ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 43
დოკუმენტის მიმღები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/12/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.128.016244
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
43
18/12/2015
ვებგვერდი, 22/12/2015
190020020.35.128.016244
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (22/12/2015 - 20/01/2016)

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №43

2015 წლის 18 დეკემბერი

დაბა ხარაგაული 

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

  საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის,  საქართველოს კანონის  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი" 78- მუხლის მე- პუნქტისა  და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის  25-ე მუხლის პირველი პუნქტის  ,,ბ“ ქვეპუნქტის  საფუძველზე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს   ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016  წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით (დანართი თან ერთვის) .
მუხლი 2
აღნიშნული დადგენილების ძალაში შესვლის დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის  22  დეკემბრის №53   დადგენილება ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების  შესახებ“  (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე  ვებგვერდი  23/12/2014).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის პირველი იანვრიდან.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეინგა მაღრაძედანართი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016  წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9 950,2

3 049,2

6 901,0

9 888,7

3 479,6

6 409,1

6 587,1

138,0

6 449,1

გადასახადები

977,0

0,0

977,0

880,0

0,0

880,0

1 230,0

0,0

1 230,0

გრანტები

7 493,3

3 049,2

4 444,1

7 785,7

3 479,6

4 306,1

4 192,1

138,0

4 054,1

სხვა შემოსავლები

1 479,9

0,0

1 479,9

1 223,0

0,0

1 223,0

1 165,0

0,0

1 165,0

ხარჯები

6 884,6

598,5

6 286,1

7 425,1

518,5

6 906,6

6 282,2

138,0

6 144,2

შრომის ანაზღაურება

1 368,0

0,0

1 368,0

1 521,2

26,0

1 495,2

1 656,8

87,0

1 569,8

საქონელი და მომსახურება

1 929,5

598,5

1 331,0

1 144,6

277,0

867,6

806,9

0,0

806,9

სუბსიდიები

2 739,1

0,0

2 739,1

3 763,4

110,0

3 653,4

3 256,5

49,0

3 207,5

გრანტები

0,0

0,0

0,0

305,0

0,0

305,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

820,5

0,0

820,5

576,2

2,0

574,2

562,0

2,0

560,0

სხვა ხარჯები

27,5

0,0

27,5

114,7

103,5

11,2

0,0

0,0

0,0

საოპერაციო სალდო

3 065,6

2 450,7

614,9

2 463,6

2 961,1

-497,5

304,9

0,0

304,9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 206,3

3 861,9

344,4

3 314,1

2 981,3

332,8

304,9

0,0

304,9

ზრდა

4 228,5

3 861,9

366,6

3 314,1

2 981,3

332,8

328,9

0,0

328,9

კლება

22,2

0,0

22,2

0,0

0,0

0,0

24,0

0,0

24,0

მთლიანი სალდო

-1 140,7

-1 411,2

270,5

-850,5

-20,2

-830,3

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 140,7

-1 411,2

270,5

-858,6

-28,3

-830,3

0,0

0,0

0,0

ზრდა

270,5

0,0

270,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

270,5

 

270,5

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

კლება

1 411,2

1 411,2

0,0

858,6

28,3

830,3

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 411,2

1 411,2

 

858,6

28,3

830,3

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მუხლი 2
 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით :

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

9972.4

3 049.2

6923.2

9 888,7

3 479,6

6 409,1

6 611.1

138.0

6 473,1

შემოსავლები

9 950,2

3 049,2

6 901,0

9 888,7

3 479,6

6 409,1

6,587.1

138.0

6,449.1

არაფინანსური აქტივების კლება

22,2

0,0

22,2

0,0

0,0

0,0

24,0

0,0

24,0

გადასახადები

977,0

0,0

977,0

880,0

0,0

880,0

1 230,0

0,0

1 230,0

ხარჯები

6 884,6

598,5

6 286,1

7 425,1

518,5

6 906,6

6 282,2

138,0

6 144,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 228,5

3 861,9

366,6

3 314,1

2 981,3

332,8

328,9

0,0

328,9

ვალდებულებების კლება

0,0

 

 

8.1

 8.1

 

0,0

0,0

 

ნაშთის ცვლილება

1 411,2

1 411,2

0,0

858,6

28,3

830,3

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 3
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  6587.1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9,950.2

3,049.2

6,901.0

9 888,7

3 479,6

6 409,1

6,587.1

138.0

6,449.1

გადასახადები

977.0

0.0

977.0

880.0

0.0

880.0

1,230.0

0.0

1,230.0

გრანტები

7,493.3

3,049.2

4,444.1

7 785,7

3 479,6

4 306,1

4,192.1

138.0

4,054.1

სხვა შემოსავლები

1,479.9

0.0

1,479.9

1,223.0

0.0

1,223.0

1,165.0

0.0

1,165.0

 

მუხლი 4
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1230.0  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

977.0

0.0

977.0

880.0

0.0

880.0

1,230.0

0.0

1,230.0

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

 

 

0.0

 

 

280.0

 

280.0

ქონების გადასახადი

977.0

0.0

977.0

880.0

0.0

880.0

950.0

0.0

950.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

85.8

 

85.8

80.0

 

80.0

80.0

 

80.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

2.0

 

2.0

0.0

 

 

0.0

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

889.2

0.0

889.2

800.0

0.0

800.0

870.0

0.0

870.0

იურიდიულ პირებიდან

889.2

 

889.2

800.0

 

800.0

870.0

 

870.0

 

მუხლი 5
 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები    4192.1   ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

7 493,3

3 049,2

4 444,1

7 785,7

3 479,6

4 306,1

4 192,1

138,0

4 054,1

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7 493,3

3 049,2

4 444,1

7 785,7

3 479,6

4 306,1

4 192,1

138,0

4 054,1

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 444,1

0,0

4 444,1

4 444,1

138,0

4 306,1

4 192,1

138,0

4 054,1

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 306,1

 

4 306,1

4 306,1

 

4 306,1

4 054,1

 

4 054,1

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

138,0

 

138,0

138,0

138,0

 

138,0

138,0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3 049,2

3 049,2

0,0

3 341,6

3 341,6

0,0

0,0

0,0

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

2 279,0

2 279,0

 

2 574,1

2 574,1

 

0,0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

770,2

770,2

 

767,5

767,5

 

0,0

 

 

 

მუხლი 6
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1165.0    ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

1 479,9

0,0

1 479,9

1 223,0

0,0

1 223,0

1 165,0

0,0

1 165,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

219,2

0,0

219,2

195,0

0,0

195,0

140,0

0,0

140,0

პროცენტები

87,3

 

87,3

60,0

 

60,0

0,0

 

 

რენტა

131,9

0,0

131,9

135,0

0,0

135,0

140,0

0,0

140,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

101,9

 

101,9

115,0

 

115,0

100,0

 

100,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

30,0

 

30,0

20,0

 

20,0

40,0

 

40,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

6,9

0,0

6,9

8,0

0,0

8,0

25,0

0,0

25,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

6,9

0,0

6,9

8,0

0,0

8,0

25,0

0,0

25,0

სანებართვო მოსაკრებელი

0,9

 

0,9

0,0

 

 

0,0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

6,0

 

6,0

8,0

 

8,0

25,0

 

25,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1 241,6

 

1 241,6

1 020,0

 

1 020,0

1 000,0

 

1 000,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

12,2

 

12,2

0,0

 

 

0,0

 

 

 

მუხლი 7
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6282.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6 884,6

598,5

6 286,1

7 425,1

518,5

6 906,6

6 282,2

138,0

6 144,2

შრომის ანაზღაურება

1 368,0

0,0

1 368,0

1 521,2

26,0

1 495,2

1 656,8

87,0

1 569,8

საქონელი და მომსახურება

1 929,5

598,5

1 331,0

1 144,6

277,0

867,6

806,9

0,0

806,9

სუბსიდიები

2 739,1

0,0

2 739,1

3 763,4

110,0

3 653,4

3 256,5

49,0

3 207,5

გრანტები

0,0

0,0

0,0

305,0

0,0

305,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

820,5

0,0

820,5

576,2

2,0

574,2

562,0

2,0

560,0

სხვა ხარჯები

27,5

0,0

27,5

114,7

103,5

11,2

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 8
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  296.9ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 320.9 ათასი

ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

91.8

 

91.8

68.0

 

68.0

11.5

0.0

11.5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.7

 

0.7

0.0

0.0

 

0.0

1.2

0.0

 1.2

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2795.7

2662.9

132.8

3017.7

2882.3

135.4

245.2

0.0

245.2

04 00

განათლება

725.9

695.2

30.7

129.4

0.0

129.4

0.0

0.0

 0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

602.2

503.8

98.4

99.0

99.0

0.0

30.0

0.0

30.0 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

12.2

0.0

12.2

0.0

0.0

0.0

41.0

0.0

41.0 

 

სულ

4228.5

3861.9

366.6

3314.1

2981.3

332.8

328.9

0.0

328.9

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 24.0 ათასი ლარის ოდენობით,     თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

22.2

0.0

22.2

 

0.0

0.0

0.0

24.0

0.0

24.0

ძირითადი აქტივები

11.9

 

11.9

0.0

 

0.0

14.0

 

14.0 

არაწარმოებული აქტივები

10.3

0.0

10.3

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

მუხლი 9
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის

გეგმა  

2016 წლის

პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ

შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 023,4   

5,3   

2 018,1   

2 121,0   

0,0   

2 121,0   

2 189,4   

0,0   

2 189,4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 023,4   

5,3   

2 018,1   

2 119,0   

0,0   

2 119,0   

2 164,4   

0,0   

2 164,4   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 023,4   

5,3   

2 018,1   

2 102,3   

0,0   

2 102,3   

2 114,4   

0,0   

2 114,4   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

16,7   

0,0   

16,7   

50,0   

0,0   

50,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0   

0,0   

0,0   

2,0   

0,0   

2,0   

25,0   

0,0   

25,0   

702

თავდაცვა

101,7   

0,0   

101,7   

96,8   

26,0   

70,8   

99,0   

87,0   

12,0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

355,7   

0,0   

355,7   

306,2   

0,0   

306,2   

0,0   

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

355,7   

0,0   

355,7   

306,2   

0,0   

306,2   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3 347,1   

2 927,1   

420,0   

2 877,1   

2 553,5   

323,6   

281,0   

0,0   

281,0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

25,0   

0,0   

25,0   

32,1   

0,0   

32,1   

10,0   

0,0   

10,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

25,0   

0,0   

25,0   

32,1   

0,0   

32,1   

10,0   

0,0   

10,0   

7045

ტრანსპორტი

3 322,1   

2 927,1   

395,0   

2 845,0   

2 553,5   

291,5   

271,0   

0,0   

271,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3 322,1   

2 927,1   

395,0   

2 845,0   

2 553,5   

291,5   

271,0   

 

271,0   

705

გარემოს დაცვა

462,5   

169,5   

293,0   

562,3   

33,3   

529,0   

425,0   

0,0   

425,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

453,9   

169,5   

284,4   

519,0   

0,0   

519,0   

405,0   

0,0   

405,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

8,6   

0,0   

8,6   

43,3   

33,3   

10,0   

20,0   

0,0   

20,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

381,3   

58,8   

322,5   

1 100,3   

648,6   

451,7   

473,2   

0,0   

473,2   

7061

ბინათმშენებლობა

27,5   

0,0   

27,5   

5,8   

0,0   

5,8   

0,0   

0,0   

0,0   

7063

წყალმომარაგება

34,8   

0,0   

34,8   

201,6   

179,2   

22,4   

59,7   

 

59,7   

7064

გარე განათება

195,2   

58,8   

136,4   

184,7   

3,5   

181,2   

226,5   

 

226,5   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

123,8   

0,0   

123,8   

708,2   

465,9   

242,3   

187,0   

 

187,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

110,8   

0,0   

110,8   

115,0   

110,0   

5,0   

107,0   

49,0   

58,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

110,8   

0,0   

110,8   

115,0   

110,0   

5,0   

107,0   

49,0   

58,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 933,5   

503,8   

1 429,7   

1 613,3   

99,0   

1 514,3   

1 321,0   

0,0   

1 321,0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

562,9   

85,6   

477,3   

620,6   

0,0   

620,6   

485,0   

0,0   

485,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 194,1   

418,2   

775,9   

909,9   

94,0   

815,9   

704,0   

 

704,0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

28,6   

0,0   

28,6   

47,8   

0,0   

47,8   

60,0   

0,0   

60,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

147,9   

0,0   

147,9   

35,0   

5,0   

30,0   

72,0   

 

72,0   

709

განათლება

1 578,8   

795,9   

782,9   

1 252,7   

0,0   

1 252,7   

1 028,5   

0,0   

1 028,5   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 376,9   

795,9   

581,0   

1 001,4   

0,0   

1 001,4   

818,5   

0,0   

818,5   

7092

ზოგადი განათლება

96,0   

0,0   

96,0   

137,3   

0,0   

137,3   

105,0   

0,0   

105,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

96,0   

0,0   

96,0   

137,3   

0,0   

137,3   

105,0   

0,0   

105,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

105,9   

0,0   

105,9   

114,0   

0,0   

114,0   

105,0   

0,0   

105,0   

710

სოციალური დაცვა

818,3   

0,0   

818,3   

702,6   

37,5   

665,1   

687,0   

2,0   

685,0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

573,8   

0,0   

573,8   

454,8   

0,0   

454,8   

528,0   

0,0   

528,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

573,8   

0,0   

573,8   

454,8   

0,0   

454,8   

528,0   

0,0   

528,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

36,7   

0,0   

36,7   

53,0   

0,0   

53,0   

40,0   

0,0   

40,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

206,8   

0,0   

206,8   

192,8   

35,5   

157,3   

117,0   

 

117,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1,0   

0,0   

1,0   

2,0   

2,0   

0,0   

2,0   

2,0   

0,0   

 

სულ

11 113,1   

4 460,4   

6 652,7   

10 747,3   

3 507,9   

7 239,4   

6 611,1   

138,0   

6 473,1   

 

მუხლი 10
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0  ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა  

მუნიციპალიტეტის მიერ წინა წლის დავალიანებების ფინანსური უზრუნველყოფისათვის გათვალისწინებული იქნეს  25.0 ათასი.

მუხლი 14
 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 138.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

 ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 49.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 87.0 ათასი ლარი;

გ)  „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და  „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 ათასი ლარი.

2.„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 16
 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 99.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა)  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა – 99.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით  მათი  რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფa, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული წვევამდელების და  რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 1179.2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და წარმოადგენს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო  და კომუნალური ინფრასრუქტურის განვითარება,  მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ხელშეწყობა.  ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

 

ა)საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 229. 0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა. ასევე განხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა. გაგრძელდება ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაცია და მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

ბ)  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 711.2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გაგრძელდება  სანიაღვრე არხების მოწესრიგება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის  სასმელი წყლით უზრუნველოფა.

გ) სანიაღვრე და საკანალიზაციო  არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა20.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები.

დ) დასუფთავების ღონისძიებები 405.0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

 მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, დაბის მოსახლეობის მაწანწალა ძაღლებისაგან დაცვა. ახლადშექმნილი წყალანირების ჯგუფის მიერ კანალიზაციის დაზიანებული წერტილების აღმოფხვრა–შეკეთება. დაფინანსდება აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯები. დასუფთავების ღონისძიებები გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულების სოფლებში ზვარე, მოლითი, ბეჟათუბანი, დიდვაკე, ჯაფაროული,ბაზალეთი, ფარცხნალი,თეთრაწყარო, საქარიქედი,კიცხი,ხიდარი, ვარძია, წყალაფორეთი, ბორი, ლაშე, უბისა, მაქათუბანი, ბორითი, საქასრია,, ვერტყვიჭალა, ხევი, ხუნევი, რიკოთი,   სადაც განთავსებულია 143 ცალი ნარჩენების შემაგროვებელი კონტეინერი.რომელსაც ემსახურება 27 მეეზოვე, მათ შორის 14 დაბასა და 13 ტერიტორიული ერთეულების სოფლებში და ექვსი დასუფთავების ჯგუფის უფროსი, ნარჩენების გატანა ხდება ორი ერთეული ,,ისუზუს“ ტიპის სპეციალური ავტომანქანით, რომელსაც ემსახურება ოთხი მტვირთავი მუშა.

ე)  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 59.7  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ამ პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში წყლის სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები, მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოეწყობა წყლის ჭაბურღილები.

ვ)  გარე განათების  ქსელის ექსპლოატაცია 163.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება,  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, კერძოდ დაბაში სოლომონ მეფის, ცხრა აპრილის, გალაქტიონის, რ. დეკანოსიძის, რ. თაბუკაშვილის, ო. აბაშიძის, წერეთლის, თ. ჭიპაშვილის, ე. ჭიპაშვილის, ჭავჭავაძის, გურამიშვილის, გრიშაშვილის, დევდარიანის, ნიორაძის, კიკნაძის და გლუნჩაძის ქუჩებზე, ასევე სოფლებში დიდვაკე, ისლარი, ფარცხნალი, ნებოძირი, ლეღვანი, უბისა, მოლითი, ბორითი, კიცხი, ვერტყვიჭალა, საქარიქედსა და ბაზალეთში და არსებული ქსელის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება.

ზ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია 63.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა გარე განათების ახალი ქსელი სოფელ კიცხში .

თ)  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 187.0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბაში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მწვანე ნარგავების მოვლა. სადღესასწაულო დღეებში დაბის ტერიტორიის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები. მოეწყობა და შემოიღობება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასაფლაოს ტერიტორიები. ასევე მოეწყობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში არსებული სკვერები.

 პროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება დაბის პარკის, თ. კიკნაძის სახელობის, ჩოხოსნების, გამგეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული, პოლიციის მიმდებარე ტერიტორიის, ვ. ღონღაძის სახელობის შინმოუსვლელთა, ცხრა აპრილის, დაბის შესასვლელში ,,დევების“ ტერიტორიის სკვერის, სოფ. ბორითში მერაბ კოსტავას სახელობის სკვერის, სოფ. ნებოძირში არსებული სკვერის, სოფ. ღორეშაში იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული, შინმოუსვლელთა და ვაჟა ფშაველას მემორიალის მიმდინარე სკვერების, საქარიქედის სკვერის მოვლა პატრონობა ასევე   სოფ. ისლარში არსებული დაცული ტერიტორიის მოვლა პატრონობა, პირუტყვისაგან დაცვა, ახალი ნარგავების დარგვა და მოვლა, გასხვლა, მორწყვა, შემობარვა.  დაბაში არსებული ხიდების და ტროტუარების მოვლა, გაღებვა, დაზიანებული ადგილების აღდგენა, მრავალწლიანი ნარგავების მოვლა, გადაჭრა, კირით შეწამვლა, შემობარვა, საჭირო შემთხვევაში ამოღება; დაბაში არსებული ორი შადრევნის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ი) სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები – 42.0 ათასი ლარი   (პროგრამული კოდი 03 05)

  პროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსების წესით  განხორციელდება  კიცხის ტერიტორიულ ერთეულში სოფლის სახლის  მშენებლობა.

3. სოფლის მეურნეობის დაფინანსება – 10.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 06)

 ამ პროგრამით გაგრძელდება   მარტივი ტიპის  სანერგე მეურნეობის დაფინანსება,  სოფელ კიცხის ტერიტორიზე ვაზის ნამყენი ნერგების ცივი გამოყვანისათვის, რაც უზრუნველყოფს სამომავლოდ მევენახეობა–მეღვინოების დარგის აღორძინებასა და  შემდგომ განვითარებას.

4. განათლება –1028.5 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ახლად აშენებულ ბაღებში მოხდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად ბავშვების კვებისათვის აუცილებელი ნორმების დაწესებისათვის დამატებითი სახსრების გამოყოფა.   

  სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

ა)სკოლამდელი განათლების დაფინანსება – 818.5. ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)  პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც ქმნის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან  გარემოს.  ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად, ამჟამად მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში სკოლამდელ განათლებას ეუფლება 480 აღსაზრდელი, რომელსაც ემსახურება 168 თანამშრომელი, მათ შორის 42 პედაგოგ-აღმზრდელი და 12 ფსიქოლოგ-პედაგოგი. გაერთიანებაში  ამჟამად შედის ცამეტი  საბავშვო ბაღი და  უახლოეს პერიოდში ექსპლუატაციაში შევა  კიდევ ერთი საბავშვო ბაღი სოფელ ზვარეში.

ბ)  ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 105.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში ხდება  მუნიციაპლიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბორის საჯარო სკოლის პანსიონური მომსახურების დაფინანსება. სკოლაში სწავლობს 116 მოსწავლე და 24 სკოლამდელი ასაკის ბავშვი, ხოლო ღამეს ათევს უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და ლტოლვილი 16 მოსწავლე, დაფინანსება ძირითადად ხმარდება ხელფასებს, ნაწილი კი კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, კვებისა და მკურნალობის ხარჯები მთლიანად ფინანსდება არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ნატურალური სახით და  ამასთან ანაზღაურებს სწავლის პერიოდში ელექტროენერგიის ხარჯებს. ადგილობრივი დაფინნასებით სკოლა იზიდავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც სკოლაში სკოლის პანსიონური ტიპიდან გამომდინარე შემოდის და გარდა სკოლაში დამრჩენი 16 ბავშვისა, სკოლის ყველა მოსწავლეს ეხმარება სამედიცინო მომსახურეობაში, უმაღლესი განათლების მისაღებად სწავლის დაფინანსებაში და ა. შ. პანსიონის ბაზაზე მუნიციპალიტეტის სახსრებით მოეწყო შშმ პირებისათვის დღის ცენტრი.

გ)  სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება105.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის  სკოლისგარეშე განათლებას.

5. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები – 1321.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების, მომღერლების და სხვადასხვა შესაძლებლობის მქონე წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული და კულტურული  შესაძლებლობების გამოვლინება.

ა)სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 485.0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სპორტთან დაკავშირებული ყველა სახის ღონისძიებები.

2016 წელს  გაიმართება და დაფინანსდება  სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, კერძოდ: ქუჩის კალათბურთი, ქვიშის ფრენბურთის ჩემპინატი, მარათონი ,,ვირბინოთ მსოფლიოსთან ერთად“ სასკოლო ოლიმპიადა, რომელშიდაც ჩართული იქნებიან საჯარო სკოლის მოსწავლეები, მუნიციპალიტეტის პირველობა მოსწავლეთა შორის შაშში და ჭადრაკში, მკლავჭიდში, მინი ფეხბურთში უბნებსა და ორგანიზაციებს შორის, ნ.ახალკაცის სახელობის ტურნირი ფეხბურთში, სამაგიდო თამაშები (ჭადრაკი,ნარდი, დომინო, შაში)  ბ. გოგნაძის ხსოვნის ტურნირი ჭიდაობა ძიუდოში,მუნიციპალიტეტის პირველობა კალათბურთში, ფრენბურთში ვაჟებსა და გოგოგონებს შორის,  მძლეოსნობაში მოსწავლეთა შორის. კალათბურთის ჩემპიონატის ჩატარება მუნიციპალიტეტის ტ/ერთეულებსა  და სკოლებს შორის, ასევე ქუჩის კალათბურთის ჩატარება. რესპუბლიკური ტურნირების მოწყობა კარატეში, თავისუფალ ჭიდაობაში, ძიუდოში. მონაწილეობის მიღება სოფელ ვახანში მ. არევაძის სახელობის სახალხო დღესასწაულში, ზონალური ღონისძიებები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში.

პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ხარაგაულის  სპორტის განვითარების მუნიციპალური ცენტრის, ,,საფეხბურთო კლუბ ,,ჩხერიმელა -2009“–ისა და სპორტულ–გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ცენტრის  დაფინანსება.

ბ)კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 704.0  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის  მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და  ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება. ქართული თეატრის დღის აღნიშვნა, მომღერალი ოჯახების კონკურსი. აღნიშნული პროგრამის განსახორციელებელად მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურული დანიშნულების ექვსი ა(ა)იპ, რომლებიც მუნიციპალიტეტის ფინასური მხარდაჭერითა და საკუთარი შემოსულობების გამოყენებით ახორციელებენ სხვადასხვა სახის კულტურულ და სანახაობრივ ღონისძიებებს, როგორ მუნიციპალიტეტის ასევე ქვეყნის მასშტაბით. წარმატებით მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში.

გ) ელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 60.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

  პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცემული სხვადასხვა  საკნონმდებლო აქტების გამოქვეყნების დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამის  უზრუნველსაყოფად შექმნილია მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირებულობის ცენტრი, როგორც მაკავშირებელი ადგილობრივ თვითმმართველობასა და მოსახლეობას შორის, ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს ცხელი ხაზის სერვისი, ყოველკვირეული გამოცემის საშუალებით ხდება მოსახლეობის ინფორმირებულობა მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეული აქტივობების შესახებ, ცენტრის საშუალებით ხორციელდება განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირება.     

დ)  ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 12.0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ:  ინტელექტუალური თამაშის „რა? სად? როდის?“ ორგანიზება, პროექტი ,,მხიარული სტარტების“ ჩატარება. სხვადასხვა ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ლაშქრობების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ექსკურსიების ორგანიზება, პოეზიის საღამოს მოწყობა, საახალწლო ღონისძიებები, სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება,  სხვადასხვა შემსრულებლების მოწვევა. გასვლითი კონცერტები სოფლებში ახალგაზრდების მონაწილეობით. ინტელექტ-ჩემპიონატის ,,ეტალონის“ მოწყობა.

ე) რელიგიის დაფინანსება 60.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია  დაბაში მშენებარე საკათედრო ტაძრის  მშენებლობის თანადაფინასებაში მონაწილეობა. ასევე ფინანსური მხარდაჭერა  გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სხვადასხვა ეკლესია–მონასტრებს და სასულიერო გიმნაზიას.

6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 794.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

7. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება107.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში და ნაწილობრივ საკუთარი სასხრებიდან (ა)იპ ხარაგაულის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:

ა)მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური პროცესების ტენდენციებისა და დინამიკის, ინფექციურ დაავადებათა მასშტაბების, გავრცელების ხასიათისა და მათი სოციალურ ეკონომიკური მნიშვნელობის ყოველკარტალურად შესწავლა; ინფექციურ დაავადებათა შემთხვევების კერებში ეპიდემიოლოგიური კვლევების ჩატარება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეალიზება,

ბ) არაინფექციურ დაავადებათა გავრცელების მეთვალყურეობა სამოქმედო ტერიტორიაზე, ავადობის დინამიკაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, სათანადო ინფორმაციის შეკრება, მოძიება, რეგისტრაცია, დამუშავება-ანალიზი და ანგარიშგება, მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ-საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოება,

გ) მოსახლეობაში გრიპით ავადობის მონიტორინგი. მისი გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება; პროფილაქტიკური იმუნიზაციის პროცესის დაგეგმვა, განხორციელების ორგანიზაცია, სამიზნე კონტინგენტის იმუნიზაციის მაღალი მაჩვენებლების უზრუნველყოფის მიზნით სათანადო ღონისძიებების განხორციელება;

დ) ახალი პენტა ვაქცინის დანერგვა 2015 წლის დეკემბრის თვიდან; მოსახლეობაში პროფილაქტიკური საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოება; ჰელმინთოზების მიზანმიმართული სკრინინგული კვლევების საფუძველზე პროფილაქტიკური ღონისძიებების შემუშავება-გატარება და რეკომენდაციების მომზადება,

ე) რაიონის მაშტაბით პარაზიტული ჭიებით დაინვაზირებულთა გამოვლენისა და მკურნალობის პროგრამის შემუშავება და განხორციელება; ცოფის გავრცელების სიტუაციური მართვის პროცესებზე სისტემატიური მონიტორინგის წარმოება და სათანადო სამსახურების დროული ინფორმირება, ანტირაბიული კაბინეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სამედიცინო პერსონალის ინსტრუქტაჟი შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების და სასწრაფო შეტყობინების არსებული წესების დაცვის შესახებ,

ვ) ანოფელოგენური წყალსატევების აღრიცხვა-პასპორტიზაცია და დაგამბუზირებული წყალსატევების გამოკვლევა და გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზება;ანოფელოგენურ წყალსატევებში გამბუზიის მაქსიმალური გავრცელება; გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენისას წყალსატევების დამუშავება ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებებით, სადაც შეუძლებელია გამბუზიის გავრცელება; მცირე სანიტარულ ჰიდროტექნიკური სამუშაოების წყალსატევების გაწმენდა წყალმცენარეებისაგან, მათი დაშრობა,

ზ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები;ლექცია-საუბრების ჩატარება აქტუალურ თემებზე;თამბაქოს, ალკოჰოლის და შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა;სტატიების გამოქვეყნება ადგილობრივ პრესაში;

სანიტარიულ-ჰიგიენურ მდგომარეობაზე მონიტორინგი; წლის განმავლობაში სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება-დამუშავება და გადაცემა,

თ) საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მიერ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან მჭიდრო კონტაქტის დამყარება, ახალი ინფორმაციის მოწოდება და საჭიროების შემთხვევაში უკუ კავშირი; სკოლამდელ და სასკოლო ასაკის ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესწავლა /ჰელმინთებით ინვაზირება, ფიზიკური განვითარება-ტანბდეგობა და სხვა/ რეკომენდციების და წინადადებების პაკეტის მომზადება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისათვის ბავშვთა ორგანიზებული დაწესებულებების ხელმძღვანელებისათვის და მოსახლეობისათვის.

8. სოციალური პროგრამები  (პროგრამული კოდი 06 02) 687.0 ათასი ლარი

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ბენეფიციარებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.  სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ა)უფასო სასადილოს დაფინანსება - სათნოების სახლი (პროგრამული კოდი 06 02 01) 87.0  ათასი ლარი)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მზრუნველობამოკლებული მოხუცების, ინვალიდების და მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველდღიურ ერთჯერად კვებას გარდა კვირა დღისა.   სასადილო ემსახურება 70  ბენეფიციარს, მუშაობს ყველა სადღესასწაულო დღეს  და დღესასწაული აღინიშნება მცირედი საჩუქრებით. 

ბ)მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო, ფინანსური და  სხვადასხვა სახის  დახმარებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02) 487.0  ათასი ლარი

ოპერაციის და სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ოპერაციებისა და სამედიცინო მომსახურების თანადაფინსებას იმ თანხის 50%-ით,რომელიც არ ანაზღაურდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, ხოლო სოციალურად დაუცველთათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65000-ს, _ 70%-მდე არაუმატეს 700 ლარისა, ხოლო სამედიცინო კვლევის დაფინანსებას იგივე სქემით, არაუმეტეს 500 ლარისა. ქვეპროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს დახმარებას მედიკამენტების შესაძენად ოჯახის ერთ წევრზე.

გ) უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ფინანსური დახმარება:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების, რომლებიც სხვადასვა მიზეზების გამო განიცდიან უკიდურეს გასაჭირს, ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას. დახმარება  განისაზღვროს არაუმეტეს 300 ლარისა.

დ),,C” ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში  მკურნალობის  სტრატეგიის განსაზღვრისთვის საჭირო კვლევების დაფინანსება:

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს დაავადებულ პირთა  მკურნალობის პროცესში ჩართვის ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ,,C” ჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის ,,C” ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე  აუცილებელი, დაავადების სტადიის განსასაზღვრი გამოკვლევების  ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.  ბენეფიციარის დიაგნოსტირებისათვის სოციალურად დაუცველთა მომსახურება განისაზღვროს კვლევის 30%-ით, ხოლო დანარჩენი მოქალაქეებისთვის _ 70%-ით.

ე)100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება:

ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმული მოქალაქეების პატივისცემა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა. ეს მხარდაჭერა აქტუალურია იმ თვალსაზრისითაც, რომ ბენეფიციართა რაოდენობა ძალზედ მცირეა. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდება 100 წელი. დახმარების ოდენობა განისაზღვროს 500 ლარით.

ვ) სოციალურად დაუცველი და/ან უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსებ:

პროგრამის მოსარგებლნი არიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილთა ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 30000-ს, მათი ოჯახებისათვის გაწეული  ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება 200 ლარით. ასევე განხორციელდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება დაფინანსება.

ზ) შშმ  18    წლამდე ასაკის პირების    დახმარება:

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება უნარშეზღუდული და  მძიმე ავადმყოფობის მქონე ბავშვების საკურორტო-სარეაბილიტაციო კურსის თანადაფინანსება. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უსინათლოთათვის სასწავლო ცენტრის ამოქმედება, სადაც ისინი ბრაილის შრიფტის მეშვეობის შეისწავლიან კომპიუტერს და უცხო ენას. ასევე შშმ პირთა გარემოსთან ხელმისაწვდომობის, მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციის, ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების  მთელი რიგი ღონისძიებები გათვალისწინებულია როგორც სოციალური დარგის სხვადასხვა  პროგრამებიდან, ასევე ბიუჯეტის სხვა დარგების პროგრამებიდან.

თ)სადღესასწაულო დღეების დახმარება:

ქვეპროგრამის მიზანია სადღესასწაულო  დღეებში (შობა–ახალი წელი, აღდგომა) საზეიმო განწყობის შექმნის მიზნით, უდედმამო ბავშვების, უკიდურესად გაჭირვებულ და ინვალიდ მოქალაქეების, იძულებით გადაადგილებული პირების  ფინანსური, მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა;  მე–2  მსოფლიო ომის მონაწილეებს (9 მაისთან დაკავშირებით), ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით   შშმ ბავშვთა მხარდამჭერი  ღონისძიების ფინანსური მხარდაჭერას. დედის და ქალთა დღეებთან დაკავშირებით მრავალშვილიან, მარტოხელა, ხანდაზმულ ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა დედების მხარდაჭერა.

 ი)ჰემოდიალიზის სეანსებით მოსარგებლე ბენეფიციარების დახმარება:

ჰემოდიალიზით ჩანაცვლების სეანსებით მოსარგებლე ბენეფიციარები ტრანსპორტის ხარჯით უზრუნველსაყოფად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 100 ლარით.

კ) ლეიკემიით დაავადებულთა დახმარება:

 ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები  ლეიკემიით დაავადებული ბენეფიციარები, რომლებსაც მუნიციპალიტეტი წელიწადში გაუწევს 600 ლარის ოდენობით ფინანსურ დახმარებას.

ლ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება:

ქვეპროგრამის მიზანია საქრთველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღულთა იმ ოჯახების დახმარება, რომლებიც ვერ მოხვდნენ სახელწიფო შემწეობის მიმღებთა რიცხვში.

მ)კომუნალური ხარჯებისთვის დახმარება:

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან დიდი სამამულო ომის ვეტერანები და ზესტაფონის უსინათლოთა კავშირში გაერთიანებული უსინათლოები, რომელთა ფინანსური დახმარება განისაზღვრება თვეში 30 ლარის ოდენობით.

ნ)სოციალური დაცვისა და უზრუნველყოფის ობიექტების  რეაბილიტაცია

(პროგრამული კოდი 06 02 03) 41.ათასი ლარი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება უფასო სასადილოს შენობის რეაბილიტაცია 10. 0 ათასი ლარის ფარგლებში,  სოფელ ვერტყვიჭალის დღის ცენტრის მოსაწყობად გამოყოფილი იქნება 23.0 ათასი ლარი და 8.0 ათასი ლარით შეძენილი იქნება სოფ. კიცხში არსებული შშმ პირების ოფისისათვის ინვენტარი.

ო)   ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04) 40.ათასი ლარი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს    ახალშობილთა ოჯახების  ერთჯერად დახმარებას. საბიუჯეტო წლის განმავლობაში დაბადებული ახალშობილთა ოჯახების   ერთჯერადი  დახმარებები:

პირველი ბავშვის შეძენისას -100 ლარი, მეორე ბავშვის შეძენისას -150 ლარი; მესამე ბავშვის შეძენისას -200 ლარი, მეოთხე ბავშვის შეძენისას -250 ლარი, მეხუთე ბავშვის შეძენისას - 300  ლარი და ა.შ. ყოველი მომდევნო ბავშვის შეძენისას. ტყუპების შეძენის შემთხვევაში - 500 ლარი.

 პ)ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა   დაკრძალვის  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05) 2.ათასი ლარი

დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა   დაკრძალვის ხარჯების  თანადაფინანსება 250 ლარის  ოდენობით.

ჟ)    სტიქიით დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების  სოციალური  დაცვა და უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 06) 30.0 ათასი ლარი

სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და  მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება  დაზიანების ხარისხის მიხედვით. დახმარების გაცემა მოხდეს კომისიის დებულების შესაბამისად  სტიქიით დაზარალებულ მოქალაქეთა განცხადებების    შემსწავლელი  კომისიის წარდგინებით. ასევე  უსახლკაროდ დარჩენილი   მოსახლეობისათვის მინიმალური  საცხოვრებლით უზრნველყოფა.

მუხლი 17
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

ორგ. კოდი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

11 113,1

4 460,4

6 652,7

10 747,3

3 507,9

7 239,4

6 611,1

138,0

6 473,1

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142,0

0,0

142,0

167,0

0,0

167,0

165,0

0,0

165,0

 

 

ხარჯები

6 884,6

598,5

6 286,1

7 425,1

518,5

6 906,6

6 282,2

138,0

6 144,2

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 368,0

0,0

1 368,0

1 521,2

26,0

1 495,2

1 656,8

87,0

1 569,8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 228,5

3 861,9

366,6

3 314,1

2 981,3

332,8

328,9

0,0

328,9

 

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

8,1

8,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 023,4

5,3

2 018,1

2 121,0

0,0

2 121,0

2 189,4

0,0

2 189,4

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

133,0

0,0

133,0

157,0

0,0

157,0

155,0

0,0

155,0

 

 

ხარჯები

1 931,6

5,3

1 926,3

2 053,0

0,0

2 053,0

2 177,9

0,0

2 177,9

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 144,7

0,0

1 144,7

1 435,2

0,0

1 435,2

1 569,8

0,0

1 569,8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91,8

0,0

91,8

68,0

0,0

68,0

11,5

0,0

11,5

 

01 01

ხარაგაულის საკრებულო

465,6

2,3

463,3

588,8

0,0

588,8

531,8

0,0

531,8

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23,0

 

23,0

23,0

 

23,0

21,0

 

21,0

70111

 

ხარჯები

456,3

2,3

454,0

569,8

0,0

569,8

527,3

0,0

527,3

 

 

შრომის ანაზღაურება

251,2

0,0

251,2

309,3

0,0

309,3

319,4

0,0

319,4

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,3

0,0

9,3

19,0

0,0

19,0

4,5

0,0

4,5

 

01 02

ხარაგაულის გამგეობა

1 557,8

3,0

1 554,8

1 513,5

0,0

1 513,5

1 582,6

0,0

1 582,6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110,0

 

110,0

134,0

 

134,0

134,0

 

134,0

70111

 

ხარჯები

1 475,3

3,0

1 472,3

1 464,5

0,0

1 464,5

1 575,6

0,0

1 575,6

 

 

შრომის ანაზღაურება

893,5

0,0

893,5

1 125,9

0,0

1 125,9

1 250,4

0,0

1 250,4

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82,5

0,0

82,5

49,0

0,0

49,0

7,0

0,0

7,0

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

16,7

0,0

16,7

50,0

0,0

50,0

70112

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

16,7

0,0

16,7

50,0

0,0

50,0

 

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

25,0

0,0

25,0

7016

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

25,0

0,0

25,0

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

457,4

0,0

457,4

403,0

26,0

377,0

99,0

87,0

12,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9,0

0,0

9,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

 

ხარჯები

456,7

0,0

456,7

403,0

26,0

377,0

97,8

87,0

10,8

 

 

შრომის ანაზღაურება

223,3

0,0

223,3

86,0

26,0

60,0

87,0

87,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

1,2

0,0

1,2

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

355,7

0,0

355,7

306,2

0,0

306,2

0,0

0,0

0,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

7032

 

ხარჯები

355,0

0,0

355,0

306,2

0,0

306,2

0,0

0,0

0,0

 

 

შრომის ანაზღაურება

165,2

0,0

165,2

2,9

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

7032

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

101,7

0,0

101,7

96,8

26,0

70,8

99,0

87,0

12,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

 

9

10

 

10

10

 

10,0

702

 

ხარჯები

101,7

0,0

101,7

96,8

26,0

70,8

97,8

87,0

10,8

 

 

შრომის ანაზღაურება

58,1

0,0

58,1

83,1

26,0

57,1

87,0

87,0

0,0

702

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

0,0

1,2

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 190,9

3 155,4

1 035,5

4 539,7

3 235,4

1 304,3

1 179,2

0,0

1 179,2

 

 

ხარჯები

1 395,2

492,5

902,7

1 513,9

345,0

1 168,9

934,0

0,0

934,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 795,7

2 662,9

132,8

3 017,7

2 882,3

135,4

245,2

0,0

245,2

 

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

8,1

8,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2 514,0

2 145,0

369,0

2 001,0

1 765,8

235,2

229,0

0,0

229,0

 

 

ხარჯები

272,4

0,0

272,4

185,4

40,5

144,9

169,0

0,0

169,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 241,6

2 145,0

96,6

1 807,5

1 717,2

90,3

60,0

0,0

60,0

 

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

8,1

8,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1 584,6

1 272,9

311,7

1 876,4

1 723,7

152,7

160,0

0,0

160,0

70451

 

ხარჯები

272,4

0,0

272,4

180,9

40,5

140,4

160,0

0,0

160,0

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 312,2

1 272,9

39,3

1 695,5

1 683,2

12,3

0,0

0,0

0,0

 

03 01 02

ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება

126,5

83,5

43,0

120,1

42,1

78,0

60,0

0,0

60,0

70451

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126,5

83,5

43,0

112,0

34,0

78,0

60,0

0,0

60,0

 

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

8,1

8,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

03 01 03

ქუჩებისა და ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა

802,9

788,6

14,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

802,9

788,6

14,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

03 01 04

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

4,5

0,0

4,5

9,0

0,0

9,0

70451

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,5

0,0

4,5

9,0

0,0

9,0

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

720,0

228,3

491,7

954,4

216,0

738,4

711,2

0,0

711,2

 

 

ხარჯები

491,7

0,0

491,7

727,6

0,0

727,6

568,0

0,0

568,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

228,3

228,3

0,0

226,8

216,0

10,8

143,2

0,0

143,2

 

03 02 01

სანიაღვრე და საკანალიზაციო  არხების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა

8,6

0,0

8,6

43,3

33,3

10,0

20,0

0,0

20,0

7052

 

ხარჯები

8,6

0,0

8,6

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

7052

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

33,3

33,3

0,0

20,0

0,0

20,0

 

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

453,9

169,5

284,4

519,0

0,0

519,0

405,0

0,0

405,0

7051

 

ხარჯები

284,4

0,0

284,4

519,0

0,0

519,0

405,0

0,0

405,0

7051

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

169,5

169,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

03 02 03

მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია

27,5

0,0

27,5

5,8

0,0

5,8

0,0

0,0

0,0

7061

 

ხარჯები

27,5

0,0

27,5

5,8

0,0

5,8

0,0

0,0

0,0

 

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

34,8

0,0

34,8

201,6

179,2

22,4

59,7

0,0

59,7

7063

 

ხარჯები

34,8

0,0

34,8

11,6

0,0

11,6

0,0

0,0

0,0

7063

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

190,0

179,2

10,8

59,7

0,0

59,7

 

03 02 05

გარე განათების ექსპლოატაცია

195,2

58,8

136,4

184,7

3,5

181,2

163,0

0,0

163,0

7064

 

ხარჯები

136,4

0,0

136,4

181,2

0,0

181,2

163,0

0,0

163,0

7064

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,8

58,8

0,0

3,5

3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

03 02 06

 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

63,5

0,0

63,5

7064

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7064

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

63,5

0,0

63,5

 

03 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

123,8

0,0

123,8

708,2

465,9

242,3

187,0

0,0

187,0

 

 

ხარჯები

110,8

0,0

110,8

239,9

0,0

239,9

187,0

0,0

187,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,0

0,0

13,0

468,3

465,9

2,4

0,0

0,0

0,0

 

03 04 01

პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

123,8

0,0

123,8

698,2

465,9

232,3

187,0

0,0

187,0

7066

 

ხარჯები

110,8

0,0

110,8

229,9

0,0

229,9

187,0

0,0

187,0

7066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,0

0,0

13,0

468,3

465,9

2,4

0,0

0,0

0,0

 

03 04 02

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

7066

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

7066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

808,1

782,1

26,0

844,0

787,7

56,3

42,0

0,0

42,0

70451

 

ხარჯები

495,3

492,5

2,8

328,9

304,5

24,4

0,0

0,0

0,0

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

312,8

289,6

23,2

515,1

483,2

31,9

42,0

0,0

42,0

 

03 06

სოფლის მეურნეობის დაფინანსება

25,0

0,0

25,0

32,1

0,0

32,1

10,0

0,0

10,0

70421

 

ხარჯები

25,0

0,0

25,0

32,1

0,0

32,1

10,0

0,0

10,0

 

04 00

განათლება

1 578,8

795,9

782,9

1 252,7

0,0

1 252,7

1 028,5

0,0

1 028,5

 

 

ხარჯები

852,9

100,7

752,2

1 123,3

0,0

1 123,3

1 028,5

0,0

1 028,5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

725,9

695,2

30,7

129,4

0,0

129,4

0,0

0,0

0,0

 

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

1 376,9

795,9

581,0

1 001,4

0,0

1 001,4

818,5

0,0

818,5

7091

 

ხარჯები

651,0

100,7

550,3

872,0

0,0

872,0

818,5

0,0

818,5

7091

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

725,9

695,2

30,7

129,4

0,0

129,4

0,0

0,0

0,0

 

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

96,0

0,0

96,0

137,3

0,0

137,3

105,0

0,0

105,0

70923

 

ხარჯები

96,0

0,0

96,0

137,3

0,0

137,3

105,0

0,0

105,0

 

04 03

ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

105,9

0,0

105,9

114,0

0,0

114,0

105,0

0,0

105,0

7098

 

ხარჯები

105,9

0,0

105,9

114,0

0,0

114,0

105,0

0,0

105,0

 

04 04

განათლების ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

105,9

0,0

105,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7098

 

ხარჯები

105,9

0,0

105,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7098

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 933,5

503,8

1 429,7

1 613,3

99,0

1 514,3

1 321,0

0,0

1 321,0

 

 

ხარჯები

1 331,3

0,0

1 331,3

1 514,3

0,0

1 514,3

1 291,0

0,0

1 291,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

602,2

503,8

98,4

99,0

99,0

0,0

30,0

0,0

30,0

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

562,9

85,6

477,3

620,6

0,0

620,6

485,0

0,0

485,0

 

 

ხარჯები

447,6

0,0

447,6

620,6

0,0

620,6

485,0

0,0

485,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115,3

85,6

29,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

11,1

0,0

11,1

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

7081

 

ხარჯები

5,3

0,0

5,3

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,8

0,0

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

05 01 02

 სპორტის განვითარებისა და მართვის ცენტრი

166,6

0,0

166,6

235,0

0,0

235,0

205,0

0,0

205,0

7081

 

ხარჯები

166,6

0,0

166,6

235,0

0,0

235,0

205,0

0,0

205,0

 

05 01 03

 სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

95,5

85,6

9,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7081

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95,5

85,6

9,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

05 01 04

საფეხბურთო კლუბი „ჩხერიმელა-2009“-ის დაფინანსება

165,0

0,0

165,0

250,0

0,0

250,0

160,0

0,0

160,0

7081

 

ხარჯები

165,0

0,0

165,0

250,0

0,0

250,0

160,0

0,0

160,0

 

05 01 05

სპორტული ობიეტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

14,0

0,0

14,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,0

0,0

14,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

05 01 06

 სპორტულ–გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრი

110,7

0,0

110,7

125,6

0,0

125,6

110,0

0,0

110,0

7081

 

ხარჯები

110,7

0,0

110,7

125,6

0,0

125,6

110,0

0,0

110,0

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 194,1

418,2

775,9

909,9

94,0

815,9

704,0

0,0

704,0

 

 

ხარჯები

708,1

0,0

708,1

815,9

0,0

815,9

674,0

0,0

674,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

486,0

418,2

67,8

94,0

94,0

0,0

30,0

0,0

30,0

 

05 02 01

 სამუსიკო სკოლა

130,0

0,0

130,0

100,0

0,0

100,0

90,0

0,0

90,0

7082

 

ხარჯები

130,0

0,0

130,0

100,0

0,0

100,0

90,0

0,0

90,0

 

05 02 02

ხალხური შემოქმედების სახლი

81,5

0,0

81,5

80,0

0,0

80,0

65,0

0,0

65,0

7082

 

ხარჯები

81,5

0,0

81,5

80,0

0,0

80,0

65,0

0,0

65,0

 

05 02 03

კულტურის ცენტრი

687,9

418,2

269,7

276,5

0,0

276,5

232,0

0,0

232,0

7082

 

ხარჯები

201,9

0,0

201,9

276,5

0,0

276,5

232,0

0,0

232,0

7082

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

486,0

418,2

67,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

05 02 04

ცენტრალური ბიბლიოთეკა

158,3

0,0

158,3

302,4

94,0

208,4

150,0

0,0

150,0

7082

 

ხარჯები

158,3

0,0

158,3

208,4

0,0

208,4

150,0

0,0

150,0

7082

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

94,0

94,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

05 02 05

ისტორიული მუზეუმი

86,3

0,0

86,3

96,0

0,0

96,0

87,0

0,0

87,0

7082

 

ხარჯები

86,3

0,0

86,3

96,0

0,0

96,0

87,0

0,0

87,0

 

05 02 06

რ.თაბუკაშვილის სახ. სახალხო ლიტერატურული თეატრი

50,1

0,0

50,1

55,0

0,0

55,0

50,0

0,0

50,0

7082

 

ხარჯები

50,1

0,0

50,1

55,0

0,0

55,0

50,0

0,0

50,0

 

05 02 07

კულტურის ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

50,1

0,0

50,1

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

7082

 

ხარჯები

50,1

0,0

50,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

05 03

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

28,6

0,0

28,6

47,8

0,0

47,8

60,0

0,0

60,0

7083

 

ხარჯები

28,6

0,0

28,6

47,8

0,0

47,8

60,0

0,0

60,0

 

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

13,7

0,0

13,7

25,0

5,0

20,0

12,0

0,0

12,0

7084

 

ხარჯები

12,8

0,0

12,8

20,0

0,0

20,0

12,0

0,0

12,0

7084

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,9

0,0

0,9

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

05 05

რელიგიის დაფინანსება

134,2

0,0

134,2

10,0

0,0

10,0

60,0

0,0

60,0

7084

 

ხარჯები

134,2

0,0

134,2

10,0

0,0

10,0

60,0

0,0

60,0

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

929,1

0,0

929,1

817,6

147,5

670,1

794,0

51,0

743,0

 

 

ხარჯები

916,9

0,0

916,9

817,6

147,5

670,1

753,0

51,0

702,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,2

0,0

12,2

0,0

0,0

0,0

41,0

0,0

41,0

 

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

110,8

0,0

110,8

115,0

110,0

5,0

107,0

49,0

58,0

7074

 

ხარჯები

98,6

0,0

98,6

115,0

110,0

5,0

107,0

49,0

58,0

7074

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,2

0,0

12,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

06 02

სოციალური პროგრამები

818,3

0,0

818,3

702,6

37,5

665,1

687,0

2,0

685,0

 

 

ხარჯები

818,3

0,0

818,3

702,6

37,5

665,1

646,0

2,0

644,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41,0

0,0

41,0

 

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

91,6

0,0

91,6

96,3

0,0

96,3

87,0

0,0

87,0

7107

 

ხარჯები

91,6

0,0

91,6

96,3

0,0

96,3

87,0

0,0

87,0

7107

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

06 02 02


მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო,    ფინანსური   და  სხვადასხვა სახის  დახმარებების პროგრამა

573,8

0,0

573,8

454,8

0,0

454,8

487,0

0,0

487,0

71011

 

ხარჯები

573,8

0,0

573,8

454,8

0,0

454,8

487,0

0,0

487,0

 

06 02 03

სოციალური დაცვისა უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41,0

0,0

41,0

71011

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71011

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41,0

0,0

41,0

 

06 02 04

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები

36,7

0,0

36,7

53,0

0,0

53,0

40,0

0,0

40,0

7104

 

ხარჯები

36,7

0,0

36,7

53,0

0,0

53,0

40,0

0,0

40,0

 

06 02 05

ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი

1,0

0,0

1,0

2,0

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

7109

 

ხარჯები

1,0

0,0

1,0

2,0

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების  სოციალური  დაცვა და უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა

115,2

0,0

115,2

96,5

35,5

61,0

30,0

0,0

30,0

7107

 

ხარჯები

115,2

0,0

115,2

96,5

35,5

61,0

30,0

0,0

30,0

 


11. 16/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 19/12/2016 10. 16/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 19/12/2016 9. 14/11/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 21 - ვებგვერდი, 15/11/2016 8. 18/10/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 20 - ვებგვერდი, 19/10/2016 7. 01/08/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 19 - ვებგვერდი, 04/08/2016 6. 04/07/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 07/07/2016 5. 06/06/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 10/06/2016 4. 03/05/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 10 - ვებგვერდი, 06/05/2016 3. 04/03/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 6 - ვებგვერდი, 07/03/2016 2. 09/02/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 5 - ვებგვერდი, 12/02/2016 1. 20/01/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 3 - ვებგვერდი, 22/01/2016
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.