„მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის და მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის და მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 7
დოკუმენტის მიმღები მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/02/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/02/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.153.016477
7
08/02/2019
ვებგვერდი, 11/02/2019
010250050.35.153.016477
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის და მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
 

მცხეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №7

2019 წლის 8 თებერვალი

ქ. მცხეთა

 

 

„მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის და მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 61-ე  მუხლის პირველი და მეორე პუნქტების და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მეოთხე პუნქტის საფუძველზე, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის და მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის №5 დადგენილებაში (matsne.gov.ge, 010250050.35.153.016377, 22/11/2017), კერძოდ: დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი N1 „ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხა“ ჩამოყალიბდეს ახალი თანდართული რედაქციით.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგელა ბაქრაძედანართი №1

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  საშტატო ნუსხა

დასახელება

საშტატო ერთეული

1

ხელმძღვანელობა

მათ შორის:

4

 

მერი

1

 

მერის პირველი მოადგილე

1

 

მერის მოადგილე

2

2

ადმინისტრაციული სამსახური

მათ შორის:

19

 

ადმინისტრაციული  სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის    ხელმძღვანელი – I რანგი

1

 

საქმის წარმოების განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი – II რანგის მე-2 კატეგორია

1

 

III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

6

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

IV რანგის II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – II რანგის მე-2 კატეგორია

1

 

III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

 

იურიდიული განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – II რანგის მე-2 კატეგორია

1

 

III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

3

საფინანსო-საბიუჯეტოს სამსახური

16

 

საფინანსო-საბიუჯეტოს სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი   I რანგი

1

 

ბიუჯეტის დაგეგმვის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი II რანგის მე-2 კატეგორია

1

 

III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, II რანგის მე-2  კატეგორია

1

 

III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

 

IV რანგის  I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

 

1

 

შესყიდვების განყოფილების, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – II რანგის მე-2 კატეგორია

1

 

III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

4

ეკონომიკის  სამსახური

18

 

ეკონომიკის  სამსახურის უფროსი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – I რანგი

1

 

ქონების მართვის და აღრიცხვის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, II რანგის მე-2 კატეგორია

1

 

III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

ეკონომიკის განყოფილების, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი II რანგის მე-2 კატეგორია

1

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

 

ადგილობრივ მოსაკრებელთა განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, II რანგის მე-2 კატეგორია

1

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

 

სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, II რანგის მე-2 კატეგორია

1

 

III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

 

IV რანგის II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

მატერიალურ-ტექნიკური განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი II რანგის მე-2 კატეგორია

1

 

III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

 

IV რანგის  I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

5

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

13

 

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – I რანგი

1

 

ინფრასტრუქტურის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, II რანგის მე-2  კატეგორია

1

 

III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

 

არქიტექტურის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი,

II რანგის მე-2  კატეგორია

1

 

III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

სივრცითი მოწყობის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, II რანგის მე-2  კატეგორია

1

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

6

ზედამხედველობის სამსახური

11

 

ზედამხედველობის სამსახურის  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის    ხელმძღვანელი – I რანგი

1

 

არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე და ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ზედამხედველობის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, II რანგის მე-2  კატეგორია

1

 

III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

 

IV რანგის  II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, II რანგის მე-2  კატეგორია

1

 

III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

IV რანგის  II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

7

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

13

 

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – I რანგი

1

 

სოციალური განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, II რანგის მე-2  კატეგორია

1

 

III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

 

დონორებთან ურთიერთობის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, II რანგის მე-2  კატეგორია

1

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

ჯანდაცვის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, II რანგის მე-2  კატეგორია

1

 

III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

 

IV რანგის  II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

IV რანგის  III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

პიარისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, II რანგის მე-2  კატეგორია

1

 

III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

8

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური

7

 

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – I რანგი

1

 

შიდა აუდიტის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, II რანგის მე-2  კატეგორია

1

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

ინსპექტირების განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, II რანგის მე-2  კატეგორია

1

 

III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

 

მონიტორინგის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, II რანგის მე-2  კატეგორია

1

 

III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

9

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური

10

 

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – I რანგი

1

 

განათლების და კულტურის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, II რანგის მე-2  კატეგორია

1

 

III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

 

ტურიზმის  განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, II რანგის მე-2  კატეგორია

1

 

IV რანგის II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, II რანგის მე-2  კატეგორია

1

 

III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

 

კულტურის, სპორტის და განათლების

ა(ა)იპ-ებთან ურთიერთობის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, II რანგის მე-2  კატეგორია

1

 

III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

10

სამხედრო აღრიცხვის,  გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური

11

 

სამხედრო აღრიცხვის,  გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – I რანგი

1

 

წვევამდელთა გაწვევის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, II რანგის მე-2  კატეგორია

1

 

III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

 

რეზერვისტთა გაწვევის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, II რანგის მე-2  კატეგორია

1

 

III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

 

IV რანგის IIკატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

წვევამდელთა მიწერის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, II რანგის მე-2  კატეგორია

1

 

III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

 

IV რანგის II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

11

ადმინისტრაციული  ერთეულები

48

 

ქალაქ მცხეთის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენელი)

1

 

III  რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

 

IV რანგის   II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

საგურამოს ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენელი)

1

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

მუხრანის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენელი)

1

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

 

ვაზიანის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენელი)

1

 

IV რანგის II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

წეროვნის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენელი)

1

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

ძალისის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენელი)

1

 

III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

 

წილკნის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენელი)

1

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

IV რანგის III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

მისაქციელის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენელი)

1

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

ნატახტრის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენელი)

1

 

IV რანგის I I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

ქსნის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენელი)

1

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

ციხისძირის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენელი)

1

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

აღდგომლიანთკარის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენელი)

1

 

IV რანგის I I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

         1

 

ქსოვრისის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენელი)

1

 

IV რანგის I Iკატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

გალავნის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენელი)

1

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

ცხვარიჭამიის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენელი)

1

 

III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

 

ძეგვის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენელი)

1

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

ნიჩბისის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენელი)

1

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

ლისის ადმინისტრაციულ ერთეული

 

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენელი)

1

 

IV რანგის III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

ჯიღაურის ადმინისტრაციულ ერთეული

 

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენელი)

1

 

ძველი ქანდის ადმინისტრაციულ ერთეული

 

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენელი)

1

 

ნავაზის ადმინისტრაციულ ერთეული

 

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენელი)

1

 

ნავდარაანთკარის ადმინისტრაციულ ერთეული

 

 

IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენელი)

1

 

IV რანგის III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.