„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2010 წლის 2 აგვისტოს №515 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2010 წლის 2 აგვისტოს №515 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს თავდაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 06/04/2021
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/04/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 06/04/2021
სარეგისტრაციო კოდი 040030000.22.026.016877
21
06/04/2021
ვებგვერდი, 08/04/2021
040030000.22.026.016877
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2010 წლის 2 აგვისტოს №515 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს თავდაცვის მინისტრი
 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის

ბრძანება  №21

2021 წლის 6 აპრილი

ქ. თბილისი

 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ‘‘ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2010 წლის 2 აგვისტოს №515 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ‘‘ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე,  ვბრძანებ:

მუხლი 1
,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ‘‘ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2010 წლის 2 აგვისტოს N515 ბრძანებით (სსმ III, №96, 04.08.2010, სარეგისტრაციო კოდი: 040030000.22.026.014932) დამტკიცებულ წესდებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

 

1. მე-3 მუხლის ,,ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ლ) სასწავლო დაგეგმარებისა და მონიტორინგის განყოფილებას;“.

 

2. მე-3 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის ,,, ,, და ,, ქვეპუნქტები:

„ნ) ფინანსური მართვისა  და შესყიდვების განყოფილებას;

ო) კანცელარიას;

პ) საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილებას.“.

 

 3. მე-6 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,1. დირექცია შედგება დირექტორის, მისი მოადგილის/მოადგილეების, მთავარი სერჟანტის, იურისტის, სამხედრო მოძღვრის (კაპელანი), ექიმისა და ფსიქოლოგისაგან.’’.

 

4.  წესდებას დაემატოს შემდეგი შინაარსის 163, 164 და 16 მუხლები:

,,მუხლი 163. ფინანსური მართვისა და შესყიდვების განყოფილება

ფინანსური მართვისა და შესყიდვების განყოფილება უზრუნველყოფს:

ა) ლიცეუმის სტრუქტურული ერთეულების მიხედვით ბიუჯეტის პროექტის წინადადებების შეგროვებას, შეჯერებას, ანგარიშგებებისა და ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას;

ბ) მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ფინანსური ოპერაციების წარმოებას და ფულადი სახსრების კანონიერ ხარჯვას;  

გ) შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო და სხვა გასაცემლების დროული დარიცხვისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებასა და დარიცხვას;

დ) სახელმწიფო შესყიდვების პროცესის წარმართვას არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

მუხლი 164. კანცელარია  

კანცელარია უზრუნველყოფს:

ა) ლიცეუმის დოკუმენტაციის აღრიცხვას, წარმოებასა და შენახვას;

ბ) საარქივოდ მომზადებული სამსახურებრივი დოკუმენტების, საქმეების, წიგნებისა და ჟურნალების გადამოწმებას, მიღებას და დაარქივებას;

გ) ლიცეუმში შემოსული (გასული) საიდუმლო და მასზე განკუთვნილი არასაიდუმლო დოკუმენტაციის საქმისწარმოებას;

დ) ადგილზე დამზადებული და გასაგზავნი დოკუმენტაციის აღრიცხვას და ადრესატამდე დაგზავნას.

 

მუხლი 165საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება უზრუნველყოფს:

ა) საზოგადოებასთან და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან ურთიერთობას;

ბ) საპროტოკოლო ღონისძიებების გატარებას;

გ) ლიცეუმის კავშირგაბმულობის შიდა ქსელების მოწყობასა და მის გამართულ მუშაობას;

დ) კომპიუტერული ქსელების, სისტემების, ტექნიკურ და პროგრამულ უზრუნველყოფას, მოწყობასა და მათ გამართულ მუშაობას;

ე) უცხოეთის სამხედრო და სამოქალაქო სასწავლო დაწესებულებებთან მჭიდრო თანამშრომლობასა და პარტნიორული ურთიერთობების დამყარებას.“.

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2021 წლის 6 აპრილიდან.

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელიზურაბ აზარაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.