„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“

  • Word
„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი 123
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 24/04/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 49, 28/04/2010
სარეგისტრაციო კოდი 0000.00.00.000000
  • Word
123
24/04/2010
სსმ, 49, 28/04/2010
0000.00.00.000000
„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“
საქართველოს მთავრობა
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

საქართველოს მთავრობის

 დადგენილება №123

2010 წლის 24 აპრილი

 ქ. თბილისი

„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის                         28 ივლისის №145 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

            მუხლი 1.

 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კა­ნონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად „სოციალური დახ­მარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივ­ლი­სის №145 დადგენილებით (სსმ III, 2006 წელი, №101, მუხლი 1375) დამ­ტკი­ცებულ წესში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება და და­მა­ტე­­­ბე­ბი:

1. მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

    „მუხლი 5. საარსებო შემწეობის დანიშვნის საფუძველი და პრინციპები

1. საარსებო შემწეობის მიღების უფლება აქვს ოჯახს, რომე­ლიც დადგენილი წესით რეგისტრირებულია სოციალურად დაუც­ველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში (შემდგომში – მონა­ცემ­­თა ბაზა) და მისი სარეიტინგო ქულა ნაკლებია ამ წესით დად­გენილი საარსებო შემწეობის მისაღებ ზღვრულ ქულაზე (შემდ­გომში – ღატაკი ოჯახი).

2. ღატაკ ოჯახს საარსებო შემწეობის დანიშვნის უფლება ეძ­ლევა სარეიტინგო ქულის მინიჭების თვიდან მესამე თვეს (თვეთა ათვლისას სარეიტინგო ქულის მინიჭების მომდევნო თვე ითვლება პირველ თვედ).

3. საარსებო შემწეობა ინიშნება უფლების წარმოშობის თვი­დან, რასაც წინ უსწრებს ღატაკი ოჯახის წერილობითი განც­ხა­დება საარსებო შემწეობის დანიშვნის შესახებ.

4. საარსებო შემწეობის გაცემა ჩერდება ოჯახის განმეორე­ბითი შეფასების პერიოდში. გადამოწმების შედეგად მინიჭებული სარეიტინგო ქულის საფუძველზე ოჯახს უგრძელდება (აღუდგება) ან უწყდება საარსებო შემწეობა. თუ გადამოწმების შედეგად მი­ნიჭებული სარეიტინგო ქულა ნაკლებია ამ წესის მე-7 მუხლით დადგენილ ზღვრულ ოდენობაზე, ღატაკ ოჯახს საარსებო შემ­წე­ობის გაცემა აღუდგება შეჩერების თვიდან.

5. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი ვადის ათვლა შეიძ­ლება შეჩერდეს დაუძლეველი ძალის (ფორსმაჟორი) არსებობისას. ვადის ათვლა გაგრძელდება შეჩერების გამომწვევი მიზეზ(ებ)ის აღ­მოფხვრის შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში ღატაკ ოჯახს საარსებო შემწეობა დაერიცხება უფლების წარმოშობის თვიდან დადგენილი პროცედურების შესაბამისად.“.

2. მე-8 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 და მე-5 პუნქტები:

„4. იმ შემთხვევაში, თუ ღატაკი ოჯახის წევრი არის სხვა ინდივიდუალური სოციალური დახმარების ან/და სხვა სახელმ­წი­ფო გა­სა­ცემ­­ლის მიმ­ღები, სააგენტო უფლებამოსილია, საარსებო შემ­წეობის ამ წევ­რისათვის განკუთვნილი წილი გასცეს ინდივი­დუა­ლურ სოციალურ დახმარებასთან ან/და სხვა სახელმწიფო გა­სა­ცე­მელ­თან ერთად.

5. ამ წესის მიზნებისათვის ორი- და მეტსულიანი ღატაკი ოჯახის წევრთათვის საარსებო შემწეობის გამოთვლისას მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ოდენობა არის ღატაკი ოჯახის უხუცესი წევრის წილი, ხოლო დანარჩენ წევრთა წილი არის 24 ლარი.“.

3. მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ე“ და „ვ“ ქვეპუნქტები:

„ე) ავტომატურად გადაუანგარიშოს დანიშნული საარსებო შემ­წეობა ოჯახს სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფა­სე­ბის გარეშე, წევრის დაბადების (ბავშვის შვილად აყვანის) ან წევრის გამოკლების (გარდაცვალება, ოჯახის შემადგენლობიდან გასვლა) შემთხვევაში;

ვ) ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალის­წი­ნებულ შემთხვევაში ოჯახს წევრის დამატებისას საარსებო შემ­წეობა ავტომატურად გადაუანგარიშოს, თუ ოჯახის ბო­ლო შეფა­სე­ბიდან და ბავშვის დაბადებიდან (შვილად აყვა­ნი­დან) არ არის გასული 2 წელი.“.

    მუხლი 2.

დადგენილება ამოქმედდეს 2010 წლის 1 ივნისიდან.

პრემიერ-მინისტრი                        ნ. გილაური