კომენტარები

messi's picture
messi (koba)
სხვა
რეგ. თარ: 2023/02/03
ბოლო შემოს: 2023/12/02 20:16:41
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

კითხვა 1 - მოსამართლემ დაურეკა პროკურორს რომ ბრალდებული არის მისი ნათესავი და სთხოვა პროკურორს საქმე მალე გამოეძიებინათ?
პასუხი:წესიერების პრინციპის დარღვევა
კითხვა 2 - რომელი არ არის დისციპლინური გადაცდომისთვის სანქციის სახე პასუხია - იარაღის ჩამორთმევა
კითხვა 3 - მოსამართლემ დაურეკა შსს მინისტრს და არ გააკეთა განცხადება ამასთან დაკავშირებით
პასუხი:სწორი პასუხი არის დიახ დარღვევააა
კითხვა 4 - შეუძლია თუ არა მოსამართლეს გაფიცვა?
პასუხი:მოსამართლეს ეკრძალება გაფიცვა
კითხვა 5 - რა ნიშნით შეირჩევა მოსამართლე
პასუხი
ა - კონპეტენტურობის ნიშნით
ბ - კეთილსინდისიერების ნიშნით
სწორი პასუხი არის ორივე ნიშნით
პასუხი :კაზუსის სახით, დიახ შეიძლება
კითხვა 7 - მოსამართლემ წარმოებაში მიიღო და დააკმაყოფილა მისი ძმის სარჩელი რომელი პრინციპის დარღევაა?
პასუხი:მიუკერძოებლობის პრინციპი
კითხვა 9 - რა სახის გაერთიენებების წევრი არ შეიძლება გახდეს მოსამართლე?
პასუხი:პოლიტიკურ და ისეთ გაერთიანებაში სადაც არის ფიცის აუცილებლობა.
კითხვა 10 - ვინ იხილავს არსებითად მოსამართლის დისციპლინურ გადაცდომებს და პასუხი: სადისციპლინო კოლეგია
კითხვა 11 - ეთიკის კოდექსის ყველა დარღვევა,იმავდროულად,ნიშნავს თუ არა დისციპლინურ გადაცდომას?
პასუხი:არა
კითხვა 12 - შეუძლია თუ არა მოსამართლემ საჩუქარი მიიღოს მისი სამსახურეობრივი ფუქნციების შესრულებისათვის
პასუხი: სწორი პასუხი არის - არ შეუძლია
13.ყველა დისციპლინური გადაცდომა არის თუ არა,იმავდროულად,ეთიკის კოდექსის დარღვევა?
პასუხი:კი არის

ღია კითხვვა 1 - გამიჯნეთ კეთილსინდისიერება და წესიერება
პასუხი:მაგალითად:კეთილსიდისიერება - არ იღებს კანონით აკრძალურ საჩუქარს ასევე არ უშლის ხელს დისციპლინურ საქმისწარმოებას,რაც შეეხბა წესიერებას არ გამოთქვამს დამამცირებელ მოსაზრებას კოლეგებზე და არ ამყარებს პირად ურთიერთობებს პროცესის მხარეებთან.
ღია კითხვა 2 - მოსამართლე საზოგადოებისგან გარიყული უნდა იყოს თუ საზოგადოებასთან მჭიდრო კავშირი უნდა ჰქონდეს?
მოსამართლე აუცილებელია,რომ იყოს ახლო კომუნიკაციაში საზოგადოებასთან,რათა მისთვის უფრო მარტივი იყოს საქმის მიმართ გადაწყვეტილებების მიღება და იმის გააზრება თუ რა ხდება სოციუმში და რა პრობლემებს აწყდება საზოგადოება.
ღია კითხვა 3 - რატომ არის მნიშვნელოვანი მოსამართლეთა ეთიკის კოდექსი
პასუხი:მნიშვნელოვანია,რადგან მოსამართლეთა საქმიანობისკენაა მიმართული და ხელს უწყობს საზოგადოების ნდობის გამტკიცებას სასამართლო პროცესის მიმართ.
ღია კითხვა 4 - მოსამართლის ქცევის შესაფერისობის დასადგენად რა კრიტერიუმებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება?

ღია კითხვა 5 - რაში გამოიხატება სასამართლოს ანგარიშვალდებულება?
პასუხი:ზოგი მიიჩნევს რომ რომ სასამართლო ანგარიშვალდებულია მხოლოდ ხალხის წინაშე, ზოგი კი მიიჩნევს რომ სასამართლო ანგარიშვალდებულია ზემდგომი სასამართლოს აღმასრულებელი ხელისუფლების და ხალხის წინაშე.

კითხვა 6 - რას შეისწავლის ეთიკა?
პასუხი:ეთიკა არის ბერძნული სიტყვაა,რომელიც შემოიტანა არისტოტელემ.
ეთიკა ფილოსოფიური მეცნიერებაა, რომლის კვლევის საგანს შეადგენს მორალი,ასევე ეთიკა განსაზღვრავს შეხედულებას სამყაროში ადამიანის ადგილზე.

7. რას ნიშნავს პროფესიული მორალი, ეწინააღმდეგება თუ არა ზოგად მორალს.
პასუხი:პროფესული მორალი არის შრომის პროფესიული დაყოფა რის შედეგადაც თითოეულ პროფესიას გააჩნია საკუთარი მორალი. არ ეწინააღმდეგება რადგან წარმოადგენს ზოგადი და სპეციფიკური პროფესიული ზნეობრივი მოთხოვნების ერთობლიობას.
8.რას ნიშნავს პროფესიული მორალი, ეწინააღმდეგება თუ არა ზოგად მორალს.
პროფესული მორალი არის შრომის პროფესიული დაყოფა რის შედეგადაც თითოეულ პროფესიას გააჩნია საკუთარი მორალი. არ ეწინააღმდეგება რადგან წარმოადგენს ზოგადი და სპეციფიკური პროფესიული ზნეობრივი მოთხოვნების ერთობლიობას.
9.დამოკიდებლობის და მიუკერძოებლობის გამიჯვნა
პასუხი: დამოუკიდებლობა არის დემოკრატიის ქვაკუთხეედი,რომელიც აღიარებული არის დემოკრატიული ქვეყნების კონსტიტუციებით. სასამართლოს დამოუკიდებლობის ერთიანი დეფინიცია არ არსებობს.ზოგისთვის სასამართლოს დამოუკიდებლობას ნიშნავს, ზოგისთვის მოსამართლის მიერ გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლებას.მიუკერძოებლობა გულისხმობს იმას,რომ მოსამართლე მიუკერძოებელია ის არ ამყარებს ცალმხრივ კომუნიკაციას მხარეებთან ან სხვა პირებთან,ასევე ის წინასწარ არ მიუთითებს საქმის შედეგებზე.მოსამართლე იცილებს საქმეს თუ არსებობს აცილების საფუძველი,ამავდროულად,არ ერევა საქმეთა განაწილებაში და არ გამოხატავს აზრს არსებულ საქმეზე.

10. მოსამართლის დამოუკიდებლობის კრიტერიუმები
მოსამართლე უნდა ემორჩილებოდეს კანონს და უნდა იღებდენს კანონის,შესაბამისად, გადაწყვეტილებას,ამავდროულად,არ უნდა იყოს დამოკიდებული კოლეგა მოსამართლეებზე და მის გადაწყვეტილებაზე არ უნდა ახდენდეს გავლენას გარე ფაქტორები.მოსამართლე არ უნდა ეწეოდეს პოლიტიკურ საქმიანობას და არ უნდა მონაწილეობდეს გაფიცვაში.ასევე არ უნდა მონაწილეობდეს ისეთ გაერთიანებაში,რომელიც ერთგულების ფიცის დადებას მოითხოვს.

11. ვის წინაშეა მოსამართლე ანგარიშვალდებული.
ზოგი მიიჩნევს რომ რომ სასამართლო ანგარიშვალდებულია მხოლოდ ხალხის წინაშე, ზოგი კი მიიჩნევს რომ სასამართლო ანგარიშვალდებულია ზემდგომი სასამართლოს აღმასრულებელი ხელისუფლების და ხალხის წინაშე.

12 რა არის მორალი თანამედროვე გაგებით
პასუხი: მორალი ლათინური სიტყვაა,რაც ნიშნავდა ადამიანის სათნოებას, მის შესაძლებლობებს ჰარმონიულად ურთიერთობებს სხვა ადამიანებთან.თანამედროვე გაგებით მორალი არის საზოგადოების წარმოდგენა სიკეთესა და ბოროტებაზე, სწორსა და არასწორზე, ასევე ქცევის ნორმების ერთობლიობა.

13.მოსამართლის კრიტერიუმები
პასუხი:მოსამართლეები უნდა შეირჩნენ მათი პიროვნული მახასიათებლებისა და კვალიფიკაციის საფუძველზე. მოსამართლე შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე 30 წლის ასაკიდან თუ მას აქვს სპეციალური იურიდიული განათლება და ამ პროფესიით მუშაობს არანაკლებ 5 წელი. მოსამართლეთა შერჩევისას დაუშვებელია დისკრიმინაცია.
მათი დაწინაურება უნდა მოხდეს ობიექტური სტანდარტების საფუძველზე ანუ ღირსებაზე და გამოცდილებაზე დაყრდნობით.

messi's picture
messi (koba)
სხვა
რეგ. თარ: 2023/02/03
ბოლო შემოს: 2023/12/02 20:16:41
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ბავშთა კონვენცია

ბავშვები არიან ძირითადი უფლებების მფლობელი სუბიექტები და არა – დაცვის უბრალო ობიექტები. ისინი წარმოადგენენ ადამიანის ყველა ძირითადი უფლებების ბენეფიციარებს და სპეციალური რეგულაციების სუბიექტებს, მათი განსაკუთრებული მახასიათებლებიდან გამომდინარე. ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების უმეტესობა სათავეს იღებს მშობლების ან ბავშვთა წარმომადგენლების მიერ ინიცირებული სასამართლო პროცესებიდან, ბავშვის შეზღუდული სამართლებრივი ქმედუნარიანობიდან გამომდინარე. საერთაშორისო სამართლის მიხედვით, ბავშვის უფლებების შესახებ კონვენცია პირველ მუხლში ადგენს, რომ „ბავშვად ითვლება ყოველი ადამიანი სანამ 18 წლის ასაკს მიაღწევდეს.“ ეს არის ის სამართლებრივი პარამეტრი, რომელიც ასევე გამოიყენება ევროპაში ბავშვის განმარტებისთვის. ევროპის კავშირის სამართლის თანახმად, არ არსებობს „ბავშვის“ არცერთი ფორმალური განსაზღვრება, რომელიც დადგენილია კავშირის რომელიმე ხელშეკრულებით, მათი ქვემდგომი კანონმდებლობით ან სასამართლო გადაწყვეტილებებით. ბავშვის ცნება მნიშვნელოვნად განსხვავდება ევროპის კავშირის სამართლის მიხედვით, რომელიც დამოკიდებულია მარეგულირებელ კონტექსტზე. მაგალითად, ევროპის კავშირის სამართლის ის ნაწილი, რომელიც არეგულირებს ევროპის კავშირის მოქალაქეებისა და მათი ოჯახის წევრების თავისუფალ მიმოსვლას, „ბავშვს“ განმარტავს, როგორც „21 წლამდე ასაკის პირდაპირ შთამომავლებს ან იმ პირებს, რომლებიც დამოკიდებულნი არიან სხვებზე“ 2 და, თავის მხრივ, მნიშვნელოვნად განამტკიცებს ბავშვის ბიოლოგიურ და ეკონომიკურ გაგებას, უმცირესობაზე დაფუძნებული ცნების საწინააღმდეგოდ. ევროპის კავშირის ზოგიერთი ინსტრუმენტი ბავშვებს მათი ასაკის შესაბამისად აკუთვნებს სხვადასხვა უფლებებს. მაგალითად, სამუშაო ადგილზე დასაქმებული ახალგაზრდების დაცვის დირექტივა.
ევროპის საბჭოს სამართლის მიხედვით, ბავშვებთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტების უმეტესობა იზიარებს ბავშვის უფლებების შესახებ კონვენციით დადგენილ ბავშვის განსაზღვრებას. მაგალითები მოიცავს ადამიანებით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კონვენციის მე-4 მუხლის “d” პუნქტსა4 და სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობისგან ბავშვთა დაცვის შესახებ კონვენციის. ევროპის საბჭო, ევროპის კავშირის მსგავსად, არ წარმოადგენს ორგანიზაციას, რომელიც სამართლებრივად შებოჭილია ბავშვის უფლებების შესახებ კონვენციით, თუმცა, ევროპის საბჭოს წევრი ყველა სახელმწიფო წარმოადგენს ამ კონვენციის ინდივიდუალურ მონაწილე მხარეს. ამის მიუხედავად, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია არ შეიძლება, განიმარტოს ვაკუუმში, პირიქით, იგი უნდა განიმარტოს საერთაშორისო სამართლის ზოგად პრინციპებთან თანხვედრაში. საერთაშორისო სამართლის ნებისმიერი რელევანტური ნორმა, რომელიც გამოიყენება წევრ სახელმწიფოებსა და ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას შორის ურთიერთობისას, აუცილებლად უნდა იქნეს მხედველობაში მიღებული, კერძოდ კი ის ნორმები, რომლებიც ეხება ადამიანის უფლებების საყოველთაო დაცვას.

ბალღის დაცვის პრინციპები

როგორც სულფასოვან ადამიანს ისე ბავშვებსაც აქვთ საჭიროება დაიცვან ბავშვები სხვადასხვა პრინციპით, ადამიანთა უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია არ განსხვავდება ბავშვისა და ზდასრულის ღირსების უფლებით, 1959 წლის ბავშვის უფლებათა დეკლარაციით აღნიშნულია რომ ბავში აუცილებლად უნდა სარგებლობდეს და უნდა მიეცეს ფიზიკური,მენტალური, მორალური,სულიერი და სოციალური განვითარების შესაძლებლობა ჯანსაც, თავისუფალ და ღირსეულ პირობებში. ასევე ერთ ერთი მაგალითად არის გამოყენებული სკოლაში გამოყენებულ დისციპლინურ ღონისძიებებზე, და ბავშვზე რომელსაცც აქვს თავისუფლება აღკვეთილი და აქვს უფლება მოექცნენ ღირსეულად. ღირსების მატარებელი ყველა ადამიანი მიუხედავად განსხვავებისა ატარებელია ბავშვის, რაც მის ადამიანდ ყოფნიდან მომდინარეობს.
ასევე საქართველოსს კოდექსი იმ მუხლით რომელიც ძალიან ცოტა ქვეყანას აქვს გამოყენებული შეურთდა საერთაშორისო სტანდარტებს რომელიც მოცემულია ბავშზე ფიზიკური დასჯის აკრძალვას, ასევე ბავშვის მიმართ სასტიკ და დამამცირებელ მოპყრობას, როგორც ოჯახის ასევე საგანმანათლებლო დაცესებულების მხრიდან, ამ დროს ბავშვი განიცდის სასტიკ ფიზიკურ და სულიერ ტანჯვას, მაგალითი იყო როდესაც სასამართლომ 15 წლის ბავშს სასჯელად 3 ჯერ ხელკეტის დარტმა მიუსაჯა. აუცილებელია ბავშვის მენტალური თუ სულიერი და ფიზიკურ ჯამრთელობაზე ზრუნვა და განთვალისწინება. აკრძალულია ასევე ბავშვის მონად ყოფნა და შრომითი ექსპლუატაციაში იძულებითი ჩაბმა, დაუშვებელია არასრულწლოვანის სიკვდილით ან უვადო ტავისუფლების აღკვეთა.

მოსმენა და ჩართულობა სასამართლოში.
ბავშვის უფლებაა დაესწროს სასამართლოზე და მიიღოს მონაწილეობა სასამართლო პროცესში. ეს უფლება ემსახურება ერთი მხრივ ბავშვის ჩართულობას მასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტულებაზე, მეორე მხივ ბავშვის განვითარებაზე, რაც ბუნებრივია მისი მომავლისთვის დიდი მნიშნველობის მატარებელია. აზრი მოსმენა და მონაწილეობასთან ერთად მჭირდოდაა კავშირში ისეთი უფლებები როგორიცაააა გამოხატვის, ინფრომაციის მიღების და მართლმსაჯულებაში ჩართვის შესაძლებლობის. იმისთვის რომ ბავშვის აზრი შეიქმნაა და შემდეგ გამოხატოს, მას უნდა ჰქონდეს საკმარისი უნფორმაცია მის შესაძლო შედეებზე ისევე როგორც ნებისმიერ საკითხზე. ასევე არ არის აუცლებელი ყველაფერზე ბავშვის აზრი იქნას მოსმენილი, საუბარი იმ მნიშნველოვან მიმართულებებზე რომელიც აუციელებელია ბავშვი საუკეთესო ინტერესების მიმართ. ბავშვს უნდა გააჩნდეს უნარი გამოხატოს მისი აზრი, ის ფასდება მისი ასაკისა და სიმწიფის ხარისხით.ასევე ბავშვი არ უნდა იყოს მტრულ და არა უსაფრთქო გარემოში, უნდა იყოს ნებაყოფლობითი და ბავშვზე მორგებული აზრის გამოხატვა. აზრის გამოხატვა ბავშვისთვის ვრცელდება მხოლოდ იმ საკითხებზე რომელიც ვრჩელდება მხოლოდ ბავშვზე .

საკონსტიტუციო სასამართლო პრაქტიკა.

არსებობს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა რომელიც განპირობებულია სასამართლოს მიერ სხვადასხვა გადაწყვეტილებაზე. ესეთია როდესაც გადახდაუუნარო მსჯავრებული არასრულწოვანისთვის დაკისრებული ჯარიმის გადახდის ვალდებულება ეკისრება მშობელს, მეურვეს ან მზურველობის მქონე პირს, არასრულწოვნის სასკელზე რომელიც არის ფულადი სახით, არ აღნიშნავს მშობლის მიმართ სადამსჯელო ფუნქციას, არამედ ხელს უწყონს არასრულწლოვანის სოციალირ რეაბილიტაციას და შეესაბამება მის საუკეთესო ინტერესებს, შესაბამისას შესაძლებელია მშობელს დაევალოს გარკვეული ქმედება განახორციელოს ბავშვის რეაბილიტაციის ხელშეწყობას რაც მშობლის პირდაპირი ვალდებულებაა იზრუნოს შვილზე. ასევე პრაქტიკა იყო არასრულწოვანის გადაადგილების უფლება როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლომ იმსჯელა არასლუწლოვანის გადაადგიელბის უფლებაზე, თავისუფლად გავიდეს საქართველოდან როდესაც მშოვლები არ არიან შეთანხმებულები. ასევე ქვეტნიდან გასვლა ისეთი უფლებააა რომ არასრულწოვანი მარტო ვერ განახორიელებს, ზემოთ აღნიშნული უფლების განხორციელება ხდება მხოლოდ მშოვლების ერთობლივი თანხმობით, და ვერ მოხდება მხოლოდ ერთის თანხმობით, მაგრამ სასამართლო პრაქტიკაში არსებობდა ჩამნაცვლებელი, ანუ სასამართლო, სასამართლოს ხელმძრვანელობს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე და არ უზღუდავს ბავშვს გადაადგილების და განვითარების საშვალებას.