ცალკეულ საქონელზე ბუნებრივი დანაკარგის ნორმების დამტკიცების შესახებ

ცალკეულ საქონელზე ბუნებრივი დანაკარგის ნორმების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 22970
დოკუმენტის მიმღები შემოსავლების სამსახური
მიღების თარიღი 10/07/2019
დოკუმენტის ტიპი შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/07/2019
ძალაში შესვლის თარიღი 10/07/2019
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.00.016512
22970
10/07/2019
ვებგვერდი, 11/07/2019
000000000.00.00.016512
ცალკეულ საქონელზე ბუნებრივი დანაკარგის ნორმების დამტკიცების შესახებ
შემოსავლების სამსახური

შემოსავლების სამსახურის უფროსის

ბრძანება №22970

2019 წლის 10 ივლისი

ქ. თბილისი

ცალკეულ საქონელზე ბუნებრივი დანაკარგის ნორმების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-8 მუხლის მე-11 ნაწილის, „დანაკარგების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობების დამდგენი უფლებამოსილი ორგანოს განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 27 დეკემბრის №2547 განკარგულების პირველი პუნქტისა და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის №303 ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „უ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. დამტკიცდეს ცალკეულ საქონელზე ბუნებრივი დანაკარგის ნორმები, ამ ბრძანების №1 დანართის შესაბამისად.

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ცალკეულ საქონელზე ბუნებრივი დანაკარგის ნორმების დამტკიცების შესახებ“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2019 წლის 26 ივნისის №21078 ბრძანება.

3. ეს ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

 

საფუძველი: დანაკარგების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობების შემმუშავებელი კომისიის 2019 წლის 25 ივნისის №73200-21-03 სხდომის ოქმი.

 

სამსახურის უფროსი ვახტანგ ლაშქარაძე

 

დანართი №1

ცალკეულ საქონელზე ბუნებრივი დანაკარგის მაქსიმალური

ზღვრული ნორმები

ოპერაციების დასახელება

დანაკარგი წონიდან %-ში

პროპილისა და იზოპროპილის სპირტი

სეს ესნ კოდი: 2905 12

სარკინიგზო გადაზიდვები

0,80

მეთილის სპირტი

სეს ესნ კოდი: 2905 11

სარკინიგზო გადაზიდვები

0,15

პარაქსილოლი

სეს ესნ კოდი: 2902 43

სარკინიგზო გადაზიდვები

0,30

პიროლიზული ფისი

სეს ესნ კოდი: 3911 90 990 00

სარკინიგზო გადაზიდვები

1,00

ვაკუუმური გაზოილი

სეს ესნ კოდი: 2710 19 310 00, 2710 19 350 00.

სარკინიგზო გადაზიდვები

0,60

აირის კონდენსატი ბუნებრივი

სეს ესნ კოდი: 2709 00 100

სარკინიგზო გადაზიდვები

0,75

ნავთობის აირები გათხევადებული

სეს ესნ კოდი: 2711

სარკინიგზო გადაზიდვები

0,90

შენახვა

1,10

შენიშვნა: შენახვის დანაკარგი ასევე მოიცავს მიღებისა და გაცემის დანაკარგს.

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.