ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 52
დოკუმენტის მიმღები ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 19/12/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/12/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 07/03/2018
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.139.016168
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
52
19/12/2014
ვებგვერდი, 23/12/2014
010250020.35.139.016168
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (23/12/2014 - 28/02/2018)

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №52

2014 წლის 19 დეკემბერი

ქ. ბორჯომი

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ბ" ქვეპუნქტის, „საქართველოს ზოგადი დამინისტრაციული კოდექსის“ საქართველოს კანონის 61-ე მუხლის შესაბამისად ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დ ა ა დ გ ი ნ ა :

მუხლი 1
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულება თანახმად N1 დანართისა.

 

მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 19 დეკემბრის N127 დადგენილება „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ (28.12.2007 – 01.250.050.36.139.001.524).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზაზა ჩაჩანიძებორჯომის  მუნიციპალიტეტის  გამგეობის  სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულება

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი
1. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური შემდგომ – სამსახური) შექმნილია „ადგილობრივი  თვითმმართველობის  კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის საფუძველზე და არის ბორჯომის მუნიციპალიტეტის  გამგეობის სტრუქტურული  ერთეული, რომელიც თავისი კომპეტენციის  ფარგლებში, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, აღასრულებს ბორჯომის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების გადაწყვეტილებებს.
2. სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  დებულების, ამ დებულებისა და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.
3. სამსახურის   საშტატო   განრიგი   და  მოხელეთა   თანამდებობრივი   სარგოები   განისაზღვრება   გამგეობის საშტატო ნუსხით.

მუხლი 2. სამსახურის სტრუქტურა
1. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსისა და  მოხელეებისაგან;
2. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები და სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით.უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, გამგებლის ბრძანებით სამსახურის უფროსის უფლება-მოვალეობებს ახორციელებს სამსახურის ერთ-ერთი მოხელე.
3. სამსახურის მოხელეთა თანამდებობაზე დანიშვნა-გათავისუფლებისა  და სამსახურებრივი კარიერის გავლის წესები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად.

მუხლი 3. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  ფუნქციები
სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:
ა) სავალდებულო   სამხედრო   სამსახურში   გამწვევი   კომისიების   მუშაობის   ორგანიზებას   და   შემკრებ-გამანაწილებელ პუნქტებში წვემამდელთა წარდგენას;
ბ) სამობილიზაციო მოთხოვნათა  დაკმაყოფილებას  ადგილობრივი რესურსების ხარჯზე, ხალხისა და სატრანსპორტო რესურსის მობილიზაცია, საჯარისო-სამობილიზაციო  გასვლისათვის შესაბამისი ბაზის მომზადებას;
გ) განახორციელებს სასწავლო დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების ხელმძღვანელთა მიერ „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 10 იანვრის №11 ბრძანებულების მოთხოვნათა დაცვის კონტროლს;
დ) თეორიული  მეცადინეობის  მოწყობას  თანამშრომლებთან,  რომლებიც  მიმაგრებულნი  არიან სამსახურზე მობილიზაციის დროს;
ე) ახალგაზრდებთან პატრიოტულ-აღმზრდელობითი მუშაობას, ახალგაზრდების სამხედრო–პატრიოტული აღზრდის საკითხების განხილვებში და გადაჭრაში მონაწილეობას.
ვ) ზოგადსაგანმანათლებლო  სასწავლო დაწესებულებებში სამხედრო პატრიოტული სწავლებისა და აღზრდის ხელშეწყობას;
ზ) ზოგადსაგანმანათლებლო  სასწავლო  დაწესებულებებში  დაწყებითი  სამხედრო  მომზადების მიმდინარეობის კონტროლს;
თ) უზრუნველყოფს  სამხედრო  აღრიცხვიანობისა  და სამხედრო  სამსახურში  გაწვევის  საკითხებზე  წესების დარღვევის ფაქტებზე, სათანადო საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში კანონმდებლობით დადგენილი კომპეტენციის ფარგლებში მასალების გადაცემას სამართალდამცავი ორგანოებისათვის;
ი) მოქალაქეთა  საჩივრებისა  და განცხადებების  განხილვას,  შესაბამისი  ზომების  მიღებას,  მათში  დასმული საკითხების დროულად და კანონის ფარგლებში გადაწყვეტას.
კ) მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვასთან, სამხედრო სამსახურში გაწვევასთან და მობილიზაციასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის კანონით დადგენილი ვადითა და წესით შენახვას;
ლ) უზრუნველყოფს მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.
მ) ხელმძღვანელობს   წვევამდელთა   სავალდებულო   სამხედრო   სამსახურში   გასაწვევად   მოსამზადებელ სამუშაოთა შესრულებას.
ნ) ორგანიზებას  უწევს  სამხედრო  სავალდებულო  სამსახურში  წვევამდელთა  გაწვევასა  და მათ  გადაყვანას წვევამდელთა გამწვევ-გამანაწილებელ პუნქტში.
ო) უზრუნველყოფს  საგანმანათლებლო  დაწესებულებიდან  და წარმოება-ორგანიზაციებიდან  ინფორმაციის გამოთხოვას, წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვაზე დასაყენებლად საბუთების მომზადებას.
პ) უზრუნველყოფს   ჭაბუკებისა   და  წვევამდელი   ასაკის  მოქალაქეთა   პირველად  სამხედრო  აღრიცხვაზე აყვანას, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებას და სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის ორგანიზებას;
ჟ) ახდენს 17 წლის წვევამდელთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვას;
რ) ახდენს 18-დან 27 წლამდე ასაკის სამხედრო ვალდებულ მოქალაქეთა აღრიცხვას;
ს) უზრუნველყოფს ზღვრულ ასაკს (27 წელი) მიღწეულ წვევამდელთა გადარიცხვას რეზერვში;
ტ) უზრუნველყოფს   ომისა  და  სამხედრო   ძალების   ვეტერანებისა   და  მათთან  გათანაბრებული   პირების აღრიცხვას და მათთან მუშაობის ორგანიზებას;
უ) უზრუნველყოფს  სამობილიზაციო  რესურსების (რეზერვის  ოფიცერთა,  რიგითთა,  კაპრალთა,  სერჟანტთა და ტექნიკის აღრიცხვის (დაჯავშნის) ორგანიზებას;
ფ) უზრუნველყოფს რეზერვისტთა სპეციალური აღრიცხვის (დაჯავშნის) ორგანიზებას.
ქ) მოქმედი კანონმდებლობით  და მუნიციპალიტეტის  სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სამსახურის სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

მუხლი 4. სამსახურის უფროსი
სამსახურის უფროსი:
ა) წარმართავს სამსახურის საქმიანობას და პასუხისმგებელია სამსახურის წინაშე არსებული ამოცანების    შესრულებისათვის;
ბ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით, საქართველოს პრეზიდენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ, მუნიციპალიტეტის გამგებელს წარუდგენს მოხსენებით ბარათს ახალგაზრდობის სამხედრო სამსახურისათვის მომზადების, პირველადი სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურში გაწვევისა და სხვა სამუშაოს შესრულების შესახებ სათანადო ადმინისტრაციული  აქტის  გამოსაცემად;
გ) ორგანიზებას უწევს და ხელმძღვანელობს: სამობილიზაციო რესურსის სრულყოფილ და ხარისხიან აღრიცხვას;  მოქალაქეთა სამხედრო სამსახურში გაწვევას; დადგენილი ფორმის ანგარიშების და მოხსენებების ხარისხიან და დროულ წარდგენას შესაბამის  ორგანოებში; სამხედრო სამსახურის სამობილიზაციო მზადყოფნას;
დ) დადგენილი წესით წარადგენს წინადადებებს სამსახურის საშტატო ნუსხისა და ხარჯთა ნუსხაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილ ასიგნებათა  ფარგლებში;
ე) სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში გასცემს  ტექნიკურ  რეკომენდაციებს, მითითებებს სახელმწიფო და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების გადაწყვეტილებათა შესასრულებლად;

მუხლი 5. სამსახურის  თანამშრომლები
სამსახურის თანამშრომლები მოვალენი არიან:
ა) აწარმოონ დადგენილი წესით სამობილიზაციო რესურსების აღრიცხვა, გაწვევა და ტექნიკის მიწოდება შეიარაღებულ ძალებში მშვიდობიანობისა და მობილიზაციის დროს იმ მოცულობითა და ვადებში, რომლებიც განსაზღვრულია  დავალებით;
ბ) დროულად და ხარისხიანად შეადგინონ დადგენილი ფორმის ანგარიშები და მოხსენებები შესაბამის ორგანოებში წარსადგენად;
გ) მოაწყონ სამობილიზაციო სწავლებები;
დ) შეასრულონ სამსახურის უფროსის დავალებები სამსახურებრივ საკითხებთან დაკავშირებით.

მუხლი 6. დასკვნითი დებულებანი
1. სამსახურის მთელი ქონება წარმოადგენს  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებას;
2. სამსახურისათვის გადაცემული ქონების საკითხები რეგულირდება კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.
3. სამსახურის დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს ბორჯომის თვითმმართველი თემის ბიუჯეტი.
4. სამსახურის სახსრები და შემოსავლები მთლიანად ხმარდება დებულებით განსაზღვრული მიზნებისა და ფუნქციების განხორციელებას.
5. სამსახურის საქმიანობის კონტროლს დადგენილი წესით ახორციელებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებელი და გამგეობის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული.
6. სამსახურის საქმიანობის კონტროლის განსახორციელებლად გამგებელს უფლება აქვს, მოითხოვოს და დაუყოვნებლივ მიიღოს საჭირო მასალები და ინფორმაცია.
7. სამსახურის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია ხდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.