აბაშის მუნიციპალიტეტის ქოლობნის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ გუგუნაყათის პირველი ქუჩისათვის №1-დან №27-ის ჩათვლით და №2-დან №22-ის ჩათვლით და ამ ქუჩის ჩიხისათვის ანზორ ლეჟავას სახელის მინიჭების შესახებ

აბაშის მუნიციპალიტეტის ქოლობნის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ გუგუნაყათის პირველი ქუჩისათვის №1-დან №27-ის ჩათვლით და №2-დან №22-ის ჩათვლით და ამ ქუჩის ჩიხისათვის ანზორ ლეჟავას სახელის მინიჭების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 32
დოკუმენტის მიმღები აბაშის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/04/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/04/2019
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.110.016003
32
08/04/2019
ვებგვერდი, 12/04/2019
000000000.00.110.016003
აბაშის მუნიციპალიტეტის ქოლობნის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ გუგუნაყათის პირველი ქუჩისათვის №1-დან №27-ის ჩათვლით და №2-დან №22-ის ჩათვლით და ამ ქუჩის ჩიხისათვის ანზორ ლეჟავას სახელის მინიჭების შესახებ
აბაშის მუნიციპალიტეტი

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 განკარგულება №32

2019 წლის 8 აპრილი

. აბაშა

აბაშის მუნიციპალიტეტის ქოლობნის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ გუგუნაყათის პირველი ქუჩისათვის №1-დან №27-ის ჩათვლით და №2-დან №22-ის ჩათვლით და ამ ქუჩის ჩიხისათვის ანზორ ლეჟავას სახელის მინიჭების შესახებ

საქართველოს ორგანული  კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა.ე” ქვეპუნქტის, ,,გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის პირველი და მე-6 პუნქტების, ,,მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის №239 დადგენილების მე-7 მუხლის მე-12-მე-17 პუნქტების შესაბამისად და გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა დადგენის, ნორმალიზების, გამოყენების, აღრიცხვისა და დაცვის მიზნით, გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა სფეროში მოქმედი სამთავრობო კომისიის თანხმობის (2019 წლის 18 მარტის სხდომის №14 ოქმიდან ამონაწერი) გათვალისწინებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  :

1. აბაშის მუნიციპალიტეტის ქოლობნის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ გუგუნაყათის პირველ ქუჩას №1-დან №27-ის ჩათვლით და №2-დან №22-ის ჩათვლით და ამ ქუჩის ჩიხს მიენიჭოს ანზორ ლეჟავას სახელი.

2. ეს განკარგულება:

ა) რეაგირებისათვის გადაეგზავნოს აბაშის მუნიციპალიტეტის მერს და ამ განკარგულების მიღებიდან ოთხი თვის ვადაში უზრუნველყოს ,,მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის №239 დადგენილების მე-7 მუხლის მე-15 პუნქტით განსაზღვრული ღონისძიებების გატარება (აბრების, ფირნიშების, რუკების (არსებობის შემთხვევაში), ცნობარების და სხვ. დამზადება, კორექტირება, გავრცელება და სხვ.);

ბ) მიღებიდან 10 დღის ვადაში:

ბ.ა) გადაეგზავნოს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს    მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, მონაცემთა ბაზაში ცვლილებების შეტანის მიზნით, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოსცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს;

ბ.ბ) გამოქვეყნდეს ,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ვებგვერდზე.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში, სენაკის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: სენაკი, რუსთაველის ქ. №247).

5. განკარგულება ძალაშია მიღებისთანავე.

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე         . კვიტაშვილი

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.