ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ

ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 92
დოკუმენტის მიმღები ხონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 11/04/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/04/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.119.016396
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
92
11/04/2019
ვებგვერდი, 12/04/2019
190020020.35.119.016396
ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ
ხონის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (12/04/2019 - 26/06/2019)

 

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №92

2019 წლის 11 აპრილი

ქ. ხონი

 

ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.დ“ და „დ.ე“ ქვეპუნქტების, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-61 მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მეორე პუნქტისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს „ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთები“ დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ (www.macne.gov.ge, ს.კ: 190020020.35.119.016348,  07/02/2018წ.) ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 31 იანვრის №44 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევალერი ბახტაძედანართი

 

ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთები

თანამდებობის დასახელება

თანამდებობრივი სარგო

1

მერი

2880

2

მერის პირველი მოადგილე

1835

3

მერის მეორე მოადგილე

1740

4

მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (სამსახურის უფროსი)

1300

5

მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების უფროსი)

1000

6

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (მთავარი სპეციალისტი)

700

7

მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (უფროსი სპეციალისტი)

700

8

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (სპეციალისტი)

650

9

მეოთხე რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (სპეციალისტი)

650

10

მეოთხე რანგის მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (სპეციალისტი)

650

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.