,,თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა, გამგეობის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის და გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ”თიღვის მუნიცუპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 04 სექტემბრის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა, გამგეობის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის და გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ”თიღვის მუნიცუპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 04 სექტემბრის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2
დოკუმენტის მიმღები თიღვის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/01/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.145.016163
2
08/01/2019
ვებგვერდი, 10/01/2019
010250020.35.145.016163
,,თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა, გამგეობის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის და გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ”თიღვის მუნიცუპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 04 სექტემბრის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თიღვის მუნიციპალიტეტი
,,თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა, გამგეობის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის და გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ”თიღვის მუნიცუპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 04 სექტემბრის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 

თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №2

2019 წლის 8 იანვარი

ქ. თბილისი

 

,,თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა, გამგეობის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის და გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ”თიღვის მუნიცუპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 სექტემბრის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ.ვ“, „გ.ბ“ და „დ.ე“ ქვეპუნქტების, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
„თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა, გამგეობის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის და გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ”თიღვის მუნიცუპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 სექტემბრის №9 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 05/09/2017; 010250020.35.145.016139) დამტკიცებული დანართი №1 შეიცვალოს ახალი №1 დანართით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერევაზ ჭავჭავაძედანართი №1
თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა, გამგეობის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოები და საკრებულოს აპარატის და გამგეობის საშტატო ნუსხა

N

საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირები

რანგი

კატეგორია   

საშტატო რიცხოვნობა

თანამდებობრივი სარგო(ლარი)

1

საკრებულოს თავმჯდომარე

-

-

1

        2650

2

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

-

-

1

       1700

3

საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე

-

-

5

        1400

4

საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე

-

-

2

        1400

 

საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეები

 

 

 

 

1

დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი აპარატის უფროსი

I  რანგი

მაღალი მმართველობითი დონე

1

1300

2

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III  რანგი

უფროსი სპეციალისტის დონე

3

750

3

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

 IV რანგი

უმცროსი სპეციალისტის დონე

1

650

 

საკრებულოს აპარატის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულები

 

 

 

 

1

საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე

-

-

2

900

2

ექსპერტ-კონსულტანტი

-

-

1

800

3

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროსა და სხვა დევნილ მუნიციპალიტეტებთან ურთიერთობის საკითხებში

-

-

1

560

4

მძღოლი

-

-

1

600

 

გამგეობის პოლიტიკური თანამდებობის პირები

 

 

 

 

1.

გამგებელი

-

-

1

2650

2

გამგებლის პირველი მოადგილე

-

-

1

1700

3

გამგებლის  მოადგილე

-

-

1

1550

 

გამგეობის  პროფესიული საჯარო მოხელეები

 

 

 

 

1

დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ადმინისტრაციული სამსახურის  უფროსი

I  რანგი

მაღალი მმართველობითი დონე

1

1300

2

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III  რანგი

უფროსი სპეციალისტის დონე

3

750

3

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III  რანგი

უფროსი სპეციალისტის დონე

1

700

4

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგი

უმცროსი სპეციალისტის დონე

1

650

5

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგი

უმცროსი სპეციალისტის დონე

1

600

1

დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის. განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი

I  რანგი

მაღალი მმართველობითი დონე

1

1300

2

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III  რანგი

უფროსი სპეციალისტის დონე

1

750

3

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III  რანგი

უფროსი სპეციალისტის დონე

1

700

4

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგი

უმცროსი სპეციალისტის დონე

1

650

5

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგი

უმცროსი სპეციალისტის დონე

1

600

1

დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

I  რანგი

მაღალი მმართველობითი დონე

1

1300

2

დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების უფროსი

II რანგი

საშუალო მმართველობითი დონე

1

1100

3

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III  რანგი

უფროსი სპეციალისტის დონე

2

750

4

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III  რანგი

უფროსი სპეციალისტის დონე

1

700

5

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგი

უმცროსი სპეციალისტის დონე

1

650

6

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგი

უმცროსი სპეციალისტის დონე

1

600

1

დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი

I  რანგი

მაღალი მმართველობითი დონე

1

1300

2

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III  რანგი

უფროსი სპეციალისტის დონე

2

750

3

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III  რანგი

უფროსი სპეციალისტის დონე

2

700

4

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგი

უმცროსი სპეციალისტის დონე

1

600

1

დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი იურიდიული სამსახურის  უფროსი

I  რანგი

მაღალი მმართველობითი დონე

1

1300

2

დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი შიდა აუდიტის განყოფილების უფროსი

IIრანგი

საშუალო მმართველობითი დონე

1

1100

3

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III  რანგი

უფროსი სპეციალისტის დონე

1

750

4

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III  რანგი

უფროსი სპეციალისტის დონე

1

700

5

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგი

უმცროსი სპეციალისტის დონე

1

600

1

დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  უფროსი

I  რანგი

მაღალი მმართველობითი დონე

1

1300

2

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III  რანგი

უფროსი სპეციალისტის დონე

1

750

3

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III  რანგი

უფროსი სპეციალისტის დონე

1

700

4

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგი

უმცროსი სპეციალისტის დონე

1

650

5

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგი

უმცროსი სპეციალისტის დონე

1

600

1

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი თანამდებობა ავნევის ტერიტორიული ორგანოს  ხელმძღვანელი

III  რანგი

უფროსი სპეციალისტის დონე

1

1100

2

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი თანამდებობა ნულის ტერიტორიული ორგანოს  ხელმძღვანელი

III  რანგი

უფროსი სპეციალისტის დონე

1

1100

3

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი თანამდებობა თიღვის ტერიტორიული ორგანოს  ხელმძღვანელი

III  რანგი

უფროსი სპეციალისტის დონე

1

1100

4

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი თანამდებობა ახალშნის ტერიტორიული ორგანოს  ხელმძღვანელი

III  რანგი

უფროსი სპეციალისტის დონე

1

1100

5

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი თანამდებობა ლოპნის ტერიტორიული ორგანოს  ხელმძღვანელი

III  რანგი

უფროსი სპეციალისტის დონე

1

1100

6

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი თანამდებობა ოქონის ტერიტორიული ორგანოს  ხელმძღვანელი

III  რანგი

უფროსი სპეციალისტის დონე

1

1100

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.