„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის №52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის №52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 17
დოკუმენტის მიმღები წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 12/04/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/04/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016538
17
12/04/2019
ვებგვერდი, 15/04/2019
190020020.35.122.016538
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის №52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №17

2019 წლის 12 აპრილი

ქ. წყალტუბო

 

„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის №52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ.ბ“ და „დ.ე“ ქვეპუნქტების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა  და თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის №52 დადგენილებაში (სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“, ვებგვერდი, www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.122.016434, 04/12/2017) და ამ დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით (თან ერთვის).

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიპაატა ახალაძედანართი №1

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის, თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობა

 


 

იერარქიული რანგი

თანამდებობათა დასახელება

საშტატო რიცხოვნება

თანამდებობრივი სარგო

მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირები

 

მერი

1

2650

 

მერის პირველი მოადგილე

1

1750

 

მერის მოადგილე

1

1650

პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა რაოდენობა

3

 

მერიის სტრუქტურული ერთეულების პროფესიული საჯარო მოხელეები

 

მერის წარმომადგენელი

 

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

17

1100

საჯარო მოხელეთა რაოდენობა

17

 

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური

 

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  – სამსახურის უფროსი

1

1500

 

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის

საქმისწარმოების  განყოფილება

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  – განყოფილების უფროსი

1

1200

მესამე რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

მეოთხე რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

800

 

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის

იურიდიულ საკითხთა განყოფილება

 

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  – განყოფილების უფროსი

1

1200

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

900

 

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის

მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილება

 

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  – განყოფილების უფროსი

1

1200

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

900

მეოთხე რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

25

800

მეოთხე რანგი

მეორე  კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

750

მეოთხე რანგი

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

650

 

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და  ღონისძიებათა მართვის განყოფილოება

 

მეორე რანგი

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  ხელმძღვანელი – განყოფილების უფროსი

1

 

1200

 

მესამე რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

900

მეოთხე რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

800

 

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

 

მეორე რანგი

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  – განყოფილების უფროსი

1

 

1200

მესამე რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

900

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის

შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

 

 

მეორე რანგი

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  – განყოფილების უფროსი

 

1

 

1200

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

900

მესამე რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

მეოთხე რანგი

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

საჯარო მოხელეთა რაოდენობა

54

                                                          საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  – სამსახურის უფროსი

1

1500

 

                                           საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის   საბიუჯეტო დაგეგმვის   განყოფილება   

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  – განყოფილების უფროსი

1

1200

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

900

მესამე რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

900

 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის   სახაზინო განყოფილება

 

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  – განყოფილების უფროსი

1

1200

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

მესამე რანგი                               

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

900

 

                              საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის   ბუღალტრული აღრიცხვის    განყოფილება    

 

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  – განყოფილების უფროსი

1

1200

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

მესამე რანგი                               

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

საჯარო მოხელეთა რაოდენობა

13

 

 

ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური

 

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  – სამსახურის უფროსი

1

1500

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

900

მესამე რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

 

ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის აგრარულ საკითხთა განყოფილება

 

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  – განყოფილების უფროსი

1

1200

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

მესამე რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

საჯარო მოხელეთა რაოდენობა

8

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

 

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  – სამსახურის უფროსი

1

1500

მესამე რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

                  სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის  განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილება

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  – განყოფილების უფროსი

1

1200

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

900

მესამე რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

                  სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილება

 

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  – განყოფილების უფროსი

1

1200

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

900

საჯარო მოხელეთა რაოდენობა

10

 

ზედამხედველობის სამსახური

 

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  – სამსახურის უფროსი

1

1500

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

900

საჯარო მოხელეთა რაოდენობა

6

 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

 

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  – სამსახურის უფროსი

1

1500

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

900

მესამე რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

მეოთხე რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

800

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის სოციალური დაცვის განყოფილება

 

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  – განყოფილების უფროსი

1

1200

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

900

მესამე რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

საჯარო მოხელეთა რაოდენობა

10

 

კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

 

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  – სამსახურის უფროსი

1

1500

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

900

მესამე რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

900

მეოთხე რანგი

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

750

საჯარო მოხელეთა რაოდენობა

9

 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

 

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  – სამსახურის უფროსი

1

1500

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

მესამე რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

900

მეოთხე რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

800

მეოთხე რანგი

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

750

საჯარო მოხელეთა რაოდენობა

7

 

შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახური

 

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  – სამსახურის უფროსი

1

1500

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

900

მესამე რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

900

საჯარო მოხელეთა რაოდენობა

5

მერიის საჯარო მოხელეთა რაოდენობა

142

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი  – მერის თანაშემწე

1100

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი  – მრჩეველი

1300

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი  – კონსულტანტი

 

1000

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი  – მერის მძღოლი

 

900

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი  მძღოლი

 

800

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი  – დამლაგებელი

500

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი  – კომპიუტერული სისტემისა და ქსელების სპეციალისტი

1000

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი  მდივანი

700

 

 

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.