აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი - 20 რს
დოკუმენტის მიმღები აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო
მიღების თარიღი 30/12/2020
დოკუმენტის ტიპი ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.30.060.016067
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
- 20 რს
30/12/2020
ვებგვერდი, 31/12/2020
190020020.30.060.016067
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

კონსოლიდირებული ვერსია (07/04/2021 - 29/07/2021)

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის

კანონი

 

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ

თავი I
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1.  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

შემოსავლები

16021692

18316460

19215000

გადასახადები

7667648

8831460

9815000

გრანტები

8000000

9185000

9000000

სხვა შემოსავლები

354044

300000

400000

 

ხარჯები

17317775

19362279

20450125

შრომის ანაზღაურება

7915905

8130390

9489945

საქონელი და მომსახურება

3129487

3409279

3352444

სუბსიდიები

3358368

4687910

3984391

გრანტები

115582

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

2289278

1934196

1649800

სხვა ხარჯები

509155

1200504

1973545

 

საოპერაციო სალდო

-1296083

-1045819

-1235125

 

არაფინანსური  აქტივების ცვლილება

613127

481090

425030

ზრდა

629354

481090

425030

კლება

16227

0

0

მთლიანი სალდო

-1909210

-1526909

-1660155

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1909210

-1526909

-1660155

ზრდა

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

0

0

0

კლება

1909210

1526909

1660155

ვალუტა და დეპოზიტები

1909210

1526909

1660155

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

კლება

0

0

0

ბალანსი

0

0

0​

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის 7 აპრილის კანონი №04-ს - ვებგვერდი, 12.04.2021 წ.
 


თავი II
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 2. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები 19 215 000 ლარის ოდენობით.

რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები

ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

შემოსავლები

16021692

18316460

19215000

გადასახადები

7667648

8831460

9815000

გრანტები

8000000

9185000

9000000

სხვა შემოსავლები

354044

300000

400000

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის 7 აპრილის კანონი №04-ს - ვებგვერდი, 12.04.2021 წ.
 


მუხლი 3. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები 9 815 000  ლარის ოდენობით.

ლარებში

შემოსულობების

კოდები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

 

გადასახადები

7667648

8831460

9815000

11111

საშემოსავლო გადასახადი

7667648

8831460

9815000

113

ქონების გადასახადი

0

0

0

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის 7 აპრილის კანონი №04-ს - ვებგვერდი, 12.04.2021 წ.
 


მუხლი 4. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები 
ფინანსური დახმარება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს 9 000 000 ლარი.

გრანტი

ლარებში

შემოსულობებისკოდები

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

13

გრანტი

8000000

9185000

9000000

132

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

0

0

9000000

1321

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

0

0

9000000

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

8000000

9185000

9000000

1331

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

8000000

9185000

9000000

1332

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

0

0

 0

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის 7 აპრილის კანონი №04-ს - ვებგვერდი, 12.04.2021 წ.
 


მუხლი 5. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 
განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  400 000 ლარის ოდენობით.

სხვა შემოსავლები

ლარებში

შემოსულობების

კოდები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავალი

354044

300000

400000

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

354044

300000

400000

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

0

0

0

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

0

0

0

144

ნებაყოფილებითი ტრანსფერები

0

0

0

145

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0

0

0

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის 7 აპრილის კანონი №04-ს - ვებგვერდი, 12.04.2021 წ.
 


თავი III
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 6. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები 20 450 125  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

მ.შ. კრედიტები და გრანტები

ხარჯები

17317775

19362279

20450125

0

შრომის ანაზღაურება

7915905

8130390

9489945

0

საქონელი და მომსახურება

3129487

3409279

3352444

0

სუბსიდიები

3358368

4687910

3984391

0

გრანტები

115582

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

2289278

1934196

1649800

0

სხვა ხარჯები

509155

1200504

1973545

0

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში

ლარებში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

მ.შ. კრედიტები და გრანტები

01 00

უმაღლესი საბჭო

2018432

2492920

2935400

0

02 00

მთავრობა და მასთან არსებული ორგანიზაციები

2022092

2293058

2484580

0

05 00

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

1492905

2050725

2021750

0

06 00

განათლებისა და კულტურის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები

4275413

3767320

4001690

0

08 00

ზემო აფხაზეთში – აფხაზეთის  მთავრობის წარმომადგენლობა

208012

246290

283760

0

10 00

იუსტიციის დეპარტამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

414698

0

0

0

11 00

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა სამინისტრო

904949

2495920

3570581

0

12 00

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი

746172

0

0

0

13 00

მთავრობის წარმომადგენლობა სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის რეგიონში

853676

117100

0

0

14 00

მთავრობის წარმომადგენლობა იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

508287

79699

0

0

15 00

მთავრობის წარმომადგენლობა აღმოსავლეთ საქართველოში

1112905

158745

0

0

16 00

საერთო-რესპუბლიკური მნიშვნელობის გადასახდელები (ფონდები)

0

100000

130000

0

18 00

აფხაზეთის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები

2272315

4527402

3791314

0

19 00

იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატი

487919

1033100

1231050

0

 

სულ:

17317775

19362279

20450125

0

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის 7 აპრილის კანონი №04-ს - ვებგვერდი, 12.04.2021 წ.
 


მუხლი 7. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 

განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 425 030 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 425 030 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ლარებში

პროგრამული

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

მ.შ. კრედიტები და გრანტები

01 00

უმაღლესი საბჭო

149100

68500

27000

0

02 00

მთავრობა და მასთან არსებული ორგანიზაციები

128294

130720

136700

0

05 00

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

74559

15300

0

0

06 00

განათლებისა და კულტურის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები

69576

4150

24500

0

08 00

ზემო აფხაზეთში – აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლობა

1330

1300

2000

0

10 00

იუსტიციის დეპარტამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

1225

0

0

0

11 00

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა სამინისტრო

6013

9600

41530

0

12 00

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი

9191

0

0

0

13 00

მთავრობის წარმომადგენლობა სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის რეგიონში

2659

0

0

0

14 00

მთავრობის წარმომადგენლობა იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

6032

0

0

0

15 00

მთავრობის წარმომადგენლობა აღმოსავლეთ საქართველოში

4689

0

0

0

18 00

აფხაზეთის ფინანსთა და დარგობრივი  ეკონომიკის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები

171122

129420

187200

0

19 00

იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატი

5564

122100

6100

0

 

სულ

629354

481090

425030

0

ბ) განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება თანდართული რედაქციით:

ლარებში

შემოსულობების

კოდები

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

მ.შ. კრედიტები და გრანტები

31

არაფინანსური აქტივები

16227

0

0

0

311

ძირითადი აქტივები

16227

0

0

0

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის 7 აპრილის კანონი №04-ს - ვებგვერდი, 12.04.2021 წ.
 


მუხლი 8. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივები
განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივები 20 875 155 ლარის ოდენობით.

ლარებში

პროგრამული

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

მ.შ. კრედიტები და გრანტები

01 00

უმაღლესი საბჭო

2167532

2561420

2962400

0

02 00

მთავრობა და მასთან არსებული ორგანიზაციები

2150386

2423778

2621280

0

05 00

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

1567465

2066025

2021750

0

06 00

განათლებისა და კულტურის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები

4344989

3771470

4026190

0

08 00

ზემო აფხაზეთში – აფხაზეთის  მთავრობის წარმომადგენლობა

209341

247590

285760

0

10 00

იუსტიციის დეპარტამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

415923

0

0

0

11 00

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა სამინისტრო

910962

2505520

3612111

0

12 00

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი

755363

0

0

0

13 00

მთავრობის წარმომადგენლობა სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის რეგიონში

856335

117100

0

0

14 00

მთავრობის წარმომადგენლობა იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

514319

79699

0

0

15 00

მთავრობის წარმომადგენლობა აღმოსავლეთ საქართველოში

1117594

158745

0

0

16 00

საერთო-რესპუბლიკური მნიშვნელობის გადასახდელები(ფონდები)

0

100000

130000

0

18 00

აფხაზეთის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები

2443437

4656822

3978514

0

 

19 00

იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატი

493483

1155200

1237150

0

 

სულ:

17947129

19843369

20875155

0

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის 7 აპრილის კანონი №04-ს - ვებგვერდი, 12.04.2021 წ.
 


მუხლი 9. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

ლარებში

ფუნქციონალური
კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

მ.შ. კრედიტები და გრანტები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

12471317

12336430

13738130

0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

12471317

12336430

13738130

0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების
საქმიანობის უზრუნველყოფა

12471317

  12236430

    13608130

0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

   100000

   130000

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობასაერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

 

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

365171

1836489

1353895

0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

138577

912439

391495

0

70421

სოფლის მეურნეობის სექტორის მართვასთან, ვეტერინარული,
მცენარეთა დაავ. საწინააღმდეგო და სხვა მომსახურება

138577

912439

391495

0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის  სფეროში

226594

924050

962400

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

916541

1410000

1350000

0

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობ. და აპარატები

0

0

0

0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

485114

393065

300000

0

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

107732

96000

100000

0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

69531

23870

0

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

254164

897065

950000

0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2817226

2669300

2871530

0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

237745

22000

70304

0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2143597

2138400

2202076

0

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

250000

330500

389910

0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება

185884

178400

209240

0

7086

სხვა სახის არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0

0

0

0

709

განათლება

572409

733150

736600

0

7093

პროფესიული განათლება

0

0

0

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

572409

733150

736600

0

710

სოციალური დაცვა

804465

858000

825000

0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0

0

0

0

71012

შეზღუდული შესაძლებ. მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0

0

0

0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

804465

858000

825000

0

 

 სულ:

17947129

19843369

20875155

0

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის 7 აპრილის კანონი №04-ს - ვებგვერდი, 12.04.2021 წ.
 


თავი IV
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდოფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების  ცვლილება

მუხლი 10. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 
განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 1 660 155 ლარი.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის 7 აპრილის კანონი №04-ს - ვებგვერდი, 12.04.2021 წ.


მუხლი 11. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივები
1. განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 660 155  ლარის ოდენობით.

ლარებში

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

ზრდა

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

0

0

0

კლება

1909210

1526909

1660155

ვალუტა და დეპოზიტები

1909210

1526909

1660155

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის 7 აპრილის კანონი №04-ს - ვებგვერდი, 12.04.2021 წ.
 


მუხლი 12. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებების  ცვლილება
ლარებში

ვალდებულებების ცვლილება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

ვალდებულებების კლება

0

0

0

საშინაო

0

0

0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0

0

0

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის 7 აპრილის კანონი №04-ს - ვებგვერდი, 12.04.2021 წ.

 


თავი V
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური  ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიურირესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და მესამისშემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

1. ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანდაცვა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის პრიორიტეტია აფხაზეთის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა, მის გაუმჯობესებაზე  ზრუნვა.

1.1 – აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა  სოციალურად დაუცველ პირთა (მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა და ხანდაზმულთა) სათემო ცენტრი  პროგრამა (პროგრამული კოდი  05 02) (ამოღებულია)

1.2 – აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა  და ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრებ მოქალაქეთა ამბულატორიული დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  05 03)

სამინისტროს მიერ აფხაზეთის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მრავალწლიანი შესწავლისა და დასაბუთებული ანალიზის შედეგების საფუძველზე განსაზღვრულია ის ძირითადი აუცილებლობები, რაც ამბულატორიულ-საკონსულტაციო და სადიაგნოსტიკო სფეროში მოქალაქეთათვის სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს.

ის გარემოება, რომ დევნილი და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობა, რიგი ობიექტური მიზეზების გამო, პროგნოზულად ჯანმრთელობის შემდგომი გაუარესების მაღალი რისკის კატეგორიას განეკუთვნება, განსაზღვრავს გაცილებით მეტ მოთხოვნას სამედიცინო სერვისის იმ ცალკეულ სახეებზე, რაც სახელმწიფოს მიერ დღეისდღეობით ჯერ კიდევ არ ფინანსდება.

დადგენილია, რომ აფხაზეთის მოსახლეობის სამედიცინო აქტივობა ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით მნიშვნელოვნად დაბალია (არაუმეტეს 45-50%). ე.წ. „დევნილთა სოციალური თვითიზოლაციის ფენომენთან“ ერთად ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სამედიცინო სერვისის ცალკეულ სახეებზე (მათ შორის, ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დონეზეც) მოქალაქეთა ფინანსური ხელმიუწვდომლობა. ეს გარემოება გარკვეული რისკების შემცველია, რადგან მასზეა დამოკიდებული დაავადებათა გამოვლინების ვადები, დიაგნოზის ვერიფიცირება და მკურნალობის სწორი ტაქტიკა, ვინაიდან, დაგვიანებულ შემთხვევებში კონკრეტული პაციენტის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის პროგნოზი, ხშირ შემთხვევებში არაკეთილსაიმედო ხდება.

ასეთ ვითარებაში და აფხაზეთის მოსახლეობის დაბალი სამედიცინო აქტივობის გათვალისწინებით, არსებით მნიშვნელობას იძენს მოსახლეობის სასიცოცხლოდ აუცილებელი სამედიცინო დახმარებით ეფექტური უზრუნველყოფა, რასაც მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს შესაბამის, დასაბუთებულ პროგრამულ ჯანდაცვით ღონისძიებათა შემუშავება და სწორი მენეჯმენტის პირობებში რეალიზაცია და რაც, საბოლოო ჯამში, მთავარ შედეგზე – ჩვენი დევნილი თანამემამულეების და ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესებაზე იქნება ორიენტირებული.

აფხაზეთის მოსახლეობის ამბულატორიულ – საკონსულტაციო და სადიაგნოსტიკო, ასევე, სამკურნალო დახმარების ცალკეული სახეებით უზრუნველყოფა გულისხმობს საპროგნოზო პერიოდში ამბულატორიული დახმარების მრავალკომპონენტიანი  პროგრამის რეალიზებას კვალიფიციური, სპეციალიზებული და მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევების და მკურნალობის იმ სახეებით,  რაც ჯერ კიდევ დარჩენილია ცენტრალური (სახელმწიფო) ჯანდაცვითი პროგრამების მიღმა.

პროგრამის კომპონენტების განსაზღვრისას მნიშვნელობა ენიჭება მათ ეფექტურობას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე/სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე მათი რეალური პოზიტიური ზემოქმედების ხარისხს და სხვა იმ დადებით მომენტებს, რაც ვითარების კონტროლირებად სივრცეში მოქცევისთვის და დინამიკაში გაუმჯობესებისთვისაა  აუცილებელი.

პროგრამის კომპონენტებად რეალიზებული იქნება:

* ბირთვული მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია (სხვადასხვა სახეები);

* ენდოსკოპიური გამოკვლევების ცალკეული სახეები;

* დოპლეროგრაფია;

* მხედველობის ორგანოს და სისხლის მიმოქცევის სისტემის ორგანოთა სკრინინგული გამოკვლევები;

* სტომატოლოგიური ორთოპედიული პროთეზირება;

* სამკურნალო რეაბილიტაცია და აბილიტაცია;

*მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიულ-სადიაგნოსტიკო კომპონენტი;  რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ხელშეწყობა;

* ამბულატორიული პროფილის სხვა მიმართულებები /კომპონენტები.

პროგრამის სიახლეა ის, რომ მასში განსაზღვრული სერვისები გავრცელდება  ოკუპირებულ აფხაზეთში ლეგიტიმურად მცხოვრებ მოქალაქეებზე, მიუხედავად ეთნიკური კუთვნილებისა.

პროგრამის რეალიზაციის ფარგლებში, სამინისტროს მრავალმხრივ ანალიზზე დაფუძნებული პროგნოზით, დადებითი შედეგები იქნება გამოხატული აფხაზეთის მოსახლეობის ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური პროფილის მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევების სფეროში, ასევე, მკურნალობის ცალკეულ სახეებში.

შესაძლებელი გახდება აფხაზეთის მოსახლეობისთვის ეფექტური, მაღალშედეგიანი და, მნიშვნელოვანწილად, საბოლოო შედეგზე ორიენტირებული სადიაგნოსტიკო გამოკვლევების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და ადეკვატური, დროული მკურნალობისთვის მყარი საფუძვლების შექმნა, რაც, საბოლოო ჯამში, მოსახლეობის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის გაუმჯობესების წანამძღვარი იქნება.

კერძოდ, პროგრამით მოცულ ბენეფიციარებს პროფილური გამოკვლევების საფუძველზე დაესმებათ და დაუზუსტდებათ დიაგნოზი. სწორი, ვერიფიცირებული დიაგნოზის პირობებში გაადვილდება მკურნალობის ტაქტიკის შერჩევა და გაცილებით ეფექტური იქნება მისი შედეგები.

მკურნალობის დროულობა კეთილსასურველ შედეგს მოახდენს დაავადების გამოსავალზე. შესაძლებელი გახდება გართულებების, მათ შორის, ხშირად, სიცოცხლისათვის საშიშის, დროული პრევენცია.

გაუმჯობესდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ამსახველი ინდიკატორები.

მოსახლეობაში კიდევ უფრო განმტკიცდება სახელმწიფოს მხრიდან მათზე ზრუნვის შეგნება.

გარდა ამისა, დევნილ და ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებ საზოგადოებაში დადებითისკენ შეიცვლება საკუთარი ჯანმრთელობისადმი დამოკიდებულების და პასუხისმგებლობის  ვექტორი.

1.3 – აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრებ მოქალაქეთა ჰოსპიტალური დახმარების პროგრამა – (პროგრამული კოდი 05 04)

სამინისტროს მიერ აფხაზეთის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის ამსახველი პარამეტრების მრავალწლიანი შესწავლის შედეგები და მისი დინამიური ანალიზი აჩვენებს ქვეყნის მოსახლეობის ამ ნაწილის ზოგადი და კერძო ავადობის, ასევე, დემოგრაფიული მაჩვენებლების არცთუ სახარბიელო მდგომარეობას. საკმარისია აღინიშნოს, რომ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციის (დსკ) მე-10 გადახედვის კლასიფიკატორის ჯგუფების ნაწილში დევნილთა ავადობა 1.3-1.5-ჯერ და მეტადაც აღემატება ქვეყნის საშუალო პარამეტრებს.

დამაფიქრებელია, რომ ადგილი აქვს მოსახლეობის დაბერების, დაავადებათა (მათ შორის, სიმსივნური და სისხლის მიმოქცევის სისტემის პათოლოგიების) და მოკვდაობის „გაახალგაზრდავების“ შემაშფოთებელ ტენდენციებს, რაც, საბოლოო ჯამში, უარყოფითად აისახება როგორც აფხაზეთის მოსახლეობის, ისე, ზოგადად, ქვეყნის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მაჩვენებლებზეც.

ვითარების დეტალური ანალიზი ადასტურებს, რომ სამინისტროს მიზნობრივი ჯანდაცვითი პროგრამების სახით აფხაზეთის მოსახლეობისთვის პროფილური სამედიცინო  საქმიანობის სწორი დაგეგმვა-რეალიზაციის პირობებში შესაძლებელი ხდება მდგომარეობის მეტ-ნაკლები სტაბილიზაცია და, რიგ შემთხვევებში, დადებითი ტენდენციების მიღწევა.

ამ პირობებში სამინისტრო არსებით მნიშვნელობას ანიჭებს მოსახლეობის ჰოსპიტალური  სამედიცინო დახმარების იმ ცალკეული სახეებით უზრუნველყოფას, რაც ჯერ კიდევ არ ფინანსდება ფართო სპექტრის ცენტრალური (სახელმწიფო) ჯანდაცვითი პროგრამებით და რაც ორიენტირებულია მოქალაქეთათვის ამ სახის მკურნალობის ხელმისაწვდომობაზე, მათი სამედიცინო აქტივობის ამაღლებაზე.

შესაბამისად, ამ პროგრამის განხორციელება, დამატებითი ღონისძიების სახით, ემსახურება დიაგნოზების ვერიფიცირებას კორონაროგრაფიული გამოკვლევების სახით, რაც აუცილებლად მოითხოვს სტაციონარულ პირობებში განხორციელებას და, ასევე, ჰოსპიტალური დახმარების სხვა ცალკეულ სახეებს, მათ შორის, მეტად ეფექტურ, პაციენტის ცხოვრების ხარისხისთვის დიდი მნიშვნელობის მქონე ოპერაციულ მკურნალობას – მენჯ-ბარძაყის სახსრის ტოტალურ ენდოპროთეზირებას.

პროგრამის სიახლეა ის, რომ მასში განსაზღვრული სერვისები გავრცელდება  ოკუპირებულ აფხაზეთში ლეგიტიმურად მცხოვრებ მოქალაქეებზე, მიუხედავად ეთნიკური კუთვნილებისა.

პროგრამის რეალიზაციის ფარგლებში განსაზღვრულია საპროგნოზო პერიოდში დადებითი შედეგების მიღწევა აფხაზეთის მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო დახმარების სფეროში, კერძოდ, გავრცელების მაღალი სიხშირით წარმოდგენილი გულის იშემიური დაავადებების მიზანმიმართული, მაღალკვალიფიციური გამოკვლევების გზით შესაძლო სერიოზულ გართულებათა პრევენცია და კონკრეტული პაციენტების ჯანმრთელობის რეალური გაუმჯობესების მიღწევა დროული მკურნალობით; საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პარამეტრების დადებითი დინამიკის ტენდენციის ფორმირების ხელშეწყობა და შემდგომი განვითარება. სამედიცინო სერვისის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის პირობებში საკუთარი ჯანმრთელობისადმი მოსახლეობაში ჯერ კიდევ მყარად დამკვიდრებული ინდიფერენტული მიდგომის შეცვლა   ობიექტური შეფასების ასპექტში და, ამ მხრივ, სამედიცინო აქტივობის ამაღლების პრიორიტეტულობის შეგნების მიღწევა.   

1.4 – აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა გასვლითი პროფილაქტიკური სამედიცინო გასინჯვების პროგრამა  – (პროგრამული კოდი 05 05) (ამოღებულია)

1.5 – აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა – (პროგრამული კოდი 05 06)

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში დევნილ მოქალაქეთა მიმართვების/განცხადებების ანალიზი აჩვენებს, რომ, ხშირ შემთხვევებში:

1.         დევნილი პაციენტების დიდი ნაწილისთვის გადაუჭრელი პრობლემაა სტაციონერული/ჰოსპიტალური მკურნალობის ღირებულების თანადაფინანსების თანხების მოძიება;

2.         მედიკამენტების შესაძენი თანხების უქონლობის გამო, მკურნალობა დაგვიანებით ან არასრულფასოვნად ტარდება;

3.          პრობლემურია ტუბერკულოზით დაავადებულ ბავშვთა სანატორიულ-კურორტული რეაბილიტაციის საკითხი.

პროგრამა ორიენტირებულ იქნება ზემოაღნიშნული და სხვა, შესაძლო მიმართულებებით მუშაობის გააქტიურებაზე.

პროგრამის კომპონენტები მოიცავს:

* სტაციონარული/ჰოსპიტალური მკურნალობის ღირებულების თანაგადახდის თანხების ნაწილობრივ ანაზღაურებას, სავარაუდოდ, არაუმეტეს 1000 ლარისა ერთ ბენეფიციარზე 1 კალენდარული წლის განმავლობაში (ბენეფიციართა კატეგორიების მიხედვით).

* მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურებას (ბენეფიციართა კატეგორიების მიხედვით).

* აფხაზეთიდან დევნილ, აგრეთვე, ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრებ ტუბერკულოზით დაავადებულ  ბავშვთა დამატებითი სამედიცინო-სარეაბილიტაციო დახმარებას, რაც სრული გაჯანსაღებისთვის მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. ამასთან, ბავშვის მკურნალობის სრულფასოვან, დასრულებულ მკურნალობაზეა დამოკიდებული საბოლოო განკურნება და ოჯახის დანარჩენი წევრების უსაფრთხოება.

* დევნილთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშემწყობ  სხვა შესაძლო ღონისძიებებს.

პროგრამის რეალიზაცია ხელს შეუწყობს დევნილი მოსახლეობის სტაციონარული/ჰოსპიტალური მკურნალობის მეტ ოპერატიულობას და ხარისხს; ავადმყოფთა მედიკამენტურ დახმარებას, რაც დროულ, ადეკვატურ მკურნალობაზე და, შესაბამისად, პოზიტიურ შედეგზე იქნება ორიენტირებული; სახელმწიფო პროგრამებს მიღმა დარჩენილი ტუბსაწინააღმდეგო ღონისძიებების (ბავშვთა ასაკის ტუბერკულოზით დაავადებულთა სანატორიულ-კურორტული რეაბილიტაცია) დამატებით ჩართვას ამ მიმართულებით არსებულ მკურნალობის არსებულ ფართო სპექტრში, რაც დააჩქარებს ბენეფიციართა გაჯანსაღებას და სამედიცინო რეაბილიტაციას, ასევე, სოციალურ-ფსიქოლოგიური სტატუსის აღდგენას.

პროგრამა მნიშვნელოვანი შეღავათი იქნება, პირველ რიგში, სოციალურად დაუცველი, ასევე, მცირე ფინანსური შესაძლებლობების მქონე დევნილთა ოჯახებისთვის.

საქარველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასა (EUMM in Georgia) და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შორის გაფორმებული EUMM-20-7025 ხელშეკრულების საფუძველზე, „COVID-19-ისთვის მზაობა და რეაგირების“ პროგრამის ფარგლებში, ოკუპირებულ აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქმედი სამედიცინო სტაციონარული დაწესებულებებისთვის (გუდაუთის რაიონული საავადმყოფო, სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიური ლაბორატორია, სოხუმის რესპუბლიკური საავადმყოფო, გალის ცენტრალური რაიონული საავადმყოფო) პირადი აღჭურვილობის საგნებისა (ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით) და COVID-19-ის სადიაგნოსტიკო  ლაბორატორიული ტესტების შეძენა.

1.6 აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული და ოკუპირებულ აფხაზეთის  ტერიტორიაზე მომუშავე ექიმების და საშუალო  სამედიცინო პერსონალის გადამზადების პროგრამა – (პროგრამული კოდი 05 07)

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში, სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე განუხრელი ზრუნვის პირობებში, არსებით როლს იძენს სპეციალური სასწავლო-პრაქტიკული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება როგორც ოკუპირებული აფხაზეთის, ისე, დევნილთა სამედიცინო დაწესებულებების საკადრო პოტენციალისთვის, დევნილი ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის.

სპეციალისტებთან ურთიერთობებისას გამოიკვეთა, რომ ბევრი მათგანისთვის პრობლემურია ფასიანი სასწავლო პროგრამების გავლა, რადგან ის დაკავშირებულია მნიშვნელოვან ფინანსურ ხარჯებთან.

შესაბამისად, გადამზადების/კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნობრივი პროგრამის რეალიზების პირობებში სპეციალისტების დაინტერესების ხარისხი და ჩართულობა გაცილებით მაღალი იქნება.

აღსანიშნავია, რომ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გააჩნია ხანგრძლივი გამოცდილება სპეციალისტების გადამზადებისთვის ეფექტური პროგრამის რეალიზებაში.

პროგრამა ორიენტირებულ იქნება ზემოაღნიშნული მიმართულებებით მუშაობის გააქტიურებაზე, რაც მოიცავს: ა) აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ, აგრეთვე, ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მომუშავე სამედიცინო სფეროს სპეციალისტთა და ახალგაზრდა სპეციალისტთა მომზადება/გადამზადებას სხვადასხვა სასწავლო ციკლების საშუალებით  კვალიფიკაციის    ამაღლების,   დახელოვნების   სახით,    რაც ხელს შეუწყობს მათი თეორიული   ცოდნის   ამაღლებას   და   პრაქტიკული    უნარ-ჩვევების         გაღრმავებას;    ბ) ბენეფიციარებისთვის საჭირო ლიტერატურზე  (ნაბეჭდი  მასალები, ელექტრონული ვერსიები) წვდომის ხელშეწყობას.

 პროგრამის რეალიზაცია ხელს შეუწყობს: ა) თანამედროვე მედიცინის აქტუალურ, პრაქტიკული მნიშვნელობის მქონე საკითხებში სამედიცინო კადრების თეორიული მომზადების დონის ამაღლებას, რაც აუცილებელია სამედიცინო დახმარების მოცულობის და ოპერატიულობის გაზრდის, მომსახურების დონის  და ხარისხის  გაუმჯობესების თვალსაზრისით. ბ) პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ათვისება-გაღრმავებას.

ზემოაღნიშნული 2 ძირითადი მიმართულება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია  ოკუპირებული აფხაზეთის სამედიცინო დაწესებულებების საკადრო რესურსებთან მიმართებაში, რადგან რეგიონში კვალიფიკაციის ამაღლების განხორციელების შესაძლებლობა პრაქტიკულად არ არსებობს.

1.7.ა(ა)იპ – აფხაზეთის სამედიცინო დაწესებულებებთან კოორდინაციის სააგენტო – (პროგრამული კოდი 05 08 01)

აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებების ზედამხედველობა, ადმინისტრირება და საქმიანობის კოორდინაცია;

ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის შეფასება-პრობლემების იდენტიფიცირება;

ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებების საქმიანობის გაუმჯობესების მიზნით არასაბიუჯეტო სახსრების, გრანტების მოზიდვა, პროექტების შემუშავება და შესაბამის უწყებებთან კოორდინირებით შემდგომი  იმპლემენტაცია;

ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებებიდან წარმოდგენილი ინფორმაციებისა და მოთხოვნების საფუძველზე შესაბამისი პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;

აფხაზეთის სამედიცინო დაწესებულებებში დასაქმებული პერსონალის პროფესიული გადამზადების, კვალიფიკაციის ამაღლებაში ხელშეწყობა;

1.7.1აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებების

(მათ შორის კოვიდსტაციონარების)  მედიკამენტებით მხარდაჭერის პროგრამა

– (პროგრამული კოდი 05 08 02)

ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებების (მათ შორის კოვიდსტაციონარების) დახმარება საჭირო მედიკამენტებით, მოქალაქეების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ქრონიკული დაავადებების გართულებების პრევენციის მიზნით.                

1.7.2  „ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრებ მოქალაქეობის არმქონე პირთა საკონსულტაციო-სადიაგნოსტიკო მომსახურების ანაზღაურების პროგრამა – (პროგრამული კოდი 05 08 03)

ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობისთვის მეტად მნიშვნელოვანია პირველადი ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები, მოქალაქეობის არმქონე  პირებისთვის მეტად მოთხოვნადი და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სამედიცინო სერვისის ის ცალკეული სახეები, რაც სახელმწიფოს მხრიდან ანაზღაურებას არ ექვემდებარება, რადგან რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამა ითვალისწინებს ჰოსპიტალური (სტაციონარული) მომსახურების დაფინანსებას, ხოლო ამბულატორიული კომპონენტით ფინანსური მხარდაჭერა ვრცელდება მხოლოდ ონკოპაციენტებზე. ზემოაღნიშნული გარემოებებისა და მოქალაქეთა მომართვიანობის გათვალისწინებით მიზანშეწონილია პროგრამის განხორციელების აუცილებლობა.

პროგრამის მიზანია ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრებ მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამედიცინო მომსახურების (ექიმის კონსულტაცია და ამბულატორიული კვლევები) დაფინანსების უზრუნველყოფა  შესაბამისი ლიმიტის ფარგლებში.

1.7.3 „სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურების პროგრამა“  – (პროგრამული კოდი 05 08 04)

ქვეყანაში გავრცელებული ახალი კორონა ვირუსის (კოვიდ19)  გავრცელებამ გაზარდა მძიმე პაციენტთა მომართვიანობა საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე. მიუხედავად ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე  მოქმედ სამედიცინო დაწესებულებებში ჩატარებული მკურნალობისა ხშირია შემთხვევები, როცა რთულდება პაციენტთა მდგომარეობა და ლეტალური გამოსავლით  მთავრდება.  გარდაცვლილ ბენეფიციართა სარიტუალო მომსახურება  გარკვეულ ხარჯებთან  არის დაკავშირებული,  რაც  ისედაც მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაში მყოფ მოსახლეობას ფინანსურ ტვირთად აწვება. ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ სარიტუალო მომსახურება (СOVID-19) ინფექციის პირობებში რეგულაციების სრული დაცვით უნდა განხორციელდეს. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე დღის წესრიგში დადგა შესაბამისი პროგრამის რეალიზაციის აუცილებლობა.

პროგრამის მიზანია საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გარდაცვლილ (მათ შორის COVID-19 ვირუსის შედეგად) ოკუპირებულ აფხაზეთში მუდმივად მცხოვრებ მოქალაქეთა სარიტუალო მომსახურება და ტრანსპორტირება ენგურის ხიდამდე (რუხი, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი).

2. სოციალური უზრუნველყოფა

სოციალური დახმარების ზრდა ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისათვის, სოციალური დახმარება დაეფუძნება ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებას და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფს მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს, როგორც მიზნობრიობის სიზუსტე, ისე დახმარების ეფექტიანობა.

2.1. დევნილთა სოციალური დაცვა – (პროგრამული  კოდი 08 02), დევნილთა სოციალური  უზრუნველყოფის  პროგრამა (პროგრამული  კოდი 11 05)

პროგრამა ითვალისწინებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და სხვადასხვა კატეგორიის მოწყვლადი ჯგუფებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევას. დახმარების გაწევის წესი, ბენეფიციარები და შერჩევის კრიტერიუმები დადგენილია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა მინისტრის  მიერ დამტკიცებული შესაბამისი ნორმატიული აქტით.

2.2. გალის რაიონის (კონფლიქტის ზონა) სკოლამდელი აღზრდისა და სახელოვნებო სკოლების პედაგოგთა და ადმინისტრაციულ – ტექნიკური პერსონალის  ფინანსური დახმარების პროგრამა  – (პროგრამული კოდი 06 09)

პროგრამის მიზანია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, კერძოდ, გალის რაიონში მცხოვრები და მოღვაწე  სკოლამდელი აღზრდისა და სახელოვნებო სკოლების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური მხარდაჭერა, რაც თავის მხრივ გააუმჯობესებს მათ სოციალურ – ეკონომიკურ მდგომარეობას.

2.3 აფხაზეთიდან დევნილთათვის მართლზომიერ მფლობელობაში გადაცემულ ობიექტებზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შექმნის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 11 03) (ამოღებულია).

2.4 დევნილთა ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 11 04)

პროგრამა ითვალისწინებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა განსახლების ობიექტებში გადაუდებელი სარემონტო და სარეაბილიტაციო  სამუშაოების განხორციელებას. სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებისათის სარემონტო მასალებით დახმარებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ექვსი ქვეპროგრამა.

პროგრამის განხორციელების წესი და კატეგორიები განსაზღვრული იქნება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა მინისტრის  მიერ დამტკიცებული შესაბამისი ნორმატიული აქტით.

2.4.1 დევნილთა საცხოვრებლებში მცირე ფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 11 06 – გადავიდა პროგრამული კოდი 11 04 01)

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა განსახლების ობიექტებში მცირე და გადაუდებელი სარემონტო-აღდგენითი სახის სამუშაოების ჩატარება.

2.4.2 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მუნიციპალური პროგრამებით სარგებლობაში თანამონაწილეობის ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი  11 07 გადავიდა პროგრამული კოდი 11 04 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აფხაზეთიდან დევნილთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით საქართველოს რეგიონებში არსებული აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა განსახლების ობიექტში შექმნილი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მიერ წარდგენილი განაცხადის შესაბამისად, მუნიციპალური ორგანოების მიერ დაფინანსებულ პროექტში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა სამინისტროს თანადაფინანსებას.

2.4.3 დევნილთა განსახლების ობიექტებში სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა  (პროგრამული კოდი  11 02 გადავიდა პროგრამული კოდი 11 04 03)

ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა განსახლების ობიექტებში სარემონტო აღდგენითი სახის სამუშაოების ჩატარება.

2.4.4 დევნილთა განსახლების ობიექტებში წყალკანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი  11 04 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან დევნილთა განსახლების ობიექტებში წყალკანალიზაციის სისტემების რემონტის/რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩატარებას.

2.4.5 დევნილთა განსახლების ობიექტებში სახურავების აღდგენა/გამოცვლის ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი  11 04 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან დევნილთა განსახლების ობიექტებში  სახურავების აღდგენა/გამოცვლას.

2.4.6 აფხაზეთიდან დევნილი შეჭირვებული მოსახლეობისათვის სარემონტო/სამშენებლო მასალებით დახმარების ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი  11 04 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დევნილთა განსახლების ობიექტებში, რომელზეც არ განხორციელებულა სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები მცხოვრები მოწყვლადი ოჯახებისთვის სამშანებლო/სარემონტო მასალებით დახმარებას.

 

2.5 დევნილთა დროებითი საცხოვრებლით  უზრუნველყოფის  პროგრამა – (პროგრამული   კოდი 11 08)

პროგრამის ფარგლებში აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახებს სამინისტრო უზრუნველყოფს დროებითი საცხოვრებლის დაქირავებით. პროგრამის ბენეფიციარები და დახმარების წესი დადგენილია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა მინისტრის  მიერ დამტკიცებული შესაბამისი ნორმატიული აქტით.

2.6 აფხაზეთიდან დევნილი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული  კოდი 11 09)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსური დახმარება გაეწევა აფხაზეთიდან დევნილ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებსა და ომში დაღუპულის ოჯახის წევრებს. დახმარების გაწევის წესი, ბენეფიციარები და შერჩევის კრიტერიუმები დადგენილია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა მინისტრის  მიერ დამტკიცებული შესაბამისი ნორმატიული აქტით.

2.7 აფხაზეთიდან დევნილთა განსახლების ობიექტებში მცხოვრები დევნილი ოჯახების გამრიცხველიანობა/აბონირების პროგრამა (პროგრამული  კოდი 11 10)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახების, რომლებიც ცხოვრობენ დევნილთა განსახლების ობიექტებში ან სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ფართებში დენის, წყლის და გაზის მრიცხველის მონტაჟის ფინანსური უზრუნველყოფა. დახმარების გაწევის წესი, ბენეფიციარები და შერჩევის კრიტერიუმები დადგენილია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა მინისტრის  მიერ დამტკიცებული შესაბამისი ნორმატიული აქტით.

2.8 ბინათმესაკუთრეთა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული  კოდი 11 11)

პროგრამის ფარგლებში შეიქმნება აფხაზეთიდან დევნილთა განსახლების ობიექტების რეგიონალური ქსელური კავშირები, ელექტრონული პლატფორმა და მოხდება მათი ინფორმირების და ჩართულობის მექანიზმების შემუშავება. ასევე ხელი შეეწყობა ბინათმესაკუთრეთა ჩამოყალიბების პროცესს. აღნიშნული პროგრამის განსახორციელებელი თანხა გაიცემა გრანტის სახით და პროგრამის შემსრულებელი იქნება არასამთავრობო/არაკომერციული ორგანიზაცია.

2.9 სოციალური სოლიდარობის პროგრამა (პროგრამული  კოდი 11 12)

პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალური დახმარების გაწევას სოციალურად შეჭირვებული სხვადასხვა კატეგორიის აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახებისათვის სადღესასწაულო დღეებში.

3.განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება

წარმატებული სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანეს საყრდენს განათლებული  საზოგადოება წარმოადგენს. სახელმწიფო პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტი სწორედ მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფა და ქვეყნის მომავალში რესურსების ინვესტირებაა. შესაბამისად, აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო ატარებს ერთიან სახელმწიფო პოლიტიკას და ხელს უწყობს განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების დანერგვას აფხაზეთის 13 საჯარო და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე – გალის რაიონში განთავსებულ 31 საშუალო სკოლაში. სამინისტრო მოწოდებულია აფხაზეთიდან ახალგაზრდებს შეუქმნას ხარისხიანი განათლების მიღებისათვის სათანადო სასწავლო პირობები და გარემო, ხელი  შეუწყოს  მათ წარმოჩენას, მათი საზოგადოებრივი ინტეგრაციის პროცესს  და სხვა.

3.1 განათლების ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 04)

განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ძირითად მიმართულებასა და მიზანს წარმოადგენს სამშვიდობო კულტურის დანერგვისა და ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდამჭერი ღონისძიებების გატარება, აფხაზეთის საჯარო სკოლებში სკოლების ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის  გაუმჯობესება, გალის რაიონში მცხოვრები სკოლამდელი აღზრდისა და სახელოვნებო სკოლების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური მხარდაჭერა. მოსწავლეებისა და პედაგოგების პრობლემების იდენტიფიცირება, განათლების პოლიტიკის შემუშავებისა და გატარების პროცესებში მონაწილეობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სამოქალაქო აქტივობისა და ცნობიერების ამაღლების მიზნით, პროგრამების შემუშავება და სათანადო ღონისძიებების გატარება და სხვ.

3.1.1 „სასკოლო ინფრასტრუქტურისა და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება“ (ქვეპროგრამის კოდი 06 04 01)

პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული იქნება სკოლების სასწავლო პროცესისათვის აუცილებელი ტექნიკური აღჭურვილობისა და ასევე, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის საჭირო მასალების შეძენა.

3.1.2  „წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერა“ (ქვეპროგრამის კოდი 06 04 02)

ქვეპროგრამის მიზანია აფხაზეთიდან დევნილი ნიჭიერი ახალგაზრდების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ შეძლონ საკუთრი ნიჭისა და შესაძლებლობების სრულად გამოვლენა, რეალიზება და ღირსეული  ადგილის დამკვიდრება ქვეყნის მშენებლობისა და განვითარების საქმეში თანამედროვე გამოწვევების შესაბამისად.

3.1.3  ,,კარიერის დაგეგმვა, პროფესიული ორიენტაცია და სახელობო სწავლება სკოლებში“ (ქვეპროგრამის კოდი 06 04 03)(ამოღებულია)

3.1.4   „საზაფხულო ბანაკი“ (ქვეპროგრამის კოდი 06 04 07) (ამოღებულია)

3.1.5 ,,დიმიტრი (არზაყან)ემუხვარისა და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიები“  (ქვეპროგრამის კოდი 06 04 11)

აფხაზეთის საკითხის პოპულარიზაციის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია აფხაზეთის თემატიკაზე მომუშავე ახალგაზრდების მხარდაჭერა ამ კუთხით ერთ-ერთი ქმედითი ნაბიჯია დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარის (პოლიტიკის მეცნიერების დარგში) და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიების დანიშვნა. სტიპენდიები მიენიჭებათ  აფხაზეთის თემატიკაზე მომუშავე განსაკუთრებული მიღწევებითა და წარმატებებით წარმოჩენილი მაგისტრატურისა და ბაკალავრიატის სტუდენტებს.

დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარისა (პოლიტიკის მეცნიერების დარგში) და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიების მოსაპოვებლად ბაკალავრიატისა  და მაგისტრატურის სტუდენტებს მოეთხოვებათ მაღალი აკადემიური მოსწრება, სამეცნიერო პუბლიკაციის  ავტორობა ან თანაავტორობა, სამეცნიერო კონფერენციებში  მონაწილეობა, მაღალი საზოგადოებრივი აქტიურობა.

3.1.6  ,,აკადემიკოს  ილია ვეკუას  სახელობის   სტიპენდია“  (ქვეპროგრამის  კოდი 06 04 12)

განათლებული ახალგაზრდობა ქვეყნის წარმატებისა და  განვითარების საწინდარია. პროგრამა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ზუსტი, საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარული მიმართულების საგნების შესწავლის მოტივაციის ამაღლებას, მათი ინტელექტუალური პოტენციალის განვითარებას და პროფესიონალებად ჩამოყალიბებას. პროექტის განხორციელება წარმოადგენს ახალგაზრდების მხარდაჭერის მიმართულებით გადადგმულ ქმედით ღონისძიებას.

3.1.7 შეხვედრები (1.ღვაწლმოსილ პედაგოგებთან; 2.მედალოსან კურსდამთავრებულებთან; წარმატებულ სტუდენტ – ახალგაზრდობასთან)(ქვეპროგრამის კოდი 06 04 14)

პედაგოგობა ყოველთვის რთულ და საპასუხისმგებლო პროფესიათა რიგში მოიაზრება.  მასწავლებლის პროფესიის განვითარება მომავალთან არის დაკავშირებული და ყველა ეპოქაში განსაკუთრებული ყურადღების თემას წარმოადგენს. პედაგოგის პროფესიის მოთხოვნადობისა და სიცოცხლისუნარიანობის შესანარჩუნებლად საჭიროა ხელი შეეწყოს მასწავლებლის პროფესიის პოპულარიზაციას, პრესტიჟის გაზრდასა და ამ პროფესიით ახალგაზრდების დაინტერესებას.

მეტად მნიშვნელოვანია იმ ხალხის დაფასება, რომელმაც მთელი თავისი შეგნებული  ცხოვრება ქვეყნისა და მომავალი თაობის აღზრდას მიუძღვნა და თავისი ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი სკოლას დაუთმო.

ქვეპროგრამის მიზანია აფხაზეთის ღვაწლმოსილი პედაგოგების დაფასება, მასწავლებლის პროფესიის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, აფხაზეთის საჯარო სკოლებში პედაგოგების წახალისება,  ახალგაზრდა თაობის სწავლისადმი მოტივაციის ამაღლების ხელშეწყობა.

3.1.8  ,,თანაბარი    შესაძლებლობები  -   თანაბარი   მზრუნველობა“ (ქვეპროგრამის    კოდი 06 04 15)

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდები საჭიროებენ სპეციალურ ფსიქო-სოციალურ აქტივობებში ჩართვას მათი ინტეგრირების მიზნით.  მათი  აღზრდა-განათლება მოითხოვს განსაკუთრებულ მიდგომას და ადაპტირებულ აქტივობებს. აღნიშნული ქვეპროგრამა ხელს უწყობს ძირითადი მიზნის მიღწევას – შშმ მოზარდების  მაქსიმალურ ინტეგრირებას სოციუმთან, პიროვნული განვითარების რესურსების აქტივაციას. ასევე, არსებული კომუნიკაციური სირთულეების დაძლევას და სოციალური უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას.

3.1.9  აფხაზური ენის პედაგოგთა ფინანსური მხარდაჭერა(ქვეპროგრამის კოდი 06 04 17)

საქართველოს კონსტიტუციით, აფხაზურ ენას, ქართულ ენასთან ერთად, აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, აქვს სახელმწიფო ენის სტატუსი. აღნიშნული ავალდებულებს საქართველოს სახელმწიფოს ხელი შეუწყოს აფხაზური ენის შესწავლას, დაცვასა და   განვითარებას.

აფხაზეთის ექვს საჯარო სკოლაში სწავლების საშუალო საფეხურზე არჩევითი საგნის სახით ისწავლება აფხაზური ენა. აფხაზური ენის სწავლება სკოლებში დაკავშირებულია რიგ სირთულეებთან: დაბალი ფინანსური ანაზღაურება,  აფხაზური ენის სპეცილისტთა ნაკლებობა და სხვა.

3.1.10  ,, სამოქალაქო განათლება – აქტიურ მოქალაქეთა პროგრამა “ (ქვეპროგრამის კოდი 06 04 18) (ამოღებულია)

3.1.11 ,, ვიცნობდეთ ქვეყნის გმირებს “ (ქვეპროგრამის კოდი 06 04 19) (ამოღებულია)

3.2 აფხაზეთის მეცნიერთა მხარდაჭერის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 05)

პროგრამამ ხელი უნდა შეუწყოს აფხაზეთიდან დევნილ და აფხაზეთის საკითხზე მომუშავე მეცნიერებს თავიანთი შესაძლებლობების სრულად წარმოჩენაში, სრულფასოვანი სამეცნიერო კვლევების ჩატარებაში, ნაშრომების გამოცემაში, საზღვარგარეთის საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და ლაბორატორიებში გამოცდილების მიღებაში, ამ მუშაობის შედეგების გამოქვეყნებაში.

 3.3 სამშვიდობო    და   სამოქალაქო   განათლების  მხარდაჭერის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 06) (ამოღებულია)

3.4 სამშვიდობო ინიციატივები, სამოქალაქო ინტეგრაცია, ნდობის აღდგენის მხარდაჭერა და დიალოგისაკენ მიმართული შესაძლებლობების გაძლიერება(პროგრამული კოდი 19  02)

იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატის სტრატეგიის ნაწილია სამშვიდობო ინიციატივათა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ქართულ და აფხაზურ საზოგადოებას  შორის ნდობის აღდგენის ხელშეწყობას, ტოლერანტობის უნარჩვევების განვითარებას, ადამიანის უფლებათა პატივისცემას, წიგნიერების დონის ამაღლების სტრატეგიების დაუფლებასა და დანერგვას პრაქტიკაში, ქართველი და აფხაზი მოსწავლე-ახალგაზრდების საგანმანათლებლო შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობას ნდობის აღდგენისა და შერიგებისათვის.

3.4.1 სამშვიდობო რესურსები ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების მხარდაჭერა (პროგრამის კოდი  19 02 01)

იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატი აგრძელებს იმ პროექტების მხარდაჭერას, რომელიც დაშორიშორებულ საზოგადოებებს შორის სახალხო დიპლომატიის, სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროებში თანამშრომლობას წაახალისებს.

გამომდინარე იქიდან, რომ აფხაზეთის საკითხის გადაწყვეტა კვლავ ერთ-ერთ  აქტუალურ გამოწვევად რჩება, მინისტრის აპარატს მნიშვნელოვნად მიაჩნია აღნიშნულ თემაზე ინფორმაციის მიწოდება მოხდეს იმ სამთავრობო და არასამთავრობო ჯგუფებისაგან და ექსპერტებისაგან, რომლებიც კონფლიქტების თემატიკაზე მუშაობენ, ვინც უშუალოდ მონაწილეობს აფხაზეთის პრობლემების კვლევისა და მოგვარების სამუშაო პროცესში, ამ პროცესების ხელშეწყობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია სახელმწიფო ინსტიტუტების, სამოქალაქო საზოგადოების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ახალგაზრდა ლიდერების ძალისხმევით შესწავლილ და გაანალიზებულ იქნეს კონფლიქტი  და შესაბამისი მექანიზმებით დაძლეულ იქნეს კონფლიქტის უარყოფითი შედეგები. სხვა სამშვიდობო რესურსებთან ერთად განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად არის მიჩნეული  სახალხო დიპლომატია, რომელიც ხელს შეუწყობს ომით დაზარალებულ მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენასა და შერიგების პროცესს.

3.4.2 ქართველი და აფხაზი ახალგაზრდების ჩართულობა ნდობის აღდგენისა და შერიგებისათვის  (საერთაშორისო პროგრამა) აფხაზეთის დღისადმი მიძღვნილი კვირეული(პროგრამის კოდი  19 02 02) (ამოღებულია).

3.4.3 მშვიდობის ლაბორატორია (პროგრამის კოდი 19 02 03)

პროგრამაში ჩართული იქნება ქართული      და     აფხაზური საზოგადოებების წევრები. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს  ქართულ-აფხაზური პარტნიორობის შემდგომ გაღრმავებას და ნდობის აღდგენის მოტივაციის ზრდას. 

აფხაზეთის ტერიტორიაზე განსაკუთრებით გაძლიერდა ქართული კვალის წაშლისაკენ მიმართული საქმიანობა, რომელიც იწვევს არა მარტო ქართული მხარის, არამედ საერთაშორისო თანამეგობრობის აღშფოთებას. მნიშვნელოვანია არსებული რეალობა გაცნობიერებული იქნეს ქართულ-აფხაზური საზოგადოების მიერ, რათა მათ ერთად შეძლონ არსებული გამოწვევის დაძლევა და ამ კუთხით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების ჩართულობა.

3.4.4 აფხაზეთის თემატიკაზე მომუშავე პროფესორების, დოქტორანტების და მაგისტრანტების ჩართულობა ნდობის აღდგენისა და შერიგების პროცესებში (პროგრამის კოდი 19 02 04)(ამოღებულია).

3.4.5 კვლევა – აფხაზეთიდან დევნილი საზოგადოების პოსტრავმული ადაპტაცია და მათი   ჩართულობა      საქართველოს      სამოქალაქო     საზოგადოების   მშენებლობის     პროცესში   (პროგრამის კოდი 19 02 05)(ამოღებულია)

3.4.6   დიასპორების ჩართულობა ნდობის აღდგენისა და შერიგების პროცესებში (პროგრამის კოდი 19 02 06) (ამოღებულია)

3.4.7   ახალგაზრდა ლიდერები ერთიანი საქართველოსთვის-ჩართულობა ნდობის აღდგენის საკითხებში (პროგრამის კოდი 19 02 07) (ამოღებულია)

3.4.8 თემატური გზავნილები სამშვიდობო, ევროპულ და ევროაპლანტიკურ საკითხებზე(პროგრამის კოდი 19 02 08)

 კონფლიქტის შედეგად გახლეჩილ ქართულ და აფხაზურ საზოგადოებებს შორის კომუნიკაციისა და ურთიერთობების გაძლიერება, თანამშრომლობის გააქტიურება ერთობლივი, პრაგმატული მნიშვნელობის საკითხებზე (განათლება, სოციალური მეწარმეობა, უსაფრთხო კეთილმეზობლური ურთიერთობები, ინტერკულტურული დიალოგი, ევროინტეგრაცია), საერთო კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებზე მსჯელობა, ანალიტიკური აზროვნებისა და აქტიური მოქალაქეობის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანია ნდობის მშენებლობისთვის და კონფლიქტით დაზარალებული საზოგადოების წინაშე არსებული გამოწვევების გასამკლავებლად.

3.4.9 საერთაშორისო რესურსები ნდობის აღდგენისა და შერიგებისათვის(პროგრამის კოდი 19 02 09)

საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და პროგრამების შესახებ ცნობიერების ამაღლებას პოსტკონფლიქტურ საზოგადოებაში, საინფორმაციო კამპანიების მოწყობით;

სამოქალაქო ინტეგრაციის ცენტრების წარმატებული ბენეფიციარების ჩართულობის ხელშეწყობას საერთაშორისო პროგრამებში და კვალიფიციური კადრების მომზადებას;

საერთაშორისო საზოგადოების საერთაშორისო რესურსის მობილიზებას ნდობის აღდგენისა და შერიგებისათვის-სამოქალაქო ინტეგრაციის ონლაინ პლატფორმის შექმნას უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეებისთვის(დიასპორებისათვის), ვირტუალური ექსკურსიებისა და  ონლაინ კონკურსების მოწყობას აფხაზეთის თემატიკაზე, რაც აამაღლებს მათ ცნობიერებას და გაზრდის ჩართულობის  მოტივაციას ნდობის აღდგენისა და შერიგების პროცესებში.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება იძულებით გადაადგილებულ პირთა საჭიროებების კვლევა და კვლევის შედეგები გამოყენებულ იქნება, როგორც ქვეპროგრამის ფარგლებში, ასევე მომზადდება რეკომენდაციები და მიეწოდება შესაბამის ინსტიტუციებს და დაინტერესებულ პირებს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში აქტიურად ჩაერთვება სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრები. გაუმჯობესდება მათი ინფრასტრუქტურა.

3.4.10  აფხაზური ისტორის სახლი (პროგრამის კოდი 19 02 10)

აფხაზებსა და ქართველებს ერთობლივი ცხოვრების მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვთ. ამ ისტორიის მანძილზე ისინი თანაბრად იზიარებდნენ გარეშე და შინაური მტრების მიერ მიყენებულ ტკივილს თუ საერთო გამარჯვებით გამოწვეულ სიხარულს. ქართველი და აფხაზი ხალხების თანაცხოვრების კვალი დღემდე შენარჩუნებულია აფხაზეთში და იგი მოიცავს არა მარტო საერთო ისტორიას, არამედ საერთო ტრადიციებს, საერთო რელიგიას, ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის საერთო ძეგლებს, რომელთა დაცვა ჩვენი მთავარი საზრუნავია.

აფხაზურ-ქართული კონფლიქტის მოგვარების გზაზე ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა საზოგადოებებს შორის არსებული გაუცხოებაა, რომლის უფრო გაღმავების საშიშროებაც დღითი-დღე იზრდება, და ამის მიზეზად, შესაძლოა, რომ სწორედ ისტორიის კონფლიქტური ვერსიებით თაობათა აღზრდა მივიჩნიოთ.

ქვეპროგრამის მიზანია, შეიქმნას ეთნოგრაფიული სივრცე აფხაზური ისტორიისა და იდენტობის ძირითადი ნარატივების გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ლექციები (ადგილობრივი და გასვლითი), დისკუსიები (პანელურ და მრგვალი მაგიდის ფორმატში), გამოფენები (უნიკალური ხელნაწერების, საისტორიო დოკუმენტების, ფოტომასალის საფუძველზე), ფორუმები.  

ქვეპროგრამის განხორციელება არა მარტო გააღრმავებს ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებს, არამედ ხელს შეუწყობს კულტურულ-ისტორიული ღირებულებებისა და საერთო ტრადიციების დაცვასა და პოპულარიზაციას, ორმხრივი ურთიერთობების სტაბილიზაციასა და სამშვიდობო პროცესების განვითარებას.

3.4.11  სამოქალაქო ინტეგრაციის მხარდაჭერა (პროგრამის კოდი 19 02 11)

სამოქალაქო ინტეგრაციის მხარდაჭერა ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს სამშვიდობო პროცესებში. ამ მიზნით,  თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეიქმნა სამოქალაქო ინტეგრაციის ცენტრები.

ქვეპროგრამის მიზანია, სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრების დახმარებით სამოქალაქო საზოგადოების ცოდნის ამაღლება,  ინტეგრაციის პროცესებისადმი ხელშეწყობა.

მთელი საქართველოს მასშტაბით მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლებთან პირისპირ შეხვედრების მოწყობას სამოქალაქო ინტეგრაციის ცენტრებში, კვალიფიციური სამშვიდობო რესურსების მომზადებისთვის შესაბამისი ტრენინგების ჩატარებას;

სამოქალაქო ინტეგრაციის ცენტრის კურსდამთავრებულთა ქსელის შექმნას და მათი იდეებისა და ინიციატივების განხორციელების მხარდაჭერას;

ცენტრის კურსდამთავრებულების მონაწილეობით სხვადასხვა ქალაქებში მცირებიუჯეტიანი ღონისძიებების ორგანიზებას;

დევნილი სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერას და რესოციალიზაციას და ინტეგრაციას. პროფესიული განვითარების სასწავლო კომპონენტის მხარდაჭერას.

3.5 ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება – (პროგრამული კოდი 01 02)

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა მისი საქმიანობის ფარგლებში საინფორმაციო-ანალიტიკური მასალების მომზადება და პოლიტიკის კვლევის დოკუმენტის შექმნის უზრუნველყოფა.

პროგრამის მიზანია ისტორიით სპეკულაციას დავუპირისპიროთ ისტორიული ფაქტების სიღრმისეული და კომპლექსური ცოდნა, რომელიც, ასევე, იქნება გამყარებული საარქივო მასალით და სტატისტიკური მონაცემებით.

4.   კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის სოციალური ჩართულობისა და ინტეგრაციის მიზნით კულტურულ – გასართობი და შემეცნებითი პროექტების განხორციელება. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი ჯგუფების მხარდაჭერა. დევნილ ახალგაზრდებში პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლების მხარდაჭერა, მასობრივი სპორტის ხელშეწყობა და ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა.

ლიტერატურული და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობისა და ამ მიზნით პროგრამების, წინადადებების, გეგმების შემუშავება.  ხალხური ხელოვნების დარგების  (ქორეოგრაფია, მუსიკა, თეატრი, სახვითი, ზეპირსიტყვობა, ხალხური რეწვა, ფოლკლორი) დაცვა-განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.

აფხაზეთის ძირძველი მემკვიდრეობის საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მისი პოპულარიზაცია, ამ მიზნით სპეციალური გამოცემების, ვებ-გვერდების, ფილმების მომზადება.

შესაძლებლობების ფარგლებში აფხაზეთში არსებული მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენის, შენარჩუნებისა და პოპულარიზაციის ღონისძიებათა განხორციელება და მათი ხელშეწყობა.

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა, მისი შესწავლისა და მოვლა-პატრონობის მეთოდოლოგიის შემუშავება.

4.1   კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 07)

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო მნიშვნელოვან ამოცანად მიიჩნევს ქვეყანაში არსებული აფხაზეთის შემოქმედებითი რესურსებისა და ხელოვნების სხვადასხვა დარგის განვითარებას, პოპულარიზაციას, მათი სამშვიდობო როლის წარმოჩენას, აფხაზეთისა და საქართველოს შემოქმედებით ორგანიზაციებს შორის ტრადიციული კულტურული კავშირების აღდგენას,  ხელოვნების სფეროში თავისუფალი, დაცული და კონკრეტული გარემოს ჩამოყალიბებას,  მათ მხარადჭერაში არასახელმწიფო სექტორის როლის ზრდის ხელშეწყობას.

სახელმწიფოს ხელშეწყობა მსოფლიოში საქართველოს პოზიტიური იმიჯის ჩამოყალიბებაში, აფხაზეთის კულტურის და მისი მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობის როგორც ერთიანი ქართული კულტურისა და კულტურული მემკვიდრეობის ორგანული ნაწილის წარმოჩენაში.

აფხაზეთის კულტურასა და მის პოპულარიზაციაზე გამოხმაურებები სოციალურ ქსელებსა და მედია სივრცეში, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე საერთაშორისო არენაზე.

4.1.1 „საახალწლო ზეიმი დევნილი ბავშვებისათვის“(ქვეპროგრამის კოდი 06 07 03) (ამოღებულია)

4.1.2 ,,საღამოები’’ (ქვეპროგრამის კოდი 06 07 05) (ამოღებულია)

4.1.3 ,,გ. შარვაშიძის სახელობის პრემია’’  (ქვეპროგრამის კოდი 06 07 07) (ამოღებულია)

4.1.4 „აფხაზეთის დღე ‘’ (ქვეპროგრამის კოდი 06 07 09) (ამოღებულია)

4.1.5 ,, ქართულ-აფხაზური კულტურის პოპულარიზაცია ’’(ქვეპროგრამის კოდი 06 07 10)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აფხაზეთის კულტურის, ერთიანი ისტორიული წარსულისა და კულტურული მემკვიდრეობის ხელშეწყობას და პოპულარიზაციას (აფხაზეთის თემატიკაზე საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, ისტორიულ-იურიდიული, სამეცნიერო-შემეცნებითი და სამხატვრო-შემოქმედებითი შინაარსის ფოტო, ვიდეო აუდიო, დოკუმენტური, სატელევიზიო და კინომატოგრაფიული მასალების, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე, მის ფარგლებს გარეთ, შექმნის, მოპოვებისა და გავრცელების ხელშეწყობას, ისტორიულ-კულტურული ტერიტორიების და ობიექტების, შენობა-ნაგებობების, კულტურის უძრავი და მოძრავი ძეგლების, ფოლკლორის, მხატვრული სუვენირების, ხალხური რეწვის და ხელობის, პროფესიული ხელოვნების დარგებისა და ლიტერატურის, სახელოვნებო განათლების და მასთან დაკავშირებული პედაგოგიკის, სამეცნიერო კვლევისა და მეთოდიკის, ტექნოლოგიების, კულტურული და შემოქმედებითი მოღვაწეობის), ასევე  კულტურულ – გასართობი შემეცნებითი პროგრამების მხარდაჭერას, საქართველოს და საერთაშორისო აუდიტორიის წინაშე აფხაზეთის კულტურის, ისტორიული წარსულისა და კულტურული მემკვიდრეობის წარდგენას, როგორც ერთიანი ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილისა. გარდა ამისა, კულტურის სფეროში მოღვაწე აფხაზეთიდან დევნილი, ფიზიკური და იურიდიული პირების ფინანსურ მხარდაჭერას/თანადაფინანსებას – მათი კონკურსებში, ფესტივალებში, კულტურის დღეებში, ფორუმებსა და სხვადასხვა სახის შემოქმედებით და სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად.

ქვეპროგრამის მიზანია ქართულ-აფხაზური კულტურის, ერთიანი ისტორიული წარსულისა და კულტურული მემკვიდრეობის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია, ასევე აფხაზეთიდან დევნილი, განსაკუთრებული მიღწევების მქონე ნიჭიერი და წარმატებული ხელოვანების ხელშეწყობა,  შემოქმედებითი კოლექტივების   განვითარებაზე ზრუნვა, ხელოვანთა ფინანსური მხარდაჭერა/თანადაფინანსება, რათა მონაწილეობა მიიღონ: კონკურსებში, ფესტივალებში, კულტურის დღეებში და სხვადასხვა სახის შემოქმედებით ღონისძიებებში.

4.1.6 გამოყენებითი ხელოვნების სასწავლო პროგრამა (ქვეპროგრამის კოდი 06 07 11)  (ამოღებულია)

4.1.7  ქართულ-აფხაზური სამუსიკო დიალოგი   (ქვეპროგრამის კოდი  06 07 12)  (ამოღებულია)

4.1.8 მნიშვნელოვანი თარიღებისადმი მიძღვნილი შეხვედრების ორგანიზება (ქვეპროგრამის კოდი   06 07 13) (ამოღებულია)

4.1.9 „ეპოქა ქალი“ (ქვეპროგრამის კოდი  06 07 15) (ამოღებულია).

4.1.10 „ახალგაზრდა მწერალთა კონკურსი“ (ქვეპროგრამის კოდი  06 07 16) (ამოღებულია)

4.1.11 „ნიკოლოზ თაბუკაშვილის სახელობის პრემია“ (ქვეპროგრამის კოდი  06 07 17)

ნიკოლოზ თაბუკაშვილის სახელობის პრემია გაიცემა კულტურაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისა და ნაყოფიერი შემოქმედებითი მოღვაწეობისათვის;

ნიკოლოზ თაბუკაშვილის სახელობის პრემია ენიჭება სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების დარგში შექმნილ ნამუშევრების ავტორებს, რომელთაც ტექნიკური, შინაარსობრივი და სხვა ღირსებათა გამო აღიარება მოიპოვეს ქართული და აფხაზური სახვითი ხელოვნების დარგში.

ქვეპროგრამის მიზანია, საკონკურსოდ წარმოდგენილ ნაშრომებს შეაფასებს კომპენტენტური ჟიური და გამოავლენს საუკეთესოს საუკეთესოთა შორის.

4.1.12 „თავისუფალი პროექტების მხარდაჭერის  კონკურსი“ (ქვეპროგრამის კოდი  06 07 18) (ამოღებულია)

4.2   სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 08) (ამოღებულია)   

4.2.1 სპორტულ ინიციატივათა მხარდაჭერა (ქვეპროგრამის კოდი 06 08 01)(ამოღებულია)

4.2.2. ტურნირები და აფხაზეთის ღია პირველობა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში (ქვეპროგრამის კოდი 06 08 02)(ამოღებულია)

4.2.3  ვეტერან    სპორტსმენთა    და      სპორტის       მუშაკთა   დაჯილდოვება   (ქვეპროგრამის კოდი 06 08 04) (ამოღებულია)

4.2.4 აფხაზეთის   სპორტის   შესახებ    წიგნის    ბეჭდვა      (ქვეპროგრამის    კოდი   06 08 05) (ამოღებულია)

4.3 კულტურული ფასეულობათა დაცვისა და პოპულარიზაციის  პროგრამა  (პროგრამული კოდი  06 10)

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროაცნობიერებს აფხაზეთის მრავალსაუკუნოვანი კულტურულიდა უნიკალური ბუნებრივი მემკვიდრეობის მრავალფეროვნებას, რომელსაცთავისი წვლილი აქვს შეტანილი ზოგადასაკაცობრიო ფასეულობათა შექმნაში. ვინაიდან, კულტურულ მემკვიდრეობას  წვლილი შეაქვს ინდივიდუალურ და საერთო იდენტობის ფორმირებაში, ხელს უწყობს სოციალურ და ტერიტორიულ ერთიანობას და აქვს ეკონომიკური ღირებულება. შესაბამისად აუცილებელია შესაძლებლობების ფარგლებში აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული მრავალფეროვანი კულტურული მემკვიდრეობის სრულფასოვნად შესწავლა, შენარჩუნება და გადაცემა მომავალი თაობებისათვის. როგორც ვიცით,  აფხაზეთის მატერიალურ – კულტურული მემკვიდრეობა მუდმივად კარგავს თავის ავთენტურობასა და უნიკალურობას, მასზედ განხორციელებული ვანდალური აქტების შედეგად. საფრთხის წინაშეა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაც განსაკუთრებით აფხაზეთის მკვიდრ მოსახლეობაზე და დევნილ ახალგაზრდებზე ახდენს უარყოფით გავლენას.

აღნიშნული პროგრამის ძირითადი მიზანია ყურადღება მიაპყროს და რეაგირება მოახდინოს აფხაზეთის კულტურისფასეულობათა დაცვის და პოპულარიზაციის საკითხებზე.  გამოიჩინოს სიფხიზლე და არ დაუშვას საქართველოში-აფხაზეთის კულტურული ფასეულობების მიმართ ნიჰილიზმის დანერგვა.  კიდევ უფრო აქტიურად ჩაერთოს ამ ფასეულობათა დაცვისა და მომავალი თაობებისათვის გადაცემის საქმიანობაში.  გააცნობიეროს კულტურისგანსაკუთრებული როლი სოციალური თანხმობის, ეკონომიკური ზრდის, განათლებისა და კულტურათაშორისი დიალოგის განვითარებისათვის და ამ მიზნების განსახორციელებლად უზრუნველყოს ფართო საზოგადოებისა და პროფესიული წრეების ჩართულობა.

4.3.1 სამეცნიერო კონფერენცია (ქვეპროგრამის კოდი 06 10 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მომზადდება კონფერენციის დებულება, მონაწილეობის მსურველთა სარეგისტრაციო ანკეტა  დასამტკიცებლად წარედგინება აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის მინისტრს, რის შემდეგაც განთავსდება სამინისტროს ვებ-გვერდზე. სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ მეცნიერები/მომხსენებლები, რომლებიც წარმოადგენენ თავიანთ უახლეს შრომებს აფხაზეთის თემატიკასა და აფხაზეთის კულტურული მემკვიდრეობის მიმართულებით, ამ კუთხით, ამჟამად არსებული მდგომარეობის აღწერითა და შეფასებებით.  კონფერენციაზე  მოწვეული იქნებიან ამ მიმართულებით მომუშავე სამთავრობო, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციები, სამეცნიერო დაწესებულებები და სხვა.

4.3.2 ,,საველე ბანაკი“ (შემეცნებითი ტურები, ექსკურსიები, არქეოლოგიური ბანაკი) (ქვეპროგრამის კოდი 06 10 08)(ამოღებულია)

4.3.3  სალექციო კვირეული  ,,აღმოაჩინე აფხაზეთი“  (ქვეპროგრამის კოდი   06 10 11)

აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტროს საქმიანობის ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიმართულებას წარმოადგენს აფხაზეთის კულტურულ ფასეულობებზე ზრუნვა და მათი პოპულარიზაციის ხელშეწყობა. ჩვენი მიმართვის საფუძველზე საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო მოახდენს ქ. თბილისის 5 საჯარო სკოლის შერჩევას, ხოლო ჩვენი მხრიდან მოვახდენთ პროფესორ-მასწავლებლების შერჩევა-მოძიებას. საჯარო სკოლების მოსწავლეებისათვის დარგის სპეციალისტების მიერ წაკითხული იქნება ლექციების ციკლი თემატიკით:  „საქართველოს ისტორია აფხაზეთის ჭრილში – ანტიკური ხანიდან დღემდე“.

ლექციების დასრულების შემდეგ გაიმართება ახალგაზრდული კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ის მოსწავლეები, რომლებიც გაივლიან შესაბამის ლექციებს და მიღებული ცოდნის საფუძველზე მოამზადებენ საკონფერენციო თემებს.

პროექტის დასკვნით ნაწილში სალექციო კურსში მონაწილე პროფესორ-მასწავლებლებს გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები და დიპლომები, ხოლო პროექტში მონაწილე მოსწავლეებს დიპლომები და სერთიფიკატები.

4.3.4  კულტურული მემკვიდრეობა ,,ვიკიპედიაში“   (ქვეპროგრამის კოდი   06 10 13) (ამოღებულია)

4.3.5 ბუკლეტი ,,კულტურული მემკვიდრეობა აფხაზეთში" (ქვეპროგრამის კოდი   06 10 15) (ამოღებულია)

4.3.6 აპლიკაცია,,აფხაზეთის კულტურული მემკვიდრეობა"(ქვეპროგრამის კოდი    06 10 16)

საგამომცემლო სერია: “გზამკვლევი, აფხაზეთის  რეგიონები”  წარმოადგენს გზამკვლევს აფხაზეთის რეგიონების შესახებ. ჩვენ შევეცდებით  ფართო საზოგადოებას შევთავაზოთ აფხაზეთის რეგიონები, როგორც ისტორიული მიმოხილვით, ასევე ამჟამინდელი ობიექტური ინფორმაციით.

მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება – ფოტო და საარქივო მასალის მოძიება და შესაბამისი ისტორიული მიმოხილვით გამდიდრება.  დაბეჭვდის მიზნით შესაბამისი სამუშაოების შესრულება.

საგამომცემლო სერიის თითოეული გამოცემა დაეთმობა აფხაზეთის თითო რეგიონს, როგორც იქ არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს, ასევე ურბანულ განაშენიანებას, საფორტეფიკაციო ნაგებობების (რკინიგზის სადგურები, ნავსადგურის მისადგომები, შუქურები, ხიდები, გზები), სარეკრიაციო ზონები (უძველესი და თანამედროვე) რაიონში განთავსებულ მნიშვნელოვან ობიექტებს. ნაშრომი დაიბეჭდება ფერადი, ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე სადაც აღბეჭდილი იქნება – დაერთვება მისი აღწერა-მოკლე ისტორია, მნიშვნელობა და  ამჟამინდელი მდგომარეობა.

4.3.7 უცხოელთა თვალით დანახული აფხაზეთი (მე-18, მე – 19 საუკუნეების მოგზაურთა ჩანაწერები და ჩანახატები (ქვეპროგრამის კოდი    06 10 17) (ამოღებულია)

4.3.8 ფოტოგამოფება ,,კადრები აფხაზეთიდან” (ქვეპროგრამის კოდი    06 10 18)

ფოტოალბომი „აფხაზეთის უცნობი ფოტო-ისტორია“  წარმოადგენს ფოტოებს აფხაზეთის  შესახებ.

ფოტოალბომში შევა ქობლიანიძეთა ფოტოკოლექცია, რომელიც ახლა უკვე საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ფონდის ნაწილია, მე-19 საუკუნუს 60-იანი წლებიდან, ანუ ფოტოგრაფიის დაარსებუდან მე-20 საუკუნის 50-იან წლებამდე დროის მონკვეთს მოიცავს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ოკუპირებული ტერიტორიის ისტორიას ინახავს.

ფოტოების მოძიება საქართველოს პარლამენტის ბიბლიოთეკის არქივში დაბეჭვდის მიზნით შესაბამისი სამუშაოების შესრულება.

4.3.9 ექსპოზიცია აფხაზეთის მოზაიკა (ქვეპროგრამის კოდი    06 10 19)

გამოცემა „მოზაიკური კულტურა აფხაზეთში“  ასახავს აფხაზეთის ტერიტორიაზე  მრავლად განთავსებულ მოზაიკურ ნიმუშებს.

გამომცემლობაში შევა აფხაზეთში (სანატორიუმები, დასავენებელი ადგილები, გაჩერებები, ზღვის სანაპირო, ქალაქის ცენტრები) მე-20 საუკუნის 60-80 წლებში შექმნილი მოზაიკური ნიმუშები, რომლებიც ითვლება მე-20 საუკუნის ხელოვნების ერთ-ერთ მიმდინარეობად.

4.3.10 იაპონური კულტურა სოხუმში  (ქვეპროგრამის კოდი    06 10 20) (ამოღებულია)

4.4 აფხაზეთის კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების ხელშეწყობა(პროგრამის კოდი    06 27 02)

პროგრამის მიზანია  აფხაზური კულტურისა და შემოქმედების დაცვა, განვითარება, პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა. 

პროგრამა გულისხმობს ისეთი პროექტების ხელშეწყობას, რომლებიც,  უზრუნველყოფს კულტურის ხელმისაწვდომობას, ქართულ – აფხაზური შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირებას, ახალგაზრდა ხელოვანების საქმიანობის პოპულარიზაციას, კულტურის ტრადიციული და ახალი დარგების (საშემსრულებლო, ვიზუალური, შემოქმედებითი მიმართულებების და სხვა...) გაძლიერებას, აფხაზური კულტურის ინტეგრირებას საერთო კულტურულ რუკაზე, მის გატანას საერთაშორისო დონზე და   ინკლუზიური პროექტების ხელშეწყობას. დამოუკიდებელი სახელოვნებო  ორგანიზაციების, ჯგუფების, ხელოვანების მიერ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობას. 

დასახული მიზნების მისაღწევად პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგი ტიპის პროექტების და ღონისძიებების ხელშეწყობა/განხორციელებას: ფესტივალები (ადგილობრივი და საერთაშორისო), ტრადიციული და სახალხო დღესასწაულები, შემოქმედებითი და საიუბილეო საღამოები, საგამომცემლო საქმიანობა, გამოფენები, თემატური ვორქშოფები.

პროგრამა უზრუნველყოფს აფხაზური კულტურისა და შემოქმედების  განვითარებასა და პოპულარიზაციას, მრავალფეროვანი პროექტების განხორციელებას.

4.4.1 საშემსრულებლო ხელოვნების ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი   06 27 02 01)  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  საშემსრულებლო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობას, კერძოდ, თავისუფალი თეატრალური პროექტების განხორციელებისა და  თეატრალური ხელოვნების განვითარებას, ახალგაზრდა რეჟისორების პოტენციალის გამოვლენასა და სათეატრო სივრცის შევსებას ახალი წარმოდგენებით.

4.4.2 საიუბილეო და შემოქმედებითი ღონისძიებები, ტრადიციული და სახალხო დღესასწაულები (ქვეპროგრამის კოდი   06 27 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აფხაზეთის კულტურის სფეროს ღვაწლმოსილი ხელოვანების შემოქმედებისადმი მიძღვნილი  ღონისძიებების, ასევე სხვადასხვა        ტიპის გამოფენებისა და შემოქმედებითი საქმიანობის, როგორც ტრადიციული ისე თანამედროვე  დარგებისა და მიმართულებების,  ტრადიციული და სახალხო დღესასწაულების ხელშეწყობას  (აფხაზეთობა, მხატვრობა, ფოტოგრაფია, რეწვა, დიზაინი და სხვა)

4.4.3 ფესტივალებისა და კონკურსების ხელშეწყობა(ქვეპროგრამის კოდი   06 27 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში  – თანამედროვე და კლასიკური მუსიკისა და ქორეოგრაფიის,  თეატრალური, სახვითი ხელოვნების   და სხვა ფესტივალებისა და კონკურსების ხელშეწყობას.

სახელოვნებო სფეროს კულტურული მრავალფეროვნების წარმოჩენა ფესტივალებისა და კონკურსების ჩატარების გზით.

4.4.4.ინკლუზიური პროექტების ხელშეწყობა(ქვეპროგრამის კოდი   06 27 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ინკლუზიური პროექტები ხელოვნების სფეროს სხვადასხვა დარგში. პროგრამის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ყველასათვის თანაბარი შესაძლებლობების გაჩენა და შეზღუდული შესაძლებლობისა  და სპეციალური საჭიროების მქონე პირების მაქსიმალური ჩართულობა კულტურულ პროცესებში. 

შეზღუდული შესაძლებლობისა  და სპეციალური საჭიროების მქონე პირების მაქსიმალური ჩართულობით განხორციელებული ღონისძიებები.

4.4.5.საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა  (ქვეპროგრამის კოდი   06 27 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანია აფხაზეთის შესახებ მონოგრაფიების, კატალოგების, მხატვრული ტექსტის, ბიოგრაფიული ინფორმაციის და სხვა საკითხების შესახებ ნაშრომების გამოცემის ხელშეწყობა.

4.4.6 „მე აფხაზეთისთვის“ (ქვეპროგრამის კოდი   06 27 02 06)

სააგენტოს ვებ-გვერდსა  და ფეისბუკგვერდზე  დაიწყება კამპანია, სადაც შეირჩევა საუკეთესო, საინტერესო  ისტორიის მქონე  ათი გმირი, რომელთა  წარდგენა  განხორციელდება  სპეციალურად მოწვეულ საღამოზე.

შედეგად მნიშვნელოვნად გაიზრდება აფხაზეთიდან დევნილთა წარმატებული და საინტერესო ისტორიების პოპულარიზაცია, ამაღლდება შერჩეულ გმირთა მოტივაცია, გაიზრდება  შთაბეჭდილებებით ნაზიარებ ადამიანთა რიცხვი.

ტელევიზიებისა და სოციალური ქსელების მეშვეობით  გაშუქდება აფხაზეთიდან დევნილ  შერჩეულ გმირთა  წარდგენა,  შედეგად  დაიმსახურებენ  საზოგადოების ფართო წრის მხარდაჭერას.

4.4.7 „საახალწლო ზეიმი დევნილი ბავშვებისათვის“ (ქვეპროგრამის კოდი   06 27 02 07)

დევნილი  მოზარდებისთვის   საახალწლო განწყობისა და მხიარული ატმოსფეროს შექმნა და მათი  უნარების განვითარება.

საახალწლო ზეიმში აქტიური მონაწილეობა დადებითად აისახება მათ სულიერ განწყობაზე, საზეიმო ელფერს შემატებს მათ ცხოვრებას, განუმტკიცებს მომავლისადმი იმედს.

4.5 სპორტულ  და ახალგაზრდულ საქმეთა ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამის    კოდი   06 27 03)

პროგრამის მიზანია   სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა. 

პროგრამა გულისხმობს ისეთი პროექტების ხელშეწყობას, რომლებიც,  უზრუნველყოფს სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებში მონაწილეობას და მონაწილეობის მიღებისათვის დახმარებას, ადგილობრივ და საზღვარგარეთ საერთაშორისო შეჯიბრებზე, ფორუმებში, კონფერენციებში, სემინარებსა და სიმპოზიუმებში მონაწილეობის  თანადაფინანსებას. სხვადასხვა სპორტული  მასობრივი ღონისძიებების ხელშეწყობა. ორგანიზაციების მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების ხელშეწყობა. პოპულარიზაცია გაეწევა აფხაზეთის სპორტის ტრადიციულ სახეობებსა და აფხაზეთის სპორტის დამსახურებულ მუშაკებს და წარმატებულ სპორტსმენებს. საქართველოს ჩემპიონატისათვის მომზადება, საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში მოხვედრა. აფხაზეთიდან დევნილი სპორტსმენების ხელშეწყობა  ევროპის, მსოფლიო და ოლიმპიურ თამაშებზე მონაწილეობის მისაღებად. ახალგაზრდულ საქმეთა მიმართულებით პროგრამა ინტეგრირებულია როგორც საგანამანათლებლო, ასევე შემეცნებითი კომპონენეტებით. ახალგაზრდების ინფორმირება ადამიანთა უფლებების დაცვის  საკითხებზე და ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა აღნიშნულ პროცესში;

 4.5.1 სპორტული ღონისძიებების ინიციატივების ხელშეწყობა(ქვეპროგრამის კოდი  06 27 03 01)

ტურნირების ჩატარება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ  როგორც აფხაზეთიდან დევნილი ასევე საქართველოს რეგიონში მცხოვრები ბავშვები.  ტურნირი ხელს შეუწყობს  ნიჭიერი, წარმატებული, პერსპექტიული სპორტსმენების გამოვლენას, აფხაზეთის ნაკრები გუნდის დაკომპლექტებას, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლებასა და მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევას. ახალგაზრდა სპორტსმენების მომზადებას სხვადასხვა რანგის ტურნირებსა და შეჯიბრებებში.

ტურნირი საჯარო სახელმწიფო უწყებებს შორის ემსახურება საჯარო დაწესებულებებში თანამშრომლებთათვის სპორტის ხელმისაწვდომობის გაზრდას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვასა და უწყებებს შორის არაფორმალური ურთიერთობების გაღრმავებას, რაც ეფექტური ურთიერთთანამშრომლობის მნიშვნელოვანი ფაქტორია.

 4.5.2  აფხაზეთის სპორტული ტურნირები (ქვეპროგრამის კოდი   06 27 03 02)

ტურნირების ჩატარება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ  როგორც აფხაზეთიდან დევნილი ასევე საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები ბავშვები.  ტურნირი   ხელს შეუწყობს ბავშვთა და მოზარდთა შორის ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას,მიზანია ნიჭიერი, წარმატებული, პერსპექტიული სპორტსმენების გამოვლენას. ტურნირი  საჯარო სახელმწიფო უწყებებს შორის ემსახურება საჯარო დაწესებულებებში თანამშრომლებთათვის სპორტის ხელმისაწვდომობის გაზრდას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვასა და უწყებებს შორის არაფორმალური ურთიერთობების გაღრმავებას, რაც ეფექტური ურთიერთთანამშრომლობის მნიშვნელოვანი ფაქტორია.

4.5.3. წარმატებულ სპორტსმენთა, სპორტის მუშაკთა  გამოვლენა – დაჯილდოება (ქვეპროგრამის კოდი   06 27 03 03)

სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობის შენარჩუნება მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს ქვეყნის სპორტის განვითარებისათვის. ამიტომ მნიშვნელოვანია წარმატებული, ღვაწლმოსილი სპორტსმენებისა და ვეტერან მუშაკთა დამსახურების შესაბამისად მათი პოპულარიზაცია და საზოგადოების ინფორმირებულობა. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიების მიზანია აფხაზეთის სპორტის  დამსახურებულ და წარმატებულ სპორტსმენთა წახალისება და მათი პოპულარიზაცია, რაც ხელს შეუწყობს აფხაზეთის სპორტის ტრადიციული სახეების პოპულარიზაციასა და განვითარებას.

4.5.4. ევროპული არდადეგები(ქვეპროგრამის კოდი   06 27 03 04)

ახალგაზრდების ინფორმირება ადამიანის უფლებების საკითხებზე და ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა აღნიშნულ პროცესში;  ასევე, ახალგაზრდებისთვის საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ტურისტული პოტენციალისა და ღირსშესანიშნაობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და შიდა ტურიზმის პოპულარიზაცია.

ახალგაზრდების მიერ სტერეოტიპების დაძლევა და საკითხებისადმი  ნდობის აღდგენის პროცესის ხელშეწყობა.

4.6 ა(ა)იპ ,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო-ანალიტიკური ცენტრი“  (პროგრამული კოდი 02 06) 

ახალი ამბების, რუბრიკების, დოკუმენტური მასალებისა და მიუკერძოებელი ანალიტიკური ინფორმაციების მომზადება აფხაზეთის თემატიკასთან დაკავშირებულ მოვლენებზე.

აფხაზეთის პრობლემასთან დაკავშირებით ცენტრის საკომუნიკაციო არხებით მიღებული  და მასმედიით გავრცელებული  ინფორმაციების აკუმულირება, კვლევა, ანალიზი, შესწავლა, შეფასება, პროგნოზირება, რეკომენდაციების მომზადება და დაინტერესებული პირებისათვის წარდგენა.

აფხაზეთის კონფლიქტზე მომუშავე კონფლიქტოლოგთა, პოლიტიკურ მიმომხილველთა, ექსპერტთა და დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით, საერთაშორისო და ადგილობრივი კონფერენციების, სემინარების ორგანიზება და ჩატარება.

სამშვიდობო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით საერთაშორისო არასამთავრობო სექტორთან ურთიერთთანამშრომლობა;   ექსპერტებისა და ანალიტიკოსების ჩართულობით  საინფორმაციო-ანალიტიკური ვიდეომასალის  მომზადება.

მულტიმედიური მეთოდების დანერგვა და განვითარება ცენტრის საკომუნიკაციო არხების სხვადასხვა პლატფორმებით.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიის დეოკუპაციისა და დევნილთა საკუთარ სახლებში ღირსეული დაბრუნების პროცესში ჩართულობა და ხელშეწყობა.

აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, საგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული პროცესების საინფორმაციო უზრუნველყოფა.

5. საერთო ეკონომიკური საქმიანობა

5.1 მცენარეთა დაცვითი და ინვაზიურ დაავადებათა საწინააღმდეგო ღონისძიებების პროგრამები (პროგრამის კოდი 12 02)  (ამოღებულია)

 5.1.1 „ინვაზიური  და სხვა  სახის  დაავადებათა  საწინააღმდეგო  ღონისძიებები“    (პროგრამის კოდი 12 02 01)  (ამოღებულია)

5.1.2  „მცენარეთა დაცვის  ღონისძიებების  ხელშეწყობა“ (ქვეპროგრამის კოდი 12 02 02)  (ამოღებულია) 

5.1.3  აზიური ფაროსანას  წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები – (პროგრამის კოდი 12 02 03) (ამოღებულია)

5.1.4 „დევნილთა  კოლექტიურ ცენტრში კეთილმოწყობისა და გამწვანების ღონისძიებები“  (პროგრამის კოდი 18 07 02) (ამოღებულია)

5.1.5 „მაღალეფექტური მრავალწლიანი კენკროვანი კულტურის (ლურჯი მოცვი) წარმოების განვითარების ხელშეწყობა“ (პროგრამის კოდი 18 07 03) (ამოღებულია)

5.1.6 „აფხაზური ეთნოკუთხისა და კოლხური ბზის სადემონსტრაციო უბნის მოწყობა-ფუნქციონირება“(პროგრამის კოდი 18 07 04)

2018 წლიდან  სააგენტომ, კერძოდ ქ.თბილისში, კრწანისის რაიონში ქ. თბილისის მერიის მიერ უზურფრუქტის ფორმით 10 წლის ვადით  გადმოცემულ ფართობზე მოეწყა და ფუნქციონირებს კოლხური ბზის სანერგეს მეურნეობა. წლების განმავლობაში დაგროვილმა გამოცდილებამ გვიჩვენა, რომ ბუნებრივ-კლიმატური პირობების გათვალისწინებით მიზანშეწონილია სანერგე ძირითადი დატვირთვით საქმიანობა განაგრძოს დასავლეთ საქართველოში.

უშუალოდ ქ.თბილისში, კრწანისის რაიონში არსებული ტერიტორიაზე კი დარჩება კოლხური ბზის სადემოსტრაციო უბანი. ასევე დღეს არ არსებობს ადგილი ღია სივრცეში,  სადაც შესაძლებელია ჩატარდეს  საგამანთლებლო, შემეცნებითი და სხვადასხვა სახის ღონისძიებები დევნილი საზოგადოების, და არა მარტო ჩართულობით და ტეროტორიის ლანდშაფტი იძლევა საშუალებას მოეწყოს აფხაზური ეთნოკუთხე, სადაც განთავსდება მსუბუქი კონსტრუქციის ნაგებობები. ეს საშუალებას მოგვცემს სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის ჩართულობით ჩავატაროთ სხვადასხვა ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწყობს აფხაზეთის პრობლემატიკის აქტუალიზაციას და დევნილი საზოგადოების გაერთიანებას.

5.1.7 „დევნილთა მოწყვლადი ჯგუფების დახმარება“ (პროგრამის კოდი 18 07 05) (ამოღებულია).

5.1.8 „დევნილთა  დასაქმების ხელშეწყობა დაფნის პირველადი გადამუშავების საამქროს მოწყობაფუნქციონირების შედეგად’’ (პროგრამის კოდი 18 07 06) (ამოღებულია).

5.1.9  „დევნილთა  საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა და მათი ეკონომიკური შესაძლებლობების ზრდა მრავალწლიანი კულტურის წარმოება-რეალიზაციის შედეგად“  (პროგრამის კოდი 18 07 07)

დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომლის გადაჭრის მიზნით არაერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება გატარდა, თუმცა პრობლემის მასშტაბურობა მოითხოვს ყველაზე დონეზე – ცენტრალური ხელისუფლება, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა, ადგილობრივი თვითმმართველობა, საერთაშორისო თუ ადგილობრივი დონორი ორგანიზაციები  უფრო მეტ ძალისხმევას და კონკრეტულ, ხელშესახებ შედეგებზე ორიენტირებულ აქტივობებს. განსაკუთრებით ეს საკითხი მწვავეა რეგიონებში, მათ შორის ენგურის პირას მდებარე ადმინისტრაციულ ერთეულებში. სწორედ ამ რეგიონში თუნდაც მცირედი შემოსავლებით დევნილთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა გააუმჯობესებს მათ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას, ამავე  დროს არსებული ფინანსური რესურსის სიმწირე კი მოითხოვს, ისეთი აქტივობების განხორციელებას, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის სფეროში, რომელიც დროის მოკლე პერიოდში მოგვცემს კონკრეტულ შედეგს და იქნება ორიენტირებული თვითდასაქმებაზე. საკითხი კიდევ უფრო აქტუალური გახდა ბოლო პერიოდში გავრცელებული ეპიდემიის ფონზე, როცა სასურსათო უსაფრთხოებასა და ექსპორტზე ორიენტირებული პროდუქციის წარმოებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობისათვის. ამ კუთხით პერსპექტიულია დაფნის ფოთლის წარმოება, რომელიც მოითხოვს არც თუ დიდ  ფინანსურ რესურს და გააჩნია მაღალი საექსპორტო პოტენციალი. თუმცა ადგილობრივ ბაზარზე მნიშვნელოვანია დეფიციტის დაფნის ნერგებზე, რომლის გარეშე ამ მეტად მნიშვნელოვანი აგრარული მიმართულების განვითარება რთული იქნება.

 პროგრამის მიზანია აფხაზეთიდან დევნილთა დასაქმება და მათი საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა დაფნის ნერგებისა  წარმოება-რეალიზაციის გზით, კერძოდ 

   ხობის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხამისქურში სააგენტოს ბალანსზე არსებულ მიწის ფართობზე (ს/კ 49.19.22.025) მოწყობილ დაფნის სანერგესი გაგრძელდება ნერგების გამოყვანისა და მათი მოვლა-პატრონობის პროცესი. ყოველწლიურად იგეგემება 80 000-მდე  ნერგის გამოყვანა-რეალიზაცია.

   პროგრამის  სამიზნე ჯგუფი  იქნება ხობის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილები.

5.1.10  „დევნილთა საარსებო წაყროებით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა მარტივი ტიპის სათბურების რეაბილიტაცია-ფუნქციონირების გზით“(პროგრამის კოდი 18 07 08) (ამოღებულია).

5.1.11 „ დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა და მათი ეკონომიკური შესაძლებლობების ზრდა ერთწლიანი კულტურის წარმოება-რეალიზაციის შედეგად “ (პროგრამის კოდი 18 07 09)

დევნილთა მნიშვნელოვან ნაწილს ხელი არ მიუწვდება ელემენტარულ საარსებო წყაროებზე, რაც განსაკუთრებული სიმძაფრით დგას რეგიონებში. პრობლემის სიმწვავე მოითხოვს სწრაფ და ხელშესახებ შედეგებზე ორიენტირებულ აქტივობებს, განსაკუთრებით აგრარულ სექტორში, რომელიც მოგვცემს საშუალებას დროის მოკლე პერიოდში უზრუნველყოთ სამიზნე ჯგუფები შემოსავლებით. ეს პრობლემა კიდევ უფრო აქტუალურია კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული გამძაფრებული ეკონომიკური პრობლემების ფონზე, როც მცირდება სამუშაო ადგილები და ჩვენს თანამოქალაქეებს მკვეთრად შეუმცირდათ საარსებო წყაროები.         ამ მხრივ მნიშვნელოვანია ჯერ კიდევ გამოუყენებელი რესურსის მიმართვა ერთწლიანი კულტურის (სიმინდი) წარმოებაზე, რათა მოკლევადიან პერიოდში მივიღოთ გარკვეული შედეგი და გავლენა მოვახდინოთ თუნდაც რამდენიმე ჩვენი თანამოქალაქის კეთილდღეობაზე.

პროგრამის მიზანია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. რიყეში არსებული მიწის ნაკვეთის  (ს/კ 43.09.02.399) ერთ კონტურზე – 8 ჰა სიმინდის მოყვანა-რეალიზაციის შედეგად აფხაზეთიდან დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. 

პროექტის სამიზნე ჯგუფი  იქნება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ე.წ. „გამყოფი ხაზის“ მიმდებარე სოფლებში და  მცხოვრები 7 აფხაზეთიდან დევნილი, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ სიმინდის მოვალ-პატრონობაში.

5.1.12  „აფხაზეთიდან დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა ერთწლიანი კულტურების წარმოების გზით“ (პროგრამის კოდი 18 07 10)(ამოღებულია)

5.1.13  „ახალი კორონავირუსის (COVID-19) საპრევენციო ღონისძიებების ხელშეწყობა“ (პროგრამის კოდი 18 07 11)

პროგრამის მიზანია  აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიიდან გადმოსული დევნილებისათვის ცალკეული პრევენციული მომსახურების გაწევა ახალი კორონავირუსის (კოვიდ 19)გავრცელებასთან დაკავშირებით. 

5.1.14 „დევნილების ეკონომიკური ინიციატივების მხარდაჭერა“ (პროგრამის კოდი 18 07 12)

ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა, როგორც უმუშევრობის საკმაოდ მაღალი დონის მნიშვნელოვნად შემცირების ქმედითი ინსტრუმენტი. შრომისუნარიანი მოსახლეობის დასაქმება და ღირსეული შემოსავლებით უზრუნველყოფა მოითხოვს სხვადასხვა დონეზე სახელმწიფოს მხრიდან მიზანმიმართულ და გრძელვადიან შედეგზე ორიენტირებულ ქმედებებს, რაც გულისხმობს ხელსაყრელი ბიზნეს-გარემოს შექმნას, მცირე ბიზნესის მხარდამჭერი პროგრამების განხორცილებას და ა.შ. მიუხედავად იმისა. რომ ქვეყანაში საკანონმდებლო დონეზე ბევრი გაკეთდა ბიზნესის ხელშეწყობისათვის ჯერ კიდევ აქტუალურია ფინანსურ რესურზე და მატერიალურ-ტექნიკურ აქტივებზე ხელმისაწვდომობა, დაბალ დონეზეა ბიზნესის, განსაკუთრებით მცირეს შემთხვევაში, წარმოების უნარ-ჩვევები. ეს საკითხი ასევე აქტუალურია დევნილ მცირე ან  დამწყები მეწარმეებისათვის.

საერთაშორისო თუ ადგილობრივი სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების არაერთმა კვლევამ დაადასტურა, რომ სწორედ მცირე ბიზნესის სექტორში დევნილთა ინიციატივების მხარდაჭერა მკვეთრად გამოხატული საჭიროებაა, შესაბიმისად მათი ცოდნის გაუმჯობესება და მცირე ინვეტარით უზრუნველყოფა მისცემს საშუალებას განავითარონ თავიანთი ბიზნესი და უზრუნველყონ ღირსეული შემოსავლებით საკუთარი ოჯახები.

   პროგრამის მიზანია დევნილთა მცირე ბიზნესის, მათ შორის აგრარული მიმართულებით მხარდაჭერა პროფესიული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებისა და მათი მატერიალურ-ტექნიკური მცირე აქტივებით უზრუნველყოფის გზით

5.1.15 „დევნილების კოლექტიურ ცენტრებში დასაქმების ხელშემწყობი ღონისძიებების გატარება“ (პროგრამის კოდი 18 07 13)

დევნილთა დასაქმების ხელშეწყობა და მათი უზრუნველყოფა სტაბილური საარსებო წყაროებით მიუხედავად სახელმწიფოსა და დონორი ორგანიზაციების მიერ გატარებული ღონისძიებებისა კვლავაც აქტუალური პრობლემაა. განსაკუთრებით მწვავე ეს საკითხი საქართველოში რეგიონებში განთავსებულ როგორც ახალ, ისე ძველ კოლექტიურ ცენტრებში. ამ კუთხით მნიშვნელოვანია დევნილთა ჩასახლებებში დევნილთა დასაქმების მიზნით მცირე საამქროებისა ან მომსახურების სერვისების მოწყობა, რომელიც საშუალებას მოგვცემს უზრუნველყოთ ისინი შემოსავლის სტაბილური წყაროთი.

პროგრამის მიზანია კოლექტიურ ცენტრებში მცხოვრები დევნილების დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით მცირე საამქროებისა და მომსახურების სერვისების ობიექტების მოწყობა.

5.1.16 „დევნილ ფერმერთა მხარდაჭერა“(პროგრამის კოდი 18 07 14)

საქართველოს ბუნებრივ-კლიმატური და ნიადაგობრივი პირობები საშუალებას იძლევა ერთწლიანი და მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სხვადასხვა ჯიშების მოყვანა-რეალიზაციის, რაც მნიშვნელოვნად ხელს უწუობს ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოებას და საექსპორტო პოტენციალის ზრდას. საქართველოს მთავრობა მნიშვნელოვან ინვესტიციებს ახორციელებს ამ პრიორიტეტული დარგის განვითარებაში, რაც პირველ რიგში გულისხმობს ააიპ სოფლის განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსებულ პროგრამებს.  არაერთი დევნილი ფერმერი ჩაერთო ან გეგმავს მონაწილეობას ამ პროგრამებში, მაგრამ ხშირია შემთხვევები, როდესაც მათ აქვთ მიწის ნაკვეთები, მაგრამ არ აქვს ფინანსური რესურსი მოსამზადებელი სამუშაოებისათვის და თანადაფინანსების კომპონენტებისათვის. მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალურად ხელი შევუწყოთ დევნილ ფერმერებს, რომლებიც გეგემავენ ისარგებლონ ამ პროგრამებით, რადგანაც ეს მათი საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი.

პროგრამის მიზანია დევნილთა ფერმერთა მხარდაჭერა, რომლებიც აქვთ სურვილი ჩაერთონ ააიპ სოფლის განვითარების სააგენტოს პროგრამა „დანერგე მომავალში“ და საჭიროებენ მოსამზადებელი, მათ შორის ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისათვის ან თანადაფინანსებისათვის ფინანსურ რესურს

5.1.17 ქ.ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში ,,აფხაზური ხეივნის ‘’მოწყობა (პროგრამის კოდი 18 07 15)

პროგრამის მიზანია ქ.ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში  „აფხაზური ხეივნის ‘’ მოწყობა, რაც გულისხმობს აფხაზეთის ენდემური მცენარეების საკოლექციო ნაკვეთების შექმნას,  ხელს  შეუწყობს  ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის სამეცნიერო მუშაობის გაძლიერებას. მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და ყველა დაინტერესებულ პირის  გარემოსდაცვითი  ცნობიერების ამაღლებას.

5.1.18  საშიში ინფექციური (ზოონოზური) დაავადებების საწინააღმდეგოდ იმუნიზაციის ჩატარებისა და ეპიზოოტური კეთილსაიმედობის შენარჩუნების პროგრამა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (პროგრამული კოდი 18 09 01 – გადავიდა პროგრამულ კოდზე 18 07 16)

აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საქმიანობის  ძირითად  მიმართულებას  წარმოადგენს  სოფლის მეურნეობის, მათ შორის მეცხოველეობის მეფუტკრეობისა და მეფრინველეობის პროდუქციის წარმოება-რეალიზაცია, რაც პრაქტიკულად წარმოუდგენელია ვეტერინარული მომსახურების  გარეშე.

აფხაზეთის ოკუპირებულ  ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა წლების განმავლობაში უკიდურესად მძიმეა, შესაბამისად ფინანსური რესურსის სიმწირის გამო ნაკლებად ხელმისაწვდომია აუცილებელი და თანამედროვე საპროფილაქტიკო-სამკურნალო ვეტპრეპარატები.

შინაური  ცხოველებისა  და  ფუტკართა   საპროფილაქტიკო-სამკურნალო  ღონისძიებების  ჩატარება,  ისეთ დაავადებათა წინააღმდეგ,   როგორიცაა:  ინვაზიური,  გარე  პარაზიტების,  პიროპლაზმოზის,  მასტიტების,  ენდომეტრიტების,  კუჭ-ნაწლავის  სხვადასხვა  დაავადებების,  ემკარის,  ჰემორაგიული  სეპტიცემიის,  ღორის  კლასიკური  ჭირის,  წითელი  ქარის, ფუტკრის ვაროატოზი, ამერიკული სიდამპლე, ნოზემატოზი ხელს შეუწყობს აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეპიზოოტური კეთილსაიმედობის შენარჩუნებას და მის ეფექტურ კონტროლს.

ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე პროგრამა არის ერთადერთი საშუალება საჭირო ვეტპრეპარატების შეძენის და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საკუთრებაში მყოფი შინაური ცხოველებისა და ფუტკართა ოჯახების დაავადებათა საწინააღმდეგო ვეტ.ღონისძიებების ჩატარების. ამასთანავე აღნიშნული პროგრამის ეფექტურად განხორციელება თავის მხრივ  მეზობელი ქვეყნიდან და ოკუპირებული ტერიტორიიდან შინაური ცხოველების ინფექციური დაავადებებისა და ეპიდემიების გავრცელების საშიშროების მინიმიზაციას მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს.

5.1.19 „მცენარეთა დაცვითი ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა“ (პროგრამული კოდი 18 09 02 -გადავიდა პროგრამულ კოდზე 18 07 17).

ოკუპირებულ აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის შემოსავლის ძირითადი წყაროა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება და რეალიზაცია. ამ დარგში უმეტესი წილი მოდის ერთწლიან და მრავალწლიან კულტურებზე (თხილი, სიმინდი, ციტრუსი და სხვა), რომელთა მოსავლიანობა და შესაბამისად მოსახლეობის საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია მცენარეთა დაცვის ღონისძიებების ეფექტურობაზე.

პროგრამის მიზანია გალის, ნაწილობრივ ტყვარჩელისა და ოჩამჩირის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის შემოსავლების ზრდა თანამედროვე და ეფექტური მცენარეთა დაცვის ღონისძიებების გატარების ხელშეწყობის შედეგად, რაც ითვალისწინებს ღონისძიებების ორგანიზებას, საკონსულტაციო მომსახურებას და პერმანენტულ მონიტორინგს.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები ხელს შეუწყობს მცენარეთა დაცვის ღონისძიებების ეფექტურ განხორციელებას, რაც შესაბამისად შეამცირებს მავნებლების პოპულარიზაციას და დაავადებების გავრცელების ხარისხსა და მიყენებული ზიანის რაოდენობას.

5.1.20 მდ. ენგურის ე.წ. „გამყოფი ხაზის“ ორივე მხარეზე მცხოვრებ დევნილ ფერმერთა შემოსავლების ზრდის ხელშეწყობა“ (პროგრამული კოდი 18 09 03 – გადავიდა პროგრამულ კოდზე 18 07 18).

 ე.წ. „გამყოფი ხაზის“ ორივე მხარეს მცხოვრები ფერმერებისა და აგრო მეწარმეთა ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ერთ-ერთი ძირითადი წყაროს წარმოადგენს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება, ინტენსიური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით მაღალ ეფექტური მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების განვითარება, დაბალმოსავლიანი ხეხილოვანი და კურკოვანი კულტურების პერსპექტიული მაღალმოსავლიან, ექსპორტზე ორიენტირებული ალტერნატიული ბაღებით ჩანაცვლების ხელშეწყობა.

 -ადგილობრივი მოსახლეობის ხარისხიანი სანერგე მასალით უზრუნველყოფა, რაც გულისხმობს მაღალმოსავლიანი ჯიშების პოპულარიზაციას და მათ დანერგვას ფერმერულ მეურნეობებში.

-საკონსულტაციო მომსახურება, რაც ითვალისწინებს თანამედროვე და ეფექტური აგროტექნიკური ღონისძიებების ჩატარებას;

-ფერმერთა პროფესიული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება და წარმატებული აგრობიზნესისკენ მისწრაფვის მოტივაციის გაზრდას. 

პროგრამის მიზანია გალის ოკუპირებული ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისა და სამეგრელოს რეგიონში მცხოვრებ დევნილების შემოსავლების ზრდა და შესაბამისად მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება თხილის და ტყემლის მაღალშემოსავლიანი ნერგების პოპულარიზაციისა და ფერმერთა პროფესიული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესების გზით .

მსოფლიოში მზარდია მოთხოვნა კაკალზე და მას საქართველოს ბუნებრივ-კლიმატური პირობების გათვალისწინებით მაღალ საექსპორტო პოტენციალი გააჩნია. პროგრამის სამიზნე არეალში ნაკლებად არის გავრცელებული ახალი მაღალპროდუქტიული ჯიშები, რაც არსებული რეალობის გათვალისწინებით პრობლემაა და მნიშვნელოვანია ფერმერების დაინტერესება ამ კულტურით.

მევენახეობა ოდითგანვე ერთ-ერთი წამყვანი დარგი პროგრამის სამიზნე არეალში, მაგრამ დროთა განმავლობაში მოხდა ამ კულტურის ჩანაცვლება სხვა სახეობებით, მხოლოდ აქ-იქ შემორჩა ვაზის ენდემური სახეობები. ქართულ ღვინოზე არსებული მოთხოვნა და მისი მაღალი საექსპორტო პოტენციალი ხელსაყრელ პირობებს ქმნის ადგილობრივი ენდემური ვაზის ჯიშების პოპულარიზაციისათვის, რაც მნიშვნელოვანი შემოსავლის წყარო იქნება ფერმერებისათვის.

რეგიონში ძირითადად გავრცელებულია ადგილობრივი თხილის ჯიშები, რომელთა მოსავლიანობა, გაშენების დროს არასწორი აგროტექნიკური ღონისძიებების შედეგად, საკმაოდ დაბალია. ბოლო პერიოდში ბაზარზე გამოჩნდა მაღალმოსავლიანი, ძირითადად იტალური ჯიშები-“Tonda di Giffoni”(ჯიფონი), “Romana” (რომანა) და “Tonda Gentile” (ტონდა ჯენტილე) რომლებიც თანდათან ანაცვლებენ ადგილობრივ ჯიშებს. თუმცა ეს პროცესი საკმაოდ რთულად მიდის, რაც განპირობებულია შემდეგი ფაქტორებით;

-ნერგების ფასი მაღალია ადგილობრივ ჯიშებთან შედარებით;

-გაშენების დროს აუცილებელია აგროტექნიკური ღონისძიებების მკაცრი დაცვა მაქსიმალური მოსავლიანობის  (მინიმუმ 6-7კგ ერთ ძირზე) მისაღებად, რაც გარკვეულ ხარჯებთანაა დაკავშირებული;

-ფაქტიურად არ არის თავისუფალი ფართობები და უნდა მოხდეს ძველი პლანტაციების ჩანაცვლება, რაც ასევე ხარჯებთანაა დაკავშირებული და დამატებით გამოიწვევს ფერმერის შემოსავლების დროებით წყვეტას/შემცირებას. თუმცა საშუალოვადიან პერიოდში ჩანაცვლების შედეგად მიღებული ფინანსური ეფექტი მნიშვნელოვანი იქნება.

პროგრამის ფარგლებში ე.წ. „გამყოფი ხაზის“ ორივე მხარეს მდებარე ადმინისტრაციული რაიონებში – გალი, ზუგდიდი, წალენჯიხა მოძიებული და შერჩეული იქნება 8 ფერმერი (3-5 ორივე მხარეს). რომელთა აქვთ სურვილი ჩაანაცვლონ მაღალშემოსავლიანი იტალიური ჯიშით – ჯიფონი დაბალშემოსავლიანი ადგილობრივი ჯიშები. ასევე გააშენონ მაღალშემოსავლიანი ტყემლის პლანტაცია. თითოეული ფერმერის საკუთრებაში არსებულ პლანტაციებში მოხდება თხილის ახალი ჯიშის ნერგით ჩანაცვლება. ასევე გაშენდება ტყემლის სადემონსტრაციო ნაკვეთი. პროგრამით მათ გადაეცემათ უსასყიდლოთ თხილის ნერგები, მცენარეთა დაცვის საშუალებები და სასუქი. ე.წ. „გამყოფი ხაზის“ ორივე მხარეს მოეწყობა სადემონსტრაციო ნაკვეთი, რაც მისცემს დაინტერესებულ ადგილობრივ ფერმერებს საშუალებას უშუალოდ ნახონ ახალი ჯიშის უპირატესობა. დამატებით  პროგრამით ორივე მხარეს მცხოვრები ფერმერებისათვის ჩატარდება 4 პრაქტიკული ტრეინინგი სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე, რაც ხელს შეუწყობს  ფერმერთა პროფესიული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებას.

5.1.21 “დევნილი მეფუტკრეების პროფესიული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება და მათი გაძლიერება“ (პროგრამული კოდი 18 09 04 – გადავიდა პროგრამულ კოდზე 18 07 19)

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა მნიშვნელოვანი ნაწილი განსახლებულია რეგიონებში. მათი შემოსავლის ერთ-ერთ ძირითადად წყაროს წარმოადგენს აგრარული საქმიანობა, მათ შორის თაფლისა და მეფუტკრეობის პროდუქციის წარმოება-რეალიზაცია.

მეფუტკრეობა აფხაზეთში ბუნებრივ-კლიმატური პირობების გათვალისწინებით კარგად იყო განვითარებული, არაერთი ადგილობრივი მცხოვრები დასაქმებული იყო მაღალი ხარისხის თაფლისა და მეფუტკრეობის სხვა პროდუქციის წარმოებით. დევნილობის საწყის პერიოდში ქვეყანაში შექმნილი მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის არ ქონის გამო დევნილმა მეფუტკრეებმა ვერ შეძლეს პროფესიული საქმიანობის გაგრძელება. ეტაპობრივად ეკონომიკის განვითარების კვალდაკვალ და სახელმწიფოს მხარდაჭერის შედეგად მეფუტკრეობის დარგმა მნიშვნელოვანი წინსვლა განიცადა, მათ შორის გაიზარდა დევნილ მეფუტკრეთა რაოდენობა.  ევროპასთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში  ევროპის ბაზარზე ქართული თაფლის დაშვების პერსპექტივებმა, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის ამ პროდუქციის საექსპორტო პოტენციალს, დამატებითი სტიმული მისცა დარგის განვითარებას.

მეფუტკრეობის დარგში მნიშვნელოვანი პროგრესის განაპირობა საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებისა და  სახელმწიფოს მნიშვნელოვანმა ფინანსურმა მხარდაჭერამ, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი გაგრძელდეს და ამ კუთხით დონორი ორგანიზაციების ჩართულობა იძლევა საშუალებას უფორ ხელშესახები შედეგები მივიღოთ.

 თურქეთის თანამშრომლობისა და კოორდინაციის სააგენტოსთან საკმაოდ ხანგრძლივი და ნაყოფიერი თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელდება დასავლეთ საქართველოში აფხაზეთიდან დევნილ მეფუტკრეთა მხარდაჭერის პროგრამა, რომლის სამიზნედ  ძირითადად შერჩულ იქნა გურიის, სამეგრელოს და ქვემო ქართლის რეგიონები: ოზურგეთის, ლანჩხუთის, ჩოხატაურის, ზუგდიდის, წალენჯიხის და გარდაბნის მუნიციპალიტეტები, სადაც არის დევნილთა კომპაქტური დასახლებები, ხოლო აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე-კოდორის ხეობის სოფლები.  პროექტის ბენეფიციარები შეიძენენ და გაიუმჯობესებენ პროფესიულ უნარ-ჩვევებს და საკუთარი მეურნეობების განვითარების მიზნით მიიღებენ მატერიალურ-ტექნიკურ მხარდაჭერას.

5.1.22   შავი ზღვის სანაპირო ზოლის ოკუპირებული აფხაზეთის მონაკვეთზე ანთროპოგენიული ზემოქმედების შედეგების ანალიზი, მართვის სტრატეგია და სენსიტიურ უბნებზე პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების მეთოდები – (პროგრამული კოდი 18 03 02)  გადავიდა პროგრამულ კოდი 18 07 20)

სანაპირო ზონის მორფოდინამიკურ წონასწორობის რეანიმაციის შესაძლებლობის მოძიება ლითოდინამიკური პროცესების მართვის გზით ყოველი დინამიკურ რაიონის ფარგლებში. დასმული ამოცანის გადაწყვეტა ითვალისწინებს პლაჟამგები ნაშალი მასალის ბიუჯეტის ბალანსირების მიღწევას და მის შემდგომ შენარჩუნებას ყველა ქვესისტემაში. ეს შესაძლებელია მიღწეულ იქნას ისტორიულ წარსულში არსებული ლითოდინამიკური პირობების ხელოვნურად შექმნის გზით.

5.2 სსიპ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო–სამრეწველო პალატა (პროგრამული კოდი 18 06)

მეწარმე სუბიექტების კოორდინაცია, სამეწარმეო საქმიანობის განვითარება, ინვესტიციების მოზიდვა, მეწარმეთა ინტერესების დაცვისა და მათი საქმიანობისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა. საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნების საწარმოებს შორის სავაჭრო, სამრეწველო, სამეცნიერო-ტექნიკური კავშირების დამყარებისა და განვითარებისათვის ხელშეწყობა.

5.3 ა(ა)იპ ,,საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისთვის“ (პროგრამული კოდი 18 10)

სახელმწიფოს  (მათ შორის  აფხაზეთის ა/რ-ის) და კერძო სექტორის, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების,საზოგადოების მონაწილეობით საქართველოში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილი,ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ლეგიტიმურად მცხოვრები და ასევე სხვა იურიდიული და ფიზიკური პირებისათვის,ნებისმიერი კანონიერი გზით,დახმარების გაწევა მეწარმეობის განვითარებასა და სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებაში;

სოციალური, ინფრასტრუქტურული,ჯანდაცვის,სპორტის,კულტურის,განათლებისა და ბუნების დაცვის სფეროებში სხვადასხვა პროგრამებისა და პროექტების განხორციელება.

საჭიროების მქონე პირებისათვის სოციალური და ჰუმანიტარული სახის მხარდაჭერა.

5.4 სსიპ „აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტო“(პროგრამული კოდი 18 11 01)

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული (უძრავ/მოძრავი) ქონების მართვა განკარგვა: სარგებლობაში გადაცემა, იჯარის ფორმით გაცემა, პრივატიზაციაზე ელექტრონული აუქციონის ფორმით გატანა, სარგებლობაში გადაცემა, ჩამოწერა განადგურება და სხვა. 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების მართვა და პარტნიორის უფლებამოსილების განხორციელება.

5.4.1ოკუპირებულ აფხაზეთის ა.რ ტერიტორიაზე განთავსებული სახელმწიფო უძრავი ქონების საკადასტრო აღწერა“ (პროგრამული კოდი 18 11 02)

ოკუპირებულ აფხაზეთში განთავსებულ სახელმწიფო უძრავ ქონებაზე საქართველოს და აფხაზეთის არც ერთ უწყებას არ გააჩნია სრულყოფილი მასალა. არ არსებობს საკადასტრო რუქები და ნახაზები, ასევე არსებობს იმის საშიშროება, რომ დღეის მდგომარეობით აღნიშნული სახელმწიფო ქონება განადგურებულია.

პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში მომზადებული იქნება აუცილებელი პირველადი მასალა, რის საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე განთავსებული სახელმწიფო უძრავი ქონების აღრიცხვა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრაცია. 

5.5.1 დევნილთა კომპაქტური განსახლების ობიექტებში კომპლექსური კვლევების განხორციელება, გასატარებელი ღონისძიებების დასახვა და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.(პროგრამული კოდი 18 03 03)   გადავიდა პროგრამულ კოდი 11 13 02)

პროექტი ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით არსებული კომპაქტურად ჩასახლებულ ობიექტთა კადასტრული ხასიათის ინფორმაციული სისტემის შექმნას (რუკა) და მოპოვებული ინფორმაციის შედეგად მუდმივად განახლებადი მონაცემთა ბაზის ფორმირებას. ამ ორი კომპონენტის დანერგვა ყველა დაინტერესებულ მხარეს მისცემს შესაძლებლობას ეფექტურად დაგეგმოს პრობლემების გადაჭრისკენ მიმართული აქტივობები, სწორად დაგეგმოს პოლიტიკა და ადვილად იქნეს მიღწეული გაზომვადი შედეგი. საჭიროების შემთხვევაში არაპრივატიზებული დევნილთა განსახლების ობიექტების მდგრადების შესწავლა შესაბამისი ექსპერტიზის ბიუროს მიერ.

დევნილთა განსახლების ობიექტებში პანდემიისაგან დაცვის ღონისძიებების გატარება.

დევნილთა განსახლების ობიექტებში სადიზენფექციო სამუშაოების ჩატარება გეგმიურად და დამატებით საჭიროებების მიხედვით.

5.5.2 ქართულ-აფხაზური თანამშრომლობის ფორმატში რეგიონში მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ  ბრძოლის ღონისძიებების    ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 18 03 04) (ამოღებულია)

5.5.3  დევნილთა კომპაქტური განსახლების ობიექტებში  საერთო სარგებლობის ფართების ბინათმესაკუთრეთა    ამხანაგობებისათვის   გადაცემის   ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 18 03 05)  გადავიდა პროგრამულ კოდი 11 13 03)

პროექტის უპირველეს ამოცანას წარმოადგენს დევნილთა 150 კომპაქტურ ჩასახლებაში შექმნილი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისთვის მათ საერთო სარგებლობაში არსებული ფართების კერძო საკუთრებაში გადაცემა.  შერჩეულ 80 ობიექტზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო სარგებლობის ფართების აზომვა, შემდგომი რეგისტრაციის მიზნით.  აზომვით ნახაზებზე მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების დატანა, რადგან დღევანდელი მდგომარეობით უმრავლეს შემთხვევაში ვერ დგინდება საჯარო რეესტრის ამონაწერით, თუ შენობის რომელ ნაწილში გადაეცა ბინა დევნილ ოჯახს, რაც, მათ პრობლემას უქმნით მესაკუთრის მიმართ მინიჭებული უფლებების გამოყენებაში. წინა წლებში არსებული ხარვეზების იდენტიფიცირება და აღმოფხვრა.

დევნილთა განსახლების ობიექტებში წითელი ხაზების კორექტირების მიზნით საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება.

5.5.4 „დევნილთა სამართლებრივი დახმარება-ადვოკატირება “ (პროგრამული  კოდი 11 13 04)

პროგრამა მიზნად ისახავს: ა) დევნილი ბენეფიციარების მიერ ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღების ხელშეწყობა; ბ) საკუთარი უფლებების ადვოკატირების მიზნით, დევნილი ბენეფიციარებისათვის სამართლებრივად სწორი და საჭირო ინფორმაციის მიწოდება; გ) დევნილთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვა/ადვოკატირება; დ) "იძულებით გადაადგილებულ პირთა მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა და ეროვნული სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენებით სტრატეგიული სამართალწარმოების უზრუნველყოფა".

6. ინსტიტუციური განვითარება, სამოქალაქო ინტეგრაცია და ქვეყნის ინტერესების  მხარდაჭერა(პროგრამების ადმინისტრირება და მართვა)

6.1აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო აპარატი – (პროგრამული კოდი 01 01)

კანონშემოქმედებითი საქმიანობის გააქტიურება. აუცილებელი ბაზის შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს ავტონომიური რესპუბლიკის ყველა სახელისუფლებო სტრუქტურის გამართულ ფუნქციონირებას, აფხაზეთის მომავლის პოლიტიკური სტატუსისა და კონსტიტუციური საფუძვლების შემუშავებას. მჭიდრო საქმიანი  კავშირების დამყარება ქვეყნის საკანონმდებლო და ცენტრალურ აღმასრულებელ სტრუქტურებთან. საკონსტიტუციო ცვლილებების მომზადება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის  საქართველოს კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოსაყვანად. აფხაზეთში მიმდინარე პროცესების შესახებ  მსოფლიოს პროგრესული საზოგადოებისათვის   სწორი, ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების აღრიცხვა, ამ უფლებების  დაცვისკენ მიმართული ღონისძიებების გატარება ქვეყნის შიგნით და საერთაშორისო არენაზე. აფხაზეთში განხორციელებული  ეთნიკური წმენდისა და გენოციდის პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტების შესახებ საერთაშორისო  საზოგადოების ინფორმირება. აფხაზეთში კონფლიქტის დარეგულირების და აფხაზეთიდან დევნილთა პრობლემების გადაწყვეტაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ჩართულობის ხარისხის ამაღლება. შერიგებისა და ნდობის აღდგენისაკენ მიმართული ღონისძიებების გატარებაში აქტიური მონაწილეობა. გამომდინარე იქიდან, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გრძელდება ქართველთა  ეთნიკირი წმენდა, იკრძალება სწავლა ქართულ ენაზე, ნადგურდება  ქართული  ისტორიული და კულტურული ძეგლები,  გასააქტიურებელია მუშაობა საერთაშორისო კომპეტენტურ  ორგანოებთან (გაერო, ევროსაბჭო, ევროკავშირი...)  რუსეთის მიერ  აფხაზეთის ტერიტორიის ანექსიის მამხილებელი მასალების მოძიება, ობიექტური სინამდვილის გასაჯარისება, სისტემური კონტაქტების უზრუნველყოფა და ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება მეგობარი და წამყვანი სახელმწიფოების ხელმძღვანელებისათვის, მათ პოლიტიკურ და აკადემიურ წრეებში, სამოქალაქო სექტორში მხარდამჭერთა მოძიება და მათი დახმარებით სეპარატისტული რეჟიმის არაღიარების პოლიტიკის გააქტიურება. დეოკუპაციის თემის საერთაშორისო პოლიტიკური პროპაგანდის მიზნობრივი პროგრამების განხორციელება.

6.2 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის  აპარატი   (პროგრამული  კოდი 02 01)

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის უზრუნველსაყოფად, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქმიანობის კიდევ უფრო გააქტიურება და დევნილი საზოგადოების ინტელექტუალური და პოლიტიკურ-ეკონომიკური რესურსების მობილიზება;

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ლეგიტიმური სტრუქტურების აქტიური ჩართულობა კონფლიქტის სრულმასშტაბიან პოლიტიკურ დარეგულირებაში;

აფხაზეთში შექმნილ ვითარებასა და მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით საერთაშორისო საზოგადოებისათვის ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება;

საერთაშორისო თანამეგობრობის, პოლიტიკური და სამეცნიერო-აკადემიური წრეებისათვის ობიექტური ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, საერთაშორისო კონფერენციებისა და მედიაფორუმების ორგანიზება, სამუშაო პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციების, მეცნიერებისა და ექსპერტების ფართო სპექტრის მონაწილეობის უზრუნველყოფა;

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მონაწილეობა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში სახელმწიფო სტრატეგიის „ჩართულობა თანამშრომლობის გზით“ იმპლემენტაციის პროცესში;

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქმიანობა დევნილთა სოციალური და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიმართულებით.

6.3 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის  საქვეუწყებო დაწესებულება – ,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  არქივის სამმართველო”  (პროგრამული კოდი 02 04 –  გადავიდა პროგრამულ კოდზე 19 04).

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო საქმის მართვის, საქმის წარმოების სრულყოფისა და საარქივო ფონდის განვითარების მიზნით:

– აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო ფონდის შევსება დოკუმენტებით მატერიალური სახით, საარქივო ფონდის დოკუმენტების ბაზის ფორმირება და მისი მუდმივი განახლება;

– აფხაზეთის საარქივო ფონდის დოკუმენტების, განურჩევლად მათი შენახვის ადგილისა (მათ შორის აფხაზეთის საარქივო ფონდში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების), აღრიცხვის, დაცვისა და შენახვის, აგრეთვე საქმისწარმოებაში არსებული წესების დაცვის კონტროლი და ზედამხედველობა;

– აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო ფონდის დოკუმენტებით სარგებლობა;

– აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დაწესებულებათა არქივებისა და საქმისწარმოებაში დოკუმენტების ორგანიზაციის სრულყოფა, კოორდინაცია, ნორმატიული და მეთოდიკური უზრუნველყოფა;

– აფხაზეთის საარქივო საქმის განვითარების საკითხებზე პერსპექტიულ-მიზნობრივი პროგრამებისა და მიმდინარე გეგმების შემუშავება.

       აფხაზეთის პრობლემატიკასთან დაკავშირებით ინფორმაციის სისტემატიზაცია, არსებული და შესაძლო საფრთხეების იდენტიფიცირება, საინფორმაციო-ანალიტიკური მასალის მომზადება და მთავრობისთვის წარდგენა.

6.4 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო (პროგრამული კოდი 05 01)

– დევნილი მოსახლეობის სამედიცინო დაწესებულებების მიერ მიწოდებული სამედიცინო მომსახურეობის ხარისხის გაუმჯობესება; სამედიცინო პერსონალის უწყვეტი განათლების რეჟიმში გადამზადების პროგრამებსა და სხვადასხვა სამედიცინო ტრენინგებში ჩართვის ხელშეწყობა;

– ქვეყანაში აღიარებული პრიორიტეტული მიმართულებებით პროგრამების შემუშავება და შესაბამისად, დევნილი მოსახლეობისათვის პროგრამით განსაზღვრული სამედიცინო მომსახურეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

– სამედიცინო დაწესებულებათა მოქმედ ფედერალურ პროგრამებში ჩართვის ხელშეწყობა და ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

– დევნილი მოსახლეობის სამედიცინო აქტივობის (სამედიცინო ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ) დაწესებულებებში მიმართვები) ამაღლება;

– მოსახლეობაში სამედიცინო (სანიტარიულ-ჰიგიენური) განათლების გავრცელების ხელშეწყობა; ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა;

– ინტენსიური თანამშრომლობა საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დევნილთა სამედიცინო და სოციალური დახმარების ასპექტში;

– დევნილი მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდა მათი უფლებებისა (ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში) და მოქმედი სამედიცინო და სოციალური დახმარების შესახებ.

6.5 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო  (პროგრამული კოდი 06 01)

ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება ზოგადი განათლების სფეროში და სამშვიდობო განათლების პოლიტიკის განხორციელება აფხაზეთის საჯარო სკოლებში და დევნილ ახალგაზრდებში, ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვის ორგანიზება, ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის ხელშეწყობა ეროვნული შეფასებების განხორციელებაში. ოკუპირებული ტერიტორიის პედაგოგებისათვის საგნობრივი ტრენინგების პროგრამების განხორციელება, საგანმანათლებლო რესურსცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა;

სამშვიდობო განათლების, პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის, პროფესიული განათლების და მთელი ცხოვრების განმავლობაში საბაზო კომპეტენციების დაუფლების პროგრამების განხორციელებაზე ხელშეწყობა;

ინოვაციური პროგრამების განხორციელებისათვის დამატებითი სახსრების მოზიდვის მიზნით, სახელმწიფო, არასამთავრობო, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და საზოგადოებრივ ასოციაციებთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება;

პროფესიული ხელოვნების დარგების (თეატრი, მუსიკა, სახვითი ხელოვნება, კინო, ქორეოგრაფია) განვითარების სტრატეგიის შემუშავება, პროფესიონალ შემოქმედთა, ინდივიდუალურ შემსრულებელთა და შემოქმედებითი კოლექტივების (საგასტროლო და საკონცერტო, საკონკურსო და საფესტივალო, საგამოფენო და ა.შ.) მოღვაწეობა, ხელშეწყობა და მოღვაწეობის პოპულარიზაციის უზრუნველყოფა;

კულტურულ – გასართობი და შემეცნებითი პროექტების განხორციელება აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის სოციალური ჩართულობისა და ინტეგრაციის მიზნით. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი ჯგუფების მხარდაჭერა. დევნილ ახალგაზრდებში პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლების მხარდაჭერა, მასობრივი სპორტის ხელშეწყობა და ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა;

ლიტერატურული და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობისა და ამ მიზნით პროგრამების, წინადადებების, გეგმების შემუშავება, ხალხური ხელოვნების დანერგვის (ქორეოგრაფია, მუსიკა, თეატრი, სახვითი ხელოვნება, ზეპირსიტყვობა, ხალხური რეწვა, ფოლკლორი) დაცვა-განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია;

აფხაზეთის ძირძველი მემკვიდრეობის საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მისი პოპულარიზაცია, ამ მიზნით სპეციალური გამოცემების, ვებ-გვერდების, ფილმების მომზადება;

შესაძლებლობების ფარგლებში აფხაზეთში არსებული მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენის, შენარჩუნებისა და პოპულარიზაციის ღონისძიებათა განხორციელება და მათი ხელშეწყობა.

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა, მისი შესწავლისა და მოვლა-პატრონობის მეთოდოლოგიის შემუშავება;

სამშვიდობო განათლებისა და კულტურის უზრუნველყოფის მიზნით ქვეყნის ერთიანი პოლიტიკის ორგანიზება-კოორდინაციაზე ზრუნვა;

სამინისტროს მართვის სფეროში ინფორმაციული სისტემების დანერგვის ხელშემწყობი პროგრამებისა და პროექტების შემუშავება და განხორციელება;

ბავშვთა და ახალგაზრდების საქმეთა სფეროში სამთავრობო პოლიტიკის

განხორციელების კოორდინაცია;

სამინისტროს საინფორმაციო საჭიროებებიდან გამომდინარე, სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება, დამუშავება და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მონაცემთა ბაზის დადგენა.

6.5.1 ზემო აფხაზეთის საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრი (პროგრამული კოდი 06  02)

6.5.2  გალის რაიონის საგანამანათლებლო რესურს-ცენტრი  (პროგრამული კოდი 06  03)

რესურს-ცენტრების მიზანია განათლების სფეროში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ხელშეწყობა ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებაში.

კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში რესურს-ცენტრი ახორციელებს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში, პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში მიმდინარე პროცესების კვლევასა და ზედამხედველობას;

კონტროლს უწევს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული ეროვნული სასწავლო გეგმების, სტანდარტების და სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამების შესრულებას მის  სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებულ საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო, პროფესიულ და საგანმანათლებლო – სააღმზრდელო დაწესებულებებში;

წარუდგენს აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს რეკომენდაციებს და წინადადებებს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების რეორგანიზაციის, ლიკვიდაციის, აგრეთვე საჯარო სკოლების, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო – სააღმზრდელო დაწესებულებების დაფუძნების შესახებ;

ხელს უწყობს აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს  მიერ სახელმწიფო ენების –ქართულისა და აფხაზურის – განვითარებისა და გავრცელების მიზნით დაგეგმილი ღონისძიებების, სპეციალური პროგრამებისა და პროექტების განხორციელებას სამოქმედო ტერიტორიაზე;

ახორცილებს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიულ-საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო – სააღმზრდელო დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური, ადამიანური და ფინანსური რესურსების შესახებ მონაცემთა შეგროვებას და დამუშავებას;

ასრულებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ და აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრის მიერ კანომდებლობის საფუძველზე დაკისრებულ სხვა ფუნქციებს.

6.6  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა სამინისტრო (პროგრამული კოდი 11 01).

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებული სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის შესწავლა, შეფასება და მათთვის შესაძლებლობის ფარგლებში დახმარების გაწევა მიზნად ისახავს დევნილი მოსახლეობის სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის,  მათი ფსიქოლოგიური ფონის გაუმჯობესებას.

კომპაქტური განსახლების ობიექტებში განსახლებულ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის, საყოფაცხოვრებო პირობების შესწავლისა და ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნასთან დაკავშირებული სამუშაოების მონიტორინგი;

დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში მიმდინარე სარემონტო – სარეაბილიტაციო სამუშაოების ადგილზე შესწავლა, ინფორმაციის დამუშავება-ანალიზი და ზემდგომი ორგანოებისთვის მიწოდება; აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობისათის სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროგრამებზე გადაწყვეტილების მიმღები კომისიების საქმიანობის კოორდინაცია;

აფხაზეთიდან დევნილი და აფხაზეთის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი მოქალაქეების სამხედრო-სავალდებულო და სამხედრო-სარეზერვო სამსახურში აღრიცხვა-გაწვევის ორგანიზაციების მოქცევა კანონმდებლობის ჩარჩოში.

6.7    აფხაზეთის ფინანსთა და დარგობრივი  ეკონომიკის სამინისტრო (პროგრამული კოდი 18 01)

– საფინანსო-საბიუჯეტო სისტემის სრულყოფა და გამჭვირვალობა;

–საბიუჯეტო დაწესებულებებში საფინანსო-საბიუჯეტო დისციპლინის გამკაცრება;

– აღებული ვალდებულებების სრულყოფილად დაფინანსება;

– საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან  მჭიდრო თანამშრომლობა შემოსავლების დამატებითი წყაროების მოძიების მიზნით, რათა ბიუჯეტში გაიზარდოს სოციალური პროგრამების დაფინანსების ხვედრითი წილი;

– ხაზინის მეშვეობით აფხაზეთის ბიუჯეტიდან სახსრების გაცემა, შემოსავლებისა და ხარჯების ოპერატიული კონტროლის დაწესება კანონმდებლობის შესაბამისად;

– დაწესებულებათა საფინანსო სამსახურებისათვის შესაბამისი მეთოდური მითითებებისა და ლიტერატურის მიწოდება,  კონსულტაციებისა და ტრენინგების ჩატარება;

– მხარჯავი დაწესებულებების მიერ შესყიდვების განხორციელებისას კონტროლის დაწესება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;

სტატისტიკური  ანგარიშების მიღება – დამუშავება, სტატისტიკური ბიულეტენებისა და კრებულების გამოშვება, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის შესახებ ყოველკვარტალური და  წლიური ანალიტიკური ბარათების  მომზადება დარგთა ჭრილში;

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კუთვნილი ქონებისა (უძრავ-მოძრავი) და წილების – აქციების მართვა, განკარგვა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;

საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ფონდებთან ურთიერთობის გაღრმავება იგპ-თა სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით;

მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა.

6.8 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივ ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება -  ინფრასტრუქტურისა და დარგობრივ საკითხთა დეპარტამენტი (პროგრამული კოდი 18 02) (ლიკვიდირებულია)

აფხაზეთის ეკონომიკის დარგების მდგომარეობის ანალიზი, ურბანული დაგეგმარების, სივრცითი-ტერიტორიული დაგეგმვის, არქიტექტურული და სამშენებლო-საინჟინრო საქმიანობის ზედამხედველობის განხორციელების მეთოდური ხელმძღვანელობა, აფხაზეთიდან დევნილებში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა, აფხაზეთის ტერიტორიაზე ეკონომიკის დარგების განვითარების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, ანალიზი.

6.9  სსიპ – „აფხაზეთის გეოლოგიისა და მინერალური რესურსების სააგენტო“ – (პროგრამული კოდი 18 03 01)  გადავიდა პროგრამულ კოდი11 13 01)

აფხაზეთის სანაპირო ზოლის გეოეკოლოგიური მონიტორინგი;

აფხაზეთის გეოლოგიური ფონდური მასალის სისტემატიზაცია და ანალიზი;

მინერალური რესურსების საბადოების ეკონომიკური შეფასება;

გეოინფორმაციული პაკეტების შექმნა და მინერალური რესურსების  უკანონო მოპოვების მონიტორინგი თანამედროვე დისტანციური მეთოდებით.

6.10. სსიპ პროგრამებისა და სერვისების სააგენტო“ (პროგრამული კოდი 18 07 01)

ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა, როგორც უმუშევრობის საკმაოდ მაღალი დონის მნიშვნელოვნად შემცირების ქმედითი ინსტრუმენტი. შრომისუნარიანი მოსახლეობის დასაქმება და ღირსეული შემოსავლებით უზრუნველყოფა მოითხოვს სხვადასხვა დონეზე სახელმწიფოს მხრიდან მიზანმიმართულ და გრძელვადიან შედეგზე ორიენტირებულ ქმედებებს, რაც გულისხმობს ხელსაყრელი ბიზნეს-გარემოს შექმნას, მცირე ბიზნესის მხარდამჭერი პროგრამების განხორცილებას და ა.შ. მიუხედავად იმისა. რომ ქვეყანაში საკანონმდებლო დონეზე ბევრი გაკეთდა ბიზნესის ხელშეწყობისათვის ჯერ კიდევ აქტუალურია ფინანსურ რესურზე და მატერიალურ-ტექნიკურ აქტივებზე ხელმისაწვდომობა, დაბალ დონეზეა ბიზნესის, განსაკუთრებით მცირეს შემთხვევაში, წარმოების უნარ-ჩვევები. ეს საკითხი ასევე აქტუალურია დევნილ მცირე ან  დამწყები მეწარმეებისათვის.

პროგრამის მიზანია დევნილთა მცირე ბიზნესის, მათ შორის აგრარული მიმართულებით მხარდაჭერა პროფესიული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებისა და მათი მატერიალურ-ტექნიკური მცირე აქტივებით უზრუნველყოფის გზით.

პროგრამის სამიზნე ჯგუფია საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები დევნილი ქალი და ახალგაზრდა მეწარმეები, რომელთაც სურთ საკუთარი ბიზნესის განვითარება ისეთ სექტორებში, როგორიცაა – მომსახურების სერვისი, პირველადი აგროპორდუქციის წარმოება და სხვა.

6.11  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება – აგრარულ საკითხთა დეპარტამენტი (პროგრამული კოდი 18 08)

– გალის რაიონის და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში განსახლებული, სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული დევნილი მოსახლეობისათვის დახმარების გაწევა სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების ჩატარებაში, მათი უზრუნველყოფა აუცილებელი მატერიალური საშუალებებით, შესაძლებლობის ფარგლებში;

 – დევნილი მოსახლეობისათვის დახმარების გაწევა მცირე ბიზნეს პროექტების შემუშავებაში და მათი პრაქტიკული განხორციელება სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ფონდების ფინანსური ხელშეწყობით. აგროსასურსათო სექტორში მოსალოდნელი პროექტების შესახებ დევნილთა ინფორმირება, დევნილ მოსახლეობაში არსებული ბიზნეს საქმიანობის მონაცემთა ბაზის შექმნა და მათი სტიმულირება.

– გალის რაიონში მოსახლეობისათვის ვეტერინარული მომსახურეობის გაწევა, მცენარეთა დაცვის საშუალებების კონტროლი და საკარანტინო ზედამხედველობის გატარება, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მავნებელთა წინააღმდეგ ღონისძიებების ჩატარება.

6.12 იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 19  01)

იუსტიციისა და სამოქალაქო იტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატის საქმიანობის სფეროს განეკუთვნება იუსტიციის, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის მიმართულებით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის კოორდინაცია.

მინისტრის აპარატი, სტრუქტურული ერთეულის – იუსტიციის დეპარტამენტის მეშვეობით უზრუნველყოფს, ერთი მხრივ, სამართალშემოქმედებით საქმიანობას, კერძოდ, შესაბამისი სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადებას და სამართლებრივ ექსპერტიზას, ხოლო, მეორე მხრივ,  აფხაზეთის ავტონომიურის რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესაბამისობაში მოყვანას   საქართველოს კანონმდებლობასთან და უპირატესი იურიდიული ძალის მქონე სხვა ნორმატიულ აქტებთან. საქმიანობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს ადამიანის უფლებების დაცვის მიზნით, აფხაზეთის საზოგადოების (მათ შორის აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრები პირების) სამართლებრივი მართლშეგნების ამაღლება, სხვადასხვა ღონისძიებების დაგეგმვისა და განხორციელების გზით.

„ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმისა“ და მოქმედი სამთავრობო პროგრამებით განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში, აფხაზეთის გახლეჩილი საზოგადოების წევრებს შორის ნდობის აღდგენისა და გაძლიერების, სახალხო დიპლომატიის გზით „გამყოფი ხაზის“ ორივე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობის მიერ შენარჩუნებული ოჯახური, ნათესაური და პირადი ურთიერთობების წახალისების და გამყარების მიზნით, მინისტრის აპარატი სამოქალაქო ინტეგრაციის დეპარტამენტის მეშვეობით უზრუნველყოფს სხვადასხვა პროექტების მომზადებას და განხორციელებას.

ზემოაღნიშნული მიზნის მისაღწევად მინისტრის აპარატი ახორციელებს როგორც, აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ვითარებასთან დაკავშირებით, ღია წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის დამუშავებას, სისტემატიზაციას, სტატისტიკური ანგარიშების მომზადებას, ანალიზს და ერთიან საინფორმაციო-ანალიტიკურ ბანკში განთავსებას ასევე ინოვაციური მიდგომების ძიების მიზნით სხვადასხვა ქვეყნების საუკეთესო გამოცდილებების ანალიზსა და წინადადებების შემუშავებას.

აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით, მინისტრის აპარატი უზრუნველყოფს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისა და სამშვიდობო ინიციატივების  საკითხებზე შესაბამისი საინფორმაციო საქმიანობის განხორციელებას, თემატური გზავნილების გავრცელების ხელშეწყობას.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის 7 აპრილის კანონი №04-ს - ვებგვერდი, 12.04.2021 წ.
 


თავი VI
 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ლარებში

პროგრამული

კოდი

დასახელება

2019 წლის

ფაქტი

2020 წლის

გეგმა

2021 წლის

გეგმა

მ.შ. კრედიტები და გრანტები

 

ჯამი:

17947129

19843369

20875155

0

ეკ. კლ.

მომუშავეთა რიცხოვნობა

596

574

465

0

 

ხარჯები

17317775

19362279

20450125

0

21

შრომის ანაზღაურება

7915905

8130390

9489945

0

22

საქონელი და მომსახურება

3129487

3409279

3352444

0

25

სუბსიდიები

3358368

4687910

3984391

0

26

გრანტები

115582

0

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2289278

1934196

1649800

0

28

სხვა ხარჯები

509155

1200504

1973545

0

31

არაფინანსური აქტივები

629354

481090

425030

0

01 00

უმაღლესი საბჭო  და მასთან არსებული ორგანიზაციები

2167532

2561420

2962400

0

ეკ. კლ.

მომუშავეთა რიცხოვნობა

66

67

68

0

 

ხარჯები

2018432

2492920

2935400

0

21

შრომის ანაზღაურება

1395609

1821140

2196300

0

22

საქონელი და მომსახურება

561216

653780

723100

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

57138

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

4469

18000

16000

0

31

არაფინანსური აქტივები

149100

68500

27000

0

01 01

უმაღლესი საბჭოს  აპარატი

2167532

2561420

2957400

0

ეკ. კლ.

მომუშავეთა რიცხოვნობა

66

67

68

0

 

ხარჯები

2018432

2492920

2930400

0

21

შრომის ანაზღაურება

1395609

1821140

2196300

0

22

საქონელი და მომსახურება

561216

653780

718100

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

57138

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

4469

18000

16000

0

31

არაფინანსური აქტივები

149100

68500

27000

0

01 02

ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება

0

0

5000

0

 

ხარჯები

0

0

5000

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

5000

0

02 00

მთავრობის აპარატი და მასთან არსებული ორგანიზაცია სულ

2150386

2423778

2621280

0

ეკ. კლ.

მომუშავეთა რიცხოვნობა

81

60

60

0

 

ხარჯები

2022092

2293058

2484580

0

21

შრომის ანაზღაურება

1231457

1296300

1327500

0

22

საქონელი და მომსახურება

683006

554420

562030

0

25

სუბსიდიები

0

429738

586750

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

100758

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

6871

12600

8300

0

31

არაფინანსური აქტივები

128294

130720

136700

0

02 01

მთავრობის აპარატი

1551782

1862650

1995200

0

ეკ. კლ.

მომუშავეთა რიცხოვნობა

51

52

52

0

 

ხარჯები

1542910

1746650

1870900

0

21

შრომის ანაზღაურება

1011337

1194300

1302000

0

22

საქონელი და მომსახურება

451570

544750

560600

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

76758

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

3245

7600

8300

0

31

არაფინანსური აქტივები

8872

116000

124300

0

02 02

მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება–ადმინისტრაციულ–სამეურნეო სამმართ. აპარატი

567610

0

0

0

ეკ. კლ.

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

0

0

0

 

ხარჯები

448187

0

0

0

21

შრომის ანაზღაურება

191329

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

229232

0

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

24000

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

3626

0

0

0

31

არაფინანსური აქტივები

119423

0

0

0

02 04

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის  საქვეუწყებო დაწესებულება – ,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  არქივის სამმართველო“.

30994

112790

26930

0

ეკ. კლ.

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

0

 

ხარჯები

30994

111670

26930

0

21

შრომის ანაზღაურება

28790

102000

25500

0

22

საქონელი და მომსახურება

2204

9670

1430

0

31

არაფინანსური აქტივები

0

1120

0

0

02 05

ა(ა)იპ,,სულიერების ცენტრი“

0

169600

209240

0

 

ხარჯები

0

167900

206840

0

25

სუბსიდია

0

162900

206840

0

28

სხვა ხარჯები

0

5000

0

0

31

არაფინანსური აქტივები

0

1700

2400

0

02 06

ა(ა)იპ,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო-ანალიტიკური ცენტრი“

0

278738

389910

0

 

ხარჯი

0

266838

379910

0

25

სუბსიდია

0

266838

379910

0

31

არაფინანსური აქტივები

0

11900

10000

0

05 00

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სულ

1567465

2066025

2021750

0

ეკ. კლ.

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30

30

28

0

 

ხარჯები

1492905

2050725

2021750

0

21

შრომის ანაზღაურება

408103

423900

537850

0

22

საქონელი და მომსახურება

156846

345825

137400

0

25

სუბსიდია

0

0

100000

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

896439

889696

995000

0

28

სხვა ხარჯები

31517

391304

251500

 

31

არაფინანსური აქტივები

74559

15300

0

0

05 01

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო აპარატი

650923

591025

671750

0

ეკ. კლ.

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30

30

28

0

 

ხარჯები

576363

575725

671750

0

21

შრომის ანაზღაურება

408102

423900

537850

0

22

საქონელი და მომსახურება

156846

150825

132400

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

8635

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

2780

1000

1500

0

31

არაფინანსური აქტივები

74559

15300

0

0

05 02

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა  სოციალურად დაუცველ პირთა (მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა და ხანდაზმულთა) სათემო ცენტრი

0

65000

0

0

 

ხარჯები

0

65000

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

65000

0

0

05 03

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა  და ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრებ მოქალაქეთა ამბულატორიული დახმარების პროგრამა

485114

393065

300000

0

 

ხარჯები

485114

393065

300000

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

485114

393065

300000

0

05 04

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა  და ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრებ მოქალაქეთა  ჰოსპიტალური დახმარების პროგრამა

107732

96000

100000

0

 

ხარჯები

107732

96000

100000

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

107732

96000

100000

0

05 05

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა გასვლითი პროფილაქტიკური სამედიცინო გასინჯვების პროგრამა

69531

23870

0

0

 

ხარჯები

69531

23870

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

46993

18566

0

0

28

სხვა ხარჯები

22538

5304

0

0

05 06

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა

254165

887065

715000

0

 

ხარჯები

254165

887065

715000

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

185000

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

247965

382065

595000

0

28

სხვა ხარჯები

6200

320000

120000

0

05 07

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული და ოკუპირებულ აფხაზეთის  ტერიტორიაზე მომუშავე ექიმების და საშუალო  სამედიცინო პერსონალის გადამზადების პროგრამა

0

10000

5000

0

 

ხარჯები

0

10000

5000

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

10000

5000

0

05 08

ა(ა)იპ  აფხაზეთის სამედიცინო დაწესებულებებთან კოორდინაციის სააგენტო სულ

0

0

230000

0

 

ხარჯები

0

0

230000

0

25

სუბსიდიები

0

0

100000

0

28

სხვა ხარჯი

0

0

130000

 

05 08 01

ა(ა)იპ  აფხაზეთის სამედიცინო დაწესებულებებთან კოორდინაციის სააგენტო

0

0

100000

0

 

ხარჯები

0

0

100000

0

25

სუბსიდიები

0

0

100000

0

05 08 02

აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებების (მათ შორის კოვიდსტაციონარების)  მედიკამენტებით მხარდაჭერა

0

0

55000

0

 

ხარჯები

0

0

55000

0

28

სხვა ხარჯი

0

0

55000

0

05 08 03

„ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრებ მოქალაქეობის არმქონე პირთა საკონსულტაციო-სადიაგნოსტიკო მომსახურების ანაზღაურება“

0

0

55000

 

 

ხარჯები

0

0

55000

0

28

სხვა ხარჯი

0

0

55000

0

05 08 04

„სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურება“                                       

0

0

20000

0

 

ხარჯები

0

0

20000

0

28

სხვა ხარჯი

0

0

20000

0

06 00

განათლებისა და კულტურის სამინისტრო სულ

4344989

   3771470

  4026190

0

ეკ. კლ.

მომუშავეთა რიცხოვნობა

62

63

55

0

 

ხარჯები

4275413

3767320

4001690

0

21

შრომის ანაზღაურება

849584

867700

970535

0

22

საქონელი და მომსახურება

372212

251650

393769

0

25

სუბსიდიები

2432769

2125200

1806536

0

26

გრანტები

106782

0

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

361333

360000

334800

0

28

სხვა ხარჯები

152733

162770

496050

0

31

არაფინანსური აქტივები

69576

4150

24500

0

06 01

განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი

1032452

909200

1013720

0

ეკ. კლ.

მომუშავეთა რიცხოვნობა

49

50

42

0

 

ხარჯები

1027935

907800

993720

0

21

შრომის ანაზღაურება

712651

732100

785435

0

22

საქონელი და მომსახურება

225402

174700

202485

0

25

სუბსიდიები

6723

0

0

 

26

გრანტები

60000

0

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

21359

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

1800

1000

5800

0

31

არაფინანსური აქტივები

4517

1400

20000

0

06 02

ზემო აფხაზეთის რესურსცენტრი

54970

55450

70500

0

ეკ. კლ.

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

0

 

ხარჯები

54970

54150

70500

0

21

შრომის ანაზღაურება

53946

52800

69900

0

22

საქონელი და მომსახურება

1024

1350

600

0

31

არაფინანსური აქტივები

0

1300

0

0

06 03

გალის რაიონის რესურსცენტრი

139856

134470

148990

0

ეკ. კლ.

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

0

 

ხარჯები

138931

133020

148990

0

21

შრომის ანაზღაურება

82987

82800

115200

0

22

საქონელი და მომსახურება

53211

50100

33640

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2625

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

108

120

150

0

31

არაფინანსური აქტივები

925

1450

0

0

06 04

განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

213838

153150

170800

0

 

ხარჯები

213838

153150

170800

0

22

საქონელი და მომსახურება

30325

0

0

0

25

სუბსიდიები

39480

25000

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

21000

20000

0

0

28

სხვა ხარჯები

123033

108150

170800

0

06 04 01

სასკოლო ინფრასტრუქტურისა და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება

51890

25000

35000

0

 

ხარჯები

51890

25000

35000

0

25

სუბსიდიები

35504

25000

0

0

28

სხვა ხარჯები

16386

0

35000

0

06 04 02

წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერა

102301

105000

103000

0

 

ხარჯები

102301

105000

103000

0

28

სხვა ხარჯები

102301

105000

103000

0

06 04 03

,,კარიერის დაგეგმვა, პროფესიული ორიენტაცია  და  სახელობო სწავლება სკოლებში“

3863

0

0

0

 

ხარჯები

3863

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

3863

0

0

0

06 04 07

„საზაფხულო ბანაკი“

15999

0

0

0

 

ხარჯები

15999

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

15999

0

0

0

06 04 11

,,დიმიტრი (არზაყან)  ემუხვარისა და ჟიული  შარტავას სახელობის  სტიპენდიები“

3446

1650

3300

0

 

ხარჯები

3446

1650

3300

0

28

სხვა ხარჯები

3446

1650

3300

0

06 04 12

აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის  სტიპენდია

900

1500

3000

0

 

ხარჯები

900

1500

3000

0

28

სხვა ხარჯები

900

1500

3000

0

06 04 14

შეხვედრები: 1. ღვაწლმოსილ პედაგოგებთა 2. მედალოსან კურსდამთავრებულებთან 3. წარმატებულ სტუდენტ – ახალგაზრდობასთან

1183

0

3000

0

 

ხარჯები

1183

0

3000

0

28

სხვა ხარჯები

1183

0

3000

0

06 04 15

თანაბარი შესაძლებლობები თანაბარი მზრუნველობა

5281

0

6000

0

 

ხარჯები

5281

0

6000

0

28

სხვა ხარჯები

5281

0

6000

0

06 04 17

აფხაზური ენის პედაგოგთა ფინანსური მხარდაჭერა

21000

20000

17500

0

 

ხარჯები

21000

20000

17500

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

21000

20000

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

17500

0

06 04 18

სამოქალაქო განათლება – აქტიურ მოქალაქეთა პროგრამა

3976

0

0

0

 

ხარჯები

3976

0

0

0

25

სუბსიდიები

3976

0

0

0

06 04 19

ვიცნობდეთ ქვეყნის გმირებს

3999

0

0

0

 

ხარჯები

3999

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

3999

0

0

0

06 05

აფხაზეთის მეცნიერთა მხარდაჭერის პროგრამა

17337

10000

15000

0

 

ხარჯები

17337

10000

15000

0

25

სუბსიდიები

2990

0

0

0

26

გრანტები

13403

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

944

10000

15000

0

06 06

სამშვიდობო და სამოქალაქო განათლების მხარდაჭერის პროგრამა

2960

0

0

0

 

ხარჯები

2960

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

2960

0

0

0

06 06 06

აფხაზეთიდან დევნილი მოზარდები მედიაპროექტში ,,ეტალონი“

2960

0

0

0

 

ხარჯები

2960

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

2960

0

0

0

06 07

კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერის პროგრამა

117894

162000

208300

0

 

ხარჯები

117894

162000

208300

0

22

საქონელი და მომსახურება

30099

22000

0

0

25

სუბსიდიები

32968

130000

0

0

26

გრანტები

29979

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

24848

10000

208300

0

06 07 03

„საახალწლო ზეიმი დევნილი ბავშვებისათვის“

19960

0

0

0

 

ხარჯები

19960

0

0

0

26

გრანტები

6130

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

13830

0

0

0

06 07 05

საღამოები

13891

5000

0

0

 

ხარჯები

13891

5000

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

13891

5000

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

06 07 07

„გ.შარვაშიძის სახელობის პრემია“

10718

10000

0

0

 

ხარჯები

10718

10000

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

200

0

0

 

28

სხვა ხარჯები

10518

10000

0

0

06 07 09

აფხაზეთის დღე

17818

0

0

0

 

ხარჯები

17818

0

0

0

25

სუბსიდიები

17818

0

0

0

06 07 10

ქართულ–აფხაზური კულტურის პოპულარიზაცია

31499

130000

200300

0

 

ხარჯები

31499

130000

0

0

25

სუბსიდიები

7150

130000

0

0

26

გრანტები

23849

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

500

0

200300

0

06 07 11

გამოყენებითი ხელოვნების სასწავლო პროგრამა

8000

0

0

0

 

ხარჯები

8000

0

0

0

25

სუბსიდიები

8000

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

06 07 12

ქართულ-აფხაზური სამუსიკო დიალოგი

14264

0

0

0

 

ხარჯები

14264

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

14264

0

0

0

06 07 13

მნიშვნელოვანი თარიღებისადმი მიძღვნილი შეხვედრების ორგანიზება

1744

0

0

0

 

ხარჯები

1744

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

1744

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

06 07 15

ეპოქა ქალი

0

10000

0

0

 

ხარჯები

0

10000

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

10000

0

0

06 07 16

ახალგაზრდა მწერალთა კონკურსი

0

7000

0

0

 

ხარჯები

0

7000

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

7000

0

0

06 07 17

ნიკოლოზ  თაბუკაშვილის სახელობის პრემია

0

0

8000

0

 

ხარჯები

0

0

8000

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

8000

0

06 08

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა

77562

22000

0

0

 

ხარჯები

77562

20000

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

20065

2000

0

0

25

სუბსიდიები

56597

0

0

0

26

გრანტები

900

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

20000

0

0

06 08 01

„სპორტულ ინიციატივათა მხარდაჭერა“

44993

20000

0

0

 

ხარჯები

44993

20000

0

0

25

სუბსიდიები

44093

0

0

0

26

გრანტები

900

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

20000

0

0

06 08 02

„ტურნირები და ღია პირველობა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში“

27687

0

0

0

 

ხარჯები

27687

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

15183

0

0

0

25

სუბსიდიები

12504

0

0

0

06 08 04                          

ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა დაჯილდოვება

1912

2000

0

0

 

ხარჯები

1912

2000

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

1912

2000

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

0

 

06 08     05

აფხაზეთის სპორტის შესახებ წიგნის ბეჭდვა

2970

0

0

0

 

ხარჯები

2970

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

2970

0

0

0

06 09

გალის რაიონის სკოლამდელი აღზრდისა და სახელ. ადმინისტრაციულ – ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება

316350

340000

334800

0

 

ხარჯები

316350

340000

334800

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

316350

340000

334800

0

06  10

კულტურული ფასეულობათა დაცვისა და პოპულარიზაციის პროგრამა

12065

15000

77000

0

 

ხარჯები

12065

15000

77000

0

22

საქონელი და მომსახურება

9125

1500

64000

0

25

სუბსიდიები

2940

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

13500

13000

0

06 10 01

სამეცნიერო კონფერენცია

2129

1500

3000

0

 

ხარჯები

2129

1500

3000

0

22

საქონელი და მომსახურება

2129

1500

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

3000

0

06 10 08

„საველე ბანაკი (შემეცნებითი ტურები, ექსკურსიები, არქეოლოგიური ბანაკი)

6996

0

0

0

 

ხარჯები

6996

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

6996

0

0

0

06 10 11

სალექციო  კვირეული „აღმოაჩინე აფხაზეთი“

2940

6000

10000

0

 

ხარჯები

2940

6000

10000

0

25

სუბსიდიები

2940

0

0

0

28

სხვა ხარჯი

0

6000

10000

0

06 10 13

კულტურული მემკვიდრეობა   “ვიკიპედიაში“

0

2500

0

0

 

ხარჯები

0

2500

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

2500

0

0

06 10 15

ბუკლეტი „კულტურული მემკვიდრეობა აფხაზეთში“

0

5000

0

0

 

ხარჯები

0

5000

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

5000

0

0

06 10 16

აპლიკაცია – აფხაზეთის „კულტურული მემკვიდრეობა“

0

0

50000

0

 

ხარჯები

0

0

50000

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

50000

0

06 10 18

ფოტოგამოფენა „კადრები აფხაზეთიდან“

0

0

8000

0

 

ხარჯები

0

0

8000

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

8000

0

06 10 19

ექსპოზიცია  „აფხაზეთის მოზაიკა“

0

0

6000

0

 

ხარჯები

0

0

6000

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

6000

0

06 11

სსიპ აფხაზეთის სპორტული მომზადების ცენტრი

160183

0

0

0

 

ხარჯები

160183

0

0

0

25

სუბსიდიები

160183

0

0

0

06 12

სსიპ ქ. სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის პროფესიული  სახელმწიფო დრამატული თეატრი

512418

439500

427420

0

 

ხარჯები

462442

439500

427420

0

25

სუბსიდიები

462442

439500

427420

0

31

არაფინანსური აქტივები

49976

0

0

0

06 13

სსიპ  ქ. სოხუმის  მოზარდმაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი „თეთრი ტალღა“

281764

333300

333900

0

 

ხარჯები

281764

333300

333900

0

25

სუბსიდიები

281764

333300

333900

0

06  14

სსიპ -აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახ. აკადემიური ანსამბლი ,,აფხაზეთი”

484127

384000

350360

0

 

ხარჯები

484127

384000

350360

0

25

სუბსიდიები

484127

384000

350360

0

31

არაფინანსური აქტივები

0

0

0

0

06 15

სსიპ სულიერებისა და კულტურის ცენტრი

185884

8800

0

0

 

ხარჯები

184684

8800

0

0

25

სუბსიდიები

184684

8800

0

0

 

არაფინანსური აქტივები

1200

0

0

0

06 20

სსიპ ,,გურამ ყურაშვილის სახელობის  აფხაზეთის სახელმწიფო საგუნდო კაპელა''

333374

268000

206200

0

 

ხარჯები

333374

268000

206200

0

25

სუბსიდიები

333374

268000

206200

0

31

არაფინანსური აქტივები

0

0

0

0

06 26

სსიპ აფხაზეთის კულტურისა  და ხელოვნების  ცენტრი სულ

401956

0

0

0

 

ხარჯები

388998

0

0

0

25

სუბსიდიები

384498

0

0

0

26

გრანტები

2500

 

0

 

28

სხვა ხარჯები

2000

0

0

 

31

არაფინანსური აქტივები

12958

0

0

0

06 26 01

სსიპ აფხაზეთის კულტურისა  და ხელოვნების  ცენტრი

399856

0

0

0

 

ხარჯები

386898

0

0

0

25

სუბსიდიები

384398

0

0

0

26

გრანტები

2500

 

0

 

31

არაფინანსური აქტივები

12958

0

0

0

06 26 02

ნიკოლოზ თაბუკაშვილის სახელობის  პრემია

2100

0

0

0

 

ხარჯები

2100

0

0

0

25

სუბსიდიები

100

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

2000

0

0

0

06 27

სსიპ ,,კულტურის, სპორტის  და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტო'' სულ

0

536600

649200

0

 

ხარჯები

0

536600

644700

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

93044

 

25

სუბსიდიები

0

536600

468656

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

83000

 

31

არაფინანსური აქტივები

0

0

4500

 

06 27 01

სსიპ ,,კულტურის, სპორტის  და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტო''

0

0

473156

0

 

ხარჯები

0

0

468656

0

25

სუბსიდიები

0

0

468656

0

31

არაფინანსური აქტივები

0

0

4500

0

06 27 02

აფხაზეთის კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების ხელშეწყობა

0

0

105740

0

 

ხარჯები

0

0

105740

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

53740

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

52000

0

06 27 02 01

საშემსრულებლო ხელოვნების ხელშეწყობა

0

0

6000

0

 

ხარჯები

0

0

6000

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

6000

0

06 27 02 02

საიუბილეო და შემოქმედებითი ღონისძიებები, ტრადიციული და სახალხო დღესასწაულები

0

0

32000

0

 

ხარჯები

0

0

32000

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

32000

0

06 27 02 03

ფესტივალებისა და კონკურსების ხელშეწყობა

0

0

8000

0

 

ხარჯები

0

0

8000

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

8000

0

06 27 02 04

ინკლუზიური პროექტების ხელშეწყობა    

0

0

6000

0

 

ხარჯები

0

0

6000

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

6000

0

06 27 02 05

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

0

0

31240

0

 

ხარჯები

0

0

31240

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

31240

0

06 27 02 06

„მე აფხაზეთისთვის“

0

0

7500

0

 

ხარჯები

0

0

7500

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

7500

0

06 27 02 07

„საახალწლო ზეიმი დევნილი ბავშვებისათვის“

0

0

15000

0

 

ხარჯები

0

0

15000

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

15000

0

06 27 03

სპორტულ და ახალგაზრდულ საქმეთა ღონისძიებების ხელშეწყობა

0

0

70304

0

 

ხარჯები

0

0

70304

0

22

საქონელი და მომსახურება

 

 

39304

 

28

სხვა ხარჯები

0

0

31000

0

06 27 03 01

სპორტული ღონისძიებების ინიციატივების ხელშეწყობა

0

0

31000

0

 

ხარჯები

0

0

31000

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

31000

0

06 27 03 02

აფხაზეთის სპორტული ტურნირები

0

0

13604

 

 

ხარჯები

0

0

13604

 

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

13604

 

06 27 03 03

წარმატებულ სპორტსმენთა, სპორტის მუშაკთა  გამოვლენა – დაჯილდოება

0

0

10700

0

 

ხარჯები

0

0

10700

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

10700

0

06 27 03 04

ევროპული არდადეგები

0

0

15000

0

 

ხარჯები

0

0

15000

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

15000

0

06 28

ა(ა)იპ აფხაზეთის სიმღერის სახელმწიფო ანსამბლი შავნაბადა 

0

0

20000

0

 

ხარჯები

0

0

20000

0

25

სუბსიდია

0

0

20000

0

08 00

ზემო აფხაზეთში  – აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობა

209341

247590

285760

0

ეკ. კლ.

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

0

 

ხარჯები

208012

246290

283760

0

21

შრომის ანაზღაურება

153213

155440

186660

0

22

საქონელი და მომსახურება

53820

66350

70900

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

978

24500

25000

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

1200

 

31

არაფინანსური აქტივები

1330

1300

2000

0

08 01

ზემო აფხაზეთში  – აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობა

209341

223090

260760

0

ეკ. კლ.

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

0

 

ხარჯები

208012

221790

258760

0

21

შრომის ანაზღაურება

153213

155440

186660

0

22

საქონელი და მომსახურება

53820

66350

70900

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

978

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

1200

 

31

არაფინანსური აქტივები

1330

1300

2000

0

08 02

დევნილთა სოციალური დაცვა

0

24500

25000

0

 

ხარჯები

0

24500

25000

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

24500

25000

0

10 00

იუსტიციის დეპარტამენტიდა მასთან არსებული ორგანიზაცია სულ

415923

0

0

0

ეკ. კლ.

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31

0

0

0

 

ხარჯები

414698

0

0

0

21

შრომის ანაზღაურება

333755

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

58480

0

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

21792

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

671

0

0

0

31

არაფინანსური აქტივები

1225

0

0

0

10 01

იუსტიციის დეპარტამენტი

332605

0

0

0

ეკ. კლ.

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

0

0

0

 

ხარჯები

332605

0

0

0

21

შრომის ანაზღაურება

257619

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

52887

0

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

21428

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

671

0

0

0

10 02

იუსტიციის დეპარტამენტის  საქვეუწყებო დაწესებულება – აფხაზეთის ა/რ საარქივო სამმართველო

83318

0

0

0

ეკ. კლ.

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

0

0

0

 

ხარჯები

82093

0

0

0

21

შრომის ანაზღაურება

76136

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

5593

0

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

364

0

0

0

31

არაფინანსური აქტივები

1225

0

0

0

11 00

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა სამინისტრო სულ

910962

2505520

3612111

0

ეკ. კლ.

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38

125

107

0

 

ხარჯები

904949

2495920

3570581

0

21

შრომის ანაზღაურება

552560

1419001

1883550

0

22

საქონელი და მომსახურება

144031

417846

524650

0

25

სუბსიდიები

0

0

358681

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

53491

538150

295000

0

28

სხვა ხარჯები

154867

120923

508700

0

31

არაფინანსური აქტივები

6013

9600

41530

0

11 01

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა სამინისტრო

764796

1859470

2453430

0

ეკ. კლ.

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38

125

107

0

 

ხარჯები

758783

1849870

2411900

0

21

შრომის ანაზღაურება

552560

1419001

1883550

0

22

საქონელი და მომსახურება

144031

417846

524650

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

53491

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

8701

13023

3700

0

31

არაფინანსური აქტივები

6013

9600

41530

0

11 02

დევნილთა ჩასახლების ობიექტებში სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფის პროგრამა

144174

80000

0

0

 

ხარჯები

144174

80000

0

0

28

სხვა ხარჯები

144174

80000

0

0

11 03

აფხაზეთიდან დევნილთათვის მართლზომიერ მფლობელობაში

გადაცემულ ობიექტებზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის

შექმნის ხელშეწყობის პროგრამა

1992

4900

0

0

 

ხარჯები

1992

4900

0

0

28

სხვა ხარჯები

1992

4900

0

0

11 04

დევნილთა ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

310000

0

 

ხარჯები

0

0

310000

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

310000

0

11 04 01

დევნილთა საცხოვრებლებში მცირე ფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფა

 0

0

35000

0

 

ხარჯები

0

0

35000

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

35000

0

11 04 02

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მუნიციპალური პროგრამებით სარგებლობაში თანამონაწილეობა

0

0

20000

0

 

ხარჯები

0

0

20000

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

20000

0

11 04 03

დევნილთა განსახლების ობიექტებში სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა

0

0

50000

0

 

ხარჯები

0

0

50000

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

50000

0

11 04 04

დევნილთა განსახლების ობიექტებში წყალკანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია

0

0

90000

0

 

ხარჯები

0

0

90000

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

90000

0

11 04 05

დევნილთა განსახლების ობიექტებში სახურავების აღდგენა/გამოცვლა

0

0

90000

0

 

ხარჯები

0

0

90000

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

90000

0

11 04 06

აფხაზეთიდან დევნილი შეჭირვებული მოსახლეობისათვის სარემონტო/სამშენებლო მასალებით დახმარება

0

0

25000

0

 

ხარჯები

0

0

25000

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

25000

0

11 05

დევნილთა სოციალური  უზრუნველყოფა

0

538150

295000

0

 

ხარჯები

 

538150

295000

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

538150

295000

0

11 06

დევნილთა საცხოვრებლებში მცირე ფასიანი სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფა  

0

23000

0

0

 

ხარჯები

0

23000

0

 

28

სხვა ხარჯები

0

23000

0

0

11 07

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მუნიციპალური პროგრამებით სარგებლობის თანადაფინანსების პროგრამა

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

11 08

დევნილთა დროებითი საცხოვრებლით  უზრუნველყოფა

0

0

60000

0

 

ხარჯები

0

0

60000

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

60000

0

11 09

აფხაზეთიდან დევნილი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების მხარდაჭერა

0

0

50000

0

 

ხარჯები

0

0

50000

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

50000

0

11 10

 აფხაზეთიდან დევნილთა განსახლების ობიექტებში მცხოვრები დევნილი ოჯახების გამრიცხველიანობა/აბონირება

0

0

25000

0

 

ხარჯები

0

0

25000

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

25000

0

11 11

ბინათმესაკუთრეთა მხარდაჭერა

0

0

45000

0

 

ხარჯები

0

0

45000

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

45000

0

11 12

სოციალური სოლიდარობა

0

0

15000

0

 

ხარჯები

0

0

15000

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

15000

0

11 13

სსიპ „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა მომსახურების სააგენტო“სულ

0

0

358681

0

 

ხარჯები

0

0

358681

0

25

სუბსიდიები

0

0

358681

0

11 13 01

სსიპ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა მომსახურების სააგენტო

0

0

222331

0

 

ხარჯები

0

0

222331

0

25

სუბსიდიები

0

0

222331

0

11 13 02

დევნილთა კომპაქტური განსახლების ობიექტებში კომპლექსური კვლევების  განხორციელება, გასატარებელი ღონისძიებების დასახვა და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება

0

0

85772

0

 

ხარჯები

0

0

85772

0

25

სუბსიდია

0

0

85772

0

11 13 03

დევნილთა კომპაქტური განსახლების ობიექტებში  საერთო სარგებლობის ფართების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის  გადაცემის ხელშეწყობა

0

0

30578

0

 

ხარჯები

0

0

30578

0

25

სუბსიდია

0

0

30578

0

11 13 04

„დევნილთა სამართლებრივი დახმარება-ადვოკატირება “

0

0

20000

0

 

ხარჯები

0

0

20000

0

25

სუბსიდია

0

0

20000

0

12 00

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი სულ

755363

0

0

0

ეკ. კლ.

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

0

0

0

 

ხარჯები

746172

0

0

0

21

შრომის ანაზღაურება

267311

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

138839

0

0

0

25

სუბსიდიები

298774

0

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

7278

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

33970

0

0

0

31

არაფინანსური აქტივები

9191

0

0

0

12 01

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი

383250

0

0

0

ეკ. კლ.

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

0

0

0

 

ხარჯები

383110

0

0

0

21

შრომის ანაზღაურება

267311

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

108038

0

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

7278

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

482

0

0

0

31

არაფინანსური აქტივები

140

0

0

0

12 02

 

მცენარეთა დაცვითი და ინვაზიურ დაავადებათა საწინააღმდეგო ღონისძიებების პროგრამები     

60388

0

0

0

 

ხარჯები

60388

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

30800

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

29588

0

0

0

12 02 01

„ინვაზიური  და სხვა  სახის  დაავადებათა  საწინააღმდეგო  ღონისძიებები“

29588

0

0

0

 

ხარჯები

29588

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

29588

0

0

0

12 02 02

მცენარეთა დაცვის  ღონისძიებების  ხელშეწყობა

30800

0

0

0

 

ხარჯები

30800

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

30800

0

0

0

12 03

სსიპ „გამწვანებისა და გარემოსდაცვითი პროექტების სააგენტო"

307825

0

0

0

 

ხარჯები

298774

0

0

0

25

სუბსიდიები

298774

0

0

 

31

არაფინანსური აქტივები

9051

0

0

0

12 05

 „დევნილთა კოლექტიურ ცენტრში კეთილმოწყობისა და გამწვანების ღონისძიებები“

3900

0

0

0

 

ხარჯები

3900

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

3900

0

0

0

13 00

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობა სამეგრელო–ზემო სვანეთის რეგიონში

856335

117100

0

0

ეკ. კლ.

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40

30

0

0

 

ხარჯები

853676

117100

0

0

21

შრომის ანაზღაურება

454854

55300

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

180010

31800

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

205500

30000

0

0

28

სხვა ხარჯები

13312

0

0

0

31

არაფინანსური აქტივები

2659

0

0

0

13 01

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობა სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში

685835

87100

0

0

ეკ. კლ.

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40

30

0

0

 

ხარჯები

683176

87100

0

0

21

შრომის ანაზღაურება

454854

55300

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

180010

31800

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

39500

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

8812

0

0

 

31

არაფინანსური აქტივები

2659

0

0

0

13 02

დევნილთა სოციალური დაცვა

166000

30000

0

0

 

ხარჯები

166000

30000

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

166000

30000

0

0

13 03

დევნილთა საცხოვრებლებში მცირე ფასიანი სარემონტო სამუშაოების უზრუველყოფა

4500

0

0

0

 

ხარჯები

4500

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

4500

0

0

0

14 00

მთავრობის წარმომადგენლობა იმერეთის, გურიის,  რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

514319

79699

0

0

ეკ. კლ.

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25

20

0

0

 

ხარჯები

508287

79699

0

0

21

შრომის ანაზღაურება

290312

40455

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

70602

15644

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

138567

23000

0

0

28

სხვა ხარჯები

8806

600

0

0

31

არაფინანსური აქტივები

6032

0

0

0

14 01

მთავრობის წარმომადგენლობა იმერეთის, გურიის,  რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

384924

56099

0

0

ეკ. კლ.

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25

20

0

0

 

ხარჯები

378892

56099

0

0

21

შრომის ანაზღაურება

290312

40455

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

70603

15644

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

13567

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

4410

0

0

0

31

არაფინანსური აქტივები

6032

0

0

0

14 02

 

დევნილთა სოციალური დაცვა

125000

23000

0

0

 

ხარჯები

125000

23000

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

125000

23000

0

0

14 03

დევნილთა საცხოვრებლებში მცირე ფასიანი სარემონტო სამუშაოების უზრუველყოფა

4395

600

0

0

 

ხარჯები

4395

600

0

0

28

სხვა ხარჯები

4395

600

0

0

15 00

მთავრობის წარმომადგენლობა აღ. საქართველოში

1117594

158745

0

0

ეკ. კლ.

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48

30

0

0

 

ხარჯები

1112905

158745

0

0

21

შრომის ანაზღაურება

519255

62944

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

164398

26874

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

395676

68850

0

0

28

სხვა ხარჯები

33576

77

0

0

31

არაფინანსური აქტივები

4689

0

0

0

15 01

მთავრობის წარმომადგენლობა აღ. საქართველოში

759191

89895

0

0

ეკ. კლ.

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48

30

0

0

 

ხარჯები