„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 91
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/01/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.160.016527
91
08/01/2019
ვებგვერდი, 10/01/2019
190020020.35.160.016527
„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №91

2019 წლის 8 იანვარი

ქ. რუსთავი

 

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №80 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 25/12/2018, №190020020.35.160.016516) დადგენილების 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-8, მე-9, მე-10 და მე-15 მუხლები, ასევე მე-13 მუხლის 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

 

ათას ლარებში

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსავლები

37 779,1

42 595,5

44 973,6

38 023,9

6 949,7

გადასახადები

14 092,3

13 600,0

33 362,9

33 362,9

0,0

გრანტები

17 758,7

23 650,9

6 949,7

0,0

6 949,7

სხვა შემოსავლები

5 928,1

5 344,6

4 661,0

4 661,0

0,0

ხარჯები

30 181,1

31 968,0

35 404,7

34 834,0

570,7

შრომის ანაზღაურება

3 540,0

3 778,0

13 923,7

13 648,7

275,0

საქონელი და მომსახურება

3 060,6

3 484,1

12 912,4

12 635,2

277,2

პროცენტი

294,5

326,8

165,1

165,1

0,0

სუბსიდიები

17 854,9

18 799,6

1 975,6

1 975,6

0,0

გრანტები

3,3

4,0

4,0

4,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2 541,9

2 950,9

3 208,5

3 202,5

6,0

სხვა ხარჯები

2 885,8

2 624,5

3 215,4

3 202,9

12,5

საოპერაციო სალდო

7 598,0

10 627,5

9 568,9

3 189,9

6 379,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6 522,5

13 802,0

12 212,7

4 732,6

7 480,1

ზრდა

8 095,8

14 602,0

12 962,7

5 482,6

7 480,1

კლება

1 573,3

800,0

750,0

750,0

0,0

მთლიანი სალდო

1 075,5

-3 174,5

-2 643,8

-1 542,7

-1 101,1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 003,1

-3 958,2

-3 455,2

-2 354,1

-1 101,1

ზრდა

3 938,4

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

3 938,4

0,0

0,0

 

 

კლება

4 941,6

3 958,2

3 455,2

2 354,1

1 101,1

ვალუტა და დეპოზიტები

4 941,6

3 958,2

3 455,2

2 354,1

1 101,1

ვალდებულებების ცვლილება

-2 078,6

-783,8

-811,4

-811,4

0,0

კლება

2 078,6

783,8

811,4

811,4

0,0

საშინაო

2 078,6

783,8

811,4

811,4

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

მუხლი 2. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

ათას ლარებში

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსულობები

39 352,3

43 395,5

45 723,6

38 773,9

6 949,7

შემოსავლები

37 779,1

42 595,5

44 973,6

38 023,9

6 949,7

არაფინანსური აქტივების კლება

1 573,3

800,0

750,0

750,0

0,0

გადასახდელები

40 355,4

47 353,7

49 178,8

41 128,0

8 050,8

ხარჯები

30 181,1

31 968,0

35 404,7

34 834,0

570,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 095,8

14 602,0

12 962,7

5 482,6

7 480,1

ვალდებულებების კლება

2 078,6

783,8

811,4

811,4

0,0

ნაშთის ცვლილება

-1 003,1

-3 958,2

-3 455,2

-2 354,1

-1 101,1

 

მუხლი 3. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 44 973,6 ათასი ლარის ოდენობით:

 

ათას ლარებში

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსავლები

37 779,1

42 595,5

44 973,6

38 023,9

6 949,7

გადასახადები

14 092,3

13 600,0

33 362,9

33 362,9

0,0

გრანტები

17 758,7

23 650,9

6 949,7

0,0

6 949,7

სხვა შემოსავლები

5 928,1

5 344,6

4 661,0

4 661,0

0,0

 

მუხლი 4. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 33 362,9 ათასი ლარის ოდენობით:

 

ათას ლარებში

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

გადასახადები

14 092,3

13 600,0

33 362,9

საშემოსავლო გადასახადი

2 576,4

2 300,0

0,0

ქონების გადასახადი

11 515,9

11 300,0

11 800,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

6 852,5

7 500,0

7 800,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

28,1

0,0

0,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

163,6

100,0

100,0

სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

12,5

0,0

0,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

4 459,1

3 700,0

3 900,0

სხვა გადასახადი (დღგ)

0,0

0,0

21 562,9

 

მუხლი 5. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 949,7 ათასი ლარის ოდენობით:

 

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

გრანტები

17 758,7

23 650,9

6 949,7

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

152,3

46,2

0,0

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

17 606,5

23 604,8

6 949,7

მიმდინარე

11 193,8

15 450,3

500,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

10 693,8

14 950,3

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

500,0

500,0

500,0

კაპიტალური

6 412,7

8 154,5

6 449,7

კაპიტალური ტრანსფერი

6 412,7

8 154,5

6 449,7

 

მუხლი 6. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 4 661,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

5 928,1

5 344,6

4 661,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

620,5

465,0

392,0

პროცენტები

250,9

200,0

200,0

დივიდენდები

27,0

35,0

10,0

რენტა

342,6

230,0

182,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

263,6

150,0

100,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

79,0

80,0

82,0

საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია

3 723,5

3 551,3

2 669,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

3 672,4

3 521,3

2 651,0

სანებართვო მოსაკრებელი

72,4

70,2

50,0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,1

0,0

0,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

2,0

1,0

1,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2 720,1

2 500,0

1 800,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

877,8

950,1

800,0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

51,1

30,0

18,0

შემოსავალები საქონლის რეალიზაციიდან

0,0

0,0

0,0

შემოსავალები მომსახურების გაწევიდან

51,1

30,0

18,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1 153,0

1 100,0

1 300,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

431,1

228,3

300,0

 

მუხლი 8. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 12 212,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 513,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

კოდი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

39,3

210,5

38,6

30,7

7,9

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

30,5

53,5

38,6

30,7

7,9

01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

8,7

157,0

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

5 772,8

12 459,9

11 037,2

3 748,3

7 288,9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5 043,2

10 000,7

8 283,3

2 864,3

5 419,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1,6

68,4

101,5

101,5

0,0

02 03

გარე განათება

128,3

33,8

0,0

0,0

0,0

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

0,0

1 391,6

114,7

5,8

108,9

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

0,0

0,0

2,5

2,5

0,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

483,2

345,0

2 060,5

299,6

1 760,9

02 08

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

103,4

260,6

161,9

161,9

0,0

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

13,2

359,9

312,7

312,7

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

16,0

52,1

54,0

54,0

0,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

3,5

30,9

42,0

42,0

0,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

12,5

21,2

12,0

12,0

0,0

04 00

განათლება

1 257,9

912,1

338,2

192,2

146,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

0,0

15,3

47,0

47,0

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1 257,9

872,8

245,1

99,1

146,0

04 04

საშუალო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია

0,0

24,0

46,1

46,1

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 008,2

967,5

1 494,7

1 457,4

37,3

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

845,3

853,5

1 294,9

1 257,6

37,3

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

159,7

109,9

192,8

192,8

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

3,2

4,0

7,0

7,0

0,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02

სოციალური დაცვა

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

სულ ჯამი

8 095,8

14 602,0

12 962,7

5 482,6

7 480,1

 

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 750,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

1 573,3

800,0

750,0

ძირითადი აქტივები

516,3

200,0

50,0

არაწარმოებული აქტივები

1 057,0

600,0

700,0

მიწა

1 057,0

600,0

700,0

 

მუხლი 9. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5 945,5

6 587,3

6 512,8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5 099,4

5 916,3

6 152,7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 099,4

5 607,4

5 850,7

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

308,9

302,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

399,7

141,0

145,0

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

50,0

50,0

50,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

349,7

91,0

95,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

294,5

326,8

165,1

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

151,8

203,2

50,0

702

თავდაცვა

235,9

267,2

283,2

7021

შეიარაღებული ძალები

235,9

267,2

283,2

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5 783,3

10 908,1

9 320,5

7045

ტრანსპორტი

5 783,3

10 908,1

9 320,5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5 783,3

10 908,1

9 320,5

705

გარემოს დაცვა

4 498,9

4 867,2

5 352,8

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2 528,2

3 221,3

3 566,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

32,1

214,4

169,7

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

1 826,8

1 300,2

1 484,5

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

111,9

131,3

132,6

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

5 293,9

6 607,7

7 588,7

7061

ბინათმშენებლობა

2 552,2

2 322,7

2 985,7

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

491,3

345,7

2 086,1

7064

გარე განათება

1 745,8

1 446,9

1 461,5

7066

სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

504,6

2 492,5

1 055,4

707

ჯანმრთელობის დაცვა

235,9

243,0

293,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

235,9

243,0

293,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

6 245,9

6 351,7

7 427,7

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2 942,6

2 892,2

3 159,3

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 485,2

1 845,9

2 145,8

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

106,2

110,5

110,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და სპორტის სფეროში

1 711,9

1 503,1

2 012,6

709

განათლება

7 013,4

7 445,6

8 011,2

7091

სკოლამდელი აღზრდა

7 013,4

7 421,6

7 965,1

7092

ზოგადი განათლება

0,0

24,0

46,1

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0

24,0

46,1

710

სოციალური დაცვა

3 024,2

3 292,1

3 577,4

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

366,6

462,8

566,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

216,8

221,0

245,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

149,9

241,8

321,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1 167,9

1 347,4

1 496,5

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

11,8

15,8

15,8

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

255,2

301,3

346,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1 222,7

1 164,8

1 153,1

სულ

38 276,9

46 570,0

48 367,4

 

მუხლი 10. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 9 568,9 ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-2 643,8) ათასი ლარის ოდენობით.

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

7 598,0

10 627,5

9 568,9

მთლიანი სალდო

1 075,5

-3 174,5

-2 643,8

 

მუხლი 13. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება საგზაო, სანიაღვრე, გარე განათებისა და ავარიული შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების პროგრამები, ქალაქში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ასევე სამომავლო სარეაბილიტაციო ობიექტების საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადებისა და ექსპერტიზის ხარჯები.

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2019 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

17 145,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

8 490,5

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

7 871,4

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

400,0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

219,1

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

169,7

02 02 01

სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია

169,7

02 03

გარე განათება

1 461,5

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

1 461,5

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

735,4

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

178,9

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

556,5

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

1 920,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 661,3

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

2 086,1

02 06 02

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

509,2

02 06 03

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

66,0

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

830,0

02 08

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

356,5

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

520,0

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 01

2019 წელი

8 490,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვის ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

1. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია.  კერძოდ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 18 პროექტი, რომლითაც მოწესრიგდება საგზაო ინფრასტრუქტურა. 2018 წლის მდგომარეობით დაახლოებით მოწესრიგებულია მუნიციპალური გზების 75 %, 2019 წელს დამატებით მოწესრიგდება 7 %. 2019 წლის ბიუჯეტში რეგიონული განვითარების ფონდიდან დაფინანსდება დაახლოებით  4 716,1 ათ. ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტით  1 996,7 ათ. ლარი.  2019 წლის ბიუჯეტში ასევე გათვალისწინებულია 2018 წლის ხელშეკრულებებიდან დაკავებული 2.5 %-ები.

1) ლომოურის ქუჩის ტროტუარების რეაბილიტაცია.

2) მე-12 მკ/რ-ისა და პუშკინის ქუჩის დამაკავშირებელი გზა - ტროტუარებით.

3) ქალაქ რუსთავში მე-11 მკრ-ში იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრისის მიმდებარე ტერიტორიის გზის რეაბილიტაცია.

4) სპორტის ჩიხი და მიმდებარე ეზოების (ფიროსმანის №9,11,13; სპორტის ჩიხის №9ა,11ა,13ა,12ა,14ა,16ა; სპორტის №4,6,8; მშენებელთა №10,12,14,16,18; ოდიშარიას №23,25,27) ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია- ტროტუარებით.

5) რჩეულიშვილის №18-თან ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია

6) 21-ე მკ/რ-ის №2 საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს დარჩენილი ა/ბეტონს საფარის რეაბილიტაცია - ტროტუარებით.

7) შარტავას №25 საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია (შარტავას გამზირის მხარე)- ტროტუარებით.

9)   21-ე მიკრორაიონის №4 საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს დარჩენილი ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია-ტროტუარებით.

10) 21-ე მიკრორაიონის №7 და №8 საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების დარჩენილი ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე ქსელის მოწყობა ჩერკასკის ქუჩამდე (21-ე მიკრორაიონის №4ა ეზოს გავლით) - ტროტუარებით.

11) მესხიშვილის ქუჩაზე ავერსისა და №2 სამკურნალო ცენტრის მ/ტ-ს ეზოს ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია

12) ვახუშტის №8-ის მ/ტ გზის საფარის მოწყობა

13) აღმაშნებლის გამზირის ტროტუარების რეაბილიტაცია (მოდებაძის ქუჩიდან მე12-მკ/რნ-მდე)

14) ქალაქ რუსთავში მე-16 მკრ-ის №6-დან №2-მდე გზის გასწვრივ ტროტუარის მოწყობა

15) მე-12 მიკრორაიონის №19 საცხოვრებელი კოპუსის მ/ტ გზის საფარის რეაბილიტაცია

16) გარეჯის ქუჩის გაგრძელებისა და გაგარინის ქუჩის დანარჩენი ნაწილის ა/ბეტონის საფარისა და სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცი ა- ტროტუარებით.

17) მარცხენა სანაპიროს გზების, ტროტუარებისა და ეზოების საფარის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა

18) ქუთაისის ქუჩის ტროტუარების რეაბილიტაცია

19) ლომოურის ქუჩის გაგანიერება/რეაბილიტაცია

2019 წლის მანძილზე გამოვლენილი ეკონომიების და დამატებით მოძიებული ფინსნსებით მოხდება სხვა საჭირო გზის მონაკვეთების მოწყობა/რეაბილიტაცია.

2.საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ორმული დამუშვება ხდება როგორც შიდაკვარტალურ, ასევე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე. სამუშაოები  განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში მოითხოვს აუცილებელ რეაბილიტაციას. პროექტი განხორციელდება სამსახურის მიერ შედგენილი დეფექტური აქტების შესაბამისად.

3.პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქში მოძრაობის მოწესრიგებისა და მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის არსებული გადასასვლელებისა და საგზაო ნიშნების მოვლა-პატრონობა,შეკეთება, ახალი ნიშნების დამატება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ნიშნებისა და გადასასვლელების,ბორდიურების მოვლა-პატრონობა გარდა ამისა გაკეთდება საჭიროების შესაბამისად სხვადასხვა ლოკაციებზეც ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება საპატრულო პოლიციის მოთხოვნის შესაბამისად. იხაზება ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 14 თანამშრომელი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქ. რუსთავში ადგილობრივი და სახელმწიფო მნიშვნელობის უსაფრთხო, კომფორტული და რეაბილიტირებული გზები. აღნიშნული პროექტების განხორციელების შემდეგ შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობები.  სამედიცინო, სახანძრო და სხვა დახმარების ბრიგადების მიერ დროულად გაწეული დახმარება.

ქალაქ რუსთავში გზის ორმული დამუშავება და წლის მანძილზე გზების მუშა მდგომარეობაში შენარჩუნება. არსებული გზების ექსპლუატაციის ვადის გაზრდა.  შექმნილი უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობები. გაზრდილი გზების ექსპლუატაციის პერიოდი.

მთელი წლის მანძილზე მოწესრიგებულ ქალაქში არსებული საგზაო ნიშნები და დახაზული გადასასვლელები, დაცულია ტრანსპორტისა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 01 01

2019 წელი

7 871,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია.  კერძოდ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 18 პროექტი, რომლითაც მოწესრიგდება საგზაო ინფრასტრუქტურა. 2018 წლის მდგომარეობით დაახლოებით მოწესრიგებულია მუნიციპალური გზების 75 %, 2019 წელს დამატებით მოწესრიგდება 7 %. 2019 წლის ბიუჯეტში რეგიონული განვითარების ფონდიდან დაფინანსდება დაახლოებით  4 716,1 ათ. ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტით  1 996,7 ათ. ლარი.  2019 წლის ბიუჯეტში ასევე გათვალისწინებულია 2018 წლის ხელშეკრულებებიდან დაკავებული 2.5 %-ები.

1) ლომოურის ქუჩის ტროტუარების რეაბილიტაცია.

2) მე-12 მკ/რ-ისა და პუშკინის ქუჩის დამაკავშირებელი გზა - ტროტუარებით.

3) ქალაქ რუსთავში მე-11 მკრ-ში იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრისის მიმდებარე ტერიტორიის გზის რეაბილიტაცია.

4) სპორტის ჩიხი და მიმდებარე ეზოების (ფიროსმანის №9,11,13; სპორტის ჩიხის №9ა,11ა,13ა,12ა,14ა,16ა; სპორტის №4,6,8; მშენებელთა №10,12,14,16,18; ოდიშარიას №23,25,27) ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია- ტროტუარებით.

5) რჩეულიშვილის №18-თან ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია

6) 21-ე მკ/რ-ის №2 საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს დარჩენილი ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია - ტროტუარებით.

7) შარტავას №25 საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია (შარტავას გამზირის მხარე)- ტროტუარებით.

9) 21-ე მიკრორაიონის №4 საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს დარჩენილი ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია- ტროტუარებით.

10) XXI მიკრორაიონის №7 და №8 საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების დარჩენილი ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე ქსელის მოწყობა ჩერკასკის ქუჩამდე (XXI მიკრორაიონის №4ა ეზოს გავლით) - ტროტუარებით.

11) მესხიშვილის ქუჩაზე ავერსისა და №2 სამკურნალო ცენტრის მ/ტ-ს ეზოს ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია

12) ვახუშტის №8-ის მ/ტ გზის საფარის მოწყობა

13) აღმაშენებლის გამზირის ტროტუარების რეაბილიტაცია (მოდებაძის ქუჩიდან მე12-მკ/რნ-მდე)

14) ქალაქ რუსთავში მე-16 მკრ-ის №6-დან №2-მდე გზის გასწვრივ ტროტუარის მოწყობა

15) XII მიკრორაიონის №19 საცხოვრებელი კოპუსის მ/ტ გზის საფარის რეაბილიტაცია

16) გარეჯის ქუჩის გაგრძელებისა და გაგარინის ქუჩის დანარჩენი ნაწილის ა/ბეტონის საფარისა და სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია-ტროტუარებით.

17) მარცხენა სანაპიროს გზების, ტროტუარებისა და ეზოების საფარის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა

18) ქუთაისის ქუჩის ტროტუარების რეაბილიტაცია

19) ლომოურის ქუჩის გაგანიერება/რეაბილიტაცია

2019 წლის მანძილზე გამოვლენილი ეკონომიების და დამატებით მოძიებული ფინსნსებით მოხდება სხვა საჭირო გზის მონაკვეთების მოწყობა/რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქ. რუსთავში ადგილობრივი და სახელმწიფო მნიშვნელობის გზების დიდი ნაწილი   იქნება  რეაბილიტირებული. ამ გზებით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული. აღნიშნული პროექტების განხორციელების შემდეგ შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობები.  სამედიცინო, სახანძრო და სხვა დახმარების ბრიგადების დროული მისვლა დანიშნულების ადგილზე.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 01 02

2019 წელი

400,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ორმული დამუშვება ხდება როგორც შიდაკვარტალურ, ასევე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე.

 სამუშაოები  განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში მოითხოვს აუცილებელ რეაბილიტაციას. პროექტი განხორციელდება სამსახურის მიერ შედგენილი დეფექტური აქტების შესაბამისად.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 ქალაქ რუსთავში გზის ორმული დამუშავება და წლის მანძილზე გზების მუშა მდგომარეობაში შენარჩუნება. არსებული გზების ექსპლუატაციის ვადის გაზრდა.  შექმნილი უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობები. გაზრდილი გზების ექსპლუატაციის პერიოდი.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 01 03

2019 წელი

219,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქში მოძრაობის მოწესრიგებისა და მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის არსებული გადასასვლელებისა და საგზაო ნიშნების მოვლა-პატრონობა,შეკეთება, ახალი ნიშნების დამატება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ნიშნებისა და გადასასვლელების,ბორდიურების მოვლა-პატრონობა გარდა ამისა გაკეთდება საჭიროების შესაბამისად სხვადასხვა ლოკაციებზეც ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება საპატრულო პოლიციის მოთხოვნის შესაბამისად. იხაზება ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 14 თანამშრომელი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე მოწესრიგებული ქალაქში არსებული საგზაო ნიშნები და დახაზული გადასასვლელები, დაცულია ტრანსპორტისა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 02

2019 წელი

169,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვის ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს  უამინდობის პერიოდში ქალაქში არსებული სანიაღვრე სისტემის უსაფრთხო მუშაობისთვის გაწმენდით ღონისძიებებს. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული სანიაღვრე სისტემის მოვლა-პატრონობა, რომელიც გულისხმობს უამინდობის პერიოდში სანიაღვრე სისტემის გაწმენდას,ასევე პერიოდულად ხდება ინსპექტირება და დროული რეაგირება ინსპექტირების შედეგად დადგენილ დაზიანებებზე. ხდება სანიაღვრე ჭების დაზიანებული სახურავების შეცვლა. მოხდება, თბილისის, ლომოურისა და მესხიშვილის ქუჩებზე და სასტუმრო ,,გრანდ ვეჯინის" მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობა. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 6 თანამშრომელი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქში არსებული გამართული სანიაღვრე სისტემა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე სისტემების ექსპლუატაცია/რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 02 01

2019 წელი

169,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს  უამინდობის პერიოდში ქალაქში არსებული სანიაღვრე სისტემის უსაფრთხო მუშაობისთვის გაწმენდით ღონისძიებებს.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული სანიაღვრე სისტემის მოვლა-პატრონობა, რომელიც გულისხმობს უამინდობის პერიოდში სანიაღვრე სისტემის გაწმენდას,ასევე პერიოდულად ხდება ინსპექტირება და დროული რეაგირება ინსპექტირების შედეგად დადგენილ დაზიანებებზე. ხდება სანიაღვრე ჭების დაზიანებული სახურავების შეცვლა. მოხდება, თბილისის, ლომოურისა და მესხიშვილის ქუჩებზე და სასტუმრო ,,გრანდ ვეჯინის" მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობა. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 6 თანამშრომელი.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

ქალაქში არსებული გამართული სანიაღვრე სისტემა

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 03

2019 წელი

1 461,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვის ცენტრი“.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ქალაქის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. 2019 წელს იგეგმება არსებული სანათების ენერგოეფექტური დიოდური სანათებით ჩანაცვლება, რაც შესაბამისად გამოიწვევს წლის განმავლობაში შემცირებული ელექტრო ენერგიის გადასახადს. ქალაქის მასშტაბით არსებული წერტილების რაოდენობა შეადგენს 7916 ცალს. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია , რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა. ამორტიზირებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება. დაზიანებული სადენების აღდგენა,შეკეთება და გარე განათების ელექტრო ენერგიის ხარჯი.  აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 12 თანამშრომელი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 03 01

2019 წელი

1 461,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ „რუსთავსერვის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. 2019 წელს იგეგმება არსებული სანათების ენერგოეფექტური დიოდური სანათებით ჩანაცვლება, რაც შესაბამისად გამოიწვევს წლის განმავლობაში შემცირებული ელექტრო ენერგიის გადასახადს. ქალაქის მასშტაბით არსებული წერტილების რაოდენობა შეადგენს 7916 ცალს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია , რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა. ამორტიზირებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება. დაზიანებული სადენების აღდგენა,შეკეთება და გარე განათების ელექტრო ენერგიის ხარჯი.  აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 12 თანამშრომელი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 04

2019 წელი

735,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავის კორპუსი“.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ავარიული საცხოვრებელი სახლების აივნების და ლოჯების გამაგრება-გაძლიერება, რომელთა შერჩევა მოხდება მოსახლეობის განცხადებების და არსებული მდგომარეობის სიმძიმის გათვალისწინებით, რომლის შეფასებაც მოხდება კონკრეტული მისამართის შესწავლის შემდეგ. ასევე მისამართების შერჩევისას მნიშვნელოვანია გამაგრება-გაძლიერების პროექტის არსებობა. 2019 წლის ბიუჯეტში ასევე გათვალისწინებულია 2018 წლის ხელშეკრულებებიდან დაკავებული 2.5 %-ები.

ქ. რუსთავში არსებული ავარიული საცხოვრებელი სახლების აივნების და ლოჯების გამაგრება-ხელშეკრულება ორწლიანიანია და გადადის 2019 წელში

სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახურის ტიპიური შენობა №1-ხელშეკრულება ორწლიანია და გადადის 2019 წელში

2019 წლის მანძილზე გამოვლენილი ეკონომიების და დამატებით მოძიებული ფინანსებით მოხდება სხვა დამატებით მისამართების მოწყობა/რეაბილიტაცია.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მომართვის საფუძველზე, კორპუსების დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია ხორციელდება ააიპ „რუსთავის კორპუსის“ 100%-იანი დაფინანსებით;  ააიპ „რუსთავის კორპუსის“  წარმომადგენლის მიერ ადგილზე ხდება პრობლემის შესწავლა;   ჩასატარებელი  სამუშაოების დაწყება ხდება რეგისტრირებული განცხადებების თანმიმდევრობისა და პრობლემის აქტუალურობიდან გამომდინარე,  საბიუჯეტო კანონმდებლობის ყველა შესაბამისი პროცედურის დასრულების შემდეგ.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების გადახურვა. ხელშეკრულება ორწლიანია, ნაწილი შესრულდება 2019 წელს.  2019 წლის ბიუჯეტში ასევე გათვალისწინებულია 2018 წლის ხელშეკრულებებიდან დაკავებული 2.5 %-ები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილი უსაფრთხო და კომფორტული გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის და ასევე სხვა ვიზიტორებისთვის. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაზრდილი მათი ექსპლუატაციის ვადა.

რეაბილიტირებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობები, სახურავების დაზიანების გამო მოსახლეობისთვის მინიმუმამდე  დაყვანილი ზარალი. მოსახლეობის გაზრდილი კმაყოფილება. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაზრდილია შენობების  ექსპლუატაციის ვადა. პროგრამის განხორციელების შემდგომ ეტაპზე რეაბილიტირებული სახურავის შედეგად შემცირებული შენობის დაზიანების ხარისხი ცუდი ამინდის პირობებში.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოწყობა/რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

 

02 04 01

2019 წელი

178,9

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ავარიული საცხოვრებელი სახლების აივნების და ლოჯების გამაგრება-გაძლიერება, რომელთა შერჩევა მოხდება მოსახლეობის განცხადებების და არსებული მდგომარეობის სიმძიმის გათვალისწინებით, რომლის შეფასებაც მოხდება კონკრეტული მისამართის შესწავლის შემდეგ. ასევე მისამართების შერჩევისას მნიშვნელოვანია გამაგრება-გაძლიერების პროექტის არსებობა. 2019 წლის ბიუჯეტში ასევე გათვალისწინებულია 2018 წლის ხელშეკრულებებიდან დაკავებული 2.5 %-ები.

ქ. რუსთავში არსებული ავარიული საცხოვრებელი სახლების აივნების და ლოჯების გამაგრება-ხელშეკრულება ორწლიანია და გადადის 2019 წელში

სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახურის ტიპიური შენობა №1 ხელშეკრულება ორწლიანიანია და გადადის 2019 წელში

2019 წლის მანძილზე გამოვლენილი ეკონომიების და დამატებით მოძიებული ფინანსებით მოხდება სხვა დამატებით მისამართების მოწყობა/რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  შექმნილი უსაფრთხო და კომფორტული გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვი და ასევე სხვა ვიზიტორებისთვის. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაზრდილი მათი ექსპლუატაციის ვადა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 04 02

2019 წელი

556,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავის კორპუსი“ და რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

1. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მომართვის საფუძველზე, კორპუსების დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია ხორციელდება ააიპ „რუსთავის კორპუსის“ 100%-იანი დაფინანსებით;  ააიპ „რუსთავის კორპუსის“  წარმომადგენლის მიერ ადგილზე ხდება პრობლემის შესწავლა;   ჩასატარებელი  სამუშაოების დაწყება ხდება რეგისტრირებული განცხადებების თანმიმდევრობისა და პრობლემის აქტუალურობიდან გამომდინარე,  საბიუჯეტო კანონმდებლობის ყველა შესაბამისი პროცედურის დასრულების შემდეგ.

2. პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების გადახურვა. ხელშეკრულება ორწლიანია, ნაწილი შესრულდება 2019 წელს.  2019 წლის ბიუჯეტში ასევე გათვალისწინებულია 2018 წლის ხელშეკრულებებიდან დაკავებული 2.5 %-ები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობები, სახურავების დაზიანების გამო მოსახლეობისთვის მინიმუმამდე  დაყვანილი ზარალი. მოსახლეობის გაზრდილი კმაყოფილება. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაზრდილია შენობების  ექსპლუატაციის ვადა. პროგრამის განხორციელების შემდგომ ეტაპზე რეაბილიტირებული სახურავის შედეგად შემცირებული შენობის დაზიანების ხარისხი ცუდი ამინდის პირობებში.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 05

2019 წელი

1 920,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ „რუსთავის კორპუსი“

პროგრამის აღწერა

ბინათმესაკუთრეთა საკუთრებაში არსებული ქონების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა, რომლის ფარგლებშიც თანამონაწილეობის პრონციპით ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

1) შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება-თანადაფინანსება 20%

2) სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება/აღდგენა-თანადაფინანსება 20%

3) სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი-თანადაფინანსება 30%

4) სადარბაზოს შიდა რემონტი-თანადაფინანსება 20%

5) პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია-თანადაფინანსება 20%

6) სადარბაზოებში სართულის უჯრედზე სენსორული განათების მოწყობა-თანადაფინანსება მაღალსართულიანი 40%, დაბალსართულიანი 20%

7) კორპუსებში რკინა/ბეტონის კონსტრუქციის შეკეთება-თანადაფინანსება 30%

8) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა-თანადაფინანსების გარეშე

9) ადგილობრივი ინიციატივების ხელშეწყობა-ბმა-ს მხრიდან წამოსული ინიციატივები

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრებთან შეხვედრები მიმდინარე პროგრამების გაცნობის მიზნით;   არსებული პრობლემების გამოვლენა, მათი მოგვარებისთვის საჭირო გზებისა და მეთოდების ერთობლივად გადაწყვეტა;   ინფორმირების ამაღლების მიზნით სხვადასხვა სახის საინფორმაციო  ბუკლეტების, ფლაერების ბეჭდვა და გავრცელება.

ააიპ „რუსთავის კორპუსის“ კოორდინატორების მხრივ მეტი ჩართულობის გზით, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხრიდან ახალი  ინიციატივების  მობილიზება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ბმა-ს  საერთო საკუთრების რეაბილიტირებაში მეტად ჩართული მოქალაქე;  კორპუსების  გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება ათას ლარებში

02 06

2019 წელი

2 661,3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვის ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სკვერების მოწყობა, რომლებიც საჭიროებენ აღდგენა-რეაბილიტაციას, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ლოკაციაზე, კერძოდ საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ეზოებში სკვერების მოწყობა. 2019 წელს რეგიონული განვითარების  ფონდიდან დაფინანსდება სავარაუდოდ 1 733.7 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  301.7 ათ. ლარი.  2019 წლის ბიუჯეტში ასევე გათვალისწინებულია 2018 წლის ხელშეკრულებებიდან დაკავებული 2.5 %-ები.

1) ქალაქ რუსთავში ფიროსმანისა  და დუმბაძის ქუჩებს შორის მდებარე სკვერის რეაბილიტაცია (მუნიციპალური თეატრის მიმდებარე ტერიტორია)

2) ქალაქ რუსთავში ფალიაშვილის ქუჩის მიმდებარედ ე.წ."ჩიკაგოს" სკვერის რეაბილიტაცია

3) მე-8 მკ/რნ №10-№11-თან სკვერის მოწყობა

4) მე-14 მკ/რ №46, 47, 48 სკვერის მოწყობა.

5) მე-6 მკ/რ №2-თან სკვერის მოწყობა

6) მე-12 მკ/რ-ში 7-8-9 კორპუსებს შორის სკვერის მოწყობა-ორწლიანი

7) მე-7 მკრ №16, 17-თან სკვერის მოწყობა

8) მე-7ა მკრ №4, 1, 9-თან სკვერის მოწყობა

9) მე-19 მკრ №19, 18, 2“, 22-თან სკვერის მოწყობა

10) მესხიშვილის №6-ის მ/ტ სკვერის მოწყობა

11) მესხიშვილის I გას. №9, 7 სკვერის მოწყობა

12) მესხიშვილის II გას. №6-ის მ/ტ ბავშვთა მოედანი

გამოვლენილი ეკონომიების ან/და დამატებითი ფინანსების მოძიების ხარჯზე დაემატება  სხვა მისამართებზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია ან ახლის მოწყობა.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობები ფასადების სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. რეგიონალური განვითარების ფონდიდან იგეგემება დაფინანსება  2 375 ათ. ლარზე, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  509,2 ათ. ლარზე.  2019 წლის ბიუჯეტში ასევე გათვალისწინებულია 2018 წლის ხელშეკრულებებიდან დაკავებული 2.5 %-ები.

კოსტავას გამზირის ფასადების გაგრძელების რეაბილიტაცია და ქალაქ რუსთავში ჩეხოვის ქუჩა №6-8-8ა-10 გრანელის ქუჩა №23-25 საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული ფასადების  და ქ. რუსთავში გრანელის ქუჩა №7-9-11 და გიორგაძის ქუჩა №8 ტკეჩისკედლებიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაცია

პროგრამა ითვალისწინებს, განსაკუთრებით რუსთავქალაქობის და საახალწლო ღონისძიებების უზრუნველყოფას,  სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნასა და მოსახლეობის განწყობის ამაღლებას. შესაბამისად საჭიროა ქალაქის მორთვა საახალწლო დეკორატიული განათებებით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქის საახალწლო დეკორაციებით გაფორმების სამუშაოები. მოირთვება თავისუფლების მოედანი, კოსტავას გამზირი 1-23 და 2-22 ნომერი შენობების აივნები,მერიიდან ხიდამდე ბოძების კონსტრუქციები,ხიდი, გონაშვილის სკვერი.გამყოფი ზოლი იუსტიციის სახლიდნ ქუთაისის მოედნამდე, თოდრიას ქუჩა, კლდიაშვილის ქუჩა, ჭყონდიდელის დსახლება, რუსთაველის ქუჩა, ფიროსმანის ქუჩა, კოსტავას გამზირი მერიიდან მეტალურგიულ ქარხნამდე. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება :

ქალაქის ტერიტორიაზე საახალწლო ნათურების მონტაჟი.

ქალაქში მთავარი ნაძვის ხის მონტაჟი/დემონტაჟის ღონისძიებები.

ქალაქის სხვადასხვა ტერიტორიაზე საახალწლო დეკორატიული ილუსტრაციების მონტაჟი/დემონტაჟი,

სხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის ქალაქის გაფორმებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის გაჩნდება კომფორტული,მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა.

პროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება კოსტავას ქუჩის დარჩენილი ნაწილის ფასადების სრული რეაბილიტაცია, შეღებვა, ფანჯრების და შესასვლელი კარებების შეცვლა და სხვა, ხოლო რაც შეეხება ჭყონდიდელის დასახლებაში არსებული დაზიანებულფასადიან შენობებს, პროექტის ფარგლებში მოხდება დაზიანებული კედლების აღდგენა, შელესვა და შეღებვა. პროგრამის განხორციელების შდეგად შექმნილი იქნება სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის, წახალისებული ადგილობრივი მოსახლეობა ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით, გაზრდილი ინვესტიციები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის.

სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 06 01

2019 წელი

2 086,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

1. პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სკვერების მოწყობა, რომლებიც საჭიროებენ აღდგენა-რეაბილიტაციას, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ლოკაციაზე, კერძოდ საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ეზოებში სკვერების მოწყობა. 2019 წელს რეგიონული განვითარების  ფონდიდან დაფინანსდება სავარაუდოდ 1 733.7 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  301.7 ათ. ლარი.  2019 წლის ბიუჯეტში ასევე გათვალისწინებულია 2018 წლის ხელშეკრულებებიდან დაკავებული 2.5 %-ები.

1) ქალაქ რუსთავში ფიროსმანისა  და დუმბაძის ქუჩებს შორის მდებარე სკვერის რეაბილიტაცია (მუნიციპალური თეატრის მიმდებარე ტერიტორია)

2) ქალაქ რუსთავში ფალიაშვილის ქუჩის მიმდებარედ ე.წ."ჩიკაგოს" სკვერის რეაბილიტაცია

3) მე-8 მკ/რნ №10-№11-თან სკვერის მოწყობა

4) მე-14 მკ/რ №46, 47, 48 სკვერის მოწყობა

5) მე-6 მკ/რ №2-თან სკვერის მოწყობა

6) მე-12 მკ/რ-ში 7-8-9 კორპუსებს შორის სკვერის მოწყობა-ორწლიანი

7) მე-7 მკრ №16, 17-თან სკვერის მოწყობა

8) მე-7ა მკრ №4, 1, 9-თან სკვერის მოწყობა

9) მე-19 მკრ №19, 18, 2“, 22-თან სკვერის მოწყობა

10) მესხიშვილის №6-ის მ/ტ სკვერის მოწყობა

11) მესხიშვილის I გას. №9, 7 სკვერის მოწყობა

12) მესხიშვილის II გას. №6-ის მ/ტ ბავშვთა მოედანი

გამოვლენილი ეკონომიების ან/და დამატებითი ფინანსების მოძიების ხარჯზე დაემატება  სხვა მისამართებზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია ან ახლის მოწყობა.

2. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქალაქში არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა, რაც გულისხმობს სკვერებში დასასვენებელი სივრცეების რეაბილიტაციას, დასასვენებელი სკამების აღდგენას და  ახალი სკამების დამატებას,სანაგვე ურნების დადგმას და სანათების აღდგენას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერები, მოსახლეობისთვის გაჩენილი მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა და ჯანსაღ გარემოში გატარებული დრო.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 06 02

2019 წელი

509,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობები ფასადების სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. რეგიონალური განვითარების ფონდიდან იგეგემება დაფინანსება  2 375 ათ. ლარზე, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  509,2 ათ. ლარზე.  2019 წლის ბიუჯეტში ასევე გათვალისწინებულია 2018 წლის ხელშეკრულებებიდან დაკავებული 2.5 %-ები.

1) კოსტავას გამზირის ფასადების გაგრძელების რეაბილიტაცია.

2) ქალაქ რუსთავში ჩეხოვის ქუჩა №6-8-8ა-10 გრანელის ქუჩა №23-25 საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული ფასადების  და ქ. რუსთავში გრანელის ქუჩა №7-9-11 და გიორგაძის ქუჩა №8   ტკეჩისკედლებიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება კოსტავას ქუჩის დარჩენილი ნაწილის ფასადების სრული რეაბილიტაცია, შეღებვა, ფანჯრების და შესასვლელი კარებების შეცვლა და სხვა, ხოლო რაც შეეხება ჭყონდიდელის დასახლებაში არსებული დაზიანებულფასადიან შენობებს, პროექტის ფარგლებში მოხდება დაზიანებული კედლების აღდგენა, შელესვა და შეღებვა. პროგრამის განხორციელების შდეგად შექმნილი იქნება სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის, წახალისებული ადგილობრივი მოსახლეობა ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით, გაზრდილი ინვესტიციები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 06 03

2019 წელი

66,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ „რუსთავსერვის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, განსაკუთრებით რუსთავქალაქობის და საახალწლო ღონისძიებების უზრუნველყოფას,  სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნასა და მოსახლეობის განწყობის ამაღლებას. შესაბამისად საჭიროა ქალაქის მორთვა საახალწლო დეკორატიული განათებებით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქის საახალწლო დეკორაციებით გაფორმების სამუშაოები. მოირთვება თავისუფლების მოედანი, კოსტავას გამზირი 1-23 და 2-22 ნომერი შენობების აივნები,მერიიდან ხიდამდე ბოძების კონსტრუქციები,ხიდი, გონაშვილის სკვერი.გამყოფი ზოლი იუსტიციის სახლიდნ ქუთაისის მოედნამდე, თოდრიას ქუჩა, კლდიაშვილის ქუჩა, ჭყონდიდელის დსახლება, რუსთაველის ქუჩა, ფიროსმანის ქუჩა,კოსტავას გამზირი მერიიდან მეტალურგიულ ქარხნამდე. ქვეპრგრმიას ფარგლებში დაფინანსდება :

ქალაქის ტერიტორიაზე საახალწლო ნათურების მონტაჟი.

ქალაქში მთავარი ნაძვის ხის მონტაჟი/დემონტაჟის ღონისძიებები.

ქალაქის სხვადასხვა ტერიტორიაზე საახალწლო დეკორატიული ილუსტრაციების მონტაჟი/დემონტაჟი,

სხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის ქალაქის გაფორმებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 07

2019 წელი

830,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო“

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შპს " რუსთავის მინიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოს" დაფინანსება. რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები  სუბსიდიის  სახით მიეცემა მუნიციპალურ ტრანსპორტს, საიდანაც ხორციელდება საწარმოს ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება ხელფასებს და საწვავს. რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოში მუშაობს 20  ავტობუს: №1 ავტობუსზე მუშაობს 3 ავტობუსი. №2 ავტობუსზე მუშაობს 3 ავტობუსი.   №4 ავტობუსზე მუშაობს 3 ავტობუსი. №5 ავტობუსზე მუშაობს 4 ავტობუსი. №6 ავტობუსზე მუშაობს 2 ავტობუსი. №7 ავტობუსზე მუშაობს 4 ავტობუსი. ფოლადაანთ კარი 1 ავტობუსი. სულ დასაქმებულია 105 თანამშრომელი; აქედან 51 მღოლი, ავტოპარკს ემსახურება 30 თანამშრომელი და  ადმინისტრაციაში არის  24 თანამშრომელი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შიდა საქალაქო და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის განვითარება და მოდერნიზაცია, რომელიც იქნება მიმართული ქალაქ რუსთავის მოსახლეობის კმაყოფილებისათვის.                                                                                                           

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 08

2019 წელი

356,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება შენობების, გზების და სხვა  ობიექტებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში, ელექტრონული ტენდერის საშუალებით მოხდება საპროექტო ფირმის შერჩევა, რომელიც 2019 წლის მანძილზე სამსახურის მოთხოვნის შესაბამისად დააპროექტებს ობიექტებს, რომლის შემდგომაც მნიშვნელოვანი და საჭირო პროექტები იქნება მზად და ფინანსების მოძიების შემდგომ უმოკლეს ვადებში მოხდება მათი განხორციელება

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 09

2019 წელი

520,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

1. პროგრამის ფარგლებში მოხდება დაქირავებული კომპანიის მიერ, შესრულებული სამუშოების (ფორმა №2) და საპროექტო სამუშოების (პროექტების-ხარჯთაღრიცხვების, ნახაზების)  ინსპექტირება.
2. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სამხარაულის ექსპერტიზის მიერ შესრულებული სამუშაოების (ფორმა №2) ექსპერტიზის ჩატარება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

1. პროგრამის მიზანია სრულყოს პროექტების დამზადების პროცესი და მინიმუმადე იყოს დაყვანილი დაპროექტების სტადიაზე შესაძლო შეცდომები, რაც პროექტს მაქსიმალურად დააახლოებს არსებულ რეალობასთან, შემრულებელს გაუმარტივებს საქმეს და მინიმალური დანახარჯებით მოხდება პროექტების განხორციელება. ასევე შეამცირებს მზა პროექტებში ცვლილებების რაოდენობას. რაც შეეხება შესრულებული სამუშოების ინსპექტირებას, აღნიშნული ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას.
2. პროგრამის მიზანია საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღების უზრუნველყოფა და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაცია.

 

მუხლი 15. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.

პროგ. კოდი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სულ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

40 355,4

47 353,7

49 178,8

41 128,0

8 050,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2 728

2 578

2 664

2 610

54

 

ხარჯები

30 181,1

31 968,0

35 404,7

34 834,0

570,7

 

შრომის ანაზღაურება

3 540,0

3 778,0

13 923,7

13 648,7

275,0

 

საქონელი და მომსახურება

3 060,6

3 484,1

12 912,4

12 635,2

277,2

 

პროცენტი

294,5

326,8

165,1

165,1

0,0

 

სუბსიდიები

17 854,9

18 799,6

1 975,6

1 975,6

0,0

 

გრანტები

3,3

4,0

4,0

4,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 541,9

2 950,9

3 208,5

3 202,5

6,0

 

სხვა ხარჯები

2 885,8

2 624,5

3 215,4

3 202,9

12,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 095,8

14 602,0

12 962,7

5 482,6

7 480,1

 

ვალდებულებების კლება

2 078,6

783,8

811,4

811,4

0,0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

7 005,5

7 638,3

7 607,4

7 324,2

283,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

344

318

318

303

15

 

ხარჯები

6 142,1

6 644,0

6 757,4

6 482,1

275,3

 

შრომის ანაზღაურება

3 540,0

3 778,0

4 120,4

3 912,8

207,6

 

საქონელი და მომსახურება

1 822,0

2 233,7

2 364,9

2 299,9

65,0

 

პროცენტი

294,5

326,8

165,1

165,1

0,0

 

სუბსიდიები

399,7

141,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

3,3

4,0

4,0

4,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

64,1

112,0

44,7

42,0

2,7

 

სხვა ხარჯები

18,4

48,5

58,3

58,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,3

210,5

38,6

30,7

7,9

 

ვალდებულებების კლება

824,1

783,8

811,4

811,4

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 442,2

5 874,6

6 133,9

5 850,7

283,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

301

300

300

285

15

 

ხარჯები

5 304,8

5 821,1

6 095,3

5 820,0

275,3

 

შრომის ანაზღაურება

3 540,0

3 778,0

4 007,6

3 800,0

207,6

 

საქონელი და მომსახურება

1 688,0

1 880,6

1 984,7

1 919,7

65,0

 

გრანტები

3,3

4,0

4,0

4,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

64,1

112,0

42,7

40,0

2,7

 

სხვა ხარჯები

9,3

46,5

56,3

56,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,5

53,5

38,6

30,7

7,9

 

ვალდებულებების კლება

106,9

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 01

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 139,8

1 325,1

1 460,3

1 460,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

54

60

60

60

 

 

ხარჯები

1 117,3

1 319,2

1 443,6

1 443,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

824,3

951,0

1 000,0

1 000,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

281,7

286,6

384,3

384,3

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,1

46,0

15,0

15,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

4,2

35,5

44,3

44,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,4

5,9

16,7

16,7

0,0

 

ვალდებულებების კლება

20,2

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 02

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია

4 065,1

4 262,3

4 350,3

4 350,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

230

225

225

225

 

 

ხარჯები

3 956,3

4 222,9

4 336,3

4 336,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 534,6

2 632,0

2 800,0

2 800,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 356,6

1 511,9

1 495,3

1 495,3

0,0

 

გრანტები

3,3

4,0

4,0

4,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56,7

64,0

25,0

25,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

5,1

11,0

12,0

12,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,4

39,4

14,0

14,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

85,4

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 03

    სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

237,3

267,2

283,2

0,0

283,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17

15

15

 

15

 

ხარჯები

231,2

259,1

275,3

0,0

275,3

 

შრომის ანაზღაურება

181,0

195,0

207,6

0,0

207,6

 

საქონელი და მომსახურება

49,7

62,1

65,0

0,0

65,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,4

2,0

2,7

0,0

2,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,7

8,1

7,9

0,0

7,9

 

ვალდებულებების კლება

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 04

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

0,0

20,0

40,1

40,1

0,0

 

ხარჯები

0,0

20,0

40,1

40,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

20,0

40,1

40,1

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

1 563,2

1 763,7

1 473,5

1 473,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

18

18

18

0

 

ხარჯები

837,3

822,9

662,1

662,1

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

112,8

112,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

134,0

353,1

380,2

380,2

0,0

 

პროცენტი

294,5

326,8

165,1

165,1

0,0

 

სუბსიდიები

399,7

141,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

9,1

2,0

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,7

157,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

717,2

783,8

811,4

811,4

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

306,9

300,0

300,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

306,9

300,0

300,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

306,9

300,0

300,0

0,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,7

2,0

2,0

2,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

2,0

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

2,0

2,0

2,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 03

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა

1 010,8

1 110,6

976,5

976,5

0,0

 

ხარჯები

294,5

326,8

165,1

165,1

0,0

 

პროცენტი

294,5

326,8

165,1

165,1

0,0

 

ვალდებულებების კლება

716,3

783,8

811,4

811,4

0,0

01 02 04

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა

102,7

91,0

95,0

95,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

8

8

8

 

 

ხარჯები

102,7

91,0

95,0

95,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

62,8

62,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

30,2

30,2

0,0

 

სუბსიდიები

102,7

91,0

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 05

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

50,0

50,0

50,0

50,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

10

 

 

ხარჯები

50,0

50,0

50,0

50,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სუბსიდიები

50,0

50,0

0,0

 

 

01 02 06

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა

151,8

203,2

20,0

20,0

0,0

 

ხარჯები

143,1

46,2

20,0

20,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

134,0

46,2

20,0

20,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

9,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,7

157,0

0,0

0,0

0,0

01 02 07

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

01 02 08

რუსთავის იურიდიული დახმარების ცენტრის ხელშეწყობა

133,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

0

0

 

 

 

ხარჯები

133,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

133,7

0,0

0,0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 09

ინფორმაციის დამუშავების და ანალიზის ცენტრის ხელშეწყობა

113,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

0

0

 

 

 

ხარჯები

113,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

113,3

0,0

0,0

 

 

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12 096,1

17 730,2

17 145,0

9 843,6

7 301,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

189

173

173

173

0

 

ხარჯები

5 336,5

5 270,2

6 107,8

6 095,3

12,5

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

487,9

487,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 238,6

1 250,4

1 825,1

1 825,1

0,0

 

სუბსიდიები

1 678,7

1 705,4

830,0

830,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

2 419,2

2 314,4

2 961,8

2 949,3

12,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 772,8

12 459,9

11 037,2

3 748,3

7 288,9

 

ვალდებულებების კლება

986,9

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5 479,8

10 274,1

8 490,5

3 071,5

5 419,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

14

14

14

0

 

ხარჯები

180,2

273,3

207,2

207,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

68,6

68,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

138,6

138,6

0,0

 

სუბსიდიები

180,2

273,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 043,2

10 000,7

8 283,3

2 864,3

5 419,0

 

ვალდებულებების კლება

256,4

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

4 793,3

9 498,4

7 871,4

2 452,4

5 419,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 536,9

9 498,4

7 871,4

2 452,4

5 419,0

 

ვალდებულებების კლება

256,4

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

160,3

321,5

400,0

400,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160,3

321,5

400,0

400,0

0,0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

460,9

454,1

219,1

219,1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

14

14

14

0

 

ხარჯები

180,2

273,3

207,2

207,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

68,6

68,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

138,6

138,6

0,0

 

სუბსიდიები

180,2

273,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

280,7

180,8

11,9

11,9

0,0

02 01 04

საქალაქო ტრანსპორტის გაჩერებებზე საინფორმაციო ტაბლოების მოწყობა/რეაბილიტაცია

65,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,3

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

32,1

214,4

169,7

169,7

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

6

6

6

0

 

ხარჯები

30,5

146,0

68,2

68,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

45,3

45,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

22,9

22,9

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

146,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

30,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,6

68,4

101,5

101,5

0,0

02 02 01

სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია

32,1

214,4

169,7

169,7

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

6

6

6

0,0

 

ხარჯები

30,5

146,0

68,2

68,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

45,3

45,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

22,9

22,9

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

146,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

30,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,6

68,4

101,5

101,5

0,0

02 03

გარე განათება

1 745,8

1 446,9

1 461,5

1 461,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

12

12

12

0

 

ხარჯები

1 617,4

1 413,1

1 461,5

1 461,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

101,0

101,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 031,2

1 080,0

1 360,5

1 360,5

0,0

 

სუბსიდიები

585,1

333,1

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128,3

33,8

0,0

0,0

0,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

1 616,2

1 426,9

1 461,5

1 461,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

12

12

12

 

 

ხარჯები

1 616,2

1 413,1

1 461,5

1 461,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

101,0

101,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 031,2

1 080,0

1 360,5

1 360,5

0,0

 

სუბსიდიები

585,1

333,1

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

13,8

0,0

0,0

0,0

02 03 02

კაპიტალური დაბანდება გარე განათების სფეროში

129,5

20,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128,3

20,0

0,0

0,0

0,0

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

1 201,0

2 243,1

735,4

626,5

108,9

 

ხარჯები

1 179,4

851,6

620,7

620,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

14,3

15,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1 165,2

836,6

620,7

620,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1 391,6

114,7

5,8

108,9

 

ვალდებულებების კლება

21,5

0,0

0,0

0,0

0,0

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

151,7

1 600,5

178,9

70,0

108,9

 

ხარჯები

149,6

336,9

64,2

64,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

14,3

15,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

135,3

321,9

64,2

64,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1 263,6

114,7

5,8

108,9

 

ვალდებულებების კლება

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

1 029,5

642,7

556,5

556,5

0,0

 

ხარჯები

1 010,0

514,7

556,5

556,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

1 010,0

514,7

556,5

556,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

128,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

19,5

0,0

0,0

0,0

0,0

02 04 03

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია

19,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

19,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

19,9

0,0

0,0

0,0

0,0

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

1 568,2

1 570,0

1 920,0

1 920,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31

31

31

31

 

 

ხარჯები

1 522,3

1 570,0

1 917,5

1 917,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

273,0

273,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

141,5

141,5

0,0

 

სუბსიდიები

353,5

319,0

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1 168,8

1 251,0

1 500,0

1 500,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

2,5

2,5

0,0

 

ვალდებულებების კლება

45,9

0,0

0,0

0,0

0,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 137,3

455,7

2 661,3

887,9

1 773,4

 

ხარჯები

8,1

110,8

600,8

588,3

12,5

 

საქონელი და მომსახურება

8,1

0,8

91,6

91,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

110,0

509,2

496,7

12,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

483,2

345,0

2 060,5

299,6

1 760,9

 

ვალდებულებების კლება

646,1

0,0

0,0

0,0

0,0

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

511,8

345,7

2 086,1

325,2

1 760,9

 

ხარჯები

8,1

0,8

25,6

25,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

8,1

0,8

25,6

25,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

483,2

345,0

2 060,5

299,6

1 760,9

 

ვალდებულებების კლება

20,5

0,0

0,0

0,0

0,0

02 06 02

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

625,5

110,0

509,2

496,7

12,5

 

ხარჯები

0,0

110,0

509,2

496,7

12,5

 

სხვა ხარჯები

0,0

110,0

509,2

496,7

12,5

 

ვალდებულებების კლება

625,5

0,0

0,0

0,0

0,0

02 06 03

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

66,0

66,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

66,0

66,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

66,0

66,0

0,0

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

559,9

634,0

830,0

830,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117

110

110

110

0

 

ხარჯები

559,9

634,0

830,0

830,0

0,0

 

სუბსიდიები

559,9

634,0

830,0

830,0

0,0

02 08

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

147,3

336,8

356,5

356,5

0,0

 

ხარჯები

43,9

76,2

194,6

194,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

43,9

76,2

194,6

194,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103,4

260,6

161,9

161,9

0,0

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

224,7

555,2

520,0

520,0

0,0

 

ხარჯები

194,5

195,3

207,3

207,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

185,1

154,7

70,0

70,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

9,5

40,7

137,3

137,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,2

359,9

312,7

312,7

0,0

 

ვალდებულებების კლება

17,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

4 490,3

4 652,9

5 183,1

5 183,1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

555

571

576

576

0

 

ხარჯები

4 450,8

4 600,8

5 129,1

5 129,1

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

1 511,5

1 511,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

3 584,4

3 584,4

0,0

 

სუბსიდიები

4 450,7

4 600,3

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

33,2

33,2

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,0

52,1

54,0

54,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

23,5

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2 548,6

3 221,3

3 566,0

3 566,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

314

407

368

368

 

 

ხარჯები

2 524,6

3 190,5

3 524,0

3 524,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

500,5

500,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

2 990,3

2 990,3

0,0

 

სუბსიდიები

2 524,6

3 190,0

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

33,2

33,2

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,5

30,9

42,0

42,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

20,5

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

1 829,8

1 300,2

1 484,5

1 484,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

227

151

195

195

 

 

ხარჯები

1 814,3

1 279,0

1 472,5

1 472,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

985,9

985,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

486,6

486,6

0,0

 

სუბსიდიები

1 814,3

1 279,0

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,5

21,2

12,0

12,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

111,9

131,3

132,6

132,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

13

13

13

 

 

ხარჯები

111,9

131,3

132,6

132,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

25,1

25,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

107,5

107,5

0,0

 

სუბსიდიები

111,9

131,3

0,0

 

 

04 00

განათლება

7 109,8

7 445,6

8 011,2

7 865,2

146,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

790

787

862

862

0

 

ხარჯები

5 755,5

6 533,5

7 673,0

7 673,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

4 759,1

4 759,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

2 865,6

2 865,6

0,0

 

სუბსიდიები

5 740,2

6 527,2

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

42,0

42,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

15,3

6,3

6,3

6,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 257,9

912,1

338,2

192,2

146,0

 

ვალდებულებების კლება

96,4

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

5 414,0

6 160,1

7 247,0

7 247,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

724

723

797

797

 

 

ხარჯები

5 394,4

6 144,8

7 200,0

7 200,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

4 410,3

4 410,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

2 743,4

2 743,4

0,0

 

სუბსიდიები

5 379,1

6 138,5

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

40,0

40,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

15,3

6,3

6,3

6,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

15,3

47,0

47,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

19,6

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1 334,5

872,8

245,1

99,1

146,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 257,9

872,8

245,1

99,1

146,0

 

ვალდებულებების კლება

76,5

0,0

0,0

0,0

0,0

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

361,3

388,7

473,0

473,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

66

64

65

65

 

 

ხარჯები

361,0

388,7

473,0

473,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

348,8

348,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

122,2

122,2

0,0

 

სუბსიდიები

361,0

388,7

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

04 04

საშუალო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია

0,0

24,0

46,1

46,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

24,0

46,1

46,1

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

6 272,2

6 351,7

7 361,7

7 324,4

37,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

767

647

658

658

0

 

ხარჯები

5 237,7

5 384,3

5 867,0

5 867,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

2 727,4

2 727,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

1 869,9

1 869,9

0,0

 

სუბსიდიები

4 977,2

5 202,3

1 145,6

1 145,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

15,1

15,1

0,0

 

სხვა ხარჯები

260,5

182,0

109,0

109,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 008,2

967,5

1 494,7

1 457,4

37,3

 

ვალდებულებების კლება

26,3

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

2 950,5

2 892,2

3 159,3

3 122,0

37,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

205

148

159

159

0

 

ხარჯები

2 097,3

2 038,7

1 864,4

1 864,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

431,0

431,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

286,8

286,8

0,0

 

სუბსიდიები

1 944,6

1 888,7

1 045,6

1 045,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

152,8

150,0

96,0

96,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

845,3

853,5

1 294,9

1 257,6

37,3

 

ვალდებულებების კლება

7,9

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

939,5

980,0

1 045,6

1 045,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

66

54

65

65

0

 

ხარჯები

939,5

980,0

1 045,6

1 045,6

0,0

 

სუბსიდიები

939,5

980,0

1 045,6

1 045,6

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

1 157,8

1 058,7

821,8

821,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

139

94

94

94

 

 

ხარჯები

1 157,8

1 058,7

818,8

818,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

431,0

431,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

286,8

286,8

0,0

 

სუბსიდიები

1 005,0

908,7

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

152,8

150,0

96,0

96,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

05 01 03

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

853,2

853,5

1 291,9

1 254,6

37,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

845,3

853,5

1 291,9

1 254,6

37,3

 

ვალდებულებების კლება

7,9

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

3 117,1

3 054,5

3 811,2

3 811,2

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

546

491

491

491

0

 

ხარჯები

2 957,3

2 944,5

3 618,4

3 618,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

2 253,9

2 253,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

1 344,0

1 344,0

0,0

 

სუბსიდიები

2 850,0

2 923,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

7,5

7,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

107,3

21,5

13,0

13,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159,7

109,9

192,8

192,8

0,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2 509,6

2 383,2

3 135,6

3 135,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

523

468

468

468

0

 

ხარჯები

2 483,7

2 308,5

2 942,8

2 942,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

2 230,6

2 230,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

701,7

701,7

0,0

 

სუბსიდიები

2 482,6

2 297,5

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

7,5

7,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,1

11,0

3,0

3,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,9

74,7

192,8

192,8

0,0

05 02 01 01

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება

1 391,8

1 162,8

1 721,4

1 721,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

342

286

286

286

 

 

ხარჯები

1 391,8

1 105,8

1 654,4

1 654,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

1 163,2

1 163,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

484,2

484,2

0,0

 

სუბსიდიები

1 391,8

1 095,8

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

10,0

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

57,0

67,0

67,0

0,0

05 02 01 02

თეატრის ხელშეწყობა

616,8

737,0

812,0

812,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93

92

92

92

 

 

ხარჯები

609,5

731,3

736,3

736,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

620,9

620,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

113,0

113,0

0,0

 

სუბსიდიები

609,1

730,9

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,4

0,4

0,4

0,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,2

5,7

75,7

75,7

0,0

05 02 01 03

მუზეუმის ხელშეწყობა

188,0

179,0

270,0

270,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39

39

39

39

 

 

ხარჯები

183,9

177,5

227,0

227,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

179,5

179,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

46,9

46,9

0,0

 

სუბსიდიები

183,9

177,4

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,5

0,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,1

1,5

43,0

43,0

0,0

05 02 01 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

313,0

304,4

332,2

332,2

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

49

51

51

51

 

 

ხარჯები

298,4

293,9

325,1

325,1

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

267,0

267,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

57,6

57,6

0,0

 

სუბსიდიები

297,7

293,4

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,7

0,5

0,5

0,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,6

10,5

7,1

7,1

0,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება

367,5

625,5

665,6

665,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23

23

23

 

 

ხარჯები

367,5

625,5

665,6

665,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

23,3

23,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

642,3

642,3

0,0

 

სუბსიდიები

367,5

625,5

0,0

 

 

05 02 03

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

133,8

35,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133,8

35,2

0,0

0,0

0,0

05 02 04

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა

106,2

10,5

10,0

10,0

0,0

 

ხარჯები

106,2

10,5

10,0

10,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

106,2

10,5

10,0

10,0

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

204,7

405,1

391,2

391,2

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

8

8

8

0

 

ხარჯები

183,0

401,1

384,2

384,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

42,5

42,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

239,1

239,1

0,0

 

სუბსიდიები

182,6

390,6

100,0

100,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,6

2,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,4

10,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,2

4,0

7,0

7,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

18,4

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები

204,7

305,1

291,2

291,2

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

8

8

8

 

 

ხარჯები

183,0

301,1

284,2

284,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

42,5

42,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

239,1

239,1

0,0

 

სუბსიდიები

182,6

290,6

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,6

2,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,4

10,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,2

4,0

7,0

7,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

18,4

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03 02

ინიციატივების თანადაფინანსება

0,0

100,0

100,0

100,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

100,0

100,0

100,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

100,0

100,0

100,0

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3 381,6

3 535,1

3 870,4

3 587,5

282,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

83

82

77

38

39

 

ხარჯები

3 258,6

3 535,1

3 870,4

3 587,5

282,9

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

317,4

250,0

67,4

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

402,5

190,3

212,2

 

სუბსიდიები

608,3

623,4

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 477,9

2 838,9

3 070,5

3 067,2

3,3

 

სხვა ხარჯები

172,5

72,8

80,0

80,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

121,4

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

236,5

243,0

293,0

13,4

279,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48

47

42

3

39,0

 

ხარჯები

235,9

243,0

293,0

13,4

279,6

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

67,4

0,0

67,4

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

225,6

13,4

212,2

 

სუბსიდიები

235,9

243,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

236,5

243,0

293,0

13,4

279,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48

47

42

3

39

 

ხარჯები

235,9

243,0

293,0

13,4

279,6

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

67,4

0,0

67,4

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

225,6

13,4

212,2

 

სუბსიდიები

235,9

243,0

0,0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

3 145,1

3 292,1

3 577,4

3 574,1

3,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35

35

35

35

0

 

ხარჯები

3 022,7

3 292,1

3 577,4

3 574,1

3,3

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

250,0

250,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

176,9

176,9

0,0

 

სუბსიდიები

372,4

380,4

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 477,9

2 838,9

3 070,5

3 067,2

3,3

 

სხვა ხარჯები

172,5

72,8

80,0

80,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

120,9

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 01

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება

813,6

965,5

1 065,0

1 065,0

0,0

 

ხარჯები

792,8

965,5

1 065,0

1 065,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

792,8

965,5

1 065,0

1 065,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

20,9

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 02

სარიტუალო მომსახურებები

3,0

5,1

5,4

2,1

3,3

 

ხარჯები

3,0

5,1

5,4

2,1

3,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,7

3,0

5,4

2,1

3,3

 

სხვა ხარჯები

0,3

2,1

0,0

0,0

0,0

06 02 03

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე

87,1

120,0

80,0

80,0

0,0

 

ხარჯები

77,9

120,0

80,0

80,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

77,9

120,0

80,0

80,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

9,2

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 04

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე

319,3

299,0

292,0

292,0

0,0

 

ხარჯები

290,9

299,0

292,0

292,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

206,8

299,0

292,0

292,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

84,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

28,5

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 05

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები

843,0

660,0

690,0

690,0

0,0

 

ხარჯები

794,0

660,0

690,0

690,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

747,5

660,0

690,0

690,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

46,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

49,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 06

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება

1,2

1,5

1,5

1,5

0,0

 

ხარჯები

1,2

1,5

1,5

1,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,2

1,5

1,5

1,5

0,0

06 02 07

რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა

387,3

380,4

430,0

430,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35

35

35

35

 

 

ხარჯები

372,4

380,4

430,0

430,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

250,0

250,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

176,9

176,9

0,0

 

სუბსიდიები

372,4

380,4

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

3,1

3,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 08

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება

216,8

185,0

205,0

205,0

0,0

 

ხარჯები

216,8

185,0

205,0

205,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

216,8

185,0

205,0

205,0

0,0

06 02 09

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

229,9

264,6

300,0

300,0

0,0

 

ხარჯები

229,9

264,6

300,0

300,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

229,9

264,6

300,0

300,0

0,0

06 02 10

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება

16,9

21,5

21,5

21,5

0,0

 

ხარჯები

16,9

21,5

21,5

21,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,9

21,5

21,5

21,5

0,0

06 02 11

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

149,9

241,8

321,0

321,0

0,0

 

ხარჯები

149,9

241,8

321,0

321,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

149,9

241,8

321,0

321,0

0,0

06 02 12

სტუდენტთა სოციალური დახმარება

51,8

75,0

80,0

80,0

0,0

 

ხარჯები

51,8

75,0

80,0

80,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35,5

35,0

40,0

40,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

16,3

40,0

40,0

40,0

0,0

06 02 13

სოციალური დახმარებების პროგრამა

25,3

30,7

40,0

40,0

0,0

 

ხარჯები

25,3

30,7

40,0

40,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

25,3

30,7

40,0

40,0

0,0

06 02 14

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა

0,0

6,0

6,0

6,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

6,0

6,0

6,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

6,0

6,0

6,0

0,0

06 02 15

დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა

0,0

36,0

40,0

40,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

36,0

40,0

40,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

36,0

40,0

40,0

0,0

 
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელევანი ონიანი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.