საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2934-Iს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 12/12/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/12/2014
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020010.05.001.017575
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
2934-Iს
12/12/2014
ვებგვერდი, 24/12/2014
190020010.05.001.017575
საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

 

(ძალადაკარგულია - 11.12.2015, №4641)

 

საქართველოს კანონი

 

 

საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

თავი I

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები

საქართველოს 2015 წლის 17 ივლისის კანონი №4082 – ვებგვერდი, 28.07.2015წ.

საქართველოს 2015 წლის 27 ნოემბრის კანონი №4576 – ვებგვერდი, 02.12.2015წ.

 

   მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი

   განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლისგეგმა

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსავლები

6,839,493.5

7,434,637.5

8,048,920.0

7,946,000.0

102,920.0

გადასახადები

6,287,685.0

6,846,964.2

7,520,000.0

7,520,000.0

0.0

გრანტები

238,861.2

278,734.5

238,920.0

136,000.0

102,920.0

სხვა შემოსავლები

312,947.3

308,938.8

290,000.0

290,000.0

0.0

ხარჯები

6,545,615.2

7,479,426.2

8,110,493.1

7,868,460.1

242,033.0

შრომის ანაზღაურება

1,187,569.5

1,296,186.2

1,381,379.6

1,380,859.6

520.0

საქონელი და მომსახურება

765,801.2

875,411.3

941,743.3

940,566.3

1,177.0

პროცენტი

233,042.9

244,841.3

377,106.0

377,106.0

0.0

სუბსიდიები

242,552.1

274,489.6

236,526.9

215,201.9

21,325.0

გრანტები

1,083,320.4

1,067,744.1

1,257,480.3

1,257,480.3

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,083,043.6

2,547,741.7

2,783,632.8

2,783,632.8

0.0

სხვა ხარჯები

950,285.5

1,173,012.1

1,132,624.3

913,613.3

219,011.0

საოპერაციო სალდო

293,878.3

-44,788.8

-61,573.1

77,539.9

-139,113.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

690,117.7

617,822.9

419,093.9

175,276.9

243,817.0

ზრდა

767,632.2

698,450.1

699,093.9

455,276.9

243,817.0

კლება

77,514.5

80,627.2

280,000.0

280,000.0

0.0

მთლიანი სალდო

-396,239.4

-662,611.7

-480,667.0

-97,737.0

-382,930.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-172,213.0

347,335.2

376,190.0

213,040.0

163,150.0

ზრდა

277,105.1

419,475.1

461,190.0

298,040.0

163,150.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

147,272.9

125,000.0

125,000.0

0.0

სესხები

118,546.0

105,830.1

158,200.0

0.0

158,200.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

158,559.1

166,372.1

177,990.0

173,040.0

4,950.0

კლება

449,318.1

72,139.9

85,000.0

85,000.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

409,393.6

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

39,913.0

72,136.8

85,000.0

85,000.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

11.4

3.1

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

224,026.4

1,009,946.9

856,857.0

310,777.0

546,080.0

ზრდა

737,891.5

1,569,680.6

1,331,080.0

785,000.0

546,080.0

საშინაო

149,531.0

572,815.6

315,000.0

315,000.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

149,531.0

572,815.6

315,000.0

315,000.0

0.0

საგარეო

588,360.5

996,864.9

1,016,080.0

470,000.0

546,080.0

სესხები

572,976.5

996,864.8

1,016,080.0

470,000.0

546,080.0

აქციები და სხვა კაპიტალი (მხოლოდ სახელმწიფო საწარმოები და ორგანიზაციები)

15,384.0

0.1

0.0

0.0

0.0

კლება

513,865.1

559,733.7

474,223.0

474,223.0

0.0

საშინაო

59,649.4

56,284.6

78,194.0

78,194.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

35,000.0

35,000.0

35,000.0

35,000.0

0.0

სესხები

8,170.2

1,181.4

1,186.0

1,186.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

16,479.1

20,103.2

42,008.0

42,008.0

0.0

საგარეო

454,215.7

503,449.0

396,029.0

396,029.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

106,824.6

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

323,621.0

499,469.7

395,000.0

395,000.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

23,770.2

3,979.3

1,029.0

1,029.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენიშვნა: საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვა 497 170.0 ათასილარის ოდენობით და სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად საშინაო ვალდებულებების ზრდა 812 170.0 ათასი ლარის ოდენობით.

საქართველოს 2015 წლის 17 ივლისის  კანონი №4082  – ვებგვერდი, 28.07.2015წ.

საქართველოს 2015 წლის 27 ნოემბრის კანონი №4576 – ვებგვერდი, 02.12.2015წ.

 

მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსულობები

7,717,435.9

9,157,085.1

9,745,000.0

9,096,000.0

649,000.0

შემოსავლები

6,839,493.5

7,434,637.5

8,048,920.0

7,946,000.0

102,920.0

არაფინანსური აქტივების კლება

77,514.5

80,627.2

280,000.0

280,000.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

62,536.4

72,139.9

85,000.0

85,000.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

737,891.5

1,569,680.6

1,331,080.0

785,000.0

546,080.0

გადასახდელები

8,104,217.6

9,009,812.2

9,620,000.0

8,971,000.0

649,000.0

ხარჯები

6,545,615.2

7,479,426.2

8,110,493.1

7,868,460.1

242,033.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

767,632.2

698,450.1

699,093.9

455,276.9

243,817.0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

277,105.1

272,202.2

336,190.0

173,040.0

163,150.0

ვალდებულებების კლება

513,865.1

559,733.7

474,223.0

474,223.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-386,781.7

147,272.9

125,000.0

125,000.0

0.0

 

საქართველოს 2015 წლის 17 ივლისის  კანონი №4082  – ვებგვერდი, 28.07.2015წ.

საქართველოს 2015 წლის 27 ნოემბრის კანონი №4576 – ვებგვერდი, 02.12.2015წ.

თავი II

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

საქართველოს 2015 წლის 17 ივლისის  კანონი №4082  – ვებგვერდი, 28.07.2015წ.

საქართველოს 2015 წლის 27 ნოემბრის კანონი №4576 – ვებგვერდი, 02.12.2015წ.

 

   მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 8,048,920.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

დასახელება

2013 წლის

 ფაქტი

2014 წლის

 ფაქტი

2015 წლის 
გეგმა

შემოსავლები

6,839,493.5

7,434,637.5

8,048,920.0

გადასახადები

6,287,685.0

6,846,964.2

7,520,000.0

გრანტები

238,861.2

278,734.5

238,920.0

სხვა შემოსავლები

312,947.3

308,938.8

290,000.0

 

საქართველოს 2015 წლის 17 ივლისის  კანონი №4082  – ვებგვერდი, 28.07.2015წ.

საქართველოს 2015 წლის 27 ნოემბრის კანონი №4576 – ვებგვერდი, 02.12.2015წ.

 

მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 7,520,000.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლისგეგმა

გადასახადები

6,287,685.0

6,846,964.2

7,520,000.0

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

2,601,687.4

2,619,202.7

3,042,000.0

ფიზიკური პირებიდან

1,795,142.0

1,790,379.5

2,038,000.0

საშემოსავლო გადასახადი

1,795,142.0

1,790,379.5

2,038,000.0

გადასახადი საწარმოებიდან

806,545.3

828,823.2

1,004,000.0

მოგების გადასახადი

806,545.3

828,823.2

1,004,000.0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

3,570,045.6

4,108,727.4

4,385,000.0

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

2,847,867.5

3,298,518.3

3,525,000.0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

2,847,867.5

3,298,518.3

3,525,000.0

აქციზი

722,178.1

810,209.1

860,000.0

გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე

89,375.3

94,883.2

68,000.0

იმპორტის გადასახადი

89,375.3

94,883.2

68,000.0

სხვა გადასახადები

26,576.7

24,150.9

25,000.0

 

საქართველოს 2015 წლის 17 ივლისის  კანონი №4082  – ვებგვერდი, 28.07.2015წ.

საქართველოს 2015 წლის 27 ნოემბრის კანონი №4576 – ვებგვერდი, 02.12.2015წ.

მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები

 განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 238,920.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2013 წლის

ფაქტი

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის 
გეგმა

გრანტები

238,861.20

278,734.50

238,920.00

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

116,954.10

88,663.80

153,470.00

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

108,958.70

79,748.50

136,000.00

EU

83,069.70

39,535.30

136,000.00

პროფესიული განათლების და გადამზადების პროგრამა (VET) (EU)

12,113.80

0

0

რეგიონალური განვითარების სექტორული პროგრამა (EU)

25,358.50

0

0

საქართველოში მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა (EU)

0

0

7750

სახელმწიფო ფინანსების მართვა II (PFM II) (EU)

12,776.40

0

0

დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2009 წელი, III ნაწილი (EU)

8,263.60

0

0

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU)

8,728.60

13,950.90

21,180.00

სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის მხარდაჭერა II (Criminal Justice) (EU)

11,460.20

12,460.50

0.00

სახელმწიფო ფინანსების მართვა III (PFM III) (EU)

0

0

13250

რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა – ფაზა II (EU)

0

0

20250

მაკროფინანსური დახმარების პროგრამა (MFA) (EU)

0

0

29971

DCFTA-ს განხორციელების და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა (EU)

0

0

14708

დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2012 წელი, IV ნაწილი (EU)

4,368.80

6,148.50

18,340.00

დასაქმება და პროფესიული განათლება და გადამზადება (EU)

0

6,975.30

10,551.00

სხვადასხვა დონორი

25,889.00

40,213.20

0.00

ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები (სხვადასხვა დონორი)

25,889.00

40,213.20

0.00

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

7,995.40

8,915.30

17,470.00

WB

102.6

0

0

იძულებით გადაადგილებულ პირთა თემის განვითარების პროექტი (WB)

102.6

0

0

IFAD

149.4

122.9

223

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)

0

0

158

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი (IFAD)

149.4

122.9

65

SIDA

0

445

1000

საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)

0

445

1000

CNF

656.4

739.4

1240

დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)

656.4

739.4

1240

WB-TF

0

0

100

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)

0

0

100

EU

6,640.00

7,414.90

14,750.00

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)

0

0

4150

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (KfW, EU)

0

0

400

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)

1,442.60

3,006.60

5,200.00

სამტრედია–გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0–კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU)

5,197.40

4,408.20

5,000.00

GEF

0

0

157

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)

0

0

157

EBRD

447

0

0

რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)

447

0

0

ORET

0

193.2

0

ქობულეთის წყალარინების  პროექტი (ORET, EBRD)

0

193.2

0

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

121,907.10

190,070.70

85,450.00

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

3,884.20

14,595.40

43,330.00

MCC

3,884.20

12,762.30

41,900.00

ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს – მეორე პროექტი (MCC)

3,884.20

12,762.30

41,900.00

KfW

0

1,833.10

1,430.00

დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში – საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა – საქართველო, ფაზა III) (KfW)

0

1,833.10

1,430.00

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

118,022.90

175,475.30

42,120.00

KfW

10,311.40

15,317.80

17,000.00

ბუნების დაცვის პროგრამა „სამხრეთი კავკასია – საქართველო – ჯავახეთის ეროვნული პარკის შექმნა საქართველოში“ (KfW)

750.8

2,359.70

0.00

იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW)

7,163.80

6,381.80

3,380.00

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW)

300.3

1,041.30

0.00

განახლებადი ენერგიების განვითარების პროგრამა (KfW)

0

1,498.50

0.00

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU)

1,432.80

4,036.50

13,620.00

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (I ფაზა) (KfW)

663.7

0

0

USAID

107,711.40

160,157.50

24,970.00

ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (USAID)

54,330.00

85,894.60

24,970.00

ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის განვითარება (USAID)

53,381.40

74,262.90

0.00

ORIO

0

0

150

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)

0

0

150

 

საქართველოს 2015 წლის 17 ივლისის  კანონი №4082  – ვებგვერდი, 28.07.2015წ.

საქართველოს 2015 წლის 27 ნოემბრის კანონი №4576 – ვებგვერდი, 02.12.2015წ.

 

მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 290,000.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 ათას ლარებში

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლისგეგმა

სხვა შემოსავლები

312,947.3

308,938.8

290,000.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

66,620.2

28,663.6

63,700.0

პროცენტები

12,264.6

22,091.1

44,200.0

დივიდენდები

43,903.4

218.6

500.0

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი

43,903.4

218.6

500.0

რენტა

10,452.3

6,353.9

19,000.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

75,785.5

83,426.9

74,950.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

73,175.1

80,117.5

70,800.0

სალიცენზიო მოსაკრებელი

727.6

1,293.8

700.0

სანებართვო მოსაკრებელი

54,030.3

58,580.0

50,000.0

სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

1,174.5

1,222.5

1,400.0

სახელმწიფო ბაჟი

13,729.5

15,595.2

15,000.0

საკონსულო მოსაკრებელი

1,634.9

1,848.9

2,300.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,473.5

1,240.9

1,000.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

404.9

336.1

400.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

2,610.4

3,309.4

4,150.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

538.8

332.4

150.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

2,071.6

2,977.1

4,000.0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

116,198.8

73,912.3

68,000.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

1,812.1

21,641.6

2,300.0

საგარეო წყაროებიდან

1,812.1

21,641.6

2,300.0

მიმდინარე

1,812.1

21,641.6

2,300.0

კაპიტალური

0.0

0.0

0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

52,530.7

101,294.4

81,050.0

 

საქართველოს 2015 წლის 17 ივლისის  კანონი №4082  – ვებგვერდი, 28.07.2015წ.

საქართველოს 2015 წლის 27 ნოემბრის კანონი №4576 – ვებგვერდი, 02.12.2015წ.

 

თავი III

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

საქართველოს 2015 წლის 17 ივლისის  კანონი №4082  – ვებგვერდი, 28.07.2015წ.

საქართველოს 2015 წლის 27 ნოემბრის კანონი №4576 – ვებგვერდი, 02.12.2015წ.

 

მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 8 110 493.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

ხარჯები

6,545,615.2

7,479,426.2

8,110,493.1

7,868,460.1

242,033.0

შრომის ანაზღაურება

1,187,569.5

1,296,186.2

1,381,379.6

1,380,859.6

520.0

საქონელი და მომსახურება

765,801.2

875,411.3

941,743.3

940,566.3

1,177.0

პროცენტი

233,042.9

244,841.3

377,106.0

377,106.0

0.0

სუბსიდიები

242,552.1

274,489.6

236,526.9

215,201.9

21,325.0

გრანტები

1,083,320.4

1,067,744.1

1,257,480.3

1,257,480.3

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,083,043.6

2,547,741.7

2,783,632.8

2,783,632.8

0.0

სხვა ხარჯები

950,285.5

1,173,012.1

1,132,624.3

913,613.3

219,011.0

 

საქართველოს 2015 წლის 17 ივლისის  კანონი №4082  – ვებგვერდი, 28.07.2015წ.

საქართველოს 2015 წლის 27 ნოემბრის კანონი №4576 – ვებგვერდი, 02.12.2015წ.

 

მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 419 093.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 699 093.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

კოდი

დასახელება

 2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

 

სულ ჯამი

767,632.2

698,450.1

699,093.9

455,276.9

243,817.0

01 00

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

15,266.3

6,213.0

3,682.6

3,682.6

0.0

02 00

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

135.4

262.6

100.0

100.0

0.0

03 00

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი

72.2

66.5

40.0

40.0

0.0

04 00

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

632.6

5,301.0

5,120.0

5,120.0

0.0

05 00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

1,067.6

443.7

500.0

500.0

0.0

06 00

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

251.6

1,461.6

122.0

122.0

0.0

07 00

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

138.9

96.0

100.0

100.0

0.0

08 00

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

243.2

280.3

235.0

235.0

0.0

09 00

საერთო სასამართლოები

6,622.5

2,778.2

504.0

504.0

0.0

10 00

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

289.8

96.1

121.0

121.0

0.0

11 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებში, ქალაქ ფოთისა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში

0.0

63.6

28.0

28.0

0.0

12 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში

0.0

85.1

30.0

30.0

0.0

13 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის  ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში  

0.0

27.8

10.0

10.0

0.0

14 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში

14.9

14.0

0.0

0.0

0.0

15 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში

0.0

27.6

3.0

3.0

0.0

16 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში

0.0

21.0

10.0

10.0

0.0

17 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში

0.0

51.1

12.0

12.0

0.0

18 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში

0.0

7.2

37.0

37.0

0.0

19 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში

0.0

12.6

5.0

5.0

0.0

20 00

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

9.7

106.0

20.0

20.0

0.0

21 00

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

9.2

75.6

20.0

20.0

0.0

22 00

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

40.4

20.6

20.0

20.0

0.0

23 00

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

10,647.2

8,830.8

4,068.0

4,068.0

0.0

24 00

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

22,103.5

8,327.0

4,288.1

4,288.1

0.0

25 00

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

472,769.8

440,006.2

427,900.0

186,495.0

241,405.0

26 00

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

8,536.5

8,901.3

9,242.0

9,010.0

232.0

27 00

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

35,843.4

25,529.8

23,364.0

23,364.0

0.0

28 00

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

347.9

143.9

973.0

973.0

0.0

29 00

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

52,470.0

36,402.5

32,930.0

32,930.0

0.0

30 00

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

41,736.1

30,415.6

10,660.0

10,660.0

0.0

31 00

საქართველოს დაზვერვის სამსახური

3.0

1,898.8

1,562.0

1,562.0

0.0

32 00

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

59,426.0

48,554.6

55,020.0

54,790.0

230.0

33 00

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

3,060.8

2,937.8

2,381.0

2,381.0

0.0

34 00

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით  გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

4,664.1

20,054.3

45,868.0

45,868.0

0.0

35 00

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

8,149.1

23,534.8

32,265.0

32,265.0

0.0

36 00

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

1,505.7

2,661.4

70.0

70.0

0.0

37 00

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

7,252.0

8,356.3

15,370.0

15,330.0

40.0

38 00

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

4,514.1

5,890.9

5,986.0

4,076.0

1,910.0

39 00

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

563.5

455.8

619.0

619.0

0.0

40 00

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

3,914.1

1,805.1

4,034.0

4,034.0

0.0

41 00

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

54.6

148.6

106.0

106.0

0.0

42 00

სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი

1,059.8

1,207.0

4,486.0

4,486.0

0.0

43 00

სსიპ – კონკურენციის სააგენტო

0.0

122.9

126.0

126.0

0.0

44 00

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია

5.3

0.0

165.0

165.0

0.0

45 00

საქართველოს საპატრიარქო

3,493.0

3,695.7

3,012.0

3,012.0

0.0

47 00

სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი

396.9

489.0

20.0

20.0

0.0

48 00

სსიპ – საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

50.3

14.9

15.0

15.0

0.0

49 00

სსიპ – საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო

46.3

30.2

25.0

25.0

0.0

50 00

სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო

17.3

20.0

37.2

37.2

0.0

51 00

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

25.7

25.5

253.0

253.0

0.0

52 00

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

73.2

252.5

0.0

0.0

0.0

53 00

სსიპ – იურიდიული დახმარების სამსახური

108.7

90.0

143.0

143.0

0.0

54 00

სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური

0.0

53.3

2,393.0

2,393.0

0.0

55 00

სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

0.0

82.4

20.0

20.0

0.0

56 00

სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

0.0

0.0

330.0

330.0

0.0

59 00

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი

0.0

0.0

603.0

603.0

0.0

60 00

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

0.0

0.0

40.0

40.0

0.0

 

ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  280 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის 
გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

77,514.5

80,627.2

280,000.0

ძირითადი აქტივები

25,696.9

60,702.0

126,800.0

მატერიალური მარაგები

1.6

129.1

0.0

არაწარმოებული აქტივები

51,815.9

19,796.1

153,200.0

მიწა

2,186.5

2,430.1

2,000.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

49,629.4

17,366.0

151,200.0

რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია

49,629.4

17,366.0

151,200.0

 

საქართველოს 2015 წლის 17 ივლისის  კანონი №4082  – ვებგვერდი, 28.07.2015წ.

საქართველოს 2015 წლის 27 ნოემბრის კანონი №4576 – ვებგვერდი, 02.12.2015წ.

 

მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის, საბიუჯეტო სახსრები

მათ შორის, დონორების დაფინანსება

7

სულ

7,313,247.4

8,177,876.3

8,809,587.0

8,323,737.0

485,850.0

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,727,223.4

1,776,093.2

2,130,199.9

2,130,199.9

0.0

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

313,569.4

346,556.7

412,302.4

412,302.4

0.0

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

202,864.3

224,230.7

195,483.4

195,483.4

0.0

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

26,916.6

29,396.8

119,784.0

119,784.0

0.0

7.1.1.3

საგარეო ურთიერთობები

83,788.4

92,929.2

97,035.0

97,035.0

0.0

7.1.3

საერთო დანიშნულების მომსახურება

27,154.9

32,509.3

34,973.3

34,973.3

0.0

7.1.3.1

საერთო საკადრო მომსახურება

1,208.3

1,687.6

2,843.3

2,843.3

0.0

7.1.3.2

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

6,368.3

14,935.0

8,900.0

8,900.0

0.0

7.1.3.3

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

19,578.3

15,886.7

23,230.0

23,230.0

0.0

7.1.4

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

25,456.5

30,307.0

33,199.2

33,199.2

0.0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

232,817.6

244,664.7

377,000.0

377,000.0

0.0

7.1.7

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

1,068,455.5

1,055,565.4

1,239,800.0

1,239,800.0

0.0

7.1.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

59,769.6

66,490.1

32,925.0

32,925.0

0.0

7.2

თავდაცვა

630,321.3

639,636.6

644,279.9

644,279.9

0.0

7.2.1

შეიარაღებული ძალები

578,139.7

598,550.3

606,304.0

606,304.0

0.0

7.2.3

საგარეო სამხედრო დახმარება

1,496.4

2,476.4

4,000.0

4,000.0

0.0

7.2.4

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

50,685.2

37,851.2

32,331.9

32,331.9

0.0

7.2.5

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

0.0

758.7

1,644.0

1,644.0

0.0

7.3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

859,999.9

905,816.8

932,217.0

932,217.0

0.0

7.3.1

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

619,926.2

643,062.1

643,422.0

643,422.0

0.0

7.3.2

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

0.0

0.0

20,000.0

20,000.0

0.0

7.3.3

სასამართლოები და პროკურატურა

80,562.2

101,372.9

107,092.0

107,092.0

0.0

7.3.4

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

130,834.5

124,287.5

118,681.0

118,681.0

0.0

7.3.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

28,677.1

37,094.3

43,022.0

43,022.0

0.0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

910,724.7

1,006,700.7

936,449.3

565,189.3

371,260.0

7.4.1

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

16,369.2

27,160.5

46,293.1

46,293.1

0.0

7.4.1.1

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

16,369.2

27,160.5

42,293.1

42,293.1

0.0

7.4.1.2

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

 

4,000.0

4,000.0

0.0

7.4.2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

176,005.2

217,652.1

184,869.0

181,610.0

3,259.0

7.4.2.1

სოფლის მეურნეობა

176,005.2

217,652.1

184,869.0

181,610.0

3,259.0

7.4.3

სათბობი და ენერგეტიკა

60,131.8

85,163.8

12,400.0

7,200.0

5,200.0

7.4.3.2

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

5,307.8

78,176.4

7,000.0

7,000.0

0.0

7.4.3.5

ელექტროენერგეტიკა

54,824.0

5,488.9

5,200.0

0.0

5,200.0

7.4.3.6

არაელექტრული ენერგია

0.0

1,498.5

200.0

200.0

0.0

7.4.4

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

1,184.9

1,253.2

1,435.0

1,435.0

0.0

7.4.4.3

მშენებლობა

1,184.9

1,253.2

1,435.0

1,435.0

0.0

7.4.5

ტრანსპორტი

515,864.9

580,687.3

588,720.0

261,475.0

327,245.0

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

515,861.9

580,456.6

582,830.0

261,400.0

321,430.0

7.4.5.3

სარკინიგზო ტრანსპორტი

3.0

230.7

40.0

40.0

0.0

7.4.5.5

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

5,850.0

35.0

5,815.0

7.4.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

126,613.7

64,898.7

75,277.0

39,721.0

35,556.0

7.4.7.1

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

262.3

297.5

344.0

344.0

0.0

7.4.7.3

ტურიზმი

58,608.0

16,671.7

18,800.0

18,800.0

0.0

7.4.7.4

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი

67,743.4

47,929.5

56,133.0

20,577.0

35,556.0

7.4.8

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

541.4

4,103.7

1,030.2

1,030.2

0.0

7.4.8.2

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

541.4

4,103.7

1,030.2

1,030.2

0.0

7.4.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

14,013.5

25,781.4

26,425.0

26,425.0

0.0

7.5

გარემოს დაცვა

25,845.2

37,547.3

42,970.0

39,900.0

3,070.0

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

447.0

 

400.0

0.0

400.0

7.5.4

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

6,632.5

18,401.4

18,012.0

15,342.0

2,670.0

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

18,765.6

19,145.9

24,558.0

24,558.0

0.0

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

37,755.5

54,394.9

49,748.3

8,478.3

41,270.0

7.6.2

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2,396.8

5,077.8

15,448.3

1,828.3

13,620.0

7.6.3

წყალმომარაგება

35,358.7

48,871.2

32,550.0

5,900.0

26,650.0

7.6.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

445.9

1,750.0

750.0

1,000.0

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

481,334.7

652,906.0

822,513.0

822,513.0

0.0

7.7.1

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

16,938.3

19,935.9

26,333.0

26,333.0

0.0

7.7.1.1

ფარმაცევტული პროდუქცია

16,938.3

19,935.9

26,333.0

26,333.0

0.0

7.7.2

ამბულატორიული მომსახურება

93,370.2

370,431.6

604,026.0

604,026.0

0.0

7.7.2.1

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

81,210.1

358,850.6

591,334.0

591,334.0

0.0

7.7.2.2

სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება

12,160.1

11,581.0

12,692.0

12,692.0

0.0

7.7.3

საავადმყოფოების მომსახურება

90,321.1

93,547.7

114,581.0

114,581.0

0.0

7.7.3.2

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

72,790.6

80,199.4

101,122.0

101,122.0

0.0

7.7.3.3

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

17,530.4

13,348.3

13,459.0

13,459.0

0.0

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

11,237.4

42,460.8

17,822.0

17,822.0

0.0

7.7.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

269,467.7

126,529.9

59,751.0

59,751.0

0.0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

144,601.3

190,258.6

199,641.1

199,641.1

0.0

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

40,618.9

50,082.0

59,682.1

59,682.1

0.0

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

73,298.7

88,478.9

89,013.0

89,013.0

0.0

7.8.3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

25,466.4

43,046.9

39,978.0

39,978.0

0.0

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

753.1

804.1

781.0

781.0

0.0

7.8.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

4,464.2

7,846.6

10,187.0

10,187.0

0.0

7.9

განათლება

682,544.0

739,660.5

848,327.5

806,427.5

41,900.0

7.9.2

ზოგადი განათლება

444,652.8

521,185.2

477,325.0

477,325.0

0.0

7.9.2.1

დაწყებითი ზოგადი განათლება

18,431.1

19,252.7

20,000.0

20,000.0

0.0

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

426,221.7

501,932.5

457,325.0

457,325.0

0.0

7.9.3

პროფესიული განათლება

9,292.8

14,963.6

22,749.0

22,749.0

0.0

7.9.4

უმაღლესი განათლება

100,905.5

87,933.1

109,770.0

109,770.0

0.0

7.9.4.1

უმაღლესი პროფესიული განათლება

15,972.7

 

15,850.0

15,850.0

0.0

7.9.4.2

უმაღლესი აკადემიური განათლება

84,932.9

87,933.1

93,920.0

93,920.0

0.0

7.9.5

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0

 

1,000.0

1,000.0

0.0

7.9.6

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

61,141.5

21,257.4

92,719.8

92,719.8

0.0

7.9.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

66,551.4

94,321.0

144,763.7

102,863.7

41,900.0

7.10

სოციალური დაცვა

1,812,897.4

2,174,861.7

2,203,241.0

2,174,891.0

28,350.0

7.10.1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

4,350.9

5,339.2

4,635.0

4,635.0

0.0

7.10.2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1,149,051.9

1,335,086.2

1,390,261.0

1,390,261.0

0.0

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

500,653.4

639,501.8

654,120.0

654,120.0

0.0

7.10.6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

7,497.9

10,023.0

9,555.0

9,555.0

0.0

7.10.7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

118,481.2

146,579.5

99,256.0

70,906.0

28,350.0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

32,862.2

38,331.9

45,414.0

45,414.0

0.0

 

საქართველოს 2015 წლის 17 ივლისის კანონი №4082 – ვებგვერდი, 28.07.2015წ.

საქართველოს 2015 წლის 27 ნოემბრის კანონი №4576 – ვებგვერდი, 02.12.2015წ.

 

თავი IV

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

საქართველოს 2015 წლის 17 ივლისის  კანონი №4082  – ვებგვერდი, 28.07.2015წ.

საქართველოს 2015 წლის 27 ნოემბრის კანონი №4576 – ვებგვერდი, 02.12.2015წ.

 

მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-480,667.0) ათასი ლარის ოდენობით.

საქართველოს 2015 წლის 17 ივლისის  კანონი №4082  – ვებგვერდი, 28.07.2015წ.

საქართველოს 2015 წლის 27 ნოემბრის კანონი №4576 – ვებგვერდი, 02.12.2015წ.

 

მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 376 190.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა  461 190.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

277,105.1

419,475.1

461,190.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

147,272.9

125,000.0

სესხები

118,546.0

105,830.1

158,200.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

158,559.1

166,372.1

177,990.0

 

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 85 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

449,318.1

72,139.9

85,000.0

ვალუტა და დეპოზიტები

409,393.6

0.0

0.0

სესხები

39,913.0

72,136.8

85,000.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

11.4

3.1

0.0

 

საქართველოს 2015 წლის 17 ივლისის  კანონი №4082  – ვებგვერდი, 28.07.2015წ.

საქართველოს 2015 წლის 27 ნოემბრის კანონი №4576 – ვებგვერდი, 02.12.2015წ.

 

მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 856 857.0 ათასი ლარის ოდენობით.

 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 1 331 080.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

ვალდებულებების ზრდა

737,891.5

1,569,680.6

1,331,080.0

საშინაო

149,531.0

572,815.6

315,000.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

149,531.0

572,815.6

315,000.0

საგარეო

588,360.5

996,864.9

1,016,080.0

სესხები

572,976.5

996,864.8

1,016,080.0

აქციები და სხვა კაპიტალი (მხოლოდ სახელმწიფო საწარმოები და ორგანიზაციები)

15,384.0

0.1

0.0

 

ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებიდან მიღებული სახსრები − 315 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ბ) განვითარების პოლიტიკის ახალი ღონისძიებიდან (CG DPO I) (WB) მისაღები სახსრები – 269 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

გ) ინკლუზიური ზრდისთვის შიდა რესურსების მობილიზების გაუმჯობესების პროგრამიდან (ADB) მისაღები სახსრები – 176 300.0 ათასი ლარის ოდენობით;

დ) მაკროფინანსური დახმარების პროგრამიდან (MFA) (EU) მისაღები სახსრები – 24 700.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ე) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები – 546 080.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

კრედიტები

471,725.9

481,716.9

546,080.0

შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი (KfW, EIB, EBRD)

71,409.2

13,562.1

0.0

საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამა (აჭარის შემოვლითი გზა) (ADB)

52,855.9

58,888.3

35,600.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის დამატებითი დაფინანსება (WB)

3,144.1

1,513.5

0.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (სვენეთი–რუისი) (WB)

20,786.6

8,922.6

2,600.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი I (კახეთი) (WB)

11,066.9

5,397.7

6,950.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW)

4,126.1

418.1

0.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)

0,0

19,824.7

20,750.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU)

1,821.9

1,010.8

15,000.0

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (KfW)

1,366.8

7.7

0.0

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB)

33,782.3

23,771.9

8,950.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)

18,680.5

13,406.0

1,750.0

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)

8,195.6

17,088.6

18,200.0

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი (IFAD)

2,919.6

7,964.5

3,400.0

კახეთის რეგიონული გზების განვითარების პროექტი (WB)

2,887.3

6,895.0

2,500.0

სამტრედია–გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0–კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU)

37,594.8

32,327.4

39,900.0

მუნიციპალური მომსახურების განვითარების პროექტი (II ფაზა) (ADB)

1,239.5

12.6

0.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB)

14,336.6

13,045.1

13,850.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა–ზემო ოსიაური) (WB)

171.0

20,168.1

27,800.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III-ის (რუისი–აგარა) დამატებითი დაფინანსება (WB)

10,335.0

15,459.9

24,000.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (I ფაზა) (KfW)

1,493.1

204.0

0.0

გოდერძის ხეობაში სათხილამურო საბაგიროების მოწყობა (Unicredit Bank)

9,951.1

 0.0

0.0

ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD)

8,478.7

1,200.1

0.0

საფრანგეთის სასაქონლო დახმარება (Government of France)

21,087.9

 0.0

0.0

ბორჯომის წყლის პროექტი (EBRD)

623.0

 0.0

0.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)

76,481.5

89,201.8

85,900.0

სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France)

22,001.0

3,470.3

0.0

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)

6,339.3

53,564.0

66,180.0

ქობულეთის წყალარინების  პროექტი (ORET, EBRD)

553.8

159.7

800.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი I (აღაიანი–იგოეთი, რიკოთის გვირაბის რეაბილიტაცია) (WB)

5,848.6

 0.0

0.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი (WB)

2,580.6

61.4

56.0

ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)

19,567.6

41,830.2

67,750.0

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა–ხარაგაული–მოლითი–ფონა–ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი–ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)

0.0

 0.0

0.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)

0.0

0.0 

310.0

220 კვ ხაზის „ახალციხე–ბათუმი“ მშენებლობა (WB)

0.0

279.9

14,000.0

აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)

0.0

 0.0

5,000.0

500–220 კვ ქ/ს-ის „ჯვარი“ და შესაბამისი ხაზების მშენებლობა (KfW, EBRD, EC)

0.0

15,043.2

23,000.0

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (KfW, EU)

0.0

 0.0

250.0

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB)

0.0

5,963.9

23,000.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)

0.0

 0.0

1,000.0

ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France)

0.0

 0.0

5,815.0

რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB)

0.0

9,002.5

14,000.0

ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB)

0.0

 0.0

4,169.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)

0.0

2,051.1

13,600.0

 

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 474 223.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლისგეგმა

ვალდებულებების კლება

513,865.1

559,733.7

474,223.0

საშინაო

59,649.4

56,284.6

78,194.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

35,000.0

35,000.0

35,000.0

სესხები

8,170.2

1,181.4

1,186.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

16,479.1

20,103.2

42,008.0

საგარეო

454,215.7

503,449.0

396,029.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

106,824.6

0.0

0.0

სესხები

323,621.0

499,469.7

395,000.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

23,770.2

3,979.3

1,029.0

 

საქართველოს 2015 წლის 17 ივლისის  კანონი №4082  – ვებგვერდი, 28.07.2015წ.

საქართველოს 2015 წლის 27 ნოემბრის კანონი №4576 – ვებგვერდი, 02.12.2015წ.

 

მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2015 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 13 570.2 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 10 737.5 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 2 832.7 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

 კრედიტორი

 საპროგნოზო  ნაშთი 
(31.12.2015)   

სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო   კრედიტების ზღვრული მოცულობა

10,737,467

მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან აღებული კრედიტები

7,596,480

1

მსოფლიო ბანკი (WB)

4,552,425

2

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)

74,390

3

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 

279,679

4

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)

212,509

5

აზიის განვითარების ბანკი (ADB)

1,794,737

6

ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

653,689

7

ევროკავშირი (EU)

29,050

ორმხრივი კრედიტორებისაგან აღებული კრედიტები

1,886,318

1

ავსტრია

31,752

2

აზერბაიჯანი

25,667

3

თურქმენეთი

507

4

თურქეთი

49,129

5

ირანი

19,948

6

რუსეთი

208,375

7

სომხეთი

29,873

8

უზბეკეთი

582

9

უკრაინა

531

10

ყაზახეთი

66,658

11

ჩინეთი

8,887

12

გერმანია

703,724

13

იაპონია

496,134

14

ქუვეითი

40,104

15

ნიდერლანდი

3,454

16

ამერიკის შეერთებული შტატები

65,611

17

საფრანგეთი

135,381

სხვა საგარეო ვალდებულებები

1,200,000

1

ევრობონდები

1,200,000

სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები

5,726

1

გერმანია

5,726

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (საქართველოს ეროვნული ბანკი) 

48,944

საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა

2,832,711

1

საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი, ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაციები

400,846

2

სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის

137,000

3

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები

383,395

4

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები

1,239,145

5

ისტორიული ვალი

672,325

სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა

13,570,178

 

შენიშვნა:  ზღვრული მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი: 1 აშშ დოლარი – 2.4 ლარი.

საქართველოს 2015 წლის 17 ივლისის  კანონი №4082  – ვებგვერდი, 28.07.2015წ.

საქართველოს 2015 წლის 27 ნოემბრის კანონი №4576 – ვებგვერდი, 02.12.2015წ.

თავი V

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

საქართველოს 2015 წლის 17 ივლისის  კანონი №4082  – ვებგვერდი, 28.07.2015წ.

 

   მუხლი 14. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და მესამისშემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

 

1

ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და სოციალურ გარანტიებზე ზრუნვა. პრიორიტეტი ითვალისწინებს პროგრამებს, რომლებმაც უნდა უზრუნველყოს ქვეყნის მთელი მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობა, გააუმჯობესოს ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხარისხი და უზრუნველყოს საჭიროებებზე დაფუძნებული სოციალური გარანტიების შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის შეთავაზება;

პრიორიტეტის მიზანია პაციენტზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის შექმნა, რისთვისაც აუცილებელია გაიზარდოს სამედიცინო მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა და გაუმჯობესდეს სამედიცინო მომსახურების ხარისხი; გაგრძელდეს მუშაობა დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველსაყოფად და გაუმჯობესდეს ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს ორგანიზება და მართვა სექტორის ეფექტიანობის გაზრდისათვის;

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის რეფორმირების პროცესში საქართველოს ყველა მოქალაქე ეტაპობრივად უზრუნველყოფილი იქნება ჯანმრთელობის დაცვის უნივერსალური საბაზისო პაკეტით. ჯანმრთელობის დაცვის უნივერსალური პროგრამა უზრუნველყოფს სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობას, ფინანსური რისკებისაგან დაცვას, დაავადებათა პრევენციას და ბაზისურ გადაუდებელ მკურნალობას. ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის დაფინანსების გაუმჯობესებისათვის დაინერგება მსოფლიოში აპრობირებული მექანიზმები. გარდა ამისა, გაიზრდება ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამული დაფინანსება;

გაგრძელდება მუშაობა მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის მისი სხვადასხვა პროგრამით უზრუნველსაყოფად. დაავადებათა პრევენციისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის მიზნით გაგრძელდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე მუდმივი ზედამხედველობა; ელექტრონული საინფორმაციო სისტემების განვითარებით დაიხვეწება რუტინული სტატისტიკის მოპოვებისა და ანალიზის მექანიზმები; განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფში სპეციფიკური გადამდები და არაგადამდები დაავადებების პრევენციას და იმუნიზაციის პროგრამის ეფექტიანობის გაზრდას, აივ ინფექციის/შიდსის გავრცელების სტაბილიზაციას, ტუბერკულოზის გავრცელების შემცირებას და ისეთი ქრონიკული დაავადებების პრევენციას, როგორებიცაა დიაბეტი და თირკმლის ქრონიკული უკმარისობა; ყურადღება გამახვილდება ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციაზე;

პრიორიტეტის ფარგლებში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იქნებიან სახელმწიფოს მიერ გარანტირებული სოციალური დახმარებებით, მათი საჭიროებიდან გამომდინარე;

პენსიონერები უზრუნველყოფილი იქნებიან საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული საპენსიო გასაცემლებით;

სოციალური მომსახურების გაწევისათვის მნიშვნელოვანი იქნება სპეციალიზებული დაწესებულებები − მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა, მოხუცებულთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სახლები და დღის სტაციონარები, აგრეთვე სხვა სპეციალიზებული დაწესებულებები; სოციალური მომსახურების დაწესებულებათა ქსელის განვითარება  გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის პრინციპს დაეფუძნება;

დასაქმების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო ადგილების შექმნის ხელშეწყობა და შრომითი რესურსების სწორი მართვა. პრიორიტეტული მიმართულებაა ეფექტიანი და ცივილიზებული შრომის ბაზრის ჩამოყალიბება. საქართველოს შრომის კანონმდებლობის ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია ამ ამოცანის შესრულების მნიშვნელოვანი კომპონენტია. სახელმწიფო უზრუნველყოფს უმუშევრების შესახებ საინფორმაციო ბაზის მუდმივ განახლებას და დახვეწას, უმუშევრობის გეოგრაფიის შესახებ მონაცემების შეგროვებასა და კვლევას, სამუშაოს მაძიებელთა შესახებ მონაცემების დამუშავებას, აგრეთვე იმის თაობაზე სისტემატიზებული მონაცემების დამუშავებას, თუ რა კვალიფიკაციის კადრებს ითხოვენ დამსაქმებლები.

1.1

სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02)

 

ქვეყანაში სიღარიბის უკიდურესი ფორმების აღმოფხვრა, სოციალური რისკების განეიტრალება და ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა; ეფექტიანი და ფინანსურად მდგრადი საპენსიო და სოციალური დახმარებების სისტემის განვითარებით მოწყვლადი ჯგუფების საარსებოდ აუცილებელი ფულადი შემოსავლებით და სოციალური სერვისებით უზრუნველყოფა; საპენსიო სისტემის რეფორმის ფარგლებში დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ხელშეწყობა; შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და ალტერნატიული მომსახურებითა და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

1.1.1

საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02 01)

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიცემა სახელმწიფო პენსიები ქალებისათვის 60 წლის, ხოლო მამაკაცებისათვის – 65 წლის ასაკის მიღწევისას და სახელმწიფო კომპენსაციები სხვადასხვა კატეგორიისათვის (სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან, საქართველოს დაზვერვის სამსახურიდან და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთათვის, პროკურატურის სისტემიდან დათხოვნილი მუშაკებისათვის, უმაღლესი დიპლომატიური რანგის მქონე პირთათვის, მოსამართლეთათვის და სხვა); ქვეპროგრამის მიზანია კანონით განსაზღვრული პირების – სახელმწიფო პენსიებისა და სახელმწიფო კომპენსაციების მიმღებთა – გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, მათთვის ბენეფიტის დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება.

1.1.2

სოციალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 35 02 02)

 

ქვეყანაში სიღარიბის უკიდურესი ფორმების აღმოფხვრისა და სოციალური რისკების განეიტრალების მიზნით სხვადასხვა სოციალური გასაცემლის დაფინანსება, კერძოდ, სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი მოსახლეობისათვის საარსებო შემწეობების, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა ფულადი დახმარებების, რეინტეგრაციის შემწეობის, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარებებისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა სოციალური დახმარებების გაცემა.

1.1.3

სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 35 02 03)

 

რეინტეგრირებული და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა; გონებრივი და ფიზიკური დარღვევების მქონე ბავშვთა ადრეული დიაგნოსტიკა და მათი მიტოვების პრევენცია; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია; ძვალსახსროვანი დაავადებების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია; ომის ვეტერანთა რეაბილიტაცია; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა) და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა დღის ცენტრების მომსახურებით უზრუნველყოფა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა სათემო ორგანიზაციების მომსახურებით უზრუნველყოფა;  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობა; სხვადასხვა პრობლემის მქონე ორსულთა და დედათა და მათი 10 წლამდე ასაკის შვილების თავშესაფრით უზრუნველყოფა; მზრუნველობამოკლებული ბავშვების მიმღებ ოჯახებში განთავსებით მათი ოჯახურ გარემოში აღზრდის უზრუნველყოფა და მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლებში მომსახურების გაწევა; მიუსაფარ ბავშვთათვის სადღეღამისო მომსახურების უზრუნველყოფა.

1.2

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 03)

 

სახელმწიფოს მიერ სხვადასხვა მეთოდით მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება; პროგრამის „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა“ ფარგლებში მოსახლეობის გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული, გეგმური ქირურგიული მომსახურებით, სტაციონარული, ქიმიო-, ჰორმონო- და სხივური თერაპიით და მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისებით უზრუნველყოფა; საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნებიდან გამომდინარე, მოსახლეობის იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობის განხორციელება და ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა მალარია და სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები, გავრცელების კონტროლის, სისხლისა და სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა; სამედიცინო განათლების რეფორმის ფარგლებში დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროცესის, შესაბამისი შეფასების სისტემების სრულყოფისა და პროფესიული რეგულირების დამატებითი მექანიზმების შემოღებისათვის საჭირო ღონისძიებების, აგრეთვე უწყვეტი პროფესიული განვითარების ფორმალიზებული სისტემის ამოქმედებისათვის განსახორციელებელი ღონისძიებების დაფინანსება.

1.2.1

მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 01)

 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობის  გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული, გეგმური  ქირურგიული მომსახურებით, სტაციონარული, ქიმიო-, ჰორმონო- და სხივური თერაპიით და მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისებით უზრუნველყოფა; დაიწყება ზოგიერთი ბენეფიციარის შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.2

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 02)

 

ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობის, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისა და დაავადებათა პროფილაქტიკისკენ მიმართული პროგრამების განხორციელებით მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ მიმართული ღონისძიებების განხორციელება; იმ პროგრამების განხორციელება, რომლებიც ხელს უწყობს გადამდებ და ონკოლოგიურ დაავადებათა პრევენციას. მათი ადრეული გამოვლენა უზრუნველყოფს, ერთი მხრივ, საზოგადოების დაცულობის გაზრდას და, მეორე მხრივ, სახელმწიფო დანახარჯების ოპტიმიზაციას;

მოსახლეობის იმუნიზაცია, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია/შიდსი და სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები, გავრცელების კონტროლი და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისკენ მიმართული ღონისძიებების განხორციელება საქართველოს მთელი მოსახლეობისთვის.

1.2.2.1

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 35 03 02 01)

 

დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და მათი გავრცელების პრევენციის უზრუნველყოფა და მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება;

პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს:

• ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს სკრინინგი;

• ბავშვთა ასაკის განვითარების შეფერხება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი;

• ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა;

• მოსახლეობის საგანმანათლებლო კამპანია.

1.2.2.2

იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 02)

 

იმუნიზაციით მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისაგან დაცვა და მისი ანტირაბიული ვაქცინით, იმუნოგლობულინითა და ანტირაბიული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა;

იმუნიზაციისთვის საჭირო ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალის (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა;

სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა, შენახვა და გაცემა;

მოსახლეობის ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით და შესაბამისი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა;

ვაქცინების, შრატებისა და ასაცრელი მასალის (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპის დაცვით, ცენტრალური დონიდან ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე.

1.2.2.3

ეპიდზედამხედველობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 03 02 03)

 

ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების გაუმჯობესება;

ადმინისტრაციულ ერთეულებში და მუნიციპალიტეტებში სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის მუშაობის უზრუნველყოფა;

იმუნიზაციის წარმოებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა და მუნიციპალიტეტებში ლოჯისტიკის განხორციელება;

მალარიისა და სხვა პარაზიტული დაავადებების პროფილაქტიკისა და კონტროლის გაუმჯობესება;

გადამდებ დაავადებათა დროულად გამოვლენის გაუმჯობესება ეპიდზედამხედველობისა და ლაბორატორიულ სამსახურებზე დაფუძნებული სისტემის გამართული მუშაობის გზით.

 

1.2.2.4

უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 35 03 02 04)

 

ტრანსფუზიით გადამდები ინფექციების პრევენცია, საქართველოს მასშტაბით სისხლის კომპონენტების უსაფრთხოების თანაბარი სტანდარტის უზრუნველყოფა და ფასიანი დონორობის ინსტიტუტის ეტაპობრივი ჩანაცვლება უანგარო, რეგულარული დონორობის სისტემით;

დონორული სისხლის B და C ჰეპატიტებზე, აივ ინფექციაზე/შიდსზე და სიფილისზე კვლევის მხარდაჭერა;

ხარისხის გარე კონტროლის უზრუნველყოფა;

უანგარო დონორების მხარდაჭერა და მათი მოზიდვის კამპანია.

1.2.2.5

პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 05)

 

დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა პროფესიული და პროფესიით განპირობებული დაავადებების პრევენციით;

შრომის პროცესში მოქმედი გარე ფაქტორების შესწავლა-შეფასება, სამიზნე ჯგუფების პროფესიული ჯანმრთელობის კვლევა და დამსაქმებლისა და დასაქმებულის ინფორმირება პროფესიული ჯანმრთელობის რისკებისა და მათგან დაცვის მეთოდების შესახებ.

1.2.2.6

ინფექციური დაავადებების მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 06)

 

ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა ადეკვატური სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

1.2.2.7

ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 07)

 

ტუბერკულოზით ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირების უზრუნველსაყოფად ტუბერკულოზზე აქტიური ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და პენიტენციურ დაწესებულებებში ანტიტუბერკულოზური ღონისძიებების ხელშეწყობა; ტუბერკულოზის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების შესყიდვა,  სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმების ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა დაავადების ინტენსივობის დადგენა;

ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს: ტუბერკულოზის ყველა საეჭვო შემთხვევის გამოკვლევას, ტუბერკულოზით დაავადებულთა ამბულატორიულ მომსახურებას (ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობით), ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიის მიერ სტაციონარსა და ამბულატორიაში ბაქტერიოლოგიური დიაგნოსტიკის ხარისხის კონტროლის და რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზის ლაბორატორიული მართვის უზრუნველყოფას, ტუბკაბინეტებსა და ტუბდისპანსერებში ზედამხედველობას (სუპერვიზია), უშუალო მეთვალყურეობით (DOTS სამსახური) მკურნალობას, ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკურ, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას, მათ შორის, რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზის მკურნალობას.

1.2.2.8

აივ ინფექცია/შიდსი (პროგრამული კოდი 35 03 02 08)

 

აივ ინფექციის/შიდსის მაღალი რისკის ჯგუფში შემავალ პირთათვის კონსულტაციის გაწევა და მათი კვლევა; აივ ინფექციით/შიდსით დაავადებულთა პალიატიური მოვლა, ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა, პირველი რიგის ანტირეტროვირუსული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბენეფიციარების მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამაში ჩართვა.

1.2.2.9

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 09)

 

დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სიკვდილიანობის შემცირება ანტენატალური ზედამხედველობის, მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობის, გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის, ორსულებში B ჰეპატიტის (სწრაფი/მარტივი და კონფირმაციული), ათაშანგის (სწრაფი/მარტივი და კონფირმაციული) და აივ ინფექციის/შიდსის (სწრაფი/მარტივი) განსაზღვრისათვის მათი საჭირო ტესტებითა და სახარჯი მასალით უზრუნველყოფის, ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის და ახალშობილთა სმენის სკრინინგის გზით.

1.2.2.10

ნარკომანია (პროგრამული კოდი 35 03 02 10)

 

ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, აგრეთვე მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკული საშუალებით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა.

1.2.2.11

ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 03 02 11)

 

თამბაქოს წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი საზოგადოებრივი ბრძოლის დასაწყებად და თამბაქოსაგან თავისუფალი გარემოს შესაქმნელად სამოქალაქო მობილიზაციის გაზრდა და მოსახლეობის მხარდაჭერის მოპოვება; თამბაქოს საკითხებზე, მათ შორის, საქართველოს კანონმდებლობის ძირითად პრინციპებზე და თამბაქოს, როგორც ჯანმრთელობის ქცევით რისკფაქტორზე, მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება; საინფორმაციო კამპანიის განხორციელება, თამბაქოს მოხმარების აკრძალვის/შეზღუდვის დანერგვისა და აღსრულების შეფასებისა და გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებების მონიტორინგი, ტრენინგების ჩატარება და მათში დაინტერესებული მხარეების ჩართვა; მულტისექტორული თანამშრომლობის განმტკიცება თამბაქოსაგან თავისუფალი გარემოს მხარდასაჭერად.

1.2.3

მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (პროგრამული კოდი 35 03 03)

 

არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება და ამ დაავადებებით გამოწვეული ფინანსური რისკებისგან მოსახლეობის დაცვა მისთვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებების (მათ შორის, პირველადი სამედიცინო მომსახურებები სასწრაფო, გადაუდებელ შემთხვევებში) ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით.

პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებებია:

• ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა;

• დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

•  ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება;

• თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

• ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

• იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

• სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფა;

• რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა;

• სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება.

1.2.3.1

ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 01)

 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობისათვის სპეციალიზებული ამბულატორიული და სტაციონარული დახმარების გაწევა, მათ შორის:

• ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული მომსახურება;

• ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია;

• ბავშვთა და მოზრდილთა  ფსიქიკური სტაციონარული მომსახურება;

• კრიზისული ინტერვენცია;

• ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პირთა სტაციონარული მომსახურება;

• სტაციონარში მყოფი პაციენტების ურგენტული მომსახურებით უზრუნველყოფა.

1.2.3.2

დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 03 02)

 

დიაბეტით დაავადებული ბავშვებისა და მოზრდილების ადეკვატური სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა, შესაძლო გართულებების პრევენცია და შემცირება;

დიაბეტით (მათ შორის, უშაქრო დიაბეტით) დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, აგრეთვე ბავშვთა საანალიზო-ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა;

დიაბეტით დაავადებულ პირთა სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა.

1.2.3.3

ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 03)

 

18 წლამდე ასაკის ონკოლოგიური პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდით.

1.2.3.4

დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 35 03 03 04)

 

თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პაციენტების  შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით, კერძოდ, ჰემოდიალიზით, პერიტონეული დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციის ოპერაციით და შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.3.5

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 05)

 

ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული და სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობა, მათ შორის, აივ ინფექციით/შიდსით დაავადებულთა პალიატიური სტაციონარული მზრუნველობა; ინკურაბელურ პაციენტთა ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.3.6

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 06)

 

იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის პირთა სტაციონარული მომსახურება დაავადების სპეციფიკური გართულებების დროს, აგრეთვე ჰემოფილიით დაავადებული ბავშვებისა და მოზრდილების ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პირთათვის სპეციფიკური მედიკამენტებისა და საკვები დანამატების შესყიდვა;

ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ანტიჰემოფილური  ფაქტორ-კონცენტრატებისა და ანტიინჰიბიტორული პროთრომბინ-კომპლექსის შესყიდვა); ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა სამკურნალო საკვები დანამატით უზრუნველყოფა; მუკოვისციდოზით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პანკრეასის ფერმენტების შესყიდვა); სომატოტროპული ჰორმონის დეფიციტის მქონე პაციენტებისათვის ჰორმონის  შესყიდვა; ბრუტონის დაავადების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.3.7

სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 35 03 03 07)

 

მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარებისა და სამედიცინო ტრანსპორტირების სერვისების მიწოდება.

1.2.3.8

სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი 35 03 03 08)

 

სოფლად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების (გარდა სახელმწიფოს მიერ დაზღვეული მოქალაქეებისა)  პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით (ექიმთან ვიზიტი, ექიმის ვიზიტი ბინაზე, ლაბორატორიული გამოკვლევები, ექიმის მეთვალყურეობა და სხვა) უზრუნველყოფა;

მაღალმთიან, სასაზღვრო და ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე რეგიონებში არსებული სამედიცინო დაწესებულებებისათვის სპეცდაფინანსების გათვალისწინება.

1.2.3.9

რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 09)

 

სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა.

1.2.3.10

სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი 35 03 03 10)

 

სამხედრო ძალებში გასაწვევი კონტინგენტისთვის მიკუთვნებული პირებისათვის ამბულატორიული და დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევების უზრუნველყოფა.

1.2.4

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (პროგრამული კოდი 35 03 04)

 

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროცესისა და შეფასების მექანიზმების სრულყოფისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება.

1.3

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 35 01)

 

საზოგადოების სოციალურ კეთილდღეობაზე ზრუნვა, ჯანმრთელობის დაცვის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, შრომის უფლების რეალიზაციისათვის ღირსეული პირობების შექმნა;

შრომის, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მათ შორის, ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) დახმარების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება; უმუშევართა და ვაკანსიების აღრიცხვა, შესაბამისი საინფორმაციო ბანკის წარმოება და შრომის ბაზარზე საშუამავლო საქმიანობის განხორციელება; შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღ პირობებზე მეთვალყურეობა, სამუშაო ადგილებზე უბედური შემთხვევების პრევენცია, შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება და საინფორმაციო ბანკის წარმოება; ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა შვილად/შვილობილად აყვანის, მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის კოორდინაცია, გასაშვილებელ ბავშვთა და შვილად აყვანის მსურველთა ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის წარმოება; სამედიცინო საქმიანობის ხარისხისა და სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი; საზოგადოების გარკვეული ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველსაყოფად და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საჭიროებებისათვის გამიზნული პროგრამების შემუშავება, განხორციელების კონტროლი და შედეგების მონიტორინგი; ეპიდსაწინააღმდეგო და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების შემუშავება და მათზე ზედამხედველობა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობის და ხანგრძლივი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სისტემის განვითარება; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების კოორდინაცია.

1.3.1

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 01)

 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და კოორდინაცია;

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში განხორციელებული საქმიანობის მართებულობისათვის, რესურსების ეფექტიანად და ეკონომიურად გამოყენებისათვის, მართვის გაუმჯობესებისათვის ხელის შეწყობა და რისკების ანალიზი;

სამედიცინო მომსახურების წესების, პირობებისა და ნორმატივების შემუშავება, მათი შესრულების კონტროლი;

ჯანმრთელობის მართვის საინფორმაციო სისტემების სრულყოფა და კოორდინაცია; თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება, პროგრამული უზრუნველყოფა და დანერგვა.

1.3.2

სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 02)

 

სამედიცინო მომსახურების ხარისხის კონტროლი, სამკურნალო საშუალებების ხარისხზე, მიმოქცევასა და ფარმაცევტულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა, ფარმაცევტული პროდუქციის რეესტრის წარმოების უზრუნველყოფა, სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი; ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტისა და ექსპორტის კონტროლი;

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სამედიცინო დაწესებულებებში სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის ორგანიზაციული სრულყოფა, სამედიცინო დაწესებულებების მიერ გაცემული არასწორი საექსპერტო დასკვნების გამოვლენა, რაც ხელს შეუწყობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის განსაზღვრული სოციალური გასაცემლების ბენეფიციარებზე სწორად განაწილებას;

სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების პროცესის უზრუნველყოფა, სამედიცინო და ფარმაცევტულ დაწესებულებებზე შესაბამისი ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემა, შეტყობინებას დაქვემდებარებული სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობით გათვალისწინებული სერვისების მიმწოდებელთა აღრიცხვა და მათი საქმიანობის კონტროლი.

1.3.3

დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 03)

 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი;

ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, რაც მოიცავს მეცნიერულ კვლევებზე დაყრდნობით გადამდები და არაგადამდები დაავადებებისა და რისკების გამოვლენას, საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონირებას, სამედიცინო სტატისტიკის წარმოებას, დაავადებათა კონტროლსა და პრევენციას;

ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა, ეპიდემიოლოგიური სტანდარტების შემუშავება;

იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, მისი ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და განხორციელება.

1.3.4

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 04)

 

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება და მისი ხელშეწყობა, რაც გულისხმობს სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ადმინისტრირებას, შესაბამისი საინფორმაციო ბაზების შემუშავებასა და კომპეტენციის ფარგლებში მართვას;

სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მათ შორის, ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) დახმარების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება;

ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა შვილად/შვილობილად აყვანის, მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის კოორდინაცია, გასაშვილებელ ბავშვთა და შვილად აყვანის მსურველთა ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის შექმნა;

მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების შესყიდვა და მისი გაწევის მონიტორინგი.

1.3.5

სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 05)

 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის პრევენცია, ამ საკითხზე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით მოსახლეობის ინფორმირება, სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფთან შეხვედრების გამართვა;

ადამიანით ვაჭრობისა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, მათი თავშესაფრით და სხვადასხვა სერვისით უზრუნველყოფა, მათ შორის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ბენეფიციარებისათვის კომპენსაციების გაცემა;

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, ხანდაზმულთათვის და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთათვის ცხოვრების ღირსეული პირობების შექმნა, მათი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ფსიქოსამედიცინო რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა;

სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი პირების ინსტიტუციური პატრონაჟი – მოვლა-პატრონობა, კვება, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, დღის და სადღეღამისო მომსახურება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების განხორციელება.

1.3.6

სამედიცინო მედიაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 06)

 

სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში დაზღვევის სუბიექტებს შორის სახელშეკრულებო ურთიერთობებიდან წარმოშობილი დავის გადაწყვეტასთან დაკავშირებით მედიატორის როლის შესრულება, რომლის ფარგლებშიც მოხდება მზღვეველის, დაზღვეულისა და სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელთა კანონიერი ინტერესების დაცვა;

ჯანმრთელობის დაზღვევასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებში მზღვეველთა და დაზღვეულთა უფლება-მოვალეობების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

1.3.7

ნარკომანიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 07)

 

ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობის და ხანგრძლივი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სისტემის განვითარება.

1.3.8

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 08)

 

მოსახლეობისათვის პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გაწევა საქართველოს რეგიონებში და ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში (გარდა თბილისისა); არსებული რესურსების სწორად გადანაწილების კოორდინირება; დროული, ეფექტიანი და უწყვეტი პირველადი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა.

1.4

სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 35 04)

 

ხარისხიანი სამედიცინო სერვისების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულების რეაბილიტაცია, აღჭურვა, ახალი სამედიცინო დაწესებულებების მშენებლობა; ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის სამუშაოების თანადაფინანსება, რაც ხელს შეუწყობს არსებული სერვისების ხარისხის გაუმჯობესებას.

1.5

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა  ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 04)

 

სასჯელაღსრულების სისტემაში ჯანმრთელობის დაცვის რეგულირება და ადმინისტრირება; ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთათვის ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურების გაწევა პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის დონეზე პენიტენციურ დაწესებულებებში, შემდგომ ჯანდაცვის დონეებზე – როგორც პენიტენციურ, ისე სამოქალაქო ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალიზებულ სამედიცინო დაწესებულებებში; სასჯელაღსრულების სისტემაში გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა გავრცელების პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური კონტროლი და მეთვალყურეობა; პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის რგოლის ფუნქციონირება და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მიწოდება; ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალწამლო საშუალებებით უზრუნველყოფა, მათთვის სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა სასჯელაღსრულების სისტემაში და მის გარეთ; პენიტენციურ დაწესებულებებში აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზის და C ჰეპატიტის პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის უზრუნველყოფა; მსჯავრდებულთათვის ფსიქიატრიული დახმარების, ხოლო წამალდამოკიდებულ პირთათვის – მკურნალობისა და რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა; მძიმე და განუკურნებელი სენით დაავადებულ მსჯავრდებულთა სასჯელისაგან გათავისუფლება; სამედიცინო პერსონალის პროფესიული განვითარება.

1.6

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 03)

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა და პენსიონერთა (საქართველოს თავდაცვის სამინისტროდან დათხოვნილი კომპენსაციის/პენსიის მიმღები სამხედრო ან სპეციალური წოდების მქონე მოსამსახურე) და მათი ოჯახის წევრთა, დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახის წევრთა და სამოქალაქო პირთა სათანადო სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; პაციენტთა ამბულატორიული, სტაციონარული მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანსერიზაცია; პაციენტთა მკურნალობის შედეგების ანალიზი და მკურნალობის ხარისხისა და ეფექტიანობის გაზრდისათვის ღონისძიებების განხორციელება.

1.7

სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (პროგრამული კოდი 54 00)

 

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახების ცხოვრების სათანადო პირობებისა და კეთილდღეობისათვის მყარი სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა; სახელმწიფოს თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება და საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოსა და საზოგადოების მიერ ვეტერანთა ღვაწლისა და დამსახურების სათანადო აღიარება, მომავალ თაობებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება; სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა პოტენციალის სრულფასოვანი გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურ-ეკონომიკური საქმიანობისათვის სათანადო პირობების შექმნა; სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის უკვდავსაყოფად საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის განმტკიცებისათვის მუდმივი ზრუნვა; ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერისათვის სახელმწიფო და ადგილობრივი მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისა და რეალიზაციის ხელშეწყობა.

1.8

შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 05)

 

სამუშაო ადგილებზე შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის პირობების საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის მონიტორინგი; საქართველოს შრომის ბაზარზე სამუშაოს მაძიებელთა მოთხოვნად პროფესიებში მომზადება-გადამზადების ღონისძიებების დაფინანსება მათი დასაქმების პერსპექტივების გაუმჯობესებისათვის; შრომის ბაზართან დაკავშირებული ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნა, ინფორმაციის შეფასება, ანალიზი, გავრცელება.

1.9

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 30 04)

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა, თადარიგში დათხოვნილ პირთა, მათი ოჯახის წევრთა და სამინისტროს სასწავლო დაწესებულებების მსმენელთა სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; სამინისტროს თანამშრომელთა ავადობისა და შრომისუუნარობის შემცირება, მათი დისპანსერიზაცია, სამკურნალწამლო საშუალებებით უზრუნველყოფა, სტაციონარული მკურნალობა, ავადობის მიზეზების შესწავლა, დაჭრილთა სამედიცინო რეაბილიტაცია, პენსიონერთა და უნარშეზღუდულთა სამედიცინო შემოწმება; დადგენილი წესით სამხედრო-საექიმო კომისიის ორგანიზება; შესაძლო საბრძოლო მოქმედებების დროს დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა და მათი ევაკუაციის ორგანიზება; სამედიცინო აპარატურის განახლება/შევსება; სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ღონისძიებების უზრუნველყოფა; მედიცინის თანამედროვე მიღწევების გაცნობა და პრაქტიკაში დანერგვა.

1.10

ა(ა)იპ საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (პროგრამული კოდი 57 00)

 

საქართველოში მცხოვრები სოციალურად განსაკუთრებულად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისათვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზაცია და პრიორიტეტული სოციალური საჭიროებებისათვის მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით; სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების, რეგულარული სოციალური შემწეობების პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება.

2

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 

თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში გაგრძელდება თავდაცვის სისტემის მართვის გაუმჯობესება და ინსტიტუციონალიზაცია, პერსონალის განათლება და წვრთნა, შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობათა განვითარება, ნატოში ინტეგრაციის მხარდაჭერა და ორმხრივი თანამშრომლობის ინტენსიფიკაცია, დაინერგება თავდაცვის სფეროში განათლების მიღების ახალი პრინციპები;

პრიორიტეტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობა შეიმუშავებს ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიას და ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა წარიმართება დასავლური სტანდარტებისა  და მეთოდების შესაბამისად. დაიხვეწება სამხედრო ძალების საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმი. გაიზრდება საქართველოს პარლამენტის მონაწილეობა შეიარაღებული ძალების განვითარებასა და კონტროლში. სავალდებულო გახდება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ პარლამენტისათვის საჯარო ანგარიშების წარდგენა;

შეიქმნება საინფორმაციო უსაფრთხოების დოქტრინა, რომელიც დაეყრდნობა ეროვნული უსაფრთხოების  კონცეფციის ძირითად პრინციპებს და განავითარებს ამ პრინციპებს საინფორმაციო სფეროსთან მიმართებით. სამხედრო მოსამსახურეთათვის შეიქმნება ღირსეული სამუშაო პირობები, მათთვის და ყოფილი სამხედრო მოსამსახურეებისათვის − ადეკვატური სოციალური გარანტიები;

ნატოში ინტეგრაციის პრიორიტეტულობის გათვალისწინებით გაგრძელდება და გაღრმავდება პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობა შესაბამისი რეკომენდაციების უზრუნველსაყოფად;

პრიორიტეტის ფარგლებში სამხედრო ძალების საკადრო უზრუნველყოფა მოხდება მხოლოდ პროფესიონალიზმის ნიშნით. საქართველოს თავდაცვის მინისტრსა და გაერთიანებულ შტაბს შორის ფუნქციები განაწილდება საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით და მკვეთრად გაიმიჯნება სამხედრო საქმე და სამოქალაქო პოლიტიკური ფუნქციები. შეიქმნება დასავლური ტიპის სამხედრო კარიერული სისტემა;

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები ქვეყნის წინაშე მდგარი საფრთხეებისა და გამოწვევების გათვალისწინებით ძლიერი სამხედრო სარეზერვო სისტემის ჩამოყალიბებისათვის. მოხდება სამხედრო სავალდებულო სამსახურის სრული რეფორმირება და მისი სარეზერვო სამსახურად გარდაქმნა. შემუშავდება სამოქალაქო თავდაცვის ეფექტიანი სისტემა, რომელიც მთლიანად ქვეყნის თავდაცვის სისტემის ნაწილი იქნება;

ძირეული რეფორმა განხორციელდება ომისა და სამხედრო ძალების  ვეტერანების უფლებებისა და ინტერესების უზრუნველყოფის სისტემაში. იგი გაითვალისწინებს სოციალური დახმარების, პროფესიული კვალიფიკაციისა და დასაქმების კომპონენტებს;

პრიორიტეტის ფარგლებში სახელმწიფო საზოგადოებრივი მართლწესრიგის განმტკიცების სფეროში განახორციელებს  შესაბამის ღონისძიებებს, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს პოლიციისადმი საზოგადოების მაღალი ნდობა, უსაფრთხო გარემო მოქალაქეებისა და ბიზნესისათვის.  უზრუნველყოფილი იქნება პოლიციელების საქმიანობის ხელშეუხებლობის სამართლებრივი გარანტიები, რათა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაცული იყოს ყველანაირი წნეხისაგან. მართლწესრიგის უზრუნველმყოფი ორგანოების დამოუკიდებლობით შეიქმნება როგორც მოქალაქეების, ისე ამ ორგანოების თანამშრომელთა უფლებების დაცვის მნიშვნელოვანი გარანტია;

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება სამართლიანი სასჯელის პოლიტიკა. გადაიხედება სისხლის სამართლის კანონმდებლობა სხვადასხვა დანაშაულთან მიმართებით. სასჯელის მოხდის რეჟიმი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გახდება და სრულად იქნება დაცული ადამიანის უფლებები;

პატიმართა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისათვის დაბა ლაითურში გაგრძელდება თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების მშენებლობა. აგრეთვე გაგრძელდება სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოები სხვადასხვა დაწესებულებაში და განახლდება საყოფაცხოვრებო ინვენტარი;

პენიტენციურ დაწესებულებებთან აშენდება საზოგადოებრივი მისაღებები, სადაც პენიტენციური სისტემის ნებისმიერ ვიზიტორს ექნება შესაძლებლობა, მიიღოს სწრაფი და კვალიფიციური მომსახურება;

განახლდება და თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიებით აღიჭურვება პენიტენციური სისტემის სამედიცინო დაწესებულებები და პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის პუნქტები. გაუმჯობესდება მათი მედიკამენტებით მომარაგება და გაიზრდება სტაციონარული მომსახურების არეალი. გაიზრდება სისტემის სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა და უზრუნველყოფილი იქნება მისი უწყვეტი განათლების პროცესი. მოსამსახურეები უზრუნველყოფილი იქნებიან ჯანმრთელობის დაზღვევით და გაუმჯობესდება მათი სოციალური და სამუშაო პირობები;

პრობაციის სისტემის სრულყოფისათვის სრული დატვირთვით ამოქმედდება თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება. გარემონტდება და თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღიჭურვება პრობაციის ბიუროები. გაფართოვდება პრობაციონერთა სარეაბილიტაციო პროგრამების არეალი;

პრიორიტეტის ფარგლებში გადაიხედება საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს მაქსიმალურად სამართლიანი სისტემა;

განსაკუთრებით შეეწყობა ხელი ორგანიზებული თუ სხვა სახის დანაშაულის გამოვლენასა და გამოძიებას. უპირატესობა მიენიჭება აღდგენითი მართლმსაჯულებისა და რესოციალიზაციის პოლიტიკას;

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც გულისხმობს პროკურატურის უფლებამოსილების შეზღუდვას გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის ეტაპზე ბრალდებულისა და დაზარალებულის უფლებების დაცვის მიზნით. პროკურატურის ფუნქცია იქნება საზოგადოების დანაშაულისაგან დაცვა, ბრალდებულისა და მსჯავრდებულის, აგრეთვე დაზარალებულის კანონიერ უფლებათა დაცვა და საგამოძიებო ორგანოთა მართლზომიერი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მათი საქმიანობის ზედამხედველობით.

2.1

შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება (პროგრამული კოდი 29 01)

 

არსებული უსაფრთხოების გარემოდან გამომდინარე, საქართველოს შეიარაღებული ძალებისათვის დაკისრებული ამოცანების ეფექტიანად შესასრულებლად თავდაცვითი შესაძლებლობების გაუმჯობესება; კონცეპტუალური და დოქტრინული ბაზის  განვითარება; ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფების დროს სამოქალაქო ხელისუფლების მხარდაჭერა; საყაზარმე, სამხედრო-სასწავლო დაწესებულებების და საინჟინრო-საფორტიფიკაციო და სააეროდრომე ინფრასტრუქტურის ზრდა და გაუმჯობესება.

2.2

საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (პროგრამული კოდი 30 01)

 

ქვეყანაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების დონის ამაღლებისათვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობების სრული რეაბილიტაცია და ახალი შენობების მშენებლობა, მათი მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა და დაცვითი სისტემებით უზრუნველყოფა, სამინისტროს ავტოპარკის მუდმივი განახლება, საგანგებო სიტუაციების მართვისათვის სასწავლო გეგმების განხორციელება, კავშირგაბმულობის საშუალებების ახალი, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, სასაზღვრო პოლიციის რეგიონული სამმართველოების, მათი განყოფილებებისა და რეგიონული სასაზღვრო-საემიგრაციო გამშვები პუნქტების მუდმივი და შეუფერხებელი კავშირის გაუმჯობესება, სასაზღვრო სექტორებამდე და სასაზღვრო საგუშაგოებამდე მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო საშუალებებით მისვლის ხელშეწყობა, სასაზღვრო სივრცის მოდერნიზებული სწრაფმავალი კატარღებით კონტროლირება და სამაშველო ოპერაციების ავიაციის გამოყენებით წარმოება, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებისა და წესრიგის უზრუნველყოფა, კომპიუტერული და სპეციალური ტექნიკის ეტაპობრივი ცვლა, ინოვაციური თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ქსელური უწყვეტი კავშირის უზრუნველყოფა, ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის ამოცანათა შესრულებისათვის საინფორმაციო სისტემების შექმნა, სამინისტროს მოსამსახურეთათვის სადაზღვევო მომსახურების გაუმჯობესება და სისხლის სამართლის სტატისტიკის წარმოება უწყებებს შორის შეთანხმებული მემორანდუმის შესაბამისად; საქართველოს პარტნიორი სახელმწიფოების ხელშეწყობით  პირადი შემადგენლობის კვალიფიკაციის ამაღლება, მომზადება-გადამზადება; საერთაშორისო თანამშრომლობისათვის საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და კანონმდებლობის შესაბამისად ოპერატიულ-სამძებრო ინფორმაციის გაცვლა, ერთობლივი ოპერაციების ჩატარება და სხვა; საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობისა და სამართლებრივი ბაზის განვითარება; არალეგალ მიგრანტთა გამოვლენის პროგრამის დანერგვა, რომლის დანიშნულებაა მიგრანტების შესახებ ყველა იმ ინფორმაციის შეგროვება და პროგრამაში ასახვა, რომელიც დაკავშირებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე მათ ლეგალურ თუ არალეგალურ ყოფნასთან. სისტემა მოახდენს იმ პირის იდენტიფიცირებას, რომელსაც არ აქვს ქვეყანაში ლეგალურად ყოფნის საფუძველი. მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით მიგრაციის სამსახური განახორციელებს უცხოელთა ქვეყანაში ყოფნის მონიტორინგს; არალეგალ მიგრანტთა განთავსების ცენტრის აღჭურვა შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, რომელიც დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს; ადამიანის უფლებების დაცვისა და უსაფრთხოების გაუმჯობესებისათვის ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა, არაადამიანური მოპყრობის აღკვეთა და სისხლის სამართლის საქმეებზე დაკავებული და ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფი პირებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნა; შესაბამისი ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება; ნარკომანიასთან ბრძოლისათვის შესაბამისი პრევენციული  ღონისძიებების განხორციელება; ქვეყნის მასშტაბით ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად ერთიანი მექანიზმის ჩამოყალიბებისათვის ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული პროგრამის განხორციელება არსებული მდგომარეობის მუდმივი შესწავლის, შეფასების, ახალი საფრთხეების, რისკებისა და გამოწვევების საფუძველზე; შესაბამისი სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პერიოდული განახლება; ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისათვის წარმოებული დიალოგის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების თანახმად, საქართველოში ევროკავშირისა და საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით ორგანიზებული დანაშაულის პრევენციისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი და ინსტიტუციური ჩარჩოს ჩამოყალიბება; ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესწავლა, ანალიზი, ადამიანებით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის 2013-2014 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; წინასწარი დაკავების საკნებში მოთავსებულთა რეგისტრაცია, სამედიცინო შემოწმება და  წინასწარი დაკავების იზოლატორების რეგულარული მონიტორინგი; იქ მოთავსებულთა ინფორმირება საპროცესო უფლებების შესახებ, დაკავებულ პირთათვის საკვების მიწოდება და მათი სანიტარიული პირობების გაუმჯობესება; სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის ფარგლებში დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა, არაადამიანური მოპყრობის აღკვეთა და დაკავებული და ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფი პირებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნა; დანაშაულის პრევენციის მიზნით საზოგადოებასთან აქტიური თანამშრომლობა; საზოგადოებასთან ინტენსიური ურთიერთობების მექანიზმების შემუშავება და სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის ფარგლებში საინფორმაციო კამპანიების ჩატარება დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში მოქალაქეთა თვითშეგნების ამაღლებისა და ჩართულობისთვის; საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კონტროლირებადი სივრცის მაქსიმალურად გასაკონტროლებლად და კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა გამოსავლენად და აღსაკვეთად სასაზღვრო სექტორებამდე და სასაზღვრო პოსტებამდე გზებისა და ხიდების მშენებლობა, შესაბამისი ქვედანაყოფების მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფა; სასაზღვრო სექტორებისათვის ახალი შენობების მშენებლობა, დასაცავი მონაკვეთებისათვის სათვალთვალო კოშკურების მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია, საგუშაგოებისა და პოსტების ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა, კავშირგაბმულობის სისტემის მოდერნიზაცია და სახელმწიფო საზღვრის სრული პერიმეტრის დაფარვა სათანადო რადიოკავშირის საშუალებებით; სანაპირო დაცვის შესაძლებლობების განვითარება, მისი ახალი, უფრო ეფექტიანი მცურავი საშუალებებით აღჭურვა და არსებულის მოდერნიზება; რადიოტექნიკური დაკვირვების სისტემების და მცურავი საშუალებების მეშვეობით საქართველოს საზღვაო სივრცეში სამართლებრივი რეჟიმის დაცვის კონტროლი, სამართალდარღვევათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა, საქართველოსა და უცხო ქვეყნების გემების საქმიანობის მონიტორინგი, ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ზღვაზე ძებნა-გადარჩენის ოპერაციების ჩატარება, ნავსადგურის დაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა კონტროლი, ზღვის მხრიდან სტრატეგიული ობიექტების დაცვა; სახელმწიფო საზღვრის დამრღვევთა ძებნისა და დევნის ეფექტიანობის გაზრდისათვის კინოლოგიური სამსახურის განვითარება, ვოლიერებისა და სამძებრო ძაღლებისთვის სავარჯიშო ტერიტორიების მოწყობა; სამძებრო-სამაშველო ოპერაციების დღისით და ღამით, რთული მეტეოროლოგიური პირობების მიუხედავად სრულყოფილად ჩატარებისათვის სასაზღვრო ავიაციის საფრენი აპარატების და სანაპირო დაცვის სწრაფმავალი კატარღების თანამედროვე საკომუნიკაციო-სანავიგაციო და ღამის ხედვის ხელსაწყოებით აღჭურვა.

2.3

სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა (პროგრამული კოდი 27 02)

 

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება; ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საწარმოო ზონის შექმნა; სრულყოფილი პრობაციის სისტემის ჩამოყალიბება: საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება;  სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერების ჩართვა.

2.3.1

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენცირი სისტემის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 27 02 01)

 

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების და მათთვის სამართლებრივი გარანტიების შენარჩუნების გზით; ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისათვის განსახორციელებელი ღონისძიებები ითვალისწინებს: ბრალდებულთათვის და მსჯავრდებულთათვის რბილი ინვენტარისა და, საჭიროების შემთხვევაში, შესაფერისი უნიფორმის შესყიდვას, ხარისხიანი კვებითი მომსახურების შენარჩუნებას, განათლების ხელმისაწვდომობას – პროფესიული/სახელობო საგანმანათლებლო პროგრამების განსაზღვრას და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნას, მსჯავრდებულთა დასაქმებას, სამართლებრივი გარანტიების განმტკიცებას, პატიმრობის კოდექსით გათვალისწინებული საჩივრების პროცედურების ხელმისაწვდომობის შენარჩუნებას, პატიმართა ცნობიერების ამაღლებას და  მათი უფლებების (საჩივრების, დისციპლინური და ადმინისტრაციული პროცედურების) შესახებ სრული ინფორმირებულობის უზრუნველყოფას.

2.3.2

სრულყოფილი პრობაციის სისტემა (პროგრამული კოდი 27 02 02)

 

სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერების ჩართვა; საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება; დამატებით ერთი თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების მშენებლობის დაწყება.

2.4

გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 26 02)

 

დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი, ეფექტიანი გამოძიების წარმოება და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელება; გამოძიების ერთიანი მეთოდოლოგიის შექმნა და სისხლისსამართლებრივი დევნის ერთიანი, მოქნილი სისტემის, ერთგვაროვანი პრაქტიკის დასამკვიდრებლად თითოეულ ტერიტორიულ ერთეულში არსებული კრიმინოგენული მდგომარეობის სპეციფიკის შესწავლის საფუძველზე შესაბამისი გაიდლაინების  შემუშავება; გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების კონტროლის მექანიზმების გაუმჯობესება; საკანონმდებლო რეფორმისთვის წინადადებების შემუშავება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის ე. წ. მკვდარი მუხლების ამოქმედების და რეალობასთან შესაბამისობის მიზნით; ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედების სიმძიმის პროპორციული და ადეკვატური სანქციების სისტემის დანერგვა; გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების პროცესში ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი დაცვის უზრუნველყოფა; ამ სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის გამომწვევი მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება; ოჯახური ძალადობის, წამების, არასათანადო მოპყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ეფექტიანი და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიების ჩატარება და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელება; პროკურატურის თანამშრომელთა შერჩევის წესის გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება; ტრენინგის საჭიროებების იდენტიფიცირების მდგრადი სისტემის შექმნა, აუცილებელი ტრენინგების დაგეგმვა და შესაბამისი მოდულების შემუშავება; პროკურატურის თანამშრომელთა სამუშაო უნარ-ჩვევებზე დაფუძნებული ობიექტური, ეფექტიანი და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი შეფასების სისტემის შექმნა; სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემისა და პროკურორთა საჭიროებებზე მორგებული ელექტრონული პროგრამების დახვეწა, ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამის შექმნა, პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული მოდულის შემოღება, პრობლემური საკითხების იდენტიფიცირებისათვის კვლევების ინიციირება; პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფისათვის  საზოგადოებაზე ორიენტირებული პროკურატურის კონცეფციის შემუშავება, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან ურთიერთობის ეფექტიანი მექანიზმების შექმნა, პროკურორებისა და ჟურნალისტების ცნობიერების ამაღლების და უნარ-ჩვევების გაუმჯობესების მიზნით ერთობლივი გასვლითი სემინარების ჩატარება, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად არსებული მექანიზმების სრულყოფა; მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა; დანაშაულის პრევენციის პროცესში პროკურატურის როლის გაზრდა, შესაბამისი სტრატეგიის და  საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება.

2.5

სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 29 05)

 

საქართველოსა და მისი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის სამეცნიერო კვლევების განხორციელება; მანქანათმშენებლობის, ტრანსპორტისა და სახალხო მეურნეობის სხვა დარგებისათვის ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და ორიგინალური კონსტრუქციების დამუშავება; სამრეწველო ფეთქებადი მასალების ექსპერტიზა, მათი გამოცდის მეთოდების სრულყოფისათვის სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების განხორციელება; საქართველოს სამოქალაქო და სამხედრო დანიშნულების ინფრასტრუქტურის შემთხვევითი და ტერორისტული აფეთქებებისაგან დაცვის ღონისძიებების შემუშავება; ტურისტული და სამხედრო დანიშნულების მსუბუქი საბაგირო გზების საპროექტო მასალის დამუშავება; ახალი მასალების, ნაკეთობების, მოწყობილობებისა და რთული ტექნიკური სისტემებისა და კომპლექსების შესაქმნელად პრიორიტეტული სამეცნიერო-კვლევითი, საცდელ-საკონსტრუქტორო და ინოვაციური ტექნოლოგიური სამუშაოების განხორციელება; უპილოტო საფრენი აპარატების, სპეციალური დანიშნულების ავტომობილებისა და სამოქალაქო დანიშნულების პროდუქციის შექმნა (ჯავშანჟილეტებისა და ჩაფხუტების წარმოება და მოდერნიზაცია), შავი ზღვის სპეციფიკური კლიმატური პირობების მოქმედების არეალში როგორც ლითონთა და ლითონის ნაკეთობათა კოროზიულ პრობლემებთან დაკავშირებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების განხორციელება, ისე არალითონური მასალების გამოცდა ხელოვნურად შექმნილ კლიმატურ პირობებში და კვების პროდუქტების შენახვის ხანგრძლივობისა და კლიმატური პარამეტრების განსაზღვრა; საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში არსებული ტექნიკის აღდგენა და მის მოდერნიზაციაში მონაწილეობა; ვადაგასული, გამოუყენებელი საბრძოლო მასალების, იარაღისა და სამხედრო ტექნიკის დახარისხების, შეფასების, უტილიზაციის, ფეთქებადი ნივთიერებების გადამუშავების, ჰუმანიტარული განაღმვითი საქმიანობის განხორციელების ღონისძიებებში მონაწილეობა; მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის დარგებში ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და ახალი მასალების დამუშავება; მიკრო-, ნანო- და ოპტოელექტრონიკის ნაკეთობების შესაქმნელად  ნახევარგამტარული მასალების საფუძველზე უნიფიცირებული საბაზისო ტექნოლოგიის დამუშავება;  ოპტიკური და ოპტოელექტრონული ხელსაწყოების შესწავლა, შექმნა და მოდერნიზაცია; ჰელიოენერგეტიკის განვითარების ხელშეწყობა; თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური ნანოსითხეების შესწავლა, დამუშავება და შექმნა.

2.6

სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 06)

 

საქართველოს ტერიტორიაზე სამოქალაქო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად შესაბამისი ღონისძიებების კოორდინაციისა და ორგანიზების სისტემის სრულყოფა და დახვეწა; საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისათვის მზადყოფნა და ღონისძიებების განხორციელება/ხელმძღვანელობა; სახანძრო უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, ღონისძიებების შემუშავება და განხორციელება, ხანძრების პროფილაქტიკისა და დასახლებების, ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემის ეფექტიანობის გაზრდა.

2.7

ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (პროგრამული კოდი 23 03)

 

საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი, კონკურენტული გარემოს გაუმჯობესება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა; შესაბამის სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება; საქართველოსა და უცხო ქვეყნებში პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმებისა და პროცედურების კუთხით დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა; საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადებისთვის თავის არიდების ფაქტების აღკვეთისათვის, ღონისძიებების განხორციელება დანაშაულის ჩადენის თავიდან აცილებისათვის.

2.8

ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 02)

 

დიპლომატიური მისიების და მათი ხელმძღვანელების რეზიდენციების, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ობიექტების, ეროვნული საგანძურისა და საპატრიარქოს ობიექტების დაცვა.

2.9

პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 27 01)

 

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბებისათვის შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავება და მისი განხორციელების კოორდინაცია;  სახელმწიფო უწყებებთან და ორგანიზაციებთან ურთიერთობების კოორდინაცია, თანამშრომლობის ხელშეკრულებებისა და მემორანდუმების გაფორმება.

2.10

საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში „გათავისუფლებული ფრენების“ მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) (პროგრამული კოდი 24 06)

 

საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება; კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა; ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება;        აშშ-ის სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფა; ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფა.

2.11

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი (პროგრამული კოდი 03 01)

 

სამხედრო აღმშენებლობისა და ქვეყნის თავდაცვის ორგანიზებისათვის სტრატეგიული გადაწყვეტილებების შემუშავება და მათ ფარგლებში ეროვნული ინტერესებისათვის საფრთხის შემცველი ყველა ტიპის სიტუაციების მართვა უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე; საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობის განსაზღვრა და საქართველოს პარლამენტისათვის წარდგენა; საინფორმაციო-ანალიტიკური საქმიანობის განხორციელება – ქვეყნის თავდაცვის, უშიშროებისა და სამხედრო აღმშენებლობის საკითხებზე აქტების მომზადება და ექსპერტიზა, საინფორმაციო-ანალიტიკური მასალების მომზადება და ამ მასალებით საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს წევრების უზრუნველყოფა; თავდაცვისა და უშიშროების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საქმიანობის განხორციელება – საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს დასკვნებისა და გადაწყვეტილებების პროექტების მომზადება.

2.12

კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 04)

 

კრიზისების დროს თავდაცვის სფეროში შემავალი კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე ობიექტების შეუფერხებლად მუშაობის, ინფორმაციული სივრცის უსაფრთხოების, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პროგრამული და ტექნიკური დაცულობისა და ეფექტიანად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ინციდენტებზე სწრაფი რეაგირების ჯგუფის ჩამოყალიბება და მისი სრული რეჟიმით ფუნქციონირება; საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების კიბერუსაფრთხოების საკითხებზე ნატოს სწავლებებში მონაწილეობის მუდმივი ხელშეწყობა და მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება.

2.13

დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები (პროგრამული კოდი 26 07)

 

დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის ღონისძიებათა ბენეფიციარებზე მორგებული სხვადასხვა სახის ტრენინგების, სემინარების, დებატებისა და კონფერენციების ჩატარება, ანტინარკოტიკული, ტრეფიკინგის, ბულინგის წინააღმდეგ მიმართული აქტივობების, ბიზნესის/მეწარმეობის და სხვა მონათესავე სფეროების საფუძვლების შესწავლა და სამოქალაქო აქტივობის სხვა ღონისძიებების განხორციელება; პროექტის „ახალგაზრდული კლუბი“ ფარგლებში სხვადასხვა სახის  კულტურული და სპორტული ღონისძიებების, სამიზნე ჯგუფის საჭიროებებზე მორგებული ტრენინგებისა და საგანმანათლებლო სემინარების ჩატარება; დანაშაულის ჩადენის რისკჯგუფების საჭიროებების კვლევა, რისკჯგუფებისათვის მიკუთვნებულ არასრულწლოვანთა ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა და მათი ოჯახის წევრებთან მუშაობა, რისკჯგუფებთან მომუშავე სახელმწიფო სტრუქტურების საქმიანობის კოორდინირება და დანაშაულის მეორე დონის პრევენციის სტრატეგიის შემუშავება; ყოფილ პატიმართა საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად დაბრუნების ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება, ყოფილი პატიმრების ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარება, მათი სოციალური უნარების ამაღლება, პროფესიული გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა; სოციალური მუშაკების პროფესიული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება და, ზოგადად, ქვეყანაში სოციალური მუშაკის პროფესიის განვითარება; სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან განრიდებულ არასრულწლოვანთათვის ადეკვატური სერვისების მოძიება და მათი შესაბამის პროგრამებში ჩართვა, პროგრამაში ჩართული პროფესიონალებისთვის (პროკურორები, სოციალური მუშაკები, მედიატორები) სპეციალური ტრენინგების ჩატარება და განრიდების ინსტრუმენტების ეფექტიანობის გაზრდა; მედიატორის საქმიანობის სტანდარტისა და ეთიკის კოდექსის შემუშავება, მედიატორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენა; კვლევისა და სერვისების განვითარების ხელშეწყობა.

2.14

სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (პროგრამული კოდი 30 05)

 

სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დაგროვებისა და მათი სწორად მართვის მეთოდოლოგიის შემუშავება და მარაგების შევსება; სახელმწიფო რეზერვების მატერიალურ ფასეულობათა ოპერაციების წარმოება, უიმედო დებიტორული დავალიანებების ბალანსიდან მოხსნა და ჩამოწერა.

3

რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

 

საქართველოს უკეთესი შიგა და საერთაშორისო ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად განსაკუთრებულად პრიორიტეტულია ქვეყნის ზოგადი რეგიონული და ინფრასტრუქტურული განვითარება. ტურიზმის განვითარებასთან ერთად ქვეყანა ჩამოყალიბდება რეგიონალურ ცენტრად;

ქვეყნისათვის აქტუალურ თემად რჩება საგზაო, ენერგეტიკისა და წყლის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და  რეგიონული განვითარება;

გაგრძელდება მუშაობა ძირითადი მაგისტრალური, მეორეული და ადგილობრივი გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, რათა გაიზარდოს როგორც ქვეყნის შიგა ტვირთბრუნვა და ურთიერთდაკავშირება, ისე საქართველოს როლი რეგიონალური და საერთაშორისო ტვირთბრუნვისა და ტრანზიტის ჭრილში. მაღალი ტემპით გაგრძელდება აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის, ქუთაისისა და ქობულეთის შემოვლითი გზების მშენებლობა. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე აშენდება და გაუმჯობესდება მეორეული და ადგილობრივი გზები. შეიქმნება განვითარებული, ხარისხიანი და უსაფრთხო საგზაო ინფრასტრუქტურა ქვეყნის შიგა ტვირთბრუნვის, იმპორტის, ექსპორტისა და ტრანზიტის განვითარებისათვის. უზრუნველყოფილი იქნება უკეთესი მიღწევადობა საკურორტო და სხვა რეგიონებში.  გაგრძელდება ამ სფეროში ინვესტიციების მოზიდვა, რაც ხელს შეუწყობს როგორც ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის, ვაჭრობისა და ტურიზმის ზრდას, ისე ახალი საწარმოების მშენებლობასა და სამუშაო ადგილების შექმნას;

უცხოური და ადგილობრივი ინვესტიციების მძლავრი ნაკადის მოზიდვით და მოწოდების წყაროების დივერსიფიკაციით გაიზრდება ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალი ენერგეტიკის სფეროში და საქართველოს როლი აღმოსავლეთ-დასავლეთის ენერგეტიკულ დერეფანში. სანდო, დივერსიფიცირებული და ფინანსურად მდგრადი ენერგეტიკული სისტემა ერთ-ერთი წინაპირობაა საქართველოს სამეწარმეო და საექსპორტო პოტენციალის მაქსიმალიზებისათვის. სახელმწიფოს მიზანია, საქართველო გახდეს ელექტროენერგიის მნიშვნელოვანი ექსპორტიორი თურქეთში, ევროპასა და ახლო აღმოსავლეთში. საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორს განსაკუთრებულად მიმზიდველს ხდის თურქეთთან დამაკავშირებელი 500-კილოვოლტიანი მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა და სხვა ენერგეტიკული პროექტები;

გაგრძელდება მუშაობა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში წყალმომარაგებისა და წყალარინების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისათვის. აგრეთვე გაგრძელდება წყლის მილსადენების, გამწმენდი ნაგებობების, რეზერვუარების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ნაპირდაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებები და მუდმივი მონიტორინგი მდინარეებისა და ზღვის სანაპირო ზოლებში ავარიული და რისკფაქტორიანი უბნების გამოვლენისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარებისათვის;

ტურიზმის ხელშეწყობისათვის გაგრძელდება საქართველოს ქალაქებისა და რეკრეაციული ტერიტორიების მხარდაჭერა, ტურისტულ ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების მოზიდვა.

3.1

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 25 02)

 

გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, საქართველომ  ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო დერეფნის სტატუსი შეიძინა. ვინაიდან სატვირთო გადაზიდვების საკმაოდ დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა საავტომობილო გზები. საავტომობილო გადაზიდვებზე გაზრდილმა მოთხოვნილებამ განაპირობა არსებული გზების რეკონსტრუქციის, საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზების და ზოგ შემთხვევაში ცენტრალური ქალაქების გვერდის ავლით ახალი, უსაფრთხო საგზაო მონაკვეთების მშენებლობის აუცილებლობა, რითაც გარკვეული ტერიტორიები გამოთავისუფლდება. ეს ტურიზმის განვითარების და ახალი ტურისტული ობიექტების მშენებლობის საფუძველი იქნება;

უზრუნველყოფილი იქნება საქართველოს საგზაო ქსელის საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში ინტეგრირება, ქვეყნის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, ავტოსატრანსპორტო დერეფნის განვითარება და საერთაშორისო სატრანზიტო კონკურენტუნარიანობის ზრდა, სახელმწიფოთაშორისი და რეგიონთაშორისი ავტოსაგზაო კავშირების გაუმჯობესება, მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის გაზრდა, ინტენსიური ავტომობილიზაციის დონესთან და გაზრდილი სატრანსპორტო ნაკადების დონესთან საავტომობილო საგზაო ქსელის განვითარების ტემპების შესაბამისობა.

3.1.1

საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი  25 02 01)

 

საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი  მნიშვნელობის გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ადმინისტრირება და მონიტორინგი.

3.1.2

გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი 25 02 02)

 

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია;

მუნიციპალიტეტებისა და საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან, აგრეთვე მოსაზღვრე ქვეყნებთან მისასვლელი საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია და განვითარება;

სტიქიური მოვლენების ლიკვიდაციისა და პრევენციის მიზნით სამუშაოების განხორციელება;

საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვების, მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.

3.1.3

ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 25 02 03)

 

პროგრამა მოიცავს ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობის სამუშაოების ჩატარებას. აღნიშნული საავტომობილო გზების  რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფს ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობას და უსაფრთხო მოძრაობას.

3.2

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 03)

 

მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურების შესყიდვა, სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, სამხედრო, პოლიციური და სხვა დანიშნულების) ობიექტების სამშენებლო, სარემონტო, სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება, ნაპირდაცვითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა, აგრეთვე სამინისტროს მმართველობის სფეროში არსებული საწარმოების საოპერაციო ხარჯების უზრუნველყოფა, შესაბამისი ფუნქციური დავალებების შესასრულებლად წარმოებული სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურების შესყიდვა;

ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებისათვის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება;

დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების მოსამზადებლად ამ პროექტებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება, საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ანალიზი;

მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) ნაგავსაყრელების მოწყობა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავება და უტილიზაცია.

3.3

წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 04)

 

საქართველოს რეგიონების მოსახლეობისა და ორგანიზაციების ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისაგან დაცული სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა;

საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია;

მუნიციპალიტეტებში წყალსადენების სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;

ტურისტულ-დასასვენებელ ცენტრებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

3.4

სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება  (პროგრამული კოდი 36 03)

 

ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მეზობელ ქვეყნებთან არსებული ელექტროგადამცემი ხაზების რეაბილიტაცია და ახალი ხაზების მშენებლობა; სისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა; თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა.

3.5

ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა  (პროგრამული კოდი 36 01)

 

ენერგეტიკის უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, სახელმწიფო სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების განხორციელების კოორდინაცია და მონიტორინგი; ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა; ელექტროენერგიის დამატებითი, ალტერნატიული და განახლებადი წყაროების მოძიების, ენერგიის შემცველი წყაროების უპირატესი ათვისებისა და დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა; არსებული წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების შესრულების მონიტორინგი, მოქმედი ინვესტორების საქმიანობის კოორდინაცია, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების მონიტორინგი, კომპანიების ყოველწლიური სამუშაო გეგმებისა და ბიუჯეტების განხილვა, შეთანხმება და მათი შესრულების მონიტორინგი; ინვესტორებისაგან ყველა სახის ტექნიკური ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, სისტემატიზაცია, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების, ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავებისა და ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის ერთიანი მარეგულირებელი საფუძვლების შექმნა; ნავთობისა და გაზის რესურსების ათვისების და ნავთობის გადამუშავების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა; შავი ზღვის შელფის საქართველოს ნაწილზე ნახშირწყალბადების რესურსების ათვისებისათვის პოტენციური ინვესტორების მოძიება; საქართველოს სხვადასხვა (იმერეთის, კახეთის, შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის, სამეგრელოს, რაჭის, გურიისა და სამცხე-ჯავახეთის) რეგიონში გაზის გარეშე დარჩენილი სოფლების (დაახლოებით 113 სოფელი) გაზიფიცირება; ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ შესაბამის პერიოდებში მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის.

3.5.1

ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება (პროგრამული კოდი 36 01 01)

 

ენერგეტიკის უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, სახელმწიფო სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების  განხორციელების კოორდინაცია და მონიტორინგი; ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა; ელექტროენერგიის დამატებითი, ალტერნატიული და განახლებადი წყაროების მოძიების, ენერგიის შემცველი წყაროების უპირატესი ათვისებისა და დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა; არსებული წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების შესრულების მონიტორინგი, მოქმედი ინვესტორების საქმიანობის კოორდინაცია, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების მონიტორინგი, კომპანიების ყოველწლიური სამუშაო გეგმებისა და ბიუჯეტების განხილვა, შეთანხმება და მათი შესრულების მონიტორინგი; ინვესტორებისაგან ყველა სახის ტექნიკური ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, სისტემატიზაცია, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების, ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავებისა და ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის ერთიანი მარეგულირებელი საფუძვლების შექმნა; ნავთობისა და გაზის რესურსების ათვისების და ნავთობის გადამუშავების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა; შავი ზღვის შელფის საქართველოს ნაწილზე ნახშირწყალბადების რესურსების ათვისებისათვის პოტენციური ინვესტორების მოძიება.

3.5.2

მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება  (პროგრამული კოდი 36 01 02)

 

პროგრამა მოიცავს გაზიფიცირების მე-2 ეტაპის სამუშაოების დაწყებას, კერძოდ, საქართველოს სხვადასხვა (იმერეთის, კახეთის, შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის, სამეგრელოს, რაჭის, გურიისა და სამცხე-ჯავახეთის) რეგიონში გაზის გარეშე დარჩენილი სოფლების (დაახლოებით 113 სოფელი) გაზიფიცირებას.

3.5.3

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (პროგრამული კოდი 36 01 03)

 

განხორციელდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ შესაბამის პერიოდებში მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება  პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის.

3.6

ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 36 02)

 

სახელმწიფო ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარება, რომელიც მოიცავს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესების (ენგურჰესი და ვარდნილჰესების კასკადი) რეაბილიტაციას, კერძოდ, ვარდნილჰესების კასკადის რეაბილიტაციას.

3.7

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 05)

 

ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების ხელშეწყობა და ტურისტული პროდუქტების დივერსიფიკაცია; შიგა და საერთაშორისო ბაზრებზე ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისათვის საერთაშორისო სპორტული, კულტურული, მარკეტინგული და სხვა ღონისძიებებისათვის სარეკლამო აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება, რომლებიც ხელს შეუწყობს ქვეყნის რეკლამირებას არა მარტო ერთ კონკრეტულ ქვეყანაში, არამედ იმ ქვეყნებშიც, რომელთა წარმომადგენლები იქნებიან ღონისძიებებზე; საქართველოს ტურისტული პოტენციალის, არსებული ტურისტული პროდუქტების შესახებ ინფორმაციის ფართო მასებისათვის  მიწოდების მიზნით სარეკლამო მასალების (ბეჭდვითი პროდუქცია, აუდიო- და ვიდეოპროდუქცია, სასაჩუქრე აქსესუარები) მომზადება; ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტებისათვის საქართველოს შესახებ ინფორმაციის სწრაფად და ეფექტიანად მიწოდების მიზნით ბიზნესსივრცეში საძიებო სისტემის დახვეწა და პრიორიტეტულ ბაზრებზე ვებმარკეტინგის კამპანიის ჩატარება;

სხვადასხვა ქვეყნის წამყვანი მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებისა და მსხვილი ტუროპერატორებისათვის პრესტურების და გაცნობითი ტურების ორგანიზება საქართველოს რეგიონებში; საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, წარმოჩენისა და ტურისტული ნაკადის გაზრდის მიზნით საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობებში მონაწილეობა, ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ ბაზრებზე საქართველოს დღეების ორგანიზება (ქვეყნის ტურისტული სტენდის მოწყობა, სამზარეულოსა და ღვინის პოპულარიზაციისათვის ქართული კერძებისა და ღვინის დაგემოვნება, კულტურის წარმოსაჩენად ცნობილი შემსრულებლების მონაწილეობით ღონისძიებების განხორციელება);

ტურისტული ინფრასტრუქტურის ახალი ობიექტების  შექმნა და არსებულის განახლება, საინფორმაციო-საინტერპრეტაციო დაფების დამზადება და რეგიონებში განთავსება; საქართველოს ტურისტული პოტენციალის სრული შესწავლა და ინვენტარიზაცია, სტატისტიკური კვლევების ჩატარება და საერთაშორისო ბაზრების შესწავლა შესაბამისი მარკეტინგული კამპანიების დასაგეგმად, მსოფლიოში ტურიზმის სფეროში არსებული სტანდარტების დანერგვა და უცხოურ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება.

3.8

რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 25 01)

 

რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება, დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განვითარების მიზნით რეფორმების განხორციელება, მოქალაქეების მაქსიმალური გააქტიურება და უშუალო ჩართვა მართვის პროცესში, რეფორმების შედეგად თითოეულ დასახლებაში საზოგადოებრივი თვითმმართველობის შექმნა და კოორდინაცია;

მუნიციპალიტეტების რაოდენობის გაზრდა და მათი ფუნქციური და მატერიალური გაძლიერება, სამხარეო მმართველობის დონეზე სამხარეო თვითმმართველობის ძირითადი კომპონენტების დანერგვა;

მუნიციპალიტეტების ტერიტორიული ოპტიმიზაცია და გაძლიერება;

სამხარეო ხელისუფლებაში თვითმმართველობის ელემენტების დამკვიდრება;

სახელმწიფო ზედამხედველობის ეფექტიანი მექანიზმების შექმნა;

რეფორმირების პროცესის სამართლებრივი, ტექნიკური და რესურსებით უზრუნველყოფა;

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;

განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სახელმწიფოებრივი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მონიტორინგი;

ტურიზმისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პოლიტიკის შემუშავება;

მოსახლეობის წყლით მომარაგების სისტემების დანერგვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა;

საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია; მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) ნაგავსაყრელების მოწყობისათვის საჭირო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;

საქართველოს რეგიონებში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის მონიტორინგი.

3.9

ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (პროგრამული კოდი 24 02)

 

ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირების დახვეწა, საქართველოს კანონმდებლობის ევროპულ კანონმდებლობასთან დაახლოება ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებით (DCFTA) გათვალისწინებული პერიოდის შესაბამისად  (ევროპული ახალი და გლობალური მიდგომის 16 დირექტივასთან დაახლოება და მათი იმპლემენტაცია);

საქართველოში სამრეწველო პროდუქტების ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემის შექმნისათვის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ინსტიტუციური განვითარების გეგმის შემუშავება; ტექნიკური რეგლამენტების შესაბამისად კანონქვემდებარე ნორმატიული ბაზის შემუშავება და სააგენტოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება;

ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტებით განსაზღვრულ სამრეწველო პროდუქტებზე ზედამხედველობის პროაქტიულ (გეგმურ) სისტემასთან ერთად რეაქტიული სისტემის (ინსპექტირება რისკის შესახებ მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე) დანერგვა;

განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობისა და სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების ნებართვების გაცემის ელექტრონული სისტემის (ონლაინსისტემის) დანერგვა.

3.10

ბაქო–თბილისი–ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა–ახალქალაქიკარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია (პროგრამული კოდი 24 07)

 

ყარსი–ახალქალაქის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობის ხელშეწყობისათვის  მარაბდიდან კარწახის მიმართულებით თურქეთის საზღვრამდე მდებარე კერძო მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვა და ამ პროცესთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევა, შესასყიდი მიწის ნაკვეთების იურიდიული და ტექნიკური  ბაზის მომზადება ნასყიდობის გარიგების გასაფორმებლად, საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მყიდველზე, პრობლემური მიწის ნაკვეთების იურიდიული და ტექნიკური ბაზის გამართვა და ინდივიდუალური საკომპენსაციო შეთავაზების მომზადება თანდართული გრაფიკული მონაცემებითა და რუკით.

4

განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება

 

განათლების სისტემა  საყოველთაოდ აღიარებულ, თანამედროვე სტანდარტებს დაეფუძნება. გარანტირებული იქნება  უმაღლესი  და პროფესიული  საგანმანათლებლო  დაწესებულებების  აკადემიური, ადმინისტრაციული და ფინანსური ავტონომიის მაღალი დონე;

შეიქმნება განათლების სისტემის ეფექტიანი მართვის მექანიზმები. განათლების სისტემის მართვა თანამიმდევრულ და შედეგებზე ორიენტირებულ მოკლე-, საშუალო- და  გრძელვადიან   სტრატეგიულ დაგეგმვას დაეფუძნება;

შეიქმნება ობიექტური, გამჭვირვალე და ეფექტიანი მექანიზმები საგანმანათლებლო დაწესებულებებში კვალიფიციური კადრების შესანარჩუნებლად/მოსაზიდად როგორც ადმინისტრაციულ, ისე  აკადემიურ და სხვა თანამდებობებზე;

მოხდება განათლების სისტემის ობიექტური და სანდო სტატისტიკის წარმოება, დაინერგება შესაბამისი საერთაშორისო პრაქტიკა და მეთოდოლოგიები. შემუშავდება საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტრატეგიული გეგმების შედგენისა და საქმიანობის ანგარიშის მომზადების ერთიანი მეთოდოლოგიები. განხორციელდება განათლების სისტემის მიუკერძოებელი ყოველწლიური მონიტორინგი და შეფასება, უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი დოკუმენტების საჯაროობა;

დაიხვეწება განათლების დაფინანსების მექანიზმები მისი ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით. გაიზრდება განათლების ხელმისაწვდომობა. ამაღლდება განათლების ხარისხი, გაიზრდება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო პოტენციალი;

გაგრძელდება საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და მშენებლობა, განვითარდება პროფესიული სასწავლებლების ინფრასტრუქტურა. საჯარო სკოლების მოსწავლეები და კერძო სკოლების ზოგიერთი კატეგორიის მოსწავლეები  უზრუნველყოფილი იქნებიან  სასკოლო სახელმძღვანელოებით. პირველკლასელები და ფრიადოსნები (საბაზო საფეხურის წარჩინებული კურსდამთავრებულები) კვლავ უზრუნველყოფილი იქნებიან პერსონალური კომპიუტერებით. განხორციელდება მასწავლებელთა ხელფასების ეტაპობრივი ზრდა, აგრეთვე წარმატებული სტუდენტების მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტებში სწავლისა და ცხოვრების დაფინანსება;

პრიორიტეტის ფარგლებში სახელმწიფო განაგრძობს შესაბამისი პროგრამების განხორციელებას, რათა საქართველოს ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემები მაქსიმალურად მიუახლოვდეს საერთაშორისო სტანდარტებს, რის შედეგადაც საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულებს შესაძლებლობა ექნებათ, ღირსეული კონკურენტები იყვნენ დასაქმების მსოფლიო ბაზარზე;

შემუშავდება სახელმწიფო პოლიტიკა მეცნიერებისა და სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების  საქმიანობის  კუთხით. მეცნიერება გახდება  ცოდნაზე  დაფუძნებული ეკონომიკის საფუძველი. ჩამოყალიბდება ფუნდამენტურ  და  გამოყენებით  კვლევათა  ორგანიზებისა  და მხარდაჭერის ახალი, ევროპული  ტიპის  სისტემა. თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი სამეცნიერო კვლევების   უზრუნველსაყოფად  შეიქმნება ქმედითი სისტემა, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოში არსებული სამეცნიერო პოტენციალის მაქსიმალურ რეალიზებას, მეცნიერების მუდმივ განვითარებას და მის ერთიან სამეცნიერო  სივრცეში ინტეგრაციას;

უზრუნველყოფილი იქნება სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარება, კვლევების ხარისხის ამაღლება, სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში ახალგაზრდობის ჩართვა, ქვეყნის მეცნიერების  საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრაცია. მეცნიერების სფეროში შეიქმნება შედეგზე ორიენტირებული საგრანტო დაფინანსების სისტემა;

ხელი შეეწყობა ქართული მეცნიერებისა და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების საერთაშორისო სამეცნიერო და აკადემიურ სივრცეში ინტეგრაციას, მათ შორის, ერთობლივ კვლევით საქმიანობას, საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ფორმით. მეცნიერების სისტემა არსებული სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების პოტენციალს დაეფუძნება. ამ დაწესებულებების მართვაში უშუალო მონაწილეობას მიიღებენ მათი წარმომადგენლები. ქვეყნის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა იქნება ნიჭიერი ახალგაზრდების მეცნიერებაში მოზიდვა;

განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა მაღალი ხარისხის პროფესიული განათლების შეთავაზებას, რაც აუცილებელი წინაპირობაა შრომის ბაზრის მაღალკვალიფიციური ადგილობრივი მუშახელით უზრუნველყოფისათვის, ეს კი, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს უმუშევრობის შემცირებას. უმუშევრობის პრობლემის გადაჭრისათვის მნიშვნელოვანი იქნება პროფესიული გადამზადების სისტემის დახვეწა და ეფექტიანი გამოყენება;

სახელმწიფო განაგრძობს და გააძლიერებს ზრუნვას ეთნიკური უმცირესობებისა და სხვადასხვა სოციალური ფენის წარმომადგენელი ახალგაზრდებისათვის უმაღლესი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად;

სახელმწიფო აგრეთვე განაგრძობს ხელოვნების დარგებში განათლების მიღების შესაძლებლობების მხარდაჭერას და სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულთა მუდმივი პროფესიული ზრდის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელებას;

განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა სამხედრო განათლებას და კვალიფიკაციის ამაღლებას. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემიის განვითარება და მისი ნატოს სტანდარტების დონის უმაღლეს სასწავლებლად ჩამოყალიბება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი გახდება. სახელმწიფო უზრუნველყოფს სამხედრო მოსამსახურეების მიერ თანამედროვე პროფესიებისა და უნარ-ჩვევების დაუფლებას;

მოხდება პენიტენციური სისტემის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება სხვადასხვა სასწავლო დისციპლინაში.

4.1

ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი 32 02)

 

ზოგადი განათლების ღიაობა და თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველასთვის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში, ინკლუზიური სწავლების გაფართოება;

საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ჩართვა, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა, რომლებიც მათ შესაძლებლობას მისცემს, სრულად შეასრულონ მათთვის დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობები;

მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება და მათი ხელფასების ეტაპობრივი ზრდა;

ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების და აკრედიტაციის სისტემების ჩამოყალიბება, სწავლების ხარისხის დადგენისა და შეფასების მეშვეობით ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესის დაგეგმვა და მართვა;

საჯარო სკოლების ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის, კერძო სკოლების სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი მოსწავლეებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების მოსწავლე შვილებისათვის სასკოლო სახელმძღვანელოების უფასოდ გადაცემა;

ეთნიკურად არაქართველი მოსწავლეებისათვის ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა;

საერთაშორისო ასპარეზზე ქართველი ახალგაზრდების კონკურენტუნარიანობის გაზრდისათვის ინგლისური ენის სწავლების გაძლიერება;

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის აღმოფხვრა და დისციპლინის გაუმჯობესება.

4.1.1

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02 01)

 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერის, ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მოსწავლეთა რაოდენობის, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობის, მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის, სერტიფიცირებული მასწავლებლების, ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით.

4.1.2

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 02)

 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება; სკოლაში სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება, მასწავლებლის პროფესიული ცოდნისა და საქმიანობის განმსაზღვრელი მაღალი სტანდარტის დამკვიდრება, მასწავლებლის პროფესიის სტატუსის ამაღლება, მასწავლებლებისათვის საგანმანათლებლო სიახლეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, ცოდნის ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებთან და მოთხოვნებთან შესაბამისობის  უზრუნველყოფა;

ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ქართული ენის გაძლიერებული სწავლების პროცესის გაგრძელება; საერთაშორისო ასპარეზზე ქართველი ახალგაზრდების კონკურენტუნარიანობის გაზრდისათვის უცხოური ენების სწავლების გაძლიერება.

4.1.3

უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 03)

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა;

ყველა ბავშვისა და ახალგაზრდისათვის ზოგადი განათლებისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების, ჯანსაღი და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა;

ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეების და მათი ოჯახის წევრების კვალიფიციური ფსიქოსოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა;

საჯარო სკოლებში პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის ხელშეწყობის მიზნით მოსწავლეთათვის შესაბამისი გაკვეთილების, ექსკურსიებისა და გაფართოებული შეხვედრების ჩატარება, მათი  შესაძლებლობებისა და უნარების გამოვლენა;

სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის ფარგლებში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა ძალადობის, მათ მიერ ცივი და ცეცხლსასროლი იარაღების ტარების, ალკოჰოლური და ნარკოტიკული საშუალებების გავრცელების/გამოყენების პრევენცია და აღმოფხვრა.

4.1.4

წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (პროგრამული კოდი 32 02 04)

 

მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლებისა და კონკურენტულ გარემოში ახალგაზრდების შესაძლებლობების რეალიზების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო დონეზე მათი წარმოჩენის მიზნით ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადების ორგანიზება; წარჩინებული მოსწავლეების ოქროსა და ვერცხლის მედლებით დაჯილდოება;

მოსწავლეთა ზოგადი განათლების განვითარებაზე ორიენტირებული განსაკუთრებით საინტერესო პროექტების დაფინანსება;

სკოლებისათვის თემატური და კალენდარული დღეებისადმი მიძღვნილი კონკურსების გამოცხადება.

4.1.5

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება (პროგრამული კოდი 32 02 05)

 

საჯარო სკოლების სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათთვის შესაბამისი გარემოს უზრუნველყოფა;

ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის სპეციალისტების მიერ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების შეფასება;

საჯარო სკოლებისათვის დახმარებისა და კონსულტაციების გაწევა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმებით მუშაობასთან დაკავშირებით;

ინკლუზიური განათლების საკითხებში სპეციალური პედაგოგების გადამზადება;

საჯარო სკოლების მოსწავლეების, სტუდენტებისა და სოციალურად დაუცველი, მზრუნველობამოკლებული, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე, დევნილი, რეპატრიირებული და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მოზარდების ინტეგრაციისა და სოციალიზაციის ხელშეწყობა, სათემო აქტივობების დაგეგმვითა და განხორციელებით მათში საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვის სურვილის გაღვიძება;

სპეციალური საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბენეფიციარების სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით უზრუნველყოფა. ამ დაწესებულებებში ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით მოხდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბენეფიციართა განვითარებაზე ზრუნვა.

4.1.6

მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 06)

 

საჯარო სკოლების ყველა კლასის მოსწავლეების, კერძო სკოლების სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი მოსწავლეებისა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა.

4.1.7

საზაფხულო სკოლები (პროგრამული კოდი 32 02 07)

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინგლისური ენის სწავლის/სწავლების ხელშეწყობა;

მომავალი ლიდერებისათვის ისეთი უნარ-ჩვევების გამომუშავების ხელშეწყობა, როგორებიცაა საკუთარი თავის შეცნობა, მიზნისა და მთავარი ამოცანის ჩამოყალიბება, პრიორიტეტების გამოკვეთა და მათზე ფოკუსირება;

არაქართულენოვანი სკოლების/სექტორების მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისათვის სახელმწიფო ენის სწავლებისა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა.   

4.1.8

ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 32 02 08)

 

გალის რაიონისა და 2008 წლის აგვისტოს ომამდე ახალგორის რაიონის ფუნქციონირებადი სკოლების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა.

4.1.9

ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 02 09)

 

პენიტენციურ დაწესებულებებში ზოგადი განათლების მიღების ხელშეწყობა;

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის არასრულწლოვანთა აღმზრდელობით დაწესებულებასა და ქალთა და არასრულწლოვანთა №5 საერთო და საპყრობილის რეჟიმის დაწესებულებაში არასრულწლოვანი მსჯავრდებულებისათვის ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა;

პროფესიული განათლების კურსების მეშვეობით ბრალდებულებისა და სასჯელის მოხდის პერიოდში  მსჯავრდებულების (როგორც სრულწლოვნების, ისე არასრულწლოვნების) მიერ სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა.

4.1.10

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 11)

 

დასახლებებში (სოფელი, დაბა), სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და სოფლებს/დაბებს შორის დიდი მანძილია, მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.

4.1.11

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 12)

 

ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსწავლეებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სრული ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის გაზრდა, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მათი კონკურენტუნარიანობის გაზრდის ხელშეწყობა; მოსწავლეებისათვის და სკოლებში დასაქმებულებისათვის ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა, მოსწავლეებისა და სკოლებში დასაქმებულებისათვის  პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენა;

2015-2016 სასწავლო წლისათვის საკლასო ჟურნალით ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების უზრუნველყოფა;

სასკოლო ინიციატივების დაფინანსებით მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესისა და სასკოლო გარემოს განვითარების ხელშეწყობა;

მოსწავლეების ინფორმირებულობის, მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობისა და სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების ხელშეწყობა;

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეთნიკური ქართველების მიერ ქართული ენობრივ-კულტურული იდენტობისა და ისტორიულ სამშობლოსთან კავშირის შენარჩუნების, აგრეთვე ქართული ენის შესწავლის ხელშეწყობა.

4.2

უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 04)

 

უმაღლესი განათლების სფეროში განსახორციელებელი რეფორმების მიზნებიდან გამომდინარე, სახელმწიფოს განვითარებისა და საკუთრივ უმაღლესი განათლების სისტემის სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველსაყოფად უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის მიზნობრივად გამოყენება, ახალი სამეცნიერო პერსონალის მომზადებისა და მისი შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა, სამეცნიერო კვლევებისათვის პირობების შექმნა, სწავლის, სწავლებისა და სამეცნიერო კვლევის ინტეგრირების ხელშეწყობა;

უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა;

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, საერთო სამაგისტრო გამოცდებისა და მასწავლებლის სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩატარება;

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოსა და უცხო ქვეყნების მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა;

სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების დაფინანსების უზრუნველყოფა;

წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა;

წარმატებული სტუდენტების მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტებში სწავლისა და ცხოვრების დაფინანსება;

განსაკუთრებით ნიჭიერი სტუდენტების ხელშეწყობა;

აკადემიური პერსონალის მობილობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება;

სამეცნიერო გრანტების დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა;

მეცნიერების აღდგენისა და განვითარებისათვის სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობა;

სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის განსხვავებული ფორმების ამოქმედება;

მეცნიერთა და ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება;

სამეცნიერო კვლევების მართვის ოპტიმალური სქემის შემუშავება;

საინოვაციო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა.

4.2.1

გამოცდების ორგანიზება (პროგრამული კოდი 32 04 01)

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, საერთო სამაგისტრო გამოცდებისა და მასწავლებლის სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩატარება;

მასწავლებელთა საბაზო კომპიუტერული უნარებისა და ინგლისური ენის ცოდნის შესაფასებელი ტესტირების ჩატარების ორგანიზება, რომელთა საფუძველზედაც მასწავლებლები სხვადასხვა საგანში შესაბამის სერტიფიკატებს მოიპოვებენ;

საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა;

მოსწავლეთა და სტუდენტთა საერთაშორისო შეფასების უზრუნველყოფა.

4.2.2

მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 02)

 

ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განახლება, ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა;

სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება;

საქართველოში მაღალი დონის სამეცნიერო ფორუმებისა და კონფერენციების ჩატარება;

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების მიმღებთა საქმიანობის მონიტორინგი;

სახელმწიფოს მიერ დამსახურებულ მეცნიერთა ფინანსური მხარდაჭერა.

4.2.2.1

სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 02 01)

 

სახელმწიფო გრანტების კონკურსის წესით, ღია, გამჭვირვალე და თავისუფალი კონკურენციის პრინციპების შესაბამისად გაცემის ორგანიზება;

საქართველოში არსებული სამეცნიერო და ტექნოლოგიური პოტენციალის შესახებ მონაცემთა შეგროვება, დამუშავება და ანალიზი, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების სახელმწიფო პრიორიტეტების განსახორციელებლად წინადადებების მომზადება;

მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსების უზრუნველყოფა.

4.2.2.2

სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (პროგრამული კოდი 32 04 02 02)

 

ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განახლება, ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა;

სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება;

საქართველოში მაღალი დონის სამეცნიერო ფორუმებისა და კონფერენციების ჩატარება.

4.2.2.3

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროგრამების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 02 03)

 

საქართველოში მეცნიერების მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად განვითარების ხელშეწყობა;

ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა;

საქართველოში მეცნიერების განვითარების პროგნოზირება და მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად სახელმწიფო პრიორიტეტების შესახებ წინადადებების მომზადება.

4.2.2.4

სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 02 04)

 

აგროსასურსათო სექტორში ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების ხელშეწყობა;

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შედეგად რეკომენდაციების შემუშავება, კვლევითი საქმიანობისა და სწავლების ერთობლივი ფუნქციონირების მხარდაჭერა, საერთაშორისო და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის გაღრმავება.

4.2.2.5

მეცნიერების აღდგენა და განვითარება (პროგრამული კოდი 32 04 02 05)

 

მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა;

სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების დაფინანსებით უზრუნველყოფა;

იმ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა, რომლებიც ჩართული არიან სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში.

4.2.3

სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (პროგრამული კოდი 32 04 03)

 

სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტები არის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისა და საერთო სამაგისტრო გამოცდების საფუძველზე სტუდენტისათვის გადაცემული თანხა, რომელიც განკუთვნილია სახელმწიფოს მიერ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში საგანმანათლებლო პროგრამების დასაფინანსებლად;

წარჩინებულ სტუდენტებს დაენიშნებათ სტიპენდიები, რაც მათ დამატებით სტიმულს მისცემს და უმაღლესი განათლების მიღებაში დაეხმარება;

დაფინანსდება ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის უნივერსიტეტების საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები.

4.2.4

უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო-კვევითი პროექტების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 04)

 

ზოგადი ევროპული მოდელის საფუძველზე შემუშავებული „ქართულის, როგორც უცხოური ენის“ სტანდარტის მიხედვით ქართული ენის ფლობის დონეებად (A1-A2; B1-B2) დაყოფა, ქართული ენის სწავლების განხორციელება როგორც უცხოეთში მცხოვრები ქართველებისათვის, ისე სხვა ქვეყნების მოქალაქეებისათვის;

ორენოვანი აკადემიური ლექსიკოგრაფიის განვითარების ხელშეწყობა;

უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ხელშეწყობა.

4.3

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 05)

 

საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფისათვის სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სასწავლო პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა;

თანამედროვე უნარ-ჩვევების დაუფლებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების უკეთ დაძლევის მიზნით საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების კომპიუტერებით („ნეთბუქებით“) უზრუნველყოფა, წარჩინებული ახალგაზრდების კომპიუტერული ტექნიკით წახალისება;

ოთხწლიან პერიოდში ყველა საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, აგრეთვე 150 ახალი საჯარო სკოლის აშენება და 300 მომავლის კლასის გახსნა;

საჯარო სკოლებში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  ინფრასტრუქტურის განვითარება თანამედროვე სასწავლო გარემოს შესაქმნელად;

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭურვა.

 

4.3.1

საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 05 01)

 

თანამედროვე უნარ-ჩვევების დაუფლებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების უკეთ დაძლევის მიზნით საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების  სასწავლო-საბავშვო პორტატიული კომპიუტერებით უზრუნველყოფა;

წარჩინებული ახალგაზრდების კომპიუტერული ტექნიკით წახალისება;

საჯარო სკოლებში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარება თანამედროვე სასწავლო გარემოს შესაქმნელად.

4.3.2

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 05 02)

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ტერიტორიული ორგანოების, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭურვა.

4.3.2.1

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 05 02 01)

 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;

საჯარო სკოლების სასკოლო მერხებითა და სკამებით უზრუნველყოფა;

საჯარო სკოლებში  წინა წლებში დამონტაჟებული გათბობის სისტემების მდგომარეობის მონიტორინგი და გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

4.3.2.2

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 05 02 02)

 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;

პროფესიული განათლების გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდისათვის ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და მათი შესაბამისი ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.

4.3.2.3

უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 05 02 03)

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების სხვადასხვა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.

4.3.2.4

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების  ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 05 02 04)

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების სხვადასხვა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.

4.4

ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (პროგრამული კოდი 32 06)

 

ზოგადი განათლების ხარისხის განვითარების მიზნით საქართველოს რეგიონებში საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება;

სკოლის მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისათვის ტრენინგების ჩატარება და მათი საკლასო, ეროვნული და საერთაშორისო შეფასება;

ადგილობრივი ეკონომიკისათვის რელევანტური, ბაზრის მოთხოვნების შესაფერისი პროფესიული განათლების ხელშეწყობა;

მაღალი ხარისხის, საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი უმაღლესი განათლების პროგრამების განხორციელება მეცნიერების, ტექნოლოგიების, საინჟინრო და მათემატიკის დარგებში (STEM).

4.5

პროფესიული განათლება (პროგრამული კოდი 32 03)

 

მოსახლეობის პროფესიულ-საგანმანათლებლო მოთხოვნილების დაკმაყოფილება, პირის პროფესიული განვითარების, პროფესიული კარიერისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობა;

პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება;

პროფესიული განათლების განვითარების 2013–2020 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელება;

პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;

პროფესიული განათლების  ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის სისტემის ჩამოყალიბება; კარიერული განვითარების გზებისა და მობილურობის სქემების შემუშავება და რჩევების შეთავაზება;

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადება;

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება;

მაღალკვალიფიციური, შიგა და საერთაშორისო შრომის ბაზრებზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება ინფორმაციული ტექნოლოგიების სხვადასხვა მიმართულებით;

ერთიანი საინფორმაციო სისტემის დანერგვა (მათ შორის, საჯარო სკოლებში), ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სწავლისა და სწავლების მეთოდების შემოღება და თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა შესაბამისი ინტერნეტკავშირის უზრუნველყოფით.

4.5.1

პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 32 03 01)

 

პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება;

პროფესიული განათლების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პირთა ჩარიცხვის მაქსიმალურად გამჭვირვალე სისტემის ჩამოყალიბება;

შრომის ბაზარზე ორიენტირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება;

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვა და ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა;

პროფესიული განათლების გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდისათვის ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა;

პროფესიული განათლების მასწავლებელთა მომზადებისა და პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბება;

ინკლუზიური პროფესიული განათლების დანერგვის ხელშეწყობა და საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი პირებისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებისათვის პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების პროფესიული განათლების პროცესში საჭირო ტექნოლოგიური მხარდაჭერით უზრუნველყოფა;

არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების მექანიზმების დანერგვა.

4.5.2

ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (პროგრამული კოდი 32 03 02)

 

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადება.

4.5.3

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (პროგრამული კოდი 32 03 03)

 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება;

მაღალკვალიფიციური, შიგა და საერთაშორისო შრომის ბაზრებზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება ინფორმაციული ტექნოლოგიების სხვადასხვა მიმართულებით;

თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა და ინფრასტრუქტურის განვითარება;

საჯარო სკოლებში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სწავლისა და სწავლების მეთოდების შემოღება და თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა შესაბამისი ინტერნეტკავშირის უზრუნველყოფით.

4.6

სამხედრო განათლების განვითარება (პროგრამული კოდი 29 02)

 

კადეტების პროფესიული მომზადებით, საცხოვრებელი პირობებით, სასურსათო ულუფით (კვებით), სანივთე ქონებით, უნიფორმით, სამედიცინო დაზღვევით, სასწავლო ლიტერატურით და სოციალური პირობებით უზრუნველყოფა;

ტრენერთა მომზადების პროექტის ფარგლებში საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სექტორში არსებული ინტელექტუალური რესურსის რაციონალურად გამოყენება;

დისტანციური სწავლების სისტემის პროექტის სასწავლო პროცესში დანერგვა თანამედროვე, მოქნილი, ეფექტიანი მეთოდით;

უცხოურ უნივერსიტეტებთან ურთიერთგაგების მემორანდუმების გაფორმება და ამ მემორანდუმების ფარგლებში ერთობლივი პროექტების განხორციელება;

ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში უცხოელი ექსპერტებისა და მრჩევლების მოწვევა, გამოცდილების გაზიარება, სასწავლო პროგრამებსა და სილაბუსებზე მუშაობა და მათი დახვეწა; აკადემიაში სამაგისტრო პროგრამების ამუშავება და ფუნქციონირება;

ნატოს DEEP-ის პროგრამასთან (სამხედრო განათლების განვითარების პროგრამა) მჭიდრო თანამშრომლობა;

ნატოს „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ კონსორციუმის PFP-C სამუშაო ჯგუფებში აქტიური მონაწილეობა.

4.7

განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 32 01)

 

განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, ამ სფეროში არსებული ყველა რგოლის საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი;

საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფა;

ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნა და განვითარება, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფა, მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელება;

საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცესთან ჰარმონიზაცია, საზოგადოების თითოეულ წევრთან და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად განათლების ხარისხზე ზრუნვა, მისი მუდმივი გაუმჯობესება და ქართული საგანმანათლებლო სივრცის მიმართ ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოებების ნდობის ამაღლება;

ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების, დანერგვისა და განვითარების სისტემის სრულყოფა და მისი მუშაობის უზრუნველყოფა;

საგანმანათლებლო დაწესებულებების განათლების ხარისხის გარე მექანიზმების ეფექტიანი მუშაობა;

მოდულარული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების კონცეფციის, ჩარჩოსა და მეთოდიკის მომზადება;

პროფესიული განათლების სფეროში დისტანციური სწავლების კონცეფციის მომზადება და პილოტირება;

პროფესიული სტანდარტების შემუშავება-განახლება და დამსაქმებელთან თანამშრომლობით შესაბამისი პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნა.

4.8

სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 03)

 

სახელოვნებო განათლების ღონისძიებების ორიენტირება როგორც საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსადმი დაქვემდებარებული სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობაზე, ისე სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერაზე, მათ შორის,  სასწავლო-შემოქმედებითი კუთხით პერსპექტიულ მოსწავლეთა, სტუდენტთა და საშემსრულებლო სამაგისტრო პროგრამებზე სტუდენტების სწავლის ხელშეწყობაზე, კონკურენტულ გარემოში აღზრდაზე, ნიჭიერ მოსწავლეთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა შემოქმედებით მხარდაჭერაზე, საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მხარდაჭერაზე, საბიბლიოთეკო ფონდებისა და კოლექციების დაცვაზე, შევსება-გამდიდრებაზე.

4.9

საბიბლიოთეკო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 02)

 

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის მიერ საბიბლიოთეკო, ბიბლიოგრაფიული და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განხორციელება, საბიბლიოთეკო სტატისტიკური მონაცემების ცენტრალიზებული შეგროვება და ანალიზი, საბიბლიოთეკო დარგში სახელმწიფო დაცვის კონტროლი, შესაბამისი კადრების მომზადება-გადამზადების პოლიტიკის განსაზღვრა;

ელექტრონული ბიბლიოთეკის გაფართოება და შემოთავაზებული სერვისების გამრავალფეროვნება.

4.10

სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიიური კადრების მომზადება-გადამზადება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 30 03)

 

საშუალო რგოლის პროფესიონალი კადრების მომზადებისათვის და პოლიციელის პროფესიის პოპულარიზაციისათვის, სისტემის გაჯანსაღებისათვის, პოლიციელის კარიერული წინსვლისა და თანამიმდევრული სისტემის შექმნისათვის საბაკალავრო პროგრამა „სამართალმცოდნეობის“ (რომელიც უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურია) და სამაგისტრო პროგრამა „საპოლიციო რეგულირების სამართლის“ (რომელიც უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურია) შემუშავება და განხორციელება;

პოლიციის მუშაობის ეფექტიანობის ზრდა და პოლიციის საზოგადოებაზე ორიენტირებულობა; მეხანძრე-მაშველის მომზადება;

არსებული შენობა-ნაგებობების შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით სათანადოდ აღჭურვა.

4.11

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 04)

 

ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის საფუძველზე, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, როგორც საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომლებისათვის, ისე სხვა დაინტერესებული პირებისა და ორგანიზაციებისათვის,  მათ შორის, მუნიციპალიტეტებში დასაქმებული საჯარო მოხელეებისათვის, ტრენინგების სრული ციკლის ჩატარება (დაგეგმვა, ორგანიზება და შეფასება);

მომსახურების სფეროსა და ორგანიზაციული მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობისათვის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით სერვისებისა და პროდუქტების გამრავალფეროვნება; კომპიუტერული უნარების განვითარებისათვის ცენტრის თანამშრომლების მიერ სპეციალურ სახელმძღვანელოზე დაყრდნობით საქართველოს რეგიონებში მასობრივი დატრენინგების პროექტის განხორციელება;

საკონკურსო, საატესტაციო და საკვალიფიკაციო ტესტირებების ორგანიზება, მათ შორის, სატესტო დავალებების შექმნა და სატესტო დავალებების ბანკის სრული განახლება შესაბამისი მაღალკვალიფიციური ექსპერტების მონაწილეობით;

ტესტირებების როგორც ოფლაინრეჟიმში, ისე ონლაინრეჟიმში ჩატარების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული მმართველობის პროგრამის დანერგვის პროექტში აქტიური მონაწილეობა;

ტესტირებებისა და ტრენინგების ჩატარებაში საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა, აგრეთვე მომსახურების სფეროსა და ორგანიზაციული მართვის გაუმჯობესებისათვის კონსულტირების კომპონენტის გაძლიერება;

ხარისხიანი სერვისებისა და პროდუქტების უზრუნველყოფისათვის არსებული ტესტების, ტრენინგმოდულებისა და სასწავლო კურსების პროგრამების რეგულარული განახლება, მათ შორის, უცხოური სერტიფიცირებული პროგრამების შეძენით;

სტუდენტებისათვის თემატური პროექტების განხორციელება, მათ შორის, საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ორგანიზება  როგორც საქართველოს, ისე რეგიონალური (სამხრეთი კავკასია) მასშტაბით;

მონაცემთა სპეციალური ერთიანი ბაზის შექმნა, რომელიც თავს მოუყრის საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მიერ ორგანიზებულ პროექტებსა და სხვა ღონისძიებებში გამოვლენილი პერსპექტიული სტუდენტების შესახებ მონაცემებს. ეს ბაზა ხელმისაწვდომი იქნება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში შემავალი უწყებებისათვის, რომლებიც, კადრების საჭიროების შემთხვევაში,  აღნიშნული მონაცემებით იხელმძღვანელებენ;

არსებული საგანმანათლებლო სერვისების ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნებისათვის, პროდუქტებისა და სერვისების განვითარების პარალელურად, თანამშრომელთა რეგულარული პროფესიული მომზადება-გადამზადება საერთაშორისო გამოცდილების  გაზიარებით;

ყვარლის სასწავლო ცენტრის ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების ყველა სახელმწიფო სტრუქტურისათვის, საქართველოში აკრედიტებული სასწავლო დაწესებულებებისათვის, სამოქალაქო და კერძო სექტორების წარმომადგენლებისათვის გაცნობა.

4.12

მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (პროგრამული კოდი 09 02)

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მსმენელებისათვის (მოსამართლეობის კანდიდატებისათვის) სასწავლო კურსის რეგულარული განხორციელება სასამართლო სისტემის მაღალკვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფისათვის;

მოქმედი მოსამართლეების და სასამართლოს თანამშრომლების გადამზადება რეგულარულად ჩატარებული ტრენინგების, სემინარების, ვორკშოპებისა და კონფერენციების საშუალებით.

4.13

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება (პროგრამული კოდი 27 03)

 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის თანამშრომელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებით ქვეყანაში მიმდინარე სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის, სასჯელაღსრულების სისტემაში ევროპის საბჭოსა და გაეროს სტანდარტების მოთხოვნათა დანერგვისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა;

განათლებისა და პროფესიული განვითარების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის და სასწავლო პროგრამების განვითარება;

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა;

სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურასთან, აკადემიურ ინსტიტუტთან, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და სხვადასხვა ქვეყნის შესაბამის სასწავლო დაწესებულებებთან სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავება;

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემაში მისაღები და მომუშავე კადრების ტესტირების ინსტიტუტის დანერგვა და ტესტირების  საჭიროებისამებრ ჩატარება, სისტემაში კვალიფიციური კადრების მიღებისა და ადგილზე მათი პროფესიონალიზმის დონის ამაღლების ხელშეწყობა;

მოქმედი სასწავლო პროგრამების განახლება და ახალი პროგრამების მომზადება ადგილობრივი რესურსებითა და საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, სწავლების ხარისხის სისტემატური გაუმჯობესების უზრუნველყოფა;

საკანონმდებლო ცვლილებების შესაბამისად სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომლების სწავლებისათვის ახალი სახელმძღვანელოების მომზადება და არსებულის განახლება;

სასწავლო პროცესში ჩართული ადგილობრივი და მოწვეული ტრენერების მომზადება-გადამზადებით სწავლების ხარისხის სისტემატური გაუმჯობესების უზრუნველყოფა;

სასწავლო პროცესისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის პერსონალის თვითშეფასების/შეფასების დახვეწით ცენტრის საქმიანობისა და სწავლების ხარისხის სისტემატური გაუმჯობესების უზრუნველყოფა.

4.14

საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (პროგრამული კოდი 23 05)

 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბება, სისტემის მასშტაბით ჩატარებული ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის მოთხოვნების შესაბამისი სასწავლო პროექტების განხორციელება, თანამდებობრივი ტრენინგების სისტემის დანერგვა და კარიერის განვითარებისკენ მიმართული სასწავლო პროგრამებისა და სხვა  პროექტების განხორციელება;

სამინისტროს სისტემაში პროფესიული ცოდნის დონის ამაღლებისათვის მსოფლიოს წამყვან სასწავლო დაწესებულებებთან ერთად ტრენინგ-  და სასერტიფიკაციო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება, მათ შორის, ნიდერლანდის სამეფოს ფინანსთა სამინისტროსთან გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმისა და საჯარო სამსახურების დაძმობილების (TWINNING) პროგრამის ფარგლებში;

სამინისტროს სისტემაში სტაჟიორების პროგრამების განვითარება და ახალი კადრების დასაქმების მექანიზმის ჩამოყალიბება;

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის მიერ კერძო სექტორის განვითარებისკენ, აგრეთვე სახელმწიფო სერვისების გაუმჯობესებისკენ მიმართული რეფორმების აქტიური მხარდაჭერა სასწავლო-შემეცნებითი, სემინარული და საკონფერენციო ტიპის პროექტებითა და კონსულტირებით;

კერძო ბიზნესისა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლებს შორის სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება და ჩატარება ფინანსურ სფეროში მიმდინარე რეფორმების გაცნობისა და კონსულტაციების გაწევის მიზნით, მათ შორის, საგადასახადო სფეროში მიმდინარე ცვლილებებისა და სიახლეების გასაცნობად.

4.15

ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება (პროგრამული კოდი 01 03)

 

ქვეყანაში ჰერალდიკის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება;

მუნიციპალიტეტების, მათ შორის, თვითმმართველი ქალაქების, სიმბოლიკების (დროშა, გერბი) შექმნის, მიღების, დამტკიცებისა და გამოყენების წესების სწავლებისათვის სემინარის მომზადება და ჩატარება;

მუნიციპალიტეტების, მათ შორის, თვითმმართველი ქალაქების, სიმბოლიკების გამოფენის მომზადება და ჩატარება.

4.16

მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (პროგრამული კოდი 28 02)

 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა უწყებებში საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება;

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრის სრულყოფა (თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება, ახალი პროგრამების შემუშავება და არსებულის დახვეწა);

მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან და აკადემიებთან მჭიდრო თანამშრომლობა;

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისათვის ბიბლიოთეკის გამდიდრება;

დიპლომატიური სასწავლო ცენტრის ვებგვერდის შექმნა.

5

მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება

 

მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრიორიტეტული მიმართულებაა. მსოფლიო ეკონომიკის არასახარბიელო მდგომარეობის ფონზე განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს საქართველოს ეკონომიკის პოზიტიური მაკროეკონომიკური პარამეტრების შენარჩუნება და გაუმჯობესება, ვინაიდან ეს მაჩვენებლები მთავარი წინაპირობაა კაპიტალისა და ინვესტიციების მოზიდვისათვის, არსებული საწარმოების გაფართოებისა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისათვის. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ეკონომიკა ინტეგრირებულია მსოფლიო ეკონომიკაში და, შესაბამისად, განიცდის მასში მიმდინარე პროცესების გავლენას, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ჯანსაღი მაკროეკონომიკური პარამეტრების შენარჩუნებას და მათ გასაუმჯობესებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელებას;

საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა ემყარება თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის საყოველთაო  პრინციპებს და იმ თანამედროვე მიდგომებს, რომლებიც გამოკვეთს სახელმწიფოს როლს სოციალური კეთილდღეობისა და სოციალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში;

ეკონომიკური პოლიტიკა მდგრადი განვითარების მოდელს დაეფუძნება. სისტემური ტრანსფორმაციის პროცესში საკვანძო როლი მიენიჭება სახელმწიფოს, რომელმაც უნდა განსაზღვროს განვითარების სტრატეგია უმთავრესი მიზნებისა და შესაბამისი ინდიკატორების დონეზე. განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში განისაზღვრება ყველა ფუნქცია, რომელთა არსებობა აუცილებელია სტაბილური განვითარებისა და საზოგადოებრივი კეთილდღეობისათვის;

პრიორიტეტით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად დაგეგმილი სამუშაოები რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს, კერძოდ, გულისხმობს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევას, სახელმწიფო ვალის ეფექტიან მართვას, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირებას და ინფლაციის დონის დარეგულირებას;

საგარეო სახელმწიფო ვალთან დაკავშირებით სახელმწიფო პოლიტიკა უზრუნველყოფს საგარეო სახელმწიფო ვალის პორტფელის ხელსაყრელი ფინანსური პარამეტრების შენარჩუნებას და მის მდგრადობას. ამის მიღწევა შესაძლებელი იქნება საგარეო სახელმწიფო ვალის კონსერვატიული და პრაგმატული მართვით. სხვადასხვა ტიპის გლობალური/ეგზოგენური რისკებისა და გამოწვევების არსებობის პირობებში ფისკალური მდგრადობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რათა ქვეყანამ ეკონომიკური და სოციალური სტაბილურობა შეინარჩუნოს. სახელმწიფო ვალი ლიმიტირებულია და არ უნდა აღემატებოდეს მთლიანი შიდა პროდუქტის 60%-ს;

სახელმწიფო განახორციელებს ახალ პროგრამებსა და ინიციატივებს და ფისკალური და მონეტარული ინსტრუმენტების გამოყენებით ხელს შეუწყობს ეროვნული ვალუტით გრძელვადიანი საკრედიტო რესურსების ეკონომიკაში ჩართვას, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას და, ამავე დროს, მნიშვნელოვნად შეამცირებს დოლარიზაციის კოეფიციენტს;

გრძელვადიანი ეკონომიკური სტაბილურობისათვის სახელმწიფოს მიერ ვალდებულებების სათანადო დონეზე შესასრულებლად და ინვესტორთა ნდობის შესანარჩუნებლად მნიშვნელოვანი პარამეტრია ბიუჯეტის დეფიციტის მაჩვენებელი. მაქსიმალურად დაბალანსებული ბიუჯეტით უზრუნველყოფილი იქნება ეკონომიკური სტიმულირება და გლობალური ეკონომიკური გამოწვევების შემთხვევაში მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება. საშუალოვადიან პერიოდში უზრუნველყოფილი იქნება დეფიციტის მაჩვენებლის დაბალი ნიშნული;

თავისუფალი ეკონომიკური კურსი, დაბალი და მარტივი გადასახადები, ხარისხიანი საგადასახადო ადმინისტრირება, გონივრული და ზომიერი რეგულაციები უზრუნველყოფს ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებლების მისაღწევად საჭირო გარემოს შექმნას. შესაბამისად, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფს საგადასახადო და მარეგულირებელი ადმინისტრირების ტვირთის მეწარმეთა სიმძლავრის პროპორციულად გადანაწილებას და ამით მცირე და საშუალო მეწარმეობის სტიმულირებას;

გაგრძელდება მუშაობა ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ ხელშეკრულებების გაფორმებისათვის, რათა საქართველოში ეკონომიკური საქმიანობა კომფორტული იყოს როგორც საქართველოს მოქალაქეებისათვის, ისე არარეზიდენტი პირებისათვის. პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები მიმართული იქნება ქვეყანაში საუკეთესო საინვესტიციო გარემოს შექმნისა და მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისაკენ, რაც გულისხმობს სამუშაოების ჩატარებას, რათა საქართველომ გააძლიეროს თავისი პოზიცია, როგორც რეგიონის ლიდერმა, დაბალი გადასახადების, სწრაფი და ხარისხიანი სერვისების, ლიბერალური კანონმდებლობისა და სტაბილური განვითარების მაჩვენებლების კუთხით;

გაგრძელდება მუშაობა თავისუფალი და პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმების გამოყენების გაუმჯობესების, საქონლის ექსპორტისა და ინვესტიციების გაზრდის მიზნით. ამის მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ საუკეთესო ბიზნესკლიმატის შექმნით, იმ სისუსტეების გათვალისწინებით, რომლებიც აქვს საქართველოს მისი ბაზრის ზომიდან და გეოპოლიტიკური გამოწვევებიდან გამომდინარე. სახელმწიფოს კურსი საგადასახადო სისტემისა და ადმინისტრირების გამარტივებისათვის, კონკურენტული და არაკორუფციული გარემოს უზრუნველყოფა და შრომის ბაზრის გონივრული და მოქნილი რეგულაციები უზრუნველყოფს საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვასა და პოზიტიური სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბებას;

საქართველოსათვის რეალურ სექტორში ინვესტიციების განხორციელება ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. სახელმწიფო შექმნის ხელსაყრელ გარემოს როგორც შიგა, ისე უცხოური ინვესტიციებისათვის, რაც გულისხმობს ინვესტიციების დაცულობას, სტაბილური და პროგნოზირებადი ბიზნესგარემოს შექმნას. პოლიტიკა მიმართული იქნება დანაზოგებისა და რეინვესტირების გაზრდისაკენ. სახელმწიფო პოლიტიკა, მოხმარებაზე ორიენტირებული ეკონომიკის ნაცვლად, დანაზოგებისა და კაპიტალიზაციის ზრდაზე ორიენტირებული ეკონომიკისაკენ იქნება მიმართული, რამაც გრძელვადიანი მდგრადი ზრდისათვის გადამწყვეტი როლი უნდა შეასრულოს;

საგარეო სავაჭრო პოლიტიკის კუთხით საქართველოს მთავრობისათვის პრიორიტეტულია საექსპორტო საბაზრო არეალების მნიშვნელოვანი გაფართოება, ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმების ამოქმედება, რუსეთის ფედერაციასთან სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენა;

სახელმწიფო უზრუნველყოფს სამართლიანი, თავისუფალი და კონკურენტული საბაზრო გარემოს შექმნას; ხელი შეეწყობა თანამედროვე და მოქნილი ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბებას, რომელზედაც თანაბრად მიუწვდება ხელი ყველა ეკონომიკურ სუბიექტს;

საქართველოს ეკონომიკის გლობალური კონკურენტუნარიანობის უზრუნველსაყოფად განხორციელდება ეკონომიკის სტრუქტურული მოდერნიზება, რომელიც ქვეყნის შედარებითი უპირატესობების გონივრულ გამოყენებას დაემყარება; განხორციელდება ექსპორტის სტიმულირება და იმპორტის ჩანაცვლება;

პრიორიტეტის ერთ-ერთი მიზანია მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, სამართლიანობის პრინციპზე დაფუძნებული საშემოსავლო გადასახადის დაუბეგრავი მინიმუმის შემოღება და მოქალაქეებისათვის თავიანთი შესაძლებლობების მაქსიმალური რეალიზაციის საშუალების მიცემა დასაქმების სტიმულირების, საგადასახადო სისტემის ჰარმონიზაციისა და ოპტიმიზაციის გზით, აგრეთვე საგადასახადო კანონმდებლობის მოწესრიგება, რაც გულისხმობს ბუნდოვანი და ორმაგი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობის მომცემი დებულებების აღმოფხვრას, საგადასახადო ნორმების გამარტივებას და სადავო ნორმების მეწარმის სასარგებლოდ გადაწყვეტას; შემცირდება საგადასახადო დავების განხილვაში სახელმწიფოს დომინანტური როლი; შეიქმნება მცირე ბიზნესის დაბეგვრის ოპტიმალური მოდელი, აღრიცხვა-ანგარიშგების მარტივი  წესები და დაბეგვრის ალტერნატიული მექანიზმები; განხორციელდება საგადასახადო სისტემაში ცალკეული დარღვევების დეკრიმინალიზაცია;

ერთი  მხრივ,  სამართლიანი  კონკურენციის  პოლიტიკა  და,  მეორე  მხრივ,  მცირე  და საშუალო საწარმოთა მხარდაჭერა უზრუნველყოფს მათ მიერ წარმოებული პროდუქციის მოცულობისა და შემოსავლის ზრდას. შესაბამისად, გაიზრდება ამ სექტორში დასაქმების მაჩვენებლები, რაც სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ერთ-ერთი საფუძველი იქნება;

სახელმწიფო უზრუნველყოფს, რომ საქართველოს ეკონომიკის განვითარება მეტწილად ადგილობრივი წარმოების განვითარებასა და დანაზოგების სტიმულირებაზე იყოს დაფუძნებული; გაფართოვდება ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობები და დაინერგება გრძელვადიანი სახელმწიფო პროგრამები. სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული პოლიტიკა ხელს შეუწყობს საბანკო სექტორისა და ბიზნესსტრუქტურების პარტნიორულ თანამშრომლობას;

ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისიდან გამოყვანის, ინვესტიციების მოზიდვისა და საგადამხდელო ბალანსის მდგომარეობის გამოსწორების მიზნით საქართველოს მთავრობა ინვესტორებს შეუქმნის სტაბილურ სამართლებრივ გარემოს, გაათავისუფლებს ხელისუფლების ზეგავლენისაგან და მისცემს საკუთრების დაცვის მყარ გარანტიებს. იგი გაააქტიურებს მუშაობას  ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებების დასადებად და ამ მიზნით, საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად, მოამზადებს საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ შესატან ცვლილებებს, შეიმუშავებს კონკურენციის შესახებ რეალურ კანონმდებლობასა და რეგულირების მექანიზმებს, უზრუნველყოფს სტანდარტიზაციისა და სერტიფიცირების მექანიზმების დანერგვას, აგრეთვე სურსათის უსაფრთხოებას, რაც ამ შეთანხმებების დადების აუცილებელი წინაპირობაა, განახორციელებს საგარეო ვაჭრობის ინტერვენციებისაგან დაცვის რეგულირების ანტიდემპინგურ ღონისძიებებს;

ხელი შეეწყობა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის − საქსტატის ეფექტიან ფუნქციონირებას და მისი დამოუკიდებლობის მაღალ ხარისხს; უზრუნველყოფილი იქნება მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის ღონისძიებები.

 

5.1

ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი, მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია (პროგრამული კოდი 24 01)

 

ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისა და ზრდის მაღალი ტემპების უზრუნველმყოფი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისათვის საინვესტიციო კლიმატის პოპულარიზაცია და კვალიფიციური სექტორული კვლევების განხორციელება; მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ გამოყენებას ახლანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით; საგარეო სავაჭრო ბრუნვის სტრუქტურული გაუმჯობესება და ორმხრივი, რეგიონალური და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების, თავისუფალი და პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმების განვითარება; საქართველოში წარმოებული პროდუქტისა და მომსახურების კონკურენტუნარიანობის გაზრდისათვის ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ეფექტიანი გამოყენების ხელშეწყობა; ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისათვის საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემებში ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა და სატრანზიტო პოტენციალის განვითარებისა და სრულად რეალიზების მიზნით საქართველოს სატრანსპორტო პოლიტიკისა და სტრატეგიის განმსაზღვრელი დოკუმენტის შემუშავება, საავტომობილო მიმოსვლის განვითარება, რეგიონალური მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, სამოქალაქო ავიაციის განვითარება ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლებით; სამშენებლო სექტორის განვითარება მშენებლობის ხარისხის გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის, სამშენებლო სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობის გაზრდისა და მოსახლეობის ადგილებზე შენარჩუნების მიზნით; სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაცია და მონაცემთა ერთიანი სისტემების შექმნა, აგრეთვე მისი მართვა-განკარგვა, მოვლა-შენახვა და ეტაპობრივი პრივატიზება ეკონომიკურ აქტივობაში სრულყოფილად ჩართვისათვის; სახელმწიფო საწარმოების ოპტიმიზაცია და თანამედროვე მენეჯმენტის პრინციპების დანერგვა საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვისა და მოგებიანობის გაზრდის მიზნით; საწარმოების პროდუქტიულობისა და კონკურენტუნარიანობის გაზრდისათვის მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა, რაც ითვალისწინებს დამწყები, არსებული მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ტექნიკური დახმარების გაწევას, კომპანიებისათვის ფინანსების ხელმისაწვდომობის გამარტივებას, ექსპორტის განვითარების ხელშეწყობასა და საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზაციას საერთაშორისო მედიასაშუალებების მეშვეობით; ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის (ITU) და ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად, საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელების  უზრუნველყოფა; ქვეყანაში ინოვაციური ეკოსისტემის ჩამოყალიბებისათვის ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა; ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და საფოსტო კავშირის განვითარების ხელშეწყობა (კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტების კავშირგაბმულობის მდგრადი და დაცული საშუალებებით უზრუნველყოფა, ელექტრონული კომუნიკაციების ქსელების მართვისა და ელექტრონული კომერციის სისტემების შექმნა, ინფორმაციული კომუნიკაციების სფეროს განვითარება და  საქართველოს საფოსტო კავშირის სფეროს რეფორმირება); საპენსიო სისტემის რეფორმის ფარგლებში დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის, საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება, საგანმანათლებლო კამპანიის ჩატარება და სხვა.

5.1.1

ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (პროგრამული კოდი 24 01 01)

 

ეკონომიკური პროცესების ანალიზი, სექტორული კვლევების განხორციელება ქვეყნის ეკონომიკის ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოსავლენად; მაკროეკონომიკური სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი და შესაბამისი ანგარიშის მომზადება; არსებული ეკონომიკური სიტუაციის ანალიზი და ახალი ტენდენციების გამოვლენა ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებით; ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების შესწავლა და დეტალური კვლევების განხორციელება; საინვესტიციო კლიმატის ამსახველი მასალების მომზადება, ბეჭდვა და დაინტერესებული დელეგაციებისათვის გაცნობა  ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ; საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციისათვის სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება; რეგიონალური  და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობებისა და რეჟიმების ანალიზი და მათი განვითარებისათვის რეკომენდაციების მომზადება; ექსპორტის ხელშეწყობისათვის საქართველოს საგარეო ვაჭრობის შედეგების ანალიზი, ახალი საექსპორტო ბაზრებისა და პროდუქციის იდენტიფიკაცია, სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესებისათვის რეკომენდაციების შემუშავება; „მწვანე ბიზნესის“ შესაძლებლობების არეალის გამოვლენის, საქართველოში ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობისა და განვითარების მიზნით 4 ძირითად სექტორში (ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა და საკვები პროდუქტები, „მწვანე პროდუქტების“ წარმოება, განახლებად ენერგიაზე დაფუძნებული წარმოება) განხორციელებული კვლევების შედეგების საფუძველზე შესაბამისი საპილოტე პროექტების განხორციელება და პროექტების ტექნიკურ-ეკონომიკური დახასიათების მომზადება; მდგრად ეკონომიკურ განვითარებასთან, „მწვანე ეკონომიკასა“ და „მწვანე ბიზნესთან“ დაკავშირებულ საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება საინფორმაციო ვებპორტალის  (www.greengeorgia.ge) მუდმივი განახლების, სემინარებისა და საჯარო ლექციების მეშვეობით;  საერთაშორისო სატრანზიტო დერეფნების ეფექტიანი ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სატრანზიტო გადაზიდვების განვითარების ხელშეწყობის პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, ეროვნული სტრატეგიის განვითარება სატვირთო გადაზიდვებისა და ლოჯისტიკის მიმართულებით და საინვესტიციო პროგრამის შემუშავება მულტიმოდალური სატვირთო დერეფნებისა და „მწვანე ლოჯისტიკის“ მიმართულებით; ადგილობრივი გადამზიდველების საერთაშორისო სატრანსპორტო ბაზარზე გამარტივებული პროცედურებით შესვლის ხელშეწყობისა და ევროპიდან აზიისაკენ და უკუმიმართულებით სარკინიგზო ტრანსპორტით სატვირთო გადაზიდვების გამარტივებული პროცედურებით განხორციელების მიზნით სხვადასხვა ქვეყანასთან საერთაშორისო შეთანხმებების გაფორმება;

საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავების, ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლებისათვის საავიაციო სფეროში ევროკავშირის 45 ტექნიკური რეგლამენტისა და 11 დირექტივის იმპლემენტაცია, აგრეთვე სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროებში მომხდარი სატრანსპორტო შემთხვევებისა და ინციდენტების მოკვლევა და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება უსაფრთხოების დონის გაუმჯობესებისათვის; სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობის ხელშეწყობა, სამშენებლო პროდუქციის წარმოების განვითარება და საქართველოში წარმოებული სამშენებლო პროდუქციის საერთაშორისო ბაზრობებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, სამშენებლო სფეროში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება; ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის, მუნიციპალიტეტების, მათი ქალაქებისა და სხვა დასახლებების მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმების დამუშავებაში მონაწილეობა, სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის პროექტის შემუშავება და მიღება; სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის დახვეწა, გამარტივება და ევროპულ და საერთაშორისო ნორმებთან დაახლოება; ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და საფოსტო კავშირის განვითარების ხელშეწყობა (კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტების კავშირგაბმულობის მდგრადი და დაცული საშუალებებით უზრუნველყოფა, ელექტრონული კომუნიკაციების ქსელების მართვისა და ელექტრონული კომერციის სისტემების შექმნა, ინფორმაციული კომუნიკაციების სფეროს განვითარება და  საქართველოს საფოსტო კავშირის სფეროს რეფორმირება); საპენსიო სისტემის რეფორმის ფარგლებში დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის, საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება, საგანმანათლებლო კამპანიის ჩატარება და სხვა.

5.1.2

სახელმწიფო ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 24 01 02)

 

სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაცია და მონაცემთა ერთიანი სისტემების შექმნა; საწარმოს მართვისა და განკარგვის სწორი სტრატეგიის განსაზღვრა; სახელმწიფო ქონების მოვლა-პატრონობის ფუნქციის სრულყოფა; სახელმწიფო საწარმოების ოპტიმიზაცია და თანამედროვე მენეჯმენტის პრინციპების დანერგვა საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვისა და მოგებიანობის გაზრდის მიზნით; საწარმოთა პრივატიზების ხელშეწყობა ეკონომიკურ აქტივობაში სრულყოფილად ჩართვისათვის; გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების მაღალი სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობა; ელექტრონული მმართველობის ხელშეწყობა  და სერვისების ელექტრონიზაცია.

5.1.3

მეწარმეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 01 03)

 

საწარმოების პროდუქტიულობისა  და კონკურენტუნარიანობის გაზრდისათვის მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა, რაც ითვალისწინებს დამწყები, არსებული მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ტექნიკური დახმარების გაწევას სამეწარმეო უნარების განვითარების მიზნით, კომპანიებისათვის ფინანსების ხელმისაწვდომობის გამარტივებას; ექსპორტის განვითარების ხელშეწყობასა და საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზაციას საერთაშორისო მედიასაშუალებების მეშვეობით.

5.1.4

საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა (პროგრამული კოდი 24 01 04)

 

ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის (ITU) და ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად, საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელების  უზრუნველყოფა: საზოგადოებრივი მაუწყებლის სიგნალის საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გადამცემი DVB-T2-ის სტანდარტის მიწისზედა საეთერო-სამაუწყებლო ქსელის დაპროექტება, მშენებლობა და ახალაგებული ქსელის ინტეგრაციის სამუშაოების განხორციელება; 70 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის  (250 000 ოჯახამდე) ციფრული მაუწყებლობის ინდივიდუალური მიმღებების შეძენა და დამონტაჟება; მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებისათვის საინფორმაციო კამპანიის წარმოება, ბუკლეტებისა და დამხმარე საინფორმაციო მასალების შედგენა, ტიპოგრაფიული ბეჭდვა და მოსახლეობაში გავრცელება.

5.1.5

საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული კოდი 24 01 05)

 

ქვეყანაში ინოვაციური ეკოსისტემის ჩამოყალიბებისათვის ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა; ICT ტექნიკური პარკის შექმნა და განვითარება ქართველი მეცნიერების, მკვლევრების, სპეციალისტების, ინოვაციური ჯგუფების, სტუდენტებისა და მეწარმეების მიერ ინოვაციური პროდუქტებისა და ტექნოლოგიების შექმნისა და შემდგომ მათ დანერგვასა და ინოვაციური ბიზნესის განვითარებაში მონაწილეობის მიზნით.

5.2

შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 23 02)

 

საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფისა და პროცედურების დახვეწის გაგრძელება, გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესებისათვის ელექტრონული მომსახურების განვითარება; საგადასახადო ადმინისტრირების გამარტივება, მათ შორის, სრულყოფილი კონტროლის პროცედურების დანერგვისათვის საბაჟო გამშვები პუნქტების პროცედურული სახელმძღვანელოების შემუშავება, ტვირთის გაფორმების დროისა და ხარჯების შემცირებისათვის დეკლარირების პროცედურების გამარტივება და აქციზური მარკების მოძრაობისა და აღრიცხვის ახალი საინფორმაციო სისტემის შექმნა; მომსახურების გაუმჯობესებისათვის საგადასახადო და საბაჟო კუთხით მომუშავე თანამშრომელთა გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება, ინფრასტრუქტურის განახლება; საგადასახადო საკითხებთან დაკავშირებული საინფორმაციო ბუკლეტებისა და ბროშურების სისტემატურად გამოცემა, საგადასახადო პოლიტიკაში დაგეგმილი რეფორმების შესახებ საზოგადოებისა და გადამხდელთა სისტემატური ინფორმირება და საჯაროობის ამაღლება; საგადასახადო დავების მექანიზმების დახვეწა და მედიაციის საბჭოს ფუნქციონირების გაუმჯობესება; საგადასახადო დავალიანებების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად განხორციელება და ხარვეზების აღმოფხვრა.

5.3

სახელმწიფო ფინანსების მართვა (პროგრამული კოდი 23 01)

 

სახელმწიფო პრიორიტეტების დაფინანსება, ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება და საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო დეფიციტის დაბალი მაჩვენებლის შენარჩუნება; მაკროეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზირების გაუმჯობესება, მეთოდოლოგიის დახვეწა და მისი არეალის გაფართოება, გრძელვადიანი პროგნოზირების გაუმჯობესება, მაკროეკონომიკური განვითარების სცენარების მოდელირების სრულყოფა, ფისკალური რისკების მართვისა და შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება; დონორ ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან მოლაპარაკებების გაგრძელება, რათა შესაძლებელი იყოს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის დასაფინანსებლად დამატებითი რესურსების მოზიდვა ქვეყნისთვის მაქსიმალურად ხელსაყრელი პირობებით; დამატებითი საინვესტიციო რესურსების მოზიდვის პარალელურად სახელმწიფო საგარეო ვალის კონტროლის გაგრძელება, რათა მან შეინარჩუნოს ხელსაყრელი ფინანსური პარამეტრები, რომლებიც უზრუნველყოფს მის მდგრადობას როგორც საშუალოვადიან, ისე გრძელვადიან პერიოდში;   სახელმწიფო ვალის მართვის სტრატეგიის დოკუმენტის შემუშავება, სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონმდებლობის დახვეწა, ვალის მართვის ანალიტიკური ნაწილის გაძლიერება;  პირობითი ვალდებულებების აღრიცხვისა და მართვისათვის შესაბამისი სისტემის შექმნა; საქართველოს ეროვნულ ბანკთან კონსულტაციების გათვალისწინებით სხვადასხვა ვადის მქონე სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების გაგრძელება, რაც ხელს შეუწყობს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებას; საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება და საქართველოს საგადასახადო კოდექსის სრულყოფა, რაც გულისხმობს საგადასახადო ტვირთის თანაბარ განაწილებას გადასახადის გადამხდელებს შორის, მეწარმეთა მოთხოვნებისა და საჭიროებების მაქსიმალურად გათვალისწინებასა და გონივრული საგადასახადო განაკვეთების შემუშავებას, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებასა და სამეწარმეო სტიმულის ამაღლებას; საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფა, რაც გულისხმობს ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ ხელშეკრულებების გაფორმების არეალის გაფართოებას, შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმებების გაფორმებისათვის პრიორიტეტების განსაზღვრას და იმ ქვეყნებთან შეთანხმებების ინიციირებას ან არსებულ შეთანხმებებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანას, რომლებთანაც საქართველოს აქვს ეკონომიკური და საინვესტიციო ინტერესები; საგადასახადო საკითხებში ინფორმაციის გაცვლის შესახებ შეთანხმებების ინიციირება და მათი გაფორმების არეალის გაფართოება; საბაჟო კანონმდებლობის სფეროში არსებული კანონდარღვევების აღკვეთისათვის საბაჟო სფეროში ადმინისტრაციული ურთიერთდახმარების შესახებ შეთანხმებების გაფორმება იმ სახელმწიფოებთან, რომლებთანაც საქართველოს აქვს ეკონომიკური და სავაჭრო ინტერესები; გამჭვირვალობისა და საგადასახადო საკითხებში ინფორმაციის გაცვლის გლობალური ფორუმის ფარგლებში საგადასახადო საკითხებში ინფორმაციის გაცვლის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა; საბიუჯეტო სისტემის ლიკვიდურობის უზრუნველყოფისათვის სახელმწიფო ხაზინის ანგარიშებზე ფულადი სახსრების მოძრაობის პროგნოზების შედგენა და მართვა; სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების ზუსტი და ოპერატიული აღრიცხვა, სახელმწიფო ბიუჯეტის ოპერატიული, ყოველთვიური, ყოველკვარტალური და წლიური ანგარიშების მომზადება, ბიუჯეტის ანგარიშგების ფორმების დახვეწა; რეფორმების გაგრძელება საბიუჯეტო პროცესის, ბიუჯეტის დაგეგმვისა და აღსრულების განვითარებისათვის; შედეგზე ორიენტირებული დაგეგმვის გაუმჯობესება და პროგრამული ფორმატის ბიუჯეტის აღსრულებისა და შესრულების ანგარიშგების სრულყოფა როგორც სახელმწიფო, ისე ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებთან დაკავშირებულ პროცესში; თვითმმართველი ერთეულებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ანგარიშების სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშის სისტემაში მოქცევა, რაც გააუმჯობესებს სახელმწიფო ფინანსების ხარჯვის ეფექტიანობასა და აღრიცხვიანობას; საჯარო ფინანსების კონსოლიდირებული მართვის გაუმჯობესება, მათ შორის, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ანგარიშების ანალიზის გათვალისწინებით; საჯარო სექტორში ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების საერთო მეთოდოლოგიის შემუშავების გაგრძელება და საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების ეტაპობრივი დანერგვა; დაგეგმვისა და შესრულების ელექტრონული პროგრამის გაუმჯობესება, სახელმწიფო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემის შემუშავება და დანერგვა; პოლიტიკის ანალიზისა და სტრატეგიული დოკუმენტების შექმნის ერთიანი სტანდარტისა და მეთოდოლოგიის შემუშავება, რეგულირებაზე ზემოქმედების შეფასების სისტემის საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლა და ანალიზის საფუძველზე მისი საქართველოში დანერგვა; შიდა კონტროლის სისტემისა და შიდა აუდიტის სრულყოფილად ჩამოყალიბებისათვის მუშაობის გაგრძელება,   შიდა კონტროლის სისტემის განვითარების სტრატეგიული ხედვის დოკუმენტის მომზადება, ჰარმონიზაციის ცენტრის გაძლიერება და  შიდა აუდიტის შესაბამისი მეთოდოლოგიის შექმნა, შიდა კონტროლის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება როგორც მაღალი რგოლის მენეჯერებისათვის, ისე დაწესებულებების ხელმძღვანელებისათვის.

5.4

ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 23 04)

 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა, განვითარება, მომსახურება, მდგრადობისა და საიმედოობის უზრუნველყოფა; საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის განვითარება და საბიუჯეტო სისტემაში დაგეგმილი ცვლილებების ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური მხარდაჭერა, მათ შორის, ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის (eBudget) და სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემის (eTreasury) მოდულების განახლებით, რაც დაკავშირებულია ყველა დონის ბიუჯეტისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ფინანსების მართვის სახელმწიფო ხაზინის ერთიან სისტემაში მოქცევასთან; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური პროდუქტების, ელექტრონული სერვისებისა და მომსახურების კვლევა და ანალიზი; პროგრამული უზრუნველყოფის ახალი სისტემების შექმნა, დანერგვა და მომსახურება; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და კიბერუსაფრთხოების ხელშეწყობა; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, სხვა სახელმწიფო უწყებებისა და ორგანიზაციების ვებგვერდების შექმნა; ელექტრონული მთავრობის კომპონენტების განვითარება და შესაბამისი სახელმწიფო სერვისების მიწოდება; ელექტრონული მმართველობის კომპონენტების განვითარება და შესაბამისი მუნიციპალური სერვისების მიწოდება; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საინფორმაციო სისტემების ქვეყნის ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაცია.

5.5

სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 47 01)

 

სტატისტიკური საქმიანობისას გამოსაყენებელი სტატისტიკური სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიების შემუშავება;

სტატისტიკური სამუშაოების პროგრამების შემუშავება;

სტატისტიკური კვლევების მართვისა და განხორციელების საჭირო საკადრო და ადმინისტრაციული რესურსებით უზრუნველყოფა;

სტატისტიკური კვლევების ფინანსური, მატერიალურ-ტექნიკური და ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური საშუალებებით მხარდაჭერა.

5.6

მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა (პროგრამული კოდი 47 03)

 

საქართველოს მოსახლეობის აღწერის საკოორდინაციო სამთავრობო კომისიის მიერ 2013 წლის 2 აპრილს დამტკიცებული საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის პროგრამისა და სამოქმედო გეგმის შესაბამისად  საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავება და პირველადი შედეგების გამოქვეყნება.

5.7

სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (პროგრამული კოდი 56 00)

 

საქართველოში უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობა; საინფორმაციო ქსელის შექმნა, რომელიც ახორციელებს მიღებული ინფორმაციის სისტემატიზაციასა და ანალიზს, უზრუნველყოფს შესაბამის მონაცემთა ბაზის შექმნასა და ფუნქციონირებას.

5.8

სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი 47 02)

 

ქვეყნისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სტატისტიკური კვლევების მომზადება, განხორციელება და შედეგების გავრცელება,  ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალისა და საინვესტიციო მიკროკლიმატის შეფასება, სამომხმარებლო ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშება, ბიზნესსექტორში, აგრეთვე არაკომერციული ორგანიზაციების სექტორში მიმდინარე მოვლენებისა და პროცესების ანალიზი, სამეწარმეო და არასამეწარმეო სფეროებში, კერძო და სახელმწიფო სექტორებში შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება, მიმდინარე დემოგრაფიული კვლევა;

მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის შეფასებისათვის მოსახლეობის უთანაბრობის, დასაქმებისა და უმუშევრობის, შემოსავლებისა და ხარჯების, აგრეთვე სხვა მაჩვენებლების დადგენა;

 ტურიზმის სტატისტიკის კვლევა;

 ენერგეტიკული რესურსების მოხმარების სტატისტიკის კვლევა.

5.9

სსიპ – კონკურენციის სააგენტო (პროგრამული კოდი 43 00)

 

თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა; ბაზრის ლიბერალიზაციის ხელშეწყობისათვის სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ ბაზარზე შესვლისათვის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაწესების დაუშვებლობა; ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვა, რაც ითვალისწინებს: დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დაუშვებლობას; კონკურენციის შემზღუდავი ხელშეკრულებების, გადაწყვეტილებებისა და შეთანხმებული ქმედებების დაუშვებლობას; სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ კონკურენციის არამართლზომიერად შემზღუდავი ექსკლუზიური უფლებამოსილების მინიჭების დაუშვებლობას; კონკურენციის შემაფერხებელი სახელმწიფო დახმარებების დაუშვებლობას; კონკურენციის სააგენტოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღების საჯაროობის, ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას; კონკურენციის შესახებ კანონმდებლობის სრულყოფას.

5.10

ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 49 02)

 

ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა;

ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობიერების ამაღლება;

წინა წლებში შემოსული და პოტენციური უცხოელი ინვესტორებისათვის საინფორმაციო მომსახურების გაწევა და მათ მიერ წამოწყებული სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობა;

ტურიზმის, მომსახურების, სოფლის მეურნეობის (აგრობიზნესი), ენერგეტიკის, ლოჯისტიკისა და მრეწველობის სფეროებში უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად საჭირო სამუშაოების ჩატარება.

5.11

საინვესტიციო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 49 01)

 

სტაბილური ეკონომიკური განვითარების, მოსახლეობის დასაქმებისა და ცხოვრების დონის გაუმჯობესების მიზნით ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა; ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობიერების ამაღლება; წინა წლებში შემოსული და პოტენციური უცხოელი ინვესტორებისათვის საინფორმაციო მომსახურების გაწევა და მათ მიერ წამოწყებული სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობა; ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ სექტორებში უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად საჭირო სამუშაოების ჩატარება.

5.12

სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 24 03)

 

ქართული პროდუქციის უცხოურ ბაზარზე შეღწევისა და კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება საუკეთესო საერთაშორისო და ევროპული პრაქტიკის შესაბამისად; მიღწეული საერთაშორისო აღიარების შენარჩუნება, გაფართოება და აღიარების მიღწევა გაზომვების ახალ მიმართულებებში; საქართველოს სახელმწიფო ეტალონების შენახვისათვის მეტროლოგიური ლაბორატორიების თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად მოწყობა, ეტალონური ბაზის განახლება-მოდერნიზება CIB (Comprehensive Institutional Building) პროგრამის ფარგლებში და ეტალონების მიკვლევადობის უზრუნველყოფა; საქართველოს სტანდარტად მიღებული საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების რაოდენობის ზრდა და სტანდარტების ხელმისაწვდომობის გაზრდისათვის მომსახურების ელექტრონული საშუალებების დანერგვა; სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროში პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, აგრეთვე საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომელთა უნარების განვითარება საზოგადოებასთან ურთიერთობის, მარკეტინგისა და კომუნიკაციის სფეროებში.

5.13

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (პროგრამული კოდი 52 01)

 

მეწარმე სუბიექტების შესახებ საჭირო ინფორმაციის მარტივად და დროულად მიღებისათვის ბიზნესკატალოგის ფორმატის საძიებო ვებპორტალის შექმნა;

საქართველოში ექსპორტ-იმპორტისა და საბაჟოს საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება;

მეწარმე სუბიექტებისათვის შესაბამისი საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურებისა და რეკომენდაციების გაწევა;

დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების განვითარების კუთხით  საერთაშორისო (რეგიონალური) საარბიტრაჟო ინსტიტუტის განვითარება და საქართველოს ეროვნული მედიაციის ცენტრის შექმნა;

საქართველოში ბიზნესის განვითარებისა და დასაქმების გზით სოციალური ფონის გაუმჯობესებისათვის პროფესიული განათლების კოორდინაცია და პროფესიული განათლების ცენტრის შექმნა;

თავისუფალი ვაჭრობის პრინციპების გათვალისწინებით საკანონმდებლო ინიციატივების მომზადება;

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში რეგიონული პალატების განვითარება;

ბიზნესკატალოგის განახლებადი და ყოველწლიური ბეჭდვითი ვერსიის შექმნა;

საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატების ელექტრონული სისტემის დანერგვა;

„ატა კარნეტის“ საერთაშორისო სასაქონლო პასპორტისა და „ბიოსერტიფიკატების“ გაცემასთან დაკავშირებული სამუშაოების განხორციელება;

ბიოუსაფრთხოების სფეროს ეფექტიანი მართვისა და კოორდინაციისათვის ბიოუსაფრთხოებისა და აკრედიტაციის ეროვნული კომისიის შექმნა.

5.14

აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 04)

 

უცხოურ ბაზრებზე ტექნიკური ბარიერების დაძლევისა და ქვეყანაში წარმოებული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით აკრედიტაციის სისტემის დახვეწა და მისი  აკრედიტაციის საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთხოვნებთან ჰარმონიზაცია; საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის აკრედიტაციის რეგიონალურ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (EA (European Cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), IAF (International Accreditation Forum)) მიზანმიმართული თანამშრომლობის გაგრძელება და EA-ს ტექნიკური კომიტეტებისა და გენერალური ასამბლეის მუშაობაში აქტიური მონაწილეობა, აკრედიტაციის ცენტრის საქმიანობის საერთაშორისო მოთხოვნებთან სწრაფი დაახლოება აკრედიტაციის შედეგების თანამიმდევრული საერთაშორისო აღიარების საფუძვლების შექმნისათვის; საქართველოს ეკონომიკის მოთხოვნების თანახმად, შესაბამისობის შემფასებელი პირებისათვის სერვისის შეთავაზება როგორც კანონმდებლობით რეგულირებულ, ისე ნებაყოფლობით სფეროებში; რეგიონალური მასშტაბით აკრედიტაციის ფორუმის ჩატარება; შესაბამისობის შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების შეთავაზება; საერთაშორისო სტანდარტის (ISO/IEC 17043)  შესაბამისად საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩამტარებელი პირების აკრედიტაციის სქემის შემუშავება.

6

ინსტიტუციური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა

 

ინსტიტუციური განვითარებისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ძლიერი წარმომადგენლობითი ორგანოს გამართული ფუნქციონირება, ვინაიდან იგი არის ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განმსაზღვრელი, საკანონმდებლო და მაკონტროლებელი ფუნქციების მქონე ხელისუფლების შტო. პრიორიტეტის ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამებით სახელმწიფო განაგრძობს ქვეყნის მიერ აღიარებული დემოკრატიული ღირებულებებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერას, სამოქალაქო პლურალიზმის ხელშეწყობასა და საარჩევნო სისტემის განვითარებას;

პრიორიტეტი აგრეთვე ითვალისწინებს სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერისათვის განსახორციელებელ ღონისძიებებს, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფასა და საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზაციას;

საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა გულისხმობს როგორც კონსტიტუციური, ისე ტერიტორიულ-სახელმწიფოებრივი საკითხების მოწესრიგებას მეტი ეფექტიანობის მიღწევისათვის, საჯარო საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხების უკეთ რეგულირებას საკანონმდებლო დონეზე და შრომითი ურთიერთობების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ნორმების დახვეწას.

6.1

საკანონმდებლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01)

 

საქართველოს პარლამენტი, როგორც ქვეყნის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო, ახორციელებს საკანონმდებლო ხელისუფლებას, განსაზღვრავს ქვეყნის საშინაო და საგარეო