შპს „კონსალტინგ გრუპსის“ საჯარო შეტყობინება აუქციონის დანიშვნის შესახებ (მესაკუთრე - ანა ტატალაშვილი, დალი ტატალაშვილი, ზურაბ ტატალაშვილი, სტეფანე ტატალაშვილი, ქრისტინე ტატალაშვილი)

შპს „კონსალტინგ გრუპსის“ საჯარო შეტყობინება აუქციონის დანიშვნის შესახებ (მესაკუთრე - ანა ტატალაშვილი, დალი ტატალაშვილი, ზურაბ ტატალაშვილი, სტეფანე ტატალაშვილი, ქრისტინე ტატალაშვილი)
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები შპს „კონსალტინგ გრუპს“
მიღების თარიღი 11/04/2019
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/04/2019
სარეგისტრაციო კოდი
0
11/04/2019
ვებგვერდი, 12/04/2019
შპს „კონსალტინგ გრუპსის“ საჯარო შეტყობინება აუქციონის დანიშვნის შესახებ (მესაკუთრე - ანა ტატალაშვილი, დალი ტატალაშვილი, ზურაბ ტატალაშვილი, სტეფანე ტატალაშვილი, ქრისტინე ტატალაშვილი)
შპს „კონსალტინგ გრუპს“

საჯარო შეტყობინება (პუბლიკაცია) აუქციონის დანიშვნის შესახებ

საჯარო აუქციონის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 313

 

სპეციალისტი:     შპს „კონსალტინგ გრუპსი“       ს/კ 404483536 

დირექტორი:        გიორგი ლოლაშვილი

მისამართი:          ქ. თბილისი, უშ. ჩხეიძის ქუჩა N23

ელფოსტა:           auction@consultinggroups.com.ge

საბანკო ანგარიში:     GE44TB7747836020100004

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 3062 მუხლის მე-3 ნაწილის, ასევე საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად, ვინაიდან მესაკუთრეს ორჯერ გაეგზავნა წერილობითი შეტყობინება აუქციონის დანიშვნის შესახებ, რისი ჩაბარებაც მესაკუთრეზე ვერ მოხერხდა, სპეციალისტი იყენებს შესაძლებლობას შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების (პუბლიკაციის) შესახებ. საჯარო შეტყობინების საშუალებად გამოყენებულია „საკანონმდებლო მაცნე“. საჯარო შეტყობინება მესაკუთრესათვის ჩაბარებულად ითვლება შეტყობინების საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნებიდან მე-7 დღეს.

სპეციალისტი აცხადებს მეორე საჯარო აუქციონს მესაკუთრის სახელზე რიცხულ, კრედიტორის, ბანკის სასარგებლოდ იპოთეკით დატვირთულ უძრავ ქონებაზე.

კრედიტორი: სს თიბისი ბანკი (ს/კ 204854595)

მესაკუთრე: 1. ანა ტატალაშვილი 2. დალი ტატალაშვილი 3. ზურაბ ტატალაშვილი 4. სტეფანე ტატალაშვილი  5.  ქრისტინე ტატალაშვილი, პირადი N1. (პ/ნ 03001019777) 2.(პ/ნ 03001012072) 3. (03001005805) 4. (03001021634) 5. (პ/ნ 03001019778)

მოვალე (მსესხებელი): ზურაბ ტატალაშვილი, პირადი N 03001005805

იპოთეკის ხელშეკრულება: 123123975512 , თარიღი 28/03/2016

ვალდებულების წარმოშობა: უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულება:

N0117.2526231.001 საკრედიტო პროდუქტებით მომსახურების შესახებ ხელშეკრულება; N2526231-9253111 საბანკო კრედიტის ხელშეკრულება.

იპოთეკის რეკვიზიტები: ადიგენი, სოფ. არალი; , საკადასტრო კოდი: 61.13.25.098

სასესხო დავალიანების ჯამური ოდენობა: მსესხებლის ვალდებულება მომდინარეობს N2526231-9253111 საბანკო კრედიტის ხელშეკრულებიდან და შეადგენს 52407,74 ლარს, საიდანაც სესხის ძირი თანხაა  39830,19 ლარი, დასაფარი პროცენტი შეადგენს 8594,53 ლარს, ჯარიმა 3983,02 ლარია. სხვა ხარჯები: სპეციალისტის ავანსი 587 (490 ლარს + 77+20) ლარი (+120 ლარი ყოველი დამატებითი აუქციონისას).

აუქციონის ჩატარების დრო:  23/04/2019 წლის 16:00 საათიდან  25/04/2019 წლის 12:30 საათამდე

აუქციონის ჩატარების ადგილი: ვებსაიტი www.eAuction.ge

უძრავი ნივთის საწყისი ფასი:  0.00  აშშ დოლარი და  6500.00  ლარი

უძრავი ნივთის აღწერა:  ადიგენის რაიონის სოფელ არალში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი 300.00 კვ.მ. და ზედ განთავსებული შენობა-ნაგებობები: ობიექტი N1 (საცხოვრებელი სახლი) საერთო ფართი 223,64 კვ.მ. აქედან საცხოვრებელი ფართი 109,8 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართი 113,84 კვ.მ. უძრავი ქონების საკადასტრო კოდი 61.13.25.098

გარდამავალი უფლებები:  არა

აუქციონის პირობები: 

ა) აუქციონში მონაწილეობის უფლება აქვს ყველა პირს, მათ შორის, კრედიტორს, მოვალეს ან/და უძრავი ქონების მესაკუთრეს; ბ) eAuction.ge აუქციონში მონაწილეობის ყველა მსურველმა უნდა გაიაროს რეგისტრაცია და გადაიხადოს საგარანტიო თანხა შემდეგი ფორმით:

1. ნაღდი ანგარიშსწორებით ლიბერთი ბანკში განაცხადის ნომრითა და პირადობის დამადასტურებელი საბუთით.

2. უნაღდო ანგარიშსწორებით eAuction.ge-ს ვებგვერდზე მითითებული დანიშნულებით მითითებულ ანგარიშზე.

3. eAuction.ge-ს ვებგვერდიდან პლასტიკური ბარათით.

4. ელექტრონული საბანკო გარანტიის აქტივაციით. გაცემული კრედიტორ (ბენეფიციარის) სასარგებლოდ, უძრავი ნივთის საწყისი ფასის არანაკლებ ერთი მეათედის ოდენობით და გარანტიის მინიმალური ვადით არანაკლებ აუქციონის დასრულების თარიღიდან 15 საბანკო დღე. პირს, რომელიც ვერ წარმოადგენს შესაბამის საბანკო გარანტიას აუქციონის მითითებული ფორმით, ეკრძალება აუქციონში მონაწილეობა;

გ) აუქციონი მიმდინარეობს მონაწილეთათვის  1%-იანი ბიჯის ოდენობით. შემოთავაზებული ბიჯი შეიძლება იყოს მხოლოდ მზარდი. აუქციონი გრძელდება ბოლო შემოთავაზებამდე. აუქციონზე გამარჯვებულია ის პირი, ვინც უფრო მაღალ ფასს შესთავაზებს;

დ) აუქციონში გამარჯვებულმა აუქციონის თანხა სრულად უნდა შეიტანოს სპეცი ლისტის სადეპოზიტო ანგარიშზე აუქციონის დასრულების დღიდან 2 საბანკო დღის მანძილზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი კარგავს მის მიერ საბანკო გარანტიის სახით წარმოდგენილ თანხას და უქმდება მისი, როგორც აუქციონზე გამარჯვებულის სტატუსი;

ე) აუქციონში გამარჯვებულის მიერ შესაბამის ვადაში აუქციონის თანხის სრულად გადახდის შემთხვევაში შპს „კონსალტინგ გრუპსი“ მასზე გასცემს განკარგულებას ქონებაზე საკუთრების უფლების მოპოვების შესახებ.

ყურადღება: ქონების რეალიზაცია შესაძლებელია თავიდან იქნას აცილებული, თუ ნებისმიერი პირი (მათ შორის, მსესხებელი, უძრავი ქონების მესაკუთრე ან/და სხვა დაინტერესებული პირი) აუქციონის დაწყებამდე განახორციელებს მსესხებლის მიერ კრედიტორის მიმართ არსებული სასესხო და მასთან დაკავშირებული ხარჯების დავალიანების სრულად დაფარვას.

ყველა პირი, რომელსაც აქვს რაიმე სახის უფლებები უძრავ ქონებაზე, ვალდებულია ამ უფლებათა დამადასტურებელი მტკიცებულებანი წარმოადგინოს აუქციონის დაწყებამდე წერილობითი ფორმით სპეციალისტთან.

 

სპეციალისტი:   შპს „კონსალტინგ გრუპს”, ს/კ 404483536 

დირექტორი                                                                                                                         გიორგი ლოლაშვილი

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.