 02 05

200.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციის და მოვლა-პატრონობისათვის აუცილებელი სამუშაოების თანადაფინანსება. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და მოსახლეობის დახმარების მიზნით, პროგრამა მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: მრავალსართულიანი სახლების ახალი ლიფტების მოწყობა; ლიფტების სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისთვის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიების დაფიქსირებისათვის (ე.წ. წითელ ხაზებში მოქცევა) გაწეული ხარჯები; პარაპეტებისა და წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია; საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული წყალარინების კომუნიკაციების აღდგენა; შიდა წყალგაყვანილობის (საერთო სარგებლობის) რეაბილიტაცია; ეზოების კეთილმოწყობა; სადარბაზოების კეთილმოწყობა; სპორტული ინვენტარის, ატრაქციონებისა და ძელსკამების შეძენა; ფასადების კეთილმოწყობა-შელესვა, გამაგრება.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული, რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინფრასტრუქტურა და შექმნილია უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემო

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

 02 07

4.300

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური და ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული ობიექტების კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა; საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურული სივრცეების მოწესრიგება და განვითარება;

მოსახლეობის დასვენებისა და გართობისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, სადაც გათვალისწინებული იქნება შშმ პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული ობიექტების კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა; დაგეგმილია საზოგადოებრივი სივრცეების მოწესრიგება: პარკებისა და სკვერების მოწყობა/რეაბილიტაცია; განხორციელდება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-პატრონობა: სანიაღვრე არხების, შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, მიწისქვეშა გადასასვლელის, მდინარეთა ჯებირების და სხვა ნაგებობების მოწყობა, შეკეთება და მოვლა-პატრონობა და სხვა. შშმ პირთათვის ფიზიკური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით დაგეგმილია საზოგადოებრივი ობიექტების ადაპტირება.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

გენდერული

დიახ

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 07 01

4,000.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 ()იპ ,,კეთილმოწყობის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიისა და თვითმმართველი ერთეულის სარგებლობაში/საკუთრებაში არსებული ობიექტების კეთილმოწყობა და მოვლა. კერძოდ, გარე განათების ქსელის მოწყობა, არსებულის მოვლა, ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია; სანიაღვრე ქსელების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; შადრევან-აუზების მოვლა, ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია; ტროტუარებისა და ბორდიურების კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია; გამწვანების ზოლების მოწყობა; ხეებისა და მცენარეების დარგვა, ჩანაცვლება და მოვლა-პატრონობა; შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, მიწისქვეშა გადასასვლელის, მდინარეთა ჯებირების და სხვა ნაგებობების მოწყობა, შეკეთება და მოვლა-პატრონობა; გზაჯვარედინების მარეგულირებელი შუქნიშნების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული წყალმომარაგების და კანალიზაციის ქსელის ექსპლუატაცია -რეაბილიტაცია; სადღესასწაულო დღეებში გაფორმების ღონისძიებების უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უმწეო და სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის მიზნობრივი მომართვის საფუძველზე საცხოვრებელი შენობის მცირე შეკეთებითი სამუშაოების ჩატარება; მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული „სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის“ წესის შესაბამისად სამუშაოების ჩატარება.

პროგრამის ფარგლებში, ასევე შეიქმნება არარეგისტრირებული კავშირები (ე.წ. ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები), რომლებიც მუნიციპალიტეტს მიმართავენ გამწვანების პროექტებითა და სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვებით, ხოლო მუნიციპალიტეტი, თავის მხრივ უზრუნველყოფს აღნიშნული პროექტების თანადაფინანსებას პროექტის საერთო ღირებულების 95 პროცენტით.

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგი 1: უზრუნველყოფილია მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, მოწყობილია ღია დასასვენებელი სივრცეები და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის პარკებსა და სკვერებში შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი გარემო დასვენებისა და გართობისთვის, შემცირებულია სტიქიის შედეგად მოსახლეობისათვის შესაძლო ზიანისა და მატერიალური ზარალის მიყენების რისკები.

შედეგი 2: მწვანე ბიუჯეტით ხელშეწყობილია მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ხელშეწყობილია ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 07 03

300.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური, ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონებრივი აქტივების კერძოდ კაპიტალური შენობებისა და ნაგებობების კეთილმოწყობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა. აღნიშნულ შენობებში შშმ პირთათვის ფიზიკური ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 

რეაბილიტირებული და ადაპტირებულია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობები და შექმნილია პირობები მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის პოპულარიზებისკენ მიმართული აქტივობების კოორდინირება

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 08

30.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 

 ა(ა)იპ „სამეგრელო-ზემო სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ტურიზმის პოპულარიზაციისათვის სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში არსებული მუნიციპალიტეტების მიერ ერთობლივი საქმიანობის განხორციელება: საინფორმაციო-სარეკლამო საშუალებების გამოყენება; ბუკლეტების დამზადება- გავრცელება; ტურისტული მომსახურების ( გიდების, ექსკურსიამძღოლების გადაადგილებისათვის სატრანსპორტო მომსახურების და სხვა) უზრუნველყოფა; რეგიონში ღირსშესანიშნავი ადგილების დათვალიერების ტურების შეთავაზება-მომსახურება; დონორებთან მუშაობა ფინანსური მხარდაჭრის (გრანტები) საკითხებზე.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული ღირსშესანიშნაობებისა და ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ცნობადობის ამაღლება;

ხელშეწყობილია ადგილობრივი და უცხოელი ვიზიტორებისა და დამსვენებლების რაოდენობის ზრდა და დონორების დაინტერესება მხარის ღირსშესანიშნაობებით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რგფ-დან მგფ-დან განსახორციელებელი

პროექტების თანადაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 09

400.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური, ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის სახსრებით განხორციელდება ძირითადი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორიცაა გზების მშენებლობა, სანიაღვრე არხების მოწყობა, საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა და სხვა. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ინგირის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭავჭავაძისა და დანინის ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. ოირემეს ადმინისტრაციულ ერთეულში ოირემე დავითიანის დამაკავშირებელი სავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. კოკის ადმინისტრაციულ ერთეულში კოკი-ახალკახათის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. ჯუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჯუმი ახალსოფლის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. ორულუ-კიროვის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. ხეცერას ადმინისტრაციულ ერთეულში საკუტალიო-სამოლაშხიოს უბნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. ხეცერას ადმინისტრაციულ ერთეულში სამელიო-საფირცხელაოს უბნის გზის რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო

ღონისძიებების პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 10

100.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური, ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების დროს მოსახლეობისთვის მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად საჭირო ფინანსურ-მატერიალური საფუძვლების შექმნა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ლიკვიდირებულია სტიქიით გამოწვეული შედეგები და უზრუნველყოფილია დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა-ფუნქციონირება

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის და

ექსპერტიზის ხარჯები

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 11

250.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ექსპერტიზა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სხვადასხვა სამშენებლო სამუშაოს საპროექტო დოკუმენტაციისა და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა. ასევე, მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის გაწევის მიზნით საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის კონტროლი

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯები

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 12

150.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სხვადასხვა სახის პროექტებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვის შედგენა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია კაპიტალური სამშენებლო პროექტების შეუფერხებლად და ხარისხიანად განხორციელება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის

და ქონების შეფასების ხარჯები

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

 02 13

25.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების სამსახურის ქონების მართვის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალური ქონების ეფექტურად მართვა და განკარგვა. პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დაგეგმარების შესაბამისად, არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების შემდგომ გამოყენებისთვის საკადასტრო ნახაზებისა და მათი ელექტრონული ვერსიების მომზადება, შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შედგენა, აღრიცხვაზე ასაყვანი ქონების შეფასება, მათ შორის სტრატეგიული ძირითადი აქტივების.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია უძრავი ქონების მართვისა და პრივატიზების ეფექტური პროცესი და ხელშეწყობილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული დამატებითი ქონების ზრდა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საინვესტიციო პროექტების, დონორებთან ურთიერთობის და ტურიზმის

ხელშეწყობის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 15

20.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის მიერ საჭიროებებზე მორგებული, უცხოური ორგანიზაციების, დონორების მიერ გამოცხადებულ აქტივობებზე პროექტების წარდგენა და თანადაფინანსებით მათი განხორციელების უფლების მოპოვება; ასევე ადგილობრივი მეწარმეების ხელშეწყობის მიზნით ფესტივალებისა და გამოფენა-გაყიდვების მოწყობა და მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ბროშურების ბეჭდვა.

მოსალოდნელი შედეგი

შეფასებულია მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო პოტენციალი, შექმნილია საინვესტიციო პორტფელები და განხორციელებულია ადგილობრივი მეწარმეების მხარდამჭერი ღონისძიებები

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამოქალაქო ბიუჯეტი

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 16

1,000.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 სამოქალაქო ბიუჯეტი არის პირდაპირი დემოკრატიის მექანიზმი, რომელიც ქმნის შესაძლებლობას მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირებისას გათვალისწინებულ იქნას საზოგადოებრივი ინტერესები.

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს საბიუჯეტო პროცესში ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეებს სთავაზობს თავად შეიმუშაონ კონკრეტულ დასახლებაში არსებული პრობლემის გადაჭრის გზები და რიგი პროცედურების გავლის შედეგად განსაზღვრონ პრიორიტეტული პროექტები.

პროგრამაში ასევე გათვალისწინებულია ყოველწლიური საინფორმაციო კამპანიის მასალების შესასყიდად საჭირო თანხა 5000 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

ხელშეწყობილია ადგილობრივი ხელისუფლებისა და მოსახლეობის ურთიერთთანამშრომლობა პრიორიტეტების განსაზღვრის საქმეში, უზრუნველყოფილია მოსახლეობის ჩართულობა საბიუჯეტო პროცესში და ქ. ზუგდიდში გაუმჯობესებულია საცხოვრებელი გარემო

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 6,990.0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

 2022 წლის გეგმა

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

7040.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

5,300.0

03 02

შპს "ANAKLIA-GANMUKHURIS RESORTS"
ფინანსური ხელშეწყობა

780.0

03 03

 ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობის პროგრამა

850.0

03 05

პარკების,სკვერების და ბულვარის რეკონსტრუქციისა და კეთილმოწყობის პროგრამა

50.0

03 08

მუნიციპალური ტერიტორიის და მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებები მღრღნელებისა და სხვა ცხოველებისგან 

60,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

03 01

5,300.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 ა(ა)იპ „ზუგდიდდასუფთავება“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს 105 000-ზე მეტი ადამიანი. ერთი მაცხოვრებლის მიერ დღე-ღამის განმავლობაში საშუალოდ წარმოიქმნება 800 გრამზე მეტი მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენი, სულ წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოიქმნება 30 ათას ტონაზე მეტი მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენი.

პროგრამის ამოცანაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი მყარი ნარჩენების შეგროვება, ტრანსპორტირება და განთავსება ნაგავსაყრელზე. უფრო დეტალურად: ქალაქისა და სასოფლო - ტერიტორიტორიული ერთეულების ცენტრალური ადგილების, ტროტუარების, სკვერების, გაზონების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების დაგვა - დასუფთავება, ნარჩენების აკრეფა - შეგროვება, ნარჩენების შეგროვება მოსახლეობიდან კარდაკარ შემოვლით ქალაქის 475 ქუჩაზე მცხოვრები 13 ათასი კომლიდან და 48 სოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები 18 ათასი კომლიდან, დატვირთვა სატრანსპორტო საშუალებებზე და ტრანსპორტირება-განთავსება ნაგავსაყრელში. აგრეთვე მყარი ნარჩენების გატანა კომერციული, ინსტიტუციური და ინდუსტრიული სტრუქტურებიდან, სულ 1200-ზე მეტი ობიექტიდან.
მყარი ნარჩენების მართვის წარმოდგენილი პრიორიტეტი განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 1 აპრილს დამტკიცებული „ნარჩენების მართვის 2016–2030 წლების ეროვნული სტრატეგიის“, „ნარჩენების მართვის ეროვნული სამოქმედო გეგმის“ და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2017 წლის 28 დეკემბერს დამტკიცებული „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 2018–2022 წწ გეგმის“ მიხედვით.

2022 – 2025 წლებში წინამდებარე პრიორიტეტული სამოქმედო გეგმით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მყარი ნარჩენების მართვაში უნდა შესრულდეს შემდეგი სამუშაოები და მიღწეული უნდა იქნას შემდეგი მაჩვენებლები:

 1. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი მყარი მუნიციპალური ნარჩენების 100 % - ის შეგროვება - გატანა და განთავსება ნაგავსაყრელში 2025 წლისათვის, როგორც ქალაქის, ისე 48 სასოფლო - ტერიტორიული ერთეულიდან;
 2. ქაღალდის , პლასტიკატის, მინისა და მეტალის წარმოქმნის წყაროსთან სეპარირების სისტემის ჩამოყალიბება - დანერგვა 2022- 2025 წლებში;
 3. რეციკლირების შემდეგი მინიმალური მაჩვენებლების მიღწევა 2025 წლისათვის: ქაღალდისა 50% - ით, პლასტიკატისა - 50 % - ით, მინისა - 50 % - ით, ლითონისა 80% - ით;
 4. ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების ნაგავსაყრელში განთავსების შემცირების მიზნით კომპოსტირების საპილოტე პროგრამებისგანხორციელების დაწყება 2022 – 2025 წწ.
 5. სპონტანურად წარმოშობილი სტიქიური ნაგავსაყრელების ყოველთვიური ლიკვიდაცია;
 6. კერძო და საჯარო სექტორების თანამშრომლობის მიზნით საერთო ინტერესების იდენთიფიკაცია;
 7. საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება, მისი ჩართულობით დასუფთავების აქციების ორგანიზება 2022 – 2025 წწ;
 8. როგორც კერძო ისე საჯარო სექტორიდან ნარჩენების მართვის ხარჯების სრულად ამოღების სისტემის შემუშავება 2025 წლისათვის;
 9. მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების დანერგვის ხელშეწყობა 2022 – 2025 წწ.
 10. ნარჩენების შესახებ მონაცემებისა და ინფორმაციის მართვის სისტემის ჩამოყალიბება და დანერგვა .

 ზემოთ აღნიშნული მოთხოვნებითა განპირობებული და დასაბუთებული 2022 წლისა და შემდგომი 2025 წლამდე პერიოდისათვის, 2021 წლის ფაქტიურთან შედარებით საოპერაციო დანახარჯების გაზრდა, კერძოდ:

1. 2022 – 2025 წლებში 90 % - დან 100 % მდე უნდა გაიზარდოს სასოფლო - ტერიტორიული ერთეულებიდან მყარი მუნიციპალური ნარჩენების გატანა; ამის უზრუნველსაყოფად საჭიროა სასოფლო - ტერიტორიული ერთეულებიდან 2022 წლისათვის 1.5 ათასი ტონით მეტი მყარი ნარჩენების გატანა, 2021 წლის ფაქტიურთან შედარებით. აქედან გამომდინარე 2022 წლის საოპერაციო ხარჯები გაიზრდება 223 245 ლარით (მოცულობით ფორმაში 48 სასოფლო - ტერიტორიული ერთეულიდან ფაქტიურად გატანილი მყარი მუნიციპალური ნარჩენების საშუალო წლიური მოცულობა 9 ათასი ტონაა, რომელიც , სასოფლო - ტერიტორიული ერთეულებიდან ნარჩენების 100 % - ით გაზიდვის შემთხვევაში და ნარჩენების მოცულობის ყოველწლიური ზრდის ტენდენციის გათვალისწინებით, გაიზრდება 1.5 ათასი ტონით.კალკულაციით 1 ტონის გატანის დანახარჯები შეადგენს 148,83 ლარს , 1.5 ათასი ტონისა კი 223 245 ლარს).

2. პოსტკოვიდური პერიოდის შემდგომ 2022 – 2025 წლებში მოსალოდნელია ქალაქის ტერიტორიიდან ნაგავსაყრელში ყოველწლიურად გაზიდული მუნიციპალური ნარჩენების მოცულობის გაზრდა საშუალოდ წელიწადში თითო ათასი ტონით , რაც იწვევს საოპერაცის დანახარჯების გაზრდას ყოველწლიურად, საშუალოდ წელიწადში 150 ათასი ლარის ოდენობით.

3. ჩვენს მუნიციპალიტეტში 2019 წლიდან დაიწყო ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება, რომელიც 2020 წელს კოვიდინფექციის გამო შეფერხდა. 2022 წლის და შემდგომი პერიოდისათვის დაგეგმილია აღნიშნული პროცესის განახლება და მასშტაბების გაფართოება. ამასთან გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ ,,მყარი ნარჩენების მართვის ინტრგრირებული პროგრამა II -ის ფარგლებში შემუშავებულია 2022 წლიდან ქაღალდის ნარჩენების სეპარირება - რეციკლირების საპილოტე პროგრამის განხორციელების პროგრამა, რის საფუძველზეც დაგეგმილია ქაღალდის გამოცალკევება - რეციკლირება სხვა სახის მყარი ნარჩენებისაგან და მუნიციპალიტეტი ამ პროგრამის განსახორციელებლად ინვენსტორისაგან მიიღებს 150 ცალ ნაგავშემკრებ კონტეინერს და 1 ერთეულ ნაგავმზიდს, სულ 104 440 ევროს (417 800 ლარის) ღირებულების ინვესტიციას. ამ პროცესის შემდგომი ოპერირებისათვის ამავე ბანკის გათვლებით ყოველწლიურად საჭიროა საოპერაციო დანახარჯის გაზრდა 82 000 ლარით (20 500 ევრო);

4. მყარი ნარჩენების მართვის 5 წლიანი გეგმით 2022 წლიდან მუნიციპალიტეტში უნდა დაიწყოს ბიოლოგიური ნარჩენების კომპოსტირების საპილოტე პროგრამის განხორციელება, რისთვისაც დამატებით საჭიროა 120 000 ლარის საოპერაციო ხარჯების გამოყოფა ყოველწლიურად.

5. შრომის ანაზღაურების გაზრდა:

ცენტრში დასაქმებული 529 თანამშრომელიდან 250 თანამშრომლის ხელფასი არ აღემატება თვეში 400 ლარს (რეალური ხელფასი 320 ლარი). ვგეგმავთ 2022 წლიდან ამ კატეგორიის მუშებისათვის ხელფასების ეტაპობრივ გაზრდას 50 ლარით (12,5 %) თვეში. რის გამოც 2022 – 2025 წლებში ყოველწლიურად საოპერაციო ხარჯები იზრდება 150 ათასი ლარით.

6. საშვებულებო ფონდის გათვალისწინება:

ცენტრის ბიუჯეტში აუცილებელია გათვალისწინებული იქნას ფიზიკურად სამუშაოების შემსრულებელთათვის (პირთა რაოდენობა, რომლებიც ფიზიკურად მუშაობენ და მათი შვებულებაში გასვლის შემთხვევაში საჭიროა მუშახელის ჩანაცვლება , შეადგენს 350 კაცს, რომელთა საშუალო ხელფასი 450 ლარია) საშვებულებო თანხა წელიწადში კი 156 600 ლარი.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა და ეფექტურად ხორციელდება ნარჩენების მართვა

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 შპს „ANAKLIA-GANMUKHURI RESORTS”-ის

ფინანსური ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

03 02

780.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 

 შპს "ANAKLIA-GANMUKHURIS RESORTS"
 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ანაკლია - განმუხურის სანაპირო ბულვარის ტურისტულ ზონაში ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტების აშენება, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, შენახვა და პერიოდული რეაბილიტაცია; ანაკლიის აკვაპარკის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ტურისტებისთვის კომფორტული გარემო-პირობების შექმნა; კულტურულ-მუსიკალური და სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებების ხელშეწყობა.

 

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებულია ანაკლია-განმუხურის სანაპირო ბულვარი, გამართულად ფუნქციონირებს ანაკლიის აკვაპარკის წყლის ატრაქციონები და შექმნილია პირობები ანაკლია-განმუხურის საკურორტო ზონის ცნობადობის გაზრდისთვის

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

03 03

850.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 ()იპბოტანიკური ბაღების მართვის ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში ოთხმოცამდე გვარის მრავალი სახეობის ხე, ბუჩქი და მცენარე იზრდება, მათ შორის მაგნოლიის ექვსი სახეობა, სხვადასხვა სახეობის მუხა, ატლასისა და ჰიმალაის კედარი, კანარის ვერხვი, აზიის, მათ შორის ინდოეთის, იაპონიის, ხმელთაშუაზღვისპირეთის, ამერიკის და სხვა ადგილებიდან შემოტანილი რელიქტური და ენდემური მცენარეები.

როგორც მდებარეობით, ასევე კლიმატური პირობებით ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი ერთ-ერთ საუკეთესო ბაზას წარმოადგენს ძვირფასი სუბტროპიკული მცენარეების ინტროდუქციის, კვლევისა და აკლიმატიზაციისათვის.

პროგრამის მიზანია ზუგდიდის რეაბილიტირებული ბოტანიკური ბაღის მოვლა-პატრონობა; მისი განვითარების ხელშეწყობა; ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში ისტორიული მნიშვნელობის ხეივნების აღდგენა/შევსება; ისტორიულ წყაროებში მითითებული კამელიების, ჰორტენზიების და ბზის ხეივნების აღდგენა განვითარება, ოჯალეშისა და ოქროწვიმის ხეივნების მოწყობა; დენდრარიუმის მოწყობა 5 ჰექტარზე.

ბოტანიკურ ბაღში დღეისათვის 80 სახეობის 4530 ცალი ხე-მცენარეა, რომელთა სათანადო მოვლა-პატრონობა ხდება. დაგეგმილია არსებული ფლორის ახალი კოლექციებით გამდიდრება; მრავალფეროვანი სერვისებისა და პროდუქტების დანერგვა; ადგილობრივი მაცხოვრებლებისა და ტურისტებისათვის დასასვენებლად კომფორტული გარემოს შექმნა; სათბურში არსებული და ახალი სახეობების მცენარეთა ჩითილების გამოყვანა და გამრავლება; მცენარეთა სხვლა-ფორმირება და კონსერვაცია; მავნებელ დააავადებებთან და მწერების საწინააღმდეგო ღონისძიებების ორგანიზება; ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე სპორტული, კულტურულ-შემეცნებითი, გასართობი, საგანმანათლებლო და სადღესასწაულო ინფრასტრუქტურის განვითარება; ბოტანიკური ბაღის მოვლა-პატრონობისთვის საჭირო ტექნიკისა და აღჭურვილობის შეძენა; სამეცნიერო ცენტრის შექმნის მიზნით საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ბაზის ფორმირება; ჰერბარიუმის შექმნა; სამეცნიერო ექსპედიციების ორგანიზება.

მოსალოდნელი შედეგი

თანამედროვე სანდარტების შესაბამისად მოწყობილია ინფრასტრუქტურა და მოვლილი, განახლებული და გამრავლებულია ენდემური და ეგზოტიკური მცენარეები, გაძლიერებულია ტურისტული, რეკრეაციული და სამეცნიერო შესაძლებლობები.

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 პარკების,სკვერების და ბულვარის რეკონსტრუქციისა და კეთილმოწყობის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

 03 05

50.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური, ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური გარემოსა და ლანდშაფტური იერსახის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალი სკვერებისა და პარკების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სკვერებსა და პარკებში ქვაფენილების რეაბილიტაცია, დეკორატიული სანათების შეძენა-მონტაჟი. იგეგმება მეუნარგიას ქუჩაზე სკვერის მოწყობა, აკ. წერეთლის მემორიალის აღდგენის სამუშაოები და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია სკვერებისა და პარკების ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შექმნილია ჯანსაღი ეკოლოგიური გარემო მოსახლეობის დასვენებისა და გართობისთვის.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტერიტორიის და მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებები მღრღნელებისა და სხვა ცხოველებისგან

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

03 08

60.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ზედამხედველობის სამსახურის რეაგირებისა და მონიტორინგის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით განხორციელდება ქ. ზუგდიდსა და მუნიციპალიტეტის სხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა, მგლებისა და ტურების ბუნებრივი გარემოდან ამოღების, მღრღნელებისა და ინფექციის გადამტანი სხვა ცხოველებისგან ადამიანების დაცვის პრევენციული ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით უზრუნველყოფის მიუსაფარი ცხოველების მართვა

 


მუხლი 15. განათლება

 

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 7,750.0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 ათას ლარში

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

 2022 წლის გეგმა

04 00

განათლება

7750,0

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამა

6,500.0

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია

0.0

04 03

სკოლისგარეშე სწავლისა და ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

770.0

04 04

საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა

200.0

04 05

განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდებისა და ბავშვთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა

250.0

04 06

შ. მესხია სახელობის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ხელშეწყობის პროგრამა

30.0

04 07

საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა დელეგირებული თანხებით

0.0

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

 04 01

6,500.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 ააიპ სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის თანახმად მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. სკოლამდელი განათლების მიწოდებას ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ა(ა)იპ სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი უზრუნველყოფს.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 62 საბავშო ბაღი; მათგან 17 - ქალაქში, ხოლო 45 - სოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულებში. სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი ხელს უწყობს ბავშვის ინტელექტუალურ, ფიზიკურ განვითარებას, შემეცნებითი და შემოქმედებითი უნარების ფორმირებას, ინდივიდუალური და პიროვნული თვითგამოხატვის უნარების გამოვლენას და ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებას.

პროგრამის მიზანია სტანდარტების შესაბამისად სააღმზრდელო მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) მოწყობა-განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება, სახანძრო უსაფრთხოებისა და ჰიგიენური ნორმების დაცვა. შესაბამისად დაგეგმილია: აღმზრდელების კვალიფიკაციის დონის შესწავლა-გაანალიზება და საჭირო ტრენინგ-კურსების მომსახურეობის შესყიდვა; სამზარეულოებისა და საწყობების სტანდარტის შესაბამისად მოწყობა, მზარეულების გადამზადება; ახალი, მაღალი ხარისხის აღჭურვილობის შეძენა/მონტაჟი და უსაფრთხო გარემოსა დაცვა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა და შექმნილია პირობები ბავშვების ჰარმონიული განვითარებისთვის

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლისგარეშე სწავლისა და ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

 04 03

770.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 

 ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის განვითარების სასახლე

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ააიპ-ის საქმიანობა საკმაოდ მრავალფეროვანია. მისი ფუნქციონირების მიზანს წარმოადგენს: კონკურსების, დისკუსიების, ვიქტორინების, კონფერენციების, ლიტერატურული საღამოების, ქართული ფოლკლორული მასალების (ავთენტური) მოძიება, შესწავლა და პოპულარიზაცია, ინტელექტუალური თამაშების, სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარება. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით მოზარდების დაინტერესება სპორტული აქტივობებით, სამეჯლისო-სპორტული ცეკვებით, თანამედროვე და საესტრადო სიმღერების შესწავლა, სადისკუსიოდ აქტუალური თემატიკის შერჩევა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის დღეების ორგანიზება, ქსელური მუშაობა საჯარო სკოლების თვითმმართველობებთან, საბავშვო და თოჯინების სპექტაკლების, მიუზიკლების დადგმა და ჩვენება, თანამშრომლობა შშმ მოზარდებთან, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, საყმაწვილო მედიის განვითარება, მუსიკალურ-ლიტერატურული საღამოების, მუსიკალური და თეატრალური კვირეულების, გამოფენების ჩატარება. საქალაქო, რაიონული, რესპუბლიკური და საერთაშორისო კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობის მიღება. ახალგარზდებისთვის სხვადასხვა ტრენინგ-სემინარების, საინფორმაციო შეხვედრების, კონკურსების, მცირე პროექტების, ფორუმების ჩატარება.

მოსალოდნელი შედეგი

ხელშეწყობილია ქართული ფოლკლორის და ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია, მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის შექმნილია თანაბარი პირობები მუსიკალური და სამხატვრო განათლების მისაღებად, წახალისებულია ახალგაზრდების ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

04 04

200,0

პროგრამის განმახორციელებელი

მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის განათლების განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში გამოვლენილ იქნა არსებული პრობლემები და საჭიროებები, რომლის საფუძველზე გამოიკვეთა პრიორიტეტები და განსაზღვრულ იქნა მომდევნო 2022 -2025 წლებში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან საჯარო სკოლების დაფინანსებისთვის გამოსაყოფი თანხის ოდენობა. დაფინანსება ითვალისწინებს ისეთი პრობლემების გადაჭრას როგორიცაა, ელექტროგაყვანილობის რეაბილიტაცია ქალაქ ზუგდიდის N6, N9, N11, ჯუმის, ურთის, ჭკადუაშის, აბასთუმანის, კორცხელის, ერგეტის , დარჩელის N2, დიდინეძის და სხვა საჯარო სკოლებში, სკოლების გათბობა, სკოლების შიდა მატერიალურ ტექნიკურის ბაზის გაუმჯობესება, შენობის ფასადის რეაბილიტაცია და გადახურვა, სკოლების სპორტული დარბაზებისა და სპორტული მოედნების რეაბილიტაციის სამუშაოები და სხვა გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაფინანსება. ასევე მომდევნო 2022-2025 წლებში აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საგანმანათლებლო -შემეცნებითი პროექტების განხორციელება, რომლებიც ხელს შეუწყობს საგანმანათლებლო უნარ-ჩვევების (სწავლა, სწავლება, კვლევა, გუნდური მუშაობა, სიახლეების მიღება, გარემოსთან ადაპტაცია, კომუნიკაცია, ინკლუზიური განათლება, ახალი ტექნოლოგიების, მიდგომების, მიმართულებების გაცნობა სწავლის და სწავლების პროცესში ) განვითარებას.

მოსალოდნელი შედეგი

საჯარო სკოლების რეაბილიტირებულია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და მოსწავლეთათვის შექმნილია ფიზიკურად თანაბარხელმისაწვდომი ადაპტირებული და კომფორტული გარემო ზოგადი განათლების მისაღებად

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდებისა და ბავშვთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

04 05

250.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის განათლების განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული იქნება შემოქმედებითი, აკადემიური უნარების მქონე ნიჭიერი ახალგაზრდებისა და ბავშვების დაფინანსება - სხვადასხვა კონკურსებში, კონფერენციებში, სიმპოზიუმებში მონაწილეობის მისაღებად; ნიჭიერი, მაღალი აკადემიური მაჩვენებლების სტუდენტებისათვის მერის სტიპენდიის დანიშვნა; ფინანსური დახმარება ასევე გათვალისწინებული იქნება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უცხოეთის აკრედიტებულ სასწავლებელში ჩარიცხული სტუდენტებისთვის. პროგრამით გათვალისწინებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საჯარო და კერძო სკოლების მედალოსანი კურსდამთავრებულების დაჯილდოება.

მოსალოდნელი შედეგი

ხელშეწყობილია განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების შემოქმედებითი საქმიანობა და ახალგაზრდების მეტი ჩართულობა საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივ საქმიანობაში

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შ. მესხია სახელობის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ხელშეწყობის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

04 06

30.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 

 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ერთადერთი სახელმწიფო აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის ფინანსური ხელშეწყობა სტუდენტებისა და ახალგაზრდებისათვის სხვადასხვა აქტივობებისა და ღონისძიებების განხორციელება.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია სტუდენტთა თვითმმართველობის აქტივობებისა და პრაქტიკული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა და ხელშეწყობილია სტუდენტების ჩართულობა საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4,951,0 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

 ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

 2022 წლის გეგმა

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

4951,0

05 01

სპორტისა და ახალგაზრდული პროგრამების განვითარების ხელშეწყობა

1366,0

05 01 01

მუნიციპალიტეტის სპორტის
განვითარების ცენტრი

1,050.0

05 01 02

სპორტული და ახალგაზრდული
ღონისძიებების დაფინანსება

216,0

05 01 03

მინი სპორტული მოედნების
მშენებლობა-რეაბილიტაცია

100.0

05 01 04

საჭადრაკო სკოლის შენობის
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია

0.0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

3085,0

05 02 01

ხელოვნებისა და კულტურის
ხელშეწყობის პროგრამა

1,200.0

05 02 02

კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლთა დაცვის პროგრამა

120.0

05 02 03

 საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა

700.0

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

250.0

05 02 05

ტელერადიომაუწყებლობა და
საგამომცემლო საქმიანობა

65.0

05 02 06

რელიგიის ხელშეწყობის პროგრამა

120.0

05 02 07

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა

630.0

05 03

საცხენოსნო კლუბ "ხარებას"
ფინანსური ხელშეწყობა

80.0

05 04

ქართული ფეხბურთის განვითარების
ხელშეწყობის პროგრამა

420.0

 

როგრამის დასახელება

კოდი

სპორტისა და ახალგაზრდული პროგრამების განვითარების ხელშეწყობა

 

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

2022-2025 წლების დაფინანსება ათას ლარში

05 01

1366,0

5,700.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; ახალგაზრდობის სულიერი და ფიზიკური ჰარმონიული განვითარება; სპორტული ტრადიციების დაცვა-გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობის შენარჩუნება; სპორტის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია.

პროგრამა მოიცავს 3 ქვეპროგრამას: მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება, მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და წახალისებულია სპორტული მიღწევები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 01 01

1,050.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

 ა(ა)იპ სპორტულ დაწესებულებათა მართვის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის განხორციელების მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; ახალგაზრდობის სულიერი და ფიზიკური ჰარმონიული განვითარება; სპორტული ტრადიციების დაცვა-გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობის შენარჩუნება; სპორტის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია.

ცენტრი ახორციელებს ისეთი სპორტული ღონისძიებებისა და აქტივობების დაფინანსებას, როგორიცაა: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადები - ოლიმპიადები ტარდება სკოლებს შორის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში; მუნიციპალიტეტში ჩასატარებელი სპორტის სხვადასხვა სახეობის ტურნირის დაფინანსება; გასვლით ტურნირებში მონაწილე სპორტსმენების ფინანსური ხელშეწყობა; წარმატებული სპორტსმენების წახალისება, რომლებმაც მოიპოვეს საქართველოს, ევროპისა და მსოფლის ჩემპიონის ტიტული ან გავიდნენ საპრიზო ადგილებზე (მათ მიეცემათ ერთჯერადი თანხა პრემიის სახით 300-დან 2000 ლარამდე ტიტულის შესაბამისად); წარმატებული მწვრთნელების (რომელთა აღსაზრდელებმაც მოიპოვეს მსოფლიოს, ევროპისა და საქართველოს ჩემპიონის ტიტული) წახალისება - მათ მიეცემათ პრემია აღსაზრდელის მიერ მიღებული თანხის 50%-ის ოდენობით; სპორტული სექციებისა და ადმინისტრაციის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვა და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია თანაბარი პირობები სპორტულ ცხოვრებაში მოზარდთა და ახალგაზრდების (ქალი/კაცი) რეგულარული ჩართულობისთვის, უზრუნველყოფილია სპორტული სექტების გამართული ფუნქციონირება და წახალისებული არიან საერთაშორისო და ადგილობრივ ტურნირებში მოასპარეზე წარმატებული სპორტსმენები, მათი მწვრთნელები და ადგილობრივი მსაჯები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული და ახალგაზრდული

ღონისძიებების დაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 01 02

216,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება, დაფინანსება და ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის განვითარება; სპორტულ-გამაჯანსაღებელი პროექტების განხორციელება; შშმ პირების ხელშეწყობა და მათი სრულფასოვანი ინტეგრაცია საზოგადოებაში; ახალგაზრდული საქმიანობის მხარდაჭერა; ახალგაზრდული თვითმმართველობების გაძლიერება და ახალგაზრდული სივრცის მოწყობა; ინტელექტუალურ- შემეცნებითი და საგანმანათლებლო ღონისძიებების გამართვა; ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება; გენდერული საკითხების მიმართულებით სპორტში თანასწორი შესაძლებლობების შექმნა; შემეცნებითი და საგანმანათლებლო ღონისძიებების განხორციელება; სამოქალაქო კლუბების ჩამოყალიბება; ახალგაზრდული საკრებულოს გაძლიერება და მოზარდი თაობის მაქსიმალურად ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში; ახალგაზრდებში გენდერული საკითხების ირგვლივ ცნობიერების ამაღლება.

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგი 1: უზრუნველყოფილია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ჩატარება და ახალგაზრდობის ფართო მასების ჩაბმა ინტელექტუალურ და სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში;

შედეგი 2: მხარდაჭერილია ახალგაზრდული პოლიტიკა და უზრუნველყოფილია ახალგაზრდული იდეებისა და მათ მიერ დაგეგმილი აქტივობების დაფინანსება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა-

რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 01 03

100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური;

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 

ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა სპორტის განვითარებისათვის სპორტული მატერიალური-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, ფიზიკურად ძლიერი და ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობის აღზრდის ხელშეწყობა. ახალი მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია სპორტული მოედნის მოწყობა .

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

რეაბილიტირებულია სპორტული ინფრასტრუქტურა და შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემო ახალგაზრდებისა და მოზარდი თაობის წვრთნისა და სპორტული მომზადებისათვის

 

 

როგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს განვითარებ

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 02

3,085.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა და განვითარება; კულტურული თვითმყოფადობის გაღრმავების ხელშეწყობა; ენთოგრაფიული მემკვიდრეობის შენარჩუნება; შემოქმედებითი პროცესების წარმართვა; კულტურული თვითმყოფადობის გაღრმავება; ადამიანის სულიერი, ინტელექტუალური, მორალური და ემოციური განვითარების ხელშეწყობა.

პროგრამა მოიცავს 7 ქვეპროგრამას.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებისთვის კულტურული ფასეულობებისა და ღირებულებების ხელმისაწვდომობა, კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა და ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხელოვნებისა და კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01

1,200.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

 ა(ა)იპ ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს შემოქმედებითი პროცესებისა და ფოლკლორული ჯგუფების ხელშეწყობა; მივიწყებული ქართული ხალხური სიმღერების აღდგენა და შენარჩუნება; ხალხური ცეკვის სასცენო დამუშავება მხატვრული კანონებისა და კუთხური თავისებურებების გათვალისწინებით; სახელოვნებო ნიჭით დაჯილდოებული პირების გამოვლენა; ღვაწლმოსილი ხელოვანი ადამიანების წარმოჩენა; ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენების გამართვა; ადგილობრივი მუზეუმების შენარჩუნება და განვითარება; ახალგაზრდებში ეროვნული ფასეულობებისა და კულტურული მემკვიდრეობისადმი ინტერესის გაღვივება; ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენების გამართვა; მხატვრების ექსპოზიციების და თემატური გამოფენების მოწყობა; სახვითი ხელოვნების განვითარება.

ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი მუშაობს სხვადასხვა მიმართულებით:

 • მაცი ხორავას სახელობის სამხატვრო გალერეა - შემოქმედებითად გალერეა აქტიურად არის ჩართული ყველა მიმდინარე პროცესში. გალერეაში მუდმივად ეწყობა სხვადასხვა მხატვრის ექსპოზიციები და თემატური გამოფენები, რაც მნიშვნელოვანია სახვითი ხელოვნების განვითარებისათვის.
 • მოყვარულთა თეატრი „ჩხორია“ - მოქმედი დრამატული წრე, აქტიურად აწყობს პრემიერებს და სპექტაკლებს. ეს არის ერთი სოფლის კულტურის სახლის მაგალითი, რომელიც ხელს უწყობს სამოყვარულო თეატრალური ხელოვნების განვითარებას.
 • ადგილობრივი მუზეუმები - ხელს უწყობენ ახალგაზრდებში ინტერესების გაღვივებას ზოგადად ეროვნული ფასეულობებისა და ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობისადმი. აქ წარმოდგენილი ექსპონატები, მაღალ ინტერესს იწვევს ქალაქში ჩამოსულ, ჩვენი ისტორიითა და ეთნოსით დაინტერესებულ სტუმრებში.
 • ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრში გაერთიანებულია სახელოვნებო წრეები, სხვადასხვა შემოქმედებითი ჯგუფები და ანსამბლები, რომლებიც მონაწილეობენ ფოლკლორულ ფესტივალებსა და კონკურსებში, აწყობენ გასტროლებს უცხოეთში, მართავენ გასვლით კონცერტებს სამეგრელოს რეგიონის სხვადასხვა სოფლებში.

მოსალოდნელი შედეგი

ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სფეროში მოქმედი შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობა, შექმნილია პირობები ქართული ხალხური ფოლკლორის ტრადიციების წარმოჩენის, შესაძლებლობების განვითარებისა და პოპულარიზაციისთვის; უზრუნველყოფილია თეატრალური ხელოვნებით საზოგადოების დაინტერესება და მუნიციპალიტეტში სამუზეუმო საქმიანობის პოპულარიზაცია

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 02 02

120.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ძეგლთა დაცვის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

კულტურული მემკვიდრეობა -ძეგლთა დაცვის პროგრამა მოიცავს ამ სფეროში მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებას, მატერიალური და არამატერიალური (ეთნოგრაფიული მასალები, ზეპირსიტყვიერების ნიმუშები) კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურის უძრავი და მოძრავი ძეგლების, ნებისმიერი მასალითა და საშუალებით ყოველ ისტორიულ ეპოქაში შექმნილი კულტურული და შემოქმედებითი ნიმუშების, ფოლკლორის, ისტორიულ, არქეოლოგიურ, ეთნოლოგიურ, მემორიალურ, რელიგიურ, ესთეტიკურ, მხატვრულ, მეცნიერულ, ტექნიკურ თუ სხვა ღირებულებათა აღრიცხვას, დაცვას, შენარჩუნებასა და პოპულარიზაციას. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ძეგლებისა და ძეგლის ნიშნის მქონე ობიექტების გამოვლენასა და შესაბამისი ორგანიზაციების დაუწყებას შემდგომი ექსპერტიზისა და კლასიფიკაციისთვის; შესაბამისი პროფილის საქართველოს სხვა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას; მემკვიდრეობის დაცვა-შენარჩუნების მიზნით ამ პროფილის საგანმანათლებლო საქმიანობის, პროფესიული დაოსტატების ხელშეწყობას; კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში სხვა საქმიანობის განხორციელებას. უფლებამოსილი კომპეტენციის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამუზეუმო სისტემის განვითარების ხელშეწყობას, მისი მატერიალური უზრუნველყოფის ზედამხედველობას. მუნიციპალიტეტის მმართველობის სფეროში შემავალ დაწესებულებებში თავმოყრილი ეროვნული სიმდიდრის დაცვის ხელშეწყობას და პოპულარიზაციას, გამოჩენილი პიროვნებების ხსოვნის უკდავყოფას. განათლებისა და კულტურის სფეროში დასაქმებულთა მოღვაწეობის წარმოჩინებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობას.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; ტრადიციული ხალხური რეწვისა და გამოყენებითი ხელოვნების სფეროში შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის, ან ამ ნიშნის მქონე ობიექტების რეაბილიტაცია, დამცავი ზონების კეთილმოწყობა; სტაციონალური არქეოლოგიური კვლევა-ძიების წარმოება; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების გარემოსთან ადაპტაცია, კონსერვაცია, რესტავრაცია; მოსწავლე -ახალგაზრდებში კულტურული მემკვიდრეობის ფასეულობების შეცნობის მიზნით სამეცნიერო კონფერენციის ორგანიზება; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სახელმწიფო დაცვის ქოლგის ორგანიზება; კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების პოპულარიზება; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების საინფორმაციო ბანკის სისტემატური შევსება; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სამეცნიერო მიმოქცევაში შეტანა, სპეციალური კვლევითი ხასიათის წიგნის გამოცემა; გამოჩენილ, ღვაწლმოსილ ადამიანებთან შეხვედრა და მათი ღვაწლის პოპულარიზება.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი და მოძრავი ძეგლების შენარჩუნება და პოპულარიზაცია; მოწესრიგებულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღრიცხვიანობა და ხელშეწყობილია მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლების განთავსება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 02 03

700.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 

 ა(ა)იპ ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ა(ა)იპ ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრის ფუნქციას წარმოადგენს საინფორმაციო და საგანმანათლებლო საქმიანობა, რომელიც სასოფლო და საქალაქო ბიბლიოთეკა-ფილიალებთან ერთად ეწევა საინფორმაციო და წიგნით მომსახურებას. უდიდესია ბიბლიოთეკების როლი საზოგადოების ინფორმირებულობის, მეცნიერების, კულტურის, განათლებისა და ინტელექტუალური ზრდის საქმეში, ამ მიზნით ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრი ატარებს სხვადასხვა ინტელექტუალურ ღონისძიებას: აწყობს ავტორების შემოქმედებით საღამოებს, წიგნის ფესტივალებს, ეწევა თანამედროვე შემოქმედი ავტორების პოპულარიზაციას, მართავს მკითხველთა შეხვედრებს ცოცხალ წიგნებთან, სხვადასხვა სახის თემატურ, შემეცნებით ღონისძიებებს, რითაც ხელს უწყობს საზოგადოების, განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლებას. წიგნიერების გაზრდას, შემოქმედებითი პოტენციალის ზრდას. საინტერესო მასობრივმა ღონისძიებებმა გაზარდა მკითხველთა რაოდენობა, პოპულარული გახადა ბიბლიოთეკა და ის იქცა ახალგაზრდობის თავშეყრის ერთ-ერთ საინტერესო ადგილად. ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრი ეწევა სამეცნიერო საქმიანობასაც, მუშაობს ადგილობრივი ჟურნალ-გაზეთების, წიგნების ანალიტიკურ აღწერილობაზე, ამზადებს ზუგდიდის ბიბლიოგრაფიასა და მხარეთმცოდნეობით ლიტერატურას გამოსაცემად.

ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრი შედგება ერთი ცენტრალური ბიბლიოთეკისაგან, სამი საქალაქო და 28 სასოფლო ბიბლიოთეკა-ფილიალებისაგან. წიგნადი ფონდი შეადგენს 188 096 ეგზემპლარს. დასაქმებულია შტატით 99 თანამშრომელი, რომლებიც ემსახურებიან ყველა ასაკის მკითხველს, წლის განმავლობაში ტარდება სხვადასხვა ღონისძიებები: ლიტერატურულ-თეატრალიზებული საღამოები, სამეცნიერო კონფერენციები, გამოფენები, საჯარო კითხვის დღეები, საზაფხულო სკოლა.

ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრის ცენტრალური ბიბლიოთეკის, საქალაქო და სასოფლო ბიბლიოთეკების წიგნადი ფონდი მუდმივად ივსება ახალი წიგნებით, ყოველწლიურად ხდება ჟურნალ-გაზეთების ახალი ნომრების გამოწერა.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია ბიბლიოთეკების უწყვეტი ფუნქციონირება და ელექტრონული ბიბლიოთეკების განვითარება, მხარეთმცოდნეობითი ლიტერატურის პოპულარიზაცია, საბიბლიოთეკო წიგნადი ფონდის განახლება და წიგნებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა როგორც ქალაქში, ასევე სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 02 04

250.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სადღესასწაულო კულტურული ღონისძიებების, ადგილობრივი, ქვეყნის შიდა და საერთაშორისო ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, შემოქმედებითი საღამოების, კონცერტების დაგეგმვა და ორგანიზება; მოსახლეობაში პოზიტიური განწყობის შექმნა, ნიჭიერი შემოქმედებითი ადამიანებისა და ჯგუფების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია, მონაწილეთა მასობრიობა, წელიწადის ყველა ღირსშესანიშნავი დღისა და დღესასწაულის აღნიშვნა ღონისძიებებით. თეატრის, კინოს, კლასიკური, საოპერო და საესტრადო მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხელოვნების ტრადიციული დარგების განვითარებისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა, შენარჩუნება, დაცვა და პოპულარიზაცია. ხელოვნების სხვადასხვა დარგების განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა. კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის მიზნით საზოგადოებაში მოტივაციის ამაღლება. ისტორიულად, რელიგიურად და კულტურულად ჩამოყალიბებული ეროვნული ტრადიციების დაცვა და განმტკიცება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბიბლიოთეკო სისტემის განვითარება და მისთვის მეთოდური დახმარების გაწევა. ადგილობრივ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა, ხელოვანების საღამოების მოწყობა, შემოსული მცირე პროექტების ხელშეწყობა.

პანდემიის პირობებში მნიშვნელოვნად შეცვლილ რეალობაში მეტი დატვირთვა ექნება ძირითადად, ონლაინ ფორმატში დაგეგმილ ღონისძიებებს. შესაბამისად, შეცვლილია მასშტაბურობაც. პრიორიტეტულია ისეთი ტიპის ღონისძიებები, რომლებიც ღია სივრცეში, სხვადასხვა რეგულაციების დაცვით გაიმართება.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია საზოგადოების ჩართულობა მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში და მოტივირება კულტურული ფასეულობების დაცვა-პოპულარიზების საქმეში, გამოვლენილი საინტერესო იდეების ხელშეწყობა და ხელშეწყობილია ახალგაზრდების სხვადასხვა სახის კონკურსებში მონაწილეობა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

ტელერადიომაუწყებლობა და

საგამომცემლო საქმიანობა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 02 05

65.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

 მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოსახლეობის ჩართულობის გასაზრდელად საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება; საგანმანათლებლო, ისტორიული, მემუარული, საცნობარო და სხვა სახის საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა; წიგნების, ბროშურების, საინფორმაციო ბუკლეტების გამოცემა; საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის თემატურად მნიშვნელოვანი მასალების გაცნობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა; მერიის საქმიანობის, დაგეგმილი და განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციისა და ანონსების განთავსება მთავარ და თემატურ გვერდებზე; ფოტო და ვიდეომასალების, ინფომრაციის გავრცელება სოციალურ ქსელში ამ დანიშნულებით შესაბამისი სააგენტოს მომსახურება; ნორმატიული აქტების გამოქვეყნება საკანონმდებლო მაცნეში; გაზეთ „ახალ ზუგდიდში“ მასალებისა და ინფორმაციების განთავსების მომსახურების შესყიდვა; ვებგვერდის მომსახურების შესყიდვა. მუნიციპალიტეტის ნორმატიული სამართლებრივი აქტების და საქართველოს ზოგადადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნათა მიხედვით აღმასრულებელი ორგანოს ანგარიშის გამოქვეყნება; ადგილობრივ ტელე და რადიო ეთერში მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო თუ სხვა საჭიროებისათვის საეთერო დროის მომსახურების შესყიდვა.

მოსალოდნელი შედეგი

დაფინანსებულია მუნიციპალიტეტისთვის მნიშვნელოვანია ელექტრონული და ბეჭდური გამოცემები და უზრუნველყოფილია მოსახლეობის ინფორმირება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის, დაგეგმილი და განხორციელებული პროგრამების თაობაზე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

რელიგიის ხელშეწყობის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 02 06

120.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია რელიგიურ ორგანიზაციათა და სხვადასხვა კონფესიათა საქმიანობის, კანონით ნებადართული აქტივობების, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცების ღონისძიებათა ფინანსური ხელშეწყობის უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია რელიგიური ორგანიზაციების მხარდაჭერა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და შენარჩუნება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სახელოვნებო სკოლები ხელშეწყობის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

 05 02 07

630.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 

 ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლების განვითარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ააიპ-ის საქმიანობა მრავალმხრივი და საკმაოდ მრავალფეროვანია. მისი ფუნქციონირების მიზანს წარმოადგენს: მაღალი მუსიკალური მონაცემებისა და სახელოვნებო შემოქმედებითი ნიჭის მქონე მოზარდების გამოვლენა-განვითარება; განსაკუთრებული ნიჭის მქონე მოზარდების გამოვლენა და ხელშეწყობა; სპეციალური სამუსიკო სასწავლებლისათვის მომავალ კადრებად აღზრდა და საგუნდო ხელოვნების ხაზით მომზადება; ხელოვნების სხვადასხვა დარგების მაღალპროფესიულ დონეზე სწავლება (ქართული ხალხური სიმღერების შემსწავლელი წრე, ხალხურ საკრავთა ორკესტრი, ფოლკლორული ჯგუფები, კლასიკური და საესტრადო ვოკალი, საფორტეპიანო და საორკესტრო განყოფილებები, საგუნდო-სამუსიკო სკოლა, სამხატვრო სკოლა, ანიმაციური საფუძვლები); კონკურსების ჩატარება, თანამედროვე და საესტრადო სიმღერების სწავლება; თანამშრომლობა შშმ მოზარდებთან; შიდა სასკოლო ღონისძიებების, დახურული და ღია კონცერტების, ღია გაკვეთილების, მუსიკალურ-ლიტერატურული საღამოების, მუსიკალური და თეატრალური კვირეულების, გამოფენების და ღია პლენერების ჩატარება; მუნიციპალურ, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობის მიღება; კონკურსების ჩატარება.

მოსალოდნელი შედეგი

ხელშეწყობილია მოსწავლე-ახალგაზრდობის შესაძლებლობების, განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების გამოვლენა და წარმოჩენა, მათი მუსიკალური განათლების დონის ამაღლება;

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

საცხენოსნო კლუბ "ხარებას"

ფინანსური ხელშეწყობა

 

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 03

80.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 

 ა(ა)იპ საცხენოსნო კლუბი „ხარება“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია სპორტული ცხენოსნობის მიმდევარი ახალგაზრდებისა და მოყვარულების დაინტერესება ამ სახეობის სპორტით, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისა და მოზარდებისათვის საცხენოსნო სპორტის მეშვეობით პროფილაქტიკურ-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ხელშეწყობა; ცხენოსნობის ეროვნული სახეობების (ისინდი, ცხენბურთი, დოღი, მარულა) შეჯიბრებებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია სპორტული ცხენოსნობის პოპულარიზაცია და საცხენოსნო სპორტით ახალგაზრდობის დაინტერესების გაზრდა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების გარემოსთან ადაპტირების გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

ქართული ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 04

420.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 

 ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ,,ოდიში“-1919

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოზარდ თაობაში საფეხბურთო სპორტის ფართო პოპულარიზაციას, სპორტის ამ სახეობაში მათ აქტიურად ჩაბმას, სასწავლო-საწვრთნელი პროცესის სისტემურობის და ეფექტური შედეგების მიღწევას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ხელშეწყობილია საფეხბურთო კლუბში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა და ბავშვთა გუნდების ჩამოყალიბება, სპორტულ შეჯიბრებებში კონკურენტუნარიანობის ამაღლება

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4,330.0 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

 2022 წლის გეგმა

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და
სოციალური უზრუნველყოფა

4,330.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1,770.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

350.0

06 01 02

ჯანდავის სხვა ღონისძიებები

20.0

06 01 03

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირთა ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

1,400.0

06 02

სოციალური დაცვა

2,510.0

06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

270.0

06 02 02

ომის ვეტერანთა სოციალური
დაცვის პროგრამა

55.0

06 02 03

გენდერული თანასწორობის, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური
დაცვის პროგრამა

230.0

06 02 04

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა

220.0

06 02 05

მარჩენალდაკარგულ პირთა
სოციალური დაცვის პროგრამა

70.0

06 02 06

ხანდაზმულთა,მარტოხელა მოხუცების შინმოვლისა და სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა

50.0

06 02 07

სადღესასწაულო დღეების
დახმარების პროგრამა

80.0

06 02 08

ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის თანადაფინანსების პროგრამა

80.0

06 02 09

სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა ხელშეწყობის პროგრამა

180.0

06 02 10

დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა

30.0

06 02 11

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის გათბობის საშუალებებით მხარდაჭერისა და სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახების ფინანსური დახმარების პროგრამა

260.0

06 02 12

სოციალურად დაუცველი ოჯახების და მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერის მიზნით წარმოდგენილი პროექტების თანადაფინანსება

50.0

06 02 13

პროგრამა "სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში"

35.0

06 02 14

უსახლკაროდ და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის პროგრამა

900.0

06 03

ბავშვის უფლებებისა და მხარდაჭერის პროგრამა

50.0

06 03 01

სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვის მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა

10.0

06 03 02

კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა მხარდაჭერის ქვეპროგრამა

4.0

06 03 03

ბავშვთა სადღესასწაულო და სოლიდარობის დღეების აღნიშვნის ქვეპროგრამა

4.0

06 03 04

სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი წრეების დაფინანსების ქვეპროგრამა

32.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

ჯანმრთელობის დაცვ

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 01

1,770.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ჯანდაცვის განყოფილება; ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში 3 ქვეპროგრამა ხორციელდება, რომელიც მოიცავს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ღონისძიებებსა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის წარმომადგენელი მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

 06 01 01

350.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 ()იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც მიმდინარეობს ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) შესაბამისად.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინტეგრირებული პროგრამა ითვალისწინებს გადამდებ დაავადებათა გავრცელების პრევენციას ეპიდზედამხედველობის სისტემით, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვის, განხორციელების ხელშეწყობას საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფით, იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შეზღუდვას, პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევას დაავადების დიაგნოსტიკისა და პროფილაქტიკური მკურნალობისას, სანიტარული ღონისძიებების დაცვის ზედამხეველობას სკოლამდელ დაწესებულებებსა და სკოლებში. ჯანმრთელობის დაცვის ფარგლებში ფინანსდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ისეთი ღონისძიებები როგორიცაა იმუნიზაცია, ეპიდზედამხედველობა, C ჰეპატიტზე, აივ/შიდსსა და ტუბერკულოზზე ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამა და ა. შ.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების ადრეული გამოვლენა, მკურნალობაში დროული ჩართვა, ელიმინაცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანდავის სხვა ღონისძიებები 

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 01 02

20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 ()იპსაზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის/შიდსისა და C ჰეპატიტის გავრცელების თვალსაზრისით სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი შედარებით მაღალი მაჩვენებლებით გამოირჩევა, კერძოდ: C ჰეპატიტით დაავადებულია რეგიონის მოსახლეობის 7.2%, ზუგდიდის თემის მოსახლეობის 10.2%, ქალაქ ზუგდიდის მოსახლეობის 14%. ტუბერკულოზის გავრცელება შეადგენს 135.1 ყოველ 100 000 მოსახლეზე და აივ/ინფექცია შიდსის - 249-ს ყოველ 100 000 მოსახლეზე, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება საქართველოს საშუალო მაჩვენებლებს. ამ დაავადებათა დაძლევის ყველაზე ეფექტურ გზად მიჩნეულია ადრეული გამოვლენა და მკურნალობა. სადღეისოდ, მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს პირველადი ჯანდაცვის მიმწოდებლების შეზღუდული როლი C ჰეპატიტის, აივ/შიდსისა და ტუბერკულოზის ადრეულ გამოვლენასა და პრევენციაში, ეს აფერხებს ჯანდაცვის სისტემის შესაძლებლობას, დროულად გამოავლინოს ის პირები, რომელთა მიმართვა საჭიროა დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის სერვისებისკენ. C ჰეპატიტის, აივ/შიდსის, ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკისა და მართვის სერვისების ინტეგრაცია პირველადი ჯანდაცვის ქსელში, ეფექტურობის თვალსაზრისით, საყოველთაოდ აღიარებული სტრატეგიაა, რომელიც პაციენტს საშუალებას აძლევს „ერთი-ფანჯრის“ პრინციპით მიიღოს ყველა საჭირო მომსახურება. ამ გზით შესაძლებელია სამივე მიმართულებით შემთხვევების მეტად აქტიური გამოვლენა და ასევე მკურნალობაზე დამყოლობის გაუმჯობესება. პროგრამის მიზანია ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა და საზოგადოებაში მისი გავრცელების პრევენცია.

 1.  C ჰეპატიტის ელიმინაციის სტრატეგიით გათვალისწინებული მიზნის, კერძოდ 2023 წლამდე ინფიცირებულთა მინიმუმ 95%-ის გამოვლენა.
 2. აივ/შიდსის ეროვნული სტრატეგიის მიზნის: 2022 წლისთვის აივ/შიდსის გვიანი გამოვლენის წილის შემცირება 62%-დან 25%-მდე.
 3. ტუბერკულოზის ეროვნული სტრატეგიით გათვალისწინებული მიზნის: 2022 წლამდე ტუბერკულოზის ინციდენტობის, სულ მცირე, 15%-ით შემცირება, ასევე ადრეული გამოვლენის საფუძველზე მკურნალობის გამოსავლების გაუმჯობესება.
 4. 2022 წლის განმავლობაში რაიონის მოსახლეობის 40%-ის მოცვა ზემოაღნიშნული სკრინინგული სერვისებით.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენა, მკურნალობაში დროული ჩართვა, ელიმინაცია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირთა ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 01 03

1,400.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ჯანდაცვის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 

 

პროგრამა ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირთა სამედიცინო მომსახურების, ძვირადღირებული მედიკამენტების დაფინანსება/თანადაფინანსებას, იშვიათი დაავადებების მქონე, ბინაზე მყოფი პალიატიური ზრუნვის საჭიროების მქონე და მძიმე ოკოლოგიური ავადმყოფების ფინანსურ მხარადჭერას, მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობას სკრინინგული პროგრამების მხარდაჭერის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისა და დაავადებების პრევენცია-პროფილაქტიკაზე ცნობიერების ამაღლების გზით.

პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგი სახის მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსებას:

ძვირადღირებული მედიკამენტების თანადაფინანსება, რომელთა ერთეულის ღირებულება შეადგენს 50 (ორმოცდაათი) ლარს და ზევით - მაქსიმალური ლიმიტი - 150 (ას ორმოცდაათი) ლარი, ონკოლოგიური ავადმყოფებისთვის მაქსიმალური ლიმიტი - 250 ( ორას ორმოცდაათი ლარი). დაფინანსება წელიწადში ერთხელ.

მოსარგებლეები: სოციალურად დაუცველი პირები (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები), 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შემდგომში შშმ) პირები, ონკოლოგიური ავადმყოფები, ქრონიკული დაავადებების (ბრონქული ასთმა, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, დიაბეტი, გლაუკომა, გულის იშემიური დაავადება, ეპილეფსია, პარკინსონის დაავადება ) მქონე პირები.

 

ძვირადღირებული  გამოკვლევების (კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, კორონაროგრაფია)

ოპერაციულთანადაფინანსება- მაქსიმალური ლიმიტი 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარი. დაფინანსება წელიწადში ერთხელ.

მოსარგებლეები: სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 100 001-ზე ნაკლები) პირები, 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შემდგომში შშმ) პირები, სიმსივნით დაავადებულები, სკოლის პედაგოგები, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების პედაგოგები/ტექ.პერსონალი, პენსიონერები, ომისა და შრომის ვეტერანები, სტუდენტები, პირები, რომელთა ზემოხსენებული მომსახურების ღირებულება 500 ლარი და მეტია . დაფინანსება წელიწადში ერთხელ.

PET/კტ კვლევის თანადაფინანსება - მაქს. ლიმიტი 1000 (ერთი ათასი) ლარი. დაფინანსება წელიწადში ერთხელ.

სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება-ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება წელიწადში ერთხელ.

მოსარგებლეები:

მოქალაქეები, რომლებსაც ძვირადღირებული ოპერაციის (გარდა ესთეტიური და რეპროდუქტოლოგიური ქირურგიისა) ღირებულება არ უფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო ან რომელიმე კერძო სადაზღვევო პაკეტიდან- მაქსიმალური ლიმიტი 1 000.00 (ერთი ათასი) ლარი. ლიმიტი განისაზღვროს ჯანდაცვის კომისიის გადაწყვეტილებით.

სოციალურად დაუცველი პირები (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები), შშმ პირები, სიმსივნით დაავადებული პირები, პენსიონრები, 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვები - თანადაფინანასება საყოველთაო ჯანდაცვასთან/ კერძო სადაზღვევო კომპანიასთან 500- დან 2000 ლარამდე არაუმეტეს - 50%. 2000-დან 5000-მდე 1000 ლარამდე, 5000 ლარი და ზევით - არაუმეტეს 1500 ლარისა. გამონაკლისს წარმოადგენს შშმ 0-18 წლამდე ბავშვები, რომელთა სარებილიტაციო ოპერაციული მკურნალობის 500 ლარამდე თანადაფინანსება მოხდება 100%-ით. ი მკურნალობის დაფინანსების ლიმიტი განისაზღვროს კომისიურად

0-18 წლამდე ბავშვების აბილიტაცია/რეაბილიტაციის თანადაფინანსება:

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაციის პროგრამა 85 ბავშვისთვის. მომსახურების დაფინანსება ყოველთვიურად - 18 საათი (თვეში მაქსიმალური ლიმიტი 378 ლარი);

სხვადასხვა სახის გონებრივი ჩამორჩენილობისა და ქცევითი აშლილობის მქონე ბავშვებისთვის სარეაბილიტაციო მკურნალობის დაფინანსება - სოციალურად დაუცველი პირებისთვის (სარეიტინგო ქულა 100 001 -ზე ნაკლები) მაქსიმალური ლიმიტი- 500 (ხუთასი) ლარი, ხოლო დანარჩენი სხვა მოსარგებლეებისთვის - 300 (სამასი) ლარი , წელიწადში ერთხელ.

მოსარგებლეები დიაგნოზით:

დაუნის სინდრომი;

ბავშვთა ცერებრული დამბლა (G-80.0 ; G 80.1; G-80.2 ; G-80.3; G- 80.4; G 80.8 ; G -80.9);

სხვა პარალიზური სინდრომები (G-81.9; G-82.0 ; G-83.2);

განვითარების ეტაპების დაყოვნება (R-62.0) - იმ პირებისთვის, რომლებიც არ არიან ჩართულნი ადრეული განვითარების სახელმწიფო პროგრამაში;

18+ ასაკის შშმ (მკვეთრად გამოხატული) პირების სარეაბილიტაციო მკურნალობის თანადაფინანსება- სოციალურად დაუცველი პირებისთვის (სარეიტინგო ქულა 65 001 -ზე ნაკლები) მაქსიმალური ლიმიტი 500 (ხუთასი) ლარი, ხოლო დანარჩენი სხვა მოსარგებლეებისთვის - 300 (სამასი) ლარი, წელიწადში ერთხელ.

იშვიათი დაავადებების (ცელიაკია, ფენილკეტონურია და მუკოვისციდოზი (ცისტური ფიბროზი ნაწლავური გამოვლინებებით) მქონე პირების სპეციალიზირებული საკვების შესაძენი თანხით უზრუნველყოფა:

ცელიაკია-ყოელთვიურად მაქსიმალური ლიმიტი 250.00 (ორას ორმოცდაათი ) ლარი;

ფენილკეტონურია - ყოველთვიურად მაქსიმალური ლიმიტი 500.00 (ხუთასი) ლარი.

მუკოვისციდოზი - 0-18 წლამდე ყოველთვიურად მაქსიმალური ლიმიტი -500

(ხუთასი) ლარი;

ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს ადრეული გამოვლენა

მოსარგებლეები: 25-70 წლამდე მაღალი რისკის მქონე ქალები. რისკის ჯგუფები:

ა) დატვირთული ოჯახური ანამნეზი;

ბ) იონიზირებულ რადიაციასთან კონტაქტი საბავშვო ასაკში;

გ) ანამნეზში უკვე არსებული ფარისებრი ჯირკვლის კეთილთვისებიანი დაავადება;

დ) E00-E07 – ფარისებრი ჯირკვლის ავადმყოფობები;

ე) E65-E68= სიმსუქნე და ჭარბი კვების სხვა სახეები;

ვ) E70- E90- მეტაბოლური დარღვევები;

ზ) სარძევე ჯირკვლის კიბოსწინარე დარღვევები ან კიბო;

თ) კისრის ლიმფადენოპათია;

ი) ორალური კონტრაცეპტივების მოხმარება;

კ) უნაყოფობა.

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა სპეციფიკური მოვლის საშუალებების (ექსკრემენტის მიმღები კონტეინერი) დაფინანსება მაქს. ლიმიტი 200 (ორასი) ლარი წელიწადში ერთხელ.

ბინაზე მყოფი პალიატიური ზრუნვის საჭიროების მქონე პირებისთვის სამედიცინო ერთჯერადი სახარჯი მასალის, მოვლის საშუალებებისა და სხვა შესაძენი თანხით უზრუნველყოფა - ყოველთვიურად 200 (ორასი ) ლარი.

კოხლეარული იმპლანტის მქონე ან მაღალი ხარისხის (III-IV) სმენადაქვეითებული ნაოპერაციევი 0-18 წლამდე ბავშვების სასმენი აპარატის/პროცესორის თანადაფინანსება - თითოეულ ბავშვზე მაქსიმალური ლიმიტი 15 000 (თხუთმეტი ათასი) ლარი. დაფინანსება წელიწადში ერთხელ.

ძვირადღირებული თერაპიის საჭიროების მქონე ონკოლოგიური ავადმყოფების ფინანსური მხარდაჭერის ქვეპროგრამა- არაუმეტეს 200 (ორასი) ლარისა წელიწადში ერთხელ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; დაავადებების პრევენცია/პროფილაქტიკაზე ცნობიერებისა და სკრინინგულ პროგრამებში ჩართვის მოტივაციის ამაღლება, დაავადებების დროული დიაგნოსტიკისა და მძიმე გართულებების პრევენციის მიზნით, მოსახლეობის საჭიროებების იდენტიფიცირება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 02 01

270.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მორალურ და ეკონომიკურ მხარდაჭერას, სოციალურად დაუცველ ქალაქის ტერიტორიაზე მსხოვრებ მოქალაქეთა ცხელი სადილით უზრუნველყოფას (ყოველდღიურად) დღეში ერთხელ. სასადილოს სერვისის მოსარგებლეები: სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებული პირები, მარტოხელა, უმუშევარი პენსიონერები, შშმ პირები და სხვა (სულ 280 ბენეფიციარი). აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სოფელში მცხოვრები განსაკუთრებით მძიმე სოციალური და ეკონომიური პირობების მქონე პირები (შშმ პირები, მარტო მცხოვრები მოხუცები და ა.შ) მიიღებენ საკვები პროდუქტებით დახმარებას ერთჯერადად წლის განმავლობაში.

მოსალოდნელი შედეგი

კვებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფები;

მზრუნველობამოკლებულთა სასადილოში ჩართვის მსურველთა მომლოდინეთა ბაზის შექმნა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 02 02

55.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანთა ოჯახების ხელშეწყობას, ფაშიზმზე გამარჯვების დღის-9 მაისის დრესასწაულთან დაკავშირებით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერად ფულად დახმარებას 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, ხოლო მათთან გათანაბრებულ პირებს - 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. ასევე, ყოველთვიურად 200 (ორასი) ლარიანი დახმარება, პენსიაზე დანამატის სახით, სამამულო ომის მონაწილე ვეტერანებზე ა(ა)იპ „ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ზუგდიდის ვეტერანთა კავშირი“-ს მიერ წარმოდგენილი სიისა ან/და მოქალაქის პირადი განცხადების საფუძველზე; ა(ა)იპ „ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ზუგდიდის ვეტერანთა კავშირი“-ს ყოველთვიურ ფინანსურ უზრუნველყოფას, ამავე კავშირის თავმჯდომარის მომართვის საფუძველზე; მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანის ან საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე ვეტერანების დაკრძალვის ხარჯების თანადაფინანსება 300 (სამასი) ლარის ოდენობით; მომვლელის საჭიროების მქონე ვეტერანის მოვლის საზღაური ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის ოდენობით; ყოველწლიურად, აგვისტოს თვეში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპული, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა, თითოეულ ოჯახზე 1000 (ერთი ათასი)ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანებისა და მათი ოჯახების წევრების ფსიქოსო-ციალური და ფინანსური მხარდაჭერა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გენდერული თანასწორობის, ოჯახებისა და ბავშვების გაძლიერება

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 02 03

230.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის (შემაკავებელი და დამცავი ორდერის მოქმედების პირობებში სასამართლოსა და ან/და ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის გადაწყვეტილებით) მქონე პირთა ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 100-800 (ასი-რვაასი) ლარის ოდენობით, სტატუსის მოქმედების ვადის შესაბამისად; ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა კრიზისული ცენტრის სერვისის დაფინანსებას; ,, ქალთა ოთახის’’ ფინანსურ მხარადჭერას; ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე განსახორციელებელი აქტივობების ფინანსურ მხარდაჭერას; ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უწყებათაშორისი კომისიის ფუნქციონერების მხარდაჭერას. პროგრამა ასევე ითვალიწინებს ბავშვთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერად ფულად დახმარებებს: მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის - 18 წლამდე ასაკის 4 ბავშვზე – 200 (ორასი) ლარი; 5 ბავშვზე–300 (სამასი) ლარი და ა.შ; პირველი–მეორე შვილის შეძენისას სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე ( სარეიტინგო ქულა 65001 – ზე ნაკლები)– 200 (ორასი) ლარი ; ტყუპების შეძენისას – 500 (ხუთასი) ლარი; დედ–მამით ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის ყოველთვიური დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით; მარტოხელა მშობლის, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილი ქორწინების გარეშე- ყოველთვიური დახმარება - 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;

მრავალშვილიანი ოჯახების, ობოლი და მზრუნველობამოკლებული ბავშვების, მარტოხელა მშობლების, ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ფსიქო- სოციალური მხარდაჭერა;

გენდერული თანასწორების დაცვა;

ქვეპროგრამის ფარგლებში ბენეფიციართა გაუმჯობესებული სოციალურ-მორალური

მდგომარეობა და გარემოსთან რეინტეგრაცია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 02 04

220.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ფინანსურ მხარდაჭერას, მათ რეაბილიტაციას და რეინტეგრაციის ხელშეწყობას საზოგადოებაში. 18 წლამდე ასაკის შშმ და მძიმე ქრონიკული ავადმყოფობის მქონე ბავშვებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით, გარდა მუნიციპალიტეტის დაფინანსებაზე მყოფი უწყვეტ პროგრამაში ჩართული ბავშვებისა. სმენა და მხედველობადაქვეითებული, მკვეთრად გამოხატული ხარისხის მქონე შშმ პირებს კომუნალური ხარჯების თანადაფინანსების მიზნით გაეწევათ ფულადი დახმარება 25-25 (ოცდახუთი- ოცდახუთი) ლარის ოდენობით 4 თვის განმავლობაში. შშმ პირებს (მწოლიარე ან ეტლით მოსარგებლე), სოციალურად დაუცველ ოჯახებს (სარეიტინგო ქულა 65001-ზე ნაკლები), რომლებსაც ჰყავთ მუდმივი მზრუნვის საჭიროების მქონე მწოლიარე ან ეტლით მოსარგებლე ავადმყოფი შეუძლიათ ისარგებლონ მომვლელის პროგრამის მხარდაჭერით, რომელიც ითვალისწინებს ზრუნვის განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთათვის მოვლის საზღაურის დაფინანსებას ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

შეზღუდული შესაძლებლობის და განსაკუთრებული მოვლის საჭიროების მქონე პირთა სოციალური, ეკონომიური და მორალური მხარდაჭერა, გარემოსთან ადაპტირების შესაძლებლობის გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 02 05

70.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მარჩანალდაკარგულთა ოჯახების ფინანსურ მხარდაჭერას: მარჩენალდაკარგულ ოჯახს, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე შვილი ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით ეძლევა 200 (ორასი) ლარი წელიწადში.

მოსალოდნელი შედეგი

მარჩენალდაკარგულთა ოჯახების ფინანსური მხარადჭერა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 02 06

50.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 100 წელს გადაცილებულ პირთა ერთჯერად 500 (ხუთასი)-ლარიან დახმარებას, სოციალურად დაუცველ (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები) ადგილობრივ გარდაცვლილ ბენეფიციართა ოჯახისთვის ერთჯერად ფულად დახმარებას 200 (ორასი) ლარის ოდენობით, მარტოხელა და მარტო მცხოვრებ ხანდაზმულთა შინმოვლას, რომელიც ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა და მარტომცხოვრებ ხანდაზმულთათვის შინ მოვლის სერვისის მიწოდებას: სპეციალურად ადაპტირებული მიკროავტობუსის საშუალებით; ექიმით, მომვლელით და მძღოლით დაკომპლექტებული მობილური ჯგუფის მიერ ადგილზე ვიზიტების განხორციელება და საჭიროების მიხედვით, ხანდაზმულებისთვის სხვადასხვა ყოფითი ხასიათის მომსახურების გაწევა.

მოსალოდნელი შედეგი

ხანდაზმულთა და მარტოხელა მოხუცების ფსიქოსოციალური მხარდაჭერა, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 02 07

80.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სადღესასწაულო დღეებში საზეიმო განწყობის შექმნის მიზნით, მე–2 მსოფლიო ომის მონაწილეების (ადგილობრივი და დევნილი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების, მარტოხელა მშობლების, მრავალშვილიანი ოჯახების, 100 წელს გადაცილებული პირების, მზრუნველობამოკლებულთა სასადილოს და სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციარებისთვის, ასევე, განსაკუთრებით შეჭირვებული ოჯახების მხარდაჭერა (შობა– ახალი წელი და აღდგომა) საკვები პროდუქტებით. შშმ პირთა და ხანდაზმულთა უფლებების დაცვის დღის აღსანიშნავი ღონისძიების ფინანსური მხარდაჭერა ( 14 ივნისი, 3 დეკემბერი, 1 ოქტომბერი).

მოსალოდნელი შედეგი

სადღესასწაულო დღეებში ბენეფიციარებისათვის საზეიმო განწყობის შექმნა, მათი ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის თანადაფინანსების პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 02 08

80.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის განმახორციელებელ დაწესებულებებში ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პაციენტების და პერიტონეალური დიალიზის პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯების თანადაფინანსება, თითოეულს თვეში 50 -100 (ორმოცდაათი-ასი) ლარის ოდენობით ადმინისტრაციული ერთეულის სერვისის მიმწოდებელი ცენტრიდან დაშორების გათვალისწინებით. ასევე, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პერიტონიალური დიალიზის პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარებისთვის, რომლებიც სერვისის მისაღებად გადაადგილებიან სხვა მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ცენტრებში - ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურება თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. სოციალურად დაუცველი სტუდენტების (სარეიტინგო ქულით 65001-ზე ნაკლები), რომლებიც სწავლობენ მუნიციპალიტეტის საზღვრებს გარეთ, აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებლებში და პროფესიულ სასწავლებლებში, მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურება წელიწადში ერთხელ 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწირო პროგრამა - დღის ცენტრების ქვეპროგრამაში ჩართული შშმ ბავშვების თანმხლებ პირთა ტრანსპორტირების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლეების ფსიქოსოციალური მხარადჭერა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა ხელშეწყობის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 02 09

180.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ხანძრის, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობის და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება, ფინანსური და მორალური თანადგომა. უსახლკაროდ დარჩენილთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა.

ხანძრის შედეგად დაზარალებული უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (3000 (სამი თასი) ლარამდე) საცხოვრებელი სახლის დაზიანების ხარისხის მიხედვით, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობის და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე გაიცემა ერთჯერადი დახმარება (3000 (სამი თასი) ლარამდე). ჯდენადი გრუნტისა ან/ და მეწყერის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე-500 (ხუთასი) ლარი ერთჯერადად დაზარალების 1-ლი კატეგორიის ხარისხის შემთხვევაში. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, უსახლკაროდ დარჩენილი, ყველაზე მძიმე ეკონომიურ პირობებში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების (სარეიტინგო ქულა 65001-მდე), ძალადობის მსხვერპლთა, სახლდამწვართა, მეწყერის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილთა, განსაკუთრებით შეჭირვებული ოჯახების, ზრუნვის სისტემიდან გასული პირებისა და კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების დახმარება ბინის ქირის საფასურის გადახდის მიზნით, თითოეულ ოჯახზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.

პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების ოდენობა განისაზღვრება შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილებით.

მოსალოდნელი შედეგი

სხვადასხვა გარემოებებით უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა, ფინანსური და მორალური თანადგომა.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 02 10

30.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების

მქონე (მარტოხელა დედები, მარტოხელა ხანდაზმულები; შშმ პირი; სოციალურად

დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები), მძიმე დაავადების მქონე პირები და ა.შ.) დევნილი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით წელიწადში ერთხელ.

მოსალოდნელი შედეგი

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე დევნილი მოსახლეობის ფსიქოსოციალური მხარადჭერა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის გათბობის საშუალებებით მხარდაჭერისა და სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახების ფინანსური დახმარების პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 02 11

260.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ზამთრის პერიოდში სოციალურად დაუცველი, სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსებას, ბუნებრივი აირის შეყვანას და განსაკუთრებით მძიმე სოციალური პირობების მქონე პირთა ფინანსურ მხარდაჭერას.

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის (სარეიტინგო ქულა 35001-ზე ნაკლები) პროგრამა ითვალისწინებს კომუნალური ხარჯების თანადაფინანსებას 25-25 (ოცდახუთი-ოცდახუთი) ლარის ოდენობით ოთხი თვის განმავლობაში.

ბუნებრივი აირის შეყვანას იმ ბენეფიციარებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 35001-ს.

სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახების (სარეიტინგო ქულა 100 000-ზე ნაკლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება 100 - 500 (ასი-ხუთასი) ლარის ოდენობით, რომლებიც არ არიან ჩართული მუნიციპალური სოციალური დახმარების 2-ზე მეტ პროგრამაში ან/და არ ღებულობენ ყოველთვიურ სოციალურ დახმარებას მერიის სოციალური პროგრამიდან (ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების ოდენობა განისაზღვრება შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილებით).

 

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი და სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახების ყოფითი მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის

ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების და მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერის მიზნით წარმოდგენილი პროექტების თანადაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 02 12

50.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მიზნად ისახავს მოწყვლადი ჯგუფების (სოციალურად დაუცველი, შშმ, მრავალშვილიანი, ძალადობის მსხვერპლი, ზრუნვის სისტემიდან გასული, მარჩენალდაკარგული და ა. შ.) ჩართულობას პროექტებში, ასევე, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშეწყობას. წარმოდგენილი პროექტები შეირჩევა მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი შესაბამისი კომისიისა და დებულების მიხედვით.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალური სფეროს სხვადასხვა მიმართულებებით, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და ფიზიკური პირების მიერ მოწოდებული პროექტების განხორციელების შედეგად მოწყვლადი ჯგუფებისა და ცალკეული კატეგორიიის მოქალაქეების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

პროგრამა ,,სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში“

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 02 13

35.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს საცხოვრისში ჩასახლებული სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახების, დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფას, მათი ყოფითი პირობების გაუმჯობესებას (შენობა-ნაგებობის სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას და არსებული საყოფაცხოვრებო ტექნიკის განახლებას-შეძენას) და კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსებას 25-25 (ოცდახუთი-ოცდახუთი) ლარის ოდენობით ოთხი თვის განმავლობაში. ასევე საცხოვრისის ბაზაზე ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ფუნქციონირების ფინანსურ მხარდაჭერას.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციართა საყოფაცხოვრებო პირობების და მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 02 14

900,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს უსახლკარო, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მცირეფართიანი ინდივიდუალური სახლების მშენებლობას, ხოლო მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის მიზნით ერთი თბილი ოთახის მოწყობას (მუნიციპალიტეტის მერის მიერ დამტკიცებული პროექტის, დებულების და სპეციალური კომისიის გადაწყვეტილებით).

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება, ეფექტური ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვის მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 03 01

10.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის მიზანია სოციალური საფრთხის მქონე ბავშვების და მათი ოჯახების მატერიალური და ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფში შემავალი (შშმ, სსმ, დანაშაულის/ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვი, მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი, ზრუნვის სისტემიდან გასული, ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის მქონე და სხვა) ბავშვების მატერიალურ დახმარებას ყოველთვიურად თითო ბავშვზე 30.0 (ოცდაათი) ლარის ოდენობით.

 

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვების ყოფითი და მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ეფექტური ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვის მხარდაჭერის ქვეპროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 03 02

4.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნების დასაქმების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ობიექტებზე. შესრულებული საქმიანობა ანაზღაურდება ბენეფიტის სახით ყოველთვიურად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით (არანაკლებ საარსებო მინიმუმისა). დასაქმების ვადა განისაზღვრება 4 თვით. სამუშაო გრაფიკი ყოველ ბენეფიციარზე შემუშავდება ინდივიდუალურად.

მოსალოდნელი შედეგი

კანონთან კონფლიქტში მყოფი ახალგაზრდების ფსიქო-სოციალური და მატერიალური მხარდაჭერა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა სადღესასწაულო და სოლიდარობის დღეების აღნიშვნის ქვეპროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 03 03

4.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა, ინფორმირებულობა და ცნობიერების ამაღლება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო და სოლიდარობის დღეებთან დაკავშირებით, დღის ცენტრების მონახულებას და ბავშვებისთვის სხვადასხვა სახის საჩუქრების გადაცემას, საინფორმაციო ბუკლეტებისა და სხვა ბეჭდური მასალის მომზადებას, გავრცელებას, საინფორმაციო შეხვედრების, პრეზენტაციების დაგეგმვასა და მოწყობას ფოკუს-ჯგუფებთან.

მოსალოდნელი შედეგი

ბავშვების ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა. მოსახლეობის ცნობიერების დონის ამაღლება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი წრეების დაფინანსების ქვეპროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 03 04

32.00

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი და სხვადასხვა პათოლოგიის მქონე ბავშვების ფიზიკური გაჯანსაღების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 100 001-მდე) 18 წლამდე ასაკის სხვადასხვა პათოლოგიის მქონე ბავშვების საცურაო აუზით მომსახურების (AQUA-თერაპია) დაფინანსებას სამედიცინო დასკვნის საფუძველზე. ქვეპროგრამით ისარგებლებს სხვადასხვა ფიზიკური შეზღუდვის მქონე 15 ბავშვი კალენდარული (საბიუჯეტო) წლის დასრულებამდე.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი და სხვადასხვა პათოლოგიის მქონე ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ეფექტური ფსიქო- სოციალური მხარდაჭერა.

 


თავი III
ზუგდიდის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

 


მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები

 

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

 პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

 

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

60,990.9

12,420.1

48,570.8

47,200.0

0.0

47,200.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

322.0

0.0

322.0

322.0

0.0

322.0

 

 ხარჯები

38,119.5

1,333.8

36,785.7

40,513.2

0.0

40,513.2

 

 შრომის ანაზღაურება

5,776.1

0.0

5,776.1

7,049.1

0.0

7,049.1

 

 საქონელი და მომსახურება

2,874.1

715.5

2,158.6

3,714.1

0.0

3,714.1

 

 პროცენტები

927.6

0.0

927.6

1,180.0

0.0

1,180.0

 

 სუბსიდიები

22,866.9

0.0

22,866.9

22,850.0

0.0

22,850.0

 

 გრანტები

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

2,797.5

0.0

2,797.5

3,280.0

0.0

3,280.0

 

 სხვა ხარჯები

2,847.3

618.3

2,229.0

2,410.0

0.0

2,410.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,008.1

11,086.3

10,921.8

4,966.8

0.0

4,966.8

 

 ვალდებულებები

863.3

0.0

863.3

1,720.0

0.0

1,720.0

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

10,012.7

0.0

10,012.7

13,204.0

0.0

13,204.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

322.0

0.0

322.0

322.0

0.0

322.0

 

 ხარჯები

8,855.4

0.0

8,855.4

11,017.2

0.0

11,017.2

 

 შრომის ანაზღაურება

5,776.1

0.0

5,776.1

7,049.1

0.0

7,049.1

 

 საქონელი და მომსახურება

1,760.0

0.0

1,760.0

1,978.1

0.0

1,978.1

 

 პროცენტები

927.6

0.0

927.6

1,180.0

0.0

1,180.0

 

 გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

220.0

0.0

220.0

 

 სხვა ხარჯები

391.7

0.0

391.7

590.0

0.0

590.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

294.0

0.0

294.0

466.8

0.0

466.8

 

 ვალდებულებები

863.3

0.0

863.3

1,720.0

0.0

1,720.0

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

7,470.7

0.0

7,470.7

9,290.9

0.0

9,290.9

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

311.0

0.0

311.0

311.0

0.0

311.0

 

 ხარჯები

7,376.7

0.0

7,376.7

9,097.2

0.0

9,097.2

 

 შრომის ანაზღაურება

5,578.1

0.0

5,578.1

6,790.7

0.0

6,790.7

 

 საქონელი და მომსახურება

1,637.9

0.0

1,637.9

1,847.5

0.0

1,847.5

 

 გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

220.0

0.0

220.0

 

 სხვა ხარჯები

160.7

0.0

160.7

239.0

0.0

239.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

94.0

0.0

94.0

193.7

0.0

193.7

 01 01 01

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,363.2

0.0

1,363.2

1,990.9

0.0

1,990.9

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

29.0

 

29.0

29.0

 

29.0

 

 ხარჯები

1,354.2

0.0

1,354.2

1,926.9

0.0

1,926.9

 

 შრომის ანაზღაურება

939.4

0.0

939.4

1,382.4

0.0

1,382.4

 

 საქონელი და მომსახურება

274.1

0.0

274.1

325.5

0.0

325.5

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სხვა ხარჯები

140.7

0.0

140.7

219.0

0.0

219.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.0

0.0

9.0

64.0

0.0

64.0

 01 01 02

 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

6,107.5

0.0

6,107.5

7,300.0

0.0

7,300.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

282.0

 

282.0

282.0

 

282.0

 

 ხარჯები

6,022.5

0.0

6,022.5

7,170.3

0.0

7,170.3

 

 შრომის ანაზღაურება

4,638.7

0.0

4,638.7

5,408.3

0.0

5,408.3

 

 საქონელი და მომსახურება

1,363.8

0.0

1,363.8

1,522.0

0.0

1,522.0

 

 გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

220.0

0.0

220.0

 

 სხვა ხარჯები

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.0

0.0

85.0

129.7

0.0

129.7

 01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

310.0

0.0

310.0

440.0

0.0

440.0

 

 ხარჯები

310.0

0.0

310.0

440.0

0.0

440.0

 

 საქონელი და მომსახურება

80.0

0.0

80.0

90.0

0.0

90.0

 

 სხვა ხარჯები

230.0

0.0

230.0

350.0

0.0

350.0

 01 02 01

 სარეზერვო ფონდი

200.0

0.0

200.0

250.0

0.0

250.0

 

 ხარჯები

200.0

0.0

200.0

250.0

0.0

250.0

 

სხვა ხარჯები

200.0

0.0

200.0

250.0

0.0

250.0

 01 02 03

 საჯარო მოსამსახურეთა გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები

60.0

0.0

60.0

90.0

0.0

90.0

 

 ხარჯები

60.0

0.0

60.0

90.0

0.0

90.0

 

 საქონელი და მომსახურება

60.0

0.0

60.0

90.0

0.0

90.0

 01 02 04

სხვა დანარჩენი საერთო დანიშნულების ხარჯი

50.0

0.0

50.0

100.0

0.0

100.0

 

 ხარჯები

50.0

0.0

50.0

100.0

0.0

100.0

 

 საქონელი და მომსახურება

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

 სხვა ხარჯები

30.0

0.0

30.0

100.0

0.0

100.0

01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის
ამაღლების ხელშეწყობა

241.1

0.0

241.1

300.0

0.0

300.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

 

ხარჯები

241.1

0.0

241.1

300.0

0.0

300.0

 

შრომის ანაზღაურება

198.0

0.0

198.0

258.4

0.0

258.4

 

საქონელი და მომსახურება

42.1

0.0

42.1

40.6

0.0

40.6

 

სხვა ხარჯები

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

01 04

მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

1,790.9

0.0

1,790.9

2,900.0

0.0

2,900.0

 

 ხარჯები

927.6

0.0

927.6

1,180.0

0.0

1,180.0

 

პროცენტი

927.6

0.0

927.6

1,180.0

0.0

1,180.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებები

863.3

0.0

863.3

1,720.0

0.0

1,720.0

01 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეო მეთვალყურეობის კამერების დამონტაჟება

200.0

0.0

200.0

273.1

0.0

273.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200.0

0.0

200.0

273.1

0.0

273.1

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

25,192.8

10,440.4

14,752.4

9,925.0

0.0

9,925.0

 

 ხარჯები

6,829.7

618.3

6,211.4

6,475.0

0.0

6,475.0

 

 საქონელი და მომსახურება

100.0

0.0

100.0

1,295.0

0.0

1,295.0

 

 სუბსიდიები

5,759.2

0.0

5,759.2

4,880.0

0.0

4,880.0

 

 სხვა ხარჯები

970.5

618.3

352.2

300.0

0.0

300.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,363.1

9,822.1

8,541.0

3,450.0

0.0

3,450.0

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

11,330.1

6,834.7

4,495.4

650.0

0.0

650.0

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,330.1

6,834.7

4,495.4

650.0

0.0

650.0

 02 01 01

გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

11,129.1

6,834.7

4,294.4

400.0

0.0

400.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,129.1

6,834.7

4,294.4

400.0

0.0

400.0

 02 01 02

ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია

50.0

0.0

50.0

100.0

0.0

100.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.0

0.0

50.0

100.0

0.0

150.0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

151.0

0.0

151.0

150.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

151.0

0.0

151.0

150.0

0.0

150.0

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

1,487.9

1,159.4

328.5

400.0

0.0

400.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,487.9

1,159.4

328.5

400.0

0.0

400.0

 02 02 01

წყლისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია

და ექსპლოატაცია

1,222.9

1,044.4

178.5

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,222.9

1,044.4

178.5

100.0

0.0

100.0

 02 02 02

 სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

265.0

115.0

150.0

300.0

0.0

300.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

265.0

115.0

150.0

300.0

0.0

300.0

 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია

136.2

86.2

50.0

1,300.0

0.0

1,300.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1,250.0

0.0

1,250.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

1,250.0

0.0

1,250.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136.2

86.2

50.0

50.0

0.0

50.0

 02 04

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1,512.3

512.3

1,000.0

1,100.0

0.0

1,100.0

 

 ხარჯები

1,000.0

0.0

1,000.0

1,050.0

0.0

1,050.0

 

 სუბსიდიები

1,000.0

0.0

1,000.0

1,050.0

0.0

1,050.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

512.3

512.3

0.0

50.0

0.0

50.0

 02 04 01

მუნიციპალური ტრანსპორტის
ხელშეწყობის პროგრამა

1,000.0

0.0

1,000.0

1,100.0

0.0

1,100.0

 

ხარჯები

1,000.0

0.0

1,000.0

1,050.0

0.0

1,050.0

 

სუბსიდიები

1,000.0

 

1,000.0

1,050.0

 

1,050.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 02 04 02

 საზოგადოებრივი დანიშნულების მუნიციპალური ავტოპარკის განახლებისა და გაფართოების პროგრამა

512.3

512.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

512.3

512.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 02 05

 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

224.0

0.0

224.0

200.0

0.0

200.0

 

 ხარჯები

224.0

0.0

224.0

200.0

0.0

200.0

 

 სხვა ხარჯები

224.0

0.0

224.0

200.0

0.0

200.0

 02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,183.9

1,118.0

65.9

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,183.9

1,118.0

65.9

0.0

0.0

0.0

 02 07

 საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობა

6,062.4

509.9

5,552.5

4,300.0

0.0

4,300.0

 

 ხარჯები

5,262.4

509.9

4,752.5

3,800.0

0.0

3,800.0

 

 სუბსიდიები

4,729.2

0.0

4,729.2

3,800.0

0.0

3,800.0

 

 სხვა ხარჯები

533.2

509.9

23.3

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

800.0

0.0

800.0

500.0

0.0

500.0

 02 07 01

 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა (მათ შორის მწვანე ბიუჯეტი 100,0 ათ.ლარი).

5,029.2

0.0

5,029.2

4,000.0

0.0

4,000.0

 

 ხარჯები

4,729.2

0.0

4,729.2

3,800.0

0.0

3,800.0

 

 სუბსიდიები

4,729.2

 

4,729.2

3,800.0

 

3,800.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

300.0

0.0

300.0

200.0

0.0

200.0

 02 07 02

ადმინისტრაციული, საცხოვრებელი სახლების და მრავალბინიანი ეზოების კეთილმოწყობა

509.9

509.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

509.9

509.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

509.9

509.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 02 07 03

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობა და შეძენა

500.0

0.0

500.0

300.0

0.0

300.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

500.0

0.0

500.0

300.0

0.0

300.0

 02 07 04

შენობა ნაგებობებისა და სახურავების რეაბილიტაცია

23.3

0.0

23.3

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

23.3

0.0

23.3

0.0

0.0

0.0

 

 სხვა ხარჯები

23.3

0.0

23.3

0.0

0.0

0.0

 02 08

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის პოპულარიზაციისკენ მიმართული აქტივობების კოორდინირება

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

 ხარჯები

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

 სუბსიდიები

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 02 09

 რგფ-დან მგფ-დან განსახორციელებელი

პროექტების თანადაფინანსება

500.5

0.0

500.5

400.0

0.0

400.0

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

500.5

0.0

500.5

400.0

0.0

400.0

02 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისზიებების პროგრამა

158.4

108.4

50.0

100.0

0.0

100.0

 

 ხარჯები

158.4

108.4

50.0

100.0

0.0

100.0

 

საქონელი და მომსახურება

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

 

 სხვა ხარჯები

108.4

108.4

0.0

100.0

0.0

100.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 11

სამშენებლო ზედამხედველობის და

ექსპერტიზის ხარჯები

304.9

0.0

304.9

250.0

0.0

250.0

 

 ხარჯები

104.9

0.0

104.9

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სხვა ხარჯები

104.9

0.0

104.9

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

200.0

0.0

200.0

250.0

0.0

250.0

02 12

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო

დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი

377.2

111.5

265.7

150.0

0.0

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

377.2

111.5

265.7

150.0

0.0

150.0

02 13

მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის

და ქონების შეფასების ხარჯები

30.0

0.0

30.0

25.0

0.0

25.0

 

 ხარჯები

30.0

0.0

30.0

25.0

0.0

25.0

 

საქონელი და მომსახურება

30.0

0.0

30.0

25.0

0.0

25.0

02 14

ყინულის მოედნის რეაბილიტაცია (დემონტაჟი და მონტაჟი)

175.0

0.0

175.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175.0

0.0

175.0

0.0

0.0

0.0

02 15

საინვესტიციო პროექტების,დონორებთან ურთიერთობის და ტურიზმის

ხელშეწყობის პროგრამა

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

 ხარჯები

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

02 16

 

სამოქალაქო ბიუჯეტი

1,660.0

0.0

1,660.0

1,000.0

0.0

1,000.0

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფნანსური აქტივების ზრდა

1,660.0

0.0

1,660.0

1,000.0

0.0

1,000.0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

6,846.7

0.0

6,846.7

7040.0

0.0

7040.0

 

 ხარჯები

6,496.7

0.0

6,496.7

6640.0

0.0

6640.0

 

 საქონელი და მომსახურება

45.0

0.0

45.0

60.0

0.0

60.0

 

 სუბსიდიები

6,451.7

0.0

6,451.7

6580.0

0.0

6580.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

350.0

0.0

350.0

400.0

0.0

400.0

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

5,000.0

0.0

5,000.0

5,300.0

0.0

5,300.0

 

 ხარჯები

4,850.0

0.0

4,850.0

5,100.0

0.0

5,100.0

 

 სუბსიდიები

4,850.0

 

4,850.0

5,100.0

 

5,100.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

150.0

0.0

150.0

200.0

0.0

200.0

 03 02

 შპს "ANAKLIA-GANMUKHURIS RESORTS"

ფინანსური ხელშეწყობა

844.7

0.0

844.7

780.0

0.0

780.0

 

 ხარჯები

694.7

0.0

694.7

680.0

0.0

680.0

 

 სუბსიდიები

694.7

 

694.7

680.0

 

680.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150.0

0.0

150.0

100.0

0.0

100.0

 03 03

 ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობის პროგრამა

850.0

0.0

850.0

850.0

0.0

850.0

 

 ხარჯები

850.0

0.0

850.0

800.0

0.0

800.0

 

 სუბსიდიები

850.0

 

850.0

800.0

 

800.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

03 04

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შპს "ზუგდიდაგროსერვისი"-ს ბაზაზე

57.0

0.0

57.0

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

57.0

0.0

57.0

0.0

0.0

0.0

 

 სუბსიდიები

57.0

 

57.0

0.0

 

 

 03 05

 პარკების,სკვერების და ბულვარის რეკონსტრუქციისა და კეთილმოწყობის პროგრამა

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

03 07

ნაპირსამაგრი ჯებირებისა და სარწყავი
არხებისა მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 08

მუნიციპალური ტერიტორიის და მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებები მღრღნელებისა და სხვა ცხოველებისაგან

45.0

0.0

45.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

45.0

0.0

45.0

60.0

0.0

60.0

 

საქონელი და მომსახურება

45.0

0.0

45.0

60.0

0.0

60.0

04 00

განათლება

10,557.0

1,979.7

8,577.3

7,750.0

0.0

7,750.0

 

ხარჯები

7,671.7

715.5

6,956.2

7,500.0

0.0

7,500.0

 

საქონელი და მომსახურება

755.5

715.5

40.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

6,679.0

0.0

6,679.0

7,120.0

0.0

7,120.0

 

გრანტები

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სხვა ხარჯები

207.2

0.0

207.2

350.0

0.0

350.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,885.3

1,264.2

1,621.1

250.0

0.0

250.0

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამა

6,700.0

0.0

6,700.0

6,500.0

0.0

6,500.0

 

ხარჯები

6,050.9

0.0

6,050.9

6,400.0

0.0

6,400.0

 

სუბსიდიები

6,050.9

 

6,050.9

6,400.0

 

6,400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

649.1

0.0

649.1

100.0

0.0

100.0

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია

600.0

0.0

600.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

600.0

0.0

600.0

0.0

0.0

0.0

04 03

სკოლისგარეშე სწავლისა და ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

728.1

0.0

728.1

770.0

0.0

770.0

 

ხარჯები

628.1

0.0

628.1

720.0

0.0

720.0

 

სუბსიდიები

628.1

 

628.1

720.0

 

720.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.0

0.0

100.0

50.0

0.0

50.0

04 04

საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა

237.2

0.0

237.2

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

107.2

0.0

107.2

100.0

0.0

100.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

107.2

0.0

107.2

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130.0

0.0

130.0

100.0

0.0

100.0

04 05

განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდებისა და ბავშვთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა

140.0

0.0

140.0

250.0

0.0

250.0

 

ხარჯები

140.0

0.0

140.0

250.0

0.0

250.0

 

საქონელი და მომსახურება

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

100.0

0.0

100.0

250.0

0.0

250.0

04 06

შ. მესხია სახელობის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ხელშეწყობის პროგრამა

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

გრანტები

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

04 07

საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა დელეგირებული თანხებით

2,121.7

1,979.7

142.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

715.5

715.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

715.5

715.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,406.2

1,264.2

142.0

0.0

0.0

0.0

 05 00

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

4,213.3

0.0

4,213.3

4,951.0

0.0

4,951.0

 

 ხარჯები

4,097.6

0.0

4,097.6

4,551.0

0.0

4,551.0

 

 საქონელი და მომსახურება

213.6

0.0

213.6

381.0

0.0

381.0

 

 სუბსიდიები

3,595.0

0.0

3,595.0

3,900.0

0.0

3,900.0

 

სხვა ხარჯები

289.0

0.0

289.0

270.0

0.0

270.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

115.7

0.0

115.7

400.0

0.0

400.0

 05 01

 სპორტისა და ახალგაზრდული პროგრამების განვითარების ხელსეწყობა

1,274.7

0.0

1,274.7

1,366.0

0.0

1,366.0

 

 ხარჯები

1,159.0

0.0

1,159.0

1,166.0

0.0

1,166.0

 

 საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

16.0

0.0

16.0

 

 სუბსიდიები

980.0

0.0

980.0

1,000.0

0.0

1,000.0

 

სხვა ხარჯები

179.0

0.0

179.0

150.0

0.0

150.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

115.7

0.0

115.7

200.0

0.0

200.0

 05 01 01

მუნიციპალიტეტის სპორტის

განვითარების ცენტრი

980.0

0.0

980.0

1,050.0

0.0

1,050.0

 

 ხარჯები

980.0

0.0

980.0

1,000.0

0.0

1,000.0

 

 სუბსიდიები

980.0

 

980.0

1,000.0

 

1,000.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 05 01 02

სპორტული და ახალგაზრდული

ღონისძიებების დაფინანსება

179.0

0.0

179.0

216.0

0.0

216.0

 

 ხარჯები

179.0

0.0

179.0

166.0

0.0

166.0

 

 საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

16.0

0.0

16.0

 

სხვა ხარჯები

179.0

0.0

179.0

150.0

0.0

150.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 05 01 03

მინი სპორტული მოედნების

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

115.7

0.0

115.7

100.0

0.0

100.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

115.7

0.0

115.7

100.0

0.0

100.0

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

2,463.8

0.0

2,463.8

3,085.0

0.0

3,085.0

 

 ხარჯები

2,463.8

0.0

2,463.8

2,885.0

0.0

2,885.0

 

 საქონელი და მომსახურება

213.6

0.0

213.6

365.0

0.0

365.0

 

 სუბსიდიები

2,140.2

0.0

2,140.2

2,400.0

0.0

2,400.0

 

სხვა ხარჯები

110.0

0.0

110.0

120.0

0.0

120.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

 05 02 01

 ხელოვნებისა და კულტურის

ხელშეწყობის პროგრამა

1,020.0

0.0

1,020.0

1,200.0

0.0

1,200.0

 

 ხარჯები

1,020.0

0.0

1,020.0

1,150.0

0.0

1,150.0

 

 სუბსიდიები

1,020.0

 

1,020.0

1,150.0

 

1,150.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 05 02 02

კულტურული მემკვიდრეობის

ძეგლთა დაცვის პროგრამა

40.0

0.0

40.0

100.0

0.0

100.0

 

 ხარჯები

40.0

0.0

40.0

50.0

0.0

50.0

 

 საქონელი და მომსახურება

40.0

0.0

40.0

50.0

0.0

50.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

 05 02 03

საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა

670.0

0.0

670.0

700.0

0.0

700.0

 

 ხარჯები

670.0

0.0

670.0

650.0

0.0

650.0

 

 სუბსიდიები

670.0

 

670.0

650.0

 

650.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 05 02 04

 კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

108.6

0.0

108.6

250.0

0.0

250.0

 

 ხარჯები

108.6

0.0

108.6

250.0

0.0

250.0

 

 საქონელი და მომსახურება

108.6

0.0

108.6

250.0

0.0

250.0

 05 02 05

 ტელერადიომაუწყებლობა და

საგამომცემლო საქმიანობა

65.0

0.0

65.0

65.0

0.0

65.0

 

 ხარჯები

65.0

0.0

65.0

65.0

0.0

65.0

 

 საქონელი და მომსახურება

65.0

0.0

65.0

65.0

0.0

65.0

 05 02 06

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

110.0

0.0

110.0

120.0

0.0

120.0

 

 ხარჯები

110.0

0.0

110.0

120.0

0.0

120.0

 

სხვა ხარჯები

110.0

0.0

110.0

120.0

0.0

120.0

05 02 07

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა

450.2

0.0

450.2

630.0

0.0

630.0

 

ხარჯები

450.2

0.0

450.2

600.0

0.0

600.0

 

სუბსიდიები

450.2

 

450.2

600.0

 

600.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 05 03

საცხენოსნო კლუბ "ხარებას"

ფინანსური ხელშეწყობა

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

 

 ხარჯები

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

 

 სუბსიდია

80.0

 

80.0

80.0

 

80.0

05 04

ქართული ფეხბურთის განვითარების

ხელშეწყობის პროგრამ

394.8

0.0

394.8

420.0

0.0

420.0

 

ხარჯები

394.8

0.0

394.8

420.0

0.0

420.0

 

 სუბსიდიები

394.8

 

394.8

420.0

 

420.0

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

4,168.4

0.0

4,168.4

4,330.0

0.0

4,330.0

 

 ხარჯები

4,168.4

0.0

4,168.4

4,330.0

0.0

4,330.0

 

 სუბსიდიები

382.0

0.0

382.0

370.0

0.0

370.0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

2,797.5

0.0

2,797.5

3,060.0

0.0

3,060.0

 

 სხვა ხარჯები

988.9

0.0

988.9

900.0

0.0

900.0

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

1,584.5

0.0

1,584.5

1,770.0

0.0

1,770.0

 

 ხარჯები

1,584.5

0.0

1,584.5

1,770.0

0.0

1,770.0

 

 სუბსიდიები

382.0

0.0

382.0

370.0

0.0

370.0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

1,202.5

0.0

1,202.5

1,400.0

0.0

1,400.0

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

372.0

0.0

372.0

350.0

0.0

350.0

 

 ხარჯები

372.0

0.0

372.0

350.0

0.0

350.0

 

 სუბსიდიები

372.0

 

372.0

350.0

 

350.0

 06 01 02

 ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები

10.0

0.0

10.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

10.0

0.0

10.0

20.0

0.0

20.0

 

 სუბსიდიები

10.0

 

10.0

20.0

 

20.0

06 01 03

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირთა ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

1,202.5

0.0

1,202.5

1,400.0

0.0

1,400.0

 

ხარჯები

1,202.5

0.0

1,202.5

1,400.0

0.0

1,400.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,202.5

0.0

1,202.5

1,400.0

0.0

1,400.0

 06 02

 სოციალური დაცვა

2,533.9

0.0

2,533.9

2,510.0

0.0

2,510.0

 

 ხარჯები

2,533.9

0.0

2,533.9

2,510.0

0.0

2,510.0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

1,545.0

0.0

1,545.0

1,610.0

0.0

1,610.0

 

სხვა ხარჯები

988.9

0.0

988.9

900.0

0.0

900.0

 06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

220.0

0.0

220.0

270.0

0.0

270.0

 

 ხარჯები

220.0

0.0

220.0

270.0

0.0

270.0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

220.0

0.0

220.0

270.0

0.0

270.0

 06 02 02

ომის ვეტერანთა სოციალური

დაცვის პროგრამა

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

 ხარჯები

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 06 02 03

გენდერული თანასწორების,ოჯახებისა და ბავშვების გაძლიერება

220.0

0.0

220.0

230.0

0.0

230.0

 

 ხარჯები

220.0

0.0

220.0

230.0

0.0

230.0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

220.0

0.0

220.0

230.0

0.0

230.0

 06 02 04

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ონკოლოგიურ ავადმყოფთა სოციალური დაცვის პროგრამა

210.0

0.0

210.0

220.0

0.0

220.0

 

 ხარჯები

210.0

0.0

210.0

220.0

0.0

220.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

210.0

0.0

210.0

220.0

0.0

220.0

 06 02 05

 მარჩენალდაკარგულ პირთა

სოციალური დაცვის პროგრამა

70.0

0.0

70.0

70.0

0.0

70.0

 

 ხარჯები

70.0

0.0

70.0

70.0

0.0

70.0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

70.0

0.0

70.0

70.0

0.0

70.0

 06 02 06

ხანდაზმულღთა სოციალური დაცვის პროგრამა

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

 ხარჯები

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

50.0

0.0

50.0

50.0