სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში ცალკეულ მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში ცალკეულ მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2035/21
დოკუმენტის მიმღები სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორი
მიღების თარიღი 31/03/2016
დოკუმენტის ტიპი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/04/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/04/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 03/02/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010320000.58.070.016046
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (01/04/2016 - 02/02/2017)

 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის

ბრძანება №2035/21

2016 წლის 31 მარტი

ქ. თბილისი

 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში ცალკეულ მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

 „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლისა და „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის „მ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,

 


მუხლი 1
დამტკიცდეს თანდართული სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში ცალკეულ მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები.
მუხლი 2
ეს  ბრძანება  ამოქმედდეს  2016 წლის 1 აპრილიდან.
მუხლი 3
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში ცალკეულ მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2015 წლის 23 დეკემბრის №193/37 ბრძანება.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორილაშა თორდიადანართი
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში

ცალკეულ მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად

 კანდიდატებისათვის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები


 1. სტრუქტურული  ერთეულის,  ქვედანაყოფის  ხელმძღვანელისა და მოადგილის ვაკანტური თანამდებობების (ამ დანართის მე-2 პუნქტში მითითებული თანამდებობების გარდა) დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება (ეკონომიკის, ფინანსების, ბიზნესადმინისტრირების ან იურიდიული მიმართულებით);

ბ) სასურველია მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება;

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook);

დ) უცხოური ენის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.

 

2. სახელმწიფო ბიუჯეტის ანალიზისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარტამენტის უფროსისა და მოადგილისათვის დადგინდეს შემდეგი დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

ა) მუშაობის არანაკლებ 5-წლიანი გამოცდილება დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების მიმართულებით, მათ შორის, სასურველია სახელმწიფო სამსახურში მუშაობის არანაკლებ ერთწლიანი და მენეჯერულ პოზიციაზე არანაკლებ ერთწლიანი მუშაობის გამოცდილება;

ბ) უმაღლესი განათლება: ბიზნესის ადმინისტრირების, სახელმწიფო მართვის, ეკონომიკის, ფინანსების, კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულებით;

გ) სასურველია კვლევებისა და სტატისტიკური ანალიზისათვის კომპიუტერული პროგრამის ცოდნა (მაგალითად: STATA, SAS, MATLAB, R);

დ) სასურველია მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემების, პროგრამირების ენების ცოდნა;

ე) უცხოური ენის  (ინგლისური) ცოდნა (ორი უცხოური  ენის  ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად);

ვ) სამსახურის მიზნებისა და ძირითადი პროცესების სწორად გააზრებისა და სტრატეგიულად დაგეგმვის უნარი;
ზ) თანამშრომლების მოტივირების უნარი;
თ) პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
ი) პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის უნარი;
კ) კრიტიკულ სიტუაციაში სწრაფი რეაგირებისა და სწორი გადაწყვეტილების მიღების უნარი;
ლ) კარგი კომუნიკაციის უნარი;
მ) გუნდური მუშაობის უნარი.

 

3. სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის, მოადგილისა და ქვედანაყოფის ხელმძღვანელის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი საკონკურსო თემატიკა:

 

3.1 სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

ვ) „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ზ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 4 აპრილის №65/37 ბრძანებით დამტკიცებული სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორთა ეთიკის კოდექსი;

თ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“.

 

3.2 სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელის  მოადგილე  და  ქვედანაყოფის  ხელმძღვანელი:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

ვ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 4 აპრილის №65/37 ბრძანებით დამტკიცებული  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორთა ეთიკის კოდექსი;

ზ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“.

 

3.3. საფინანსო და ლოჯისტიკის მიმართულებით სტრუქტურული  ერთეულის ხელმძღვანელისა და მოადგილის, ასევე ქვედანაყოფის  ხელმძღვანელისათვის დამატებით დადგინდეს შემდეგი საკონკურსო თემატიკა:

ა) ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ) ,,ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1321 ბრძანება;

გ) „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №429 ბრძანება;

დ) „საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის №605 ბრძანება;

ე) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანება „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“;

ვ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 29 დეკემბრის №24 ბრძანება „ორეტაპიანი გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ”.

3.4  მხოლოდ აუდიტის მიმართულებით სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელებისათვის დამატებით ასევე დადგინდეს შემდეგი საკონკურსო თემატიკა: 

ა) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;

ბ)„საჯარო სექტორის ფინანსური აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები“ (ISSAI 1000-2999);

გ)„საჯარო სექტორის შესაბამისობის აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები“ (ISSAI 4000-4200);

დ)„საჯარო სექტორის ეფექტიანობის აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები“ (ISSAI 3000-3100);

ე) ,,ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1321 ბრძანება;

ვ) „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №429 ბრძანება.

3.5  სახელმწიფო ბიუჯეტის ანალიზისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარტამენტის უფროსისა და მოადგილისათვის დადგინდეს შემდეგი საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

ვ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 4 აპრილის №65/37 ბრძანებით დამტკიცებული  აუდიტის სამსახურის აუდიტორთა ეთიკის კოდექსი;

ზ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“;

თ) „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ი) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;

კ) „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს №672 ბრძანება. 

3.6  შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) სამუშაო პროცესის მართვისა და სტრატეგიული დაგეგმვის უნარი; თანამშრომლების მოტივირების უნარი; პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის უნარი; კრიტიკულ სიტუაციაში სწრაფი რეაგირებისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი; კარგი კომუნიკაციის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი, პრეზენტაციის უნარი.

 

3.7 სახელმწიფო ბიუჯეტის ანალიზისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარტამენტის ქვედანაყოფის    ხელმძღვანელის ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად დადგინდეს შემდეგი:

დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება (სასურველია ინფორმაციული ტექნოლოგიების ან საჯარო მართვის მიმართულებით);

ბ) სასურველია პროფესიული მუშაობის არანაკლებ 5-წლიანი გამოცდილება დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების მიმართულებით, მათ შორის, სახელმწიფო სამსახურში ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტის კუთხით  არანაკლებ 2-წლიანი მუშაობის გამოცდილება;

გ) საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის გამოცდილება ფულადი სახსრების მოძიებისა (fund raising) და პროექტების მართვის კუთხით;

დ) მონაცემთა (დატა) ცენტრის დაპროექტებისა და მართვის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად;

ე) Microsoft Excel-ისა და Microsoft SQL-ის გამოყენებით დიდი მოცულობის მონაცემთა ანალიზის გამოცდილება;

ვ) მონაცემთა ანალიზის (data mining) ტექნიკების ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად;

ზ) DBMS არქიტექტურის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად;

თ) სასურველია CMMI Version 1.3 მოდელების ცოდნა;

ი) სასურველია ინფორმაციული სისტემის მოწყვლადობისა და შეღწევადობის ანალიზის გამოცდილება;

კ) სასურველია CaseWare IDEA-ს ცოდნა;

ლ) ინფორმაციული სისტემების აუდიტისა და კონტროლის ასოციაციის (ISACA) მიერ გამოცემული COBIT 4.1 ან/და COBIT 5.0-ის ჩარჩოს ცოდნა;

მ) უმაღლესი აუდიტორული ინსტიტუტების IT აუდიტის სახელმძღვანელოს (IDI HANDBOOK ON IT AUDIT FOR SUPREME AUDIT INSTITUTIONS) ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად;

ნ) უპირატესობა მიენიჭებათ კანდიდატებს შემდეგი სერტიფიკატებით: სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ISO), სტანდარტიზაციის ბრიტანული ინსტიტუტის (BSI) ან ინფორმაციული სისტემების აუდიტისა და კონტროლის ასოციაციის (ISACA) მიერ გაცემული სერტიფიკატი ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტის მიმართულებით; IT Infrastructure Library (ITIL) ექსპერტის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი;

ო) უცხოური ენის (ინგლისური) ცოდნა.

 

3.8 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
ე) „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ვ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“;

ზ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 4 აპრილის №65/37 ბრძანებით დამტკიცებული სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორთა ეთიკის კოდექსი;
თ) „ინფორმაციული უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის 2013 წლის 4 თებერვლის №2 ბრძანება;

ი) საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 აპრილის №312 დადგენილება „კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“;

კ) „ინფორმაციული აქტივების მართვის წესების დამტკიცების შესახებ“ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის 2013 წლის 7 თებერვლის №7 ბრძანება.

 

3.9 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) სამუშაო პროცესის მართვისა და სტრატეგიული დაგეგმვის უნარი; თანამშრომლების მოტივირების უნარი; პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის უნარი; კრიტიკულ სიტუაციაში სწრაფი რეაგირებისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი; კარგი კომუნიკაციის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი და პრეზენტაციის უნარი.

4. წამყვანი  აუდიტორის, მთავარი აუდიტორის, უფროსი  აუდიტორის, აუდიტორის, აუდიტორ-ასისტენტის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

4.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება (ეკონომიკის, ფინანსების, ბიზნესადმინისტრირების ან იურიდიული მიმართულებით);

ბ) სპეციალობით მუშაობის გამოცდილება;

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook);

დ) უცხოური ენის (ინგლისური) ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.

4.2 საკონკურსო თემატიკა:

4.2.1 მთავარი აუდიტორი, წამყვანი აუდიტორი:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

ვ) „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ზ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;

თ) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ი) „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

კ) საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“;

ლ)  „მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

მ)  საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;

ნ) „გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ო) „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

 

პ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანება „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“;

ჟ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 29 დეკემბრის №24 ბრძანება „ორეტაპიანი გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ”;

რ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის №2 ბრძანება „შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“;

ს) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“;

ტ) „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს №672 ბრძანება;

უ) „ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1321 ბრძანება;

ფ) „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №429 ბრძანება;

ქ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 4 აპრილის №65/37 ბრძანებით დამტკიცებული სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორთა ეთიკის კოდექსი;

ღ) „საჯარო სექტორის ფინანსური აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები“ (ISSAI 1000-2999);

ყ) „საჯარო სექტორის შესაბამისობის აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები“ (ISSAI 4000-4200);

შ) „საჯარო სექტორის ეფექტიანობის აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები“ (ISSAI 3000-3100).

 

4.2.2 უფროსი აუდიტორი, აუდიტორი:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

ვ) „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ზ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;

თ) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ი) „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

კ)  საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“;

ლ)  საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;

მ) „მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ნ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 4 აპრილის №65/37 ბრძანებით დამტკიცებული  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორთა ეთიკის კოდექსი;

ო) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“;

პ) „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს №672 ბრძანება;

 ჟ) „ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1321 ბრძანება;

რ) „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №429 ბრძანება;

ს) „საჯარო სექტორის ფინანსური აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები“ (ISSAI 1000-2999);

ტ) „საჯარო სექტორის შესაბამისობის აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები“ (ISSAI 4000-4200);

უ) „საჯარო სექტორის ეფექტიანობის აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები“ (ISSAI 3000-3100).

4.2.3 აუდიტორ-ასისტენტი:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

ვ) „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ზ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;

თ) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ი) „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

კ) საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“;

ლ)  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 4 აპრილის №65/37 ბრძანებით დამტკიცებული  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორთა ეთიკის კოდექსი;

მ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“;

ნ) „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს №672 ბრძანება;

ო) „ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1321 ბრძანება;

პ) „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №429 ბრძანება.

4.2.4 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა კრიტიკულ სიტუაციაში სწრაფი რეაგირებისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი; კომუნიკაციისა და პრეზენტაციის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

 

5. ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტის, მთავარი სპეციალისტის, უფროსი სპეციალისტის, სპეციალისტის, თანაშემწის, რეფერენტის, არქივარიუსის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

5.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ) სასურველია სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 1-წლიანი გამოცდილება;

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook);

დ) უცხოური ენის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.

5.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“.

5.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; გამართული მეტყველების უნარი; კარგი კომუნიკაციის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

6. მთავარი იურისტის, უფროსი იურისტის, იურისტის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

6.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი იურიდიული განათლება;

ბ) საჯარო სამსახურში იურისტად მუშაობის გამოცდილება;

გ) სასამართლო ორგანოებთან პროფესიული ურთიერთობის გამოცდილება.

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook);

ე) უცხოური ენის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.

6.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ)„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

ვ) საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;

ზ) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;

თ) საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;

ი) საქართველოს ორგანული კანონი – საქართველოს შრომის კოდექსი;

კ)  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“;

ლ) საქართველოს ორგანული კანონი  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“;

მ) „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ნ) „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ო) „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

პ) „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ჟ) „გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

რ) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი.

6.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; გამართული მეტყველების უნარი; კარგი კომუნიკაციის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

7. მრჩევლის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

7.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ) სასურველია სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 1-წლიანი გამოცდილება;

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook);

დ) უცხოური ენის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.

7.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“;

ვ) „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონი;

ზ) „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ორგანული კანონი;

თ) საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“;

ი) „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

კ) „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ლ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;

მ) „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ნ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ო) „გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონი.

7.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; გამართული მეტყველების უნარი; კარგი კომუნიკაციის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

8. რედაქტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

8.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ) საჯარო სამსახურში რედაქტორად მუშაობის გამოცდილება;

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook);

დ) უცხოური ენის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.

8.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“.

8.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; გამართული წერითი და ზეპირი მეტყველების უნარი; კარგი კომუნიკაციის უნარი; შემჭიდროებულ ვადებში მუშაობის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

9. საერთაშორისო ურთიერთობების კოორდინატორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

9.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ) სასურველია საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მუშაობის არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება;

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook);

დ) უცხოური ენის (ინგლისური) კარგი ცოდნა.

9.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“;

ვ )„საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“ საქართველოს კანონი.

9.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; გამართული მეტყველების უნარი; კარგი კომუნიკაციის უნარი; შემჭიდროებულ ვადებში მუშაობის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

10. პრესასთან ურთიერთობების კოორდინატორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

10.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ) საჯარო სამსახურში მუშაობის გამოცდილება (საზოგადოებასთან და პრესასთან ურთიერთობების კუთხით);

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook);

დ) უცხოური ენის (ინგლისური) ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.

10.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“;

ვ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 4 აპრილის №65/37 ბრძანებით დამტკიცებული სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორთა ეთიკის კოდექსი.

10.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; გამართული მეტყველების უნარი; კარგი კომუნიკაციის უნარი; შემჭიდროებულ ვადებში მუშაობის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

11. მთავარი ბუღალტრის  ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

11.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება (ეკონომიკის ან ფინანსების მიმართულებით);

ბ) სასურველია საჯარო სამსახურში შესაბამისი მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება;

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook);

დ) ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემის – ელექტრონული ხაზინის ცოდნა;

ე) უცხოური ენის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.

11.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“;

ვ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;

ზ) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს №672 ბრძანება „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“;

თ) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ი) ,,ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1321 ბრძანება;

კ) „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №429 ბრძანება.

11.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; კარგი კომუნიკაციის უნარი; შემჭიდროებულ ვადებში მუშაობის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

12. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის კოორდინატორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

12.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ) პროგრამული უზრუნველყოფის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება;

გ) ტექნიკური ინგლისური და რუსული ენების (კერძოდ, კომპიუტერული ტერმინოლოგიის) კარგად  ცოდნა.

12.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ)„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“.

12.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; გამართული მეტყველების უნარი; კარგი კომუნიკაციის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი; ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი.

13. სერვერის ადმინისტრატორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

13.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ) შესაბამისი მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება;

გ) სხვადასხვა პლატფორმაზე არსებული ოპერაციული სისტემების საბაზისო ცოდნა;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook);

ე) ტექნიკური ინგლისური და რუსული ენების (კერძოდ, კომპიუტერული ტერმინოლოგიის დარგში) კარგად ცოდნა.

13.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“.

13.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; კარგი კომუნიკაციის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

14. ქსელის ადმინისტრატორის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

14.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ) შესაბამისი მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება;

გ) MCP,MCSE MCSA Windows სისტემების ცოდნა;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook);

ე) ტექნიკური ინგლისური და რუსული ენების (კერძოდ, კომპიუტერული ტერმინოლოგიის დარგში) კარგად ცოდნა.

14.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“.

14.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; კარგი კომუნიკაციის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

15. ექსპერტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

15.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ) საჯარო სამსახურში მუშაობის გამოცდილება;

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook);

დ) უცხოური ენის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.

15.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“.

15.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; გამართული მეტყველების უნარი; კარგი კომუნიკაციის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

16. მთავარი კონსულტანტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

16.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ) სასურველია მუშაობის არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება;

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook);

დ) უცხოური ენის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.

16.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“;

ვ) საქართველოს ორგანული კანონი – საქართველოს საარჩევნო კოდექსი;

ზ) „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი.

16.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; გამართული მეტყველების უნარი; კარგი კომუნიკაციის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

17. ბიუჯეტის მთავარი ანალიტიკოსის, ბიუჯეტის უფროსი ანალიტიკოსის, ბიუჯეტის ანალიტიკოსის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

17.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება (მაგისტრის ხარისხი ეკონომიკის ან ფინანსების მიმართულებით);

ბ) სასურველია მუშაობის არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება;

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook);

დ) კვლევებისა და სტატისტიკური ანალიზისათვის კომპიუტერული პროგრამის ცოდნა (მაგალითად: STATA, SAS, MATLAB, R);

ე) უცხოური ენის (ინგლისური) ცოდნა.

17.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;

ვ) „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ზ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;

თ) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ი) „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

კ) საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ;

ლ)  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“;

მ) „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს №672 ბრძანება;

ნ) ,,ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1321 ბრძანება;

ო) „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №429 ბრძანება.

17.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; გამართული მეტყველების უნარი; კარგი კომუნიკაციის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

18. უფროსი ანალიტიკოსის, ანალიტიკოსის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

18.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება (ბიზნესადმინისტრირების ან სახელმწიფო მართვის მიმართულებით);

ბ) მუშაობის არანაკლებ 1-წლიანი გამოცდილება სტრატეგიული დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების მიმართულებით;

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook);

დ) ორი უცხოური ენის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.

18.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ვ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;

ზ) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

თ) „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ი) საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“; 

კ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“;

ლ) „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს №672 ბრძანება;

მ) ,,ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1321 ბრძანება;

ნ) „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №429 ბრძანება.

18.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; გამართული მეტყველების უნარი; კარგი კომუნიკაციის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

19. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მთავარი აუდიტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

19.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება (სასურველია ინფორმაციული ტექნოლოგიების ან პროგრამული უზრუნველყოფის მიმართულებით);

ბ) აუდიტორად მუშაობის მინიმუმ 4-წლიანი გამოცდილება;

გ) ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტორად მუშაობის გამოცდილება - მინიმუმ 3 წელი;

დ) Microsoft Excel-ისა და Microsoft SQL-ის გამოყენებით დიდი მოცულობის მონაცემთა ანალიზის გამოცდილება;

ე) DBMS არქიტექტურის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად;

ვ) CMMI Version 1.3 მოდელების ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად;

ზ) ინფორმაციული სისტემის მოწყვლადობისა და შეღწევადობის ანალიზის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად;

თ) CaseWare IDEA-ს ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად;

ი) ინფორმაციული სისტემების აუდიტისა და კონტროლის ასოციაციის (ISACA) მიერ გამოცემული COBIT 4.1 ან/და COBIT 5.0-ის ჩარჩოს ცოდნა;

კ) უმაღლესი აუდიტორული ინსტიტუტების IT აუდიტის სახელმძღვანელოს (IDI HANDBOOK ON IT AUDIT FOR SUPREME AUDIT INSTITUTIONS) ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად;

ლ) უპირატესობა მიენიჭება კანდიდატებს შემდეგი სერტიფიკატებით: სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ISO), სტანდარტიზაციის ბრიტანული ინსტიტუტის (BSI) ან ინფორმაციული სისტემების აუდიტისა და კონტროლის ასოციაციის (ISACA) მიერ გაცემული სერტიფიკატი ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტის მიმართულებით; IT Infrastructure Library (ITIL) ექსპერტის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი;

მ) უცხოური  (ინგლისური) ენის ცოდნა.

19.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ვ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“;

ზ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 4 აპრილის №65/37 ბრძანებით დამტკიცებული სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორთა ეთიკის კოდექსი;

თ) „ინფორმაციული უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის 2013  წლის 4 თებერვლის №2 ბრძანება;

ი) საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 აპრილის №312 დადგენილება „კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“;

კ) „ინფორმაციული აქტივების მართვის წესების დამტკიცების შესახებ“ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის 2013 წლის 7 თებერვლის №7 ბრძანება;

19.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; კრიტიკულ სიტუაციაში სწრაფი რეაგირებისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი; კომუნიკაციის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

20. ინფორმაციული ტექნოლოგიების უფროსი აუდიტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

20.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება (სასურველია ინფორმაციული ტექნოლოგიების ან პროგრამული უზრუნველყოფის მიმართულებით);

ბ) აუდიტორად მუშაობის მინიმუმ 2-წლიანი გამოცდილება;

გ) ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტორად მუშაობის გამოცდილება - მინიმუმ 1 წელი;

დ) Microsoft Excel-ისა და Microsoft SQL-ის გამოყენებით დიდი მოცულობის მონაცემთა ანალიზის გამოცდილება;

ე) DBMS არქიტექტურის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად;

ვ) CMMI Version 1.3 მოდელების ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად;

ზ) ინფორმაციული სისტემის მოწყვლადობისა და შეღწევადობის ანალიზის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად;

თ) CaseWare IDEA-ს ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად;

ი) ინფორმაციული სისტემების აუდიტისა და კონტროლის ასოციაციის (ISACA) მიერ გამოცემული COBIT 4.1 ან/და COBIT 5.0-ის ჩარჩოს ცოდნა;

კ) უმაღლესი აუდიტორული ინსტიტუტების IT აუდიტის სახელმძღვანელოს (IDI HANDBOOK ON IT AUDIT FOR SUPREME AUDIT INSTITUTIONS) ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად;

ლ) უპირატესობა მიენიჭებათ კანდიდატებს შემდეგი სერტიფიკატებით: სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ISO), სტანდარტიზაციის ბრიტანული ინსტიტუტის (BSI) ან ინფორმაციული სისტემების აუდიტისა და კონტროლის ასოციაციის (ISACA) მიერ გაცემული სერტიფიკატი ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტის მიმართულებით; IT Infrastructure Library (ITIL) ექსპერტის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი;

მ) უცხოური  (ინგლისური) ენის ცოდნა;

20.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ვ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“;

ზ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 4 აპრილის №65/37 ბრძანებით დამტკიცებული სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორთა ეთიკის კოდექსი;

თ) „ინფორმაციული უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის 2013 წლის 4 თებერვლის №2 ბრძანება;

ი) საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 აპრილის №312 დადგენილება „კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“;

კ) „ინფორმაციული აქტივების მართვის წესების დამტკიცების შესახებ“ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის 2013 წლის 7 თებერვლის №7 ბრძანება;

20.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; კრიტიკულ სიტუაციაში სწრაფი რეაგირებისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი; კომუნიკაციის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

21. ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

21.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება (სასურველია ინფორმაციული ტექნოლოგიების ან პროგრამული უზრუნველყოფის მიმართულებით);

ბ) მუშაობის მინიმუმ 1 - წლიანი გამოცდილება;

გ) ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტის მიმართულებით  ან/და  ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის მიმართულებით ან/და ინფორმაციული სისტემების  მართვის მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად;

 

დ) Microsoft Excel-ისა და Microsoft SQL-ის გამოყენებით დიდი მოცულობის მონაცემთა ანალიზის გამოცდილება;

ე) CaseWare IDEA-ს ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად;

ვ) ინფორმაციული სისტემების აუდიტისა და კონტროლის ასოციაციის (ISACA) მიერ გამოცემული COBIT 4.1 ან/და COBIT 5.0-ის ჩარჩოს ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად;

ზ) უმაღლესი აუდიტორული ინსტიტუტების IT აუდიტის სახელმძღვანელოს (IDI HANDBOOK ON IT AUDIT FOR SUPREME AUDIT INSTITUTIONS) ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად;

თ) უპირატესობა მიენიჭება კანდიდატებს შემდეგი სერტიფიკატებით: სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ISO), სტანდარტიზაციის ბრიტანული ინსტიტუტის (BSI) ან ინფორმაციული სისტემების აუდიტისა და კონტროლის ასოციაციის (ISACA) მიერ გაცემული სერტიფიკატი ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტის მიმართულებით; IT Infrastructure Library (ITIL) ექსპერტის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი;

ი) უცხოური  ენის (ინგლისური) ცოდნა.

21.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ვ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“;

ზ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 4 აპრილის №65/37 ბრძანებით დამტკიცებული სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორთა ეთიკის კოდექსი;

თ) „ინფორმაციული უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის 2013 წლის  4 თებერვლის №2 ბრძანება;

ი) საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 აპრილის №312 დადგენილება „კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“;

კ) „ინფორმაციული აქტივების მართვის წესების დამტკიცების შესახებ“ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის 2013  წლის 7 თებერვლის №7 ბრძანება;

21.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; კრიტიკულ სიტუაციაში სწრაფი რეაგირებისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი; კომუნიკაციის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

22. ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტორ-ასისტენტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

22.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება (სასურველია ინფორმაციული ტექნოლოგიების ან პროგრამული უზრუნველყოფის მიმართულებით);

ბ) სასურველია აუდიტის მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება;

გ) ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტორად მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად;

დ) Microsoft Excel-ისა და Microsoft SQL-ის გამოყენებით დიდი მოცულობის მონაცემთა ანალიზის გამოცდილება;

ე) CaseWare IDEA-ს ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად;

ვ) ინფორმაციული სისტემების აუდიტისა და კონტროლის ასოციაციის (ISACA) მიერ გამოცემული COBIT 4.1 ან/და COBIT 5.0-ის ჩარჩოს ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად;

ზ) უმაღლესი აუდიტორული ინსტიტუტების IT აუდიტის სახელმძღვანელოს (IDI HANDBOOK ON IT AUDIT FOR SUPREME AUDIT INSTITUTIONS) ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად;

თ) უპირატესობა მიენიჭება კანდიდატებს შემდეგი სერტიფიკატებით - სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ISO), სტანდარტიზაციის ბრიტანული ინსტიტუტის (BSI) ან ინფორმაციული სისტემების აუდიტისა და კონტროლის ასოციაციის (ISACA) მიერ გაცემული სერტიფიკატი ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტის მიმართულებით; IT Infrastructure Library (ITIL) ექსპერტის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი;

ი) უცხოური (ინგლისური) ენის ცოდნა;

22.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ვ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“.

ზ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 4 აპრილის №65/37 ბრძანებით დამტკიცებული სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორთა ეთიკის კოდექსი;

თ) „ინფორმაციული უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის 2013 წლის 4 თებერვლის №2 ბრძანება;

ი) საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 აპრილის №312 დადგენილება „კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“;

კ) „ინფორმაციული აქტივების მართვის წესების დამტკიცების შესახებ“ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის 2013 წლის 7 თებერვლის №7 ბრძანება;

22.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; კრიტიკულ სიტუაციაში სწრაფი რეაგირებისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი; კომუნიკაციის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

23. სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის დირექტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

23.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება (ეკონომიკის, ფინანსების, ბიზნესადმინისტრირების ან იურიდიული მიმართულებით);

ბ) ხელმძღვანელ თანამდებობაზე არანაკლებ 5-წლიანი სამუშაო გამოცდილება;

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook);

დ) უცხოური ენის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.

23.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ვ) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

ზ) „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

თ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 4 აპრილის №65/37 ბრძანებით დამტკიცებული სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორთა ეთიკის კოდექსი;

ი) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“.

23.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) სამუშაო პროცესის მართვისა და სტრატეგიული დაგეგმვის უნარი; თანამშრომლების მოტივირების უნარი; პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის უნარი; კრიტიკულ სიტუაციაში სწრაფი რეაგირებისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი; კარგი კომუნიკაციის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

24. თარჯიმნის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

24.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ) საჯარო სამსახურში თარჯიმნად  მუშაობის გამოცდილება;

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook);

დ) ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა (სასურველია სხვა უცხოური  ენის  ცოდნაც).

24.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“  საქართველოს კანონი;

ე) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“.

24.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; გამართული წერითი და ზეპირი მეტყველების უნარი; კარგი კომუნიკაციის უნარი; შემჭიდროებულ ვადებში მუშაობის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

25. ქსეროქსის ოპერატორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

25.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ) საჯარო სამსახურში არანაკლებ 2- წლიანი მუშაობის გამოცდილება;

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook).

25.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“  საქართველოს კანონი;

ე) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“.

25.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; კარგი კომუნიკაციის უნარი; შემჭიდროებულ ვადებში მუშაობის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

26. საშვების ოპერატორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

26.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ) საჯარო სამსახურში მუშაობის გამოცდილება;

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook);

დ) ელექტრონული საშვების პროგრამაში მუშაობის გამოცდილება.

26.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“  საქართველოს კანონი;

ე) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“.

26.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; კარგი კომუნიკაციის უნარი; შემჭიდროებულ ვადებში მუშაობის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

27. საშვების მორიგე ოპერატორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

27.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ) საჯარო სამსახურში  მუშაობის გამოცდილება;

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook);

დ) სასურველია ელექტრონული საშვების პროგრამაში მუშაობის გამოცდილება.

27.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“  საქართველოს კანონი;

ე) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“.

27.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; კარგი კომუნიკაციის უნარი; შემჭიდროებულ ვადებში მუშაობის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

28. ინფორმაციული ტექნოლოგიების და პროგრამული განვითარების კოორდინატორის     ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

28.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება  (სასურველია  ინფორმაციული  ტექნოლოგიების  ან პროგრამული უზრუნველყოფის მიმართულებით);

ბ) სასურველია ინფორმაციული სისტემების აუდიტორის სერტიფიკატი (Certified     Information Systems Auditor – CISA);

გ)  საინფორმაციო  სისტემების  ინფრასტრუქტურისა   და  მისი  ცალკეული  კომპონენტების  დიზაინისა  და ფუნქციების ცოდნა;

დ)   საინფორმაციო   ტექნოლოგიების   უსაფრთხოებასთან   დაკავშირებული   საერთაშორისო   სტანდარტების ცოდნა;

ე) უცხოური ენის (ინგლისური) ცოდნა.

28.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) სახელმწიფო  აუდიტის  სამსახურის გენერალური  აუდიტორის  2013 წლის 4 აპრილის №65/37 ბრძანებით დამტკიცებული  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორთა ეთიკის კოდექსი;

ვ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“.

28.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; პასუხისმგებლობის  მაღალი გრძნობა; კრიტიკულ სიტუაციაში სწრაფი რეაგირებისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი; კომუნიკაციის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

29. საქმისმწარმოებლის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

29.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ) სასურველია სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 1–წლიანი გამოცდილება;

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook);

დ) უცხოური  ენის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.

29.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“  საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“  საქართველოს კანონი;

ე) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“.

29.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ)პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; გამართული მეტყველების უნარი; კარგი კომუნიკაციის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

30. ხარისხის კონტროლის მთავარი ექსპერტის  ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

30.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი ეკონომიკური განათლება;

ბ) საჯარო სექტორის აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების  (ISSAI) ცოდნა;

გ) აუდიტის და მარწმუნებელი გარიგებების ხარისხის კონტროლის მიმართულებით  მუშაობის არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook);

ე) უცხოური  ენის (ინგლისური) ცოდნა.

30.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“  საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“  საქართველოს კანონი;

ე) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“.

30.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; გამართული მეტყველების უნარი; კარგი კომუნიკაციის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

31. შესყიდვების კოორდინატორის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

31.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ) სასურველია საჯარო სამსახურში შესაბამისი მიმართულებით არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება;

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook);

დ) უცხოური  ენის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.

31.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“  საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“  საქართველოს კანონი;

ე) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“;

ვ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;

ზ)საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს  N672 ბრძანება  „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“;    

თ) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ი) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანება   ,,გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“;

კ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 29 დეკემბრის №24 ბრძანება „ორეტაპიანი გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ”;

ლ) ,,ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1321 ბრძანება;

მ) „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №429 ბრძანება.

31.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; გამართული მეტყველების უნარი; კარგი კომუნიკაციის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

32. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის უფროსი სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

32.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ) პროგრამული უზრუნველყოფის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 1-წლიანი გამოცდილება;

გ) ტექნიკური ინგლისური და რუსული ენების (კერძოდ, კომპიუტერული ტერმინოლოგიის) კარგად  ცოდნა.

32.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ)„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“.

32.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; გამართული მეტყველების უნარი; კარგი კომუნიკაციის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი; ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი.

33. ლოჯისტიკის კოორდინატორის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგინდეს შემდეგი:

33.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება (ეკონომიკის, ფინანსების, ბიზნესადმინისტრირების ან იურიდიული მიმართულებით);

ბ) სასურველია მენეჯერულ პოზიციაზე  მუშაობის გამოცდილება;

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook);

დ) უცხოური ენის  ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.

33.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“  საქართველოს კანონი;

ე) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

ვ)„საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის №605 ბრძანება;

ზ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 4 აპრილის №64/37 ბრძანებით დამტკიცებული სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორთა ეთიკის კოდექსი;

თ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“.

33.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) სამუშაო პროცესის მართვისა და სტრატეგიული დაგეგმვის უნარი; თანამშრომლების მოტივირების უნარი; პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის უნარი; კრიტიკულ სიტუაციაში სწრაფი რეაგირებისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი; კარგი კომუნიკაციის უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

34. ექსპერტ-ანალიტიკოსის  ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებისათვის  დადგინდეს შემდეგი:

34.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ) მუშაობის არანაკლებ 4-წლიანი გამოცდილება;

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook);

დ)სტატისტიკური ანალიზისათვის კომპიუტერული პროგრამის ცოდნა;

ე) უცხოური ენის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.

34.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ)  საქართველოს ორგანული კანონი – საქართველოს საარჩევნო კოდექსი;

გ) „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი;

დ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ვ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ზ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“.

34.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; გამართული მეტყველების უნარი; კარგი კომუნიკაციის  უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.

 

35. უმცროსი ექსპერტ-ანალიტიკოსის  ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებისათვის  დადგინდეს შემდეგი:

35.1 დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ) სასურველია მუშაობის არანაკლებ 1-წლიანი გამოცდილება;

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook);

დ)სტატისტიკური ანალიზისათვის კომპიუტერული პროგრამის ცოდნა;

ე) უცხოური ენის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.

35.2 საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ)  საქართველოს ორგანული კანონი – საქართველოს საარჩევნო კოდექსი;

გ) „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი;

დ) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ვ) „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ზ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2013 წლის 1 თებერვლის №14/37 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეგლამენტი“.

35.3 შეფასების კრიტერიუმები:

ა) განათლება/კვალიფიკაცია;

ბ) სამუშაო გამოცდილება;

გ) სამართლებრივი აქტების ცოდნა;

დ) პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; გამართული მეტყველების უნარი; კარგი კომუნიკაციის  უნარი; გუნდური მუშაობის უნარი.


totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.