ტექნიკური რეგლამენტის - „სურსათში/ცხოველთა საკვებში და გარემოს ობიექტებში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ნარჩენების კონტროლისათვის ნიმუშების აღების წესების“ დამტკიცების თაობაზე

ტექნიკური რეგლამენტის - „სურსათში/ცხოველთა საკვებში და გარემოს ობიექტებში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ნარჩენების კონტროლისათვის ნიმუშების აღების წესების“ დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 35
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 03/01/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/01/2014
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 300160070.10.003.017579
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
35
03/01/2014
ვებგვერდი, 14/01/2014
300160070.10.003.017579
ტექნიკური რეგლამენტის - „სურსათში/ცხოველთა საკვებში და გარემოს ობიექტებში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ნარჩენების კონტროლისათვის ნიმუშების აღების წესების“ დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (14/01/2014 - 01/06/2018)

 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №35

2014 წლის 3 იანვარი

ქ. თბილისი

 

ტექნიკური რეგლამენტის „სურსათში/ცხოველთა საკვებში და გარემოს ობიექტებში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ნარჩენების კონტროლისათვის ნიმუშების აღების წესების“ დამტკიცების თაობაზე

მუხლი 1
პროდუქტის უსაფრთ­ხო­ებისა და თავისუფალი  მიმოქცევის კო­დე­ქსის 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილის,  103-ე მუხლის პირველი, მე-5 ნაწილების, 104-ე მუხლის მეორე ნაწილისა და „ნორმა­ტიული აქტების შესახებ“ საქარ­თვე­ლ­ოს კანონის მე-12 მუხლის საფუძველზე, დამტკიცდეს ტექნიკური რეგლა­მენ­ტი - „სურსათ­ში/ცხოვე­ლთა საკვებში და გარემოს ობიექტებში პესტიციდებისა და აგროქიმიკა­ტების ნარჩენების კონტროლისათვის ნიმუშების აღების წესები (დანართი №1)“ №2-7 დანართებთან ერთად.
მუხლი 2
„ნორმა­ტიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუ­ხ­ლის საფუძველზე,  ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „სურსა­თში/ცხოველ­თა სა­კ­ვებში და გარემოს ობიექტებში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ნა­რჩე­ნე­ბ­ის კონტროლისათვის ნიმუშების აღების წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქა­რ­­თ­ველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2007 წლის 16 აგვისტოს №2-125 ბრ­ძა­ნე­ბა.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის პირველი იანვრიდან.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი                                                                                                      დანართი №1

ტექნიკური რეგლამენტი

„სურსათში/ცხოველთა საკვებში და გარემოს ობიექტებში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ნარჩენების კონტროლისათვის ნიმუშების აღების წესები“

თავი I

ძირითადი დებულებანი


მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

1. წინამდებარე წესები ეხება სურსათში/ცხოველთა საკვებში და გარემოს ობიექტებში (წყალი, ნიადაგი, ჰაერი) პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ნარჩენი რაოდენობის კონტროლის მიზნით ნიმუშების აღებას ლაბორატორიული გამოცდისათვის.

2. წესები გათვალისწინებულია იმ პირთათვის, რომელთა საქმიანობაც დაკავშირებულია პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ნარჩენი რაოდენობის კონტროლისათვის სურსათში/ცხოველთა საკვებსა და გარემოს ობიექტებიდან ნიმუშების აღებასთან.

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებები

1. გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) სინჯების აღების არეალი – სასოფლო-სამეურნეო სავარგულის ფართობი, რომელიც განთავსებულია ერთ მოცემულ ტერიტორიაზე ან ერთ კონკრეტულ ფერმერულ მეურნეობაში;

ბ) სინჯების აღების ფართობი – ერთი კულტურით გაშენებული ფართობი;

გ) სინჯების აღების სქემა – კულტურის განვითარების სტადიების მიხედვით, სინჯების აღებისათვის, საკონტროლო წერტილებისა და ვადების განსაზღვრისათვის შემუშავებული გეგმა, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს პესტიციდის/აგროქიმიკატის გამოყენების რეგლამენტით განსაზღვრულ ლოდინის პერიოდს;

დ) ფხვიერი მასალა – მშრალი მასალა, ისეთი როგორიცაა მარცვალი, გრანულირებული ან კონცენტრირებული ცხოველის საკვები;

ე) თივისმაგვარი მასალა – მასალა, რომელსაც ბოჭკოვანი სტრუქტურა აქვს და მისი ცალკეული ნაწილები ერთმანეთთან არის შეკავშირებული;

ვ) ცალობითი (ერთეული) მასალა – მასალა, რომელიც შედგება ცალკეული ერთეულებისაგან – ჭარხალი, კომბოსტო, ბაღჩეული, კარტოფილი და სხვა;

ზ) სარეალიზაციოდ გამზადებული პროდუქტი – მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის სიმწიფის სტადია, რომელშიც ის იკრიფება, ანუ პროდუქციის სასაქონლო სიმწიფის (რომელიც დგება უფრო ადრე ვიდრე ბიოლოგიური სიმწიფე) სტადიაში მყოფი მცენარეული პროდუქტი;

თ) პარტია – ნებისმიერი რაოდენობის ერთგვაროვანი ხარისხის ერთდროულად მიწოდებული პროდუქტი, რომელსაც გააჩნია წარმოშობის, სახეობის, მწარმოებლის, დამფასოებლის, დაფასოების ტიპის, მარკირების და სხვ. ერთნაირი მახასიათებლები და თან ერთვის ხარისხობრივი მაჩვენებლების ამსახველი ერთი დოკუმენტი;

ი) შეფუთვის ერთეული – ჭურჭელი, ყუთი, კასრი, ავტოცისტერნა და შეფუთვის სხვა სახეები, რომლებიც შეესაბამებიან ტექნიკური დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ ნორმებს;

კ) ამოღება – პროდუქტის მცირე რაოდენობა რომელიც ამორჩეულია პარტიიდან ერთჯერზე ან ნიადაგიდან ერთ წერტილში საწყისი ნიმუშის შესადგენად;

ლ) ამორჩევა – საწყისი ნიმუშის შედგენის მიზნით შეფუთვის თითოეული ერთეულიდან (ყუთიდან, კასრიდან) ან პროდუქციის შეუფუთავი შტაბელიდან ერთჯერადად აღებული კონსერვირებული სურსათის/ცხოველის საკვების განსაზღვრული რაოდენობა;

მ) საწყისი ნიმუში – პარტიიდან ან ნიადაგის გარკვერული ფართობიდან შერჩეული ყველა ამოღების და ამორჩევის შერწყმა;

ნ) ერთჯერადი სინჯი – სინჯი, რომელიც აღებულია პროდუქციის ან შეფუთვის ყოველი ცალკეული ერთეულიდან (ცხვრის, ძროხის და სხვა საკლავი საქონლისა და ფრინველის სხვადასხვა სახეობის ხორცი);

ო) საერთო სინჯი – ერთჯერადი სინჯების შერწყმა;

პ) საშუალო სინჯი – საერთო სინჯი, რომელიც მიიღება ერთჯერადი სინჯების გულდასმითი შერევის ან საჭიროების შემთხვევაში მათი გადადნობის შემდეგ;

ჟ) საშუალო ნიმუში – საწყისი ნიმუშის ან საშუალო სინჯის ნაწილი, რომელიც გამოყოფილია ხარისხის განსაზღვრისათვის. სურსათის-ცხოველის საკვებში მცირე პარტიის ან ნიადაგის პატარა ფართობის შემთხვევაში საწყისი ნიმუში ან საშუალო სინჯი ერთდროულად შეიძლება ჩაითვალოს საშუალო ნიმუშად;

რ) კონვერტის მეთოდი – საწყობის ფართობის გათვალისწინებით ფხვიერი ან ცალობითი მასალიდან (რომელიც ინახება ნაყარის სახით), ხუთ წერტილში (ცენტრში და ოთხივე კუთხეში), სინჯის აღების ერთჯერადი, ორჯერადი და სამჯერადი კონვერტის ხერხი (ნახატი 1,2,3);

 

ს) კვარტირების მეთოდი – საწყისი ნიმუშიდან საშუალო ნიმუშის შედგენის წესი. მასალა იყრება სწორ, სუფთა და მშრალ ზედაპირზე პირამიდის მისაღებად, რომლის ფუძეც კვადრატს წარმოადგენს. ფხვიერ მცენარეულ მასალას ამოვურევთ ორი მოკლე, ირიბგვერდიანი დაფის დახმარებით ურთიერთსაწინააღმდეგო მიმართულებიდან ცენტრისაკენ მოძრაობით მანამ, სანამ ნაყარი არ მიიღებს მოგრძო ბორცვის ფორმას. შემდეგ იმავე დაფის დახმარებით ნაყარის ორივე მიმართულებიდან მასალას გადავყრით ცენტრისაკენ. მიღებული პირამიდის ფორმის ნაყარის თხელ ფენას გავაბრტყელებთ კვადრატის მისაღებად. მიღებულ ფენას ვყოფთ ორი დიაგონალის საშუალებით 4 სამკუთხედად, რომელთაგანაც ორ მოპირდაპირე სამკუთხედში განლაგებულ მასალას მოვაშორებთ, ხოლო ორი დარჩენილიდან ისევ გავაკეთებთ კვადრატის ფორმის ნაყარს და კვლავ გავყოფთ ოთხ სამკუთხედად. ამ პროცედურას ვიმეორებთ საშუალო ან საჭირო სიდიდის ლაბორატორიული სინჯის მიღებამდე;

ტ) გარემოს ობიექტები – ნიადაგი, წყალი, ატმოსფერული ჰაერი;

უ) ნიტრატი – ნიადაგში არსებული აზოტოვან ნაერთთან დაჟანგვის შედეგად წარმოქმნილი ნაერთი, რომელიც წარმოადგენს მცენარეთა აზოტოვანი კვების ერთ-ერთ წყაროს;

ფ) პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ნარჩენ რაოდენობებზე სისტემატური კონტროლი – სოფლის მეურნეობის პროდუქციაში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ნარჩენი რაოდენობების მუდმივი გეგმური კონტროლი;

ქ) ავარიული დაბინძურება – მცენარეთა დაცვის საშუალებების რეგლმენტების (ტექნიკური უსაფრთხოების, ხარჯვის ნორმისა და ჯერადობის დარღვევით, პრეპარატის არამიზნობრივად გამოყენების, პრეპარატის ქარით მეზობელ კულტურაზე გადატანით ან/და გარემოში მოხვედრით) სურსათი\ცხოველის საკვებისა და გარემოს ობიეტების (ატმოსფერული ჰაერი, წყალი, ნიადაგი) დაბინძურება.

თავი II

სურსათში/ცხოველთა საკვებში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ნარჩენი რაოდენობის კონტროლისათვის ნიმუშების აღების წესები

მუხლი 3. სინჯის შერჩევის ტერიტორიული სქემა

1. სინჯების ასაღებად შეირჩევა სინჯების აღების მუდმივი ადგილები არანაკლებ 5-წლიანი ვადით.

2. მუდმივი ადგილების რიცხვი დამოკიდებულია მოცემული ტერიტორიის სიდიდეზე და ამ ტერიტორიზე ან/და ობიექტებზე კონტროლის ჩატარების შესაძლებლობაზე.

3. მუდმივ ადგილებს მიეკუთვნება ხორცისა და რძის საწარმოები, ელევატორი, ხილ-ბოსტნეულის ბაზები, ხილის გადამამუშავებელი საწარმოები, ფერმები, კომბინირებული საკვების საწარმოები, სათევზე და სატყეო მეურნეობები, წყალსაცავები, ნიადაგები, დასახლებული პუნქტების ჰაერი, რომელთა მიმდებარე ტერიტორიებზე ტარდებოდა ინტენსიური დამუშავებები, განსაკუთრებით – ავიაწამლობები.

4. სინჯების აღება უნდა ხდებოდეს დროის გარკვეული ინტერვალებით მუდმივად ერთსა და იმავე მინდვრებიდან, საცავებიდან, წყალსატევებიდან, არეალებიდან და სხვა საკონტროლო ობიექტებიდან.

მუხლი 4. სინჯების შერჩევის დროებითი ადგილები

1. დროებითი ადგილები შეირჩევა ერთი სეზონის ან 1 წლის ვადით, რის შემდეგ სინჯების აღება ხდება სხვა ადგილას, ახალ არეალში.

2. დროებითი დისლოკაციის ადგილები განისაზღვრება შესაბამის ტერიტორიაზე ქიმიური დამუშავების ინტენსივობით, პესტიციდების/აგროქიმიკატების ასორტიმენტით.

3. დროებით ადგილებში სინჯების აღება ხდება მუდმივი ადგილების სქემისა და გეგმის მსგავსად. დასაშვებია სხვა ვარიანტების გამოყენებაც შექმნილი გარემოებიდან გამომდინარე.

მუხლი 5. სინჯის აღების შერჩევითი ადგილები

შერჩეულ ადგილებზე არჩევითად ხდება სურსათის/ცხოველის საკვების და გარემოს ობიექტების სინჯების აღება. ამ მეთოდის გამოყენებისას სინჯების აღების არეალი ცვალებადია. შერჩევით შემოწმებას ექვემდებარება ის არეალები, რომლებზეც გაუთვალისწინებელი მოვლენების გამო საჭირო გახდა დამატებითი ქიმიური ჩარევა.

მუხლი 6. სურსათში/ცხოველთა საკვებში პესტიციდების კონტროლისათვის ნიმუშის აღების წესები

1. სინჯის შერჩევა მოიცავს:

ა) ამოღებების, ამორჩევების, ერთჯერადი სინჯების აღებას;

ბ) საწყისი ნიმუშის, საერთო სინჯის, საშუალო სინჯის შედგენას;

გ) საშუალო ნიმუშის შედგენას.

2. სინჯის აღების წესს განაპირობებს სინჯის აღების ადგილი (მინდორი, საცავი, სარეალიზაციო ობიექტი, სატრანსპორტო საშუალება), მასალის მდგომარეობა) რომლისაგანაც ხდება ნიმუშის აღება (ფხვიერი, ცალობითი, თივისმაგვარი, ტარირებული და სხვ.) და ნიმუშის დანიშნულება (სისტემატური კონტროლი, ავარიული შემთხვევა და ა.შ.).

3. სინჯის აღების დიაგონალური მეთოდი გამოიყენება ვეგეტაციაში მყოფი მცენარეების სინჯის ასაღებად. მინდვრის დიაგონალზე, თანაბარი ინტერვალით დაშორებულ 7-10 წერტილში, ხდება საწყისი ნიმუშისათვის საჭირო რაოდენობის მცენარეების სინჯების აღება. მეთოდის აღნიშვნა – ,,დს“ (დიაგონალური სინჯი).

4. სინჯების აღების მეთოდი ორი მომიჯნავე მხრიდან გამოიყენება ისეთი ძნელად მისაწვდომი (მინდვრის შუაგულში) ვეგეტაციაში მყოფი მცენარეებიდან სინჯების აღებისას, როგორიცაა სიმინდი, მარცვლეული, ბოსტნეული, რაფსი. ამისათვის მინდვრის ორ მომიჯნავე მხარეზე მოინიშნება 3-4 წერტილი ნაკვეთის მთელ სიგრძეზე. შემდეგ მინდვრის კიდიდან 5-10-15 მეტრის დაშორებით ხდება სინჯების აღება. აღებული მასალის რაოდენობა უნდა შეესაბამებოდეს საწყისი ნიმუშისათვის საჭირო სიდიდეს. მეთოდის აღნიშვნა – ,,მმ“ (მომიჯნავე მხარეები).

5. მცენარეებიდან დახურულ გრუნტში სინჯის აღება კონვერტის მეთოდით ხდება. დიდი ფართობების შემთხვევაში გამოიყენება ორმაგი და სამმაგი კონვერტის მეთოდი. თუ სათბურში რამდენიმე სექციაში ერთდროულად ტარდება იდენტური ქიმიური წამლობა, ამ სექციებში აღებული სინჯები წარმოადგენენ საშუალო საწყის ნიმუშს. მეთოდის აღნიშვნა – ,,კ“ (კონვერტი).

6. სინჯის აღების მეთოდი, სინჯამღებით, გამოიყენება:

ა) მასალის შერჩევისას საწყობებიდან, სილოსის საცავებიდან, სატრანსპორტო საშუალებებიდან, აგრეთვე დიდი ჭურჭლიდან ან სათავსში მოთავსებული ფხვიერი, დენადი მასალებიდან;

ბ) სითხის ან ფხვიერი მასალის ჭავლიდან სინჯის აღებისას დროის თანაბარი შუალედებით სინჯამღების ჩაძირვით მასალის ჭავლში;

გ) ცისტერნიდან ერთჯერადი სინჯის ამოღებისას რეზერვუარის ყველა სადინარიდან;

დ) რეზერვუარებისთვის, რომელთაც თავი ეხდებათ, გამოიყენება კონვერტის მეთოდი. 2 მ-მდე სიმაღლის ჭურჭლიდან, სინჯის აღება ხდება მთელ სიმაღლეზე (შრეზე) შესაბამისი ხელსაწყოს გამოყენებით. იმ შემთხვევაში, როდესაც ჭურჭლის სიმაღლე 2 მ-ს აღემატება, სინჯის აღება ხდება შესაფერისი ხელსაწყოთი ზედა, შუა და ქვედა ფენებიდან;

ე) ნახევრადმყარი და საცხისებრი ცხიმოვანი პროდუქტებიდან (მარგარინი, თაფლი, რბილი ყველი და სხვ.), რომლებიც გადაიზიდება შეფუთვის გარეშე, დიდი ყუთებით ან კასრებით, სინჯის აღება ხდება ზედა, შუა და ქვედა ფენიდან. ზედა და რეზერვუარის ფსკერთან შეხებაში მყოფ ფენას აცილებენ;

ვ) კარაქის სინჯი აიღება საცეცის საშუალებით. კასრში დაფასოებული კარაქში საცეცს ირიბად გაატარებენ კასრის კიდიდან ცენტრისკენ, ხოლო კარაქის ყუთში დაფასოებისას საცეცს ატარებენ კიდიდან დიაგონალურად ცენტრის გავლით. გაყინული კარაქის სინჯის აღება ხდება გახურებული საცეცის საშუალებით. მეთოდის აღნიშვნა – ,,სა“ (სინჯამღები).

7. შეფუთული პროდუქტების სინჯების აღებისას:

ა) მცირე პარტიებიდან საწყისი სინჯების შესადგენად აირჩევა შეფუთული ერთეულების გარკვეული რაოდენობა. დიდი პარტიებიდან შეფუთვაში შრეებად დალაგებული მასალიდან შეფუთული ერთეულების ამოკრება ხდება კონვერტის მეთოდით ზედა, შუა და ქვედა ფენებიდან. შეფუთული მასალის სინჯის ასაღებად, პარტიაში შეფუთული ერთეულების რაოდენობის მიხედვით, მოცულობიდან შეირჩევა შეფუთული ერთეულების რაოდენობა ცხრილის შესაბამისად:

 

პარტიაში შეფუთული ერთეულების რაოდენობა

შესარჩევი შეფუთული ერთეულების რაოდენობა

1–5

1

6–15

2

16–25

3

26–40

4

41–60

5

61–85

6

85–100

7

100-ზე მეტი

7+1 ყოველ მომდევნო 100-ზე

 

შენიშვნა: ყოველი არასრული 100 ერთეული 100 სრულ ერთეულად უნდა ჩაითვალოს;

ბ) დიდ, დახურულ ტარაში (ყუთი, კონტეინერი, კალათი) შენახული, ბრიკეტებად დაფასოებული პროდუქტის სინჯის აღება ხდება სხვადასხვა ყუთიდან: პირველი ყუთიდან (კონტეინერიდან, კალათიდან) შეფუთული ერთეული (ბრიკეტი) ზედა ფენიდან აიღება, მეორე ყუთიდან – შუა ფენიდან, მესამე ყუთის შემთხვევაში კი – ქვედა ფენიდან. მეოთხე ყუთიდან ისევ ზედა ფენიდან აიღება და ა. შ.;

გ) კარაქის შემთხვევაში ხდება შეფუთული ერთეულების 10%-ის აღება. თუ პარტია შედგება 10-ზე ნაკლები შეფუთული ერთეულიდან, უნდა ამოირჩეს 2 ერთეული;

დ) ქილებში, ბოთლებში ან თუნუქის ტარაში ერთ შრედ განლაგებული პროდუქტის შემთხვევაში, შეფუთული ერთეულის შერჩევა ხდება ცალკეული ყუთების მარცხენა, შუა და მარჯვენა ნაწილებიდან;

ე) უშუალოდ დამამზადებელ საწარმოში მცირე თუნუქის ტარაში მოთავსებული ჯემის, ხილფაფის, ხილის წვენის, შედედებული რძის, მშრალი რძის ფხვნილის და სხვა ერთგვაროვანი პროდუქტის სინჯის აღება ხდება ისე, რომ ერთეულის რაოდენობა შეესაბამებოდეს საშუალო ნიმუშის სიდიდეს (1-2 ცალი). მეთოდის აღნიშვნა – ,,შს“ (შეფუთული სინჯი).

8. ერთეულის შერჩევის მეთოდი გამოიყენება ბაზარზე შეკვრაში, კონაში, ყუთში განთავსებული სურსათის სინჯების შესარჩევად. თუ სურსათი/ცხოველის საკვები რამდენიმე შრედ არის განთავსებული, მაშინ თითოეული შერჩეული შეფუთვისათვის სხვადასხვა შრიდან უნდა იქნეს აღებული სინჯი (პირველი შეფუთვისათვის – ზედა შრიდან, მეორე – შუა შრიდან, მესამე – ქვედა შრიდან). მეთოდის აღნიშვნა – ,,ეშ“ (ერთეულის შერჩევა).

9. სინჯის აღება ავარიულ შემთხვევებში ხორციელდება იმ შემთხვევაში, როდესაც:

ა) ავარიული დაბინძურების ნიშნები თვალსაჩინოა (ზოოციდის ნაცვლად ჰერბიციდების გამოყენება, პესტიციდების დაღვრისას ლაქების წარმოქმნა);

ბ) ავარიული დაბინძურების ნიშნები თვალით შეუმჩნეველია, მაგრამ არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ცნობილი ხდება ავარიის შესახებ (წამლობის ჯერადობის დარღვევა, შლანგის გახეთქვა, მოსაკრეფად გამზადებულ კულტურაში ან მის მახლობლად წამლობის ჩატარება).

10. თვალსაჩინო დაბინძურების შემთხვევაში სინჯების აღებისას მინდორში ხდება ერთნაირი ხარისხით დაბინძურებული ნაკვეთების გამოყოფა. თითოეული ასეთი ნაკვეთი წარმოადგენს სინჯის აღების ცალკეულ არეალს. სინჯის აღება ხდება ზემოთ განხილული ერთ-ერთი მეთოდით კულტურიდან გამომდინარე. ცალკეული უბნიდან აღებული სინჯები ერთიანდება საწყის ნიმუშში, რომლისგანაც ფორმირდება საშუალო ნიმუში.

11. სინჯის აღებისას თვალით უხილავი დაბინძურების შემთხვევაში გამოკითხვის საფუძველზე დგინდება შესაძლო დაბინძურების კერები. მხედველობაში მიიღება მინდვრის რელიეფი, ბუნებრივი წინააღმდეგობები (ხეები, ბუჩქები, ნაგებობები), ატმოსფერული პირობები სავარაუდო დაბინძურების დროს. იხაზება დაბინძურებული უბნის გეგმა და უბნის შუა ადგილიდან სხივისებურად მოინიშნება ერთი ან რამდენიმე სინჯის აღების ადგილი, რომელიც ინომრება გეგმაზე. თითოეული ადგილიდან ხდება საწყისი ნიმუშის აღება, რომელიც წარმოადგენს საშუალო ნიმუშს და უნდა შეესაბამებოდეს საშუალო ნიმუშის მოცულობას. საშუალო ნიმუში ინომრება გეგმის ნუმერაციის შესაბამისად.

12. ავარიულ შემთხვევებში სინჯის აღება წარმოებს ინფორმაციის მიღებისთანავე.

13. სინჯის აღებისას გამოყენებული უნდა იქნეს წინამდებარე წესებით დამტკიცებული აღჭურვილობა.

14. სინჯის საანალიზოდ მომზადების ტექნიკა მოიცავს შემდეგ პროცედურებს:

ა) ერთჯერადი სინჯისათვის განკუთვნილ მცენარეს მინდორში ჭრიან დანით ან ნამგლით, თხრიან მიწიდან ან კრეფენ ხილს სუფთა ხელთათმანების გამოყენებით;

ბ) მიწიდან ამოთხრილი მცენარის ფესვი უნდა განთავისუფლდეს ნიადაგის ნაწილაკებისაგან;

გ) ტომრიდან ამოღება ხდება შესაბამისი აღჭურვილობით. შემდეგ ტომარას თავს უკრავენ. მცირე ზომის შეფუთვიდან (პაკეტები, ტომსიკები) ამოღების შემდეგ პაკეტი ისევ იბეჭდება, უკეთდება წარწერა წონის ცვლილების შესახებ;

დ) მაგარი ყველის, რბილი დაუფასოებული ყველის, ცხოველური და მცენარეული ცხიმების, კასრებში და სხვა მოცულობებში მოთავსებული საკვები პროდუქტების ერთჯერადი სინჯის აღების წინ, პროდუქტს 1-5 სმ-ის ზედა ფენას მოაშორებენ. დიდი რაოდენობის შეფუთული ერთეულიდან ნიმუშის აღება მონაცვლეობით ხდება: I შეფუთვიდან სინჯს შეფუთვის ზედა ფენიდან იღებენ, II შეფუთვიდან – შუა ფენიდან, III შეფუთვიდან – ქვედა ფენიდან და ა.შ.;

ე) თივისმაგვარი, ჩენჩოიანი მასალიდან სინჯის აღება ხდება ხელით, ფრთხილად მასალის დაუზიანებლად;

ვ) სინჯის აღებისას აღჭურვილობა და პერსონალის ხელთათმანები უნდა იყოს სუფთა და მშრალი.

15. საწყისი ნიმუშის საერთო სინჯის შედგენა ხდება ერთჯერადი სინჯების გაერთიანებით. საწყისი ნიმუში, საერთო სინჯი მზადდება სუფთა ჭურჭელში, სუფთა ტილოს ან ქაღალდის ზედაპირზე.

16. საშუალო სინჯის შედგენა ხდება:

ა) საერთო სინჯებიდან კვარტირების მეთოდით ცხიმების გადადნობის და გადარევის შემდეგ, სითხის არევისა და ჩამოსხმის შემდეგ, ცალობითი მასალის (კარტოფილი, ბოსტნეული) შემთხვევაში არჩევით;

ბ) რძის, ნაღების ერთჯერადი სინჯების შერევის შედეგად. თითოეული ჭურჭლიდან ამოღებული სინჯი თავსდება ერთ სუფთა ჭურჭელში და ერევა ერთმანეთს. ცისტერნიდან სინჯი ამოიღება ყოველი ცალკეული ადგილიდან.

17. საშუალო ნიმუშის შედგენისათვის:

ა) გამოიყოფა ნიმუში საშუალო სინჯიდან ან საწყისი ნიმუშიდან, მათი არევის, კვარტირების, დაქუცმაცების და მეორადი გადარევის შემდეგ;

ბ) გამოყოფის წინ მცენარეები, მცენარეების ძირხვენები გულდასმით ირეცხება გამდინარე წყლით. ავარიული შემთხვევების დროს ფესვებზე მიკრული მიწა ითვლება ლაბორატორიული გამოცდისათვის ცალკე სინჯად;

გ) ცალობითი მასალის შემთხვევაში ნიმუში იყოფა 4 ან 2 ნაწილად. მასალის 3/4 ან 1/2 გადაიყრება, ხოლო დანარჩენი ნაწილი წარმოადგენს საშუალო ნიმუშს. დითიოკარბამატებზე შემოწმებისას ხილისა და ძირხვენების გაჭრა ანალიზამდე არ არის რეკომენდებული;

დ) საშუალო ნიმუში მზადდება უშუალოდ ლაბორატორიული გამოცდის დაწყების წინ.

18. მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის სინჯების აღება ხდება მოქმედი ნორმატიული და ტექნიკური დოკუმენტაციის მიხედვით, სხვადასხვა ხერხით (დანართი №1-4).

მუხლი 7. ბოსტნეულ კულტურებში ნიტრატების ნარჩენი რაოდენობის კონტროლისათვის მინდვრიდან ნიმუშების აღების წესები

1. მინდორში ნიმუშების აღება ხდება მოსავლის მასიურ აღებამდე 5-10 დღით ადრე, დახურულ გრუნტში 2-3 დღით ადრე.

2. მაქსიმალური ფართობი ნიმუშის აღებისას არის:

ა) კარტოფილისათვის – 10 ჰა;

ბ) ჭარხალი, სტაფილო, ბოლოკი – 2 ჰა;

გ) პომიდორი, კომბოსტო, კიტრი, ბაღჩეული კულტურები – 5 ჰა;

დ) ხახვი – 7 ჰა;

ე) სხვა ბოსტნეული – 5 ჰა.

3. თუ გამოსაკვლევი ფართობი აღნიშნულზე მეტია, იგი იყოფა აქ მოცემული პარამეტრების მიხედვით და ნიმუშების აღება ხდება ცალ-ცალკე.

4. კარტოფილის ნიმუშების აღება ხდება ფართობის დიაგონალის 15 წერტილში, არანაკლები 15 ტუბერი. საერთო ნიმუშის მასა უნდა იყოს არანაკლებ 3 კგ.

5. ბოსტნეული ძირხვენების ამოღება ხდება ფესვიანად, სცილდება ზედა ფოთლები, წვრილი ძირხვენების ნიმუშების მთლიანი რაოდენობა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 1 კგ, მსხვილი ძირხვენების – არანაკლებ 3 კგ. ადრეული ბოსტნეულის თავისი ფოთლებით არანაკლებ 0,25-0,5 კგ.

6. კომბოსტოს აღება ხდება დიაგონალურად, არანაკლებ 10 ტიპური თავი. საერთო მასა წონით არანაკლები 4კგ, მწვანილეულის მთლიანი ნიმუში არანაკლებ 0,5 კგ, 10 მცენარიდან.

7. ხახვისა და ნივრის ნიმუშის აღება ხდება სრულ სიმწიფეში, ხახვი – 1 კგ, ნიორი – 0,5 კგ, მწვანე მასის გამოკვალვის შემთხვევაში – მთლიანი მცენარე 0,5 კგ.

8. პამიდვრის (მხოლოდ წითელი), კიტრის, ბაღჩეულის კულტურების ნიმუშის აღება ხდება დიაგონალზე ყოველი ათი მცენარიდან ან ათი მსხვილი ნაყოფიდან არანაკლებ 3-5 კგ.

9. დახურულ გრუნტში კონვერტის წესით ნიმუშების აღება ხდება ხუთი წერტილიდან (ოთხი წერტილი სექციის კუთხეებში და ერთი – სექციის ცენტრში).

10. ბოსტნეული კონებში, ყუთებში და სხვა ღია ტარაში ნიმუშის აღება ხდება ცალობრივად, თითოეული კონიდან, ყუთიდან – სხვადასხვა ფენაში თითო ცალი. პირველი შეფუთვიდან – ზედაფენიდან, მეორე – შუა ფენიდან, მესამე – ქვედა ფენიდან.

11. ხილისა და ბოსტნეულის ნიმუშების აღება შეიძლება როგორც ნაკვეთებზე მოსავლის აღებამდე, ისე გადამუშავების და რეალიზაციის ობიექტებში.

12. ნიმუშების აღების წესი არ არის დამოკიდებული პროდუქციის მოცულობაზე, შეფუთვაზე.

თავი III

სინჯის აღება წყლიდან

მუხლი 8. სინჯის აღების წესები

სინჯების აღების ადგილი და ვადები მდინარის, ტბის, წყალსაცავის, სასმელი წყლის ჭებისა და წყლის სხვა ობიექტებიდან დამოკიდებულია გამოკვლევის მიზანზე, დაბინძურების წყაროებზე (სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებისა და საწარმოების ჩამდინარე წყლები, წყალსატევების ავიადამუშავება და სხვა), წყლის ობიექტების ჰიდროლოგიურ დახასიათებასა და საკვლევი ნივთიერების ქიმიურ ბუნებაზე.

მუხლი 9. სინჯების აღება მიწისქვეშა წყლებიდან

1. გრუნტის, ფენათაშორისი, უწნეო მიწისქვეშა წყაროების (ჭები, ჭაბურღილები, წყაროები, კაპტაჟები) შემთხვევაში ხდება არანაკლებ 9 სინჯის ლაბორატორიული გამოცდა, სამ-სამი სინჯი – გაზაფხულის, ზაფხულისა და ზამთრის პერიოდებში. რამდენიმე ჭაბურღილის არსებობის შემთხვევაში სინჯების აღება ხდება თითოეული ჭაბურღილიდან.

2. პირველ რიგში, წყლის აღება უნდა მოხდეს იმ დასახლებული პუნქტების ჭებიდან, რომლებიც განთავსებულია მდინარეებისა და ტბების მიმდებარე ჭალებში.

3. ლაბორატორიული გამოცდების შედეგების მიხედვით სინჯის აღება უნდა ხდებოდეს ყოველთვიურად, აპრილიდან დეკემბრის ჩათვლით.

4. კარსტულ ადგილებში, წყაროებიდან და კაპტაჟებიდან სინჯების აღება ხდება ძლიერი წვიმის შემდეგ, კარსტულ კლდის ქანებში წყლის ჩაჟონვის შემდეგ.

5. წნევიანი არტეზიული ჭაბურღილებიდან ანალიზისათვის ხდება არანაკლებ 2 სინჯის აღება, 24-საათიანი ინტერვალით. ქიმიური მაჩვენებლების ცვალებადობისას სინჯების აღება ხდება ყოველთვიურად, აპრილიდან დეკემბრის ჩათვლით.

6. წყალმომარაგების მიწისქვეშა წყაროებიდან ხდება არანაკლებ 3 სინჯის აღება 24-საათიანი ინტერვალით, წყლის იმ ჰორიზონტიდან, საიდანაც მოხდება მომავალი წყალაღება.

მუხლი 10. სინჯების აღება წყალსადენებიდან

1. წყალს იღებენ წყალაღების ადგილებიდან, ან პირველი აწევის სადგურის მიმღები ჭიდან, რეზერვუარიდან სუფთა წყლის გამოსვლისა და მოხმარების წერტილებიდან (წყალშემკრები ონკანები).

2. წყლის აღების პერიოდულობა იგივეა, რაც მიწისქვეშა წყლებისათვის. წყალსადენის ნაგებობებიდან სინჯის აღება ხდება სრულად გახსნილი ონკანიდან, 10 წუთის განმავლობაში წყლის თავისუფლად გადმოდინების შემდგომ.

მუხლი 11. სინჯების აღება ღია წყალსატევებიდან

1. პუნქტის სწორად შერჩევისათვის უნდა მოხდეს წყლის ობიექტების დეტალური გამოკვლევა, მდინარის შენაკადებიდან და მისი აუზის დაბინძურების იმ წყაროებიდან, რომლებიც სინჯის აღების წერტილის ზემოთ მდებარეობს. უნდა შეგროვდეს და დაზუსტდეს ინფორმაცია დაბინძურებელი წყლის ჩაღვრის პირობების, ჩადინების ადგილმდებარეობის, გამოყენებული ნივთიერებების რაოდენობისა და შემადგენლობის, მინდვრების დამუშავების ვადების შესახებ. ჰიდროქიმიურ გამოკვლევებს წინ უნდა უსწრებდეს ჰიდროლოგიური მაჩვენებლების (წყლის დინების სიჩქარის, დინებების საბოლოო ურთიერთშერევის წერტილების და სხვა) განსაზღვრა.

2. სინჯის აღების ადგილის შერჩევა ხდება გამოკვლევების საფუძველზე, ყველა იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომელმაც შესაძლოა გავლენა იქონიოს აღებული სინჯის შემადგენლობაზე. ცალკეული წყლის ნაკადებისა და წყალსატევის პესტიციდებით დაბინძურების დახასიათებისათვის გამოკვლეულ უნდა იქნეს ყველა ის ტერიტორია, რომელიც ხასიათდება წყლის ნაკადურობის სპეციფიკური პირობებით.

3. სინჯი აღებულ უნდა იქნეს დაბინძურების წყაროს ზევით (ფონი) და ქვევით (სასურველია ნაკადების სრული შერევის წერტილის ქვემოთ), შევსების დროს.

4. წყლის სინჯის აღების ვადებს ადგენენ ჩამდინარე წყლების ჩადინების რეჟიმისა და გამოსაკვლევი ობიექტის ჰიდროლოგიური პირობებიდან გამომდინარე. სარწყავი ტერიტორიის კოლექტორიდან 1 წლის განმავლობაში წყლის ჩადინების გაგრძელების შემთხვევაში, მონიშნულ ადგილებში წყლის სინჯი აღებულ უნდა იქნეს ყოველთვიურად (მორწყვის პერიოდის გამოკლებით). მორწყვის პერიოდში და სასოფლო-სამეურნეო მინდვრების პესტიციდებით დამუშავების დროს, წყლის სინჯის აღება ხორციელდება არანაკლებ 10 დღეში ერთხელ.

5. სინჯის რაოდენობა განისაზღვრება გამოკვლევის მიზნის შესაბამისად. დეტალური გამოკვლევისათვის ნიმუშის აღება ხდება მონიშნული და სარეზერვო წყალაღების წერტილებიდან. მდინარის კალაპოტი იყოფა სექტორებად, შემდეგ ჰიდროლოგიური პირობების გათვალისწინებით. წყალსატევებიდან და ტბებიდან ხდება რამდენიმე სინჯის აღება (არანაკლებ ორი ჰორიზონტიდან, ზედაპირიდან 0,2-0,5მ-ზე და ფსკერიდან 0,5მ-ზე).

6. შუალედურ სინჯებს იღებენ სიღრმის, ტემპერატურული სტრატიფიკაციის და სიღრმეში დაბინძურების შესაძლო არათანაბრად განაწილების გათვალისწინებით.

7. გამოკვლევების შედეგების მიხედვით მუდმივი დაკვირვებისათვის ირჩევენ წყლის სინჯების აღების მუდმივ პუნქტებს.

8. დადგენილ პუნქტებში სინჯების აღება წარმოებს წელიწადში ოთხჯერ, ჰიდროლოგიური ფაზების შესაბამისად, პირველი – გაზაფხულზე წყალუხვობის დაკლებისას, მეორე – ზაფხულის წყალმაჩხრობის დროს, მესამე – შემოდგომის წყალმაჩხრობის დროს, მეოთხე – ზამთარში ყინულის საფარის დნობის წინ. დამატებით სინჯებს იღებენ კოკისპირული წვიმების, სარწყავი მინდვრების პესტიციდებით დამუშავების, მინდვრებში საკანალიზაციო და სადრენაჟო წყლების ჩადინებისთანავე.

9. წყალსატევებში წყლის ხარისხზე პესტიციდებით ქიმიური დამუშავების გავლენის დასადგენად წყლის სინჯებს იღებენ:

ა) მრავალჯერადი დამუშავებისას: დამუშავებამდე, დამუშავების შემდეგ 3 საათისა და 3, 10 და 20 დღის შემდეგ (გათვალისწინებული უნდა იქნეს დამუშავებისათვის გამოყენებული პესტიციდების/აგროქიმიკატების მდგრადობა). გამოსაკვლევ წყალსატევებში წყლის ხანგრძლივი და ძლიერი ღელვის შემდეგ იღებენ დამატებით სინჯებს;

ბ) ერთი და იმავე პესტიციდების/აგროქიმიკატების მრავალჯერადი გამოყენებისას სინჯების აღება ხდება დამუშავებამდე, პირველი და საბოლოო დამუშავებიდან მეორე დღეს, დამუშავების დამთავრებიდან ერთი და ორი თვის შემდეგ.

მუხლი 12. სინჯების აღების ტექნიკა, შენახვის პირობები და მოწყობილობები

1. მდინარეების, ტბებისა და წყალსატევების ზედაპირულ ფენაში (0,2-0,5მ) ნიმუშის აღება ხდება: მინის ან დიდი მოცულობის მომინანქრებული, მხოლოდ ამ მიზნისათვის განკუთვნილი სუფთა ჭურჭლით. თავდახურულ ჭურჭელს ჩაყურსავენ წყალში, ჭურჭლის ყელს შეაბრუნებენ დინების საწინააღმდეგოდ, გახსნიან, აავსებენ წყლით, ახურავენ საცობს ისე, რომ სინჯის ზედაპირსა და საცობს შორის 1-2 სმ-ზე დარჩეს ჰაერის ფენა. თუ სინჯი აღებულია სათლით, სინჯარებში წყლის ჩასხმა ხდება ძაბრის მეშვეობით.

2. წყლის ღრმა ფენიდან სინჯების აღებისათვის გამოიყენება ბატომეტრი ან თოკზე გამობმული ჭურჭელი. სინჯის აღების შემთხვევაში ჭურჭელს ახურავენ საცობს, უშვებენ წყალში განსაზღვრულ სიღრმეზე და საცობს ხსნიან დამატებითი ზონარის საშუალებით. მცირე სიღრმიდან წყლის სინჯს (განსაკუთრებით ზამთარში) იღებენ ჭოკით, რომელზეც მიმაგრებულია სინჯის ასაღები ჭურჭელი, აღების დროს მას მთლიანად ავსებენ წყლით და ისე ხურავენ, რომ საცობის ქვეშ დარჩეს ჰაერის მცირე ფენა.

3. წყლის ხარისხის სრული შეფასებისათვის საანალიზოდ აგრეთვე იღებენ 1-2 კგ ფსკერის ლექს. ლექის რაოდენობა უნდა შეესაბამებოდეს წყლის სინჯების რაოდენობას და დამოკიდებულია წყალსატევის სიგანესა და სიღრმეზე. საანალიზოდ აღებული ლექის სინჯი თავსდება ჰერმეტულად დახურულ ფართოყელიან მინის ქილებში.

4. პესტიციდებზე ლაბორატორიული გამოცდისათვის წყლის სინჯებს იღებენ სუფთა მინის ჭურჭელში, რომელსაც ავსებამდე რამდენჯერმე გამოავლებენ გამოსაკვლევ წყალს. გამოიყენებენ მინის მილესილსაცობიან ან კორპის სახურავიან ჭურჭელს. დაუშვებელია ხის, რეზინის და პოლიეთილენის საცობების გამოყენება.

5. საშუალო სინჯის მოცულობა შეადგენს 2 ლიტრს. პესტიციდების საერთო შემცველობის განსაზღვრისათვის გამოიყენებენ გაუფილტრავი სინჯის მთელ მოცულობას და შემდეგ გამოავლებენ ექსტრაქციისათვის გამიზნულ ორგანულ გამხსნელს.

6. პესტიციდების და ნიტრატების ნაშთის განსაზღვრა, როგორც წესი, ხდება ახლად აღებულ სინჯში. თუ დღის მანძილზე ანალიზის ჩატარება ვერ ხერხდება აუცილებელია სინჯის კონსერვირება. კონსერვანტად გამოყენებული უნდა იქნეს ის ორგანული გამხსნელები, რომლებიც გამოიყენება ანალიზის პროცესში. რეკომენდებულია პესტიციდების ექსტრაქცია მოხდეს სინჯის აღების ადგილზე და შემდგომ პატარა მინის კოლბებში მოთავსებული ექსტრაქტები გადაეგზავნოს ლაბორატორიას გამოცდის ჩასატარებლად.

7. ექსტრაქტები ინახება მაცივარში +2–40C-ზე.

თავი IV

ატმოსფერული ჰაერის ნიმუშის აღება

მუხლი 13. ნიმუშის აღების წესები

1. დასახლებული პუნქტის ატმოსფერული ჰაერის შესწავლისას შერჩეული უნდა იქნეს კვლევის ისეთი ადგილები და წერტილები, რომლებიც ზუსტად დაახასიათებს დაბინძურების დონეს და განსაზღვრავს მოსახლეობისათვის დაბინძურებით გამოწვეულ საფრთხეს.

2. წინასწარ შესწავლილი უნდა იქნეს ინფორმაცია შესაბამის ტერიტორიაზე ჩატარებულ ქიმიურ დამუშავებათა კალენდრული გეგმის, გამოყენებული პესტიციდების ასორტიმენტის, დამუშავების საერთო ფართობების, წამლობათა რიცხვის, პრეპარატის ხარჯვის ნორმის და გამოყენების მეთოდების შესახებ. იმ რეგიონებში, სადაც დიდია პესტიციდებით დამუშავების ჯერადობა, აუცილებელია მუდმივი კონტროლი სამუშაო ზონის ჰაერზე.

3. დასახლებული პუნქტების ატმოსფერული ჰაერის პესტიციდებით დაბინძურების ძირითად წყაროს წარმოადგენს ავია და მიწისზედა ქიმიური წამლობების დროს მოხმარებული ქიმიკატების ორთქლისა და აეროზოლის ფრაქციების შერევა ჰაერში.

4. ატმოსფეროს დაბინძურების წყაროს აგრეთვე წარმოადგენს პესტიციდების საწყობები, ღია თესლშესაწამლი და გასამართი მოედნები, პესტიციდების ტარის დეგაზაციისა და შენახვის ადგილები, აეროდრომები, პესტიციდების მწარმოებელი საწარმოები.

5. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებული ზონების განსაზღვრისათვის, ტექნიკური შესაძლებლობიდან გამომდინარე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ისაზღვრება საკონტროლო ზონის მოცულობა, ასაღები ნიმუშების რაოდენობა, ნიმუშების აღების წერტილები, რაოდენობა, კონტროლის ვადები და ა.შ.

6. მიღებული შედეგების დასადასტურებლად თითოეულ წერტილში ხდება 4 პარალელური სინჯის აღება.

7. ატმოსფერულ ჰაერში დაბინძურების ტალღის რადიალური გავრცელების განსაზღვრისათვის ჰაერის სინჯის აღება ხდება ქარის მიმართულებით, დამუშავებული ნაკვეთის კიდიდან 2კმ-ის მანძილზე, 300-500 მეტრის ინტერვალებით. ცალკეულ შემთხვევაში (პესტიციდების გამოყენების მეთოდის შეფასება) გამოსაკვლევი ზონა იზრდება 10 კმ-მდე, 2 კმ-იანი ინტერვალებით. სინჯების აღება ხდება ქიმიური დამუშავების დროს. შემწოვი ღერძი მონტაჟდება ჰორიზონტალურად.

8. ატმოსფერულ ჰაერში პესტიციდების დამაბინძურებელი ტალღის სექტორული გავრცელების განსაზღვრისათვის ქიმიური დამუშავების ადგილიდან 300-500 მ-ში ჰორიზონტალურად, ქარის მიმართულებით, 50-100 მეტრის ინტერვალით დგინდება 3-4 წერტილი ჰაერის სინჯის ასაღებად. ამ შემთხვევაში გამორიცხულია უნდა იყოს დაბინძურების ტალღის გადახრა, მიმართულების შეცვლა ქარის მიმართულების ცვლილების მიხედვით.

9. ატმოსფერულ ჰაერში პესტიციდების მოხვედრის დროის განსაზღვრისათვის სინჯის აღება ხდება უშუალოდ დამუშავებულ ფართობებზე წყვეტილი მეთოდით. დღე-ღამის განმავლობაში 800, 1400, 2000 სთ-ზე. ხდება 4 პარალელური სინჯის აღება. დაკვირვებები გრძელდება 1-3-დღიანი ინტერვალით, ჰაერში პესტიციდის ნულოვანი ან ნორმატიული ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის მიღებამდე.

მუხლი 14. დასახლებული პუნქტების ატმოსფერულ ჰაერში პესტიციდების საშუალო სადღეღამისო კონცენტრაციის განსაზღვრა

1. ატმოსფერული ჰაერის პესტიციდებით დიფუზიური დაბინძურების განსაზღვრის მიზნით დაკვირვებებს ატარებენ უშუალოდ დასახლებული პუნქტის ცენტრში და პერიფერიების 1-2 წერტილში. ნიმუშების აღება ხდება საყოველთაო ქიმიური დამუშავების პერიოდში. დღე-ღამის განმავლობაში სინჯების აღება ხდება 6 სთ-იანი ინტერვალით (800, 1400, 2000 და ღამის 200სთ-ზე).

2. დასახლებული პუნქტების ატმოსფერულ ჰაერში პესტიციდების საშუალო დასაშვები სადღეღამისო კონცენტრაციის განსაზღვრა ხდება აღების წერტილებში, რომელთაგან თითოეული შედგება სინჯების 4 სერიიდან, მათი აღება ხდება წყვეტილი მეთოდით დღე-ღამის განმავლობაში.

3. დაკვირვების სიხშირე და ხანგრძლივობა დამოკიდებულია დასახლებულ პუნქტებში ჩატარებული ქიმიური ღონისძიებების მოცულობაზე, ჯერადობაზე, ვადებზე და გამოყენების ხერხებზე.

4. დასახლებული პუნქტის ცენტრში და მის საზღვრებზე სინჯების აღება ხდება არანაკლებ 5 წერტილში. დაკვირვების ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ქიმიური დამუშავების მასშტაბებსა და ვადებზე.

მუხლი 15. ატმოსფერული ჰაერის სინჯების აღების ტექნოლოგია

1. სინჯის აღების წინ ხდება სინჯის შერჩევის მეთოდის, მშთანთქმელი არისა და სინჯის მოცულობის განსაზღვრა.

2. ატმოსფერულ ჰაერში პესტიციდების შემცველობის დონის დასადგენად გამოიყენება სინჯის აღების ასპირაციული მეთოდი. ასპირატორის, ეჟექტორის, ტუმბოს ტიპის ჰაერის გამაფრქვეველის საშუალებით ხდება ატმოსფერული ჰაერის სინჯის განსაზღვრული სიჩქარით გაწოვა რეომეტრში, როტამეტრში ან გაზურ საათში.

3. ჰაერის ნიმუშის აღებისათვის საჭირო სპეციალური ხელსაწყოების არქონის შემთხვევაში იყენებენ დამხმარე ტექნიკურ საშუალებებს: მტვერსასრუტს, მანქანის კარბურატორს, სხვადასხვა შემწოვ ტუმბოებს. ამ დროს ჰაერის გაწოვის სიჩქარის დასადგენად აუცილებელია რეომეტრის ან როტამეტრის გამოყენება.

4. მშთანმთქმელი არეების სწორად შერჩევისათვის აუცილებელია გათვალისწინებულ იქნეს საკვლევი მასალის აგრეგატული მდგომარეობა.

5. პესტიციდების აეროზოლების შთანთქმისათვის იყენებენ ფილტრებს.

6. პესტიციდების ორთქლის შთანთქმა ხდება მყარი სორბენტებით (სილიკაგელი, აქტივირებული ნახშირი და სხვ.).

7. ატმოსფერული ჰაერიდან პესტიციდების შთანთქმის მიზნით აქროლადი ორგანული გამხსნელების გამოყენება არ არის რეკომენდებული.

მუხლი 16. სინჯის მოცულობა

1. ჰაერის სინჯის მოცულობის განსაზღვრისათვის გამოიყენება შემდეგი ფორმულა:

 V0 =

    a . K

_________

       C0

 

 

 

 

V0 – ჰაერის სინჯის მოცულობა 20 C0-ზე და 760 მმ/ვწს მ3 ატმოსფერულ წნევაზე;

a – რაოდენობრივი განსაზღვრის ძიების ქვედა ზღვარი (მგ) მეთოდის მიხედვით;

Co – ატმოსფერულ ჰაერში საანალიზო პესტიციდის სადღეღამისო ზდკ (ზღვრულად დასშვები კონცენტრაცია) (მგ/მ3);

K – კოეფიციენტი.

2. K – კოეფიციენტი შეიძლება იყოს ერთზე მეტი ან ერთზე ნაკლები. სავარგულების დამუშავების შემდეგ კოეფიციენტი, როგორც წესი, 2-ის ტოლია.

3. ლაბორატორიული გამოცდისათვის ჰაერის მოცულობის გაზრდა დამოკიდებულია ტემპერატურულ და ატმოსფერულ რეჟიმებზე.

4. ჰაერის მოცულობის გაანგარიშებისას აუცილებელია ჰაერის ტემპერატურისა და წნევის გაზომვა, ჰაერის ნიმუშის ტემპერატურა უნდა შეადგენდეს 200C და 760 მმ/ვწს.

5. ზემოთ აღნიშნულ პარამეტრებამდე ჰაერის ნიმუშის მისაყვანად გამოიყენება ფორმულა:

V0=VtK

Vt – ლაბორატორიული გამოცდისათვის საჭირო ჰაერის მოცულობა, არსებული ტემპერატურული და ატმოსფერული რეჟიმის დროს;

K – კოეფიციენტი.

მუხლი 17. ჰაერის გაწოვის სიჩქარე და სინჯის აღების ხანგრძლივობა

1. ჰაერის გაწოვის სიჩქარე სორბენტის გავლით ფოსფორორგანული, ვერცხლისწყლის ორგანული და კარბამინის და თიოკარბამინის მჟავების წარმოებულების ორთქლის შემთხვევაში მერყეობს 0,5-2 ლ/წთ-ში, ხოლო ამ პესტიციდების აეროზოლების შთანთქმის სიჩქარეა 2-5 ლ/წთ-ში. სინჯის აღების ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 1 სთ-ს.

2. ქლორორგანული პესტიციდების ანაორთქლის შეწოვისათვის ჰაერის გაწოვის სიჩქარეა 1-3 ლ/წთ.-ში და 4-6 ლ/წთ-ში. ჰაერის გაწოვა მშთანთქმელი არის გავლით არ უნდა აღემატებოდეს 3 სთ-ს.

მუხლი 18. სინჯების შეჯამების მეთოდი

1. ლაბორატორიული გამოცდის დროს თითოეული სინჯის აღებისას ხდება შეწოვილი ჰაერის მოცულობის შეჯამება, თუ ჰაერის ნიმუშის მოცულობა მნიშვნელოვნად მეტია ჰაერის მოცულობაზე, რომლის გაწოვაც ხდება რეგლამენტირებული სიჩქარით და ხანგრძლივობით. ამ შემთხვევაში ხდება იმ სხვადასხვა პარალელური სინჯის სორბენტების და ფილტრების გაერთიანება, რომლებიც აღებულია ერთნაირ პირობებში, ერთსა და იმავე წერტილში.

2. ქიმიური დამუშავების დროს და პესტიციდების გამოყენების ადგილიდან 500 მ-ის რადიუსში აღებული ჰაერის სინჯების შეჯამება, როგორც წესი, არ ხდება.

თავი V

ნიადაგის ნიმუშების აღება

მუხლი 19. ნიადაგის ნიმუშის აღების წესები

1. ნიადაგის ნიმუშების აღება ხდება ისეთ ტერიტორიებზე, რომლებიც ათეული წლების განმავლობაში განსაკუთრებით დატვირთული იყო პესტიციდებით და აგროქიმიკატებით.

2. ნიმუშის აღება გაზაფხულსა და შემოდგომაზე ხდება პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების გამოყენებამდე და გამოყენების შემდეგ. ნიადაგიდან მცენარეში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების მიგრაციის დინამიკის დასადგენად, სინჯის აღება ხდება არანაკლებ 6-ჯერ, რომლის დროსაც იღებენ ფონურ სინჯებს (წამლობის და სასუქების შეტანის წინ), შემდეგ 4-ჯერ ვეგეტაციის პერიოდში და საბოლოოდ ერთხელ – მოსავლის აღების პერიოდში.

3. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების დაბინძურების ხარისხის განსაზღვრის მიზნით ლაბორატორიული გამოცდისათვის იღებენ საწყის ან საშუალო ნიმუშებს.

4. საწყისი ნიმუშების რაოდენობა დამოკიდებულია ნიადაგის ტიპზე, რელიეფზე, კულტურებზე, პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების გამოყენების ინტენსივობაზე და კატეგორიაზე.

მუხლი 20. საწყისი ნიმუშების აღების წესი

1. პესტიციდების და აგროქიმიკატების ნარჩენი რაოდენობის განსაზღვრისათვის:

ა) ტყის ზონაში, რომლის ფართობია 1-3 ჰა, ასევე უსწორმასწორო რელიეფის, განსხვავებული ნიადაგთწარმომქმნელი ქანებიანი და არაერთგვაროვანი ნიადაგის საფარიანი ტერიტორიებიდან აიღება ერთი საწყისი ნიმუში;

ბ) ტყე-სტეპებისათვის და სტეპებისათვის, რომლებთაც გააჩნიათ დანაწევრებული რელიეფი და ერთგვაროვანი ნიადაგის საფარი, რომლის ფართობი 3-6 ჰექტარია, იღებენ 1 საწყის ნიმუშს;

გ) სარწყავი ფართობებიდან საწყის ნიმუშს იღებენ სარწყავ რუკებზე დაყრდნობით, 2-3 ჰა-დან საშუალოდ ერთი ნიმუში;

დ) მთიან ადგილებში, სადაც სავარგულების ფართობი მცირეა, ხოლო ნიადაგის ტიპები მრავალფეროვანი, საწყის ნიმუშს იღებენ 0,5-3 ჰა-დან;

ე) 50 ჰექტარამდე ფართობისათვის იღებენ არანაკლებ 3 ნიმუშს, ყოველ მომდევნო 50 ჰექტარისათვის – 3-3-ს;

ვ) დიდ ფართობებზე (5-10 ათასი ჰა) საწყის ნიმუშს იღებენ სასინჯი მოედნებიდან (100X200მ), არანაკლებ 100 მ-ში ნაკვეთის კიდიდან.

2. სახნავი ფართობებიდან ნარჩენი რაოდენობის განსაზღვრისათვის იღებენ ცალკეულ და შემდეგ ერთ შერეულ საშუალო ნიმუშს 3-5 ჰექტარიდან, ხოლო მრავალწლიანი ნარგავებიდან ერთ ნიმუშს – 1-3 ჰექტარიდან.

3. საწყისი ნიმუშების აღება ხდება სპეციალური ნიმუშის ამღები ბურღით ან ჩვეულებრივი ნიჩბით. აგროქიმიკატების განსაზღვრისათვის ნიმუშების აღება ხდება ნიადაგის ორ სიღრმეზე 0,20 და 20-40 სმ-ზე.

4. ზემოთ აღნიშნული ფართობებიდან ამოღებული ნიადაგის საწყისი ნიმუშები ერთმანეთის მსგავსი უნდა იყოს შეფერილობით, სტრუქტურით, მექანიკური შემადგენლობით.

მუხლი 21. საწყისი ნიმუშების შესადგენად სინჯების აღების წესი

1. პესტიციდების/აგროქიმიკატების ნარჩენი რაოდენობის განსაზღვრისათვის საწყისი ნიმუშების შედგენა ხდება დიაგონალებზე აღებული 25-30 სინჯისაგან. ამოღებისას ბურღი ნიადაგში უნდა ჩაიძიროს სახნავი ფენის სიღრმეზე. უნდა მოხდეს სახნავი ფენის ქვედა ნაწილის მოშორება. ბურღის ერთი ამოღება უნდა შეადგენდეს 15-20 გრამს. ყველა ამოღება იყრება ერთად, კარგად აირევა და კვარტირების მეთოდით იღებენ ნიმუშს – 400-500 გრამს. ნიჩბით აღებისას ერთი წერტილიდან აღებული მასალა იყრება მუშამბაზე, აირევა და შემდეგ აქედან იღებენ მკაცრად განსაზღვრული მოცულობის ამონაღებს (1 ჭიქა).

2. პესტიციდების/აგროქიმიკატების ნაშთების განსაზღვრისათვის აიღება ნიადაგის ცალკე ნიმუში, ნაკვეთის ორივე დიაგონალზე, 15-15 წერტილზე. აღებული ნიმუში მოთავსდება მუშამბაზე, აირევა კარგად, მოსწორდება, დაიყოფა 4 თანაბარ ნაწილად. თითოეული ნაწილიდან იღებენ 100-125 გრ-ს, რომელთა შემდგომი შეერთებით მიიღება საშუალო ნიმუში, წონით 400-500 გრამი.

3. პესტიციდების\აგროქიმიკატების ნარჩენი რაოდენობის განსაზღვრისას დაშვებულია საწყისი ნიმუშების შერევა სხვადასხვა საცდელი მოედნებიდან და კვარტი-რების მეთოდით საშუალო ნიმუშის აღება მასით 1 კგ-მდე. ნიადაგები, საიდანაც ხდება ნიმუშის ამოღება (200X100მ), რომლისგანაც შედგება საწყისი ნიმუში, ერთმანეთის მსგავსი უნდა იყოს შეფერვით, სტრუქტურით, მექანიკური შემადგენლობით.

4. პესტიციდების\აგროქიმიკატების ნარჩენი რაოდენობის განსაზღვრისათვის მრავალწლიანი ნარგავების ნიადაგიდან ნიმუშის აღებისას ყოველი ამონა-ღები დაშორებული უნდა იყოს ხის ძირიდან 1 მ-ით, ვენახებიდან და სათოხნი კულტურებიდან. სინჯების აღება ხდება ისე, რომ მათში თანაბრად მოხვდეს როგორც რიგების, ისე რიგთაშორისების ნიადაგი.

5. პესტიციდების\აგროქიმიკატების ნარჩენი რაო-დენობის განსაზღვრისათვის სახნავი ფენის ქვედა ნაწილის ნიმუშის ასაღებად 5 წერტილში ითხრება ორმოები 50 სმ-ის სიღრმეზე. ნიჩბით იჭრება 1,5-2 კგ წონის ნიმუში. შერევის შემდეგ ამ ნიმუშიდან კვარტირების მეთოდით აიღება 400-500 გრამი ნიმუში.

6. სინჯების ლაბორატორიული გამოცდა ტარდება ბუნებრივ ტენიან მდგომარეობაში. თუ შეუძ-ლებელია ლაბორატორიული გამოცდის ჩატარება ერთი დღის განმავლობაში, ქლორორგანული პესტიციდების განსაზღვრისათვის სინჯებს გამოაშრობენ ბნელ სათავსოში, ხოლო ფოსფორორგანული პესტიციდების განსაზღვრისთვისას სინჯებს ინახავენ მაცივარში გამოშრობის გარეშე. შედეგების მშრალ ნიმუშზე გადაანგარიშებისათვის პარალელურად ხდება ნიადაგის ჰიგროსკოპული წყლის განსაზღვრა.

მუხლი 22. საშუალო სინჯების და საწყისი ნიმუშების შეფუთვა, შენახვა და ტრანსპორტირება

1. თხევადი, ნახევრადთხევადი პროდუქტების და წყლის ნიმუშები თავსდება სუფთა მინის ჭურჭელში (ბოთლები, ქილები) და ჰერმერტულად იხურება მინის მილესილი ან კორპის საცობებით.

2. ბოსტნეულის, ფხვიერი მასალის და ნიადაგის ნიმუშები თავსდება ქსოვილის ან მკვრივი ქაღალდის ტომსიკებში. ტომსიკებს თავი ეკვრება, შემდეგ კი თითოეული მათგანი ერთად თავსდება ქაღალდის ან პოლიეთილენის პაკეტებში.

3. გაზიანი ნიმუშები თავსდება ჰერმერტულ ტარაში.

4. წვრილად დაფასოებული ნიმუში ლაბორატორიაში იგზავნება ქარხნული შეფუთვით.

5. თითოეულ ნიმუშს, მიუხედავად მისი შერჩევის ადგილისა, თან სდევს ეტიკეტი.

6. ნიმუშები უნდა იყოს დალუქული.

7. ნიმუშები (გარდა ნიადაგისა) ლაბორატორიას მიეწოდება დაუყოვნებლივ, აღებისთანავე.

8. ხანგრძლივი ტრანსპორტირებისას ნიმუშების (გარდა ნიადაგისა) ტემპერატურა +2 +4 0С-მდე უნდა იყოს შენარჩუნებული სპეციალური მაცივრებისა და მოწყობილობების გამოყენებით.

9. გამონაკლის შემთხვევებში ტრანსპორტირებამდე ნიმუშის (გარდა ნიადაგისა) შენახვა დასაშვებია მაცივარში +2 +4 0С-ზე 1-2 დღის განმავლობაში.

10. ავარიული სიტუაციებისას აღებული ნიმუშები ლაბორატორიას გადაეცემა დაუყოვნებლივ.

11. ავარიულ სიტუაციებში აღებული ნიმუში გულდასმით უნდა იყოს შეფუთული, რათა დაცულ იქნეს გარეშე ზემოქმედებისაგან. შეფუთვა ილუქება. ნიმუშს თან უნდა ახლდეს ნიმუშის აღების აქტი.

მუხლი 23. ნიმუშის აღების უფლებამოსილი პირები

 1. ლაბორატორიული გამოცდისათვის სურსათის/ცხოველის საკვების და გარემო ობიექტების ნიმუშების აღების უფლება აქვთ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფლებამოსილ პირებს.

2. ავარიული შემთხვევის დროს ნიმუშების აღებისათვის ავარიული მდგომარეობის შესაბამისად იქმნება სპეციალური კომისია.

3. ნიმუშის აღებისას დგება შესაბამისი აქტი, რომელსაც ხელს აწერენ ნიმუშის აღების უფლებამოსილი პირი და ნიმუშის აღების დამსწრე ნებისმიერი პასუხისმგებელი პირი. (ობიექტის ხელმძღვანელი ან უფლებამოსილი პირი) (იხ. დანართი №5).

მუხლი 24. ნიმუშების ლაბორატორიაში წარდგენის წესი

1. ლაბორატორიაში ნიმუშებს წარადგენს ნიმუშის ამღები უფლებამოსილი პირი.

2. ლაბორატორიაში წარსადგენ ყველა ნიმუშს თან ახლავს ეტიკეტი, რომელზეც აღნიშნული უნდა იქნეს ნიმუშის სრული დასახელება, ნიმუშების რაოდენობა, ნიმუშის აღების ადგილი და თარიღი, დრო, პარტიის ნომერი, რაოდენობა და წონა/მოცულობა, საკონტროლო ობიექტის რაოდენობა/მოცულობა, გარემოს ობიექტების მოცულობა. ეტიკეტი დამოწმებულ უნდა იქნეს ნიმუშის ამღები უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით, აგრეთვე დამსწრე პირთა ხელმოწერით. დამატებით აღინიშნება კვლევის მიზანი და შესაძლო დაბინძურების ძირითადი მიზეზები.

3. ლაბორატორიაში ნიმუშის წარდგენისას დგება მიღება-ჩაბარების აქტი (დანართი №6).

4. ნიმუშების გადაგზავნა ლაბორატორიაში ხდება დაუყოვნებლივ, შეფერხების შემთხვევაში ნიმუში თავსდება მაცივარში, ნიმუშის აღებიდან არაუმეტეს 3 დღე-ღამისა.

5. საშუალო ნიმუშები ინახება ლაბორატორიული გამოცდის ბოლომდე. მათში პესტიციდების ზდკ-ზე მაღალი მნიშვნელობების დაფიქსირებისას კი – გასატარებელი ღინისძიებების მიღებამდე. ამის შემდგომ საშუალო ნიმუშები ნადგურდება.

მუხლი 25. ნიმუშების აღების უსაფრთხოების ზომები

ნიმუშების აღებისას:

ა) ნიმუშები დაცულ უნდა იქნეს დაბინძურებისა და დაზიანებისაგან;

ბ) პერსონალის ხელები და აღჭურვილობა უნდა იყოს სუფთა და მშრალი, ნიმუშისათვის განკუთვნილი ტარა ან შესაფუთი მასალა აგრეთვე უნდა იყოს სუფთა.

 

დანართი №2

მცენარეული მასალიდან სინჯების შერჩევა

 

მინდვრის ან პარტიის მაქსიმალური სიდიდე სინჯის აღებისას

მასალა

სინჯის აღების მეთოდი

საშუალო სინჯის ან საწყისი ნიმუშის სიდიდე

საშუალო ნიმუშის მომზადება

საშუალო ნიმუშის სიდიდე

1

2

3

4

5

6

7

 

100 ჰა

მარცვლეული

მეთოდი „ეშ“ –

0,5 კგ წერტილში

3 კგ

მარცვალი დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და გამოვყოთ საშუალო ნიმუში

0,25-0,5

 

100 ჰა

ცხოველთა საკვებისათვის გამოყოფილი თესლი

 

 

 

 

 

100 ჰა

სიმინდი

მეთოდი „მმ“ არანაკლებ 18 მცენარისა

18 მცენარის ტარო

მარცვალი დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და გამოვყოთ საშუალო ნიმუში

0,25-0,5

 

50 ჰა

პარკოსნები

მეთოდი „დს“

1000 პარკი

„---------------“

0,5-1

 

50 ჰა

ტექნიკური კულტურები

მეთოდი „დს“

 

 

 

 

50 ჰა/30ტ

რაფსი, მდოგვი,

მეთოდი „მმ“- 0,5კგ წერტილში

3კგ

თესლი გამოვარჩიოთ დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და გამოვყოთ საშუალო ნიმუში

0,25

 

50 ჰა/30ტ

ყაყაჩო

მეთოდი „მმ“- 0,5კგ წერტილში

3კგ

„---------------“

0,25

 

50 ჰა/30ტ

მზესუმზირა

მეთოდი „მმ“ –

5 კალათა წერტილში

20-30 კალათა

„---------------“

0,25

 

20 ჰა/30ტ

სელი

მეთოდი „მმ“

1კგ კოლოფი

„---------------“

0,25

 

20 ჰა/30ტ

სვია

მეთოდი „დს“ რამდენიმე გირჩა

0,30კგ გირჩა

„---------------“

0,25

 

20 ჰა

თამბაქო

მეთოდი „მმ“ 4 ფოთოლი წერტილში

დაახლ .20 (1კგ) ფოთოლი

მარცვალი დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და გამოვყოთ საშუალო ნიმუში

0,25

 

20გ

მწვანე საფურაჟე მასა

 

 

 

0,25

 

100 ჰა/100ტ

სიმინდი, მზესუმზირა

მეთოდი „მმ“ მოიჭრას 3-3 მცენარე თითო წერტილში

3 კგ

მთელი მასალა ქუცმაცდება, ერევა და გამოიყოფა 1/4 ნაწილი, რომელიც ისევ ქუცმაცდება, ირევა და გამოიყოფა საშუალო ნიმუში

0,5-1,0

 

50ჰა/100ტ

ძირხვენები, ჭარხლის ფოთოლი

მეთოდი „დს“ 15 მცენარე

15 ძირხვენა 30კგ

ძერხვი ირეცხება, შრება ოთხად იჭრება, თითოეულის 1/4 ნაწილი იღება. ირევა და მიიღება საშ. ნიმუში

0,5

 

50ჰა/100ტ

კარტოფილი

მეთოდი „დს“ 50 ბუდიდან, 15 წერტილიდან 30კგ

3 კგ

ძერხვი ირეცხება, შრება ოთხად ან შუაზე იჭრება, ქუცმაცდება და მიირება საშუალო ნიმუში

0,5

 

2-5 ჰა

ბოსტნეული

 

 

 

 

 

2-5 ჰა

ძირხვენი, ბოსტნეული

მეთოდი „დს“ 10 მცენარე 4კგ

4კგ

თითოეული თავისგან ავიღოთ1/4. დავაქუცმაცოთ, და ავიღოთ საშუალო ნიმუში

0,5-0,25

 

20ჰა

კომბოსტო

მეთოდი „დს“ 10 მცენარე 4კგ

4კგ

„---------------“

0,5

 

20ჰა

თეთრი კომბოსტო, წითელი

მეთოდი „დს“ 10 მცენარე 4კგ

მეთოდი 4კგ

ყოველი თავიდან ავიღოთ 1/4 დავაქუცმაცოთ და გამოვყოთ საშუალო ნიმუში

0,5

 

5-10ჰა

ყვავილოვანი კომბოსტო

მეთოდი „დს“ 10 მცენარე 2კგ

2კგ

დავაქუცმაცოთ და გამოვყოთ საშუალო ნიმუში

0,25

 

5ჰა

კოლრაბი

მეთოდი „დს“ 10 მცენარე 0,5კგ

0,75

„---------------“

0,5

 

5ჰა

ბრიუსელის კომბოსტო

მეთოდი „დს“ 10 მცენარე

1კგ

დავაქუცმაცოთ და გამოვყოთ საშუალო ნიმუში

0,25

 

5ჰა

ფურცელოვანი კომბოსტო (სალათი, ისპანახი, მჟაუნა)

მეთოდი „დს“10 მცენარე

სალათი 0,5კგ მჟაუნა 0,25კგ

„---------------“

0,25

 

5ჰა

კამა

მეთოდი „დს“ მხოლოდ ფურცლები

0,25კგ

„---------------“

0,25

 

5ჰა

ნორჩი კამა, კამა კიტრის მწნილისთვის

მეთოდი „დს“ მთლიანი ფურცლები

0,5

„---------------“

0,25

 

10ჰა

ხახვი, ნიორი

მეთოდი „დს“ სიმწიფეში

ხახვი 1კგ ნიორი 0,5კგ

„---------------“

0,25

 

ბოლქვიანები

 

 

 

 

 

 

5ჰა

ხახვი განვითარების ადრეულ სტადიაში

მეთოდი „დს“ მთლიანი ფურცლები

1,5-2 კგ

„---------------“

0,25

 

5ჰა

პარკოსნები

მეთოდი „დს“ მთლიანი ფურცლები

0,5-1კგ

თესლგამოცლილი პარკი დავაქუცმაცოთ ავურიოთ და ავიღოთ საშუალო ნიმუში

0,5

 

50ჰა

მწვანე ლობიო

მეთოდი „დს“ მთლიანი ფურცლები

0,5კგ

„---------------“

0,5

 

20ჰა/30ტ

პომიდორი, წიწაკა

მეთოდი „დს“ მთლიანი ფურცლები

1,5-2 კგ

„---------------“

0,5

 

20ჰა/30ტ

კიტრი და სხვა ბაღჩეული

მეთოდი „დს“ მთლიანი ფურცლები

1,5-3 კგ

„---------------“

0,5

 

5ჰა

პრასი

მეთოდი „დს“ მთლიანი ფურცლები

0,5კგ

„---------------“

0,5

 

5ჰა

რევანდი

„დს“ ფურცლები შერევით

2 კგ

„---------------“

0,25-0,5

 

5ჰა

ქამა სოკო და სხვა სახეობები

მეთოდი „კ“

0,5კგ

„---------------“

0,5

 

ხილი 200ჰა/500ტ

თესლოვნები

მეთოდი „დს“

30 ხემდე შერჩევით ფართობის მიხედვით, ხილი შეირჩეს ხის სხვადასხვა მხრიდან

30 ხემდე - 5კგ 1ჰა - 7კგ 1-10ჰა - 10კგ 10-30ჰა - 12კგ 30ჰა - 15კგ

„---------------“

0,5

 

200ჰა/200ტ

კურკოვნები

მეთოდი „დს“

31 ხემდე - 2კგ 1ჰა - 6კგ 1ჰა - 8კგ

„---------------“

0,5

 

200ჰა/100ტ

ბალი, ალუბალი ქლიავი

მეთოდი „დს“

32 ხემდე - 1,5კგ 1ჰა - 2კგ 1ჰა - 2,5კგ

„---------------“

0,5

 

10ჰა

კაკალი

მეთოდი „დს“

33 ხემდე - 1კგ 30 - 1,5კგ

„---------------“

0,25-0,5

 

10ჰა

კენკრა

მეთოდი„მმ“

1-1,5კგ

„---------------“

0,5

 

200ჰა

ყურძენი

მეთოდი „მმ“

1,5კგ

„---------------“

0,5

 

1ჰა

ჟოლო, მარწყვი

მეთოდი „დს“

500მ2-მდე - 1,5კგ 500მ2-ზევით - 2,5კგ 0,25ჰა - 2,5კგ

„---------------“

0,5

 

დანართი №3

საკლავი ცხოველის ხორცისა და შინაგანი ორგანოების ნიმუშის აღება

1

2

3

4

5

6

1

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი და ღორი

შერჩევით: 100 სულიდან-3; 100-200 – 5;

200-500 – 7; 500-ზე ნაკლები 10 საქონელი. იღებენ ცხიმის, კუნთების, შინაგანი ორგანოების სინჯებს

თითოეული ტან-ხორციდან 0,2-0,5 კგ. კუნთი, ქონი და შინაგანი ორგანოები.

თითოეული საწყისი ნიმუში შეადგენს საწყის სინჯს

0,2 - 0,5

2

ცხვარი

100 სულიდან – 3; 100-200-დან 5; 200-500-დან 7; 500-ზე ნაკლები – 10. სინჯებს იღებენ კუნთების, შინაგანი ორგანოების და ქონის

თითოეული ტან-ხორციდან 0,1-0,2 კგ.

„---------------“

0,2 - 0,5

3

შინაური ფრინველი

„---------------“

თითოეულიდან 50გ.

„---------------“

0,1 - 0,3

4

ნანადირევი

„---------------“

ირემი – 200გ; ტახი და შველი – 100გ; კურდღელი – 20გ; ფრინველები – 5 გ.

„---------------“

0,2 - 0,5

5

კვერცხი

10-20 ერთეული შესყიდვის განსაზღვრული პუნქტებიდან. მეფრინველეობის ფაბრიკებში – 5 კვერცხი თითოეული პარტიიდან

20 კვერცხი

ყოველი საწყისი ნიმუში შეესაბამება საშუალო ნიმუშს

20 კვერცხი

6

რძე

ჩამოსასხმელი პუნქტებიდან იღებენ 500 მლ. განსაზღვრულ მეურნეობაში 1 ძროხიდან 100 მლ.

500 მლ

„---------------“

0,5 ლ

7

თევზი (I)

100 კგ-ზე ნაკლების შემთხვევაში იღებენ 0,5 კგ, ურევენ და იღებენ საშუალო სინჯს. თუ თევზის წონა 100გ-1კგ იღებენ მთლიან ეგზემპლარს თევზისა. თუ თევზის წონა 1-2კგ იღებენ ნახევარი თევზის 1 განივ ნაწილს. თუ თევზის წონა 2 კგ-ზე მეტია ამოიჭრება ნიმუში თევზის შუა ნაწილიდან 100-200 გ-ის ოდენობით

0,5 კგ

საშუალო სინჯს თვლიან საშუალო ნიმუშად

0,5 კგ

8

ხიზილალა

ერთი პარტიიდან იღებენ 3 ნიმუშს 100 გ თითოეული კასრიდან (ყუთიდან)

0,1 კგ

საშუალო სინჯს თვლიან საშუალო ნიმუშად

0,1 კგ

 

დანართი №4

მასალები საწყობებიდან, ბაზებიდან, საცავებიდან, სატრანსპორტო საშუალებებიდან

1

2

3

4

5

6

7

1

 

მარცვალი, კოპტონი, შროტი

 

 

 

 

2

100 ტ

მარცვალი, კოპტონი, შროტი ბრტყელი საცავებიდან

თითოეული სეგმენტის დაახლოებით 100 მ2-ის ზედაპირიდან ავიღოთ ნიმუში ,,კ" მეთოდით 3 შრიდან

10 კგ

მარცვალი დავანაწილოთ, საგულდაგულოდ ავურიოთ და გამოვყოთ საშუალო ნიმუში

1,0 კგ

3

100 ტ

მარცვალი, კოპტონი, შროტი სატრანსპორტო საშუალებებიდან

თითოეული სატრანსპორტო საშუალებებიდან ცალკ-ცალკე ავიღოთ ,,სა" მეთოდით 3 შრიდან, ოთხღერძიანი ვაგონებიდან ,,ხ2"

10 კგ

„---------------“

1,0 კგ

4

100 ტ

მარცვალი, კოპტონი, შროტი ბეღლიდან, გემის ტრიუმიდან და ცისტერნებიდან

იმდენი ნახვრეტიდან რამდენიც აქვს მოცემულ ტარას სამი ფენიდან ან ,,სა" მეთოდით გადმოტვირთვის დროს

10 კგ

„---------------“

1,0 კგ

5

100 ტ

მარცვალი, კოპტონი, შროტი ტომრებში

,,სა" მეთოდი ცალკეული ტომრების სხვადასხვა ადგილებიდან

7 კგ

„---------------“

0,5-1,0 კგ

6

100 ტ

მარცვალი, კოპტონი, შროტი გადმოტვირთვის დროს

,,სა" მეთოდით ნაკადში თანაბარი ინტერვალით

7 კგ

„---------------“

0,5-1,0 კგ

7

100 ტ

სილოსი, ჭარხლის შაქრის გამონაწური, პულპა, ნახარში

,,სა" მეთოდი ზედა შრის მოშორებით 30 სმ-ის სიღრმეზე

2 ლ

ავურიოთ და გამოვყოთ საშუალო ნიმუში

0,25 ლ

8

 

მასალა ნაჭრებად (კარტოფილი, ჭარხალი და ა.შ.(3)

 

 

 

 

9

100 ტ

საცავებში

,,სა" მეთოდი ზედა, შუა და ქვედა ფენებში

7 კგ

მასალა გავყოთ ოთხ ნაწილად, ავიღოთ 1/4 ნაწილი, ავურიოთ, დავანაწილოთ და ავიღოთ საშუალო ნიმუში

0,5-1,0 კგ

10

ტრანსპორტის ერთი საშუალება

სატრანსპორტო საშუალებებში

,,სა" მეთოდი ზედა, შუა და ქვედა ფენებში

3 კგ

„---------------“

 

11

 

ჩალისმაგვარი მასალა

 

 

 

 

12

100 ტ-მდე

დაუპრესავი

,,სა" მეთოდი ზემოდან და ქვემოდან 50 სმ-ის დაშორებით 20 ადგილიდან

2 კგ

დავანაწილოთ, ავურიოთ და გამოვყოთ საშუალო ნიმუში

0,1-0,2 კგ

13

100 ტ-მდე

დაპრესილი

,,სა" მეთოდი ფუთებიდან მავთულის მოხსნის შემდეგ ავიღოთ მცირე ნიმუში სამი სხვადასხვა ადგილიდან ისე, რომ არ დაირღვეს ფუთის მთლიანობა

2 კგ

„---------------“

0,1-0,2 კგ

14

 

ახალი ხილი და ბოსტნეული

სხვადასხვა შეკვრიდან, ყუთებიდან და ა.შ. სხვადასხვა შრიდან

შეკვრებიდან

როგორც 3.4.4.1.6. და 3.4.4.1.9.

 

 

 

15

 

ვაშლი, მსხალი, ატამი, კომში

სხვადასხვა შეფუთვიდან, ყუთებიდან და ა.შ. სხვადასხვა ფენებიდან (შრეებიდან)

10 კგ (არანაკლებ 100 ცალი)

როგორც 3.4.4.1.7.1.

0,5 კგ

16

 

გარგარი, ქლიავი

„---------------“

4 კგ (არანაკლებ 100 ცალი)

როგორც 3.4.4.1.7.3.

0,5 კგ

17

 

ბალი, ალუბალი, ყურძენი, მარწყვი

„---------------“

4 კგ

როგორც 3.4.4.1.7.3. და 3.4.4.1.7.6.

0,5 კგ

18

 

ხურტკმელი, მოცხარი, ჟოლო

„---------------“

3 კგ

როგორც 3.4.4.1.7.5.

0,5 კგ

19

 

ბაღის მარწყვი და ტყის სხვა კენკრა

„---------------“

2 კგ

როგორც 3.4.4.1.7.7.

0,5 კგ

20

 

კიტრი, კოლრაბი, წიწაკა, ბოლოკი, პომიდორი, ძირხვენები

„---------------“

3 კგ

როგორც 3.4.4.1.6.6. და 3.4.4.1.6.7.

0,5 კგ

21

 

თეთრთავიანი კომბოსტო, წითელთავიანი კომბოსტო, ყვავილოვანი კომბოსტო, სალათი

,,ეშ" მეთოდი სხვადასხვა შეფუთვიდან, ყუთებიდან და ა.შ. სხვადასხვა ფენებიდან (შრეებიდან)

10 თავი

როგორც 3.4.4.1.6.2. და 3.4.4.1.6.3.

0,5 კგ

22

 

ნედლი სიმინდი

„---------------“

10 ტარო

როგორც 3.4.4.1.2.1.

0,25-0,5 კგ

23

 

ბოსტნეული კონებად

„---------------“

10 კონა

როგორც 3.4.4.1.6.

 

24

 

ბაღჩეული

„---------------“

5 ცალი

„---------------“

 

24

 

სხვა ბოსტნეული

„---------------“

1 კგ

როგორც 3.4.4.1.6.1.

0,25-0,5 კგ

25

 

ჩირი და გამხმარი ბოსტნეული (5,6)

„---------------“

 

 

 

26

600 შეფუთვა

ხილი და ბოსტნეული ნაჭრების სახით

,,სა" მეთოდით 3 ფენიდან

1-3 კგ

ნაჭრები ან ბრიკეტი დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და გამოვყოთ საშუალო ნიმუში

0,5 კგ

27

 

ბოსტნეული და ხილი ფხვნილისა და გამხმარი მწვანილის სახით

 

0,6 კგ

„---------------“

0,25 კგ

28

 

ბოსტნეული და ხილი ბრიკეტების სახით

ბრიკეტები 1 კგ-ზე მეტი წონის ,, " მეთოდით, ჩამოვაჭრათ ნაპირებიდან 1-2 სმ სექტორი; ბრიკეტები წონით 1 კგ-ზე ნაკლები- თითო ბრიკეტი

1-3 კგ

„---------------“

0,25 კგ

29

 

საკვები პროდუქტები თხევად ფორმაში

 

 

 

 

30

 

მსხვილ ტარაში (კონტეინერები, ცისტერნები, ავზები და სხვა)

,,სა" მეთოდით 2 მეტრამდე სიმაღლის ტარაში მთლიანი ფენა; 2 მეტრზე მაღალ ტარაში 3 დონიდან

2 ლ

ერთჯერად სინჯებს ერთად მოვათავსებთ, ვურევთ, გამოვყოფთ საშუალო სინჯს და საშუალო ნიმუშს

 

31

 

პატარა ტარაში (ბოთლი, ქილა, მათარა)

 ,,შს" მეთოდი

2 ლ

საწყის სინჯებს ერთად მოვათავსებთ, ვურევთ, გამოვყოფთ საშუალო სინჯს და საშუალო ნიმუშს

0,25 ლ

32

 

გადმოტვირთვის დროს

,,სა" მეთოდი ცალკეული ტომრების სხვადასხვა ადგილიდან

2 ლ

„---------------“

0,25 ლ

33

 

პასტისმაგვარი და მყარი კონსისტენციის საკვები პროდუქტები

 

 

 

 

34

 

მსხვილ ტარაში

,,სშ" მეთოდით 2 მეტრამდე სიმაღლის ტარაში მთლიანი ფენა; 2 მეტრზე მაღალ ტარაში 3 დონიდან

0,5-2 კგ

როგორც 7.1. მასთან, მყარი კონსისტენციის მასალის საწყისი ნიმუში ქუცმაცდება

0,25 კგ

35

 

პატარა ტარაში

,,შს" მეთოდი

0,2-1 კგ

 

0,2 კგ

36

 

შეფუთული საკვები პროდუქტები (კონსერვები, საქონელი ქაღალდის ან პლასტმასის შეფუთვაში, ტომრებში და ა.შ.(7)

 

 

 

 

37

 

მშრალი რძე, ჯემი, ხილფაფა და სხვა

 ,,შს" მეთოდი

1 ქილა ან 2.კგ

1 ქილის აღების შემთხვევაში ის წარმოადგენს საშუალო ნიმუშს; სხვა შემთხვევაში ავურიოთ და გამოვყოთ საშუალო ნიმუში

0,5-1 კგ

38

 

ხორცის კონსერვები

 ,,შს" მეთოდი

1 კგ

დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და გამოვყოთ საშუალო ნიმუში

0,5 კგ

39

 

სხვა პროდუქტები (ფქვილი, ბურღული, ჩაი, ყავა და სხვა)

 ,,შს" მეთოდი

1 კგ

მოვაცილოთ შეფუთვა, ავურიოთ, თუ საჭიროა დავაქუცმაცოთ და გამოვყოთ საშუალო ნიმუში

0,25-0,5 კგ

40

 

დანაწევრებული პროდუქტი შეფუთვის გარეშე

,,სა" მეთოდი

0,5 კგ

მოეჭრას საწყისი ნიმუში ±10 გ-ის ოდენობის სხვადასხვა ნაწილზე, დავაწვრილმანოთ და ავურიოთ

0.5

41

 

ხორცის პროდუქტები (ვიჩინა, ბეკონი, სალა, ძეხვი და სხვა)

 

 

საშუალო სინჯი წარმოადგენს საშუალო ნიმუშს

 

42

 

სოსისი და სარდელი

,,ეშ" მეთოდი

0,4 - 0,5 კგ

გამოვყოთ როგორც საწყისი ნიმუში სოსისის და სარდელის, ისე რომ არ დავარღვიოთ მათი მთლიანობა

0,4 - 0,5 კგ

43

 

მაგარი ყველი

,,სშ" მეთოდი

0,05 - 0,1 კგ

საწყისი ნიმუში დავანაწილოთ, ავურიოთ და ისინი წარმოადგენენ საშუალო ნიმუშს

0,05 - 0,1 კგ

44

 

რბილი ყველი

როგორც ნ.8

 

 

 

45

 

რძე

 

 

 

 

46

 

ჩამოსასხმელი პუნქტიდან

100მლ. ცისტერნებიდან (ტანკებიდან) სინჯები სხავადასხვა სიღრმიდან 100მლ.ნაკადიდან 3 სინჯი რამდენიმე წუთის ინტერვალით

 

ყოველი საშუალო სინჯი წარმოადგენს საშუალო ნიმუშს

3000

47

 

რძის ფერმებიდან

10 არჩეული ძროხიდან განსაზღვრულ მეურნეობაში 100მლ.

1,0 ლ

„---------------“

0,5 ლ

 48

 

სავაჭრო ქსელიდან

,,ეშ" მეთოდი. ბოთლები ან სხვა შეფუთვა

 

„---------------“

`---------------~

49

 

რძის სასმელები (არაჟანი, იოგურტი და ა.შ.)

„---------------“

„---------------“

„---------------“

„---------------“

50

 

რძის ქარხნიდან და სავაჭრო ქსელიდან

ცისტერნებიდან (ტანკებიდან) სამი სინჯი სხვადასხვა სიღრმიდან. შეფუთვიდან – ,,ეშ" მეთოდით

100 მლ

ყოველი შუალედური სინჯი ითვლება შუალედურ ნიმუშად

300 მლ

51

 

კარაქი

 

0,5 2 კგ

ერთჯერადი სინჯები შეერევა და გამოიყოფა შუალედური ნიმუშები

0,2 - 0,5

52

 

ყველეული

 

 

 

 

53

 

მკვრივი ყველი

,,სა" მეთოდი

0,05 - 0,1კგ

საშუალო სინჯი დაქუცმაცდეს და აირიოს, რაც შეადგენს შუალედურ ნიმუშს

 

54

 

რბილი ყველი შეფუთვაში

,,ეშ" მეთოდი

0,5 - 2კგ 0,5 კგ

როგორც 3.4.4.3.11.3-ის შემთხვევაში

0,2 0,25 0,2

 

დანართი №5

სამკურნალო და არომატული მცენარეების სინჯების შერჩევა

მასალა

სინჯის აღების მეთოდი

საშუალო სინჯის ან საწყისი ნიმუშის სიდიდე

საშუალო ნიმუშის მომზადება

საშუალო ნიმუშის სიდიდე

 

არყის კვირტები

სინჯშემკრების მეთოდი (ყველა შემთხვევაში)

150

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

50

 

ფიჭვის კვირტები

350

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

100

 

მთლიანი ფოთლები გარდა:

400

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

100

 

სინამაქის ხის ფოთლებისა, დათვის კენკრისა და წითელი მოცვის ფოთლებისა

 

150

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

50

 

სხვადასხვა ფოთლები

200

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

50

 

ყვავილები გარდა:

300

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

100

 

ქერიფქლა, გულსოსანა, ჭინჭრის დედა, ხოროსანი

150

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

50

 

დიდგულას ყვავილები

75

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

50

 

ბაბუნა, სამკურნალო გვირილა

200

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

100

 

დლამატიური გვირილას ყვავილები

400

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

200

 

მთლიანი ბალახები გარდა:

600

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

250

 

ბალახები გარდა ძიძოსი, ბეგქონდარასი, დურღენისა

150

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

50

 

ავშანას ბალახი

 

100

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

50

 

დაჭრილი ბალახი

200

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

75

 

წვნიანი ნაყოფი გარდა :

 

200

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

100

 

ჟოლოსა და ასკილის ნაყოფი

 

300

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

150

 

წიწაკის ნაყოფი

 

500

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

 

 

მშრალი ნაყოფები და თესლი, გარდა:

 

 

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

 

 

ლემას თესლი

 

 

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

 

 

მთლიანი ფესვები და ფესვურები გარდა:

 

250

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

100

 

წიწინაურისა და საპონას თესლები

 

1 ცალის მასა

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

100

 

კატაბალახას ფესვები

 

400

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

100

 

გვიმრას ფესვურა, რევანდის ფესვი

 

1300

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

250

 

ძირტკბილას გასუფთავებული ფესვები

 

2200

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

250

 

კოწახურის ფესვები

 

5200

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

500

 

დაქუცმაცებული ფესვები და ფესვურები

 

200

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

100

 

მთლიანი ქერქი

 

600

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

250

 

დაქუცმაცებული ქერქი

 

200

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

100

 

სხვა მცენარეული ნედლეული

 

 

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

 

 

მცენარეული ფხვნილი

 

100

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

100

 

მუხის ხავსი, ისლანდიური ხავსი

 

150

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

100

 

ლიკოპოდიუმი

 

150

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

50

 

მცენარეული ღრუბელი

 

550

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

250

 

მატიტელა

 

150

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

50

 

უჯანგარი

 

3000

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

500

 

ზღვის კომბოსტო

 

5000

ყველა შემთხვევაში გამოვაცალკევოთ სინჯის ნახევარი, დავაქუცმაცოთ, ავურიოთ და შევადგინოთ საშუალო ნიმუში

500

 

 

დანართი №6

ნიმუშის აღების აქტი №

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს სტრუქტურული ერთეული/ ტერიტორიული ორგანო

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                              (დასახელება) 

ნიმუშის აღების მიზანი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(მიუთითეთ სურსათი/ცხოველთა საკვები, გარემოს ობიექტი)

ნიმუშის დასახელება და აღების ადგილი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––

 (წარმოების, შენახვის, რეალიზაციის ადგილი, სატრანსპორტო საშუალება და სხვა)

პარტიის № --------------------------, გამოშვების თარიღი ----------------------------------

რაოდენობა (ცალი, წონა) ---------------------------------------------------------------------

დამატებითი ინფორმაცია ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ნორმატიული დოკუმენტი, რომლის შესაბამისად მოხდა ნიმუშის აღება ––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ნიმუშის რაოდენობა-მოცულობა (კგ, ლიტრი)–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ლუქი (ბეჭედი) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ნიმუშის ამღები პირი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(სახელი, გვარი, სამსახური/თანამდებობა)

ნიმუშის აღების თარიღი და დრო „---------“ ---------------------------- ------------------------------

                                                                                (რიცხვი, თვე, წელი)

----------- --------------- სთ/წთ

ნიმუში გაგზავნილია ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                        (ლაბორატორიის დასახელება)

ნიმუში აიღო––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                              (ხელმოწერა)

 დამსწრე პირები ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                         (სახელი, გვარი, ხელმოწერა)                                                      ბ.ა.

 

 

დანართი №7

ლაბორატორიაში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების

ნიმუშების მიღება-ჩაბარების

ა ქ ტ ი №

ნიმუშის ჩამბარებელი --------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                           (გვარი, სახელი, სამსახური/თანამდებობა)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ლაბორატორიის დასახელება ------------------------------------------------------------------------------------------

ნიმუშის მიმღები -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                              (გვარი, სახელი, სამსახური/თანამდებობა)

ნიმუშის დასახელება ---------------------------------------------------------------------------------------------------

ნიმუშის რაოდენობა ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ნიმუშის აღების ადგილი და თარიღი, დრო ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ნიმუშის ტარა, შეფუთვა, მარკირება ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დამატებითი ინფორმაცია -----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------

ნიმუშის ლაბორატორიაში შემოსვლის თარიღი ---------------------------------------------------------------

ჩასატარებელი კვლევები ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ნიმუშის ჩამბარებლის

ხელმოწერა

 

ნიმუშის მიმღების

ხელმოწერა

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.