„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2
დოკუმენტის მიმღები გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 10/01/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/01/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 28/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.166.016427
2
10/01/2019
ვებგვერდი, 11/01/2019
190020020.35.166.016427
„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №2

2019 წლის 10 იანვარი

ქ. გურჯაანი

 

„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და 22-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების საფუძველზე,  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №54 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: www.matsne.gov.ge,25/12/2018 ,190020020.35.166.016421) შეტანილ იქნეს ცვლილებები:

„მუხლი 1. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ბიუჯეტის გეგმა

2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14,324.3

18,739.9

7,511.8

11,228.1

13646,5

627,9

13018.6

გადასახადები

4,358.9

4,000.0

0.0

4,000.0

11709.0

0.0

11709.0

გრანტები

8,949.1

13,459.1

7,511.8

5,947.3

787,9

627,9

160.0

სხვა შემოსავლები

1,016.4

1,280.8

0.0

1,280.8

1149.6

0.0

1149.6

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

8,427.4

10,691.3

55.5

10,635.8

11294,1

0.0

11294,1

შრომის ანაზღაურება

1,526.1

2,093.0

0.0

2,093.0

2288.7

0.0

2288.7

საქონელი და მომსახურება

1,077.8

1,672.4

55.5

1,616.9

1564,3

0.0

1564,3

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

150.2

170.5

0.0

170.5

42.9

0.0

42.9

სუბსიდიები

4,513.2

5,554.0

0.0

5,554.0

6064.0

0.0

6064.0

გრანტები

10.0

12.5

0.0

12.5

12.0

0.0

12.0

სოციალური უზრუნველყოფა

936.1

1,016.5

0.0

1,016.5

1040.2

0.0

1040.2

სხვა ხარჯები

214.0

172.4

0.0

172.4

182.0

0.0

182.0

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

5,897.0

8,048.6

7,456.3

592.3

2352,4

627,9

1724,5

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,892.5

9,411.2

7,529.6

1,881.5

3394,1

991,0

2403,1

ზრდა

5,355.9

10,011.2

7,529.6

2,481.5

3794,1

991,0

2803,1

კლება

463.4

600.0

0.0

600.0

400.0

0.0

400.0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

1,004.5

-1,362.6

-73.3

-1,289.3

-1041,7

-363,1

-678,6

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

604.1

-1,813.2

-73.3

-1,739.9

-1498,7

-363,1

-1135,6

ზრდა

615.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

615.4

0.0

 

 

0.0

0.0

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

11.3

1,813.2

73.3

1,739.9

1498,7

363,1

1135,6

ვალუტა და დეპოზიტები

11.3

1,348.2

73.3

1,274.9

1498,7

363,1

1135,6

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

465.0

0.0

465.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-400.4

-450.6

0.0

-450.6

-457.0

0.0

-457.0

კლება

400.4

450.6

0.0

450.6

457.0

0.0

457.0

საშინაო

400.4

450.6

0.0

450.6

457.0

0.0

457.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

მუხლი 2. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2017 წლის ფაქტი

 

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

14787,7

19,804.9

7,511.8

12,293.1

14046,5

627,9

13418.6

შემოსავლები

14324,3

18,739.9

7,511.8

11,228.1

13646,5

627,9

13018.6

არაფინანსური აქტივების კლება

463,4

600.0

0.0

600.0

400.0

0.000

400.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

465.0

0.0

465.0

0.0

0.000

0.0

გადასახდელები

14183,6

21,153.1

7,585.1

13,568.0

15545,2

991,0

14554,2

ხარჯები

8427,4

10,691.3

55.5

10,635.8

11,294,1

0.0

11294,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5355,9

10,011.2

7,529.6

2,481.5

3794,1

991,0

2803,1

ვალდებულებების კლება

400,4

450.6

0.0

450.6

457.0

0.0

457.0

ნაშთის ცვლილება

604,1

-1348.2

-73,3

-1274.9

-1498,7

-363,1

-1135,6

მუხლი 3. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმით შემოსავლები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13018,6 ათასი ლარით.

ათას ლარებში 

 

დასახელება

 

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

 

2019 წლის გეგმა

 

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი

საკუთარი შემოსულობები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი

საკუთარი შემოსულობები

შემოსავლები:

14324,3

18739,9

7511,8

11228,1

13646,5

0,0

13018,6

გადასახადები

4358,9

4000,0

0,0

4000,0

11709,0

0.0

11709,0

გრანტები

8949,1

13459,1

7511,8

5 947,3

787,9

627,9

160,0

სხვა შემოსავლები

1016,4

1088,8

0,0

1088,8

1149,6

0.0

1149,6

მუხლი 4. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმით გადასახადები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გადასახადები 11709,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

 

დასახელება

 

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

გადასახადები

4358,9

4000,0

11709,0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

0,0

0,0

8609,0

საშემოსავლო გადასახადი

1257,0

1100,0

0,0

ქონების გადასახადი

3101,9

2900,0

3100,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 

1581,5

1800,0

2000,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 

43,5

20,0

20,0

სასოფლო-სამერნეო დანიშნულების მიწაზე

817,6

610,0

610,0

არასასოფლო-სამერნეო დანიშნულების მიწაზე

659,3

470,0

470,0

სხავა გადასახადები ქონებაზე

0

0

0

მუხლი 5. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმით გრანტები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გრანტები 160,0 ათასი ლარით.

ათას ლარებში

 

დასახელება

 

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

გრანტები

8949,1

13459,1

787,9

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5356,0

5787,3

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

160,0

160,0

160.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3433,1

7511,8

0.0

მ.შ მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

0.0

426,8

0.0

მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

3433,1

6285,0

627,9

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით

0.0

0.0

0.0

 

 სხვა მიმდინარე ღონისძიებები - სტიქია

0.0

800,0

0.0

მუხლი 6 . გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმით სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლები 1149,6 ათასი ლარით.

ათას ლარებში

 

დასახელება

 

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1016,4

1280,8

1149,6

შემოსავლები საკუთრებიდან

227,3

150,0

172,4

პროცენტი

66,0

60,0

70,0

რენტა

161,3

90,0

102,4

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

144,1

70,0

80,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

17,1

20,0

22,4

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

234,8

238,8

252,2

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

191,7

198,8

202,0

სანებართო მოსაკრებელი

24,5

30,0

30,0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0

0

0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,8

0,8

2,0

სათამაშო ბიზნესისი მოსაკრებელი

161,7

130,0

130,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

4,8

38,0

40,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0

0

0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურეობა

43,1

40,0

50,2

ჯარიმები სანქციები და საურავები

479,0

600,0

625,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი

75,2

292,0

100,0

მუხლი 7. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმით ხარჯები

განისაზღვროსგურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები11294,1 ათასი ლარით.

 ათას ლარებში

 

დასახელება

 

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

 

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი

საკუთარი შემოსულობები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი

საკუთარი შემოსულობები

ხარჯები

8,427.4

10,691.3

55.5

10,635.8

11193.6

0.0

11294,1

შრომის ანაზღაურება

1,526.1

2,093.0

0.0

2,093.0

2288.7

0.0

2288.7

საქონელი და მომსახურება

1,077.8

1,672.4

55.5

1,616.9

1564,3

0.0

1564,3

პროცენტი

150.2

170.5

0.0

170.5

42.9

0.0

42.9

სუბსიდიები

4,513.2

5,554.0

0.0

5,554.0

6164.0

0.0

6164.0

გრანტები

10.0

12.5

0.0

12.5

12.0

0.0

12.0

სოციალური უზრუნველყოფა

936.1

1,016.5

0.0

1,016.5

1040.2

0.0

1040.2

სხვა ხარჯები

214.0

172.4

0.0

172.4

182.0

0.0

182.0

მუხლი 8. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმით არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3394,1 ათასი ლარით.

ა) განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3794,1 ათასი ლარით 

 ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

 

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი

საკუთარი შემოსულობები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი

საკუთარი შემოსულობები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

118.7

170.6

2.2

168.4

404,0

0.0

404,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

57.5

60.0

0.0

60.0

74,1

0.0

74,1

03 00 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5,111.2

9,571.8

7,482.8

2,088.9

2727,9

627,9

2100,0

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

7.0

122.1

44.6

77.5

463,1

363,1

100.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

61.4

86.7

0.0

86.7

125.0

0.0

125.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

0

0

 

  ბ) განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება400.0 ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

 

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

463,4

600,0

400,0

ძირიტადი აქტივები

275,0

400,0

200,0

არაწარმოებული აქტივები

188,4

200,0

200,0

მუხლი 9. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმით ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ბიუჯეტის გეგმა

2019წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,423.6

3,165.8

2.2

3,163.6

3,453,7 

0.0

3 453,7 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,229.9

2,948.3

2.2

2,946.1

3367,8 

0.0

3367,8 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,229.9

2,858.3

2.2

2,856.1

3317,8 

0.0

3317,8 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

90.0

0.0

90.0

50.0

0.0

50.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

150.2

170.5

0.0

170.5

42.9

0.0

42.9

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

43.5

47.0

0.0

47.0

43,0 

0.0

43,0 

702

თავდაცვა

111.1

139.0

0.0

139.0

146.2

0.0

146.2

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

57.5

55.5

0.0

55.5

71,1 

0.0

71,1 

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

57.5

55.5

0.0

55.5

71,1 

0.0

71,1 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4,040.7

7,878.0

6,335.5

1,542.5

2064,9 

627,9 

1,437.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

121.9

72.5

55.5

17.0

92.0

0.0

92.0

70421

სოფლის მეურნეობა

121.8

71.5

55.5

16.0

90.0

0.0

90.0

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.2

1.0

0.0

1.0

2.0

0.0

2.0

70443

მშენებლობა

70.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7045

ტრანსპორტი

3,804.5

7,712.0

6,280.0

1,432.0

1,972,9 

627,9 

1,345.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3,804.5

7,712.0

6,280.0

1,432.0

1,972,9 

627,9 

1,345.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

44.2

93.5

0.0

93.5

0.0

0.0

0.0

705

გარემოს დაცვა

814.2

1,076.1

45.4

1,030.8

100.0

0.0

100.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

653.8

839.2

0.0

839.2

0.0

0.0

0.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

96.4

196.4

45.4

151.0

100.0

0.0

100.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

64.0

40.6

0.0

40.6

0.0

0.0

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2,044.5

3,136.6

1,157.5

1,979.1

3,030.0

0.0

3,030.0

7061

ბინათმშენებლობა

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

698.9

1,012.3

0.0

1,012.3

1,980.0

0.0

1,980.0

7063

წყალმომარაგება

847.1

1,429.5

1,157.5

272.0

400.0

0.0

400.0

7064

გარე განათება

496.5

674.9

0.0

674.9

650.0

0.0

650.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

84.7

106.0

0.0

106.0

106.0

0.0

106.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

84.7

106.0

0.0

106.0

106.0

0.0

106.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,167.7

1,814.2

0.0

1,814.2

2,043.0

0.0

2,043.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

365.0

560.9

0.0

560.9

625.0

0.0

625.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

703.3

1,086.8

0.0

1,086.8

1,273.0

0.0

1,273.0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

83.5

76.5

0.0

76.5

50.0

0.0

50.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

15.9

90.0

0.0

90.0

95.0

0.0

95.0

709

განათლება

1,931.3

2,091.8

44.6

2,047.2

2678,1 

363,1 

2,315.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,857.8

2,049.7

44.6

2,005.1

2,300.0

0.0

2,300.0

7092

ზოგადი განათლება

32.5

14.2

0.0

14.2

15.0

0.0

15.0

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

32.5

14.2

0.0

14.2

15.0

0.0

15.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

00

00

00

00

363,1

363,1

00

710

სოციალური დაცვა

1,107.9

1,239.5

0.0

1,239.5

1,395.2

0.0

1,395.2

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

35.7

0.0

35.7

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

35.7

0.0

35.7

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

171.8

195.0

0.0

195.0

300.0

0.0

300.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

1.3

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

377.1

407.5

0.0

407.5

450.0

0.0

450.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

513.1

582.5

0.0

582.5

530.0

0.0

530.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

44.6

52.5

0.0

52.5

77.5

0.0

77.5

 

სულ

13,783.2

20,702.5

7,585.1

13,117.4

15088,2 

991,0 

14097,2 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისმთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1041,7,0 ათასი ლარით.

მუხლი 11. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივებისცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1498,7,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებებისცვლილება

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება-457,0 ათასი ლარით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმით სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 160,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური 56,0 ათასი ლარი

ბ) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 104,0 ათასი ლარი

თავი II

ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროექტები

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, გათვალისწინებულია წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები, გატარდება კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ქვეპროგრამები:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (03 01 )

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (03 02 )

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა (03 02 )

კეთილმოწყობის სამუშაოები (03 03)

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(პროგრამულიკოდი03 01)

პროგრამისფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების საუბნო გზების მოხრეშვა, მოასფალტება, ქალაქის ცენტრალური, ასევე შიდა გზების და კორპუსების ეზოების მოასფალტება. 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 • მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;
 • სოფლის მოსახლეობისთვის საუბნო გზების გაუმჯობესება 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

 • რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა
 • კმაყოფილი მოსახლეობა

ბ.ა) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - ექსპლოატაცია. (პროგრამული კოდი 03 02 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიატორიაზე სოფლების სასმელი წყლის სათავე-ნეგებობის რეაბილიტაცია, ახალი ჭაბურღილების მოწყობა და არსებული ჭაბურღილების გაწმენდა-რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 • მოსახლეობის წყალმომარაგების მდგომარეობისგაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

 • წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ბ.ბ) ააიპ „ გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი“(პროგრამულიკოდი 03 02 02 02)

ქვეპროექტის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლისსათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა, ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად და მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან კვირაში ორჯერ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ყოველდღიურად დაიგვება ქალაქის ქუჩები, სკვერები, ბაღები და მოედნები. თვეში ორჯერ დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი ცენტრალური მაგისტრალის (55კმ) მიმდებარე ტერიტორია და მოხდებაქალაქ გურჯაანში ნონეშვილისა და წმ.ნინოს ქუჩების გადარეცხვა.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 44სასაფლაოს გაწმენდა- მოვლაპატრონობა.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 • სოფლების მოსახლეობის წყალმომარაგების გაუმჯობესება და რეგულირება,
 • მოვლილი და მოწესრიგებული გარე განათების ქსელი,
 • ეკოლოგიური მდგომარეობისა და მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

 • წყალმომარაგების შეფერხების შემცირება
 • დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი.
 • კმაყოფილი მოსახლეობა

ბ.გ) გარე განათება (პროგრამულიკოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ახალი სანათების მოწყობა და მოხმარებული ელ. ენერგიის გადასახადის დაფარვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 • ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

 • განათებული ქალაქისა და სოფლის ქუჩების რაოდენობა.

ბ.დ.) საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04 04)

მუნიციპალიტეტში კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა, ქვეპროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება.

მოსალოდნელი შედეგი

 • სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

 • გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მილების, კოლექტორების და წვიმიმღები ჭების რაოდენობა.

ბ.ვ.) ხევების რეაბილიტაციისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხევების პრევენციული გაწმენდა-რეაბილიტაცია და ნაპირსამაგრი სამუშაოები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 • საცხოვრებელი სახლების, სასოფლო - სამეურნეო სავარგულებისა და სოფლის გზების დატბორვის საშიშროების აღმოფხვრა;
 • სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

 • უსაფრთხო, გაწმენდილი ხევების რაოდენობა.

ბ.ზ) თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების, არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწების პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება(პროგრამულიკოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება აუქციონზე გასაყიდად გასატანი მიწებისა და ძირითადი ქონების შეფასება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 • ადგილობრივი შემოსავლების გაზრდა;
 • შეფასებული ქონება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

 • პასპორტირებული მიწების რაოდენობა

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

სკოლამდელი განათლების ღონისძიებების დაფინანსება თვითმმართველი ერთეულის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ა) სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამულიკოდი04 01)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 37 სკოლამდელი-სააღმზრდელო დაწესებულება, სადაც რეგისტრირებულია 2365 აღსაზრდელი. პროგრამის მიზანს წარმოადგენს სკოლამდელი ასაკის ბავშვების აღზრდა და სკოლისათვის მომზადება.

მოსალოდნელი შედეგი

 • გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სააღმზრდელო გარემო;
 • გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;

შედეგისშეფასების ინდიკატორები

 • ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელების რაოდენობა;
 • კმაყოფილი მოსახლეობა

ბ) წარჩინებულ პირველკურსელთა და მოსწავლეთა წახალისება (პროგრამული კოდი04 06)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სკოლისმოსწავლეთა განსაკუთრებითი მიღწევისთვისდა სკოლადამთავრებული პირველკურსელი სტუდენტთა წახალისება, რომლებმაც ეროვნულ გამოცდებზემიიღეს უმაღლესიქულა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 • მოზარდთა დაინტერესების ზრდა პირველობისკენ

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

 • კმაყოფილი მოსახლეობა

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

სპორტისა და კულტურული განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. შესაბამისად დაგეგმილია სპორტული და კულტურული ობიექტების, სახელოვნებო სკოლების, მუზეუმების, ბიბლიოთეკების ასევე სპორტისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

-სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 

-კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

-ახალგაზდული პროგრამების დაფინანსება

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (ჭიდაობა, ფეხბურთი, ჭადრაკი, კრივი, ფრენბურთი, კალათბურთი, მკლავჭიდი, რაგბი) ახალგაზრდობის ჩართულობა; ჩასატარებელ რაიონულ და საქალაქთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა და მათი ჩატარებისორგანიზება. სპარტაკიადები მოსწავლეთა შორის.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 • სპორტული ღონისძიებისა და სრულყოფილი სასპორტო-საგანმანათლებლო ღონისძიებებისხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

 • სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამარჯვებულთა და პრიზიორთა რაოდენობა;
 • ახალგაზრდობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ სექტორში ჩართულ მოზარდთა რაოდენობა;
 • ჩატარებულ ღონისძიებების რაოდენობა.

ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება,სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 00)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ააიპ „გურჯაანის სპორტული გაერთიანების“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. დაფინანსდება ჭადრაკის, ფეხბურთის, ჭიდაობის (ქართული, თავისუფალი, ძიუდო),კრივის, რაგბის,მკლავჭიდის, კალათბურთის, ფრენბურთის დაკარატეს შემსწავლელი წრეები. ჩატარდება კომპლექსური სპარტაკიადები.

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების განხორციელება, ღონისძიებების ჩატარება ხელს შეუწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდობის ჩართულობას სპორტულ ცხოვრებაში

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 • სპორტის სხვადასხვა სახეობაში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა;
 • სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმა ბავშვებისადა მოზარდების.
 • ახალგაზრდობის ფიზიკურად გაჯანსაღება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა.
 • სპორტულ ტურნირებში პრიზიორების რაოდენობა

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულიობიექტების: ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნები სკოლების, თეატრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვა და სხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები

ბ.ა)კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ააიპ „გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანებას“ მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), ხელსაყრელი პირობების შექმნის, პიროვნების შემოქმედებითი განვითარების, შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტებისშეგროვება, დაცვის და ამ დოკუმენტებით მოსახლეობის მომსახურების მიზნით.

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი“. რომლის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული ფოლკლორის, ხელოვნების სხვა დარგების დაცვა და პოპულარიზაცია, მოსახლეობის შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა და განვითარება.

მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ააიპ „გურჯაანის საგანმანათლებლო და სახელოვნებო სკოლების გაერთიანებას“. სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, ვიოლინო, მუზიცირება, სამხატვრო ხელოვნება. სახელოვნებო სასწავლებელი ამზადებს კადრებს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გასაგრძელებლად. ასევე ფინანსდება ააიპ „მრავალჟამიერი I“ რომლის მიზანია ასწავლოს დაშეინარჩუნოს ქართული ხალხური ფოლკლორული სიმღერები.

პროგრამის მიზანია მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების ათვისება, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება. კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებშიმონაწილეობისუზრუნველყოფის გზით განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და წარმოჩენა.

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კულტურული ღონისძიებები: დედის და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ფაშიზმზეგამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი, ღვინის ფესტივალი,საახალწლო ღონისძიება და სხვა ღკულტურული ღონისძიებები, რაცხელს შეუწყობს ეროვნული თვითშეგნების და კულტურული დონისამაღლებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 • ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩენა და ხელის შეწყობა;
 • მოსწავლეთა კულტურულ - საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

 • კულტურის სხვადასხვა დარგში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა;

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამულიკოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება საშობაო მსვლელობა, ინტელექტუალური თამაში ,,რა? სად? როდის?’’,ახალგაზრდა ხელოვანთა და ცნობილ პოეტებთან შეხვედრები, გურჯაანის ახალგაზრდული დღეები, ინტელექტუალური თამაში ,,რა? სად? როდის? (საშემოდგომო სერია), ღია ცის ქვეშ წაკითხული პოეზია (თვითშემოქმედება), და სხვა მიმდინარე ღონისძიებები. ამ ღონისძიებების მიზანია ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით ხორციელებასხვადასხვა პროექტები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 • ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

 • წარმატებული და ინიციატივიანი, საზოგადოებრივად აქტიური, ინფორმი­რებული ახალგაზრდები;
 • ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

სოციალური დაცვა

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალურიპროგრამები.კერძოდ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ განახლებადი მონაცემთაბაზების შესაბამისად, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანბაზაში დარეგისტირებულ ოჯახებს, ასევე მოსახლეობის იმ კატეგორიას, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, მაგრამ მათი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროებენ მხარდაჭერას გაეწევათ სხვადასხვა ტიპის დახმარებები. სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება.

მოსალოდნელი შედეგი

 • ადეკვატური სერვისებით უზრუნველყოფილი და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით გაუმჯობესებული მიზნობრივი ჯგუფები.

შედეგისშეფასების ინდიკატორები

 •  სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოლ ბენეფიციართა რაოდენობა

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებული უფლებამოსულობების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, ავადობის აქტიური გამოვლენა და დაავადებების აღმოფხვრის მიზეზთა და რისკფაქტორთა დადგენა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 • მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება
 • ეპიდემიოლოგიური დაავადებების შემცირება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

 • ინფორმირებული მოსახლეობის რაოდენობა.
 • ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებითუზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამულიკოდი06 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ომის ვეტერანთა ოჯახებისათვის დაკრძალვის, სარიტუალომომსახურებისათვის ფინანსური დახმარება თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.

ბ.ბ.) ოჯახებისა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოჯახებისათვის მატერიალურ დახმარებას ყოველ ახალშობილზე (თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით); მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილზე (18 წლამდე)) ყოველთვიურმატერიალურ დახმარებას (თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით); საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახის დახმარებას, თითოეულ ოჯახზე 500 ლარის ოდენობით; სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთ წლამდე ასაკის ბავშვთა კვების დაფინანსებას; დაუნის სინდრომის და აუტისტური სპექტრი აშლილობის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსებას.

ბ.გ.) მოსახლეობის სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე პაციენტების, ადრეული განვითარების შფერხების მქონე და აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა რეაბილიაციისთვის ტრანსპორტის ხარჯის თანადაფინანსებას; 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოხუცებისათვის ერთჯერად დადახმარებას; მარჩენალდაკარგული ოჯახების, მარტოხელა მშებლების, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წელამდე ასაკის) და მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლებში მონაწილე შშმ პირების, რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახების,ელ. ენერგიის გადასახადის ყოველთვიურ დაფინანსებას;

ბ.დ) სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება(პროგრამულიკოდი06 02 04)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურებისათვის თანადაფინანსებას.

ბ.დ) ხანძრით, მიწისძვრითა და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება, უსახლკაროთა დახმარება (პროგრამულიკოდი06 02 05)

დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრით და სტიქიური მოვლენებით დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება და უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა - საცხოვრებელი ფართის ქირის დაფინანსება.

ბ.ე) სოციალურად დაუცველი ოჯახების ობოლ სტუდენტთა და მკვეთრად გამოხატული შშმპ სტუდენტის სწავლების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამულიკოდი06 02 06)

ობოლ და სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან სტუდენტთა და მკვეთრად გამოხატული შშმპ სტუდენტის სწავლების ერთჯერადი თანადაფინანსება.

ბ.ვ) უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამულიკოდი06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებსმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯებს.

ბ.ზ) ააიპსოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურეობის ორგანიზაცია „მოქალაქეთა თანადგომა“ (პროგრამულიკოდი06 02 08 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 200 ბენეფიციარის ყოველდღიური, უფასო კვების უზრუნველყოფა.

ბ.თ.) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირების დახმარება (პროგრამულიკოდი06 02 09 )

პროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სპორტსმენების ადაპტაცია-რეაბილიტაციისათვის მგზავრობის ხარჯის თანადაფინანსებას, ადგილობრივ თემში ინკლუზიის ხელშეწყობის პროგრამის თანადაფინანსებას, საწოლს მიჯაჭვული მკვეთრად გამოხატული შშმპ ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით თითოეულ ბენეფიციარზე ყოველთვიურ დახმარებას.

ბ.ი) მოქალაქეთა მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება(პროგრამულიკოდი06 02 10)

პროგრამა ითვალისწინებს მოქალაქეების მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 • ბენეფიციართა მიმართ მუნიციპალიტეტის მხრიდან ყურადღებისა და თანადგომის გამოვლენა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

 • კმაყოფილი მოსახლეობა

მუხლი 16 . გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 ათას ლარებში

ორგ.

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

14,183.6

21,153.1

7,585.1

13,568.0

15545,2

991,0

14554,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

209.0

0.000

209.0

 

ხარჯები

8,427.4

10,691.3

55.5

10,635.8

11,294,1

0.0

11294,1

 

შრომის ანაზღაურება

1,526.1

2,093.0

0.0

2,093.0

2,288.7

0.0

2288.7

 

საქონელი და მომსახურება

1,077.8

1,672.4

55.5

1,616.9

1564,3

0.0

1564,3

 

პროცენტი

150.2

170.5

0.0

170.5

42.9

0.0

42.9

 

სუბსიდიები

3,679.3

5,554.0

0.0

5,554.0

6,164.0

0.0

6164.0

 

გრანტები

10.0

12.5

0.0

12.5

12.0

0.0

12.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

936.1

1,016.5

0.0

1,016.5

1,040.2

0.0

1040.2

 

სხვა ხარჯები

214.0

172.4

0.0

172.4

182.0

0.0

182.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,355.9

10,011.2

7,529.6

2,481.5

3794,1

991,0

2803,1

 

ძირითადი აქტივები

5,350.9

9,998.4

7,529.6

2,468.7

3779,1

991,0

2788,1

 

არაწარმოებული აქტივები

5.0

12.8

0.0

12.8

15.0

0.0

15.0

 

ვალდებულებების კლება

400.4

450.6

0.0

450.6

457.0

0.0

457.0

 

საშინაო

400.4

450.6

0.0

450.6

457.0

0.0

457.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,824.0

3,616.5

2.2

3,614.3

3910,7

0.0

3910,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

197.0

0.000

197.0

 

ხარჯები

2,305.0

2,995.2

0.0

2,995.2

3,049.2

0.0

3049.2

 

შრომის ანაზღაურება

1,439.9

1,987.0

0.0

1,987.0

2,170.5

0.0

2170.5

 

საქონელი და მომსახურება

596.1

679.0

0.0

679.0

712,3

0.0

712,3

 

პროცენტი

150.2

170.5

0.0

170.5

42.9

0.0

42.9

 

სუბსიდიები

0.0

18.7

0.0

18.7

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

10.0

12.5

0.0

12.5

12.0

0.0

12.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

105.8

115.6

0.0

115.6

112.0

0.0

112.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118.7

170.6

2.2

168.4

401,0

0.0

401,0

 

ძირითადი აქტივები

118.7

170.6

2.2

168.4

401,0

0.0

401,0

 

ვალდებულებების კლება

400.4

450.6

0.0

450.6

457.0

0.0

457.0

 

საშინაო

400.4

450.6

0.0

450.6

457.0

0.0

457.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

612.6

760.4

0.0

760.4

915,0

0.0

915,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

36

 

36

 

ხარჯები

609.1

754.0

0.0

754.0

835.0

0.0

835.0

 

შრომის ანაზღაურება

395.9

515.0

0.0

515.0

545.0

0.0

545.0

 

საქონელი და მომსახურება

109.1

129.0

0.0

129.0

180.0

0.0

180.0

 

სხვა ხარჯები

104.1

110.0

0.0

110.0

110.0

0.0

110.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

6.4

0.0

6.4

80.0

0.0

80.0

 

ძირითადი აქტივები

3.5

6.4

0.0

6.4

80.0

0.0

80.0

01 02

მუნიციპალიტეტისმერია

1,617.5

2,097.9

2.2

2,095.7

2402,8

0.0

2402,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

161

 

161

 

ხარჯები

1,502.2

1,933.7

0.0

1,933.7

2,078.8

0.0

2078.8

 

შრომის ანაზღაურება

1,044.1

1,472.0

0.0

1,472.0

1,625.5

0.0

1625.5

 

საქონელი და მომსახურება

456.5

429.5

0.0

429.5

451.3

0.0

451.3

 

სუბსიდიები

 

14.7

 

14.7

0.0

 

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

1.6

5.6

0.0

5.6

2.0

0.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115.2

164.2

2.2

162.0

324.0

0.0

324,0

 

ძირითადი აქტივები

115.2

164.2

2.2

162.0

324.0

0.0

324.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

კახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტო

13.0

16.5

0.0

16.5

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

13.0

16.5

0.0

16.5

12.0

0.0

12.0

 

სუბსიდიები

 

4.0

 

4.0

0.0

 

0.0

 

გრანტები

10.0

12.5

0.0

12.5

12.0

0.0

12.0

01 04

ადმინისტრაცული შენობის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

30.5

30.5

0.0

30.5

31,0

0.0

31,0

 

ხარჯები

30.5

30.5

0.0

30.5

31,0

0.0

31,0

01 05

სარეზერვო ფონდი

0.0

90.0

0.0

90.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

90.0

0.0

90.0

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

90.0

0.0

90.0

50.0

0.0

50.0

01 06

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

550.5

621.1

0.0

621.1

499.9

0.0

499.9

 

ხარჯები

150.2

170.5

0.0

170.5

42.9

0.0

42.9

 

პროცენტი

150.2

170.5

0.0

170.5

42.9

0.0

42.9

 

ვალდებულებების კლება

400.3

450.6

0.0

450.6

457.0

0.0

457.0

 

საშინაო

400.3

450.6

0.0

450.6

457.0

0.0

457.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

168.6

194.5

0.0

194.5

217,3

0.0

217,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

111.1

134.5

0.0

134.5

143.2

0.0

143.2

 

შრომის ანაზღაურება

86.2

106.0

0.0

106.0

118.2

0.0

118.2

 

საქონელი და მომსახურება

24.9

28.5

0.0

28.5

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.5

60.0

0.0

60.0

74,1

0.0

74,1

 

ძირითადი აქტივები

57.5

60.0

0.0

60.0

74,1

0.0

74,1

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება.

57.5

55.5

0.0

55.5

71,1

0.0

71,1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.5

55.5

0.0

55.5

71,1

0.0

71,1

 

ძირითადი აქტივები

57.5

55.5

0.0

55.5

71,1

0.0

71,1

02 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

111.1

139.0

0.0

139.0

146.2

0.0

146.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

12.0

 

12.0

 

ხარჯები

111.1

134.5

0.0

134.5

143.2

0.0

143.2

 

შრომის ანაზღაურება

86.2

106.0

0.0

106.0

118.2

0.0

118.2

 

საქონელი და მომსახურება

24.9

28.5

0.0

28.5

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.5

0.0

4.5

3.0

0.0

3.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

4.5

0.0

4.5

3.0

0.0

3.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6,899.5

12,090.7

7,538.3

4,552.4

5194,9

627,9

4567,0

 

ხარჯები

1,788.2

2,518.9

55.5

2,463.4

2,467.0

0.0

2467.0

 

საქონელი და მომსახურება

367.1

710.0

55.5

654.5

567.0

0.0

567.0

 

სუბსიდიები

706.0

1,806.5

0.0

1,806.5

1,900.0

0.0

1900.0

 

სხვა ხარჯები

75.7

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,111.2

9,571.8

7,482.8

2,088.9

2727,9

627,9

2100,0

 

ძირითადი აქტივები

5,111.2

9,571.8

7,482.8

2,088.9

2727,9

627,9

2100.0

03 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

3,804.5

7,712.0

6,280.0

1,432.0

1972,9

627,9

1345.0

 

ხარჯები

10.4

20.0

0.0

20.0

5.0

0.0

5.0

 

საქონელი და მომსახურება

10.4

20.0

0.0

20.0

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,794.1

7,692.0

6,280.0

1,412.0

1967,9

627,9

1340.0

 

ძირითადი აქტივები

3,794.1

7,692.0

6,280.0

1,412.0

1967,9

627,9

1340.0

03 02 01

ბინათმშენებლობა

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

847.1

1,429.5

1,157.5

272.0

400.0

0.0

400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

847.1

1,429.5

1,157.5

272.0

400.0

0.0

400.0

03 02 02 02

ა(ა)იპ “გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი”

698.9

1,012.3

0.0

1,012.3

1,980.0

0.0

1980.0

 

ხარჯები

639.4

952.3

0.0

952.3

1,900.0

0.000

1900.0

 

სუბსიდიები

 

952.3

 

952.3

1,900.0

 

1,900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.6

60.0

0.0

60.0

80.0

0.0

80.0

 

ძირითადი აქტივები

59.6

60.0

0.0

60.0

80.0

0.0

80.0

03 02 03

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

496.5

674.9

0.0

674.9

650.0

0.0

650.0

 

ხარჯები

345.2

599.1

0.0

599.1

550.0

0.0

550.0

 

საქონელი და მომსახურება

345.2

599.1

0.0

599.1

550.0

0.0

550.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

151.3

75.8

0.0

75.8

100.0

0.0

100.0

 

ძირითადი აქტივები

151.3

75.8

0.0

75.8

100.0

0.0

100.0

03 02 04 02

მუნიციპალიტეტის სოფლებისა და ქ.გურჯაანის ტერიტორის დასუფთავების ღონისძიებები

11.8

23.1

0.0

23.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

19.4

0.0

19.4

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

19.4

0.0

19.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.8

3.6

0.0

3.6

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

11.8

3.6

0.0

3.6

0.0

0.0

0.0

03 02 04 03

ა(ა)იპ ,,ნიადაგის წყალმომარაგებისა და დასუფთავები წესების დაცვაზე ზედამხედველობის სამსახური"

64.0

40.6

0.0

40.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

64.0

40.6

0.0

40.6

0.0

0.0

0.0

03 02 04 04

საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

96.4

196.4

45.4

151.0

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.4

196.4

45.4

151.0

100.0

0.0

100.0

 

ძირითადი აქტივები

96.4

196.4

45.4

151.0

100.0

0.0

100.0

03 02 04 05

შპს კეთილმოწყობა

642.0

816.2

0.0

816.2

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

642.0

816.2

 

816.2

0.0

 

0.0

03 02 05

ხევების გაწმენდისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები

115.3

61.5

55.5

6.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

75.7

55.5

55.5

0.0

0.0

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

55.5

55.5

0.0

0.0

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

75.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.5

6.0

0.0

6.0

80.0

0.0

80.0

 

ძირითადი აქტივები

39.5

6.0

0.0

6.0

80.0

0.0

80.0

03 02 06

თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების(ძირითი საშუალებების)სასოფლო სამეურნეო მიწის პასპორტირების სამუშაოები,აუდიტორული მომსახურების ხარჯები

6.5

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

6.5

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

6.5

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

03 02 11

ამბულატორიების მშენებლობა რეაბილიტაცია

70.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

70.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 01

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მინისპორტული მოედნების მოწყობის, მოვლა შენახვისა და გამწვანების ღონისძიებების ხარჯი

44.2

93.5

0.0

93.5

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

4.9

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.9

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.3

88.5

0.0

88.5

10.0

0.0

10.0

03 03 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

უპატრონი ძაღლების თავშესაფარი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 14

სოფლის მეურნეობა, სარწყავი არხების რეაბილიტაცია, მეთევზეობა, მონადირეობა

0.2

1.0

0.0

1.0

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

0.2

1.0

0.0

1.0

2.0

0.0

2.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.2

1.0

0.0

1.0

2.0

0.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

1,931.3

2,091.8

44.6

2,047.2

2678,1

363,1

2315.0

 

ხარჯები

1,924.3

1,969.7

0.0

1,969.7

2,215.0

0.0

2215.0

 

სუბსიდიები

1,891.8

1,955.5

0.0

1,955.5

2,200.0

0.0

2200.0

 

სხვა ხარჯები

32.5

14.2

0.0

14.2

15.0

0.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.0

122.1

44.6

77.5

463,1

363,1

100.0

 

ძირითადი აქტივები

7.0

122.1

44.6

77.5

463,1

363,1

100.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

1,857.8

2,049.7

44.6

2,005.1

2,300.0

0.0

2300.0

 

ხარჯები

1,850.8

1,927.6

0.0

1,927.6

2,200.0

0.0

2200.0

 

სუბსიდიები

1,850.8

1,927.6

 

1927.6

2,200.0

 

2200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.0

122.1

44.6

77.5

100.0

0.0

100.0

 

ძირითადი აქტივები

7.0

122.1

44.6

77.5

100.0

0.0

100.0

04 02

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

00

00

0.0

00

363,1

363,1

0.0

 

ხარჯები

00

00

0.0

00

00

00

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

00

00

00

00

363,1

363,1

0.0

04 06

წარჩინებულ პირველკურსელთა წახალისება

32.5

14.2

0.0

14.2

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

32.5

14.2

0.0

14.2

15.0

0.0

15.0

 

სხვა ხარჯები

32.5

14.2

0.0

14.2

15.0

0.0

15.0

04 03

ა(ა)იპ გურჯაანის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი

41.0

27.9

00

27.9

00

00

00

 

სუბსიდიები

41.0

27.9

00

27.9

00

00

00

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1,167.7

1,814.2

0.0

1,814.2

2,043.0

0.0

2043.0

 

ხარჯები

1,106.2

1,727.5

0.0

1,727.5

1,918.0

0.0

1918.0

 

საქონელი და მომსახურება

89.7

255.0

0.0

255.0

260.0

0.0

260.0

 

სუბსიდიები

825.1

1,472.3

0.0

1,472.3

1,658.0

0.0

1658.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.4

86.7

0.0

86.7

125.0

0.0

125.0

 

ძირითადი აქტივები

56.4

73.9

0.0

73.9

110.0

0.0

110.0

 

არაწარმოებული აქტივები

5.0

12.8

0.0

12.8

15.0

0.0

15.0

05 01

სპროტული ღონისძიებების დაფინანსება

14.0

15.0

0.0

15.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

14.0

15.0

0.0

15.0

25.0

0.0

25.0

 

საქონელი და მომსახურება

14.0

15.0

0.0

15.0

25.0

0.0

25.0

05 01 01 04

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ალაზანი

64.0

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

23.3

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

23.3

40.0

 

40.0

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

40.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01 07

ააიპ "გურჯაანის სპორტული გაერთიანება"

287.0

506.0

0.0

506.0

600.0

0.0

600.0

 

ხარჯები

277.7

474.0

0.0

474.0

550.0

0.0

550.0

 

სუბსიდიები

277.7

474.0

 

474.0

550.0

 

550.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.3

31.9

0.0

31.9

50.0

0.000

50.0

05 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

24.8

100.0

0.0

100.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

24.8

100.0

0.0

100.0

90.0

0.0

90.0

 

საქონელი და მომსახურება

24.8

100.0

0.0

100.0

90.0

0.0

90.0

05 02 01 01

ააიპ ,,გურჯაანის სამხატვრო სკოლა"

30.0

20.8

0.0

20.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

30.0

20.8

0.0

20.8

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

30.0

20.8

00

20.8

0.0

 00

0.0

05 02 01 03

ააიპ ,, გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი"

193.9

365.8

0.0

365.8

430.0

0.0

430.0

 

ხარჯები

189.0

323.8

0.0

323.8

380.0

0.0

380.0

 

სუბსიდიები

189.0

323.8

 

323.8

380.0

 

380.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.9

42.0

0.0

42.0

50.0

0.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

4.9

42.0

0.0

42.0

50.0

0.0

50.0

05 02 01 04

ა(ა)იპ "ველისციხის თეატრი"

47.6

38.8

0.0

38.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

47.6

38.8

0.0

38.8

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

47.6

38.8

 00

38.8

0.0

00

0.0

05 02 01 07

ა(ა)იპ "გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება"

100.0

67.0

0.0

67.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

100.0

67.0

0.0

67.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

100.0

67.0

 00

67.0

0.0

 00

0.0

05 13

ა(ა)იპ გურჯაანის საგანმანათლებლო და სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება"

0.0

64.5

0.0

64.5

290.0

0.000

290.000

 

ხარჯები

0.0

64.5

0.0

64.5

280.0

0.0

280.0

 

სუბსიდიები

0.0

64.5

 

64.5

280.0

 

280.0

05 02 01 08

ა(ა)იპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი - "გურჯაანი"

10.5

47.0

0.0

47.0

58.0

0.0

58.0

 

ხარჯები

10.5

47.0

0.0

47.0

58.0

0.0

58.0

 

სუბსიდიები

10.5

47.0

 

47.0

58.0

 

58.0

05 02 01 09

ა(ა)იპ ,,ბავშვთა და მოზარდთა ვოკალურ ქორეოგრაფიური ანსამბლი ცერული I,,

10.5

7.9

0.0

7.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10.5

7.9

0.0

7.9

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

10.5

7.9

 

7.9

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

05 02 01 10

ა(ა)იპ "მრავალჟამიერი I"

88.0

101.7

0.0

101.7

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

88.0

101.7

0.0

101.7

100.0

0.0

100.0

 

სუბსიდიები

88.0

101.7

 

101.7

100.0

 

100.0

05 02 01 11

ა(ა)იპ "გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება"

198.0

273.3

0.0

273.3

305.0

0.0

305.0

 

ხარჯები

191.5

260.5

0.0

260.5

290.0

0.0

290.0

 

სუბსიდიები

 

260.5

 

260.5

290.0

 

290.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.5

12.8

0.0

12.8

15.0

0.0

15.0

 

ძირითადი აქტივები

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაწარმოებული აქტივები

5.0

12.8

0.0

12.8

15.0

0.0

15.0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

15.9

90.0

0.0

90.0

95.0

0.0

95.0

 

ხარჯები

15.9

90.0

0.0

90.0

95.0

0.0

95.0

 

საქონელი და მომსახურება

15.9

90.0

0.0

90.0

95.0

0.0

95.0

05 05

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

35.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

35.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

35.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

05 05 02

ა(ა)იპ გურჯაანის მუნიციპალური მაცნე

48.5

26.5

0.0

26.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

48.5

26.5

0.0

26.5

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

48.5

26.3

 

26.3

0.0

 

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,192.6

1,345.5

0.0

1,345.5

1,501.2

0.0

1501.2

 

ხარჯები

1,192.6

1,345.5

0.0

1,345.5

1,501.2

0.0

1501.2

 

სუბსიდიები

256.5

301.0

0.0

301.0

406.0

0.0

406.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

936.1

1,004.5

0.0

1,004.5

1,040.2

0.0

1040.2

 

სხვა ხარჯები

0.0

40.0

0.0

40.0

55.0

0.0

55.0

06 01

ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

84.7

106.0

0.0

106.0

106.0

0.0

106.0

 

ხარჯები

84.7

106.0

0.0

106.0

106.0

0.0

106.0

 

სუბსიდიები

84.7

106.0

 

106.0

106.0

 

106.0

06 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

1.3

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

1.3

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.3

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

06 04

ოჯახებისა და ბავშვების დახმარების პროგრამა

377.1

407.5

0.0

407.5

450.0

0.0

450.0

 

ხარჯები

377.1

407.5

0.0

407.5

450.0

0.0

450.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

377.1

407.5

0.0

407.5

450.0

0.0

450.0

06 05

მოსახლეობის სოციალური დახმარება

113.6

142.5

0.0

142.5

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

113.6

142.5

0.0

142.5

100.0

0.0

100.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

113.6

142.5

0.0

142.5

100.0

0.0

100.0

06 06

სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება

399.6

440.0

0.0

440.0

270.0

0.0

270.0

 

ხარჯები

399.6

440.0

0.0

440.0

270.0

0.0

270.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

399.6

440.0

0.0

440.0

270.0

0.0

270.0

06 07

ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება,უსახლკაროთა დახმარება,

37.1

40.0

0.0

40.0

55.0

0.0

55.0

 

ხარჯები

37.1

40.0

0.0

40.0

55.0

0.0

55.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

40.0

0.0

40.0

55.0

0.0

55.0

06 09

სოციალურადდაუცველი ოჯახების ობოლ სტუდენტთა და მვეთრად გამოხატული შშმპსტუდენტის სწავლების თანადაფინანსება

4.5

10.0

0.0

10.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

4.5

10.0

0.0

10.0

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.5

10.0

0.0

10.0

20.0

0.0

20.0

06 10

უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი

3.0

2.5

0.0

2.5

2.5

0.0

2.5

 

ხარჯები

3.0

2.5

0.0

2.5

2.5

0.0

2.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

2.5

0.0

2.5

2.5

0.0

2.5

06 11

ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია "მოქალაქეთა თანადგომა"

171.8

195.0

0.0

195.0

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

171.8

195.0

0.0

195.0

300.0

0.0

300.0

 

სუბსიდიები

171.8

195.0

 

195.0

300.0

 

300.0

06 12

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირების დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

35.7

0.0

35.7

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

35.7

0.0

35.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

35.7

0.0

35.7

06 13

მოქალაქეთა მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

160.0

0.0

160.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

160.0

0.0

160.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

160.0

0.0

160.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევანო ბერიძიშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.