ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1821
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 29/08/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/09/2017
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.024494

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №1821

2017 წლის 29 აგვისტო

ქ. თბილისი

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე

1. „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს №136 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების (შემდგომში – დებულება) 74 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და 11 პუნქტის საფუძველზე, სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით, ტყიბულის მუნიციპალიტეტი სამი თვის ვადით გათავისუფლდეს სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან და მიეცეს უფლება, მოიპოვოს 13 643 მ3 ინერტული მასალა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, შემდეგი X და Y კოორდინატების საზღვრებში:

       ა) სოფ. გურნას მიმდებარე ტერიტორია – 1200 კბ.მ ტუფოქვიშაქვა (ღორღი):

 

X

Y

1

324734

4697100

2

324751

4697099

3

324752

4697079

4

324742

4697077

5

324733

4697082

S = 0,04 ჰა

WGS 1984;

 

       ბ) სოფ. სოჩხეთის მიმდებარე ტერიტორია – 3000 კბ.მ ტუფოქვიშაქვა (ღორღი):

 

X

Y

1

327119

4696421

2

327139

4696392

3

327119

4696382

4

327102

4696391

5

327095

4696407

S = 0,10 ჰა

WGS 1984;

 

       გ) სოფ. მუხურას მიმდებარე ტერიტორია – 1650 კბ.მ კირქვა (ღორღი):

 

X

Y

1

339433.8520

4688311.6268

2

339454.6037

4688291.4072

3

339429.9330

4688258.4404

4

339413.8048

4688282.6759

S = 0,11 ჰა

WGS 1984;

 

       დ) სოფ. ხრესილის მიმდებარე ტერიტორია – 1200 კბ.მ ტუფოქვიშაქვა (ღორღი):

 

X

Y

1

327011.3099

4690942.1707

2

327030.0425

4690926.2956

3

327006.4830

4690899.9020

4

326988.5457

4690915.0798

S = 0,08 ჰა

WGS 1984;

 

       ე) სოფ. ოჯოლას მიმდებარე ტერიტორია – 1993 კბ.მ ტუფოქვიშაქვა (ღორღი):

 

X

Y

1

317357.3294

4695190.7476

2

317364.9494

4695185.1120

3

317344.3349

4695125.5931

4

317311.1112

4695096.0798

5

317301.1548

4695110.1414

6

317314.9660

4695122.3652

7

317320.4965

4695117.5959

S = 0,15 ჰა

WGS 1984;

 

       ვ) სოფ. საწირეს მიმდებარე ტერიტორია – 2400 კბ.მ კირქვა (ღორღი):

 

X

Y

1

331238.5528

4682491.6966

2

331243.0000

4682487.0000

3

331276.0000

4682476.0000

4

331247.7758

4682445.0395

5

331221.5310

4682470.7764

S = 0,12 ჰა

WGS 1984;

 

       ზ) სოფ. საწირეს მიმდებარე ტერიტორია – 2200 კბ.მ კირქვა (ღორღი):

 

X

Y

1

331425.25104

4682698.68202

2

331446.50735

4682672.60439

3

331381.47270

4682667.34890

4

331389.14870

4682681.45420

5

331422.40639

4682700.39180

S = 0,11 ჰა

WGS 1984.

 

2. ლიცენზიისაგან გათავისუფლებული პირი – ტყიბულის მუნიციპალიტეტი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ – გარემოს ეროვნული სააგენტოს შესაბამისი დასკვნებით (გეოსაინფორმაციო პაკეტები) განსაზ­ღვრული პირობების შესრულება;

ბ) მოპოვებული სასარგებლო წიაღისეული გამოიყენოს მხოლოდ ამ განკარგულების პირველი პუნქტით განსაზღვრული მიზნისათვის;

გ) შესაბამის წიაღითსარგებლობის ობიექტებზე წიაღისეულის მოპოვება განახორციელოს სსდ – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისა და სს „სილქნეტის“ მიერ განსაზღვრული პირობების გათვალისწინებით;

დ) დებულების 74 მუხლის 21 პუნქტის შესაბამისად, სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლებისათვის, ამ განკარგულების ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში უზრუნველყოს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში 1898 (ერთი ათას რვაას ოთხმოცდათვრამეტი) ლარის გადახდა.

3. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მიერ ლიცენზიისაგან გათავისუფლების საფუძველზე მოპოვებული სასარგებლო წიაღისეულის მიზნობრივად გამოყენების ზედამხედველობა განახორციელოს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებამ – გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა (შემდგომში – გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი).

4. ტყიბულის მუნიციპალიტეტმა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ვადის გასვლიდან ორი კვირის ვადაში გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტში წარადგინოს ინფორმაცია მოპოვებული ბუნებრივი რესურსის ოდენობის შესახებ.

პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი

totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.