„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის ღონისძიებათა 2017-2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 6 თებერვლის N6 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“

„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის ღონისძიებათა 2017-2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 6 თებერვლის N6 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/01/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/01/2019
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.158.016454
1
08/01/2019
ვებგვერდი, 10/01/2019
010250020.35.158.016454
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის ღონისძიებათა 2017-2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 6 თებერვლის N6 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №1

2019 წლის 8 იანვარი

ქ. ბოლნისი

 

„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის ღონისძიებათა 2017-2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 6 თებერვლის №6 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის  61-ე მუხლის მეორე  პუნქტის, ,,ნორმატიული  აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,  ბოლნისის  მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის ღონისძიებათა 2017-2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 6 თებერვლის №6 დადგენილება“ (www.matsne.gov.ge, 09/02/2017 წ., 010250020.35.158.016330). 
მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთამაზ ჟორჟოლიანი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.