„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 391
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 02/08/2021
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/08/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 01/09/2021
სარეგისტრაციო კოდი 240140000.10.003.022946
391
02/08/2021
ვებგვერდი, 02/08/2021
240140000.10.003.022946
„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №391

2021 წლის 2 აგვისტო

ქ. თბილისი

 

„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 03/06/2014, 240140000.10.003.017985) დამტკიცებულ სახელმწიფო პროგრამაში „აწარმოე საქართველოში“  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
  1. პირველი მუხლის:

ა) „ბ“, „გ“, „დ3“ და „ვ1“, ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) მეწარმე სუბიექტი − ამ პროგრამის მიზნებისათვის „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად რეგისტრირებული ფიზიკური პირი (მხოლოდ უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ნაწილში) და იურიდიული პირი გარდა:

ა.ა) სახელმწიფოსა და მუნიციპალიტეტის, აგრეთვე სს „საპარტნიორო ფონდის“ მიერ პირდაპირი ან არაპირდაპირი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი იურიდიული პირებისა;

ა.ბ) შვილობილი/მშობელი კომპანიისა, თუ ისინი საქმიანობას ახორციელებენ საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორი - სეკ 006-2016 (NACE-Rev-2) ერთსა და იმავე განყოფილებაში და თუ მათ მიერ აღებული სესხის/სალიზინგო პროექტის ღირებულება როგორც ცალ-ცალკე, ასევე ჯამურად აჭარბებს ამ დადგენილების მე-6 მუხლის მე-4, მე-5, მე-6 ან/და 61 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრულ ერთ ბენეფიციარზე ასათვისებელ მაქსიმალურ ჯამურ მოცულობას (გარდა უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტისა).

და რომელიც აკმაყოფილებს ყველა ქვემოთ დასახელებულ კრიტერიუმს:

ბ.ა) სახელმწიფოს მიმართ არ აქვს საგადასახადო დავალიანება (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ საგადასახადო დავალიანების გადახდევინება გადავადებულია ან მისი გადახდის ვალდებულება შეჩერებულია კანონის საფუძველზე);

ბ.ბ) არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში;

 ბ.გ) არის „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად III ან IV კატეგორიის საწარმო, მხოლოდ საწარმოს შემოსავლის კომპონენტში (გარდა უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტისა).

ამასთან, პროგრამის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ან/და „დ“ ქვეპუნქტების მიზნებისათვის მეწარმე სუბიექტად ითვლება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 21-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად განსაზღვრული პირი, ზემოთ დასახელებული „ბ.ა“ „ბ.ბ“ და „ბ.გ“ კრიტერიუმის დაკმაყოფილების გარეშეც;

გ) პროგრამის ბენეფიციარი – მეწარმე სუბიექტი, რომელსაც ამავე დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში სააგენტოსგან დადასტურებული აქვს შესაბამისი სესხი/სალიზინგო პროექტი. ამასთან, მეწარმე სუბიექტი სააგენტოსგან შესაბამისი დადასტურების მიღების შემდეგ ბენეფიციარად მიიჩნევა ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში პროექტის დამტკიცების თაობაზე კომერციული ბანკის/ლიზინგის გამცემის მიერ სააგენტოში შესაბამისი შეტყობინების წარდგენის მომენტიდან. პროგრამის ბენეფიციარად მიიჩნევა ამავე პროგრამის მე-7 მუხლის შესაბამისად უძრავი ქონების ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში ჩართული მეწარმე სუბიექტიც;

3) ლიზინგის საგნის ღირებულება − ლიზინგით გადასაცემი ქონების საწყისი ღირებულება და დამატებითი მომსახურების ღირებულება (ლიზინგის გამცემის მიერ ლიზინგის საგანთან დაკავშირებით გაწეული ტრანსპორტირების, მართვის, დაზღვევის, საგარანტიო მომსახურების, რემონტის, სხვა მსგავსი მომსახურების, ქონების და ამ ქონების ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებისათვის გადახდილი/გადასახდელი გადასახადების ღირებულება), ასეთის არსებობის შემთხვევაში, რომელსაც შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე დაერიცხება წლიური საპროცენტო განაკვეთი;

1) ლიზინგის გამცემი − საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული მეწარმე სუბიექტი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და პირობებით, შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს სალიზინგო პროექტს (ლიზინგით გასცემს ლიზინგის საგანს) და რომელთანაც პროგრამის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, გაფორმებულია სათანადო ხელშეკრულება.“

ბ) ამოღებულ იქნეს „კ“ ქვეპუნქტი.

გ) „ლ“, „1“, „მ“, „ო2“, და „ტ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ლ) სესხის რეფინანსირება − პროგრამის ბენეფიციარის მიერ მხოლოდ ამ პროგრამის ფარგლებში აღებული მიმდინარე კრედიტის გადაფარვა იმავე ან სხვა კომერციულ ბანკში აღებული რეფინანსირების კრედიტით, რომელიც არ აჭარბებს გადასაფარი კრედიტის დამტკიცებულ მოცულობას და მოიცავს მხოლოდ გადასაფარი კრედიტის ძირსა და კრედიტზე არსებულ დამტკიცებულ, აუთვისებელ თანხას. ამასთან, დამტკიცებული, აუთვისებელი თანხა თავის მხრივ უნდა გაიცეს ამ დადგენილების მე-6 მუხლის მე-9 პუნქტით განსაზღვრული მიზნობრიობით;

1) სალიზინგო პროექტის რეფინანსირება − პროგრამის ბენეფიციარის მიერ მხოლოდ ამ პროგრამის ფარგლებში აღებული მიმდინარე სალიზინგო პროექტის შესაბამისი ლიზინგის საგნის ღირებულების ნარჩენი თანხის გადაფარვა იმავე ან სხვა ლიზინგის გამცემთან 61 მუხლით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად ახალი სალიზინგო ხელშეკრულების გაფორმების გზით;

მ) სასტუმრო – შენობა ან/და შენობა-ნაგებობათა ერთობლიობა, თავისი ინფრასტრუქტურით, რომელიც პროექტით გათვალისწინებულია სასტუმროდ/სასტუმრო კომპლექსად. ასევე შენობის ერთი ან რამდენიმე ნაწილი, ერთად ან ცალ-ცალკე, რომელშიც პროექტით გათვალისწინებულია სასტუმროს არანაკლებ 10 (ათი) ნომრისა, დანართ №3-ის შესაბამისად;

2) ტურისტული სერვისები − თემატური პარკების ან/და სათავგადასავლო ტურიზმის მიმართულება, რომელიც ხორციელდება დანართ №5-ის შესაბამისად განსაზღვრული სავალდებულო პირობებით და რომლის ფარგლებშიც დამატებით საქმიანობად შეიძლება განისაზღვროს დანართ №5-ში მოცემული ეკონომიკური საქმიანობების ჩამონათვალი:

2.ა) თემატური პარკები − გარკვეული თემატიკით შექმნილი გასართობი პარკების სახეობა, რომელიც მოიცავს ეთნო/ეთნოგრაფიულ პარკსა და ვეიკ პარკს (Wake park):

ეთნო/ეთნოგრაფიული პარკი − ხელოვნურად შექმნილი ავთენტური დასახლების იმიტაცია, დამახასიათებელი არქიტექტურითა და ინფრასტრუქტურით, რომელიც წარმოაჩენს გარკვეული ეთნიკური ჯგუფის ქვემოთ მოცემული ცხოვრების სტილისა და ეთნოგრაფიული მახასიათებლებიდან ერთ-ერთს მაინც: ცხოვრების წესი, სამზარეულო, რელიგია, ტრადიციული სამოსი;

ვეიკ პარკი (Wake park) − წყლის თხილამურებით/წყლის დაფით სრიალისთვის, სერფინგისა და სხვა სათავგადასავლო წყლის აქტივობებისთვის შექმნილი, არანაკლებ 3 (სამი) ჰექტარის ფართობზე განთავსებული პარკი, რომელიც დამატებით უნდა მოიცავდეს ისეთ სერვისებს, როგორიცაა: კვების ობიექტი ან/და საწყლოსნო სპორტის სახეობების ინვენტარის მაღაზია ან/და სპორტსკოლა და ა. შ.;

2.ბ) სათავგადასავლო ტურიზმი − ტურიზმის სახეობა, რომელიც მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის (UNWTO) განმარტებით, ჩამოთვლილი სამი ელემენტიდან მოიცავს, სულ მცირე, ორ ელემენტს: ფიზიკურ აქტივობას, ბუნებრივ გარემოში/ბუნებაში ყოფნასა და კულტურულ ელემენტს. აღნიშნული მოიცავს: სახმელეთო ტურიზმის სახეობებს, საწყლოსნო ტურიზმის სახეობებს, საჰაერო ტურიზმის სახეობებს;

ტ) საქმიანობის/წარმოების დაწყება − პროგრამის ფარგლებში წარმოდგენილი პროექტით/საერთაშორისო ბრენდის გამოყენებისათვის გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიზნობრივი ოპერირების დაწყება, როგორც ახალი სესხის/სალიზინგო პროექტის აღების შემთხვევაში, ასევე გაფართოვება/გადაიარაღების შემთხვევაში;“

დ) დაემატოს „ფ“ და „ქ“ ქვეპუნქტები შემდეგი რედაქციით:

„ფ) შვილობილი კომპანია – მეწარმე სუბიექტი, რომელშიც პროგრამის ბენეფიციარი ფლობს წილის 50 ან მეტ პროცენტს;

ქ) მშობელი კომპანია - მეწარმე სუბიექტი, რომელიც ფლობს პროგრამის ბენეფიციარის წილის 50 ან მეტ პროცენტს.“

2. მე-2 მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3, მე-4 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი და მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. პროგრამის მიზანია საქართველოში მეწარმეობის განვითარება, მეწარმე სუბიექტების მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნის/არსებული საწარმოების გაფართოების/გადაიარაღების ხელშეწყობა და კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისა და საექსპორტო პოტენციალის ზრდა ფინანსებსა და უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობის საშუალებით.

2. პროგრამა მოიცავს ორ კომპონენტს:

ა) ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტი;

ბ) უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტი.

3. პროგრამის ფარგლებში კომპონენტები მეწარმე სუბიექტებისთვის ხელმისაწვდომია როგორც ცალ-ცალკე ისე ერთობლივად. მეწარმე სუბიექტი ინდუსტრიული ნაწილის ორივე კომპონენტით ერთობლივად სარგებლობის შემთხვევაში, მისი საქმიანობის კოდი უნდა შეესაბამებოდეს დანართ №1-ში და დანართ №8-ში მოცემული ეკონომიკური საქმიანობების ჩამონათვალს.“.

„ბ) სატრანსპორტო საშუალებების (გარდა პროგრამის მე-4 მუხლის „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ინდუსტრიებისა და სპეციალური საშუალებებისა, რომლებიც უშუალოდ გამოიყენება საწარმოს ტერიტორიაზე პროდუქციის/მომსახურების წარმოების პროცესში. ამასთანავე, პროგრამის მე-4 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ინდუსტრიაში დასაშვებია ბალნეოლოგიური კურორტის მახასიათებლიდან გამომდინარე მხოლოდ იმ დამხმარე სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა, რომლებიც განკუთვნილია კურორტზე განთავსებულ სასტუმროს ტერიტორიაზე შიდა გადაადგილებისათვის, ხოლო პროგრამის მე-4 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ინდუსტრიაში დასაშვებია მხოლოდ იმ სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა, რომლის მართვა/რომლითაც გადაადგილებაც კი დამოუკიდებლად ატარებს ტურისტული ატრაქციის ხასიათს, მათ შორის, საჰაერო ან/და მცურავი საშუალება) შეძენა, რემონტი;“.

„5. „სახელმწიფო პროგრამის – „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში კრედიტ(ებ)ი/სალიზინგო პროექტები გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში − ლარში.“.

  1. მე-3 მუხლის:

ა) მე-2, მე-3 და მე-4 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. სააგენტო, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, დამტკიცებული პროექტებისათვის უზრუნველყოფს:

ა) კომერციული ბანკის/ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე/სალიზინგო პროექტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის  თანადაფინანსებას პროგრამით განსაზღვრული პირობებით;

ბ) ინდუსტრიული ნაწილის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში პროგრამის საინფორმაციო-ტექნოლოგიურ უზრუნველყოფას;

გ) საერთაშორისო ბრენდის გადასახადის თანადაფინანსებას. ამასთან, სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში (მიუხედავად მისი შესაბამისი თავებისა) საერთაშორისო ბრენდის თანადაფინანსების გამოყნების შესაძლებლობა პროგრამის ბენეფიციარს აქვს მხოლოდ ერთხელ.

3. სააგენტოსა და კომერციულ ბანკს/ლიზინგის გამცემს შორის პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის განხორციელების მიზნით, ფორმდება შესაბამისი ხელშეკრულებები.

4. პროგრამის უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში, ქონების სააგენტო, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ პროგრამის დანართ №8-ით განსაზღვრული ეკონომიკური საქმიანობების ფარგლებში უზრუნველყოფს შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელებას უძრავი ქონების მეწარმე სუბიექტისთვის გადასაცემად.“;

ბ) ამოღებულ იქნეს მე-5 და მე-6 პუნქტები.

  1. მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.
  1. მე-5 მუხლის:

ა) პირველი და მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტი მოიცავს კრედიტის, ლიზინგისა და საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების მიმართულებებს. ამასთან, სასტუმრო ინდუსტრიასა და ბალნეოლოგიური კურორტების ინდუსტრიაში კრედიტის/ლიზინგის/საერთაშორისო ბრენდის მიმართულების გამოყენება დაშვებულია მხოლოდ სასტუმროს მესაკუთრე მეწარმე სუბიექტის მიერ, ხოლო ინდუსტრიების და ტურისტული სერვისების ინდუსტრიის ფარგლებში კრედიტის/ლიზინგის გამოყენება დაშვებულია ბიზნესის განხორციელების ადგილის საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად განსაზღვრული ნებისმიერი ფორმით სარგებლობაში მქონე მეწარმე სუბიექტთა მიერაც.   კრედიტისა და საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების, ასევე კრედიტისა და ლიზინგის ან ლიზინგისა და საერთაშორისო ბრენდის მიმართულებებით სარგებლობა შესაძლებელია როგორც ერთდროულად, ასევე ცალ-ცალკე.

3. კრედიტის/ლიზინგის მიმართულების ფარგლებში, პროგრამის ბენეფიციარი ვალდებულია უზრუნველყოს:

ა) ამ პროგრამის მე-4 მუხლის „ა“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ ინდუსტრიაში საქმიანობის დაწყება, კომერციული ბანკის/ლიზინგის გამცემის მიერ კრედიტის პირველი ტრანშის/ლიზინგის საგნის გაცემიდან არაუგვიანეს 2 წლისა, ხოლო არსებული საწარმოების გაფართოების/გადაიარაღების შემთხვევაში – პირველი ტრანშის/ლიზინგის საგნის გაცემიდან არაუგვიანეს 12 თვისა;

ბ) ამ პროგრამის მე-4 მუხლის „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ ინდუსტრიებში, საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების შემთხვევაში, საქმიანობის დაწყება კომერციული ბანკის/ლიზინგის გამცემის მიერ კრედიტის პირველი ტრანშის/ლიზინგის საგნის გაცემიდან არაუგვიანეს 3 წლისა, ხოლო საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების გარეშე, საქმიანობის დაწყებას ან/და არსებულის გაფართოების/გადაიარაღების შემთხვევაში, კომერციული ბანკის/ლიზინგის გამცემის მიერ კრედიტის პირველი ტრანშის/ლიზინგის საგნის გაცემიდან არაუგვიანეს 2 წლისა;

გ) ამ პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საქმიანობის დაწყებიდან ან/და არსებული საწარმოს გაფართოების/გადაიარაღების დასრულების შემდგომ 2 წლის განმავლობაში, წარმოების პროფილის შენარჩუნება;

დ) მიზნობრივი საქმიანობის განხორციელებისათვის საჭირო სამეურნეო/ადმინისტრაციული შენობა-ნაგებობების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მოთხოვნების შესაბამისად. კერძოდ, ბენეფიციარი ვალდებულია უზრუნველყოს სამეურნეო/ადმინისტრაციული შენობა-ნაგებობების შშმ პირების შეუფერხებელი დაშვება პანდუსების ან/და მსგავსი საშუალებების გამოყენებით;

ე) თანამშრომელთა შერჩევის ეტაპზე, ერთი და იმავე კვალიფიკაციის კანდიდატებს შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირ(ებ)ისათვის უპირატესობის მინიჭება;

ვ) სესხის/სესხის პირველი ტრანშის (რომელიც არ უნდა იყოს ამ დადგენილების მე-6 მუხლის მე-4, მე-5 ან მე-6 პუნქტებით დადგენილ სესხის მინიმალურ მოცულობაზე ნაკლები) ათვისება სააგენტოს მიერ სესხის დადასტურებიდან არაუგვიანეს 6 თვის ვადაში. ამ ვადის დარღვევით სესხის/სესხის ტრანშის გაცემის შემთხვევაში სააგენტო არ განახორციელებს ამ სესხზე თანადაფინანსების თანხის ჩარიცხვას, ამ შემთხვევაში დასახელებული მეწარმე სუბიექტი კარგავს პროგრამის ბენეფიციარის სტატუსს და უფლებამოსილია, პროგრამით სარგებლობის თაობაზე ხელახლა მიმართოს კომერციულ ბანკს ამ დადგენილების მე-6 მუხლით დადგენილი წესის დაცვით;

ზ) სესხის სრული ათვისება სააგენტოს მიერ სესხის დადასტურებიდან არაუგვიანეს 2 წლის ვადაში. ამ ვადის გასვლის შემდეგ სესხის დარჩენილი ნაწილის ათვისების შემთხვევაში, სააგენტო განახორციელებს მხოლოდ სესხის იმ ნაწილზე დარიცხული პროცენტის თანადაფინანსებას, რომელიც გაცემულია დადასტურებიდან არაუგვიანეს 2 წლის ვადაში;

თ) განახორციელოს სალიზინგო პროექტით განსაზღვრული თანამონაწილეობის თანხის გადახდა სალიზინგო კომპანიის წინაშე სალიზინგო პროექტის დამტკიცებიდან არაუგვიანეს 1 წლის ვადაში. ამ ვადის დარღვევით თანამონაწილეობის თანხის გადახდის შემთხვევაში სააგენტო არ განახორციელებს ამ სალიზინგო პროექტზე თანადაფინანსების თანხის ჩარიცხვას. რის შემდგომაც დასახელებული მეწარმე სუბიექტი კარგავს პროგრამის ბენეფიციარის სტატუსს და უფლებამოსილია, როგორც მეწარმე სუბიექტმა პროგრამით სარგებლობის თაობაზე ხელახლა მიმართოს ლიზინგის გამცემს ამ პროგრამით დადგენილი წესის დაცვით;“;

ბ) დაემატოს 31 პუნქტი შემდეგი რედაქციით:

„31. ამ მუხლის მე-3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის მიზნებისათვის შშმ პირთა სტატუსის დადგენისათვის გამოიყენება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული, შშმ პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი.“;

გ) მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. პროგრამის მიზნებიდან გამომდინარე, სააგენტო უფლებამოსილია, პროგრამასთან დაკავშირებით დაადგინოს დამატებითი პირობები კომერციული ბანკისათვის/ლიზინგის გამცემისათვის ან/და პროგრამის ბენეფიციარებისათვის, კომერციულ ბანკთან/ლიზინგის გამცემთან გაფორმებული ხელშეკრულებით.“.

6. მე-6 მუხლის:

ა) 11, მე-2 და მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„11. კომერციული ბანკი ამოწმებს მეწარმე სუბიექტის შესაბამისობას ამ დადგენილების პირველი მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტისა და ამ მუხლის მე-12 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის მოთხოვნებთან და ასევე მეწარმე სუბიექტის მიერ მოთხოვნილი სესხის შესაბამისობას პროგრამის კრიტერიუმებთან სააგენტოში შესაბამისი შეტყობინების გამოგზავნის ან გამოგზავნის წინა დღეს და შესაბამისობის დადასტურების შემთხვევაში სააგენტოში აგზავნის შესაბამის შეტყობინებას პროგრამის ფარგლებში პროექტის დამტკიცების თაობაზე. სააგენტო კომერციული ბანკის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, მისთვის საპასუხო შეტყობინების გაგზავნის გზით, არაუგვიანეს 7 სამუშაო დღის ვადაში ადასტურებს ან უარყოფს პროგრამის ფარგლებში დამტკიცებულ სესხს. სააგენტოს დადასტურების შემთხვევაში მეწარმე სუბიექტს ენიჭება პროგრამის ბენეფიციარის სტატუსი პროექტის დამტკიცების თაობაზე ბანკის მიერ შესაბამისი შეტყობინების სააგენტოში გაგზავნის მომენტიდან.

2. კომერციული ბანკის მიერ ამ პროგრამის მე-4 მუხლის „ა“ და „ე“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ ინდუსტრიაში საქმიანობისთვის და მის მიერ განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით კრედიტის დამტკიცებისა და სააგენტოს შესაბამისი დადასტურების შემთხვევაში, სააგენტო ამ მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული მოცულობების ფარგლებში ახორციელებს კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე დარიცხული 24 (ოცდაოთხი) თვის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთიდან 7 (შვიდი) პროცენტის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს კომერციული ბანკის მიერ გაცემულ კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთისა, კრედიტის ან მისი პირველი ტრანშის გაცემიდან 29 (ოცდაცხრა) თვის განმავლობაში. ამასთანავე, თუ კომერციული ბანკის მიერ გაცემული სესხის ვადა 24 (ოცდაოთხი) თვეზე ნაკლებია, სააგენტო განახორციელებს გაცემულ კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას გაცემული სესხის ვადით.

3. ამ პროგრამის მე-4 მუხლის „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ ინდუსტრიაში საქმიანობისათვის ან/და არსებულის გაფართოებისათვის/გადაიარაღებისათვის, კომერციული ბანკის მიერ განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით კრედიტის დამტკიცებისა და სააგენტოს შესაბამისი დადასტურების შემთხვევაში, სააგენტო ამ მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტებით განსაზღვრული მოცულობების ფარგლებში ახორციელებს კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე დარიცხული 24 (ოცდაოთხი) თვის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთიდან 7 (შვიდი) პროცენტის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს კომერციული ბანკის მიერ გაცემულ კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთისა, კრედიტის ან მისი პირველი ტრანშის გაცემიდან 29 (ოცდაცხრა) თვის განმავლობაში. ამასთანავე, თუ კომერციული ბანკის მიერ გაცემული სესხის ვადა 24 (ოცდაოთხი) თვეზე ნაკლებია, სააგენტო განახორციელებს გაცემულ კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას გაცემული სესხის ვადით.“;

ბ) დაემატოს 31 პუნქტი შემდეგი რედაქციით:

„31. სააგენტო ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების აღსრულების მიზნით თანადაფინანსების თანხას რიცხავს კომერციულ ბანკში სპეციალურად აღნიშნული მიზნით გახსნილ სატრანზიტო ანგარიშზე.“;

გ) მე-11 პუნქტი და მე-12 პუნქტის „ა“, „ბ“, „გ“ „დ“, „ე“, „ვ“, „ზ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„11. სააგენტო კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას ახორციელებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, თანხის ამ მუხლის 31 პუნქტის თანახმად გახსნილ ბანკის სატრანზიტო ანგარიშზე გადარიცხვით, სესხის მომსახურების გრაფიკის შესაბამისად, ბანკსა და სააგენტოს შორის შეთანხმებული წესით. ბენეფიციარის სესხის მომსახურების გრაფიკის შესაბამისად, წარმოშობილი ვალდებულების დასაფარად, გადარიცხული თანხის მიმართვის ვალდებულება ეკისრება კომერციულ ბანკს. კომერციული ბანკი ვალდებულია, სააგენტოს წილი ვალდებულების (თანადაფინანსების) ბენეფიციარისათვის დაფარვის შემდეგ, სატრანზიტო ანგარიშზე თანხის დარჩენის შემთხვევაში, ნაშთი დააბრუნოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე და აღნიშნულის თაობაზე ინფორმაცია მიაწოდოს სააგენტოს.“.

„ა) კრედიტის ვადაზე ადრე დაფარვის შემთხვევაში, პროგრამის ბენეფიციარს კომერციული ბანკის მიმართ არ წარმოეშობა წინსწრებით დაფარვის საკომისიო/ჯარიმა. ამასთან, წინსწრების საკომისიოდ არ მიიჩნევა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ Risk Sharing Framework – ის ფარგლებში გაცემული სესხისათვის მსესხებლის მიერ სესხის მომსახურების გრაფიკს გარეთ, ვადამდე, სესხის სრულად ან ნაწილობრივ დაფარვის შემთხვევაში ბანკის მიერ დაწესებული საკომისიო;

ბ) კომერციული ბანკის მიერ ამ პროგრამის ფარგლებში კრედიტის რეფინანსირების შემთხვევაში, არ უნდა იზრდებოდეს კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებისათვის განსაზღვრული თავდაპირველი ვადა;

გ) კომერციული ბანკის მიერ ამ მუხლის მე-4, მე-5, მე-6 და მე-7 პუნქტებით განსაზღვრული კრედიტის მაქსიმალური ოდენობის ფარგლებში დასაშვებია პარალელური კრედიტის გაცემა, რომლის დროსაც კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებისათვის განსაზღვრული ვადის ათვლა იწყება თავიდან;

დ) კრედიტის გაცემისას დარღვევების დაფიქსირების, მათ შორის, კრედიტის გაცემისას ამ პროგრამით ან/და ამ პროგრამის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების პირობებთან შეუსაბამობის შემთხვევაში, კომერციულ ბანკს ეკისრება ამავე ხელშეკრულებით განსაზღვრული ჯარიმა;

ე) კომერციული ბანკი ვალდებულია, მოახდინოს პროგრამაში ჩართვის მსურველი მეწარმე სუბიექტის წლიური შემოსავლის გადამოწმება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ოფიციალურ ანგარიშგების პორტალზე (www.reportal.ge). ბანკი ვალდებულია, უარი უთხრას მეწარმე სუბიექტს პროგრამაში ჩართვაზე, თუ გადამოწმების შედეგად დადგინდება, რომ იგი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად არ კვალიფიცირდება მე-3 ან მე-4 კატეგორიის საწარმოდ;

ვ) კომერციული ბანკის ვალდებულება აწარმოოს მონიტორინგი სატრანზიტო ანგარიშზე თანხების ბრუნვის თაობაზე  და სააგენტოს მიაწოდოს ინფორმაცია მასთან შეთანხმებული პერიოდულობით;

ზ) კომერციული ბანკის ვალდებულება ბენეფიციართან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში გაითვალისწინოს ამ დადგენილების მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად ბენეფიციარისათვის დაკისრებული ვალდებულებები და ამ ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში შესაბამისი სანქციები.“.

7. 61 მუხლის:

ა) 11 და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„11. ლიზინგის გამცემი ამოწმებს მეწარმე სუბიექტის შესაბამისობას ამ დადგენილების პირველი მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტისა და ამ მუხლის მე-8 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის მოთხოვნებთან და მის მიერ მოთხოვნილი სალიზინგო პროექტის შესაბამისობას პროგრამის კრიტერიუმებთან სააგენტოში შესაბამისი შეტყობინების გამოგზავნის ან გამოგზავნის წინა დღეს და შესაბამისობის დადასტურების შემთხვევაში სააგენტოში აგზავნის შეტყობინებას პროგრამის ფარგლებში სალიზინგო პროექტის დამტკიცების თაობაზე. სააგენტო ლიზინგის გამცემის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, მისთვის საპასუხო შეტყობინების გაგზავნის გზით, არაუგვიანეს 7 კალენდარული დღის ვადაში ადასტურებს პროგრამის ფარგლებში დამტკიცებულ სალიზინგო პროექტს. სააგენტოს დადასტურების შემდეგ მეწარმე სუბიექტს ენიჭება პროგრამის ბენეფიციარის სტატუსი პროექტის დამტკიცების თაობაზე ლიზინგის გამცემის მიერ შესაბამისი შეტყობინების სააგენტოში გაგზავნის მომენტიდან.

2. სააგენტო, ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული მოცულობების ფარგლებში, უზრუნველყოფს ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემული ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული 24 (ოცდაოთხი) თვის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთიდან 9 (ცხრა) პროცენტის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს ლიზინგის გამცემის მიერ ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთისა, ლიზინგის საგნის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 29 (ოცდაცხრა) თვის განმავლობაში. ამასთანავე, თუ სალიზინგო პროექტის ვადა 24 (ოცდაოთხი) თვეზე ნაკლებია, სააგენტო განახორციელებს გაცემულ ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას გაცემული სალიზინგო პროექტის ვადით.“;

ბ) დაემატოს 21 პუნქტი შემდეგი რედაქციით:

 „21. სააგენტო ამ მუხლის მე-2 პუნქტის აღსრულების მიზნით თანადაფინანსების თანხას რიცხავს კომერციულ ბანკში სპეციალურად აღნიშნული მიზნით გახსნილ სატრანზიტო ანგარიშზე.“;

გ) მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. სააგენტო ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის დადგენილ ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას ახორციელებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, თანხის ამ მუხლის 21 პუნქტის თანახმად გახსნილ სატრანზიტო ანგარიშზე გადარიცხვით, ლიზინგის გამცემსა და ბენეფიციარს შორის შეთანხმებული გრაფიკის შესაბამისად, სააგენტოსა და ლიზინგის გამცემს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით დადგენილი წესით. ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული საპროცენტო სარგებლის დარიცხვის გრაფიკის შესაბამისად, წარმოშობილი ვალდებულების დასაფარად, გადარიცხული თანხის მიმართვის ვალდებულება ეკისრება ლიზინგის გამცემს. ლიზინგის გამცემი ვალდებულია, სააგენტოს წილი ვალდებულების (თანადაფინანსების) ბენეფიციარისათვის დაფარვის შემდეგ, სატრანზიტო ანგარიშზე თანხის დარჩენის შემთხვევაში, ნაშთი დააბრუნოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე და აღნიშნულის თაობაზე ინფორმაცია მიაწოდოს სააგენტოს.“;

დ) მე-8 პუნქტიდან ამოღებულ იქნას „დ“ და „ვ“ ქვეპუნქტები;

ე) მე-8 პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თ) სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სალიზინგო პროექტის რეფინანსირების შემთხვევაში, არ უნდა გაიზარდოს სააგენტოს მხრიდან თანადაფინანსებისათვის განსაზღვრული თავდაპირველი ვადა;“;

ვ) მე-8 პუნქტს დაემატოს „ი“ და „კ“ ქვეპუნქტები შემდეგი რედაქციით:

„ი) ლიზინგის გამცემის ვალდებულება ბენეფიციართან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში გაითვალისწინოს ამ დადგენილების მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად ბენეფიციარისათვის დაკისრებული ვალდებულებები;

კ) ლიზინგის გამცემის ვალდებულება აწარმოოს მონიტორინგი სატრანზიტო ანგარიშზე თანხების ბრუნვის თაობაზე  და სააგენტოს მიაწოდოს ინფორმაცია მასთან შეთანხმებული პერიოდულობით.“.

8. ამოღებულ იქნეს მე-8 მუხლი.

9. მე-10 მუხლის:

ა) პირველი პუნქტის „ბ“ და ზ“ ქვეპუნქტები და მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) პროგრამის ბენეფიციარის მიერ შესაბამის კომერციულ ბანკთან/ლიზინგის გამცემთან გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა, კერძოდ, სესხის/სალიზინგო პროექტის გრაფიკით გათვალისწინებული მინიმალური შენატანის ზედიზედ 120 (ას ოცი) დღეზე მეტი ვადაგადაცილების ან/და კომერციული ბანკის/ლიზინგის გამცემის მიერ სააღსრულებო ფურცლის მიღების შემთხვევაში, სააგენტოს თანადაფინანსება წყდება;“;

„ზ) ბანკის/ლიზინგის გამცემის მიერ მე-6 მუხლის 11 და 61 მუხლის 11 პუნქტების დარღვევით პროექტის დამტკიცება. აღნიშნულ შემთხვევაში სააგენტო შეწყვეტს კონკრეტული პროექტის თანადაფინანსებას და ბანკისგან/ლიზინგის გამცემისგან მოითხოვს გადახდილი თანადაფინანსების თანხების უკან დაბრუნებას.“;

„3. პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ნაწილში პროგრამის ბენეფიციარის მიერ ვალდებულების დარღვევის გამო (მათ შორის, ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“, „დ“, „ე“, „ვ“  ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში) სააგენტოს მიერ თანადაფინანსების შეწყვეტის შემთხვევაში, ბენეფიციარი ვალდებულია, დააბრუნოს სააგენტოს მიერ პროგრამის ფარგლებში გადახდილი თანხები.“;

ბ) ამოღებულ იქნეს მე-4 პუნქტი.

10. 129 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ე) განაცხადი – ერთი მეწარმე სუბიექტის/პროგრამის ბენეფიციარის მიერ სააგენტოსთვის ელექტრონული ფორმით წარდგენილი ერთი მიმართვა, პროგრამაში მონაწილეობის მიღების მიზნით;“.

11. ამოღებულ იქნეს თავი I4.

12. სახელმწიფო პროგრამას „აწარმოე საქართველოში“ დაემატოს თავი I5 შემდეგი რედაქციით:

„თავი I5

სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“

უნივერსალური ინდუსტრიული ნაწილი

მუხლი 1227. ტერმინთა განმარტება

ა) პროგრამა − „სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ უნივერსალური ინდუსტრიული ნაწილი;

ბ) მეწარმე სუბიექტი − ამ პროგრამის მიზნებისათვის „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად რეგისტრირებული იურიდიული პირი გარდა:

ა.ა) სახელმწიფოსა და მუნიციპალიტეტის, აგრეთვე სს „საპარტნიორო ფონდის“ მიერ პირდაპირი ან არაპირდაპირი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი იურიდიული პირებისა;

ა.ბ) შვილობილი/მშობელი კომპანიისა, თუ ისინი საქმიანობას ახორციელებენ საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორი - სეკ 006-2016 (NACE-Rev-2) ერთსა და იმავე განყოფილებაში და თუ მათ მიერ აღებული სესხის/სალიზინგო პროექტის ღირებულება როგორც ცალ-ცალკე, ასევე ჯამურად აჭარბებს ამ პროგრამის 1229 მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრულ ერთ ბენეფიციარზე ასათვისებელ მაქსიმალურ ჯამურ მოცულობას.

და რომელიც აკმაყოფილებს ყველა ქვემოთ დასახელებულ კრიტერიუმს:

ბ.ა) სახელმწიფოს მიმართ არ აქვს საგადასახადო დავალიანება (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ საგადასახადო დავალიანების გადახდევინება გადავადებულია ან მისი გადახდის ვალდებულება შეჩერებულია კანონის საფუძველზე);

ბ.ბ) არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში;

 ბ.გ) არის „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად III ან IV კატეგორიის საწარმო, მხოლოდ საწარმოს შემოსავლის კომპონენტში (გარდა უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტისა).

ამასთან, პროგრამის 1238  მუხლის მიზნებისათვის მეწარმე სუბიექტად ითვლება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 21-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად განსაზღვრული პირი, ზემოთ დასახელებული „ბ.ა“ „ბ.ბ“ და „ბ.გ“ კრიტერიუმის დაკმაყოფილების გარეშეც;

გ) პროგრამის ბენეფიციარი – მეწარმე სუბიექტი, რომელსაც სააგენტოსგან დადასტურებული აქვს შესაბამისი სესხი/სალიზინგო პროექტი. ამასთან, მეწარმე სუბიექტი სააგენტოსგან შესაბამისი დადასტურების მიღების შემდეგ ბენეფიციარად მიიჩნევა თანადაფინანსების მიმართულების ფარგლებში პროექტის დამტკიცების თაობაზე კომერციული ბანკის/ლიზინგის გამცემის მიერ სააგენტოში შესაბამისი შეტყობინების წარდგენის მომენტიდან. ამასთან, პროგრამის ბენეფიციარად მიიჩნევა ამ პროგრამის 1238 მუხლის შესაბამისად საერთაშორისო ბრენდის გადასახადის თანადაფინანსების ნაწილში ჩართული მეწარმე სუბიექტიც;

დ) პროექტი − უნივერსალური ინდუსტრიული ნაწილის ფარგლებში დამტკიცებული პროექტი;

ე) სალიზინგო პროექტი − პროგრამის თანადაფინანსების მიმართულების ფარგლებში, ლიზინგის გამცემსა და მეწარმე სუბიექტს (ლიზინგის საგნის პოტენციურ მიმღებს) შორის შეთანხმებული პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს დადგენილი პერიოდულობით გადასახდელი საზღაურის სანაცვლოდ ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ბენეფიციარზე სალიზინგო საგნის გაცემას ამ საგნის შესყიდვის უფლებით ან ასეთი უფლების გარეშე, გარდა ისეთი სალიზინგო პროექტისა, რომლითაც ლიზინგის გამცემი მეწარმე სუბიექტისგან იძენს ლიზინგის საგანს, შემდგომ ამ უკანასკნელის მიერ მასზე საკუთრების უფლების დაბრუნების მიზნით (უკულიზინგი) ან/და ისეთი სალიზინგო პროექტისა, რა დროსაც ხდება ლიზინგის მიმღებისათვის მსუბუქი ავტოსატრანსპორტო საშუალებ(ებ)ის ან/და უძრავი ქონების ლიზინგით გადაცემა ან/და სალიზინგო საზღაურის გადახდა პროდუქციით;

ვ) პროექტის თანადაფინანსება/სალიზინგო პროექტის თანადაფინანსება − სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სააგენტოს მხრიდან კომერციული ბანკის/ლიზინგის გამცემის მიერ კრედიტზე/ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის პროგრამით განსაზღვრული პირობებით დაფარვა;

ზ) ლიზინგის საგნის ღირებულება − ლიზინგით გადასაცემი ქონების საწყისი ღირებულება და დამატებითი მომსახურების ღირებულება (ლიზინგის გამცემის მიერ ლიზინგის საგანთან დაკავშირებით გაწეული ტრანსპორტირების, მართვის, დაზღვევის, საგარანტიო მომსახურების, რემონტის, სხვა მსგავსი მომსახურების, ქონების და ამ ქონების ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებისათვის გადახდილი/გადასახდელი გადასახადების ღირებულება), ასეთის არსებობის შემთხვევაში, რომელსაც შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე დაერიცხება წლიური საპროცენტო განაკვეთი;

თ) ლიზინგის საგანი − პროგრამის ფარგლებში ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ბენეფიციარზე ლიზინგით გაცემული ქონება;

ი) კომერციული ბანკი − საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული კომერციული ბანკ(ებ)ი, რომელთანაც ამ პროგრამის ფარგლებში, პროგრამის 1231 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, გაფორმებულია სათანადო ხელშეკრულება;

კ) ლიზინგის გამცემი − საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული მეწარმე სუბიექტი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და პირობებით, შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს სალიზინგო პროექტს (ლიზინგით გასცემს ლიზინგის საგანს) და პროგრამის 1231 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, სააგენტოსთან გაფორმებული აქვს შესაბამისი ხელშეკრულება;

ლ) სამინისტრო − საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;

მ) სააგენტო − საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – აწარმოე საქართველოში;

ნ) სესხის რეფინანსირება − პროგრამის ბენეფიციარის მიერ მხოლოდ ამ პროგრამის ფარგლებში აღებული მიმდინარე კრედიტის გადაფარვა იმავე ან სხვა კომერციულ ბანკში აღებული რეფინანსირების კრედიტით, რომელიც არ აჭარბებს გადასაფარი კრედიტის დამტკიცებულ მოცულობას და მოიცავს მხოლოდ გადასაფარი კრედიტის ძირსა და კრედიტზე არსებულ დამტკიცებულ, აუთვისებელ თანხას. ამასთან, დამტკიცებული, აუთვისებელი თანხა თავის მხრივ უნდა გაიცეს ამ დადგენილების 1236 მუხლით განსაზღვრული მიზნობრიობით. ამასთან, ამ პროგრამის მიზნებისათვის არ დაიშვება მიმდინარე კრედიტის უცხოურ ვალუტაში რეფინანსირება;

ო) სალიზინგო პროექტის რეფინანსირება − პროგრამის ბენეფიციარის მიერ მხოლოდ ამ პროგრამის ფარგლებში აღებული მიმდინარე სალიზინგო პროექტის შესაბამისი ლიზინგის საგნის ღირებულების ნარჩენი თანხის გადაფარვა იმავე ან სხვა ლიზინგის გამცემთან ამ დადგენილების 1237 მუხლით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად ახალი სალიზინგო ხელშეკრულების გაფორმების გზით. ამასთან, ამ პროგრამის მიზნებისათვის არ დაიშვება მიმდინარე სალიზინგო პროექტის უცხოურ ვალუტაში რეფინანსირება;

პ) სასტუმრო – შენობა ან/და შენობა-ნაგებობათა ერთობლიობა, თავისი ინფრასტრუქტურით, რომელიც პროექტით გათვალისწინებულია სასტუმროდ. ასევე შენობის ერთი ან რამდენიმე ნაწილი, ერთად ან ცალ-ცალკე, რომელშიც პროექტით გათვალისწინებულია სასტუმროს არანაკლებ 10 (ათი) ნომრისა, დანართ №3-ის შესაბამისად;

ჟ) საერთაშორისო ბრენდი – სასაქონლო ნიშანი, რომლითაც საქართველოს ფარგლებს გარეთ ოპერირებს არანაკლებ 15 (თხუთმეტი) სასტუმრო ან/და სასაქონლო ნიშანთა მმართველი კომპანია/ჯგუფი (უცხოური საწარმო), რომელიც ოპერირებს საქართველოს გარდა არანაკლებ 50 სასტუმროთი, რომელთანაც მეწარმე სუბიექტს გაფორმებული აქვს საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების ან/და სასტუმროს მმართველი უცხოური საწარმოს სასაქონლო ნიშნის სარგებლობისთვის განსაზღვრული ხელშეკრულება;

რ) სასტუმრო ინდუსტრია – საქმიანობა, რომელიც ამ პროგრამის შესაბამისად ხორციელდება მეწარმე სუბიექტის მიერ საქართველოში, მის საკუთრებაში ან დროებით სარგებლობაში არსებულ ფართზე განთავსებულ სასტუმროში, ქ. თბილისისა და ქ. ბათუმის (საქართველოს პარლამენტის 2011 წლის 14 ივნისის №4757-Iს დადგენილების ამოქმედებამდე არსებულ ადმინისტრაციულ საზღვრებში) ტერიტორიების გარდა, სასტუმროს ექსპლუატაციით, საერთაშორისო ბრენდის გამოყენებით ან მის გარეშე. პროგრამის მიზნებისათვის უძრავი ნივთის დროებით სარგებლობა გულისხმობს პროგრამაში ჩართვის მსურველი მეწარმე სუბიექტის მიერ საქართველოს სახელმწიფოსგან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით განმტკიცებული სარგებლობის ნებისმიერი ფორმით მიღებული უძრავი ქონებით სარგებლობის უფლებას, რომელიც დასტურდება საჯარო რეესტრის ამონაწერით და წარმოშობილია არანაკლებ კომერციული ბანკის/ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ბენეფიციარზე სესხის/ლიზინგის საგნის გაცემიდან ბენეფიციარის მიერ პროგრამით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე ვადით დადებული ხელშეკრულებით;

ს) ბალნეოლოგიური კურორტების ინდუსტრია – ამ მუხლის „რ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული საქმიანობა, რომელიც ხორციელდება ამ დადგენილების დანართი N4 - ში მოცემულ ბალნეოლოგიური კურორტებისათვის განსაზღვრულ გეოგრაფიულ ლოკაციაზე;

ტ) ტურისტული სერვისები − თემატური პარკების ან/და სათავგადასავლო ტურიზმის მიმართულება, რომელიც ხორციელდება დანართ №5-ის შესაბამისად განსაზღვრული სავალდებულო პირობებით და რომლის ფარგლებშიც დამატებით საქმიანობად შეიძლება განისაზღვროს დანართ №5-ში მოცემული ეკონომიკური საქმიანობების ჩამონათვალი:

თემატური პარკები − გარკვეული თემატიკით შექმნილი გასართობი პარკების სახეობა, რომელიც მოიცავს ეთნო/ეთნოგრაფიულ პარკსა და ვეიკ პარკს (Wake park):

− ეთნო/ეთნოგრაფიული პარკი − ხელოვნურად შექმნილი ავთენტური დასახლების იმიტაცია, დამახასიათებელი არქიტექტურითა და ინფრასტრუქტურით, რომელიც წარმოაჩენს გარკვეული ეთნიკური ჯგუფის ქვემოთ მოცემული ცხოვრების სტილისა და ეთნოგრაფიული მახასიათებლებიდან ერთ-ერთს მაინც: ცხოვრების წესი, სამზარეულო, რელიგია, ტრადიციული სამოსი;

− ვეიკ პარკი (Wake park) − წყლის თხილამურებით/წყლის დაფით სრიალისთვის, სერფინგისა და სხვა სათავგადასავლო წყლის აქტივობებისთვის შექმნილი, არანაკლებ 3 (სამი) ჰექტარის ფართობზე განთავსებული პარკი, რომელიც დამატებით უნდა მოიცავდეს ისეთ სერვისებს, როგორიცაა: კვების ობიექტი ან/და საწყლოსნო სპორტის სახეობების ინვენტარის მაღაზია ან/და სპორტსკოლა და ა. შ.;

სათავგადასავლო ტურიზმი − ტურიზმის სახეობა, რომელიც მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის (UNWTO) განმარტებით, ჩამოთვლილი სამი ელემენტიდან მოიცავს, სულ მცირე, ორ ელემენტს: ფიზიკურ აქტივობას, ბუნებრივ გარემოში/ბუნებაში ყოფნასა და კულტურულ ელემენტს. აღნიშნული მოიცავს: სახმელეთო ტურიზმის სახეობებს, საწყლოსნო ტურიზმის სახეობებს, საჰაერო ტურიზმის სახეობებს;

უ) აგრო ტურისტული ინდუსტრია - ფერმერული მეურნეობა, სადაც დამატებითი შემოსავლის მიღების მიზნით საკუთარი წარმოებული პროდუქტის გამოყენებით ხდება მეურნეობის ტერიტორიაზე დასახელებული  ტურისტული მომსახურებიდან ერთ-ერთის შეთავაზება მაინც: განთავსება, კვებით მომსახურება, საგანმანათლებლო, შემეცნებითი, გასართობი, რეკრეაციული და სხვა აქტივობა. მეურნეობის აგრო ტურისტულად მიჩნევისათვის აუცილებელია, მისი განმახორციელებელი პირი აკმაყოფილებდეს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ პირობას:

უ.ა) საკუთრების ან მართლზომიერი სარგებლობის უფლებით უნდა ფლობდეს ფერმერულ მეურნეობას;

უ.ბ) სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად, რეგისტრირებული უნდა იყოს ბიზნესოპერატორად;

უ.გ) რეგისტრირებული უნდა იყოს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ფერმათა/ფერმერთა რეესტრში;

ფ) ეკო ტურისტული ინდუსტრია - ეკოტურიზმის სერვისთა ერთობლიობით შექმნილი ღირებულებათა ჯაჭვი, რომელთა შორისაც პრიორიტეტად მიიჩნევა და სავალდებულოა შემდგომი ტიპის მომსახურებებიდან ერთ-ერთის არსებობა:

-        რეგიონისთვის სახასიათო საცხოვრებელი არქიტექტურის განთავსება (10 ნომრამდე)

არსებული შენობა-ნაგებობა, რომელიც არის რეგიონისთვის დამახასიათებელი ავთენტური არქიტექტურის და განკუთვნილია განთავსების ობიექტად განვითარებისა და ფუნქციონირებისთვის, ერთდროულად (დროის ერთ მონაკვეთში) მინიმუმ 8 სტუმრის გამასპინძლების შესაძლებლობით, მაქსიმუმ 10 სანომრე ფონდით.

-        ტრადიციული რეწვის სახელოსნო საჩვენებელი, ტურისტული შეთავაზებით

არსებული, მოქმედი სახელოსნო საქმიანობისთვის გამორჩეული სახასიათო ელემენტებით, რომელსაც გააჩნია არანაკლებ 10 ადამიანზე გათვლილი საჩვენებელი სივრცე და ასევე არანაკლებ 5 ადამიანზე გათვლილი მასტერკლასის ჩატარების შესაძლებლობა.

-        გაქირავების სერვისი - (მათ შორის არამოტორიზებული ტიპის გადაადგილების საშუალებები)

აღნიშნული მოიცავს ველოსიპედის, ცხენის, საწყალოსნო არამოტორიზებული ტრანსპორტის ნაირსახებების, სეზონური ჩასაბმელი საშუალებების (მაგ. მარხილი, ეტლი და ა.შ.) და მათთან დაკავშირებული უსაფრთხოების ან/და სხვა აღჭურვილობის/ინვენტარის გაქირავებას, რომელიც გამოიყენება ბუნებაში გადაადგილებისას და ბუნების აღქმისა და დაკვირვებისათვის.

ქ) პარალელური კრედიტი/პარალელური სალიზინგო პროექტი − კრედიტის გამცემის/ლიზინგის საგნის გამცემის მიერ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ერთსა და იმავე ინდუსტრიაში, ერთსა და იმავე ბენეფიციართან შეთანხმებული ერთზე მეტი პროექტი/სალიზინგო პროექტი;

ღ) გუდვილი − ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS 3) შესაბამისად განსაზღვრული გუდვილი;

ყ) შემოსავალი – „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განსაზღვრული შემოსავალი;

შ) შვილობილი კომპანია – მეწარმე სუბიექტი, რომელშიც პროგრამის ბენეფიციარი ფლობს წილის 50 ან მეტ პროცენტს;

ჩ) მშობელი კომპანია - მეწარმე სუბიექტი, რომელიც ფლობს პროგრამის ბენეფიციარის წილის 50 ან მეტ პროცენტს;

ც) სასესხო შეთანხმება - „საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის“ პროექტის განხორციელების მიზნით საქართველოსა და რეკონსტრუქციის და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის 2021 წლის 17 მაისს გაფორმებული სესხის ხელშეკრულება.

მუხლი 1228. პროგრამის მიზანი და აღწერა

1. პროგრამის მიზანია საქართველოში მეწარმეობის განვითარება, მეწარმე სუბიექტების მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნის/არსებული საწარმოების გაფართოების/გადაიარაღების ხელშეწყობა, ახალი კორონავირუსის (COVID 19) პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური სირთულეების დაძლევის მიზნით კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა მათთვის ბიზნესის ხელშემწყობი მრავალფეროვანი და უნივერსალური მექანიზმის შეთავაზებით.

2. პროგრამის კოორდინაციას ახორციელებს სამინისტრო, რომელიც ასევე უზრუნველყოფს სააგენტოს მიერ ამ დადგენილებით განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულების ზედამხედველობას.

3. პროგრამის მონიტორინგს ახორციელებს სააგენტო.

4. პროგრამის არამიზნობრივი განხორციელების აღმოჩენის შემთხვევაში ან/და პროგრამით განსაზღვრული სხვა ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში, სააგენტო იმოქმედებს პროგრამის 1231 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად.

5. ამ პროგრამის განხორციელებიდან გამომდინარე, ნებისმიერი დავა განიხილება საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

6. პროგრამის დაფინანსების წყაროა სახელმწიფო ბიუჯეტით სააგენტოსთვის გათვალისწინებული ასიგნებები.

7. პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები შესაძლოა დამატებით დაფინანსდეს საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციების, ასევე, საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრებით.

8. პროგრამით სარგებლობა შეუძლია მხოლოდ იმ მეწარმე სუბიექტებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ პროგრამით განსაზღვრულ პირობებს. ამასთან, თუ კონკრეტულ სესხთან/სალიზინგო პროექტთან მიმართებით კომერციული ბანკი/ლიზინგის გამცემი სარგებლობს  სასესხო შეთანხმების პროექტით, ამ შემთხვევაში გარდა პროგრამით განსაზღვრული პირობებისა როგორც მეწარმე სუბიექტი, ასევე თავად ბანკი/ლიზინგის გამცემი უნდა აკმაყოფილებდეს სასესხო შეთანხმების ყველა სავალდებულო პირობას, რომელიც გაწერილი იქნება სააგენტოსა და კომერციულ ბანკს/ლიზინგის გამცემს შორის ამ დადგენილების 1231 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად გაფორმებულ ხელშეკრულებაში.

მუხლი 1229. პროგრამის მიმართულებები და ლიმიტები

1.პროგრამა მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:

ა) თანადაფინანსების მიმართულება:

ა.ა) კომერციული ბანკის მიერ გაცემულ სესხზე დარიცხული საპროცენტო სარგებლის თანადაფინანსება (სესხის კომპონენტი),

ა.ბ) ლიზინგის გამცემის მიერ გაცემული ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული საპროცენტო სარგებლის თანადაფინანსება (ლიზინგის კომპონენტი),

ა.გ) საერთაშორისო ბრენდის გადასახადის თანადაფინანსების კომპონენტი.

ბ) საგარანტიო მიმართულება – კომერციული ბანკის მიერ გაცემული სესხის გარანტირება;

გ) საგრანტო მიმართულება - გრანტის გაცემა ბენეფიციარზე;

დ) უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობის მიმართულება.

  1. პროგრამა ემსახურება შემდეგ მიზნობრივ ინდუსტრიებს:

ა) წარმოების ინდუსტრია - დანართი 11-ის შესაბამისად,

ბ) სასტუმრო ინდუსტრია/ბალნეოლოგიური კურორტების ინდუსტრია - დანართი N3 და დანართი N4-ის შესაბამისად,

გ) ტურისტული სერვისების ინდუსტრია - დანართი N5-ის შესაბამისად,

დ) აგრო ტურისტული ინდუსტრია,

ე) ეკო ტურისტული ინდუსტრია.

3. პროგრამის ფარგლებში ერთ სესხთან მიმართებით მეწარმე სუბიექტი უფლებამოსილია გამოიყენოს როგორც თანადაფინანსების მიმართულება, ასევე საგარანტიო მიმართულება. ამასთან, იგი უფლებამოსილია ისარგებლოს საგრანტო მიმართულებაც თუ მისი საქმიანობა თავსდება დანართი N9 - ით დადგენილ ჩამონათვალში.

4. პროგრამის ფარგლებში ერთ სალიზინგო პროექტთან მიმართებით მეწარმე სუბიექტი უფლებამოსილია გამოიყენოს თანადაფინანსების მიმართულება. ამასთან, იგი უფლებამოსილია ისარგებლოს საგრანტო მიმართულებითაც თუ მისი საქმიანობა თავსდება დანართი N9 - ით დადგენილ ჩამონათვალში.

5. პროგრამის ფარგლებში სასტუმრო ინდუსტრიის მიმართულებით ერთ სესხთან/სალიზინგო პროექტთან მიმართებით მეწარმე სუბიექტი უფლებამოსილია გამოიყენოს სესხის/ლიზინგის კომპონენტი ან/და საგარანტიო მიმართულება (სესხის კომპონენტით სარგებლობის შემთხვევაში) ან/და საერთაშორისო ბრენდის გადასახადის თანადაფინანსების კომპონენტი.

6. მეწარმე სუბიექტი უფლებამოსილია ისარგებლოს მხოლოდ საერთაშორისო ბრენდის გადასახადის თანადაფინანსების კომპონენტითაც სესხისა და ლიზინგის კომპონენტების გამოყენების გარეშე. ამასთან, საერთასორისო ბრენდის გადასახადის თანადაფინანსებით სარგებლობის უფლება მეწარმე უსბიექტს სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში აქვს მხოლოდ ერთხელ.

7. პროგრამის ფარგლებში ერთ სესხთან/სალიზინგო პროექტთან მიმართებით მეწარმე სუბიექტი უფლებამოსილია გამოიყენოს უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტიც ამ დადგენილების პირველი თავის მე-7 მუხლით დადგენილი წესის შესაბამისად, თუ მისი ეკონომიკური საქმიანობა თავსდება როგორც დანართ 11-ში, ასევე დანართ N8-შიც.

8. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში კრედიტ(ებ)ი/სალიზინგო პროექტები გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში − ლარში.

9. პროგრამის ფარგლებში ერთი ბენეფიციარის მიერ ასათვისებელი სესხ(ებ)ის/ლიზინგის საგნების ღირებულების მინიმალური მოცულობაა - 50 000 ლარი, ხოლო მაქსიმალური ჯამური მოცულობაა 10 მლნ ლარი.

მუხლი 1230. მიზნობრივი ეკონომიკური საქმიანობები

1.პროგრამის ფარგლებში სამიზნე ეკონომიკური საქმიანობების ჩამონათვალი (წარმოების ინდუსტრია) განსაზღვრულია ამ დადგენილების დანართ N11-ში.

2.პროგრამის საგრანტო კომპონენტით სარგებლობის შემთხვევაში მეწარმე სუბიექტის საქმიანობა უნდა თავსდებოდეს დანართ N9-ში.

თანადაფინანსების მიმართულება

მუხლი 1231. მიმართულების განმახორციელებელ სუბიექტთა უფლებამოსილება

1. სააგენტო, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, კომერციული ბანკის/ლიზინგის გამცემის მიერ დამტკიცებული და სააგენტოს მიერ დადასტურებული პროექტებისათვის უზრუნველყოფს:

ა) კომერციული ბანკის/ლიზინგის გამცემის მიერ კომპონენტის ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე/ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას, მიმართულების ფარგლებში განსაზღვრული კრიტერიუმებისა და ლიმიტების შესაბამისად;

ბ) თანადაფინანსების მიმართულების საინფორმაციო-ტექნოლოგიურ უზრუნველყოფას;

გ) საერთაშორისო ბრენდის გადასახადის თანადაფინანსებას ამ დადგენილების 1238 მუხლით დადგენილი წესის შესაბამისად.

2. სააგენტოსა და კომერციულ ბანკებს/ლიზინგის გამცემს შორის თანადაფინანსების მიმართულების სესხის/ლიზინგის კომპონენტის ეფექტიანად განხორციელების მიზნით ფორმდება შესაბამისი ხელშეკრულებები.

3. კომერციული ბანკი/ლიზინგის გამცემი, ამ პროგრამისა და ამ მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, უფლებამოსილია, ამ კომპონენტის ფარგლებში გასცეს სესხი/ლიზინგის საგანი ბენეფიციარზე.

მუხლი 1232. სესხის/ლიზინგის კომპონენტის აღსრულების პროცედურა

1. პროგრამაში მონაწილეობის მსურველი ფიზიკური პირი, თანადაფინანსების მიმართულების ფარგლებში, მიმართავს კომერციულ ბანკს/ლიზინგის გამცემს.

2. კომერციული ბანკი/ლიზინგის გამცემი ამოწმებს მეწარმე სუბიექტის შესაბამისობას მიმართულების კრიტერიუმებთან და შესაბამისობის დადგენის შემთხვევაში სააგენტოში აგზავნის სესხისა/სალიზინგო პროექტისა და მსესხებლის შესახებ ინფორმაციას, სააგენტო მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით არაუგვიანეს 7 კალენდარული დღისა ახორციელებს სესხი/სალიზინგო პროექტის დადასტურებას, რის შემდეგაც ბანკი/ლიზინგის გამცემი უფლებამოსილია გასცეს სესხი/სალიზინგო პროექტი.

3.კომერციული ბანკი/ლიზინგის გამცემი უფლებამოსილია კომპონენტის ფარგლებში სესხი/ლიზინგის საგანი გასცეს როგორც ფიქსირებულ, ასევე მცურავ საპროცენტო განაკვეთში.

4. კომერციული ბანკის/ლიზინგის გამცემის მიერ გაცემულ კრედიტზე, რომელიც აკმაყოფილებს ამ მიმართულებით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს, მაგრამ კრედიტის/ლიზინგის პარალელური კრედიტის/პარალელური სალიზინგო პროექტის შემთხვევაში − კრედიტების მთლიანი მოცულობა აღემატება, პროგრამით განსაზღვრულ მაქსიმალურ მოცულობას, ამ მიმართულებით გათვალისწინებული თანადაფინანსება გავრცელდება მხოლოდ მიმართულების ფარგლებში აღებულ იმ სესხ(ებ)ზე/სალიზინგო პროექტებზე, რომელთა (ჯამური) მოცულობა არ აღემატება პროგრამით განსაზღვრულ სესხის/ლიზინგის საგნის ღირებულების მაქსიმალურ მოცულობას.

მუხლი 1233 პროგრამის ბენეფიციარის ვალდებულებები

1.ამ პროგრამის ფარგლებში სააგენტოს წინაშე არსებული ბენეფიციარის ვალდებულებები მოცემულია ბანკს/ლიზინგის გამცემს და ბენეფიციარს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში.

2. ბენეფიციარი ვალდებულია უზრუნველყოს:

ა) პროგრამაში მონაწილეობის ვადით საკუთრებაში ან სარგებლობაში იქონიოს (გარდა სასტუმრო/ბალნეოლოგიური კურორტების ინდუსტრიისა, რომელიც რეგულირდება ამ დადგენილების 1227 მუხლის „რ“ და „ს“ ქვეპუნქტების შესაბამისად) ის უძრავი ქონება, სადაც ხდება მიზნობრივი ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელება.

ბ) მიზნობრივი საქმიანობის განხორციელებისათვის საჭირო სამეურნეო/ადმინისტრაციული შენობა-ნაგებობების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მოთხოვნების შესაბამისად. კერძოდ, ბენეფიციარი ვალდებულია უზრუნველყოს სამეურნეო/ადმინისტრაციული შენობა-ნაგებობების შშმ პირების შეუფერხებელი დაშვება პანდუსების ან/და მსგავსი საშუალებების გამოყენებით;

გ) თანამშრომელთა შერჩევის ეტაპზე, ერთი და იმავე კვალიფიკაციის კანდიდატებს შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირ(ებ)ისათვის უპირატესობის მინიჭება;

დ) მხოლოდ ლიზინგის კომპონენტის ფარგლებში: განახორციელოს სალიზინგო პროექტით განსაზღვრული თანამონაწილეობის თანხის გადახდა სალიზინგო კომპანიის წინაშე სალიზინგო პროექტის დამტკიცებიდან არაუგვიანეს 1 წლის ვადაში. ამ ვადის დარღვევით თანამონაწილეობის თანხის გადახდის შემთხვევაში სააგენტო არ განახორციელებს ამ სალიზინგო პროექტზე თანადაფინანსების თანხის ჩარიცხვას. რის შემდგომაც დასახელებული მეწარმე სუბიექტი კარგავს პროგრამის ბენეფიციარის სტატუსს და უფლებამოსილია, როგორც მეწარმე სუბიექტმა პროგრამით სარგებლობის თაობაზე ხელახლა მიმართოს ლიზინგის გამცემს ამ პროგრამით დადგენილი წესის დაცვით;

ე) მხოლოდ სესხის კომპონენტის ფარგლებში: სესხის/სესხის პირველი ტრანშის (რომელიც, არ უნდა იყოს ამ დადგენილების 1235 მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილ სესხის მინიმალურ მოცულობაზე ნაკლები) ათვისება სააგენტოს მიერ სესხის დადასტურებიდან არაუგვიანეს 6 თვის ვადაში. ამ ვადის დარღვევით სესხის/სესხის ტრანშის გაცემის შემთხვევაში სააგენტო არ განახორციელებს ამ სესხზე თანადაფინანსების თანხის ჩარიცხვას. რის შემდგომაც დასახელებული მეწარმე სუბიექტი კარგავს პროგრამის ბენეფიციარის სტატუსს და უფლებამოსილია, როგორც მეწარმე სუბიექტმა პროგრამით სარგებლობის თაობაზე ხელახლა მიმართოს კომერციულ ბანკს ამ პროგრამით დადგენილი წესის დაცვით;

ვ) მხოლოდ სესხის კომპონენტის ფარგლებში: სესხის სრული ათვისება სააგენტოს მიერ სესხის დადასტურებიდან არაუგვიანეს 2 წლის ვადაში. ამ ვადის გასვლის შემდეგ სესხის დარჩენილი ნაწილის ათვისების შემთხვევაში, სააგენტო განახორციელებს მხოლოდ სესხის იმ ნაწილზე დარიცხული პროცენტის თანადაფინანსებას, რომელიც გაცემულია დადასტურებიდან არაუგვიანეს 2 წლის ვადაში. 

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის მიზნებისათვის შშმ პირთა სტატუსის დადგენისათვის გამოიყენება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული, შშმ პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

მუხლი 1234. თანადაფინანსების შეწყვეტის პირობები

1. კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება და ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება სააგენტოს მიერ წყდება შემდეგი გარემოებების დადგომისას:

ა) ამ პროგრამით დადგენილი პირობებით, სააგენტოს, კომერციული ბანკის, ლიზინგის გამცემისა და პროგრამის ბენეფიციარის მიერ ამავე პროგრამით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება;

ბ) პროგრამის ბენეფიციარის მიერ შესაბამის კომერციულ ბანკთან/ლიზინგის გამცემთან გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა, კერძოდ, სესხის/სალიზინგო პროექტის გრაფიკით გათვალისწინებული მინიმალური შენატანის ზედიზედ 120 (ას ოცი) დღეზე მეტი ვადაგადაცილება ან/და კომერციული ბანკის/ლიზინგის გამცემის მიერ სააღსრულებო ფურცლის მიღება;

გ) პროექტის ფარგლებში გაცემული კრედიტის/ლიზინგის პროგრამით განსაზღვრული პირობების შეუსაბამოდ რესტრუქტურიზაცია, რეფინანსირება;

დ) პროგრამის ბენეფიციარის მიერ სესხის კომპონენტში 1236 მუხლის შესაბამისად განსაზღვრული სესხის მიზნობრიობის დარღვევა;

ე) ბანკის/ლიზინგის გამცემის მიერ დადგენილების დარღვევით პროექტის დამტკიცება. აღნიშნულ შემთხვევაში სააგენტო შეწყვეტს კონკრეტული პროექტის თანადაფინანსებას და მოითხოვს გადახდილი თანადაფინანსების თანხების უკან დაბრუნებას.

2. კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთისა და ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება სააგენტოს მიერ შეიძლება, შეწყდეს საქართველოს კანონმდებლობითა და ამ პროგრამით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

3. პროგრამის უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში გაფორმებული შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგები განისაზღვრება „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის და სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.

4. პროგრამის ბენეფიციარის მიერ ვალდებულების დარღვევის გამო (მათ შორის, ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში) სააგენტოს მიერ თანადაფინანსების შეწყვეტის შემთხვევაში, ბენეფიციარი ვალდებულია, დააბრუნოს სააგენტოს მიერ პროგრამის ფარგლებში გადახდილი თანხები.

სესხის კომპონენტი

მუხლი 1235. სესხის კომპონენტის აღწერა

1. სესხის კომპონენტის ფარგლებში სააგენტო, ახორციელებს კომერციული ბანკის მიერ მიმართულების ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე დარიცხული საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას, სესხის ვადით, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ რეფინანსირების განაკვეთს გამოკლებული 5 პროცენტის ოდენობით. ამასთან სააგენტოს მიერ თანადაფინანსების თანხის ოდენობის (მათ შორის სააგენტო უფლებამოსილია ყოველთვიური თანადაფინანსების თანხის დათვლა განახორციელოს გრაფიკით გათვალიწინებული წინა გადახდიდან მიმდინარე გადახდამდე გასული პერიოდისთვის გრაფიკით გათვალიწინებული გადახდის დღეს არსებულ სესხის საწყის ძირზე იმ დღეს მოქმედი რეფინანსირების განაკვეთის გამოყენებით), რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შემთხვევაში შეცვლილი განაკვეთის ასახვისა და გადახდის წესი რეგულირდება კომერციულ ბანკს და სააგენტოს შორის 1231 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად გაფორმებულ ხელშეკრულებაში.

2. სააგენტო ამ მუხლის პირველი პუნქტის აღსრულების მიზნით თანადაფინანსების თანხას რიცხავს კომერციულ ბანკში სპეციალურად აღნიშნული მიზნით გახსნილ სატრანზიტო ანგარიშზე.

3. პროგრამის ფარგლებში, კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის პირველად გაცემული კრედიტის:

− მინიმალური მოცულობა შეადგენს არანაკლებ 50,000.0 (ორმოცდაათი ათასი) ლარს;

− მაქსიმალური მოცულობა − 10,000,000.0 (ათი მილიონი) ლარს.

4. კომერციული ბანკის მიერ გაცემულ კრედიტზე, რომელიც აკმაყოფილებს ამ პროგრამით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს, მაგრამ კრედიტის, პარალელური კრედიტის შემთხვევაში − კრედიტების მთლიანი მოცულობა აღემატება, ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ მაქსიმალურ მოცულობას, ამ პროგრამის სესხის კომპონენტი გავრცელდება მხოლოდ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ მაქსიმალურ მოცულობაზე.

5. სააგენტო კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას ახორციელებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, თანხის ამ მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად გახსნილ ბანკის სატრანზიტო ანგარიშზე გადარიცხვით, ხოლო ბანკის მიერ მსესხებლის კონკრეტული ვალდებულებისათვის თანხის მიმართვის წესი რეგულირდება ბანკსა და სააგენტოს შორის ამ პროგრამის ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად. კომერციული ბანკი ვალდებულია, სააგენტოს წილი ვალდებულების (თანადაფინანსების) ბენეფიციარისათვის დაფარვის შემდეგ, სატრანზიტო ანგარიშზე თანხის დარჩენის შემთხვევაში, ნაშთი დააბრუნოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე და აღნიშნულის თაობაზე ინფორმაცია მიაწოდოს სააგენტოს.

6. ამ პროგრამის 1231 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე, სააგენტოსა და კომერციულ ბანკს შორის გასაფორმებელ ხელშეკრულებაში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს შემდეგი პირობები:

ა) კრედიტის ვადაზე ადრე დაფარვის შემთხვევაში, პროგრამის ბენეფიციარს კომერციული ბანკის მიმართ არ წარმოეშობა წინსწრებით დაფარვის საკომისიო/ჯარიმა. ამასთან, წინსწრების საკომისიოდ არ მიიჩნევა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ Risk Sharing Framework – ის ფარგლებში გაცემული სესხისათვის მსესხებლის მიერ სესხის მომსახურების გრაფიკს გარეთ, ვადამდე, სესხის სრულად ან ნაწილობრივ დაფარვის შემთხვევაში ბანკის მიერ დაწესებული საკომისიო; 

ბ) კომერციული ბანკის მიერ ამ პროგრამის ფარგლებში კრედიტის რეფინანსირების შემთხვევაში, არ უნდა იზრდებოდეს კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებისათვის განსაზღვრული თავდაპირველი ვადა;

გ) კომერციული ბანკი ვალდებულია, მოახდინოს პროგრამაში ჩართვის მსურველი მეწარმე სუბიექტის წლიური შემოსავლის გადამოწმება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ოფიციალურ ანგარიშგების პორტალზე (www.reportal.ge). ბანკი ვალდებულია, უარი უთხრას მეწარმე სუბიექტს პროგრამაში ჩართვაზე, თუ გადამოწმების შედეგად დადგინდება, რომ იგი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად არ კვალიფიცირდება მე-3 ან მე-4 კატეგორიის საწარმოდ;

დ) კრედიტის გაცემისას დარღვევების დაფიქსირების, მათ შორის, კრედიტის გაცემისას ამ პროგრამით ან/და ამ პროგრამის 1231 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების პირობებთან შეუსაბამობის შემთხვევაში, კომერციულ ბანკს ეკისრება ამავე ხელშეკრულებით განსაზღვრული ჯარიმა;

ე) კომერციული ბანკის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული კრედიტის მაქსიმალური ოდენობის ფარგლებში დასაშვებია პარალელური კრედიტის გაცემა;

ვ) კომერციული ბანკის ვალდებულება აწარმოოს მონიტორინგი სატრანზიტო ანგარიშზე თანხების ბრუნვის თაობაზე  და სააგენტოს მიაწოდოს ინფორმაცია მასთან შეთანხმებული პერიოდულობით;

ზ) კომერციული ბანკის ვალდებულება მასსა და მსესხებელს შორის დასადებ ხელშეკრულებაში გაითვალისწინოს ამ პროგრამის 1233 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად ჩამოყალიბებული ბენეფიციარის ვალდებულებები და ამ ვალდებულბების შეუსრულებლობის შესაბამისი სანქციები.

7. ერთი პროექტის ფარგლებში შესაძლებელია, კომერციული ბანკის მიერ დამტკიცდეს/გაიცეს ერთი ან რამდენიმე კრედიტი.

მუხლი 1236. სესხის მიზნობრიობა

პროგრამაში სესხი გაიცემა მხოლოდ შემდეგი ორი მიზნობრიობით:

ა) წარმოებისათვის/მომსახურების გაწევისთვის საჭირო ძირითადი საშუალებებისთვის −  გაცემული სესხის მოცულობის არანაკლებ 50 (ორმოცდაათი) პროცენტისა;

ბ) წარმოებისათვის/მომსახურების გაწევისთვის საჭირო საბრუნავი საშუალებებისთვის − გაცემული სესხის არაუმეტეს 50 (ორმოცდაათი) პროცენტისა.

ლიზინგის კომპონენტი

მუხლი 1237. ლიზინგის კომპონენტის აღწერა

1. ლიზინგის კომპონენტის ფარგლებში სააგენტო, ახორციელებს ლიზინგის გამცემის მიერ გაცემულ ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას, სალიზინგო პროექტის ვადით საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ რეფინანსირების განაკვეთს გამოკლებული 3 პროცენტის ოდენობით. ამასთან სააგენტოს მიერ თანადაფინანსების თანხის ოდენობის (მათ შორის სააგენტო უფლებამოსილია ყოველთვიური თანადაფინანსების თანხის დათვლა განახორციელოს გრაფიკით გათვალიწინებული წინა გადახდიდან მიმდინარე გადახდამდე გასული პერიოდისთვის გრაფიკით გათვალიწინებული გადახდის დღეს არსებულ ლიზინგის საგნის ღირებულების საწყის ძირზე იმ დღეს მოქმედი რეფინანსირების განაკვეთის გამოყენებით), რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შემთხვევაში შეცვლილი განაკვეთის ასახვისა და გადახდის წესი რეგულირდება ლიზინგის გამცემს და სააგენტოს შორის 1231 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად გაფორმებულ ხელშეკრულებაში.

2. სააგენტო ამ მუხლის პირველი პუნქტის აღსრულების მიზნით თანადაფინანსების თანხას რიცხავს კომერციულ ბანკში სპეციალურად აღნიშნული მიზნით გახსნილ სატრანზიტო ანგარიშზე.

3. პროგრამის ფარგლებში ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ერთ ბენეფიციარზე გაცემული ლიზინგის საგნის ღირებულების:

- მინიმალური მოცულობა შეადგენდეს არანაკლებ 50 000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარს, ხოლო - მაქსიმალური ჯამური მოცულობა 10 000 000 (ათი მილიონი) ლარს.

4. პროგრამის ფარგლებში დასაშვებია ისეთი პარალელური ლიზინგი, რომლის დროსაც ხდება ერთ პროგრამის ბენეფიციარზე ერთსა და იმავე ინდუსტრიაში რამდენიმე სალიზინგო პროექტის გაცემა, რომელთა ჯამური მოცულობაც არ აღემატება ამ მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრულ მაქსიმალურ ჯამურ მოცულობას.

5. სააგენტო ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის დადგენილ ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას ახორციელებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, თანხის ამ მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად გახსნილ სატრანზიტო ანგარიშზე გადარიცხვით, ლიზინგის გამცემსა და ბენეფიციარს შორის შეთანხმებული გრაფიკის შესაბამისად, სააგენტოსა და ლიზინგის გამცემს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით დადგენილი წესით. ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული საპროცენტო სარგებლის დარიცხვის გრაფიკის შესაბამისად, წარმოშობილი ვალდებულების დასაფარად, გადარიცხული თანხის მიმართვის ვალდებულება ეკისრება ლიზინგის გამცემს. ლიზინგის გამცემი ვალდებულია, სააგენტოს წილი ვალდებულების (თანადაფინანსების) ბენეფიციარისათვის დაფარვის შემდეგ, სატრანზიტო ანგარიშზე თანხის დარჩენის შემთხვევაში, ნაშთი დააბრუნოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე და აღნიშნულის თაობაზე ინფორმაცია მიაწოდოს სააგენტოს.

6. ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ერთ ბენეფიციარზე გაცემული ლიზინგის საგნის ღირებულების მოცულობა, რომელიც აკმაყოფილებს ამ პროგრამით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს, მაგრამ ღირებულების მთლიანი მოცულობა აღემატება ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ მაქსიმალურ მოცულობას, ამ პროგრამის ლიზინგის კომპონენტი  გავრცელდება მხოლოდ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ მაქსიმალურ მოცულობაზე.

7. ამ პროგრამის 1231 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე სააგენტოსა და ლიზინგის გამცემთან გასაფორმებელ ხელშეკრულებაში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს შემდეგი პირობები:

ა) ლიზინგის გაცემის საკომისიო არ უნდა აღემატებოდეს სალიზინგო პროექტის ჯამური ღირებულების 0.1%-ს;

ბ) ლიზინგის ღირებულების მთლიანად ან ნაწილობრივ ვადაზე ადრე, შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 6 თვის განმავლობაში გადახდის შემთხვევაში, წინსწრებით გადახდის საკომისიო და/ან ჯარიმა არ უნდა აღემატებოდეს წინსწრებით გადახდილი თანხის 2%-ს. შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 6 თვის შემდეგ, ლიზინგის ღირებულების მთლიანად ან ნაწილობრივ ვადაზე ადრე გადახდის შემთხვევაში, წინსწრების საკომისიო არ უნდა აღემატებოდეს წინსწრებით გადახდილი თანხის 1%-ს;

გ) პროგრამის ბენეფიციარი ვალდებულია, ლიზინგის საგნის ვადაზე ადრე გამოსყიდვამდე 30 კალენდარული დღით ადრე აცნობოს ლიზინგის გამცემს ლიზინგის საგნის ვადაზე ადრე გამოსყიდვის შესახებ;

დ) ლიზინგის გამცემი ვალდებულია, მოახდინოს პროგრამაში ჩართვის მსურველი მეწარმე სუბიექტის წლიური შემოსავლის გადამოწმება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ოფიციალურ ანგარიშგების პორტალზე (www.reportal.ge). ლიზინგის გამცემი ვალდებულია, უარი უთხრას მეწარმე სუბიექტს პროგრამაში ჩართვაზე, თუ გადამოწმების შედეგად დადგინდება, რომ იგი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად არ კვალიფიცირდება მე-3 ან მე-4 კატეგორიის საწარმოდ;

ე) სალიზინგო პროექტის პროგრამით დადგენილი პირობების დარღვევით გაცემის ან/და ამ პროგრამის 1231 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში, ლიზინგის გამცემს ეკისრება ამავე ხელშეკრულებით დადგენილი ჯარიმა;

ვ) სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სალიზინგო პროექტის რეფინანსირების შემთხვევაში, არ უნდა გაიზარდოს სააგენტოს მხრიდან თანადაფინანსებისათვის განსაზღვრული თავდაპირველი ვადა;

ზ) ლიზინგის გამცემის ვალდებულება აწარმოოს მონიტორინგი სატრანზიტო ანგარიშზე თანხების ბრუნვის თაობაზე  და სააგენტოს მიაწოდოს ინფორმაცია მასთან შეთანხმებული პერიოდულობით;

თ) ლიზინგის გამცემის ვალდებულება მასსა და ლიზინგის საგნის მიმღებს შორის  დასადებ ხელშეკრულებაში გაითვალისწინოს ამ პროგრამის 1233 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად ჩამოყალიბებული ბენეფიციარის ვალდებულებები და ამ ვალდებულბების შეუსრულებლობისათვის გათვალიწინებული სანქციები.

საერთაშორისო ბრენდის თანადაფინანსების კომპონენტი

მუხლი 1238. საერთაშორისო ბრენდის კომპონენტის აღწერა

1.სააგენტო, სასტუმრო ინდუსტრიისა და ბალნეოლოგიური კურორტების ინდუსტრიისთვის გარდა თანადაფინანსების მიმართულების სესხისა და ლიზინგის კომპონენტების განხორციელებისა, ახდენს მეწარმე სუბიექტის მიერ საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების საზღაურის დაფინანსებას ამ მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი წესითა და ოდენობით.

2. საერთაშორისო ბრენდის მიმართულება მოიცავს სააგენტოს მიერ პროგრამის ფარგლებში პროგრამის ბენეფიციარისთვის საერთაშორისო ბრენდის გამოყენებისთვის ბრენდის გამოყენებით საქმიანობის დაწყებიდან 36 (ოცდათექვსმეტი) თვის განმავლობაში დარიცხული და ამ პერიოდზე 41 (ორმოცდაერთი) თვის მანძილზე გადახდილი გადასახადის ანაზღაურებას არაუმეტეს 600 000 (ექვსასი ათასი) ლარის ოდენობით, საერთაშორისო ბრენდის გამოყენებით საქმიანობის დაწყებიდან არაუგვიანეს 6 კალენდარული თვის განმავლობაში, სააგენტოსა და პროგრამის ბენეფიციარს შორის გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე, თითოეულ საანგარიშო წელზე, წელიწადში არაუმეტეს 300 000 (სამასი ათასი) ლარისა, სააგენტოსთვის სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში, ამ პროგრამით განსაზღვრული პირობებით. თუ ამ პუნქტით განსაზღვრული ასანაზღაურებელი თანხის მოცულობა აღემატება წელიწადში 300 000 (სამასი ათასი) ლარს, ამ პროგრამის საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების მიმართულება გავრცელდება მხოლოდ ამ პუნქტით განსაზღვრულ მაქსიმალურ მოცულობაზე.

3. საერთაშორისო ბრენდის გამოყენებისათვის პროგრამის ბენეფიციარის მიერ გადახდილი საფასურის სააგენტოს მიერ ანაზღაურება ხდება ეროვნულ ვალუტაში, პროგრამის ბენეფიციარის მიერ თანხის გადახდის დღისთვის ან სააგენტოს მიერ თანხის გადარიცხვის დღისთვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად, იმის მიხედვით, რომელიც არის უმცირესი.

4. სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში (მიუხედავად მისი შესაბამისი თავებისა) საერთაშორისო ბრენდის თანადაფინანსების გამოყენების შესაძლებლობა პროგრამის ბენეფიციარს აქვს მხოლოდ ერთხელ.

საგარანტიო მიმართულება

მუხლი 1239. მიმართულების განხორცილების პროცედურა

1. ამ პროგრამის საგარანტიო კომპონენტის ფარგლებში სააგენტო უზრუნველყოფს კომერციული ბანკების მიერ პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხებიდან გამომდინარე კომერციული ბანკ(ებ)ის ფინანსური რისკის გადანაწილებას, ამ მუხლით განსაზღვრული პირობებისა და ლიმიტების შესაბამისად.

2. ამ პროგრამის საგარანტიო მიმართულების გამოყენება შეიძლება მხოლოდ სესხის კომპონენტთან კომბინაციით.

3.ამ პროგრამის საგარანტიო მიმართულების რეგულირებისათვის გამოიყენება საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29 მარტის N163 დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამა „საკრედიტო საგარანტიო სქემა“ (შემდგომში - საგარანტიო სქემა) ამ მუხლის მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9 და მე-10 პუნქტებით დადგენილი გამონაკლისების გათვალიწინებით.

4. პროგრამაში მონაწილე თითოეული კომერციული ბანკისთვის საკრედიტო გარანტია გაიცემა შემდეგი ლიმიტების შესაბამისად:

ა) პროგრამის ფარგლებში დროის ნებისმიერი მომენტისთვის არსებული ფაქტობრივი პორტფელის არაუმეტეს 35 პროცენტის ოდენობაზე;

ბ) პროგრამის ფარგლებში კომერციული ბანკის მიერ გაცემულ თითოეულ სესხზე სესხის ძირი თანხის ბანკის მიერ მეწარმე სუბიექტთან შეთანხმებით მოთხოვნილ, თუმცა არაუმეტეს სესხის ძირი თანხის 60 პროცენტის ოდენობაზე.

5. საკრედიტო სქემის მე-7 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად სააგენტოს მიერ სადეპოზიტო ანგარიშებზე ჩასარიცხი საგარანტიო თანხის ოდენობა და ამავე მუხლის 71 და 81 პუნქტებით განსაზღვრული სააგენტოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (არასაბიუჯეტო სახსრები) შემოსავლების ანგარიშზე დაფარვების შესაბამისად ბანკის მიერ, ასევე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ წარდგენილი საგადახდო დავალების საფუძველზე, ჩასარიცხი თანხის ოდენობა დაითვლება ამ მუხლის მე-4 პუნქტში დასახელებული ლიმიტების გათვალიწინებით.

6. საკრედიტო სქემის მე-7 მუხლის მე-10 და მე-11 პუნქტების შესაბამისად განსაზღვრული თანხის ოდენობა დაითვლება ამ მუხლის მე-4 პუნქტში დასახელებული ლიმიტების გათვალიწინებით.

7. ამ მიმართულების ფარგლებში დაუშვებელია პროგრამის ფარგლებს გარეთ უკვე არსებული სესხის რეფინანსირება/რესტრუქტურიზება, შესაბამისად ამ მიმართულებაზე არ ვრცელდება საკრედიტო სქემის ყველა ის მუხლი/პუნქტი რომელიც არეგულირებს საკრედიტო სქემაში სესხის რეფინანსირება/რესტრუქტურიზებას.

8. ამ მიმართულების ფარგლებში სესხის გაცემის უფლებამოსილება აქვს მხოლოდ პროგრამაში მონაწილე კომერციულ ბანკს, შესაბამისად ამ მიმართულებაზე არ ვრცელდება საკრედიტო სქემის ყველა ის მუხლი/პუნქტი რომელიც არეგულირებს საკრედიტო სქემაში სესხის გაცემას მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ.

9. თუ კონკრეტულ სესხთან მიმართებით მსესხებელი ერთდროულად სარგებლობს ამ პროგრამის თანადაფინანსებისა და საგარანტიო მიმართულებებით, მის მიერ ასათვისებელი სესხის მაქსიმალური ჯამური მოცულობა განისაზღვრება 10 მლნ ლარით, მიუხედავად საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29 მარტის N163 დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი 5 მლნ ლარიანი ლიმიტისა.

10. პროგრამის ამ მიმართულების ფარგლებში მიზნობრივი ეკონომიკური საქმიანობების ჩამონათვალი მოცემულია არა საკრედიტო საგარანტიო სქემაში, არამედ ამ დადგენილების დანართ N11-ში.

საგრანტო მიმართულება

მუხლი 1240. მიმართულების აღწერა

1.ამ პროგრამის სესხის/ლიზინგის კომპონენტის ბენეფიციარი უფლებამოსილია მიმართოს სააგენტოს პროგრამის ფარგლებში დამტკიცებული სესხის/ლიზინგის საგნის ღირებულების 15%-ის, არაუმეტეს 500 000 ლარის ოდენობით, ანაზღაურების მოთხოვნით (გრანტის განაცხადი) თუ მის მიერ განხორციელებული ეკონომიკური საქმიანობა თავსდება ამ დადგენილების დანართი N9-ით განსაზღვრული ეკონომიკური საქმიანობების ჩამონათვალში.

2.ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი საგრანტო მიმართულების გამოყენების მსურველი ბენეფიციარი საგრანტო განაცხადით მიმართავს სააგენტოს, რომელიც თავის მხრივ განაცხადის წარდგენიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში ახდენს გრანტის ბენეფიციარისათვის ჩარიცხვას მის მიერ განაცხადში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე.

3.სესხის კომპონენტის ბენეფიციარს საგრანტო განაცხადის წარდგენის შესაძლებლობა აქვს მხოლოდ მას  შემდეგ რაც მისი მხრიდან მოხდება ამ პროგრამის ფარგლებში დამტკიცებული სესხის არანაკლებ 50 %-ის ათვისება და აღნიშნული სესხის მიზნობრივი გამოყენების დამადასტურებელი აუდირებული დასკვნის სააგენტოსთვის წარდგენა (რომელშიც დეტალურად უნდა მიეთითოს სესხის ხარჯვის განხორციელებისას, კონკრეტული ეკონომიკური საქმიანობის კოდი).

4.ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ჩასარიცხი გრანტის მოცულობა არის აუდირებული დასკვნის მიერ დადასტურებული ათვისებული სესხის თანხის პროპორციული.

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული თანხის სააგენტოს მხრიდან ანაზღაურების შემდეგ დარჩენილი გრანტის ანაზღაურების შესაძლებლობა პროგრამის ბენეფიციარს აქვს ნებისმიერ დროს მეორე/საბოლოო აუდირებული დასკვნის წარდგენის შემთხვევაში, რა დროსაც დამატებით ასანაზღაურებელი გრანტის მოცულობა არის აუდირებული დასკვნის მიერ დადასტურებული ათვისებული სესხის თანხის პროპორციული.

6. თუ მსესხებლის მხრიდან ერთ ტრანშად ხდება სესხის ათვისება, აღნიშნული სესხის მიზნობრივი გამოყენების დამადასტურებელი აუდირებული დასკვნის სააგენტოსთვის წარდგენის შემთხვევაში, სააგენტო სრულად განახორციელებს ბენეფიციარისათვის გრანტის ჩარიცხვას ამ მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილ ვადაში.

7. ლიზინგის კომპონენტის ბენეფიციარს საგრანტო მიმართულების გამოყენების შესაძლებლობა აქვს მხოლოდ ლიზინგის საგნის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

8. თუ ერთი პროექტის ფარგლებში გაცემულია რამდენიმე ლიზინგის საგანი, ბენეფიციარს საგრანტო განაცხადის წარდგენის შესაძლებლობა აქვს მხოლოდ მას  შემდეგ რაც მისი მხრიდან მოხდება ამ პროგრამის ფარგლებში დამტკიცებული სალიზინგო პროექტის 50 %-ის ოდენობის ლიზინგის საგნის მიზნობრივი გამოყენების დამადასტურებელი აუდირებული დასკვნის სააგენტოსთვის წარდგენა (რომელშიც დეტალურად უნდა მიეთითოს კონკრეტული ეკონომიკური საქმიანობის კოდი).

მუხლი 1241. მიმართულების დამატებითი პირობები

ამ დადგენილების 1240 მუხლით განსაზღვრული „გრანტი“ „გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად არ მიიჩნევა  „გრანტად“.

მუხლი 1242. პროგრამის განხორციელების ვადები

1.ეს თავი ამოქმედდეს 2021 წლის 1 სექტემბრიდან.

2.ამ თავის შესაბამის მიმართულებებზე ხელმისაწვდომობის მიზნით, ამავე პროგრამით დადგენილი წესით, შესაბამისი განაცხადების სააგენტოში წარდგენის ვადა განისაზღვრება არაუგვიანეს 2021 წლის 15 დეკემბრით.

3. ამ პროგრამაში ცვლილების შეტანა, მათ შორის, ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ვადის გაგრძელება, შესაძლებელია საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.

 მუხლი 1243. პროგრამის დამატებითი პირობები

პროგრამის ბენფიციარი, რომელიც სარგებლობს სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ინსუსტრიული ნაწილითა და უნივერსალურ ინდუსტრიული ნაწილით, მის მიერ ჯამურად ათვისებული სესხის/სალიზინგო პროექტის ღირებულება არ უნდა აჭარბებდეს 10 მლნ ლარს.“.

13. 32-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დ) დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ღ“ ქვეპუნქტი:

 „ღ) რესტრუქტურიზებული სესხი − „კომერციული ბანკების მიერ აქტივების კლასიფიკაციისა და შესაძლო დანაკარგების რეზერვების შექმნისა და გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 10 აგვისტოს №117/04 ბრძანებით დამტკიცებული წესის მე-2 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული კრედიტი;“.

ე) დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ყ“ ქვეპუნქტი:

„ყ) სალიზინგო პროექტის რესტრუქტურიზაცია – საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2019 წლის 5 თებერვლის №18/04 ბრძანებით დამტკიცებული „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 576-ე მუხლის მიზნებისათვის ლიზინგის წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის, საკომისიოს, ფინანსური ხარჯის, პირგასამტეხლოს ან/და ნებისმიერი ფორმის ფინანსური სანქციის გამოთვლის წესის“ მე-2 მუხლის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.“.

14. 32-ე მუხლის მე-3 პუნქტის:

ა)  „ა“, „ბ“ „გ“ „ვ“ და „ზ1“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. კომერციული ბანკის მიერ ამ პროგრამის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ე“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ ინდუსტრიაში საქმიანობისთვის და მის მიერ განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით გარდამავალ პერიოდში კრედიტის დამტკიცებისა და სააგენტოს მიერ შესაბამისი დადასტურების შემთხვევაში, სააგენტო ამ მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული მოცულობების ფარგლებში ახორციელებს კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე დარიცხული 36 (ოცდათექვსმეტი) თვის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას, კრედიტის გაცემის დღეს ეროვნული ბანკის მიერ ფიქსირებულ რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული 3 (სამი) პროცენტის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს კომერციული ბანკის მიერ გაცემულ კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთისა, კრედიტის ან მისი პირველი ტრანშის გაცემიდან 41 (ორმოცდაერთი) თვის განმავლობაში. ამასთანავე, თუ კომერციული ბანკის მიერ გაცემული სესხის ვადა 36 (ოცდათექვსმეტი) თვეზე ნაკლებია, სააგენტო განახორციელებს გაცემულ კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას გაცემული სესხის ვადით.“;

„ბ) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. ამ პროგრამის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ ინდუსტრიაში საქმიანობისათვის ან/და არსებულის გაფართოებისათვის/გადაიარაღებისათვის, კომერციული ბანკის მიერ განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით გარდამავალ პერიოდში კრედიტის დამტკიცებისა და სააგენტოს შესაბამისი დადასტურების შემთხვევაში, სააგენტო ამ მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტებით განსაზღვრული მოცულობების ფარგლებში ახორციელებს კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე დარიცხული 36 (ოცდათექვსმეტი) თვის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას კრედიტის გაცემის დღეს ეროვნული ბანკის მიერ ფიქსირებულ რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული 3 (სამი) პროცენტის ოდენობით, მაგრამ არა უმეტეს კომერციული ბანკის მიერ გაცემულ კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთისა, კრედიტის ან მისი პირველი ტრანშის გაცემიდან 41 (ორმოცდაერთი) თვის განმავლობაში. ამასთანავე, თუ კომერციული ბანკის მიერ გაცემული სესხის ვადა 36 (ოცდათექვსმეტი) თვეზე ნაკლებია, სააგენტო განახორციელებს გაცემულ კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას გაცემული სესხის ვადით.“;

„გ) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით

„4. პროგრამის ფარგლებში, კომერციული ბანკის მიერ მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ ინდუსტრიაში საქმიანობის დასაწყებად ან/და არსებული საწარმოს გაფართოებისთვის/ გადაიარაღებისათვის, პროგრამის ბენეფიციარისთვის/პროგრამაში ჩართვის მსურველი მეწარმე სუბიექტისთვის პირველად გაცემული კრედიტის:

− მინიმალური მოცულობა შეადგენს არანაკლებ 50,000.0 (ორმოცდაათი ათასი) ლარს, გარდა დანართი N1-ის განსაზღვრული ეკონომიკური საქმიანობის 56.10.0 და 56.30.0 კოდებისა, სადაც სესხის მინიმალური მოცულობა შეადგენს 10 000 ლარს.

− მაქსიმალური მოცულობა − 10,000,000.0 (ათი მილიონი) ლარს.“

ხსენებული მაქსიმალური ლიმიტის ფარგლებში, პროგრამით სარგებლობის შესაძლებლობა აქვს სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედებიდან ნებისმიერ პერიოდში პროგრამაში ჩართულ პროგრამის ბენეფიციარს, რომლის მიმართ ამავე პუნქტით სესხის აღების მომენტში:

− არ არის დასრულებული სააგენტოს მიერ თანადაფინანსების ოცდაოთხთვიანი პერიოდი ან ამ პერიოდის დასრულების შემდგომ ბენეფიციარის მხრიდან მიმდინარეობს სააგენტოს წინაშე ნაკისრი ყველა ვალდებულების ჯეროვნად შესრულება;

− უკვე დასრულებულია თანადაფინანსების ოცდაოთხთვიანი პერიოდი და მისი მხრიდან ჯეროვნად შესრულებულია სააგენტოს წინაშე იმ კონკრეტული მომენტისათვის ნაკისრი ყველა ვალდებულება, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული ბენეფიციარი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული III ან IV კატეგორიის საწარმოსთვის დადგენილ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს, მხოლოდ საწარმოს შემოსავლის კომპონენტში და თუ მას არ გააჩნია სახელმწიფო მიმართ საგადასახადო დავალიანება (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ საგადასახადო დავალიანების გადახდევინება გადავადებულია ან მისი გადახდის ვალდებულება შეჩერებულია კანონის საფუძველზე) ან/და არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში, მუხედავად იმისა, პროგრამის ამ ბენეფიციარის ეკონომიკური საქმიანობა თავსდება თუ არა გარდამავალი პერიოდის განმავლობაში მოქმედი დადგენილების დანართ №1-ის ჩამონათვალში.“;

„ვ) მე-9 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„9. ამ პროგრამის ფარგლებში, ამ მუხლის მე-4 (გარდა დანართი N1-ით განსაზღვრული ეკონომიკური საქმიანობის 56.10.0 და 56.30.0 კოდებისა, სადაც 10 000 ლარიდან 50 000 ლარის ჩათვლით სესხის აღების შემთხვევაში შესაძლებელია სესხის სრული ოდენობა გაიცეს როგორც საბრუნავი, ან/და კაპიტალური დანახარჯების გასაწევად) მე-5 და მე-6 პუნქტებით განსაზღვრული კრედიტი კომერციული ბანკის მიერ გაიცემა შემდეგი მიზნობრიობით:

ა) წარმოებისათვის/საქმიანობისათვის საჭირო კაპიტალური დანახარჯების გასაწევად − კრედიტის მოცულობის არანაკლებ 50 (ორმოცდაათი) პროცენტისა;

ბ) საბრუნავი საშუალებების შესაძენად – კრედიტის მოცულობის არაუმეტეს 50 (ორმოცდაათი) პროცენტისა.“;

„ზ1) მე-11 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„11. სააგენტო კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას ახორციელებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, თანხის ბანკის სატრანზიტო ანგარიშზე გადარიცხვით, სესხის მომსახურების გრაფიკის შესაბამისად, თუ ბენეფიციარის მხრიდან სრულად და დროულად არის შესრულებული საანგარიშო თვის განმავლობაში გადასახდელი სესხის ძირისა და დარიცხული მისი წილი საპროცენტო სარგებლის (სააგენტოს თანადაფინანსების გარეშე) გადახდის ვალდებულება. ბენეფიციარის სესხის მომსახურების გრაფიკის შესაბამისად, წარმოშობილი ვალდებულების დასაფარად, გადარიცხული თანხის მიმართვის ვალდებულება ეკისრება კომერციულ ბანკს. კომერციული ბანკი ვალდებულია, სააგენტოს წილი ვალდებულების (თანადაფინანსების) ბენეფიციარისათვის დაფარვის შემდეგ, სატრანზიტო ანგარიშზე თანხის დარჩენის შემთხვევაში, ნაშთი დააბრუნოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე და აღნიშნულის თაობაზე ინფორმაცია მიაწოდოს სააგენტოს.“„

ბ) დაემატოს „კ“ ქვეპუნქტი შემდეგი რედაქციით:

„კ) მე-12 პუნქტს დაემატოს „თ“ ქვეპუნქტი შემდეგი რედაქციით:

„თ) სხვა კომერციული ბანკის მიერ კრედიტის რეფინანსირების/რესტრუქტურიზების შემთხვევაში არ უნდა იზრდებოდეს სესხის საპროცენტო განაკვეთი. ამასთან, თუ ხდება პროგრამის ფარგლებში ადრე აღებული რამდენიმე სესხის დაფარვა/გადაფარვა, კომერციული ბანკი ვალდებულია, რეფინანსირებული/რესტრუქტურიზებული სესხი გასცეს დაფარული/გადაფარული სესხების საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთში;“.

15. 32-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ და „გ1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. სააგენტო, ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული მოცულობების ფარგლებში, უზრუნველყოფს ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გარდამავალ პერიოდში სააგენტოს დადასტურების შემთხვევაში ლიზინგის საგნის მიღება-ჩაბარების შემთხვევაში, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული 36 (ოცდათექვსმეტი) თვის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას, ლიზინგის საგნის გაცემის დღეს ეროვნული ბანკის მიერ ფიქსირებულ რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული 5 (ხუთი) პროცენტის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს ლიზინგის გამცემის მიერ ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთისა, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 41 (ორმოცდაერთი) თვის განმავლობაში. ამასთანავე, თუ ლიზინგის გამცემის მიერ გაცემული ლიზინგის საგნის დაფინანსების 36 (ოცდათექვსმეტი) თვეზე ნაკლებია, სააგენტო განახორციელებს გაცემული ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას გაცემული ლიზინგის საგნის ვადით.“;

„გ1) მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. სააგენტო ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის დადგენილ ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას ახორციელებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, თანხის ამ დადგენილების 61 მუხლის 21 პუნქტის შესაბამისად გახსნილ სატრანზიტო ანგარიშზე გადარიცხვით, შესაბამისი ხელშეკრულებით დადგენილი გრაფიკის შესაბამისად, თუ ბენეფიციარის მხრიდან სრულად და დროულად არის შესრულებული საანგარიშო თვის განმავლობაში გადასახდელი ლიზინგის საგნის ღირებულებისა და მასზე დარიცხული მისი წილი საპროცენტო სარგებლის (სააგენტოს თანადაფინანსების გარეშე) გადახდის ვალდებულება. ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული საპროცენტო სარგებლის დარიცხვის გრაფიკის შესაბამისად, წარმოშობილი ვალდებულების დასაფარად, გადარიცხული თანხის მიმართვის ვალდებულება ეკისრება ლიზინგის გამცემს. ლიზინგის გამცემი ვალდებულია, სააგენტოს წილი ვალდებულების (თანადაფინანსების) ბენეფიციარისათვის დაფარვის შემდეგ, სატრანზიტო ანგარიშზე თანხის დარჩენის შემთხვევაში, ნაშთი დააბრუნოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე და აღნიშნულის თაობაზე ინფორმაცია მიაწოდოს სააგენტოს.“.

16. 32-ე მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად ჩამოყალიბებულ დანართ N1-ს დაემატოს ეკონომიკური საქმიანობის შემდეგი კოდები:

I

56.10.0

რესტორნები და საკვებით მობილური მომსახურების საქმიანობები

I

56.30.0

სასმელებით მომსახურების საქმიანობები

Q

87.30.0

რეზიდენტული მოვლის საქმიანობები ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის

Q

87.90.0

რეზიდენტული მოვლის სხვა საქმიანობები

Q

88.10.0

სოციალური მომსახურების საქმიანობები საცხოვრებლით უზრუნველყოფის გარეშე ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის

“.

17. დადგენილების დანართი N2 -ის კვალიფიციური ხარჯების ჩამონათვალში:

ა) ხარჯი N6 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

6

006

გრიპის აღჭურვილობის დაქირავება (თავისი აქსესუარებით)

15%

ბ) ამოღებულ იქნეს ხარჯი N241.

18. დადგენილებას დაემატოს დანართი N11 და დანართი N9 შემდეგი რედაქციით:

„დანართი N11

ობიექტის კოდი

დასახელება

A

03.11.0

საზღვაო თევზჭერა

A

03.21.0

საზღვაო აკვაკულტურა

C

10.61.1

ფქვილის წარმოება

C

10.61.9

საფქველ-ბურღულეული სხვა პროდუქტების წარმოება

C

10.62.0

სახამებლების და სახამებელი პროდუქტების წარმოება

C

10.71.2

არახანგრძლივი შენახვის საკონდიტრო ნაწარმის წარმოება

C

10.72.0

ორცხობილებისა და მშრალი ნამცხვრების წარმოება; ხანგრძლივი შენახვის ცომეული
საკონდიტრო ნაწარმის და ნამცხვრების წარმოება

C

10.82.0

კაკაოს, შოკოლადის და შაქრიანი საკონდიტრო ნაწარმის წარმოება

C

10.83.2

ყავის გადამუშავება

C

10.89.0

სხვა კვების პროდუქტების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

C

11.04.0

სხვა არადისტილირებული, ფერმენტირებული სასმელების წარმოება

C

11.07.1

მინერალური წყლების წარმოება

C

11.07.2

უალკოჰოლო არომატიზებული და/ან დამტკბარი სასმელების წარმოება, როგორიცაა ლიმონათი, ხილის სასმელები, კოლა, ორანჟადი, ტონიკები და მისთ.

C

11.07.3

მტკნარი სასმელი წყლის წარმოება

M

71.20.0

ტექნიკური გამოცდები და ანალიზები

M

72.11.0

კვლევები და ექსპერიმენტული დამუშავებები ბიოტექნოლოგიაში

M

75.00.0

ვეტერინარული საქმიანობები

C

13.10.0

ტექსტილის ბოჭკოს მომზადება და დართვა

C

13.20.0

ტექსტილის წარმოება

C

13.30.0

ტექსტილის გაწყობა

C

13.91.0

ნაქსოვი და ტრიკოტაჟის ქსოვილების წარმოება

C

13.92.0

ტექსტილის მზა ნაწარმის წარმოება,  ტანსაცმლის გარდა

C

13.93.0

ხალიჩების და ფარდაგების წარმოება

C

13.94.0

თოკების,  ბაგირების და ბადეების წარმოება

C

13.95.0

უქსოვადი ნაწარმის წარმოება,  ტანსაცმლის გარდა

C

13.96.0

სხვა ტექნიკური და სამრეწველო ტექსტილის ნაწარმის წარმოება

C

13.99.0

ტექსტილის სხვა ნაწარმის წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

C

14.11.0

ტყავის ტანსაცმლის წარმოება

C

14.12.0

სპეცტანსაცმლის წარმოება

C

14.13.0

სხვა ზედა ტანსაცმლის წარმოება

C

14.14.0

საცვლების წარმოება

C

14.19.0

სხვა ტანსაცმლის და აქსესუარების წარმოება

C

14.20.0

ბეწვეულის ნაწარმის წარმოება

C

14.31.0

ტრიკოტაჟის და ნაქსოვი წინდების წარმოება

C

14.39.0

ნაქსოვი და ტრიკოტაჟის სხვა ტანსაცმლის წარმოება

C

15.11.0

ტყავის თრიმვლა და გამოქნა; ბეწვეულის გამოქნა და ღებვა

C

15.12.0

საბარგო ჩანთების,  ხელჩანთების და მისთ., სასარაჯო-საუნაგირო ნაკეთობების წარმოება

C

15.20.0

ფეხსაცმლის წარმოება

C

16.10.0

ხის ხერხვა და რანდვა

C

16.21.0

შპონის ფურცლების და ხის პანელების წარმოება

C

16.22.0

ასაწყობი იატაკის საფარების წარმოება

C

16.23.0

მშენებლობაში გამოსაყენებელი სხვა სახუროო და სადურგლო ნაკეთობების წარმოება

C

16.24.0

ხის ტარის წარმოება

C

16.29.0

ხის სხვა პროდუქტების წარმოება; ნაკეთობების წარმოება კორპის, ჩალის და წნული მასალებისაგან

C

17.11.0

ქაღალდის მასის წარმოება

C

17.12.0

ქაღალდის და მუყაოს წარმოება

C

17.21.0

გოფრირებული ქაღალდის და მუყაოს, ქაღალდის და მუყაოს ტარის წარმოება

C

17.22.0

საყოფაცხოვრებო და სანიტარულ-ჰიგიენური დანიშნულების ქაღალდის ნაწარმის წარმოება

C

17.23.0

ქაღალდის საკანცელარიო საკუთნოების წარმოება

C

17.24.0

შპალერის წარმოება

C

17.29.0

სხვა ნაწარმის წარმოება ქაღალდისა და მუყაოსაგან

C

18.11.0

გაზეთების ბეჭდვა

C

18.12.0

სხვა ბეჭდვითი საქმიანობა

C

18.13.0

ბეჭდვის და ინფორმაციის გავრცელების მოსამზადებელი მომსახურება

C

18.14.0

საამკინძაო და მასთან დაკავშირებული მომსახურება

C

18.20.0

მედია-ჩანაწერების აღწარმოება

C

19.10.0

საკოქსავი ღუმელების პროდუქტების წარმოება

C

19.20.0

ნავთობპროდუქტების წარმოება

C

20.11.0

სამრეწველო აირების წარმოება

C

20.12.0

საღებარების და პიგმენტების წარმოება

C

20.13.0

სხვა არაორგანული ძირითადი ქიმიკატების წარმოება

C

20.14.0

სხვა ორგანული ძირითადი ქიმიკატების წარმოება

C

20.15.1

მინერალური სასუქების წარმოება

C

20.15.2

აზოტის ნაერთების წარმოება

C

20.16.0

პლასტმასის წარმოება პირველად ფორმებში

C

20.17.0

სინთეზური კაუჩუკის წარმოება პირველად ფორმებში

C

20.20.0

პესტიციდების და სხვა აგროქიმიური პროდუქტების წარმოება

C

20.30.0

საღებავების, ლაქების და ანალოგიური საღებავი ნივთიერებების, ტიპოგრაფიული საღებავების და მასტიკების წარმოება

C

20.41.0

საპნის და სარეცხი საშუალებების, საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებების წარმოება

C

20.42.0

პარფიუმერული და ტუალეტის საშუალებების წარმოება

C

20.51.0

ფეთქებადი ნივთიერებების წარმოება

C

20.52.0

წებოს წარმოება

C

20.53.0

ეთერზეთების წარმოება

C

20.59.0

სხვა ქიმიური პროდუქტების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველის

C

20.60.0

ხელოვნური ბოჭკოს წარმოება

C

21.10.0

ძირითადი ფარმაცევტული პროდუქტების წარმოება

C

21.20.0

ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოება

C

22.11.0

რეზინის საბურავების და კამერების წარმოება; რეზინის საბურავების აღდგენა და კაპიტალური რემონტი

C

22.19.0

რეზინის სხვა ნაწარმის წარმოება

C

22.21.0

პლასტმასის ფილების, ფურცლების, მილების და პროფილების წარმოება

C

22.22.0

პლასტმასის საფუთავების წარმოება

C

22.23.0

პლასტმასის სამშენებლო ნაკეთობების წარმოება

C

22.29.0

პლასტმასის სხვა ნაწარმის წარმოება

C

23.11.0

ფურცლოვანი მინის წარმოება

C

23.12.0

ფურცლოვანი მინის დაყალიბება და დამუშავება

C

23.13.0

ღრუ მინის წარმოება

C

23.14.0

ბოჭკოვანი მინის წარმოება

C

23.19.0

მინის სხვა ნაწარმის წარმოება და დამუშავება, ტექნიკური მინის ნაწარმის ჩათვლით

C

23.20.0

ცეცხლგამძლე ნაწარმის წარმოება

C

23.31.0

კერამიკული საფარების და ფილების წარმოება

C

23.32.0

აგურის, კრამიტის და სხვა სამშენებლო პროდუქციის წარმოება გამომწვარი თიხისაგან

C

23.41.0

კერამიკული საყოფაცხოვრებო და დეკორატიული ნაკეთობების წარმოება

C

23.42.0

კერამიკული სანტექნიკური ნაკეთობების წარმოება

C

23.43.0

კერამიკული იზოლატორების და საიზოლაციო ფიტინგების წარმოება

C

23.44.0

სხვა ტექნიკური კერამიკული პროდუქტების წარმოება

C

23.49.0

სხვა კერამიკული ნაკეთობების წარმოება

C

23.51.0

ცემენტის წარმოება

C

23.52.0

კირის და ბათქაშის წარმოება

C

23.61.0

ბეტონის პროდუქციის წარმოება სამშენებლო მიზნებისათვის

C

23.62.0

ბათქაშის პროდუქტების წარმოება სამშენებლო მიზნებისათვის

C

23.63.1

ბეტონის წარმოება

C

23.63.2

ასფალტბეტონის წარმოება

C

23.64.0

ნარევების წარმოება

C

23.65.0

ბოჭკოვანი ცემენტის წარმოება

C

23.69.0

სხვა ნაკეთობების წარმოება ბეტონის, ბათქაშის და ცემენტისაგან

C

23.70.0

ქვის ჭრა, დამუშავება და მოპირკეთება

C

23.91.0

აბრაზიული პროდუქტების წარმოება

C

23.99.0

სხვა არალითონური მინერალური პროდუქტების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

C

24.10.0

თუჯის, ფოლადის და ფეროშენადნობების წარმოება

C

24.20.0

ფოლადის მილების, მილსადენების, ღრუ პროფილების და მსგავსი ფიტინგების წარმოება

C

24.31.0

წნელების ცივად ადიდვა

C

24.32.0

ვიწრო ზოლების ცივად გლინვა

C

24.33.0

ცივად დაყალიბება ან დანარიმანდება

C

24.34.0

მავთულის ცივად ადიდვა

C

24.41.0

ძვირფასი ლითონების წარმოება

C

24.42.0

ალუმინის წარმოება

C

24.43.0

ტყვიის, თუთიის და კალის წარმოება

C

24.44.0

სპილენძის წარმოება

C

24.45.0

სხვა ფერადი ლითონების წარმოება

C

24.46.0

ბირთვული სათბობის გადამუშავება

C

24.51.0

თუჯის ჩამოსხმა

C

24.52.0

ფოლადის ჩამოსხმა

C

24.53.0

მსუბუქი ლითონების ჩამოსხმა

C

24.54.0

სხვა ფერადი ლითონების ჩამოსხმა

C

25.11.0

ლითონის სამშენებლო კონსტრუქციების და ნაწილების წარმოება

C

25.12.0

ლითონის კარების და ფანჯრების წარმოება

C

25.21.0

ცენტრალური გათბობის რადიატორების და ბოილერების წარმოება

C

25.29.0

ლითონის სხვა ცისტერნების, რეზერვუარების და ტევადობების წარმოება

C

25.30.0

ორთქლის გენერატორების წარმოება, ცენტრალური გათბობის ცხელი წყლის ბოილერების გარდა

C

25.40.0

იარაღის და საბრძოლო მასალების წარმოება

C

25.50.0

ლითონის ჭედვა, წნეხა, შტამპვა და გლინვა; ფხვნილოვანი მეტალურგია

C

25.61.0

ლითონის დამუშავება და დაფარვა

C

25.62.0

მანქანათმშენებლობის ძირითადი ტექნოლოგიური პროცესები

C

25.71.0

დანისებრი ნაკეთობების წარმოება

C

25.72.0

საკეტების, ანჯამების და სახსრების წარმოება

C

25.73.0

ინსტრუმენტების წარმოება

C

25.91.0

ლითონის კასრების და მსგავსი ტევადობების წარმოება

C

25.92.0

მსუბუქი ლითონის საფუთავების წარმოება

C

25.93.0

მავთულის ნაწარმის, ჯაჭვების და ზამბარების წარმოება

C

25.94.0

სამაგრების და ხრახნსაჭრელი ჩარხების ნაკეთობების წარმოება

C

25.99.0

ლითონის სხვა მზა ნაკეთობების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველის

C

26.11.0

ელექტრონული კომპონენტების წარმოება

C

26.12.0

ჩასატვირთი ელექტრონული პლატების წარმოება

C

26.20.0

კომპიუტერების და პერიფერიული მოწყობილობების წარმოება

C

26.30.0

საკომუნიკაციო მოწყობილობების წარმოება

C

26.40.0

სამომხმარებლო ელექტრონიკის წარმოება

C

26.51.0

ინსტრუმენტების და ხელსაწყოების წარმოება გაზომვის, ტესტირების და ნავიგაციისათვის

C

26.52.0

საათების წარმოება

C

26.60.0

ირადიაციული, ელექტროსამედიცინო და ელექტროთერაპიული მოწყობილობების წარმოება

C

26.70.0

ოპტიკური ინსტრუმენტების და ფოტოგრაფიული მოწყობილობების წარმოება

C

26.80.0

მაგნიტური და ოპტიკური მედია საშუალებების წარმოება

C

27.11.0

ელექტროძრავების, გენერატორების და ტრანსფორმატორების წარმოება

C

27.12.0

ელექტროგამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურის წარმოება

C

27.20.0

ბატარეების და აკუმულატორების წარმოება

C

27.31.0

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელების წარმო­ება

C

27.32.0

სხვა ელექტრონული და ელექტრული გამტარების და კაბელების წარმოება

C

27.33.0

სადენიანი ხელსაწყოების წარმოება

C

27.40.0

ელექტროსანათი მოწყობილობების წარ­მოება

C

27.51.0

ელექტრული საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების წარ­მოება

C

27.52.0

არაელექტრული საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების წარმოება

C

27.90.0

სხვა ელექტრული მოწყობილობების წარმოება

C

28.11.0

ძრავების და ტურბინების წარმოება, საფრენი აპარატების, ავტოტრანსპორტის და მოტოციკლების ძრავების გარდა

C

28.12.0

ჰიდრავლიკური და პნევმატური მოწყობილობების წარმოება

C

28.13.0

სხვა ტუმბოების და კომპრესორების წარმოება

C

28.14.0

სხვა ონკანების და სარქველების წარ­მოება

C

28.15.0

საკისრების, კბილანების, კბილანა გადაცემების და ამძრავების ელემენტების წარმოება

C

28.21.0

ღუმელების და ღუმელების სანთურების წარმოება

C

28.22.0

ამწე-სატრანსპორტო, სატვირთავ-გასატვირთავი და სასაწყობო მოწყობილობების წარმოება

C

28.23.0

საოფისე ტექნიკის და მოწყობილობების წარმოება (კომპიუტერების და პერიფერიული მოწყობილობების გარდა)

C

28.24.0

ხელის მექანიზებული ინსტრუმენტების წარმოება

C

28.25.0

არასაყოფაცხოვრებო მაცივებელი და სავენტილაციო მოწყობილობების წარმოება

C

28.29.0

საერთო დანიშნულების სხვა მანქანების წარმოებას სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

C

28.30.0

სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო-სამეურნეო ტექნიკის წარმოება

C

28.41.0

ლითონის დასამუშავებელი მოწყობილობების წარმოება

C

28.49.0

სხვა ჩარხების წარმოება

C

28.91.0

მანქანების და მოწყობილობების წარ­მოება მეტალურგიისათვის

C

28.92.0

მანქანების და მოწყობილობების წარმოება სამთომოპოვებითი მრეწველობის, კარიერების დამუშავებისთვის და მშენებლობისათვის

C

28.93.0

კვების პროდუქტების, სასმელების, თამბაქოს და თამბაქოს ნაწარმის დასამზა­დე­ბე­ლი მანქანების და მოწყობილობების წარ­მოება

C

28.94.0

ტექსტილის, ტანსაცმლის და ტყავის ნაწარმის დასამზადებელი მანქანების და მოწყობილობების წარმოება

C

28.95.0

მანქანების და მოწყობილობების წარ­მოება ქაღალდის და მუყაოს დასამზა­დებლად

C

28.96.0

პლასტმასის და რეზინის დასამუშავებელი მანქანების და მოწყობილობების წარ­მოება

C

28.99.0

სპეციალური დანიშნულების სხვა მანქანების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

C

29.10.0

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების წარმოება

C

29.20.0

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ძარების წარმოება;    მისაბმელების და ნახევარმისაბმელების წარმოება

C

29.31.0

ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების წარმოება ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის

C

29.32.0

სხვა ნაწილების და აქსესუარების წარმოება ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის

C

30.11.0

გემების და მცურავი კონსტრუქციების მშენებლობა

C

30.12.0

სასეირნო და სპორტული ნავების მშენებლობა

C

30.20.0

სარკინიგზო ლოკომოტივების და მოძრავი შემადგენლობის წარმოება

C

30.30.0

საჰაერო და კოსმოსური საფრენი აპარატების და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების წარმოება

C

30.40.0

სამხედრო საბრძოლო სატრანსპორტო საშუალებების წარმოება

C

30.91.0

მოტოციკლების წარმოება

C

30.92.0

ველოსიპედების და ინვალიდების ეტლების წარმოება

C

30.99.0

სხვა სატრანსპორტო საშუალებების და მოწყობილობების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

C

31.01.0

ავეჯის წარმოება დაწესებულებების და მაღაზიებისათვის

C

31.02.0

სამზარეულო ავეჯის წარმოება

C

31.03.0

ლეიბების წარმოება

C

31.09.0

სხვა ავეჯის წარმოება

C

32.11.0

მონეტების მოჭრა

C

32.12.0

ძვირფასეულობის და მასთან დაკავშირებული ნაკეთობების წარმოება

C

32.13.0

ხელოვნური ძვირფასეულობის და მასთან დაკავშირებული ნაკეთობების წარმოება

C

32.20.0

მუსიკალური ინსტრუმენტების წარმოება

C

32.30.0

სპორტული საქონლის წარმოება

C

32.40.0

თამაშების და სათამაშოების წარმოება

C

32.50.0

სამედიცინო და სტომატოლოგიური ინსტრუმენტების და ნაკეთობების წარ­მოება

C

32.91.0

ცოცხების და ჯაგრისების წარმოება

C

32.99.0

სხვა ნაწარმის წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

C

33.11.0

ლითონის მზა ნაწარმის რემონტი

C

33.12.0

მანქანების და მოწყობილობების რემონტი

C

33.13.0

ელექტრონული და ოპტიკური მოწყობილობების რემონტი

C

33.14.0

ელექტრული მოწყობილობების რემონ­ტი

C

33.15.0

გემების და ნავების რემონტი და ტექნიკური მომსახურება

C

33.16.0

საჰაერო და კოსმოსური ხომალდების რემონტი და ტექნიკური მომსახურება

C

33.17.0

სხვა სატრანსპორტო საშუალებების რემონტი და ტექნიკური მომსახურება

C

33.19.0

სხვა მოწყობილობების რემონტი

C

33.20.0

სამრეწველო ტექნიკის და მოწყობილობების დაყენება

H

49.10.0

რკინიგზის სამგზავრო ტრანსპორტი, საქალაქთაშორისო

H

49.20.0

რკინიგზის სატვირთო ტრანსპორტი

H

49.31.0

საქალაქო და საგარეუბნო სამგზავრო სახმელეთო ტრანსპორტი

H

49.32.0

ტაქსების საქმიანობა

H

49.39.0

სხვა სამგზავრო სახმელეთო ტრანსპორტი, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

H

49.41.0

სატვირთო საგზაო ტრანსპორტი

H

49.42.0

გადაზიდვის მომსახურება

H

49.50.0

ტრანსპორტირება მილსადენებით

H

50.10.0

საზღვაო  და საკაბოტაჟო სამგზავრო ტრანსპორტი

H

50.20.0

საზღვაო  და  საკაბოტაჟო სატვირთო ტრანსპორტი

H

50.30.0

შიდა წყლების სამგზავრო ტრანსპორტი

H

50.40.0

შიდა წყლების სატვირთო ტრანსპორტი

H

51.10.0

საჰაერო სამგზავრო ტრანსპორტი

H

51.21.0

საჰაერო სატვირთო ტრანსპორტი

H

51.22.0

კოსმოსური ტრანსპორტი

H

52.10.0

დასაწყობება და შენახვა

H

52.21.0

სახმელეთო ტრანსპორტთან დაკავშირებული მომსახურება

H

52.22.0

წყლის ტრანსპორტთან დაკავშირებული მომსახურება

H

52.23.0

საჰაერო ტრანსპორტთან დაკავშირებული მომსახურება

H

52.24.0

ტვირთის დატვირთვა-განტვირთვა

H

52.29.0

ტრანსპორტირების სხვა დამხმარე საქმიანობები

H

53.10.0

საფოსტო საქმიანობები საყოველთაო მომსახურების ვალდებულებით

H

53.20.0

სხვა საფოსტო და საკურიერო მომსახურება

I

55.10.1

სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები რესტორნებით

I

55.10.2

სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები რესტორნების გარეშე

I

55.20.0

დასასვენებელი და სხვა მოკლევადიანი განთავსების საშუალებები

I

55.30.0

კემპინგის მოედნები, ავტოფურგონების მოედნები და ტრეილერ-პარკები

I

55.90.0

სხვა განთავსების საშუალებები

I

56.10.0

რესტორნები და საკვებით მობილური მომსახურების საქმიანობები

I

56.21.0

საკვების მიწოდება ღონისძიებებისათვის

I

56.29.0

საკვებით მომსახურების სხვა საქმიანობები

I

56.30.0

სასმელებით მომსახურების საქმიანობები

J

58.11.0

წიგნების გამოცემა

J

58.12.0

ცნობარების და სამისამართო სიების გამოცემა

J

58.13.0

გაზეთების გამოცემა

J

58.14.0

ჟურნალების და პერიოდიკის გამოცემა

J

58.19.0

საგამომცემლო საქმიანობის სხვა სახეები

J

58.21.0

კომპიუტერული თამაშების გამოცემა

J

58.29.0

სხვა პროგრამული უზრუნველყოფის გამოცემა

J

59.11.0

კინოფილმების, ვიდეო- და სატელევიზიო პროგრამების წარმოება

J

59.12.0

კინოფილმების, ვიდეო- და სატელევიზიო პროგრამების წარმოების შემდგომი საქმიანობები

J

59.13.0

კინოფილმების, ვიდეო- და სატელევიზიო პროგრამების გავრცელებასთან დაკავშირებული საქმიანობები

J

59.14.0

კინოფილმების ჩვენება

J

59.20.0

ხმის ჩაწერის და მუსიკალური ჩანაწერების საგამომცემლო საქმიანობები

J

60.10.0

რადიომაუწყებლობა

J

60.20.0

სატელევიზიო პროგრამების შექმნის და ტელემაუწყებლობის საქმიანობები

J

61.10.0

სადენიანი ტელესაკომუნიკაციო საქმიანობები

J

61.20.0

უსადენო ტელესაკომუნიკაციო საქმიანობები

J

61.30.0

თანამგზავრული ტელესაკომუნიკაციო საქმიანობები

J

61.90.0

სხვა ტელესაკომუნიკაციო საქმიანობები

J

62.01.0

კომპიუტერული დაპროგრამების საქმიანობები

J

62.02.0

საკონსულტაციო საქმიანობები კომპიუტერული ტექნოლოგიების დარგში

J

62.03.0

კომპიუტერული საშუალებების მართვის საქმიანობები

J

62.09.0

საინფორმაციო ტექნოლოგიების და კომპიუტერული მომსახურების სხვა საქმიანობები

J

63.11.0

მონაცემთა დამუშავება, განთავსება და მათთან დაკავშირებული საქმიანობები

J

63.12.0

ვებ-პორტალები

J

63.91.0

ახალი ამბების სააგენტოების საქმიანობა

J

63.99.0

საინფორმაციო მომსახურების სხვა საქმიანობები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

P

85.10.0

ადრეული და სკოლამდელი განათლება

P

85.20.0

დაწყებითი სასკოლო განათლება

P

85.31.0

ზოგადი საბაზო და საშუალო განათლება

P

85.32.0

პროფესიული განათლება

P

85.41.0

საშუალოს შემდგომი არაუმაღლესი განათლება

P

85.42.0

უმაღლესი განათლება

P

85.51.0

განათლება სპორტის  და დასვენების სფეროში

P

85.52.0

განათლება კულტურის სფეროში

P

85.53.0

სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლების მოსამზადებელი სკოლების საქმიანობები

P

85.59.0

სხვა განათლება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

P

85.60.0

დამხმარე საგანმანათლებლო საქმიანობები

Q

86.10.0

საავადმყოფოების საქმიანობები

Q

86.21.0

ზოგადი სამედიცინო პრაქტიკის საქმიანობები

Q

86.22.0

სპეციალიზებული სამედიცინო პრაქტიკის საქმიანობები

Q

86.23.0

სტომატოლოგიური პრაქტიკის საქმიანობები

Q

86.90.0

ჯანდაცვის სხვა საქმიანობები

Q

87.10.0

რეზიდენტული საექთნო მოვლა

Q

87.20.0

რეზიდენტული მოვლა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე პირთათვის, ფსიქიკური და ნარკოლოგიური დაავადებების მქონე პირთათვის

Q

87.30.0

რეზიდენტული მოვლის საქმიანობები ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის

Q

87.90.0

რეზიდენტული მოვლის სხვა საქმიანობები

Q

88.10.0

სოციალური მომსახურების საქმიანობები საცხოვრებლით უზრუნველყოფის გარეშე, ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის

Q

88.91.0

ბავშვთა დღიური მოვლის საქმიანობები

Q

88.99.0

სოციალური სამსახურების სხვა საქმიანობები საცხოვრებლით უზრუნველყოფის გარეშე, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

R

90.01.0

საშემსრულებლო ხელოვნება

R

90.02.0

საშემსრულებლო ხელოვნების დამხმარე საქმიანობები

R

90.03.0

მხატვრული შემოქმედება

R

90.04.0

ხელოვნების დაწესებულებების ექსპლუატაცია

R

91.01.0

ბიბლიოთეკების და არქივების საქმიანობები

R

91.02.0

მუზეუმების საქმიანობა

R

91.03.0

ისტორიული ადგილების და ნაგებობების და მსგავსი კულტურის ძეგლების ექსპლუატაცია

R

91.04.0

ბოტანიკური ბაღების, ზოოლოგიური პარკების და ბუნებრივი ნაკრძალების საქმიანობები

R

92.00.0

აზარტული თამაშების საქმიანობები

R

93.11.0

სპორტული ობიექტების საქმიანობები

R

93.12.0

სპორტული კლუბების საქმიანობები

R

93.13.0

ფიტნესის ობიექტები

R

93.19.0

სხვა სპორტული საქმიანობები

R

93.21.0

გასართობი პარკების და თემატური პარკების საქმიანობები

R

93.29.0

გართობის და დასვენების სხვა საქმიანობები

დანართი N9

ობიექტის კოდი

დასახელება

C

20.20.0

პესტიციდების და სხვა აგროქიმიური პროდუქტების წარმოება

C

20.30.0

საღებავების, ლაქების და ანალოგიური საღებავი ნივთიერებების, ტიპოგრაფიული საღებავების და მასტიკების წარმოება

C

20.41.0

საპნის და სარეცხი საშუალებების, საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებების წარმოება

C

20.42.0

პარფიუმერული და ტუალეტის საშუალებების წარმოება

C

20.59.0

სხვა ქიმიური პროდუქტების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველის

C

22.21.0

პლასტმასის ფილების, ფურცლების, მილების და პროფილების წარმოება

C

23.11.0

ფურცლოვანი მინის წარმოება

C

24.20.0

ფოლადის მილების, მილსადენების, ღრუ პროფილების და მსგავსი ფიტინგების წარმოება

C

25.29.0

ლითონის სხვა ცისტერნების, რეზერვუარების და ტევადობების წარმოება

C

25.94.0

სამაგრების და ხრახნსაჭრელი ჩარხების ნაკეთობების წარმოება

C

26.11.0

ელექტრონული კომპონენტების წარმოება

C

26.12.0

ჩასატვირთი ელექტრონული პლატების წარმოება

C

26.20.0

კომპიუტერების და პერიფერიული მოწყობილობების წარმოება

C

26.30.0

საკომუნიკაციო მოწყობილობების წარმოება

C

26.40.0

სამომხმარებლო ელექტრონიკის წარმოება

C

26.51.0

ინსტრუმენტების და ხელსაწყოების წარმოება გაზომვის, ტესტირების და ნავიგაციისათვის

C

27.12.0

ელექტროგამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურის წარმოება

C

27.31.0

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელების წარმო­ება

C

27.33.0

სადენიანი ხელსაწყოების წარმოება

C

27.40.0

ელექტროსანათი მოწყობილობების წარ­მოება

C

27.51.0

ელექტრული საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების წარ­მოება

C

28.24.0

ხელის მექანიზებული ინსტრუმენტების წარმოება

C

28.25.0

არასაყოფაცხოვრებო მაცივებელი და სავენტილაციო მოწყობილობების წარმოება

C

28.29.0

საერთო დანიშნულების სხვა მანქანების წარმოებას სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

C

29.31.0

ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების წარმოება ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის

C

29.32.0

სხვა ნაწილების და აქსესუარების წარმოება ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის

C

30.92.0

ველოსიპედების და ინვალიდების ეტლების წარმოება

C

31.01.0

ავეჯის წარმოება დაწესებულებების და მაღაზიებისათვის

C

32.50.0

სამედიცინო და სტომატოლოგიური ინსტრუმენტების და ნაკეთობების წარ­მოება

C

13.20.0

ტექსტილის წარმოება

C

13.92.0

ტექსტილის მზა ნაწარმის წარმოება,  ტანსაცმლის გარდა

C

14.11.0

ტყავის ტანსაცმლის წარმოება

C

14.12.0

სპეცტანსაცმლის წარმოება

C

14.13.0

სხვა ზედა ტანსაცმლის წარმოება

C

14.14.0

საცვლების წარმოება

C

14.19.0

სხვა ტანსაცმლის და აქსესუარების წარმოება

C

14.20.0

ბეწვეულის ნაწარმის წარმოება

C

14.31.0

ტრიკოტაჟის და ნაქსოვი წინდების წარმოება

C

14.39.0

ნაქსოვი და ტრიკოტაჟის სხვა ტანსაცმლის წარმოება

C

15.11.0

ტყავის თრიმვლა და გამოქნა; ბეწვეულის გამოქნა და ღებვა

C

15.12.0

საბარგო ჩანთების,  ხელჩანთების და მისთ., სასარაჯო-საუნაგირო ნაკეთობების წარმოება

C

15.20.0

ფეხსაცმლის წარმოება

C

21.10.0

ძირითადი ფარმაცევტული პროდუქტების წარმოება

C

21.20.0

ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოება

C

22.19.0

რეზინის სხვა ნაწარმის წარმოება

C

22.22.0

პლასტმასის საფუთავების წარმოება

C

27.32.0

სხვა ელექტრონული და ელექტრული გამტარების და კაბელების წარმოება

J

58.21.0

კომპიუტერული თამაშების გამოცემა

J

58.29.0

სხვა პროგრამული უზრუნველყოფის გამოცემა

A

03.11.0

საზღვაო თევზჭერა

C

23.31.0

კერამიკული საფარების და ფილების წარმოება

C

23.32.0

აგურის, კრამიტის და სხვა სამშენებლო პროდუქციის წარმოება გამომწვარი თიხისაგან

C

23.41.0

კერამიკული საყოფაცხოვრებო და დეკორატიული ნაკეთობების წარმოება

C

23.42.0

კერამიკული სანტექნიკური ნაკეთობების წარმოება

C

23.43.0

კერამიკული იზოლატორების და საიზოლაციო ფიტინგების წარმოება

C

23.44.0

სხვა ტექნიკური კერამიკული პროდუქტების წარმოება

C

23.49.0

სხვა კერამიკული ნაკეთობების წარმოება

C

23.62.0

ბათქაშის პროდუქტების წარმოება სამშენებლო მიზნებისათვის

C

27.20.0

ბატარეების და აკუმულატორების წარმოება

აგრო ტურისტული ობიექტი

ეკო ტურისტული ობიექტი

.“.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 1 სექტემბრიდან.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი