„ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ"

„ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ"
დოკუმენტის ნომერი 36
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს გენერალური პროკურორი
მიღების თარიღი 28/09/2006
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს გენერალური პროკურორის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 135, 03/10/2006
ძალის დაკარგვის თარიღი 02/08/2011
სარეგისტრაციო კოდი 110.060.010.39.036.009.396
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
36
28/09/2006
სსმ, 135, 03/10/2006
110.060.010.39.036.009.396
„ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ"
საქართველოს გენერალური პროკურორი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

პირველადი სახე (03/10/2006 - 02/08/2011)

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 110.060.010.39.036.009.396

საქართველოს გენერალური პროკურორის

 ბრძანება №36

2006 წლის 28 სექტემბერი

ქ. თბილისი

ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურის დებულების დამტკიცების შესახებ

„პროკურატურის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-7 მუხლის მე-6 პუნქტის „ო“ და „ს“ ქვეპუნქტების შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურის თანდართული დებულება.

2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზ. ადეიშვილი

დანართი

ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურის

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

    მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

1. ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურა (შემდგომში – რაიონული პროკურატურა) არის საქართველოს პროკურატურის სისტემის შემადგენელი ორგანო, რომელიც თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით, „პროკურატურის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით, საქართველოს სისხლის სამართლისა და სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობით, ამ დებულებით, საქართველოს გენერალური პროკურორის (შემდგომში – გენერალური პროკურორი) სამართლებრივი აქტებით.

2. რაიონული პროკურატურის იურიდიული მისამართია: 0112, ქ. თბილისი,                                               მ. წინამძღვრიშვილის ქ. №162.

3. რაიონული პროკურატურის დაფინანსების წყაროა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი.

4. რაიონულ პროკურატურას აქვს საკუთარი ბეჭედი სახელმწიფო გერბის გამოსახულებითა და ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურის დასახელებით.

    მუხლი 2. რაიონული პროკურატურის საქმიანობის პრინციპები

რაიონული პროკურატურის საქმიანობის პრინციპებია:

ა) კანონის უზენაესობა;

ბ) ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვა;

გ) ობიექტურობა და მიუკერძოებლობა;

დ) ყველა ქვემდგომი პროკურორისა და პროკურატურის სხვა მუშაკის საქართველოს გენერალური პროკურორისადმი დაქვემდებარება;

ე) პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი.

    მუხლი 3. რაიონული პროკურატურის საქმიანობის სფერო

რაიონული პროკურატურა გენერალური პროკურორის ბრძანებით განსაზღვრულ სამოქმედო ტერიტორიაზე კანონმდებლობით დადგენილი წესით:

ა) ახორციელებს სისხლისსამართლებრივ დევნას;

ბ) სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების უზრუნველსაყოფად წინასწარი გამოძიების სტადიაზე ახორციელებს საპროცესო ხელმძღვანელობას;

გ) კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სრული მოცულობით ატარებს წინასწარ გამოძიებას;

დ) ზედამხედველობს ოპერატიულ-სამძებრო ორგანოების საქმიანობისას კანონის ზუსტ და ერთგვაროვან შესრულებას;

ე) უზრუნველყოფს ადამიანის უფლებათა დაცვის ღონისძიებების განხორციელებას;

ვ) სასამართლოში სისხლის სამართლის საქმის განხილვისას მონაწილეობს როგორც მხარე და მხარს უჭერს სახელმწიფო ბრალდებას;

ზ) მონაწილეობს დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის კოორდინაციის ღონისძიებებში;

თ) ახორციელებს „პროკურატურის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონითა და სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

    მუხლი 4. რაიონული პროკურატურის ხელმძღვანელობა

1. რაიონულ პროკურატურას ხელმძღვანელობს ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურორი (შემდგომში – რაიონული პროკურორი), რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გენერალური პროკურორი.

2. რაიონული პროკურორის თანამდებობაზე 5 წლის ვადით ინიშნება პირი, რომელსაც აქვს პროკურატურის ორგანოებში, მოსამართლედ, გამომძიებლად, ადვოკატად ან სხვა იურიდიული სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება. განსაკუთრებულ შემთხვევაში გენერალურ პროკურორს დასაბუთებული გადაწყვეტილებით უფლება აქვს აღნიშნული ვადა შეამციროს 12 თვემდე.

3. რაიონული პროკურორის თანამდებობაზე ერთი და იგივე პირი არ შეიძლება დაინიშნოს ზედიზედ ორზე მეტი ვადით.

4. რაიონული პროკურორი:

ა) ახორციელებს რაიონული პროკურატურის საქმიანობის საერთო ხელმძღვანელობას;

ბ) ანაწილებს მოვალეობებს რაიონული პროკურატურის მუშაკთა შორის;

გ) აკონტროლებს რაიონული პროკურატურის მუშაკთა მიერ მათთვის დაკისრებულ სამსახურებრივ მოვალეობათა შესრულებასა და შრომის დისციპლინის დაცვას;

დ) გენერალური პროკურორის წინაშე აყენებს საკითხს რაიონული პროკურატურის მუშაკთა სამსახურებრივი წახალისებისა და მათთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ;

ე) გენერალური პროკურატურის ხელმძღვანელობასთან შეაქვს წინადადებები წინასწარი გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის სრულყოფის ღონისძიებათა შესახებ და სხვა აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით;

ვ) აუქმებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანოების თანამშრომელთა უკანონო და დაუსაბუთებელ დადგენილებებს, გამოითხოვს ქვემდგომი პროკურორების უსაფუძვლო სააპელაციო და საკასაციო საჩივრებს;

ზ) იღებს გადაწყვეტილებას ცალკეული გამომძიებლის სისხლის სამართლის საქმეთა გამოძიებიდან ჩამოცილების შესახებ, აგრეთვე წყვეტს საკითხს სხვადასხვა სასამართლო ინსტანციებში სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვაში პროკურორის მონაწილეობის თაობაზე;

თ) გასცემს წერილობით მითითებებს სისხლის სამართლის საქმეთა გამოძიების, ცალკეულ საგამოძიებო მოქმედებათა ჩატარების, დანაშაულის ჩამდენ პირთა ძებნის თაობაზე;

ი) უშუალოდ მონაწილეობს წინასწარ გამოძიებაში, პირადად ატარებს ცალკეულ საგამოძიებო მოქმედებებს, საჭიროების შემთხვევაში სრული მოცულობით აწარმოებს საქმის გამოძიებას;

კ) ამოწმებს ქვემდგომი პროკურორების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების კანონიერებას და იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებებს, შეაქვს საჩივრები სასამართლოების მიერ მიღებულ უკანონო და დაუსაბუთებელ გადაწყვეტილებებზე;

ლ) აკონტროლებს გენერალური პროკურორის ბრძანებების, მითითებების, დავალებების, საქართველოს გენერალური პროკურატურის კოლეგიის გადაწ-ყვეტილებების შესრულებას;

მ) ატარებს ოპერატიულ თათბირებს, რომლებზეც ისმენს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანოების ხელმძღვანელებისა და სხვა ოპერატიულ მუშაკთა ინფორმაციებს როგორც კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით, ასევე ზოგად თემატურ საკითხებზე, იღებს ზომებს არსებულ ნაკლოვანებათა აღმოსაფხვრელად;

ნ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცემს ინდივიდუალური ხასიათის ბრძანებებს, რომელთა შესრულება სავალდებულოა მისდამი დაქვემდებარებული პროკურატურის თანამშრომლებისათვის;

ო) ასრულებს გენერალური პროკურორის ცალკეულ დავალებებს, აგრეთვე ახორციელებს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობითა და „პროკურატურის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით მინიჭებულ სხვა ფუნქციებს.

5. რაიონულ პროკურორს ჰყავს მოადგილე, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გენერალური პროკურორი.

6. რაიონული პროკურორის დროებით არყოფნის შემთხვევაში მის მოვალეობას ასრულებს რაიონული პროკურორის მოადგილე.

    მუხლი 5. რაიონული პროკურატურის მუშაკები და მათი უფლებამოსილებანი

1. რაიონულ პროკურატურაში საჯარო სამსახურს ეწევიან:

ა) პროკურორები;

ბ) კანცელარიის უფროსი;

გ) სპეციალისტი.

2. რაიონული პროკურატურის საშტატო რიცხოვნობა განისაზღვრება რაიონული პროკურატურის საშტატო განრიგით, რომელსაც ამტკიცებს გენერალური პროკურორი.

3. პროკურორები:

ა) საპროცესო ხელმძღვანელობას უწევენ სისხლის სამართლის საქმეთა გამოძიებას;

ბ) კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში წინასწარი გამოძიების სტადიაზე მონაწილეობას იღებენ სასამართლოში აღკვეთის ღონისძიებების შერჩევის საკითხის განხილვაში;

გ) გასცემენ წერილობით მითითებებს სისხლის სამართლის საქმეთა გამოძიების, ცალკეულ საგამოძიებო მოქმედებათა ჩატარების თაობაზე, უშუალოდ მონაწილეობენ წინასწარ გამოძიებაში, აუცილებლობის შემთხვევაში პირადად ატარებენ ცალკეულ საგამოძიებო მოქმედებებს, რაიონული პროკურორის ან მისი მოადგილის დავალებით სრული მოცულობით აწარმოებენ საქმის გამოძიებას;

დ) მონაწილეობენ სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლო განხილვაში და მხარს უჭერენ სახელმწიფო ბრალდებას;

ე) ახორციელებენ „პროკურატურის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონითა და სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

4. კანცელარიის უფროსი ორგანიზებას უწევს და ახორციელებს კანცელარიის საქმიანობის საერთო ხელმძღვანელობას, ახორციელებს ღონისძიებებს საქმისწარმოებისა და საარქივო საქმიანობის სრულყოფის მიზნით.

5. სპეციალისტი უზრუნველყოფს რაიონულ პროკურატურაში საქმისწარმოებისა და დოკუმენტბრუნვის ორგანიზებას, ახდენს შემოსული და გასული დოკუმენტების, ინფორმაციების და სხვა მასალების სისტემატიზაციასა და კომპიუტერიზაციას, ასრულებს რაიონული პროკურატურის ხელმძღვანელობის ცალკეულ დავალებებს.

    მუხლი 6. დასკვნითი დებულება

ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურის დებულების გაუქმება, მასში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება საქართველოს გენერალური პროკურორის ბრძანებით.

 

 

 

 

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.