საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 4641-Iს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 11/12/2015
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/12/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020010.05.001.018029
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
4641-Iს
11/12/2015
ვებგვერდი, 24/12/2015
190020010.05.001.018029
საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

 

საქართველოს კანონი

 

 

საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

თავი I

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები

    მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი

  განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსავლები

7,434,637.5

8,170,499.3

8,546,800.0

8,405,000.0

141,800.0

გადასახადები

6,846,964.2

7,549,608.9

7,980,000.0

7,980,000.0

0.0

გრანტები

278,734.5

315,593.2

246,800.0

105,000.0

141,800.0

სხვა შემოსავლები

308,938.8

305,297.2

320,000.0

320,000.0

0.0

ხარჯები

7,479,426.2

8,157,998.4

8,671,300.5

8,257,415.8

413,884.7

შრომის ანაზღაურება

1,296,186.2

1,376,776.9

1,442,604.3

1,442,114.3

490.0

საქონელი და მომსახურება

875,411.3

946,218.8

1,107,393.8

1,022,568.0

84,825.8

პროცენტი

244,841.3

326,591.3

473,757.0

473,757.0

0.0

სუბსიდიები

274,489.6

245,745.2

262,976.0

233,276.0

29,700.0

გრანტები

1,067,744.1

1,271,342.9

960,931.6

960,931.6

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,547,741.7

2,802,402.0

3,096,999.0

3,096,999.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,173,012.1

1,188,921.3

1,326,638.8

1,027,769.9

298,868.9

საოპერაციო სალდო

-44,788.7

12,500.8

-124,500.5

147,584.2

-272,084.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

617,822.9

392,854.2

488,700.9

250,477.2

238,223.7

ზრდა

698,450.1

680,173.3

713,700.9

475,477.2

238,223.7

კლება

80,627.2

287,319.1

225,000.0

225,000.0

0.0

მთლიანი სალდო

-662,611.6

-380,353.4

-613,201.4

-102,893.0

-510,308.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

347,335.2

560,883.9

398,591.6

87,750.0

310,841.6

ზრდა

419,475.1

632,757.5

488,591.6

177,750.0

310,841.6

ვალუტა და დეპოზიტები

147,272.8

187,952.7

20,000.0

20,000.0

0.0

სესხები

105,830.1

181,174.2

299,341.6

0.0

299,341.6

აქციები და სხვა კაპიტალი

166,372.1

263,630.6

169,250.0

157,750.0

11,500.0

კლება

72,139.9

71,873.6

90,000.0

90,000.0

 

სესხები

72,136.8

71,867.8

90,000.0

90,000.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3.1

5.8

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

1,009,946.8

941,237.3

1,011,793.0

190,643.0

821,150.0

ზრდა

1,569,680.5

1,361,387.8

1,456,150.0

635,000.0

821,150.0

საშინაო

572,815.6

314,680.1

380,000.0

380,000.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

572,815.6

314,680.1

380,000.0

380,000.0

0.0

საგარეო

996,864.9

1,046,707.8

1,076,150.0

255,000.0

821,150.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

სესხები

996,864.8

1,046,707.3

1,076,150.0

255,000.0

821,150.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.1

 

0.0

0.0

0.0

კლება

559,733.7

420,150.6

444,357.0

444,357.0

0.0

საშინაო

56,284.6

49,745.0

84,357.0

84,357.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

35,000.0

35,000.0

35,000.0

35,000.0

0.0

სესხები

1,181.4

1,192.1

350.0

350.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

20,103.2

13,552.9

49,007.0

49,007.0

0.0

საგარეო

503,449.0

370,405.6

360,000.0

360,000.0

0.0

სესხები

499,469.7

369,506.1

360,000.0

360,000.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

3,979.3

899.4

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შენიშვნა: საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვა 739 709.7 ათასი ლარის ოდენობით და სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად საშინაო ვალდებულებების ზრდა 1 119 709.7 ათასი ლარის ოდენობით.

საქართველოს 2016 წლის 21 დეკემბრის კანონი №108   - ვებგვერდი, 26.12.2016წ.

 მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსულობები

9,157,085.1

9,891,079.8

10,317,950.0

9,355,000.0

962,950.0

შემოსავლები

7,434,637.5

8,170,499.3

8,546,800.0

8,405,000.0

141,800.0

არაფინანსური აქტივების კლება

80,627.2

287,319.1

225,000.0

225,000.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

72,139.9

71,873.6

90,000.0

90,000.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

1,569,680.5

1,361,387.8

1,456,150.0

635,000.0

821,150.0

გადასახდელები

9,009,812.2

9,703,127.1

10,297,950.0

9,335,000.0

962,950.0

ხარჯები

7,479,426.2

8,157,998.4

8,671,300.5

8,257,415.8

413,884.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

698,450.1

680,173.3

713,700.9

475,477.2

238,223.7

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

272,202.2

444,804.8

468,591.6

157,750.0

310,841.6

ვალდებულებების კლება

559,733.7

420,150.6

444,357.0

444,357.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

147,272.9

187,952.7

20,000.0

20,000.0

0.0

საქართველოს 2016 წლის 21 დეკემბრის კანონი  №108   - ვებგვერდი, 26.12.2016წ.

თავი II

 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

  მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 8,546,800.00 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

შემოსავლები

7,434,637.5

8,170,499.3

8,546,800.0

გადასახადები

6,846,964.2

7,549,608.9

7,980,000.0

გრანტები

278,734.5

315,593.2

246,800.0

სხვა შემოსავლები

308,938.8

305,297.2

320,000.0

საქართველოს 2016 წლის 21 დეკემბრის კანონი  №108   - ვებგვერდი, 26.12.2016წ.

მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 7,980,000.00 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

გადასახადები

6,846,964.2

7,549,608.9

7,980,000.0

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

2,619,202.7

3,077,617.0

3,066,000.0

ფიზიკური პირებიდან

1,790,379.5

2,052,388.5

2,086,000.0

საშემოსავლო გადასახადი

1,790,379.5

2,052,388.5

2,086,000.0

გადასახადი საწარმოებიდან

828,823.2

1,025,228.5

980,000.0

მოგების გადასახადი

828,823.2

1,025,228.5

980,000.0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

4,108,727.4

4,376,186.4

4,814,000.0

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

3,298,518.3

3,505,454.6

3,802,000.0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

3,298,518.3

3,505,454.6

3,802,000.0

აქციზი

810,209.1

870,731.8

1,012,000.0

გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე

94,883.2

69,294.0

75,000.0

იმპორტის გადასახადი

94,883.2

69,294.0

75,000.0

სხვა გადასახადები

24,150.9

26,511.6

25,000.0

საქართველოს 2016 წლის 21 დეკემბრის კანონი  №108   - ვებგვერდი, 26.12.2016წ.

მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 246,800.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლისფაქტი

2016 წლის გეგმა

გრანტები

278,734.5

315,593.2

246,800.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

88,470.6

206,889.9

144,830.0

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

79,748.5

181,234.8

105,000.0

EU

39,535.3

121,589.7

105,000.0

საქართველოში მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა (EU)

0.0

0.0

26,160.0

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU)

13,950.9

21,180.5

0.0

სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის მხარდაჭერა II (Criminal Justice) (EU)

12,460.5

0.0

0.0

სახელმწიფო ფინანსების მართვა III (PFM III) (EU)

0.0

13,610.2

16,740.0

რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა – II ფაზა (EU)

0.0

20,938.9

24,300.0

მაკროფინანსური დახმარების პროგრამა (MFA) (EU)

0.0

29,971.2

0.0

DCFTA-ს განხორციელების და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა (EU)

0.0

14,708.7

18,900.0

დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2012 წელი, IV ნაწილი (EU)

6,148.5

10,590.1

8,100.0

დასაქმება და პროფესიული განათლება და გადამზადება (EU)

6,975.3

10,590.1

10,800.0

სხვადასხვა დონორი

40,213.2

59,645.0

0.0

ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები (სხვადასხვა დონორი)

40,213.2

59,645.0

0.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

8,722.1

25,655.1

39,830.0

E5P

0.0

0.0

2,000.0

თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P)

0.0

0.0

2,000.0

IFAD

122.9

55.0

230.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)

0.0

1.6

230.0

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი (IFAD)

122.9

53.4

0.0

SIDA

445.0

390.1

6,900.0

ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA, EBRD)

0.0

0.0

100.0

საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)

445.0

390.1

6,800.0

CNF

739.4

807.4

1,200.0

დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)

739.4

807.4

1,200.0

WB-TF

0.0

42.5

1,000.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB-TF, WB)

0.0

42.5

1,000.0

EU

7,414.9

13,895.5

14,900.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)

0.0

8,491.9

4,500.0

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)

3,006.6

0.0

3,000.0

სამტრედია–გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0–კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU)

4,408.2

5,025.0

7,200.0

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (KfW, EU)

0.0

378.6

200.0

EC

0.0

10,399.5

12,400.0

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (EBRD, EC, KfW, WB)

0.0

10,399.5

12,400.0

GEF

0.0

65.2

1,200.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)

0.0

65.2

1,200.0

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

190,263.9

108,703.3

101,970.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

190,263.9

108,703.3

101,970.0

MCC

12,762.3

29,421.3

53,440.0

ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს – მეორე პროექტი (MCC)

12,762.3

29,421.3

53,440.0

KfW

17,150.9

20,113.2

26,030.0

განახლებადი ენერგიების განვითარების პროგრამა (KfW)

1,498.5

0.0

0.0

დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში – საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა – საქართველო, III ფაზა) (KfW)

1,833.1

2,479.9

5,000.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW)

1,041.3

857.7

0.0

ბუნების დაცვის პროგრამა „სამხრეთი კავკასია – საქართველო – ჯავახეთის ეროვნული პარკის შექმნა საქართველოში“ (KfW)

2,359.7

0.0

0.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU)

4,036.5

13,057.8

20,830.0

იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW)

6,381.8

3,717.8

200.0

USAID

160,157.5

59,147.4

22,000.0

ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (USAID)

85,894.6

50,698.0

22,000.0

ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის განვითარება (USAID)

74,262.9

8,449.4

0.0

ORIO

0.0

21.5

500.0

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)

0.0

21.5

500.0

ORET

193.2

0.0

0.0

ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET)

193.2

0.0

0.0

საქართველოს 2016 წლის 21 დეკემბრის კანონი  №108   - ვებგვერდი, 26.12.2016წ.

მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 320,000.00 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

308,938.8

305,297.2

320,000.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

28,663.6

69,550.2

64,500.0

პროცენტები

22,091.1

46,856.2

50,000.0

დივიდენდები

218.6

415.5

2,500.0

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი

218.6

415.5

2,500.0

რენტა

6,353.9

22,278.5

12,000.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

83,426.9

76,297.0

75,900.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

80,117.4

71,908.6

70,800.0

სალიცენზიო მოსაკრებელი

1,293.8

622.5

800.0

სანებართვო მოსაკრებელი

58,580.0

49,414.8

50,000.0

სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

1,222.5

1,653.4

1,400.0

სახელმწიფო ბაჟი

15,595.2

16,617.4

15,000.0

საკონსულო მოსაკრებელი

1,848.9

2,206.7

2,200.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,240.9

973.1

1,000.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

336.1

420.9

400.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

3,309.5

4,388.4

5,100.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

332.4

165.4

100.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

2,977.1

4,154.0

5,000.0

სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან

0.0

69.0

0.0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

73,912.3

63,501.4

70,000.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

21,641.6

25,533.9

2,400.0

საგარეო წყაროებიდან

21,641.6

25,533.9

2,400.0

მიმდინარე

21,641.6

25,533.9

2,400.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

101,294.4

70,414.7

107,200.0

საქართველოს 2016 წლის 21 დეკემბრის კანონი  №108   - ვებგვერდი, 26.12.2016წ.

თავი III

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

  მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 8 671 300.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

ხარჯები

7,479,426.2

8,157,998.4

8,671,300.5

8,257,415.8

413,884.7

შრომის ანაზღაურება

1,296,186.2

1,376,776.9

1,442,604.3

1,442,114.3

490.0

საქონელი და მომსახურება

875,411.3

946,218.8

1,107,393.8

1,022,568.0

84,825.8

პროცენტი

244,841.3

326,591.3

473,757.0

473,757.0

0.0

სუბსიდიები

274,489.6

245,745.2

262,976.0

233,276.0

29,700.0

გრანტები

1,067,744.1

1,271,342.9

960,931.6

960,931.6

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,547,741.7

2,802,402.0

3,096,999.0

3,096,999.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,173,012.1

1,188,921.3

1,326,638.8

1,027,769.9

298,868.9

საქართველოს 2016 წლის 21 დეკემბრის კანონი  №108   - ვებგვერდი, 26.12.2016წ.

  მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 488 700.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 713 700.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

 

სულ ჯამი

698,450.1

680,173.3

713,700.9

475,477.2

238,223.7

01 00

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

6,213.0

2,104.8

6,602.6

6,602.6

0.0

02 00

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

262.6

403.5

100.0

100.0

0.0

03 00

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი

66.5

64.8

45.0

45.0

0.0

04 00

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

5,301.0

4,875.8

1,680.0

1,680.0

0.0

05 00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

443.7

528.2

300.0

300.0

0.0

06 00

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

1,461.6

349.3

976.7

976.7

0.0

07 00

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

96.0

66.8

100.0

100.0

0.0

08 00

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

280.3

178.3

169.0

169.0

0.0

09 00

საერთო სასამართლოები

2,778.2

2,224.4

1,795.0

1,795.0

0.0

10 00

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

96.1

137.4

121.0

121.0

0.0

11 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთისა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში

63.6

62.0

5.0

5.0

0.0

12 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში

85.1

79.8

30.0

30.0

0.0

13 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში

27.8

8.2

10.0

10.0

0.0

14 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში

14.0

63.3

5.0

5.0

0.0

15 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში

27.6

22.2

3.0

3.0

0.0

16 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში

21.0

15.9

8.0

8.0

0.0

17 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში

51.1

19.4

3.0

3.0

0.0

18 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში

7.2

5.8

24.0

24.0

0.0

19 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში

12.6

74.5

10.0

10.0

0.0

20 00

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

106.0

38.3

25.0

25.0

0.0

21 00

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

75.6

1.6

20.0

20.0

0.0

22 00

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

20.6

59.8

31.0

31.0

0.0

23 00

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

8,830.8

27,739.8

4,206.0

4,206.0

0.0

24 00

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

8,327.0

5,791.7

6,428.0

6,428.0

0.0

25 00

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

440,006.2

400,880.0

442,031.0

208,815.9

233,215.1

26 00

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

8,901.3

10,238.5

7,762.6

7,710.0

52.6

27 00

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

25,529.8

17,589.4

15,851.0

15,851.0

0.0

28 00

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

143.9

743.3

952.0

952.0

0.0

29 00

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

36,402.5

23,146.0

25,526.0

25,526.0

0.0

30 00

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

30,415.6

23,460.3

7,000.0

7,000.0

0.0

31 00

საქართველოს დაზვერვის სამსახური

1,898.8

1,989.4

0.0

0.0

0.0

32 00

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

48,554.6

48,064.2

60,400.0

60,120.0

280.0

33 00

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

2,937.8

5,176.5

6,121.0

6,121.0

0.0

34 00

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

20,054.3

38,477.7

52,569.0

52,569.0

0.0

35 00

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

23,534.8

20,484.5

27,838.0

27,838.0

0.0

36 00

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

2,661.4

467.2

70.0

70.0

0.0

37 00

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

8,356.3

14,347.8

13,775.0

13,759.0

16.0

38 00

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

5,890.9

7,111.5

8,697.0

4,037.0

4,660.0

39 00

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

455.8

541.6

746.0

746.0

0.0

40 00

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

1,805.1

4,517.6

4,400.0

4,400.0

0.0

41 00

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

148.6

235.2

290.0

290.0

0.0

42 00

სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი

1,207.0

4,110.2

8,997.0

8,997.0

0.0

43 00

სსიპ – კონკურენციის სააგენტო

122.9

36.8

91.0

91.0

0.0

44 00

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია – სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია

0.0

232.3

115.0

115.0

0.0

45 00

საქართველოს საპატრიარქო

3,695.7

3,023.0

3,009.0

3,009.0

0.0

47 00

სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი

489.0

50.6

25.0

25.0

0.0

48 00

სსიპ – საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

14.9

14.5

10.0

10.0

0.0

49 00

სსიპ – საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო

30.2

11.7

25.0

25.0

0.0

50 00

სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო

20.0

22.9

155.0

155.0

0.0

51 00

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

25.5

914.7

314.0

314.0

0.0

52 00

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

252.5

4.6

10.0

10.0

0.0

53 00

სსიპ – იურიდიული დახმარების სამსახური

90.0

201.3

151.0

151.0

0.0

54 00

სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური

53.3

1,990.5

1,071.0

1,071.0

0.0

55 00

სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

82.4

9.3

15.0

15.0

0.0

56 00

სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

0.0

44.5

330.0

330.0

0.0

57 00

ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი

0.0

3.9

2.0

2.0

0.0

58 00

სსიპ – განათლების საერთაშორისო ცენტრი

0.0

217.8

0.0

0.0

0.0

59 00

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი

0.0

3,902.1

1,350.0

1,350.0

0.0

60 00

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

0.0

2,996.3

1,305.0

1,305.0

0.0

ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 225 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

80,627.2

287,319.1

225,000.0

ძირითადი აქტივები

60,702.0

102,466.4

73,000.0

მატერიალური მარაგები

129.1

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

19,796.1

184,852.6

152,000.0

 მიწა

2,430.1

3,108.1

2,000.0

 სხვა ბუნებრივი აქტივები

17,366.0

181,744.5

150,000.0

 რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია

17,366.0

181,744.5

150,000.0

საქართველოს 2016 წლის 21 დეკემბრის კანონი  №108   - ვებგვერდი, 26.12.2016წ.

მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

  ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

7

სულ ჯამი

8,177,875.9

8,838,171.8

9,385,001.4

8,732,893.0

652,108.4

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,745,892.2

2,011,322.3

1,903,361.4

1,903,361.4

0.0

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

347,624.8

367,957.8

402,214.9

402,214.9

0.0

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

225,298.8

237,130.8

186,017.7

186,017.7

0.0

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

29,396.8

30,829.6

87,017.2

87,017.2

0.0

7.1.1.3

საგარეო ურთიერთობები

92,929.2

99,997.5

129,180.0

129,180.0

0.0

7.1.3

საერთო დანიშნულების მომსახურება

31,547.2

39,110.4

35,919.0

35,919.0

0.0

7.1.3.1

საერთო საკადრო მომსახურება

725.5

1,057.9

1,400.0

1,400.0

0.0

7.1.3.2

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

14,935.0

8,995.6

7,800.0

7,800.0

0.0

7.1.3.3

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

15,886.7

29,056.9

26,719.0

26,719.0

0.0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

244,664.7

326,517.5

473,700.0

473,700.0

0.0

7.1.7

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

1,055,565.4

1,242,414.8

921,700.0

921,700.0

0.0

7.1.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

66,490.1

35,321.9

69,827.5

69,827.5

0.0

7.2

თავდაცვა

639,636.6

654,214.8

726,609.0

644,209.0

82,400.0

7.2.1

შეიარაღებული ძალები

598,550.3

583,383.9

632,261.0

549,861.0

82,400.0

7.2.3

საგარეო სამხედრო დახმარება

2,476.4

32,174.7

59,126.0

59,126.0

0.0

7.2.4

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

37,851.2

37,045.1

33,455.0

33,455.0

0.0

7.2.5

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

758.7

1,611.1

1,767.0

1,767.0

0.0

7.3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

905,816.8

961,032.9

1,012,568.0

1,012,568.0

0.0

7.3.1

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

643,062.1

612,964.3

568,643.0

568,643.0

0.0

7.3.2

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

0.0

15,128.9

63,000.0

63,000.0

0.0

7.3.3

სასამართლოები და პროკურატურა

101,372.9

107,852.0

112,050.0

112,050.0

0.0

7.3.4

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

128,776.2

125,882.1

130,394.0

130,394.0

0.0

7.3.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

32,605.6

99,205.7

138,481.0

138,481.0

0.0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

1,004,633.9

949,219.6

1,074,568.4

639,780.0

434,788.4

7.4.1

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

26,737.6

43,524.2

48,955.0

48,955.0

0.0

7.4.1.1

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

26,737.6

42,802.7

44,930.0

44,930.0

0.0

7.4.1.2

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

721.5

4,025.0

4,025.0

0.0

7.4.2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

220,757.1

201,031.9

222,378.4

215,750.0

6,628.4

7.4.2.1

სოფლის მეურნეობა

220,757.1

201,031.9

222,378.4

215,750.0

6,628.4

7.4.3

სათბობი და ენერგეტიკა

84,518.6

23,664.4

20,900.0

5,500.0

15,400.0

7.4.3.2

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

5,750.6

4,734.3

5,500.0

5,500.0

0.0

7.4.3.5

ელექტროენერგეტიკა

77,269.5

18,848.9

15,400.0

0.0

15,400.0

7.4.3.6

არაელექტრული ენერგია

1,498.5

81.3

0.0

0.0

0.0

7.4.4

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

1,253.2

1,406.8

1,177.0

1,177.0

0.0

7.4.4.3

მშენებლობა

1,253.2

1,406.8

1,177.0

1,177.0

0.0

7.4.5

ტრანსპორტი

580,687.3

568,642.6

647,250.0

291,790.0

355,460.0

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

580,456.6

561,094.5

626,230.0

283,810.0

342,420.0

7.4.5.3

სარკინიგზო ტრანსპორტი

230.7

35.9

80.0

80.0

0.0

7.4.5.4

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0

1,881.0

0.0

0.0

0.0

7.4.5.5

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

5,631.3

20,940.0

7,900.0

13,040.0

7.4.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

64,898.7

81,769.9

104,353.0

47,453.0

56,900.0

7.4.7.1

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

297.5

358.9

361.0

361.0

0.0

7.4.7.3

ტურიზმი

16,671.7

25,808.7

27,913.0

22,963.0

4,950.0

7.4.7.4

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი

47,929.5

55,602.2

76,079.0

24,129.0

51,950.0

7.4.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

25,781.4

29,179.8

29,555.0

29,155.0

400.0

7.5

გარემოს დაცვა

37,547.3

44,794.9

47,400.0

40,900.0

6,500.0

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0.0

378.6

300.0

0.0

300.0

7.5.3

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0

0.0

900.0

900.0

0.0

7.5.4

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

18,104.9

18,076.6

23,400.0

17,200.0

6,200.0

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

19,442.4

26,339.7

22,800.0

22,800.0

0.0

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

54,394.9

48,382.5

61,877.6

9,097.6

52,780.0

7.6.2

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

5,077.8

13,915.5

23,407.6

2,577.6

20,830.0

7.6.3

წყალმომარაგება

48,871.2

34,006.7

30,200.0

5,050.0

25,150.0

7.6.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

445.9

460.3

8,270.0

1,470.0

6,800.0

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

652,847.0

855,131.6

902,563.0

902,563.0

0.0

7.7.1

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

15,505.0

12,487.4

22,100.0

22,100.0

0.0

7.7.1.1

ფარმაცევტული პროდუქცია

15,505.0

12,487.4

22,100.0

22,100.0

0.0

7.7.2

ამბულატორიული მომსახურება

370,431.6

612,052.0

650,961.0

650,961.0

0.0

7.7.2.1

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

358,850.6

597,539.6

636,000.0

636,000.0

0.0

7.7.2.2

სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება

11,581.0

14,512.4

14,961.0

14,961.0

0.0

7.7.3

საავადმყოფოების მომსახურება

115,571.9

143,654.8

138,233.0

138,233.0

0.0

7.7.3.2

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

109,857.9

137,586.2

131,775.0

131,775.0

0.0

7.7.3.3

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

5,714.0

6,068.6

6,458.0

6,458.0

0.0

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

24,867.3

33,633.9

41,169.0

41,169.0

0.0

7.7.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

126,471.2

53,303.6

50,100.0

50,100.0

0.0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

176,215.4

207,216.2

197,268.0

197,268.0

0.0

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

50,082.0

65,330.9

67,379.0

67,379.0

0.0

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

74,435.8

87,706.0

72,930.0

72,930.0

0.0

7.8.3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

43,046.9

42,457.0

44,622.0

44,622.0

0.0

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

804.1

1,780.0

781.0

781.0

0.0

7.8.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

7,846.6

9,942.2

11,556.0

11,556.0

0.0

7.9

განათლება

803,882.5

899,186.5

1,033,357.0

979,917.0

53,440.0

7.9.2

ზოგადი განათლება

382,210.5

437,274.8

514,514.0

514,514.0

0.0

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

382,210.5

437,274.8

514,514.0

514,514.0

0.0

7.9.3

პროფესიული განათლება

19,929.7

28,435.5

31,005.0

31,005.0

0.0

7.9.4

უმაღლესი განათლება

119,447.4

123,195.5

136,352.0

136,352.0

0.0

7.9.4.1

უმაღლესი პროფესიული განათლება

445.0

445.0

445.0

445.0

0.0

7.9.4.2

უმაღლესი აკადემიური განათლება

119,002.4

122,750.5

135,907.0

135,907.0

0.0

7.9.5

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0

312.5

1,000.0

1,000.0

0.0

7.9.6

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

75,268.6

70,129.2

79,383.0

79,383.0

0.0

7.9.7

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

31,305.7

58,642.6

62,320.0

62,320.0

0.0

7.9.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

175,720.6

181,196.4

208,783.0

155,343.0

53,440.0

7.10

სოციალური დაცვა

2,157,009.3

2,207,670.7

2,425,429.0

2,403,229.0

22,200.0

7.10.1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

5,339.2

4,174.2

4,094.0

4,094.0

0.0

7.10.1.1

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0

12.2

144.0

144.0

0.0

7.10.1.2

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

5,339.2

4,162.1

3,950.0

3,950.0

0.0

7.10.2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1,335,086.2

1,399,245.3

1,570,261.0

1,570,261.0

0.0

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

621,590.8

620,187.9

687,070.0

687,070.0

0.0

7.10.6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

10,023.0

10,923.0

12,146.0

12,146.0

0.0

7.10.7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

146,579.5

126,750.9

106,861.0

84,661.0

22,200.0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

38,390.6

46,389.3

44,997.0

44,997.0

0.0

საქართველოს 2016 წლის 21 დეკემბრის კანონი  №108   - ვებგვერდი, 26.12.2016წ.

თავი IV

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა

და ვალდებულებების ცვლილება

  მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-613 201.4) ათასი ლარის ოდენობით.

საქართველოს 2016 წლის 21 დეკემბრის კანონი  №108   - ვებგვერდი, 26.12.2016წ.

 მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 398 591.6 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 488 591.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

419,475.1

632,757.5

488,591.6

ვალუტა და დეპოზიტები

147,272.8

187,952.7

20,000.0

სესხები

105,830.1

181,174.2

299,341.6

აქციები და სხვა კაპიტალი

166,372.1

263,630.6

169,250.0

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 90 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

72,139.9

71,873.6

90,000.0

სესხები

72,136.8

71,867.8

90,000.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3.1

5.8

0.0

საქართველოს 2016 წლის 21 დეკემბრის კანონი  №108   - ვებგვერდი, 26.12.2016წ.

მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1 011 793.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 1 456 150.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

ვალდებულებების ზრდა

1,569,680.5

1,361,387.8

1,456,150.0

საშინაო

572,815.6

314,680.1

380,000.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

572,815.6

314,680.1

380,000.0

საგარეო

996,864.9

1,046,707.8

1,076,150.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.5

0.0

სესხები

996,864.8

1,046,707.3

1,076,150.0

აქციები და სხვა კაპიტალი (მხოლოდ სახელმწიფო საწარმოები და ორგანიზაციები)

0.1