„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების და საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების და საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 9
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 12/04/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/04/2019
ძალაში შესვლის თარიღი 12/04/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010260020.35.132.016434
9
12/04/2019
ვებგვერდი, 16/04/2019
010260020.35.132.016434
„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების და საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების და საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 

ქალაქ ბათუმის საკრებულოს

დადგენილება №9

2019 წლის 12 აპრილი

ქ. ბათუმი

 

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების და საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო :

მუხლი 1
„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების და საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №7 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: საქ­ა­რ­თ­ველოს საკანონმდებლო მაცნე, www.matsne.gov.ge, გამოქვეყნების თარიღი: 22/01/2018, სარეგისტრაციო კოდი: 010260020.35.132.016355) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს ახალი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 12 აპრილიდან.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესულიკო თებიძედანართი

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების, საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგო და საშტატო ნუსხა

თანამდებობის დასახელება

საშტატო ერთეულის რაოდენობა

თანამდებობრივი სარგო (ლარი)

1

საკრებულოს თავმჯდომარე

1

4500

2

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

2

3400

3

საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე

5

2900

4

საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე

5

2900

5

საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე

6

2000

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი

 

6

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის აპარატის უფროსი

1

2900

7

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (შესყიდვების საკითხებში)

1

1400

8

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საბუღალტრო საკითხებში)

1

1300

9

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროტოკოლის საკითხებში)

1

1400

10

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (გენდერული თანასწორობის საკითხებში)

1

1400

11

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საორგანიზაციო საკითხებში)

1

1400

 

იურიდიული განყოფილება

 

12

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის განყოფილების უფროსი

1

2000

13

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურისტი

2

1400

14

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურისტი

1

1300

 

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის  განყოფილება

 

15

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის განყოფილების უფროსი

1

2000

16

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1400

17

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

 

მასმედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

 

18

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის განყოფილების უფროსი

1

2000

19

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1400

20

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

 

დარგობრივი კომისია

 

21

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

1400

 

ჯამი

44

 

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.