„საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების საგანმანათლებლო რესურსცენტრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 17 ივნისის №31 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების საგანმანათლებლო რესურსცენტრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 17 ივნისის №31 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 73/ნ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი
მიღების თარიღი 12/04/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/04/2019
სარეგისტრაციო კოდი 430010000.22.022.017697
73/ნ
12/04/2019
ვებგვერდი, 15/04/2019
430010000.22.022.017697
„საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების საგანმანათლებლო რესურსცენტრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 17 ივნისის №31 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი
 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის

ბრძანება №73/ნ

2019 წლის 12 აპრილი

ქ. თბილისი

 

„საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების საგანმანათლებლო რესურსცენტრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 17 ივნისის №31 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონის მე-2 მუხლის პირველი და მე-8 პუნქტების  საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების – საგანმანათლებლო რესურსცენტრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 17 იანვრის №31 ბრძანებაში (სსმ, №8, 23/01/2006, სარეგისტრაციო კოდი: 430.010.000.22.022.008.031) და ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული დებულების მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                                                „დანართი 1

 

 

გრაფა №1

გრაფა №2

1

ქალაქ ლაგოდეხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

 ქალაქ სიღნაღის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

2

ქალაქ ბორჯომის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

 ქალაქ ქარელის და ქალაქ ხაშურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრები  

3

ქალაქ ახალციხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დაბა ადიგენის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

4

ქალაქ რუსთავის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

ქალაქ   დმანისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

5

ქალაქ ამბროლაურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

ქალაქ ონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

6

ქალაქ გორის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

ქალაქ კასპის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

7

ქალაქ ვანის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

ქალაქ ბაღდათის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

8

ქალაქ ზუგდიდის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

ქალაქ სენაკის,  ქალაქ ხობის, დაბა მესტიის საგანმანათლებლო რესურსცენტრები

“.

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრიმიხეილ ბატიაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.