„ქურთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 01 ოქტომბრის №12 დადგენილების ბათილად ცნობის შესახებ

„ქურთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 01 ოქტომბრის №12 დადგენილების ბათილად ცნობის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2
დოკუმენტის მიმღები ქურთას მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/01/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.146.016170
2
08/01/2019
ვებგვერდი, 10/01/2019
010250050.35.146.016170
„ქურთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 01 ოქტომბრის №12 დადგენილების ბათილად ცნობის შესახებ
ქურთას მუნიციპალიტეტი
 

ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №2

2019 წლის 8 იანვარი

ქ. თბილისი

 

„ქურთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 ოქტომბრის №12 დადგენილების ბათილად ცნობის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების და  საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 601 მუხლის შესაბამისად,  ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:

მუხლი 1
ბათილად იქნეს ცნობილი „ქურთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 ოქტომბრის №12 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 04/10/2018; 010250050.35.146.016163).
მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქურთას მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით თუთარაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.