საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2483-Xრს-Xმპ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 22/12/2022
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2022
ძალაში შესვლის თარიღი 01/04/2023
სარეგისტრაციო კოდი 020000000.05.001.020770
2483-Xრს-Xმპ
22/12/2022
ვებგვერდი, 29/12/2022
020000000.05.001.020770
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი
 

საქართველოს კანონი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №12, 1984 წელი, მუხ. 421) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. 208-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 208. რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს განსჯადი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეები

რაიონული (საქალაქო) სასამართლო განიხილავს იმ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 43-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, 431−44​​​3, 445, 44​​7−44​​11, 45-ე−464, 48-ე, 49-ე, 50​​1, 51-ე−55​1, 553, 554, 56-ე, 57-ე−59-ე, 592−მე-60, 60​​3−611, 63-ე−65-ე, 66-ე−69-ე, 71-ე, 71​​1, 721−77-ე, 78-ე, 79​​1−მე-80, 821, 822, 82​​5, 84-ე−86-ე, 871−893, 91​​2, 91 3 , 94-ე, 95-ე, 99-ე, 100 ​​1, 100 2, 103 ​​1, 104-ე და 105 1 მუხლებით, 116-ე მუხლის მე-3, მე-5, მე-6, მე-8 და მე-9 ნაწილებით, 127 1 მუხლის მე-5 ნაწილით, 128 1−128 6, 143-ე, 144-ე, 144 10, 145-ე და 150-ე მუხლებით, 151-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 153-ე, 153 1, 153 3 და 153 5 მუხლებით, 153 6 მუხლის მე-2 და მე-5 ნაწილებით, 154-ე−154 ​​2, 155 1 და 155 2 მუხლებით, 155 3 მუხლის მე-11−მე-20 ნაწილებით, 155​ 6 მუხლის მე-3−მე-5 ნაწილებით, 155 7−156-ე და 157 1−158 1 მუხლებით, 158​ 5 მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 159 4−159 10, 163-ე, 164-ე, 164 4, 1651−165 ​​3, 166-ე, 166 1 და 170 1 მუხლებით, 171-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 171 2−171 4 მუხლებით, 171 5 მუხლის პირველი, მე-2, მე-4−მე-6, მე-8 და მე-9−მე-18 ნაწილებით, 172-ე, 1724−172 6, 173-ე, 173 ​​4−173 7, 173 9, 173 14, 1731 5 და 1741 მუხლებით, 174 15 მუხლის მე-4 ნაწილით, 175 ​​1 და 175 2 მუხლებით, 177-ე მუხლის მე-4, მე-5, მე-8, მე-12 და მე-13 ნაწილებით, 177 8, 177 9, 177 11 და 1771 2 მუხლებით, 177 13 მუხლით (მხოლოდ ამ კოდექსის 245-ე მუხლის 41 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში), 178-ე, 179 1−179 3, 180-ე, 182-ე, 183-ე, 187-ე, 187 ​​1, 189-ე, 192-ე, 195-ე, 196 3, 196 6, 197 1 და 197 2 მუხლებით, 1973 მუხლის მე-2 ნაწილითა და 199 1 მუხლით.“.

2. 209მუხლის:

ა) პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ამ კოდექსის 465, 466, 552, 555, 556, 771 და 772 მუხლებით, 82მუხლით (პლასტიკის და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეალიზაციის ნაწილში), 103-ე და 1072–1074 მუხლებით, 1142 მუხლის მე-6 ნაწილით, 125-ე მუხლის მე-8 და მე-12−მე-16 ნაწილებით, 125 2 −125 4 მუხლებით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 1341, 135-ე−1355, 146 ​1, 148-ე და 150-ე−150 3 მუხლებით, 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 151 1, 151 2, 152-ე, 152 2–152 ​9 და 153 4 მუხლებით, 153 6 მუხლის პირველი, მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 153 ​​9, 156 1, 158 3 და 158 4 მუხლებით, 158 5 მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებითა და  159-ე, 159 1, 172 8 და 172 9 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს ამ კოდექსის 2906 მუხლის გათვალისწინებით განიხილავს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ განსაზღვრული მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული ან მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ უფლებამოსილი ფიზიკური პირი ან იურიდიული პირი.“;

ბ) მე-3 და მე-4 ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. თუ ამ კოდექსის 552, 555, 556, 64 2 , 77 1, 77 2 და 103-ე მუხლებით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 1341, 135-ე−1355, 148-ე და 150 1­−150 3 მუხლებით, 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 151 1, 151 2, 152-ე, 152 2−152 9, 153 4, 153 ​​9, 156 1, 158 3 და 158 ​​​4 მუხლებით, 158 5 მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებითა და 159-ე და 159 1 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისას სამართალდამრღვევის იდენტიფიცირებისთვის ან სხვა ფაქტობრივი გარემოებების დადგენისთვის ადმინისტრაციული წარმოება საჭირო არ არის, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ განსაზღვრული მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული ან მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ უფლებამოსილი ფიზიკური პირი ან იურიდიული პირი ამ კოდექსის 290 6 მუხლის გათვალისწინებით ადგილზე განიხილავს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეს და სამართალდამრღვევს ადგილზევე შეუფარდებს ადმინისტრაციულ სახდელს (ჯარიმას).

4. ამ კოდექსის 552, 555, 556, 642, 771, 772, 103-ე და 1074 მუხლებით, 1142 მუხლის მე-6 ნაწილით, 125-ე მუხლის მე-8 და მე-12−მე-16 ნაწილებით, 1252 მუხლით, 1253 მუხლის მე-4−5​​1 ნაწილებით, 1254 მუხლით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 1341, 135-ე−1355, 1461, 148-ე და 1501−1503 მუხლებით, 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 1511, 151​​2, 152-ე, 1522−152და 1534 მუხლებით, 153​​6 მუხლის პირველი, მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 153​​9, 1583 და 158​​4 მუხლებით, 1585 მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებითა და 159-ე და 1591 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისთვის შეფარდებული ადმინისტრაციული სახდელის (ჯარიმის) ზემდგომ ორგანოში (თანამდებობის პირთან) გასაჩივრებისას საჩივარს ამ კოდექსის 290​​​6 მუხლის გათვალისწინებით განიხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ განსაზღვრული მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული ან მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ უფლებამოსილი პირი.“. 

3. 242-ე მუხლის 31 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3​​​1. ამ კოდექსის 552, 55​​​​​​5, 55​​6, 150​​​​2, 150​​​​3, 151​​​1, 152-ე, 152​​​​​3−1529 და 1534 მუხლებით, 1536 მუხლის პირველი, მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 153​​​​9, 1583 და 1584 მუხლებით, 158 5  მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებითა და 159-ე და 159 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის შემთხვევაში სამართალდამრღვევს გამოეწერება საჯარიმო ქვითარი, რომელიც იმავდროულად არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი.“.

4. 243-ე მუხლის 21 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„21. ამ კოდექსის 552, 555, 556, 771, 772, 1072 და 1073 მუხლებით, 125-ე მუხლის მე-8, მე-12, მე-13, მე-15 და მე-16 ნაწილებითა და 134-ე−1355, 1461, 1511, 1512 და 153 6 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისთვის სამართალდამრღვევი საამისოდ უფლებამოსილმა პირმა შეიძლება მიიყვანოს პოლიციაში, თუ სამართალდამრღვევს არ აქვს პიროვნების დამადასტურებელი საბუთები და არ არიან მოწმეები, რომლებსაც შეუძლიათ მიაწოდონ საჭირო ცნობები მის შესახებ.“.

5. 295-ე მუხლის პირველ ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ1“ ქვეპუნქტი:

„გ1) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ განსაზღვრული მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული ან მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ უფლებამოსილი ფიზიკური პირი ან იურიდიული პირი − ამ კოდექსის 1511, 1512 და 1534 მუხლებით, 1536 მუხლის პირველი, მე-3 და მე-4 ნაწილებითა და 1539 მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისას;“.

მუხლი 2. ამ კანონის ამოქმედებამდე დაწყებული შესაბამისი ადმინისტრაციული საქმის წარმოება დასრულდეს ამ კანონის ამოქმედებამდე მოქმედი წესით.

მუხლი 3. ეს კანონი ამოქმედდეს 2023 წლის 1 აპრილიდან.


საქართველოს პრეზიდენტისალომე ზურაბიშვილი

 

 

თბილისი,

22 დეკემბერი 2022 წ.

N2483-Xრს-Xმპ