„ყვარლის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმის წარმოებისათვის საჭირო დოკუმენტების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, ამ დოკუმენტების ფორმებისა და ნიმუშების დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 დეკემბრის N62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ყვარლის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმის წარმოებისათვის საჭირო დოკუმენტების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, ამ დოკუმენტების ფორმებისა და ნიმუშების დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 დეკემბრის N62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები ყვარლის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/01/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.164.016341
1
08/01/2019
ვებგვერდი, 09/01/2019
010250050.35.164.016341
„ყვარლის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმის წარმოებისათვის საჭირო დოკუმენტების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, ამ დოკუმენტების ფორმებისა და ნიმუშების დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 დეკემბრის N62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
 

ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1

2019 წლის 8 იანვარი

ქ. ყვარელი

 

„ყვარლის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმის წარმოებისათვის საჭირო დოკუმენტების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, ამ დოკუმენტების ფორმებისა და ნიმუშების დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს  ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად:

მუხლი 1
 შეტანილ იქნეს ცვლილება „ყვარლის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმის წარმოებისათვის საჭირო დოკუმენტების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, ამ დოკუმენტების ფორმებისა და ნიმუშების დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 დეკემბრის №62 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 6.12.2018 წ., 010250050.35.164.016336),  კერძოდ:

 1. დადგენილების მე-2 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ზ“ ქვეპუნქტი:

„ზ)  ადმინისტრაციული  სამართალდარღვევის   ოქმის     ტიპური  ფორმა  –  დანართი  №2 და საჯარიმო  ქვითრის    ტიპური  ფორმა  – დანართი №3     საქართველოს   ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ რეგისტრაციაში გატარებულია   2018  წლის   5 სექტემბრის  №19-04/1440  წერილით).“.

2. დადგენილების №7 დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                                                           „დანართი №7

მ ი თ ი თ ე ბ ა №

                 სამშენებლო საქმიანობაზე დამრღვევის მიმართ გაცემული შენიშვნის აქტი

 


ქ. ყვარელი, კუდიგორის ქ. №1                                                 ტელ.: (5 352) 22 09 37

__________________________________________________________________________________  

 (ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, ტელეფონის ნომერი)

 

1. „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად დარღვეულია ამავე კანონის

__________________________________________________________________________________

(მითითების საფუძველი: კონკრეტული დარღვევა ნორმატიული აქტისა და მისი შესაბამისი მუხლის მითითებით)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. დარღვევის ჩადენის ადგილი (ობიექტის დასახელება, მისამართი)

 ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. გასატარებელი ღონისძიებები:    ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   

  4. მითითებით განსაზღვრული გასატარებელი ღონისძიებების შესრულების ვადა:

____________  დღე

5. გაცნობებთ, რომ თქვენ ჩართული ხართ ადმინისტრაციულ წარმოებაში, გენიჭებათ ყველა ის უფლება, რომლებიც დადგენილია საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით ადმინისტრაციული წარმოების სუბიექტისთვის და გაკისრიათ შესაბამისი მოვალეობები (კოდექსის VI თავი).

6. შემოთავაზებული ღონისძიებების დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობა გამოიწვევს თქვენს პასუხისმგებლობას ,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, კერძოდ:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________         

  7. მითითება შეადგინა: _________________________________________________________

 

8. მითითება პირადად ბარდება ადრესატს ან/და განთავსდება მითითებული ობიექტის თვალსაჩინო ადგილზე.

 9. მითითება შედგენილია სამ ეგზემპლარად, სამივეს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა.

10. მითითება შეიძლება გასაჩივრდეს ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოში  დადგენილებასთან ერთად, გაცნობიდან 15 დღის ვადაში.

 ყვარლის მუნიციპალიტეტის  მერიის ზედამხედველობის

 სამსახურის ხელმძღვანელი

                                                _________________________                      ____________________

                                                 ხელმოწერა                  ბ.ა.                                                   თარიღი

 

მითითება ჩავიბარე:

                                                ___________________________    

                                                 __________________________               ____________________          

                                   ხელმოწერა, სახელი, გვარი  (სრულად)                         თარიღი

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ქევხიშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.