,, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღების და განსაზღვრის შესახებ’’ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 მარტის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ - 2019 წლის 29 მარტის №7 და №8 დადგენილებების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

,, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღების და განსაზღვრის შესახებ’’ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 მარტის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ - 2019 წლის 29 მარტის №7 და №8 დადგენილებების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 15
დოკუმენტის მიმღები ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 14/05/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/05/2019
სარეგისტრაციო კოდი 210020010.35.115.016294
15
14/05/2019
ვებგვერდი, 15/05/2019
210020010.35.115.016294
,, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღების და განსაზღვრის შესახებ’’ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 მარტის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ - 2019 წლის 29 მარტის №7 და №8 დადგენილებების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №15

2019 წლის 14 მაისი

დაბა ლენტეხი

 

,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღების და განსაზღვრის შესახებ’’ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 მარტის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 2019 წლის 29 მარტის №7 და №8 დადგენილებების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2  პუნქტის,  ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს ორგანული კანონის  25-ე მუხლის  პირველი  პუნქტის შესაბამისად, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
ძალადაკარგულად იქნეს  გამოცხადებული  ,,დასუფთავების  მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციაში (დანართი 1)  ცვლილების  შეტანის თაობაზე“  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის   29 მარტის  №8   დადგენილება. 
მუხლი 2
ძალადაკარგულად იქნეს გამოცხადებული ,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  დასუფთავების  მოსაკრებლის  შემოღების  და განსაზღვრის შესახებ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის  31 მარტის №11  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 29 მარტის №7 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი გაზდელიანი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.